Zásady ochrany osobních údajů společnosti Skype

Skype Privacy Policy

Společnost Skype se zavazuje respektovat vaše soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů, údajů o provozu a obsahu komunikace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vám mají pomoci pochopit, jak společnost Skype využívá a chrání informace, které poskytujete při používání internetové komunikace společnosti Skype, webových stránek a/nebo produktů Skype.

Společnost Skype je nyní součástí společnosti Microsoft.

1. JAKÉ INFORMACE SPOLEČNOST SKYPE SHROMAŽĎUJE A POUŽÍVÁ?

Společnost Skype o vás může shromažďovat informace a používat je, a to zejména informace v následujících kategoriích:

(a) identifikační údaje (např. jméno, uživatelské jméno, adresa, telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa);

(b) profilové informace (např. věk, pohlaví, země pobytu, jazykové preference a veškeré informace, které se rozhodnete zpřístupnit ostatním uživatelům v rámci svého uživatelského profilu Skype, jak je popsáno v sekci 6);

(c) elektronické identifikační údaje (např. IP adresy, soubory cookie);

(d) bankovní a platební informace (např. informace o kreditní kartě, číslo účtu);

(e) kvalita hovoru a výsledky průzkumu;

(f) informace o využívání softwaru, produktů, webových stránek a marketingové komunikace společnosti Skype a práci s nimi (včetně informací o počítači, platformě, zařízení a připojení, informací o činnosti klienta, přehledu chyb, funkcích zařízení, šířce pásma, statistik o zobrazení stránek, cílech hovorů a přenosech z našich webových stránek a na ně, typu prohlížeče a statistik zjišťování a využívání přístupových bodů podporujících produkt Skype WiFi;

(g) objednané a dodané produkty nebo služby;

(h) adresy URL videí, která jste vybrali k zobrazení ve své zprávě o náladě;

(i) testovací hovory v programu Skype s uživatelem ECHO123 (které jsou nahrány, přehrány zpět uživateli a následně odstraněny);

(j) seznam vašich kontaktů a souvisejících údajů (nabídneme vám možnost výběru, zda chcete, aby Skype používal seznamy kontaktů z jiných služeb a zařadil je do vašich kontaktů pro Skype);

(k) vaše uživatelské jméno a heslo pro ostatní e-mailové účty, pokud jste nám je poskytli a požádali nás, abychom vyhledali vaše přátele používající program Skype (vezměte prosím na vědomí, že společnost Skype tyto informace neuchovává, ani je nepoužívá k žádným jiným účelům);

(l) korespondence mezi vámi a společností Skype;

(m) údaje o provozu (údaje zpracovávané za účelem přenosu komunikace nebo její fakturace, včetně, kromě jiného, trvání hovoru, čísla volajícího účastníka a volaného účastníka) a

(n) obsah komunikace vedené prostřednictvím rychlých zpráv, hlasových zpráv a videozpráv (viz sekce 12);

(o) informace o poloze odvozené od mobilního operátora nebo z použitého mobilního zařízení a podrobněji popsané dále v sekci 16;

(p) informace o mobilním zařízení, například název výrobce, číslo modelu zařízení, operační systém, síť operátora;

(q) informace o poloze, identifikátory zařízení a standardní identifikátory sítí WiFi, které zjistí vaše zařízení při hledání přístupového bodu WiFi nebo při připojení k tomuto bodu;

(r) přístupové tokeny do dalších účtů, které přidružíte k účtu Skype (např. účet Microsoft nebo Facebook), což jsou vlastně elektronické klíče poskytnuté danou službou, které fungují jako heslo pro ověření.

2. JAK A K JAKÉMU ÚČELU SKYPE TYTO INFORMACE POUŽÍVÁ?

Hlavním účelem shromažďování informací je poskytovat vám zážitky, které budou bezpečné, bezproblémové, efektivní a přizpůsobené vašim potřebám. Společnost Skype shromažďuje a používá buď sama, nebo prostřednictvím jiných poskytovatelů služeb, kteří tak činí jejím jménem, osobní údaje týkající se uživatelů tak, aby mohla provádět povolené nebo nezbytné činnosti v následujících oblastech:

 • poskytovat internetovou komunikaci, sdílení videa a jiné produkty, zvláště pak přenášet vaši komunikaci a videa a komunikaci a videa jiných uživatelů prostřednictvím softwaru Skype a/nebo produktů Skype;
 • měnit a přizpůsobovat vlastnosti a funkce produktu Skype;
 • přijímat, zpracovávat nebo doručovat objednávky uskutečněné přes naše weby, vystavovat faktury nebo informovat o stavu objednávky;
 • poskytovat uživatelům další služby (popsané v části o shromažďování informací);
 • poskytovat zákaznickou podporu a odstraňovat problémy;
 • porovnávat informace za účelem zjištění jejich přesnosti;
 • informovat uživatele o aktualizacích služeb a chybách;
 • žádat o zpětnou vazbu nebo účast v online průzkumech;
 • řešit spory;
 • ověřovat totožnost uživatelů;
 • přizpůsobovat, měřit a vylepšovat software a webové stránky společnosti Skype a také produkty a služby společnosti Microsoft;
 • vylepšovat vyhledávací funkce a pomáhat snáze a přesněji vyhledávat a kontaktovat další uživatele Skype;
 • organizovat a realizovat marketingové nebo propagační činnosti a/nebo nabídky, soutěže, hry a podobné akce společnosti Skype;
 • nabízet určitý software, funkce a webové stránky společnosti Skype bezplatně prostřednictvím podporované reklamy (další podrobnosti naleznete v oddílu 5);
 • chránit zájmy uživatelů a zájmy společnosti Skype, včetně dodržování Podmínek použití, a zajišťovat prevenci a boj proti podvodům (společně dále „účely“).

3. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ

S výjimkou níže uvedených případů společnost Skype bez vašeho výslovného svolení neprodá, nepůjčí, nebude obchodovat ani jinak převádět žádné osobní údaje a/nebo údaje o provozu nebo obsah komunikace mimo společnost Microsoft a jí řízené pobočky a dceřiné společnosti, pokud nebude povinna tak učinit ze zákona nebo na základě příkazu oprávněných orgánů. Nezapomínejte, že informace, které dobrovolně zveřejníte ve svém profilu uživatele nebo ve fórech, diskusních vývěskách nebo vystavením komentářů, budou veřejně dostupné a jiní uživatelé je budou moci zobrazit.

Společnost Skype může zobrazovat, zveřejňovat a uchovávat osobní údaje, včetně vašeho soukromého obsahu (například obsahu rychlých zpráv, uložených videozpráv, hlasové schránky nebo přenosů souborů), pokud se důvodně domnívá, že je to nutné, aby: vyhověla zákonným požadavkům nebo reagovala na platný zákonný postup oprávněných úřadů, včetně policejních nebo jiných státních orgánů; chránila své zákazníky, například zabránila doručování nevyžádaní pošty (spamu) nebo pokusům o podvody vůči svým uživatelům, nebo zabránila ztrátě života či vážnému zranění jakýchkoli osob; zajistila a udržovala zabezpečení svých webových stránek, produktů a služeb, včetně zabránění nebo zastavení útoku na své počítačové systémy nebo sítě; nebo chránila svá práva nebo majetek, včetně vynucení podmínek, jimiž se řídí používání jejích webových stránek, produktů nebo služeb – pokud však získáme informace, které by ukazovaly na to, že někdo používá naše produkty k obchodování s odcizeným duševním nebo fyzickým majetkem společnosti Skype nebo Microsoft, nebudeme soukromou komunikaci nebo dokumenty zákazníka zkoumat sami, ale můžeme záležitost předat policii.

Abychom vám mohli poskytnout produkty Skype, které požadujete, může společnost Skype občas v nutných případech sdílet vaše osobní data a údaje o provozu se společnostmi skupiny Skype, dopravci, poskytovateli partnerských služeb a/nebo zástupci. Například s poskytovatelem brány PSTN-VoIP, poskytovateli přístupových služeb WiFi, distributory softwaru Skype a/nebo produktů Skype a/nebo třetími stranami, jako jsou banky nebo jiní poskytovatelé platebních služeb, e-mailových doručovacích služeb, analytických služeb, podpory zákazníků nebo hostingových služeb. Společnost Skype bude po těchto třetích stranách vždy vyžadovat, aby přijaly vhodná organizační a technická opatření na ochranu vašich osobních údajů a údajů o provozu a aby dodržovaly příslušné zákony.

Některé produkty Skype mohou být (i) poskytované pod společnou značkou; (ii) dostupné prostřednictvím webu společnosti partnera; anebo (iii) podporované prostřednictvím společnosti partnera. Pokud si takové produkty zaregistrujete nebo je používáte, pak souhlasíte s tím, aby společnost Skype i společnost partnera využívala osobní údaje shromažďované v souvislosti s produktem, přičemž si uvědomujete, že využívání vašich osobních údajů společností partnera může podléhat zásadám ochrany osobních údajů této společnosti. Společnost Skype může své produkty nabízet ve spojení s jinými webovými stránkami nebo službami nebo se může spojit s jinými online službami a poskytovat vám kombinované výsledky obou produktů či služeb nebo další služby a výhody. Aby bylo možno určit, zda byste měli z kombinované nabídky prospěch, může společnost Skype, pokud jste k tomu dali souhlas, porovnat vaši e-mailovou adresu a adresy vašich kontaktů s e-mailovými adresami, které jste poskytli třetí straně, jež je poskytovatelem příslušných webových stránek nebo služeb.

Pokud jste členy služby Skype Manager, může správce služby Skype Manager přistupovat k podrobným informacím o aktivitě vašeho účtu Skype, včetně údajů o provozu a podrobných informací o vašich nákupech a stažených souborech, pokud jste s takovým přístupem souhlasili. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že změníte nastavení na stránce svého účtu na serveru www.skype.com. Pokud poskytnete osobní údaje, včetně svého jména a pracovní pozice, a uvedete je v adresáři produktu Skype Manager, berete na vědomí, že si tyto údaje mohou zobrazit jiní členové služby Skype Manager.

Společnost Skype, místní partner společnosti Skype nebo operátor či společnost, která realizuje vaši komunikaci, mohou poskytovat osobní údaje, obsah komunikace a/nebo údaje o provozu příslušným úřadům (soudům, policii nebo státním orgánům), které si takové informace dle zákona vyžádají. Společnost Skype může poskytnout při plnění takového požadavku přiměřenou pomoc a informace a vy tímto s takovým předáním informací a údajů souhlasíte.

Informace shromažďované nebo odesílané společnosti Skype a/nebo Microsoft mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jiné zemi, ve které má společnost Microsoft nebo její pobočky, dceřiné společnosti nebo poskytovatelé služeb své provozovny. S ohledem na tuto skutečnost nebo za účelem sdílení či předávání údajů v souladu s tímto článkem 4 si společnost Skype vyhrazuje právo přenášet informace mimo vaši zemi. Používáním softwaru Skype, webových stránek společnosti Skype nebo produktů Skype dáváte souhlas k jakémukoli takovému přenosu informací mimo vaši zemi. Společnost Microsoft dodržuje pravidla US-EU Safe Harbor Framework US-Swiss Safe Harbor Framework stanovená americkým ministerstvem obchodu, která se týkají shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Chcete-li se dozvědět více informací o programu Safe Harbor a naší certifikaci, navštivte stránky www.export.gov/safeharbor.

Společnost Microsoft rozvíjí své podnikatelské aktivity, a může proto docházet k prodeji nebo nákupům dceřiných společností nebo obchodních jednotek. V případě takových transakcí, kdy dojde ke koupi společnosti Skype nebo získání téměř všech jejích aktiv třetí stranou, budou osobní údaje uživatelů programu Skype obecně jedním z převáděných obchodních aktiv. Vyhrazujeme si právo zahrnout vaše osobní údaje do jakéhokoli takového převodu aktiv třetí straně.

4. CO JSOU SOUBORY COOKIE A GIF A JAK JE SKYPE POUŽÍVÁ?

Klíčové body

Použitím webových stránek a/nebo softwaru společnosti Skype vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookie. Soubory cookie můžete kdykoli zamítnout buď změnou nastavení prohlížeče (pokud to prohlížeč umožňuje), nebo tím, že přestanete používat webové stránky a/nebo software společnosti Skype, případně použitím příslušných zakazujících funkcí. Upozorňujeme, že některé funkce jsou k dispozici, jen když používáte soubory cookie. Rozhodnete-li se tyto soubory nepřijímat, nemusejí být tyto funkce k dispozici.

4.1 Co jsou soubory cookie a GIF?

4.1.1. Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, obsahující řetězec znaků (text), které se odesílají z webového serveru do vašeho prohlížeče. Soubor cookie může obsahovat jedinečný identifikátor, ale neobsahuje identifikační údaje osob, jako je jméno nebo e-mailová adresa. Společnost Skype může používat soubory cookie, když navštívíte její webové stránky, používáte její software nebo navštívíte jiné webové stránky, kde společnost Skype nabízí reklamu. Prohlížeč klienta softwaru Skype nebo váš internetový prohlížeč ukládá soubor cookie na pevný disk vašeho počítače. Při příští návštěvě se webové stránky mohou pokusit o přístup k souboru cookie. Soubory cookie mohou do počítače odesílat také jiné webové stránky, ale prohlížeč nedovolí, aby si tyto weby mohly prohlédnout data souborů cookie společnosti Skype.

Typický soubor cookie společnosti Skype vypadá například takto:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC znamená Skype Cookie (název souboru cookie)
LC je předvolba jazyka pro naše webové stránky
CCY je předvolba měny pro naše webové stránky
CC je kód země
TZ je časové pásmo
VER je verze klienta softwaru Skype, kterou má uživatel spuštěnou
TS je čas nastavení souboru cookie
TM je čas změny souboru cookie

4.1.2. Jiné podobné technologie

Webové stránky společnosti Skype a klientská rozhraní mohou obsahovat neviditelné soubory GIF, webové signály, sledovací pixely a další podobné elektronické obrázky, které pomáhají doručovat soubory cookie na naše weby a umožňují nám počítat uživatele navštěvující tyto stránky. Kromě toho používáme tyto obrázky v našich e-mailech založených na kódu HTML, abychom zjistili, které e-maily byly otevřeny a na základě kterých e-mailů byly provedeny nějaké akce, a abychom potom uživatele mohli rozpoznat a pochopit jejich aktivitu na našich webových stránkách jako výsledek těchto akcí. To nám umožňuje hodnotit efektivitu určitých způsobů komunikace, sledovat efektivitu našich marketingových kampaní, přizpůsobit online prostředí uživatelům na míru a nabízet jim doporučení na základě jejich aktivity.

4.2 Jaké typy souborů cookie používá společnost Skype?

Společnost skype používá relační soubory cookie, trvalé soubory cookie a místní sdílené objekty (soubory flash cookie).

Relační soubory cookie jsou dočasné soubory cookie, neboli jedinečné identifikátory přidružené k vašemu prohlížeči po dobu návštěvy webových stránek společnosti Skype nebo oblasti klienta softwaru Skype. Jakmile zavřete prohlížeč, ID relačního souboru cookie zmizí a informace o návštěvníkovi nebudou uchovány.

Trvalé soubory cookie zůstávají v prohlížeči i po jeho zavření a prohlížeč je může použít při dalších návštěvách dané webové stránky.

Místní sdílené objekty neboli soubory flash cookie jsou soubory cookie napsané s využitím technologie Adobe flash. Tyto soubory cookie se ukládají do vašeho počítače úplně stejně jako jiné soubory cookie, ale nelze je stejným způsobem spravovat na úrovni prohlížeče.

4.3 Jak společnost Skype používá soubory cookie

Společnost Skype používá vlastní soubory cookie k různým účelům, včetně těchto případů:

1. Abychom rozpoznali, že jste se přihlásili, a porozuměli tomu, jakým způsobem jste se dostali na naše webové stránky, a mohli vám tak poskytnout relevantní obsah a informace. Například:

 • Jestliže jste se na naše webové stránky dostali kliknutím na odkaz, který se týká balíčků předplatného v USA, zajistíme, aby se zobrazil obsah, který je relevantní pro tyto nabídky.
 • Na základě rozpoznání vašeho časového pásma vám můžeme zobrazit přesné seznamy hovorů.
 • Jestliže váš poslední nákup zahrnoval daň z přidané hodnoty, zajistíme, aby se vždy zobrazovala cena včetně DPH.
 • Jestliže váš soubor cookie byl nastavený už dávno, víme, že se nejedná o nového uživatele, a proto nebudeme zobrazovat obsah určený pro nové uživatele, jako jsou stránky s návodem na použití programu Skype.

2. Pamatovat si zvolené předvolby, jako je:

 • zvolený jazyk, ve kterém se zobrazují naše webové stránky;
 • měna, ve které si přejete zobrazovat ceny.

3. Bojovat proti podvodům.

4. Informovat společnost Skype o verzi použitého klienta softwaru Skype, abychom mohli uživateli poskytnout nové aktualizace softwaru a přesměrovat ho na relevantní oddíly nápovědy.

5. Umožnit přístup k účtu a službám účtu prostřednictvím klienta softwaru Skype.

6. Poskytovat interní a zákaznické analýzy, získávat statistické údaje a metriky týkající se našich webových stránek, například celkový počet návštěvníků a zobrazení stránky.

7. Sledovat účinnost a výkon našich reklamních a marketingových kampaní a provádět průzkum za účelem pomoci zlepšit naše produkty a webové stránky.

8. Iniciovat bezpečnostní opatření, jako je vypršení časového limitu, pokud se uživatel určitou dobu nepřihlásil do servisní oblasti svého účtu.

9. Vyplnit klienta programu Skype údaji o jednom z vašich kontaktů, pokud vás tento kontakt pozval do služby Skype.

10. Doručit video obsah určený uživateli.

11. Zobrazit nejrelevantnější reklamy Skype, když uživatel navštíví jiné weby, které zobrazují reklamy společnosti Skype.

4.4 Soubory cookie třetích stran

Kromě souborů cookie společnosti Skype mohou poskytovatelé analytických služeb Skype, partneři nabízející reklamu nebo přidružení partneři nastavit soubory cookie a přistupovat k nim v počítači uživatele, který použije klienta softwaru Skype nebo navštíví webové stránky společnosti Skype, a mohou shromažďovat informace o jeho online aktivitách na webových stránkách nebo v online službách.

4.4.1 Analytické služby

Skype používá své partnery pro analytické služby, jako např. Omniture, Google Analytics, HockeyApp a Flurry Analytics, ke shromažďování statistických a analytických informací o tom, jak uživatelé používají webové stránky a softwarové klienty Skype. Tito partneři například shromažďují a agregují data o zobrazeních našich stránek a kliknutích na těchto stránkách a o vyhledávačích a klíčových slovech použitých k vyhledání našich stránek, odkazů použitých pro přístup na naše stránky, informací o chybách v našich klientech a podobně. Pokud jste na náš web přešli pomocí odkazu v e-mailu, který jsme vám poslali, mohou být tyto analytické služby použity k efektivnímu cílení e-mailů, jež vám pošleme v budoucnu. Tyto analytické služby neslouží ke sledování vaší cesty na jiné webové stránky.

4.4.2 Reklama

Reklama společnosti Skype a třetích stran, která se zobrazuje v softwaru a produktech Skype a na webových stránkách třetích stran, je doručována prostřednictvím služby Microsoft Advertising nebo jiných pečlivě zvolených partnerů poskytujících reklamní služby („partneři poskytující reklamu“).

Společnost Skype a partneři poskytující reklamu mohou používat informace, kterými nelze identifikovat osoby, které jste uvedli v profilu Skype nebo jiným způsobem poskytli společnosti Skype, jako je věk, pohlaví, jazyk a země pobytu, stejně jako informace o vztazích a použití webových stránek společnosti Skype, jejího softwaru a produktů, aby vám bylo možné doručovat reklamu, která bude pro vás bude pravděpodobně zajímavější, a nám to pomohlo měřit a zlepšovat účinnost reklamních kampaní. Společnost Skype a její partneři poskytující reklamu používají ke shromažďování těchto údajů webové signály (soubory GIF).

4.4.3. Sesterské společnosti

Program společnosti Skype pro síť partnerských přidružených společností umožňuje třetím stranám představit uživatelům software Skype. Přidružené společnosti vám mohou do počítače odesílat soubory cookie za účelem získání následujících informací: (a) když kliknete na odkaz související s programem Skype na některém z partnerských webů přidružené společnosti a/nebo (b) když něco koupíte na webových stránkách společnosti Skype (kvůli zaplacení provize přidruženému partnerovi). Navštěvuje-li uživatel opakovaně přímo web společnosti Skype, může jej partner z programu sítě přidružených společností rozpoznat a odměnit web přidruženého partnera, který uživatele odkázal na náš web. Společnost Skype tyto soubory cookie neřídí. Další informace získáte na webu přidruženého partnera sítě Commission Junction na adrese: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Jiný obsah třetích stran

Webové stránky společnosti Skype mohou někdy obsahovat pomůcky nebo vložené video třetích stran, například služby YouTube. Při prohlížení tohoto obsahu nebo použití pomůcky uživatel pravděpodobně přijímá soubory cookie z těchto webů. Tyto soubory cookie nejsou v našem dosahu, a proto lze další informace získat pouze na webu třetí strany.

4.5 Vaše volby týkající se souborů cookie

Nedoporučujeme omezovat nebo blokovat soubory cookie, protože to může ovlivnit funkčnost našich webových stránek a produktů. Pokud se i přesto rozhodnete tak učinit, níže jsou uvedeny dostupné možnosti. Komplexní informace o souborech cookie lze také získat na webu www.aboutcookies.org.

4.5.1 Soubory cookie prohlížeče

Volba Nápověda na panelu nástrojů většiny prohlížečů obsahuje informace o tom, jak zabránit přijímání souborů cookie prohlížečem a jak zajistit, aby prohlížeč upozornil na přijetí nového souboru cookie, případně jak soubory cookie odstranit nebo jak přijímání souborů cookie úplně zakázat.

Soubory cookie v prohlížeči softwaru Skype lze zakázat následujícím způsobem: Na panelu nástrojů klienta softwaru Skype přejděte do nabídky Soubor, vyberte položku Soukromí a zrušte zaškrtnutí políčka Přijímat soubory Skype cookie.

4.5.2 Místní sdílené objekty (soubory flash cookie)

Používání souborů flash cookie můžete nastavit na stránce http://www.macromedia.com/support/documentation/.

Tyto soubory můžete také spravovat prostřednictvím prohlížeče v závislosti na stáří používané verze aplikace Internet Explorer (nebo jiného prohlížeče) a přehrávače médií. Navštivte také webové stránky společnosti Adobe na adrese http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Analytické služby

Nesouhlasíte-li se zasíláním analytických souborů cookie společnosti Omniture, navštivte web: https://smetrics.skype.com/optout.html

Nesouhlasíte-li se zasíláním analytických souborů cookie služby Google Analytics, navštivte web: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nesouhlasíte-li se zasíláním analytických souborů cookie služby Flurry Analytics, navštivte web: http://www.flurry.com/user-opt-out.html

4.5.4 Ovládací prvky webového prohlížeče pro funkci „Do Not Track“ (Nesledovat) a ochranu před sledováním.

Některé novější webové prohlížeče obsahují funkce „Do Not Track“ (Nesledovat). Po jejich zapnutí funguje většina těchto funkcí tak, že webovým stránkám, které navštěvujete, odesílá signál nebo předvolbu udávající, že si nepřejete být sledováni. Tyto weby (nebo obsah třetích stran na těchto webech) mohou, v závislosti na zásadách ochrany osobních údajů stanovených na těchto webech, i nadále provozovat aktivity, které vám mohou připadat jako sledování, přestože jste vyjádřili své přání, aby se tak nedělo.  Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje jednoznačný výklad signálu DNT, společnost Microsoft v současné době nereaguje na signály DNT z webových prohlížečů na svých webových stránkách nebo online službách, ani na webových stránkách nebo online službách třetích stran, na kterých společnost Microsoft poskytuje reklamy, obsah nebo na kterých může jiným způsobem shromažďovat informace.  I nadále spolupracujeme s představiteli online odvětví s cílem definovat jednoznačný výklad signálů DNT. V mezičase mají uživatelé možnost vyjádřit výslovný nesouhlas s cílenými reklamami od společnosti Microsoft, jak je uvedeno níže.

Aplikace Internet Explorer (verze 9 a vyšší) obsahuje funkci nazývanou Ochrana před sledováním, která pomáhá zamezit tomu, aby webové stránky, které navštěvujete, odesílaly podrobnosti o vaší návštěvě poskytovatelům obsahu třetích stran. Pokud přidáte seznam funkce Ochrana před sledováním, aplikace Internet Explorer zablokuje obsah třetích stran, včetně souborů cookie, ze všech webů, které jsou uvedené jako blokované. Omezením požadavků zasílaných těmto webům aplikace Internet Explorer omezí informace, které o vás tyto weby třetích stran mohou shromažďovat. Další informace o seznamech funkce Ochrana před sledováním a funkci Do Not Track (Nesledovat) naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Internet Explorer nebo v nápovědě k aplikaci Internet Explorer.

5. VAŠE VOLBY PRO REKLAMU

Webové stránky společnosti Skype a někteří softwaroví klienti Skype umožňují zobrazování reklam třetích stran dodávaných prostřednictvím služby Microsoft Advertising a jejích partnerů poskytujících reklamní služby. Společnost Skype může používat informace, které neumožňují identifikaci osob a které jste uvedli v profilu Skype, například o věku, pohlaví, jazyce a zemi pobytu, a také údaje o využívání webových stránek společnosti Skype, jejího softwaru a produktů a vztazích mezi nimi, například cíl vašich hovorů. Účelem je zajistit poskytování takové reklamy, která bude pro uživatele zajímavější, a měřit a zlepšovat účinnost reklamních kampaní a nabídek.

Tyto reklamy mohou být cíleny také na základě dalších informací, které služba Microsoft Advertising shromažďuje mimo webové stránky a software společnosti Skype. Služba Microsoft Advertising může například kvůli zlepšení cílení v rámci softwarového klienta Skype využívat stejné soubory cookie prohlížeče, které nastavují webové stránky společnosti Microsoft.


Další informace o tom, jak služba Microsoft Advertising shromažďuje a používá informace k cílení reklamy v programu Skype a dalších produktech, včetně toho, jak používá informace shromážděné společností Skype, jako je věk, pohlaví a další informace shromážděné jako součást dodávání reklamy společnosti Skype nebo v jejím zastoupení k cílení reklam v jiných produktech, najdete v prohlášení služby Microsoft Advertising o zásadách ochrany osobních údajů.

Pokud se přihlásíte ke službě Skype pomocí účtu Microsoft nebo účtu Skype, který je propojen s účtem Microsoft, můžete příjem cílených reklam ze služby Microsoft Advertising zakázat na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Příjem reklam od společnosti Microsoft a dalších reklamních společností cílených na základě chování můžete rovněž zakázat na následujících webech:

1.  V USA:

2.  V Evropě:

3.  V Kanadě:

Kromě toho je v některých verzích softwaru Skype, které umožňují cílenou reklamu, možné zakázat zobrazování cílených reklam společnosti Microsoft v softwaru prostřednictvím možností ochrany osobních údajů v nabídce softwaru nebo nastavení účtu. V takovém případě se vám i nadále bude zobrazovat reklama na základě země vašeho pobytu, jazykových preferencí a místa dle adresy IP, ale nepoužijí se ostatní informace nutné pro cílení.

V některých případech může služba Microsoft Advertising usnadnit umisťování reklam v softwarovém klientovi Skype prostřednictvím jiných sítí zabývajících se online reklamou. V některých případech mohou tyto třetí strany také umístit do vašeho počítače soubory cookie a shromažďovat informace o vašich online aktivitách na webových stránkách nebo v online službách. Mezi tyto společnosti patří mimo jiné: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe a Zumobi. Pokud jste dle výše uvedených informací zakázali cílenou reklamu v klientovi Skype, nebude Skype těmto poskytovatelům reklamy při žádosti o reklamu předávat žádné profilové informace. Pokud však tyto třetí strany na váš počítač umístí soubory cookie, které usnadňují jejich vlastní cílení, výše popsaný mechanismus zákazu cílené reklamy v klientovi Skype nemusí nutně zabránit zobrazování cílené reklamy od těchto společností. Tyto společnosti vám mohou nabídnout svůj způsob zákazu zobrazování cílené reklamy založený na souborech cookie. Další informace lze najít po kliknutí na výše uvedené názvy společností a na následující odkazy na webové stránky jednotlivých společností. Mnoho z nich je členem Network Advertising Initiative (NAI) nebo Digital Advertising Alliance (DAA), které poskytují možnosti umožňující jednoduše zakázat cílenou reklamu zúčastněných společností.

6. VÁŠ PROFIL UŽIVATELE

Profil uživatele obsahuje údaje, které jste zadali při registraci a které jsou zobrazeny ve vašem profilu Skype v softwarovém klientovi Skype, při prohledávání adresáře Skype a na stránce s vašimi osobními údaji ve vašem účtu na webu www.skype.com. Mohou zahrnovat vaše uživatelské jméno Skype, celé jméno, adresu, telefonní a mobilní čísla, informace o pohlaví, datum narození, zemi, jazyk, adresu URL stránky „O mně“ a případné další informace, které se rozhodnete dát k dispozici. Ke svému uživatelskému profilu se dostanete z nabídky Skype v softwarovém klientovi Skype nebo ze svého účtu na adrese www.skype.com. Můžete zde prohlížet, opravovat nebo doplňovat informace, odstraňovat nepovinné údaje a prohlížet nastavení ochrany osobních údajů souvisejících s informacemi ve vašem profilu.

7. ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY A APLIKACE TŘETÍCH STRAN

Webové stránky společnosti Skype mohou obsahovat odkazy, které vám umožní webové stránky společnosti Skype opustit a vstoupit na jiné webové stránky. Společnost Skype nemá na odkazované webové stránky žádný vliv a na těchto webových stránkách jsou uplatňovány jiné zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Skype platí výhradně pro osobní informace získávané na webových stránkách nebo prostřednictvím používání softwaru Skype, produktů Skype a/nebo v rámci vašeho vztahu se společností Skype, a proto vám společnost Skype doporučuje, abyste při zadávání jakýchkoli osobních informací online byli opatrní. Za tyto jiné webové stránky nepřebírá společnost Skype žádnou odpovědnost.

Pokud společně se softwarem Skype používáte jakékoli doplňky, moduly plug-in nebo aplikace třetích stran nebo jakékoli aplikace nebo produkty třetích stran, které software Skype obsahují nebo jej mají zabudován („aplikace“), poskytovatel takových aplikací může získat přístup k určitým vašim osobním údajům. Společnost Skype nekontroluje a ani nemůže kontrolovat to, jak poskytovatel aplikací používá případné osobní informace související s takovými aplikacemi. Před instalací se ujistěte, že jste se seznámili s veškerými zásadami ochrany soukromí a dalšími podmínkami, které platí pro používání takových aplikací.

8. JAK CHRÁNÍ SPOLEČNOST SKYPE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Skype přijme vhodná organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů a údajů o provozu, které jí byly poskytnuty nebo které shromažďuje, přičemž bude náležitě dodržovat příslušné povinnosti a výjimky dle platných zákonů. K vašim osobním údajům a údajům o provozu mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Microsoft nebo jejích poboček, dceřiných společností či poskytovatelů služeb, kteří přístup k těmto údajům potřebují v rámci plnění svých povinností.

Společnost Skype může použít automatizované sledování rychlých zpráv a zpráv SMS k (a) identifikaci podezřelého spamu nebo (b) k identifikaci adres URL obsažených ve zprávách, které dříve byly označeny jako spam, podvodné zprávy nebo odkazy typu phishing; a (c) jako součást snahy o ochranu softwaru Skype, produktů a svých zákazníků. V souvislosti s touto snahou může společnost Skype v omezených případech zachytávat a ručně prověřovat rychlé zprávy nebo zprávy SMS. Společnost Skype může dle svého vlastního uvážení při podezření na spam zabránit jeho doručení a odstranit podezřelé odkazy nebo obsah ze zpráv.

9. OSOBNÍ ÚDAJE PŘÁTEL

Možná budete chtít pozvat své přátele, aby se připojili ke Skype. V případě, že budete chtít využít službu doporučení společnosti Skype, budete přesměrováni na webovou stránku, kde budete mít možnost vložit jednu nebo více e-mailových adres do online formuláře. Informace zadané do tohoto formuláře budou použity pouze k automatickému vygenerování e-mailové zprávy pro tyto potenciální uživatele aplikace Skype. Zadáním e-mailové adresy vašeho přítele potvrzujete, že tento přítel dal souhlas k poskytnutí svých údajů. Společnost Skype vás může v pozvání zaslaném vašim přátelům označit za osobu, která doporučení poskytla, a přidat vaše jméno, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo.

10. KONTAKTOVÁNÍ UŽIVATELE

Skype vás může občas požádat o poskytnutí informací o vašich zážitcích, které budou použity k měření a zlepšení kvality. Tyto údaje nejste nikdy povinni poskytnout. Veškeré informace, které dobrovolně zadáte do formulářů pro zpětnou vazbu na webových stránkách nebo v jakémkoli průzkumu, kterého se dobrovolně zúčastníte, se používají k posouzení této zpětné vazby a zlepšování softwaru, produktů a webových stránek společností Skype a Microsoft.

Společnost Skype vás může kontaktovat za účelem zaslání zpráv o chybách a problémech souvisejících se službami. Společnost Skype si dále vyhrazuje právo používat e-mail, software Skype nebo zprávy SMS k tomu, aby vás upozornila na případné nároky týkající se vašeho používání softwaru Skype, webových stránek Skype nebo produktů Skype, včetně, kromě jiného, nároků z porušení práv třetích stran.

Společnost Skype vám může zaslat e-mailem nebo zprávou SMS upozornění, když se vás někdo pokusí kontaktovat. Společnost Skype může také používat e-mail, zprávy SMS nebo software Skype k tomu, aby vás informovala o novinkách, které se týkají softwaru Skype a produktů Skype, které jste si zakoupili, nebo aby vás informovala o jiných produktech společnosti Skype, či vám poskytla jiné informace související se společností Skype. Odběr upozornění nebo propagačních e-mailových zpráv můžete odhlásit (a) kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailové zprávě, kterou obdržíte, nebo změnou nastavení oznámení na stránce svého účtu na adrese www.skype.com; a (b) odběr zpráv SMS můžete odhlásit podle pokynů uvedených v doručené zprávě SMS.

Pokud jste si zaregistrovali produkty Skype poskytované pod společnou značkou nebo tyto produkty používáte, mohou přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy SMS pocházet od naší partnerské společnosti, jež jedná jménem společnosti Skype.

11. JAK MŮŽETE ZOBRAZIT NEBO JE DOPLŇOVAT SVOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Máte právo zobrazovat svoje osobním informace a tam, kde je to relevantní, je opravovat a doplňovat. Některé vaše informace lze zobrazovat nebo upravovat online po přihlášení na stránku Můj účet na adrese www.skype.com. Na žádosti o zobrazení, opravu, doplnění nebo odstranění vašich osobních informací odpovíme v přiměřené časové lhůtě a po ověření vaší totožnosti.

Společnost Skype vynaloží veškerou snahu, aby vyhověla žádostem o odstranění osobních údajů, pokud není nutné tyto údaje uchovat podle zákona nebo k zákonným obchodním účelům. Vezměte ale prosím na vědomí, že vzhledem k technické povaze sítě peer-to-peer může někdy trvat až dva týdny, než vaše ID Skype ze sítě peer-to-peer zcela zmizí. Po tuto dobu se mohou vaše údaje při prohledávání adresáře stále objevovat.

12. JAK DLOUHO SPOLEČNOST SKYPE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁ?

Společnost Skype bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu, která je nezbytná k tomu, aby mohla: (1) plnit veškeré účely (definované v článku 2 těchto zásad) nebo (2) dodržovat platné právní předpisy, zákonné požadavky a pravomocná rozhodnutí příslušných soudů.

Uchovávání rychlých zpráv, zpráv hlasové schránky a videozpráv

Vaše rychlé zprávy (IM), hlasová schránka a videozprávy, spolu se všemi médii sdílenými prostřednictvím funkcí zpráv, jako jsou videa, obrázky nebo vaše poloha na mapě (společně „zprávy“) mohou být společností Skype uchovávány (a) za účelem přenosu a synchronizace zpráv a (b) abyste vy a vaši příjemci mohli zprávy zobrazit. Zprávy jsou obvykle společností Skype uchovávány po dobu 30 až 90 dní, pokud není jinak povoleno či požadováno zákonem.

13. ÚČET MICROSOFT

Účet Microsoft (dříve Windows Live ID a Microsoft Passport) je služba, která umožňuje přihlášení k produktům společnosti Microsoft (vč. produktu Skype), webovým stránkám a službám, jakož i k produktům vybraných partnerů společnosti Microsoft.

Pokud máte účet Skype, můžete ho připojit k účtu Microsoft a získat tak přístup ke kontaktům a dalším informacím obou účtů z jednoho místa. Pokud se rozhodnete připojit svůj účet Skype k účtu Microsoft, mohou být pozváni uživatelé aplikace Outlook.com, kteří s vámi komunikují nebo kteří si vás přidají do svých seznamů kontaktů, aby se s vámi spojili pomocí programu Skype.

Abyste mohli používat aplikaci Skype v zařízení se systémem Windows 8 nebo Windows 8.1, musíte se nejprve přihlásit do systému Windows prostřednictvím účtu Microsoft. Do aplikace se po jejím prvním spuštění přihlásíte vždy, když se na stejném zařízení přihlásíte pomocí účtu Microsoft do systému Windows, automaticky. Další informace o systémech Windows 8  a Windows 8.1 najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů zde a  zde.

Další podrobnosti o účtu Microsoft, včetně informací o vytvoření a používání účtu Microsoft, o změně údajů účtu a způsobu shromažďování a využívání informací týkajících se účtu Microsoft, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů v účtu Microsoft.

14. DĚTI

Webové stránky a softwaroví klienti společnosti Skype nejsou určeny ani navrženy k používání uživateli mladšími 13 let. Rodičům doporučujeme, aby se zapojili do online aktivit svých dětí a zajistili, že o jejich dětech nejsou bez jejich svolení sbírány žádné informace.

15. MOBILNÍ UPOZORNĚNÍ

Při použití programu Skype v telefonu může Skype využívat služeb upozornění dostupných v rámci daného telefonu k oznámení příchozích hovorů, chatů a dalších zpráv, pokud zrovna nemáte spuštěnou nebo aktivně nepoužíváte aplikaci Skype. Tyto služby mohou být poskytovány třetí stranou. Zprávy odeslané například ze zařízení společnosti Apple budou využívat služeb nabízených oznámení společnosti Apple.

Jako součást poskytování služby upozornění může poskytovatel služby přejímat informace o volajícím, odesilateli zprávy a obsahu zprávy a používat tyto informace v souladu se svými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Skype nenese odpovědnost za data shromažďovaná třetí stranou, která poskytuje služby upozornění.

Pokud si nepřejete využívat služeb upozornění třetích stran k přijímání upozornění na příchozí hovory Skype a zprávy, můžete tuto možnost zakázat v nabídce Nastavení>Upozorňování>Skype.

16. MAPY A FUNKCE POLOHY

Pokud povolíte přístup k vaší poloze, může tyto informace aplikace Skype shromažďovat pro účely poskytování požadovaných služeb nebo personalizace vašeho prostředí. Aplikace Skype může například obsahovat funkce založené na službě Mapy Bing nebo na mapových službách třetích stran, které vám umožňují sdílet vaši aktuální polohu na mapě nebo vyhledat na mapě položky, jako jsou například přístupové body Wi-Fi ve vaší blízkosti. Když požadujete vykreslení své polohy na mapě nebo vyhledání blízkých přístupových bodů Wi-Fi, předá se váš požadavek ke zpracování službě Mapy Bing nebo mapové službě třetí strany. Informace o poloze mohou zahrnovat data dostupné základnové stanice, data přístupového bodu Wi-Fi a data GPS (Global Position System).

Když použijete funkci Skype k vykreslení své polohy pomocí služby Mapy Bing, bude služba Bing tyto požadavky shromažďovat a v rámci provozu této služby mohou být údaje o poloze související s těmito požadavky použity k výpočtům plateb dodavatelům dat služby Bing. Další informace o shromažďování a používání údajů ve službě Bing naleznete na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Další informace o shromažďování a používání údajů v mapových službách třetích stran najdete v prohlášeních o ochraně osobních údajů v těchto službách. Skype může v závislosti na používaném zařízení používat k poskytování mapových služeb služby třetích stran. Na určitých zařízeních může Skype používat například mapy společnosti Google – další informace o tom, jaké údaje společnost Google prostřednictvím svých mapových služeb shromažďuje, získáte na webu http://www.google.com/privacy.html.

Při používání služby nebo funkce založené na poloze mohou být data dostupné základnové stanice, data Wi-Fi a data GPS (Global Position System) odesílána společnosti Microsoft. Společnost Microsoft používá informace o poloze k tomu, aby vám poskytovala požadované služby, personalizovala vaše prostředí a vylepšovala své produkty a služby.

Některé služby vám umožňují řídit, kdy mají být informace o poloze odesílány společnosti Microsoft nebo zpřístupněny ostatním. Informace o postupu při vypnutí polohových funkcí naleznete v dokumentaci dodané s vaším zařízením.

17. MOHOU BÝT TYTO ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZMĚNĚNY?

Společnost Skype bude příležitostně tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat, aby odrážely změny v našem softwaru a/nebo produktech a názory či připomínky zákazníků. Pokud na adrese skype.com/go/privacy zveřejníme upravenou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů, upravíme také datum "poslední revize" v dolní části této stránky. Jestliže dojde k významným změnám těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým používáme osobní informace, upozorníme vás tak, že oznámení o těchto změnách zveřejníme na prominentním místě ještě před jejich implementací, nebo vám přímo pošleme upozornění. Souhlasíte s tím, že pokud budete software Skype nebo produkty Skype nadále používat po takovém upozornění, znamená to, že tyto upravené zásady ochrany osobních údajů přijímáte. Doporučujeme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a udržovali si přehled o tom, jak společnost Skype shromažďuje, používá a chrání vaše osobní údaje.

18. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽETE SPOLEČNOST SKYPE KONTAKTOVAT?

Chcete-li kontaktovat společnost Skype v souvislosti se softwarem nebo produkty značky „Skype“, odešlete požadavek na podporu týmu zákaznické podpory.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Lucembursko

Pro členy služby Skype Manager pouze v USA:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

Informace o pobočkách společnosti Microsoft ve své zemi nebo oblasti najdete na webu http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Společnost Skype a Microsoft – poslední aktualizace: Duben 2014