Podmínky použití společnosti Skype pro spotřebitele z USA

Skype’s USA Consumer Terms of Use

PŘED STAŽENÍM SOFTWARU, POUŽITÍM PRODUKTŮ NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI SKYPE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY.

Klíčové body

Je důležité, abyste si přečetli celý dokument a porozuměli jeho obsahu. Toto jsou však klíčové body, které je třeba zdůraznit:

ŽÁDNÝ PŘÍSTUP K TÍSŇOVÝM SLUŽBÁM: Software neslouží jako náhrada běžného mobilního telefonu nebo pevné linky. Software vám neumožňuje uskutečnit tísňová volání na tísňové linky. Chcete-li mít jistotu, že v případě potřeby budete moci uskutečnit tísňové volání, je nutné, abyste si předem připravili alternativní komunikační řešení.

KONTROLA PŘÍPADNÝCH OMEZENÍ POUŽITÍ: V některých oblastech se na použití softwaru vztahují omezení. Je vaší odpovědností ujistit se, že v místě, kde se nacházíte, můžete software legálně používat.

ŽÁDNÉ VLASTNICTVÍ ČÍSEL: Pokud vám společnost Skype přidělí číslo Skype nebo číslo Skype To Go, nestáváte se vlastníkem tohoto čísla ani nemáte právo si toto číslo ponechat navždy. Společnost Skype může být nucena čas od času vaše číslo změnit nebo zrušit. Nepřevádějte ani se nesnažte převést své číslo Skype nebo číslo Skype To Go na jinou osobu. Při koupi čísla Skype je nutné splňovat příslušné uvedené požadavky pro přidělení čísla. V opačném případě může být číslo odebráno. Viz také odstavec 19.1.

KREDIT SKYPE SE STÁVÁ NEAKTIVNÍM PO UPLYNUTÍ 180 DNŮ: Při zakoupení kreditu Skype prosím vezměte v potaz, že kredit se stává po 180 dnech nepoužívání neaktivním. Viz také odstavec 9.2.

ROZHODČÍ DOLOŽKA A UPUŠTĚNÍ OD HROMADNÉ ŽALOBY: Vaše práva na řešení sporu se společností Skype, jejími přidruženými členy nebo s jinými třetími stranami včetně mobilních operátorů budou ovlivněna závaznou rozhodčí doložkou a upuštěním od hromadné žaloby. Přečtěte si pečlivě odstavec 21.

1. VAŠE DOHODA SE SPOLEČNOSTÍ SKYPE

1.1 Licence pro softwarové aplikace pro komunikaci po internetu společnosti Skype (dále jen „software pro komunikaci po internetu“), ostatní softwarové aplikace pod značkou „Skype“ (souhrnně „software Skype“) a související dokumenty (v tištěné i elektronické podobě) včetně všech vylepšení, úprav, rozšíření, opravných balíčků, aktualizací, upgradů a budoucích verzí (dále jen „aktualizace“), ať už bezplatné nebo zpoplatněné (souhrnně „software“) je vám poskytována (nikoli prodávána) společností Skype Software S.à r.l. za předpokladu, že používáte jinou verzi softwaru než tu, která je součástí systému Windows 8.1 nebo novějšího. Pokud používáte verzi softwaru zahrnutou v systému Windows 8.1 nebo novějším, pak je vám licence poskytována na základě Licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro verzi systému Windows, kterou provozujete. Pro používání softwaru a produktů budou stále platné tyto podmínky (s výjimkou softwarové licence v části 4.1).

1.2 Funkce a produkty, které jsou prostřednictvím softwaru k dispozici bezplatně (kromě produktů nebo funkcí dostupných bezplatně pouze ve zkušební verzi) (dále „bezplatné produkty“) jsou vám poskytovány společností Skype Software S.à r.l.

1.3 Všechny další produkty nebo funkce softwaru Skype a jiné produkty pod značkou „Skype“, které jsou zpoplatněné (včetně produktů nebo funkcí, které jsou ve zkušební verzi dostupné zdarma) („placené produkty“), jsou vám poskytovány společností Skype Software S.à r.l.

1.4Webové stránky společnosti Skype“ znamenají www.skype.com, (provozovány společností Skype Communications S.à r.l.) a jakékoli jiné webové stránky schválené společností Skype, které odkazují na tyto podmínky.

1.5 Skype“  označuje Skype Software S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Lucembursko nebo Skype Communications S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Lucembursko nebo Skype Communications US Corporation, 6100 Neil Road, Reno, Nevada 89511, USA v závislosti na kontextu;

1.6 Produkty“ označuje souhrnně bezplatné produkty a placené produkty;

1.7 Vy“ nebo „váš“ označuje vás, registrovaného držitele uživatelského účtu (jak je popsáno v odstavci 6.1) a držitele licence dle těchto podmínek.

1.8Daně označují množství daní, regulačních poplatků, příplatků a dalších poplatků, které jsme povinni od vás vybírat a odvádět americké (federální, státní či místní) nebo zahraniční vládě, agentuře, komisi nebo polostátnímu orgánu v důsledku poskytování placených produktů. Seznam těchto daní naleznete na adrese www.skype.com/go/ustax.

1.9 Vaše dohoda se společností Skype je tvořena podmínkami stanovenými v tomto dokumentu společně s veškerými zásadami spravedlivého používání popsanými v tomto dokumentu a dalšími podmínkami zmíněnými v odstavci 14 (souhrnně podmínky“ nebo „dohoda“). V případě rozporu mezi zásadami spravedlivého používání nebo kterýmikoli dalšími podmínkami a tímto dokumentem má přednost tento dokument.

2. PŘIJETÍ PODMÍNEK

2.1 Před stažením a/nebo použitím softwaru, produktů a/nebo webových stránek společnosti Skype je nutné přijmout tyto podmínky. Tyto podmínky přijmete (a) kliknutím na přijetí nebo odsouhlasení podmínek nebo (b) stažením a/nebo použitím softwaru, produktů a/nebo webových stránek společnosti Skype. Doporučujeme, abyste si tyto podmínky vytiskli k případnému pozdějšímu použití. Kopii podmínek vztahujících se k vašim nákupům si můžete stáhnout také na stránce svého účtu na www.skype.com. Tyto podmínky zůstávají v platnosti od data jejich přijetí až do ukončení platnosti vámi nebo společností Skype v souladu s odstavcem 11.

2.2 Software, produkty nebo webové stránky společnosti Skype nemůžete používat nebo k nim přistupovat, pokud: (a) nejste podle zákona oprávněni používat software, produkty nebo webové stránky společnosti Skype, podle okolností, v USA a jakékoli jiné zemi, kde se nacházíte nebo máte bydliště v době používání softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Skype, podle okolností, nebo (b) nejste schopni uzavřít závazné právní ujednání se společností Skype. Tyto podmínky se vztahují pouze na obyvatele USA nacházející se v USA v době registrace jejich uživatelského účtu, a na následné použití nebo přístup k softwaru, produktům nebo webovým stránkám společnosti Skype těmito osobami zevnitř nebo mimo USA.

3. ZMĚNY PODMÍNEK

3.1 Společnost Skype může příležitostně provádět v těchto podmínkách změny. Společnost Skype bude publikovat všechny změny na webových stránkách www.skype.com/go/tou. Změny zásad spravedlivého používání a/nebo dalších podmínek budou publikovány na příslušných webových stránkách společnosti Skype. Změny vstupují v platnost k datu publikování za předpokladu, že změny v ustanovení závazného rozhodčího řízení nebo upuštění od hromadné žaloby, nebo ustanovení k řešení jiných sporů, rozhodného práva nebo ustanovení místa uvedená v těchto podmínkách se nebudou vztahovat na spory, o kterých strana poskytla písemné oznámení před datem zveřejnění změn na webových stránkách společnosti Skype. Platné znění podmínek si prosím pravidelně kontrolujte. Jste si vědomi toho a souhlasíte s tím, že svým výslovným přijetím těchto podmínek nebo používáním softwaru, produktů a/nebo webových stránek společnosti Skype po datu jejich publikování vyslovujete svůj souhlas s jejich aktualizovanou verzí. Pokud s doplněním podmínek nesouhlasíte, můžete ukončit svůj vztah ke společnosti Skype v souladu s ustanoveními uvedenými v odstavci 11 níže.

4. LICENCE

4.1 Licence. Na základě dodržení těchto Podmínek je vám udělena omezená, nevýhradní, nesublicencovatelná, nepřenosná a bezplatná licence ke stažení a instalaci Softwaru do osobního počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení a dále k osobnímu používání Softwaru prostřednictvím vašeho vlastního uživatelského účtu Skype, kde uživatel je jednotlivec, nikoli podnikatelský subjekt (dále „Uživatelský účet“). Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem: (a) Správci IT vystupující jménem určité společnosti mohou stahovat Software Skype a instalovat jej do osobních počítačů nebo jiných zařízení používaných zaměstnanci dané společnosti a (b) je vám povoleno používat Software v univerzitních nebo jiných vzdělávacích institucích nebo v práci. Společnost Skype si vyhrazuje všechna práva, která vám v těchto Podmínkách nejsou výslovně udělena.

4.2 Omezení. Nesmíte provádět následující činnosti a souhlasíte s tím, že je provádět nebudete:

(a) sublicencovat, prodávat, přidělovat, půjčovat, pronajímat, exportovat, importovat, distribuovat nebo převádět nebo jiným způsobem udělovat práva k softwaru jakékoli třetí straně;

(b) provádět, způsobovat, povolovat nebo udělovat oprávnění k provedení úprav, vytváření odvozených děl nebo vylepšení, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, rozložení, dešifrování, emulaci, hacking, odhalovat nebo se pokoušet o odhalování zdrojového kódu nebo protokolů softwaru nebo jakékoli jeho součásti nebo funkcí (s výjimkou případů, které připouští zákon);

(c) odebírat, zakrývat nebo pozměňovat jakékoli označení autorských práv nebo jiných vlastnických nároků zahrnutých v softwaru;

(d) používat software nebo zapříčinit jeho použití třetími stranami (jako celku nebo jakékoli jeho části) v rámci komerčních produktů nebo služeb či za účelem jejich poskytování. Výše uvedené ustanovení nevylučuje používání softwaru za účelem vlastní firemní komunikace, které se řídí ustanoveními v odstavci 4.1 výše;

(e) s výjimkou stažení a instalace používat software jinak než prostřednictvím svého uživatelského účtu.

4.3 Jiná technologie. Pokud používáte software jako přednastavený, vložený, sloučený, distribuovaný nebo použitý v produktech, hardwaru, softwarových aplikacích, programech nebo zařízeních nebo stažený do nich (dále „jiná technologie“), souhlasíte s následujícími podmínkami a potvrzujete je: (a) může být nutné (i) uzavřít samostatné licenční ujednání s relevantním vlastníkem nebo poskytovatelem licence třetí strany za účelem používání jiné technologie, anebo (ii) od něj zakoupit předplatné, anebo (ii) mu zaplatit poplatek; (b) některé produkty anebo funkce nemusí být prostřednictvím jiné technologie dostupné a (c) společnost Skype nemůže zaručit, že software bude v rámci jiné technologie nebo ve spojení s ní trvale dostupný. Kromě toho může náš software obsahovat funkce, které vám umožní odesílat informace nebo zanášet své údaje do mapy pomocí mapové služby. Použitím těchto funkcí vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se vztahují k těmto mapovým službám, jež mohou podle situace zahrnovat podmínky použití pro koncové uživatele aplikace Mapy Bing dostupné na adrese http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx a podmínky použití aplikace Google Maps dostupné na adrese http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.

4.4 Právní upozornění k softwaru třetích stran. Software a webové stránky společnosti Skype mohou zahrnovat kód třetích stran, k jehož použití vám uděluje souhlas těmito podmínkami společnost Skype, nikoli třetí strana. Případná existující upozornění na kód třetích stran jsou zahrnuta pouze pro vaši informaci. Povolení k použití skriptů třetích stran propojených se softwarem, případně skriptů třetích stran odkazovaných nebo volaných ze softwaru, vám uděluje třetí strana, která vlastní daný kód, nikoli společnost Skype.

5. POUŽITÍ SOFTWARU, PRODUKTŮ A WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI SKYPE

5.1 Vybavení. K používání softwaru a produktů budete potřebovat širokopásmové připojení k internetu. Je vaší zodpovědností zajistit veškeré vybavení potřebné pro přístup k internetu nebo zajištění komunikace, jako jsou sluchátka s mikrofonem, mikrofony nebo webové kamery. V případě připojení k internetu prostřednictvím firemní či jiné privátní sítě, která maskuje vaši polohu, vám mohou být účtovány poplatky odlišné od těch zobrazených pro vaši stávající polohu.

5.2 Použití vašeho vybavení. Software pro komunikaci po internetu může používat funkce procesoru, paměti a přenosového pásma vašeho počítače (nebo jiného použitelného zařízení) za omezeným účelem umožnění komunikace a navázání spojení mezi uživateli softwaru pro komunikaci po internetu. Pokud je vaše používání softwaru pro komunikaci po internetu závislé na využívání procesoru a přenosového pásma, které vlastní nebo ovládá třetí strana, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše licence na používání softwaru pro komunikaci po internetu je podmíněna získáním souhlasu příslušné třetí strany s takovým využíváním. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste takový souhlas obdrželi.

5.3 Aktualizace Softwaru. Společnost Skype může provést automatickou kontrolu vaší verze Softwaru Skype. Můžeme také čas od času automaticky stahovat změny konfigurace a aktualizace Softwaru. Můžete být vyzváni k aktualizaci Softwaru, abyste mohli Software Skype používat i nadále. Souhlasíte s přijetím těchto aktualizací v souladu s těmito Podmínkami, pokud součástí aktualizace nejsou jiné podmínky. Pokud nesouhlasíte, Software prosím dále nepoužívejte a odinstalujte ho. Společnost Skype nemá povinnost provádět jakékoli aktualizace ani negarantuje, že bude schopna pokračovat v podpoře verzí operačního systému nebo zařízení, pro které jste si Software licencovali, ani že bude použití aktualizovaného Softwaru kompatibilní s uživateli provozujícími starší verze Softwaru. Pokud máte zapnuté aktualizace Windows, společnost Microsoft nebo její afilace a pobočky mohou také automaticky stáhnout aktualizace Softwaru Skype pro Windows. Aktualizace mohou být nutné k udržení softwarové kompatibility, zajištění bezpečnostních aktualizací nebo pro opravy chyb, případně k nabídnutí nových prvků, funkcí nebo verzí.

5.4 Pozastavení služby, technická vylepšení a údržba. Společnost Skype může příležitostně provádět údržbu nebo upgrade svého softwaru, produktů nebo webových stránek nebo základní infrastruktury umožňující používání tohoto softwaru, produktů nebo webových stránek. Za tímto účelem může společnost Skype dočasně pozastavit nebo omezit používání určitého nebo veškerého takového softwaru, produktů nebo webových stránek, dokud nebudou prováděná údržba nebo upgrade dokončeny. Nebude-li ze závažného důvodu nutný okamžitý zásah a bude-li to možné, zveřejní společnost Skype předem datum a čas pozastavení provozu nebo omezení funkčnosti svých webových stránek. Uživatelům nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z takového pozastavení nebo omezení funkčnosti softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Skype.

5.5 Žádný přístup k tísňovým službám. Produkty ani software nejsou určeny k podpoře a zajišťování tísňového volání do nemocnic, policejním orgánům, záchranné službě nebo jiným druhům služeb, které uživatele spojují s personálem tísňových služeb nebo s veřejnými tísňovými linkami (dále jen „tísňové služby“). Mezi tradičními telefonními službami a produkty existují významné rozdíly. Berete na vědomí a souhlasíte, že: (i) žádná platná místní nebo státní federální nařízení, předpisy ani zákony po společnosti Skype nepožadují nabízet přístup k tísňovým službám, (ii) je vaší odpovědností zakoupit – odděleně od těchto produktů – telefonní služby tradičních bezdrátových (mobilních) nebo pevných linek, které takový přístup nabízejí, a (iii) software a produkty nejsou náhradou za základní telefonní služby.

5.6 Obsah komunikace. Společnost Skype není původcem obsahu komunikací ani neověřuje, neschvaluje a nenese žádnou odpovědnost za obsah komunikací, který je výsledkem používání Softwaru, mimo jiné včetně jakýchkoli médií, která jsou sdílena prostřednictvím našich komunikačních funkcí. Používáním Softwaru udělujete společnosti Skype licenci na duševní vlastnictví pro používání obsahu komunikace za účelem poskytování Produktů, například odeslání vaší komunikace zamýšlenému příjemci.

Společnost Skype si vyhrazuje právo na přezkoumání obsahu odeslaného prostřednictvím softwaru, produktů a webových stránek Skype za účelem prosazování těchto podmínek. Společnost Skype může dle svého výhradního uvážení zablokovat nebo jiným způsobem zabránit doručení jakékoli rychlé zprávy, zprávy SMS, videa, média, nebo jiné komunikace do/ze softwaru, produktů a webových stránek Skype v rámci našeho úsilí o ochranu softwaru, produktů, webových stránek Skype nebo našich zákazníků, nebo v rámci jiného prosazování těchto podmínek. Následující pravidla se vztahují na vaše chování a obsah při používání softwaru, produktů a webových stránek Skype:

(a) Nepoužívejte software, produkty nebo webové stránky Skype k nezákonným činnostem. Jste zodpovědní za své činy a následky svých činů.

(b) Neposílejte nevyžádanou poštu ani nepomáhejte ostatním při rozesílání nevyžádané pošty ze svého účtu. Nevyžádaná pošta zahrnuje nevyžádané hromadné e-mailové zprávy, hovory, rychlé zprávy, jiné komunikace a hromadné žádosti o kontakt.

(c) Nenahrávejte, nestahujte ani nesdílejte nevhodné obrázky (např. s tématem nahoty, sodomie, pornografie).

(d) Nenahrávejte ani nesdílejte obrázky ani neprovádějte činnosti, které využívají nebo poškozují děti.

(e) Nevykonávejte činnost, která je lživá nebo zavádějící (např. snaha o získání peněz pod falešnou záminkou nebo vydávání se za někoho jiného).

(f) Nevykonávejte činnosti, které jsou škodlivé vůči našemu softwaru, produktům, webovým stránkám Skype nebo jejich uživatelům (např. viry, pronásledování, používání nenávistného jazyka, obhajoba násilí proti ostatním).

(g) Nezasahujte do zákonných práv jiných osob (např. neoprávněné sdílení autorsky chráněné hudby, fotografií a jiného obsahu).

(h) Nevykonávejte činnosti, které porušují soukromí jiných osob.

(i) Neobcházejte, nevypínejte ani jinak nenarušujte bezpečnostní funkce softwaru, produktů nebo webových stránek Skype nebo funkce zamezující nebo omezující používání jakéhokoli obsahu.

Můžeme vás požádat o odebrání obsahu, pokud porušuje tyto podmínky nebo zákon. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke ztrátě přístupu nebo zrušení vašeho uživatelského účtu. Kromě toho může společnost Skype odstranit váš obsah bez předchozího upozornění, pokud zjistí, že je v rozporu s těmito podmínkami nebo zákonem, nebo pokud obdržíme oznámení o porušení práv duševního vlastnictví od třetí strany.

5.7 Oznámení a odebrání. Pokud společnost Skype obdrží oznámení, že materiály, které publikujete, nahráváte, upravujete, hostujete, sdílíte a/nebo zveřejňujete na webových stránkách společnosti Skype nebo prostřednictvím softwaru (s výjimkou vaší soukromé komunikace) (dále „uživatelské příspěvky“), jsou nevhodné, porušují práva jakékoli třetí strany nebo pokud se společnost Skype rozhodne z jakéhokoli jiného důvodu vaše uživatelské příspěvky odebrat, vyhrazuje si právo okamžitě nebo v libovolném časovém období podle svého příležitostného rozhodnutí na základě vlastního uvážení automaticky odebrat takové příspěvky, a to z jakéhokoli důvodu. Uživatelské příspěvky budou odebrány bez jakéhokoli nároku na vyvození odpovědnosti, nebo aniž by byla dotčena jakákoli práva, prostředky nápravy nebo obrany, které jsou výslovně vyhrazeny. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Skype není povinna vracet takové uživatelské příspěvky kdykoli zpět na jejich původní místo. Pokud uživatelské příspěvky porušují nebo se domníváte, že porušují vaše práva (včetně práv k duševnímu vlastnictví) nebo jsou nezákonné, neprodleně nás kontaktujte v souladu s postupem pro oznámení a odebrání takových příspěvků. Postup oznámení a odebrání příspěvku zobrazíte kliknutím na odkaz v této větě. Společnost Skype si vyhrazuje právo požádat vás o ověření vaší totožnosti a vyžádat si další informace k ověření přijaté stížnosti. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní zodpovědnost za důsledky vyplývající z vaší stížnosti (včetně, ale nejen, odebrání nebo zablokování uživatelského příspěvku), a potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakékoli stížnosti mohou být použity v rámci soudního přelíčení. Všechny nepravdivé, zavádějící nebo nepřesné informace, které uvedete, mohou vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti.

5.8 Kvalita. Společnost Skype nemůže zaručit, že její software, produkty nebo webové stránky budou vždy funkční bez výpadků, prodlení nebo chyb. Kvalitu komunikace a používání softwaru, produktů (v závislosti na používaných produktech) nebo webových stránek společnosti Skype může ovlivnit celá řada faktorů, které mohou vyústit v selhání komunikace, včetně, ale nejen, následujících faktorů: vaše místní síť, firewall, poskytovatel internetových služeb, veřejná síť internet, veřejná telefonní síť nebo napájení. Společnost Skype nenese zodpovědnost za žádné výpadky, přerušení nebo prodlení způsobené selháním nebo nevhodností jakékoli z těchto položek nebo jakýmikoli jinými důvody, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu.

5.9 Změny produktů. Společnost Skype neustále vylepšuje software a produkty a může je kdykoli změnit. Kromě toho existují důvody, proč by měla společnost Skype přestat poskytovat software a produkty (nebo jejich části) včetně (bez omezení) situací, kdy pro ni již poskytování není uskutečnitelné, zlepší se technologie, názory uživatelů dají najevo potřebu změny, objeví se vnější problémy, kvůli kterým je pokračování nerozumné nebo nepraktické, případně z jiného důvodu uvedeného v odstavci 11.2. V důsledku těchto změn může být nutný přechod na aktualizovanou verzi softwaru. Technické požadavky pro používání produktů a softwaru a popisy funkcí jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Skype. Pokud s některými změnami softwaru a produktů nebudete souhlasit, můžete v souladu s ustanoveními odstavce 11 svůj vztah ke společnosti Skype zrušit. Využívání výhod některých produktů může vyžadovat upgrade na novou verzi. Kromě toho potvrzujete a souhlasíte s tím, že určité produkty mohou být předmětem omezení používání a zeměpisných omezení, které se mohou příležitostně měnit. Na webových stránkách společnosti Skype se seznamte s podrobnostmi o aktuálně platných omezeních používání, která se vztahují na používané produkty.

5.10 Nevyžádané náměty. Společnost Skype nebere v úvahu ani nepřijímá nevyžádané návrhy nebo náměty, včetně, ale bez omezení, námětů na nové produkty, technologie, reklamní akce, názvy produktů, zpětnou vazbu na produkty a náměty na zdokonalení produktů (dále „nevyžádaná zpětná vazba“). Pokud společnosti Skype odešlete prostřednictvím jejích webových stránek nebo jiným způsobem nevyžádanou zpětnou vazbu, potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Skype není vázána žádným závazkem ochrany důvěrných informací vzhledem k takové nevyžádané zpětné vazbě.

5.11 Zprávy. V určitých částech webových stránek společnosti Skype nebo softwaru se může zobrazit žádost o odeslání písemných návrhů nebo zpráv o problémech prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo formuláře pro odeslání zprávy o problémech (dále „zprávy“). Přečtěte si prosím pečlivě všechny konkrétní podmínky, jimiž se odesílání těchto zpráv řídí. Zprávy budou považovány za vlastnictví společnosti Skype. Společnost Skype bude výhradně a trvale vlastnit veškerá známá nebo následně existující práva ke zprávám na celém světě a bude oprávněna využít takové zprávy k jakýmkoli účelům, ať už komerčním nebo jiným, a to bez odměny osobě, která zprávy poskytla. V žádném případě nebudou zprávy, které zašlete společnosti Skype, považovány za důvěrné a společnost Skype nebude zodpovědná za jejich vyzrazení.

5.12 Odkazy. Odkazy na domovskou webovou stránku společnosti Skype můžete umístit na webové stránky, které vlastníte, za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který nebude sloužit k poškození našeho dobrého jména nebo se jej nebude snažit zneužít. Umístěním odkazu nesmíte žádným způsobem naznačovat jakoukoli formu spojení se společností Skype, jejího schválení nebo podpory, pokud žádná taková skutečnost neexistuje. Webovou stránku společnosti Skype nesmíte vkládat do rámců ani jiným způsobem zobrazovat obsah webové stránky společnosti Skype na jiné stránce či webu (např. pomocí přímého odkazování, technologie „hotlinkingu“ nebo jiným způsobem). Společnost Skype může souhlas s umístěním odkazu na své webové stránky na základě vlastního uvážení kdykoli odvolat. V takovém případě vás na tuto skutečnost upozorní.

6. VAŠE ZÁVAZKY

6.1 Uživatelský účet. Před prvním použitím softwaru Skype budete požádáni o vytvoření uživatelského účtu a vytvoření ID a hesla uživatele. Doporučujeme, abyste použili heslo, které je těžké uhodnout a obsahuje písmena, číslice a symboly. Software můžete používat pouze prostřednictvím svého uživatelského účtu. Nesete plnou zodpovědnost a ručíte za všechny činnosti prováděné prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Za účelem zabránění neoprávněnému použití účtu uchovávejte své heslo v tajnosti a nesdílejte je s žádnou třetí stranou ani je nepoužívejte pro přístup k webovým stránkám nebo službám třetích stran. Pokud se domníváte, že vaše heslo odhalil někdo jiný, je třeba je okamžitě změnit, abyste tak ochránili zabezpečení svého uživatelského účtu. Je vaší plnou zodpovědností zajistit, že nebudete reagovat na jakékoli nevyžádané výzvy k zadání podrobností týkajících se vašich platebních karet, hesel nebo jiných údajů. Pokud nesplníte ustanovení uvedená v tomto odstavci 6.1, nenese za to společnost Skype žádnou zodpovědnost.

6.2 Zákonné použití. Software, produkty a webové stránky společnosti Skype musíte používat v souladu se zákony země, v níž se nacházíte. Mohou existovat právní či jiná omezení na stahování a používání softwaru, produktů a/nebo webových stránek společnosti Skype. Je vaší odpovědností ujistit se, že můžete software, produkty a/nebo webové stránky společnosti Skype legálně používat.

6.3 Zakázané použití. Nesmíte:

(a) narušovat, monitorovat, poškozovat nebo upravovat jakoukoli komunikaci, která vám není určena;

(b) používat jakýkoli typ prohledávače, viru, červa, trojského koně, časované bomby nebo jiného kódu či instrukce navržené k narušení, odstranění, poškození, emulaci nebo rozložení softwaru, produktů, webových stránek společnosti Skype, komunikace nebo protokolů;

(c) odesílat nevyžádanou komunikaci (označovanou jako SPAM, SPIM nebo SPIT) nebo komunikaci zakázanou platnými zákony nebo používat software, produkty nebo webové stránky společnosti Skype pro účely phishingu, pharmingu, zcizení identity nebo falešného vydávání se za jinou osobu nebo subjekt;

(d) vystavovat jakoukoli třetí stranu materiálům, které jsou urážlivé, nevhodné pro nezletilé, neslušné nebo jiným způsobem nevhodné;

(e) používat software, produkty nebo webové stránky společnosti Skype za účelem nebo s cílem vyvolat rozpaky, úzkost, pocit ohrožení, obtěžování nebo narušení soukromí jakékoli třetí strany;

(f) používat (včetně v rámci ID a/nebo profilového obrázku uživatele) jakýkoli materiál nebo obsah, který je předmětem vlastnických práv jakékoli třetí strany, pokud nemáte licenci nebo oprávnění vlastníka takových práv;

(g) shromažďovat nebo získávat ze softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Skype jakékoli identifikační údaje osob, včetně názvů účtů;

(h) ovlivňovat nebo se pokoušet ovlivňovat dostupnost softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Skype, například útokem s cílem způsobit odepření služby (DoS) nebo distribuovaným útokem DoS (DDoS);

(i) používat nebo spouštět jakékoli automatizované systémy, včetně například robotů, pavouků nebo offline čteček přistupujících k softwaru, produktům nebo webovým stránkám společnosti Skype. Bez ohledu na předchozí ustanovení souhlasíte s tím, že společnost Skype uděluje provozovatelům veřejných vyhledávačů oprávnění používat pavouky ke kopírování materiálů ze svých webových stránek výhradně za účelem vytváření veřejně vyhledávatelných indexů materiálů, avšak nikoli k ukládání nebo archivaci takových materiálů. Společnost Skype si vyhrazuje právo tyto výjimky kdykoli odvolat.

6.4 Uživatelské příspěvky. Při používání různých funkcí webových stránek nebo softwaru společnosti Skype, jako jsou fóra, blogy, e-mail, hostování videa, sdílení a/nebo publikování obsahu, nebo jakýchkoli jiných funkcí webových stránek nebo softwaru společnosti Skype umožňujících publikování, nahrávání, úpravy, hostování, sdílení a/nebo zveřejňování obsahu se chovejte s respektem vůči ostatním uživatelům. Berete na vědomí a souhlasíte, že: (i) při používání webových stránek a/nebo softwaru společnosti Skype můžete narazit na obsah, který můžete považovat za urážlivý nebo neslušný, a proto je používáte na své vlastní riziko; (ii) jste výhradně zodpovědní a společnost Skype nenese žádnou zodpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakékoli uživatelské příspěvky, které vytvoříte, odešlete, publikujete nebo zveřejníte na webových stránkách nebo prostřednictvím softwaru společnosti Skype; (iii) společnost Skype nezaručuje zachování důvěrnosti uživatelských příspěvků, ať už byly nebo nebyly zveřejněny; (iv) společnost Skype není zodpovědná za žádné uživatelské příspěvky, k nimž můžete mít přístup prostřednictvím webových stránek nebo softwaru společnosti Skype, a za všechny uživatelské příspěvky nese zodpovědnost osoba, od níž příslušné uživatelské příspěvky pocházejí. Společnost Skype neschvaluje žádné uživatelské příspěvky ani v nich vyjádřené názory, doporučení nebo rady a výslovně se zříká veškeré zodpovědnosti v souvislosti s uživatelskými příspěvky.

V souvislosti se svými uživatelskými příspěvky se zavazujete a zaručujete, že platí následující podmínky:

(i) vlastníte nebo máte všechny nezbytné licence, práva, souhlasy a oprávnění k použití a opravňujete společnost Skype použít veškerá autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, patenty a jiná práva k duševnímu nebo majetkovému vlastnictví ve všech uživatelských příspěvcích a v souvislosti s nimi, a to v souladu s těmito podmínkami; a

(ii) máte písemný souhlas, povolení a/nebo oprávnění každé konkrétně identifikovatelné osoby v uživatelském příspěvku použít v uživatelském příspěvku její jméno a/nebo podobu, a tak umožnit jejich začlenění a použití v souladu s ustanoveními těchto podmínek. Nesmíte kopírovat, publikovat nebo používat texty, fotografie, obrázky, hudbu, zvuky, snímky nebo jakýkoli jiný obsah pocházející od třetí strany nebo z jiného zdroje (dále jen „obsah třetí strany“) bez výslovného povolení jejich vlastníka. Takový obsah třetí strany může být chráněn zákony na ochranu duševního vlastnictví a vlastníci duševních práv k takovému obsahu mohou vznést námitku proti jeho použití. Nesmíte použít žádný obsah třetí strany, pokud nejprve nezískáte svolení vlastníka práv k duševnímu vlastnictví vztahující se k danému obsahu.

Bez ohledu na práva a závazky, které jsou upraveny dalšími podmínkami (definovanými níže), pokud se kdykoli rozhodnete nahrát nebo publikovat uživatelské příspěvky na webové stránky nebo prostřednictvím softwaru společnosti Skype (s výjimkou zpráv a obsahu komunikace) automaticky udělujete společnosti Skype nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou, bezplatnou, trvalou, sublicencovatelnou a přenositelnou licenci ke všem právům k použití, úpravám, změnám, zahrnutí, začlenění, přizpůsobení, zaznamenání, veřejnému provozování, zobrazení, přenosu a reprodukování uživatelských příspěvků, včetně, a to bez omezení, všech souvisejících ochranných známek, ve spojení s webovými stránkami, softwarem a produkty společnosti Skype, včetně účelu propagace a redistribuce části nebo celku webových stránek a/nebo softwaru či produktů společnosti Skype ve všech médiích, která momentálně existují nebo v budoucnosti vzniknou. Tímto také zaručujete všem uživatelům webových stránek a/nebo softwaru či produktů společnosti Skype nevýhradní licenci pro přístup k vašim uživatelským příspěvkům prostřednictvím webových stránek a/nebo softwaru či produktů společnosti Skype a k použití, kopírování, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazení, použití a přenosu takových uživatelských příspěvků výhradně povoleným způsobem prostřednictvím funkcí webových stránek a/nebo softwaru či produktů společnosti Skype a v souvislosti s těmito podmínkami. Kromě toho se zříkáte všech tzv. „morálních nároků“ na uživatelské příspěvky a v souvislosti s nimi, a to v rozsahu určeném příslušnými zákony.

Prostřednictvím webových stránek nebo softwaru společnosti Skype nesmíte odesílat ani zveřejňovat žádné uživatelské příspěvky, které jsou hanlivé, urážlivé, pornografické, obtěžující, nenávistné, narušující soukromí, obscénní, nemístné, nezákonné, rasistické, pohoršlivé, škodlivé pro nezletilé nebo porušující práva k duševnímu vlastnictví nebo obchodní tajemství třetích stran nebo jinak porušují práva jakýchkoli třetích stran nebo vedou k občanskoprávní nebo trestněprávní zodpovědnosti. Kromě toho nesmíte odesílat nebo publikovat uživatelské příspěvky, které obsahují nepravdivé nebo zkreslené informace, obsahují žádosti o získání prostředků nebo služeb, obsahují reklamní a propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy nebo jakoukoli jinou formu žádostí, vydávají se za jiné osoby nebo obsahují programy s viry nebo jiné programy navržené k narušení funkčnosti počítače. Souhlasíte s tím, že z žádných komerčních důvodů nebudete obtěžovat žádné uživatele webových stránek nebo softwaru společnosti Skype v souvislosti s jejich uživatelskými příspěvky. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet, vypínat nebo jinak narušovat bezpečnostní funkce webových stránek nebo softwaru společnosti Skype nebo funkce zamezující nebo omezující používání jakéhokoli jejich obsahu.

6.5 Vaše údaje. Společnost Skype si od vás příležitostně může vyžádat údaje potřebné k tomu, aby vám mohla poskytovat Software nebo Produkty. Ručíte za to, že veškeré takového údaje (mimo jiné také fakturační údaje – v odpovídajících případech) budou úplné, aktuální a správné.

6.6 Zákaz dalšího prodeje. Software a produkty jsou určeny pouze k vašemu osobnímu použití. Software a/nebo produkty nesmíte prodat ani zpeněžit žádné třetí straně.

6.7 Omezení vývozu. Software může podléhat mezinárodním smlouvám, které omezují vývoz softwaru. Musíte dodržovat všechny příslušné mezinárodní a národní zákony, které se vztahují na software, a také omezení týkající se koncových uživatelů, koncového použití a cílových míst vydaná národními vládami nebo podobnými orgány, a omezení vyplývající z embarga uvaleného na určité národy. V USA se software pro komunikaci po internetu řídí normou ECCN 5D992 předpisu Export Administration Regulations (dále „EAR“) v rámci nařízení Encryption Registration Number (dále jen „ERN“) R100351, a proto může být omezen jeho vývoz nebo opětovný vývoz z USA nebo jeho stahování jakoukoli osobou v zemích kontrolovaných v rámci protiteroristických důvodů podle předpisu EAR, které zahrnují Írán, Severní Koreu, Kubu, Sýrii a Súdán. Software pro komunikaci po internetu navíc nesmí být vyvážen nebo opětovně vyvážen z USA osobám nebo subjektům, na které se vztahují sankce USA, a to bez ohledu na jejich polohu, ani nesmí být těmito osobami či subjekty stahován. Viz adresa www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm a předpisy EAR část 736. Společnost Skype vám software zpřístupňuje ke stažení pouze za podmínky, že potvrdíte, že nejste takovou osobou nebo subjektem a že stažení softwaru ani jinak neporušuje předpisy USA týkající se kontroly vývozu a sankcí.

7. VLASTNICKÁ PRÁVA

7.1 Software, produkty a webové stránky společnosti Skype obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví.

7.2 Obsah a jeho kompilace uvedené na webových stránkách společnosti Skype (kromě uživatelských příspěvků), jako jsou zvuky, text, grafika, loga, ikony, obrázky, zvukové klipy, digitální soubory a software ke stažení, jsou vlastnictvím společnosti Skype, jejích přidružených členů nebo poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony USA a mezinárodními smlouvami na ochranu autorských práv. Takový obsah chráněný autorskými právy nesmí být reprodukován bez výslovného souhlasu společnosti Skype. Společnost Skype si vyhrazuje všechna práva, která nejsou na jejích webových stránkách výslovně udělena.

7.3 Společnost Skype a/nebo poskytovatelé jejích licencí si zachovávají výlučné vlastnictví softwaru, produktů a webových stránek společnosti Skype a veškerého duševního vlastnictví, které obsahují (ať už jsou tato práva zaregistrována nebo ne, a to kdekoli na světě). Nebudete provádět žádné akce vedoucí k ohrožení, omezení nebo narušení práv k duševnímu vlastnictví obsaženému v softwaru, produktech a/nebo na webových stránkách společnosti Skype.

7.4 Skype, související ochranné známky a loga a logo „S“ jsou ochranné známky společnosti Skype. Společnost Skype zaregistrovala a požádala o registraci svých ochranných známek v mnoha zemích celého světa. Ochranné známky a chráněný vzhled společnosti Skype nesmějí být použity ve spojení s jakýmikoli produkty nebo službami, které neposkytuje společnost Skype, jakýmkoli způsobem, který může uvést spotřebitele v omyl, nebo způsobem, který znevažuje společnost Skype či poškozuje její pověst. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou vlastnictvím společnosti Skype nebo některé z jejích dceřiných společností, které jsou uvedeny na tomto webu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Nemáte povoleno a nesmíte zaregistrovat nebo používat žádné názvy, ochranné známky, loga, názvy domén nebo jakékoli jiné názvy nebo znaky, které zahrnují duševní vlastnictví společnosti Skype (v celku nebo části) nebo jsou jim podobné takovým způsobem, který by mohl zmást uživatele. Další informace o používání těchto známek naleznete také na stránce Pravidla používání značky.

8. POPLATKY

8.1 Volání na telefonní čísla a čísla s prémiovou sazbou pomocí kreditu Skype:

(i) Volání na pevné linky a mobilní telefony. Poplatky za volání na telefonní čísla (s výjimkou předplatného) se skládají ze spojovacího poplatku (účtuje se jednou za celý hovor) a z minutové sazby, jak je stanoveno na stránce www.skype.com/go/allrates. Spojovací poplatek a naše sazby se skládají z poplatku za produkt a poplatku za daně. Všechny hovory budou po 4 hodinách trvání odpojeny a je nutné provést opětovné vytočení, přičemž bude znovu naúčtován spojovací poplatek.

(ii) Čísla s prémiovou sazbou. Poplatky za volání na čísla s prémiovou sazbou jsou tvořeny minutovou sazbou, která je stanovena na adrese www.skype.com/go/rates-premium. Nehradí se žádný spojovací poplatek. Naše sazby zahrnují poplatek za produkt a poplatek za daně.

(iii) Společnost Skype může sazby za telefonická volání a za volání na prémiová čísla kdykoli změnit, aniž by vám to předem oznámila, uvedením takové změny na adrese www.skype.com/go/allrates. Nová sazba se uplatní při použití, které bude následovat po zveřejnění změněných sazeb. Před uskutečněním hovoru si zjistěte aktuální sazby. Pokud s novými sazbami nesouhlasíte, hovor neuskutečňujte.

(iv) Doba trvání hovoru se počítá po celých minutách. Zlomky minut budou zaokrouhleny na celé minuty směrem nahoru. Pokud je účtován spojovací poplatek, bude účtován na začátku hovoru. Poplatky ve zlomcích jednotek v dané měně budou zaokrouhleny nahoru na nejbližší celou minimální jednotku měny. Například celková cena hovoru 0,034 USD bude zaokrouhlena na 0,04 USD. Poplatky se budou automaticky odečítat ze zůstatku Kreditu Skype ve vašem Uživatelském účtu.

8.2 Poplatky za další Placené produkty. O výši poplatků za další Placené produkty, jejichž součástí je také poplatek za Produkt a poplatek za Daně, budete informováni před dokončením nákupu u společnosti Skype. Společnost Skype může poplatky za nákup těchto Produktů kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Před dalším nákupem příslušného Produktu se můžete rozhodnout, zda nové poplatky přijmete. Nová výše poplatků se uplatní u nákupu, který bude následovat po zveřejnění změněných poplatků. Poplatky za SMS zprávy a využívání připojení Skype WiFi ve zlomcích jednotek v dané měně budou zaokrouhleny nahoru na nejbližší celou minimální jednotku měny. Pokud například pošlete najednou tři SMS zprávy na jedno číslo za cenu 0,056 USD, bude se vám účtovat 0,17 USD.

8.3 Propagační nabídky. Čas od času může společnost Skype nabídnout placené produkty na zkušební období zdarma. Společnost Skype si vyhrazuje právo účtovat vám za takové produkty poplatky (podle běžných sazeb) v případě, že zjistí (podle vlastního přiměřeného uvážení), že podmínky nabídky zneužíváte, včetně případů, kdy používáte jakoukoli službu, server proxy či jiné zařízení nebo anonymní adresu IP, která nám brání určit vaši polohu.

8.4 Platba daně. Všechny placené produkty vám prodává společnost Skype Communications S.à r.l., nicméně autorizovaným prodejcem zodpovědným za daně je společnost Skype Communications US Corporation. Daně jsou vypočítány dle vaší lokality v době registrace účtu Skype.

8.5 Poplatky třetím stranám. Při použití softwaru v mobilních aplikacích se využívá část datového limitu, který máte k dispozici v rámci datového balíčku předplaceného u vašeho mobilního operátora. Používání služeb v zahraničí může vést k výrazně vyšším nákladům než běžné používání a je vaší výhradní odpovědností zjistit si potřebné informace a uhradit poplatky za případný roaming a další související poplatky vybírané vaším mobilním operátorem.

9. PLATBA

9.1 Kredit Skype. Vybrané placené produkty můžete zaplatit pomocí kreditu Skype. Kredit Skype můžete zakoupit pomocí kteréhokoli ze způsobů platby, které společnost Skype průběžně zpřístupňuje. Zakoupený kredit Skype bude připsán na váš uživatelský účet v okamžiku nákupu (případně v okamžiku inkasování poukazu na kredit Skype, použijete-li tento způsob).

9.2 Neaktivní kredit Skype. Jestliže kredit Skype (včetně kreditu Skype, který vám byl přidělen správcem produktu Skype Manager nebo jiným uživatelem produktu Skype) nepoužijete po dobu 180 dní, společnost Skype jej převede do neaktivního stavu. Kredit Skype můžete znovu aktivovat kliknutím na odkaz pro opětovnou aktivaci na stránce Můj účet na adrese https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Za opětovně aktivovaný kredit Skype nelze vrátit peníze.

9.3 Další způsoby platby. Společnost Skype nezaručuje, že budete moci použít zůstatek kreditu Skype k nákupu všech produktů. V případech, kdy k platbě za produkt nelze použít kredit Skype, vám společnost Skype zpřístupní jiný způsob platby. Společnost Skype si vyhrazuje právo odebírat a doplňovat dostupné způsoby platby podle svého výhradního uvážení.

9.4 Opakované platby Kupujete-li produkty formou předplatného (měsíčního, tříměsíčního nebo ročního – podle situace), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že dáváte souhlas k opakované platbě a že platby budou poukazovány společnosti Skype způsobem, který jste si zvolili, v pravidelných intervalech podle vaší volby, dokud předplatné neukončíte nebo společnost Skype neukončí daný produkt. Udělením souhlasu k opakovaným platbám dáváte společnosti Skype právo ke zpracování takových plateb buď jako elektronické naúčtování na vrub nebo jako převod prostředků, nebo jako elektronický příkaz k platbě z vámi určeného účtu (v případě plateb prostřednictvím automatizovaného clearingového střediska – ACH – nebo podobného systému) nebo jako zaúčtování na vrub vámi určeného účtu (v případě kreditní karty nebo podobných plateb) (souhrnně „elektronické platby“). Poplatky za předplatné jsou obvykle účtovány před zahájením odpovídajícího předplaceného období. V případě, že je platba vrácena jako nezaplacená, nebo pokud je transakce kreditní kartou nebo podobným způsobem odmítnuta či nepřijata, společnost Skype nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo inkasovat veškeré poplatky za vrácené položky, odmítnuté nebo nedostatečné prostředky a zpracovat veškeré takové platby v elektronické podobě.

9.5 Automatické dobíjení.

(a) Funkci automatického dobíjení můžete aktivovat při zakoupení kreditu Skype zaškrtnutím příslušného políčka. Po aktivaci bude váš zůstatek kreditu Skype dobit o stejnou částku a pomocí stejného způsobu platby, jaký jste vybrali při prvním přihlášení ke službě automatického dobíjení. Pokud například zakoupíte kredit Skype v hodnotě 10 USD pomocí kreditní karty a aktivujete funkci automatického dobíjení, bude při automatickém dobití z vaší kreditní karty odečteno rovněž 10 USD. V budoucnu bude z vaší kreditní karty odečtena stejná částka vždy, když zůstatek vašeho účtu Skype klesne pod hranici, kterou společnost Skype čas od času stanoví.

(b) Pokud jste zakoupili předplatné pomocí jiného způsobu platby, než je kreditní karta, služba PayPal nebo Moneybookers (Skrill), a aktivovali jste automatické dobíjení, bude zůstatek vašeho kreditu Skype dobit o částku potřebnou k zakoupení dalšího opakovaného předplatného.

(c) Službu automatického dobíjení můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím změny nastavení svého uživatelského účtu.

10. PRAVIDLA PRO VRACENÍ PENĚZ

10.1 Pokud zakoupíte placené produkty přímo od společnosti Skype, máte nárok na vrácení těchto produktů po dobu patnácti (15) dní (tzv. „lhůta na rozmyšlenou“) za předpokladu, že jste žádný z těchto produktů nepoužili. V případě jakéhokoli použití placených produktů zaniká lhůta na rozmyšlenou a nelze nákup zrušit ani vrátit peníze.

10.2 Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou lze vrátit peníze pouze za předplatné za předpokladu, že nebylo využíváno a nevypršela jeho platnost.

10.3 Výdaje kreditu Skype, přidělení čísla Skype nebo použití jakéhokoli prvku předplatného se považuje za „použití“ placeného produktu. Tímto výslovně souhlasíte s tím, že čísla Skype mohou být přidělována před uplynutím lhůty na rozmyšlenou a po jejich přidělení nelze vrátit peníze.

10.4 Lhůta na rozmyšlenou a vracení peněz se nevztahují na placené produkty, které (i) byly zakoupeny prostřednictvím partnera společnosti Skype, který je třetí stranou (kontaktujte prosím přímo partnera, na jehož výhradním uvážení je, zda peníze vrátí či nikoli), (ii) nebyly získány online přímo od společnosti Skype (např. poukazy nebo předplacené karty), (iii) byly zaplaceny v hotovosti prostřednictvím platebních nástrojů třetích stran (například pomocí elektronické peněženky) a (iv) byly uhrazeny a přiděleny vašemu účtu Skype správcem produktu Skype Manager. Nevztahují se také na členství v komunitě vývojářů produktů Skype.

10.5 Pokud během lhůty na rozmyšlenou chcete zrušit a nechat si vrátit peníze za zpoplatněný produkt, který (i) nebyl „použit“ ve smyslu uvedeném v části 10.3 a (ii) nevztahuje se na něj část 10.4, můžete vyplnit náš formulář pro výběr, který naleznete zde. Další informace o tom, jak formulář pro výběr vyplnit, naleznete zde.

10.6 Pokud se domníváte, že vám společnost Skype účtovala určité poplatky omylem, je třeba, abyste se na společnost Skype obrátili do 90 dní od naúčtování takové částky. Částky, které byly účtovány před více než 90 dny, se nevracejí.

10.7 Společnost Skype si vyhrazuje právo odmítnout žádost o vrácení peněz, pokud má opodstatněné důvody domnívat se, (i) že se snažíte tyto zásady vracení peněz zneužít, například opakovanými žádostmi o vrácení peněz, jež se vztahují k témuž produktu, (ii) že porušujete tyto podmínky, nebo (iii) pokud má společnost Skype důvodné podezření, že její produkty nebo software využíváte neoprávněně nebo že váš uživatelský účet neoprávněně využívá třetí strana.

10.8 Tyto zásady vracení peněz se nedotýkají vašich zákonných práv.

11. UKONČENÍ VAŠEHO VZTAHU SE SPOLEČNOSTÍ SKYPE

11.1 Vztah se společností Skype můžete ukončit kdykoli a bez soudního postihu tak, že požádáte o uzavření svého uživatelského účtu, přestanete používat software, produkty nebo webové stránky společnosti Skype a zrušíte veškeré opakované platby.

11.2 Společnost Skype může ukončit svůj vztah s vámi, případně ukončit nebo pozastavit vaše používání softwaru, uživatelských účtů, produktů nebo webových stránek společnosti Skype kdykoli a bez soudního postihu:

(a) pokud porušujete tyto podmínky;

(b) pokud má společnost Skype opodstatněné důvody domnívat se, že software, produkty nebo webové stránky společnosti Skype používáte způsobem, který porušuje zákon nebo práva třetích stran;

(c) pokud má společnost Skype opodstatněné důvody domnívat se, že se snažíte zásady pro vracení peněz, případně jiné zásady zneužít nebo z nich těžit.

(d) pokud má společnost Skype opodstatněné důvody domnívat se, že její produkty, software nebo webové stránky společnosti Skype používáte podvodně nebo že váš uživatelský účet podvodně využívá třetí strana;

(e) pokud jste zakoupili kredit Skype od neautorizovaného prodejce;

(f) ve vztahu ke konkrétnímu produktu, který se společnost Skype rozhodne nadále nenabízet, a to po oznámení třicet (30) dní předem;

(g) okamžitě, pokud (dle přiměřeného uvážení společnosti Skype) je to nutné v souvislosti se změnou nebo nepříznivým výkladem zákonů či předpisů, nebo pokud to vyžaduje regulační orgán či úřad se zákonným mandátem, případně některý z partnerů společnosti Skype;

(h) okamžitě, pokud společnost Skype určí, podle vlastního uvážení, že jakýkoli software, produkt nebo webová stránka společnosti Skype porušuje nebo nedodržuje nebo může porušovat nebo nedodržovat duševní vlastnictví nebo vlastnická práva jakékoli třetí strany;

(i) pokud se společnost Skype rozhodne nadále obecně nenabízet software uživatelům ve vaší jurisdikci, a to po oznámení třicet (30) dní předem.

11.3 Společnost Skype uskuteční toto ukončení tak, že vám zabrání v přístupu k vašemu uživatelskému účtu, softwaru, produktům nebo webovým stránkám Skype (podle situace). Vyhrazujeme si právo zrušit uživatelské účty, které jsou neaktivní po dobu delší než jeden (1) rok.

11.4 Následky ukončení. Při ukončení vašeho vztahu se společností Skype: (a) budou okamžitě ukončeny veškeré licence a práva k používání softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Skype, (b) okamžitě upustíte od používání veškerého softwaru, produktů nebo webových stránek společnosti Skype a (c) okamžitě odstraníte software ze všech pevných disků, sítí a dalších úložných médií a zničíte všechny kopie softwaru, které máte v držení nebo pod kontrolou.

12. VYLOUČENÍ ZÁRUK, ODMÍTNUTÍ A ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1 Pro účely tohoto odstavce 12 zahrnuje pojem "Skype" také veškeré dceřiné společnosti a přidružené právnické osoby a všechny jejich ředitele, představitele, zástupce, poskytovatele licencí a zaměstnance.

12.2 Vyloučení záruk. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM: SOFTWARE, PRODUKTY A WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI SKYPE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, A POUŽÍVÁTE JE NA SVÉ VÝHRADNÍ RIZIKO BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK; SPOLEČNOST SKYPE NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NÁROKY ANI VYJÁDŘENÍ A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH TAKOVÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ JSOU VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBO ZÁKONNÉ, KTERÉ BY SE TÝKALY SOFTWARU, PRODUKTŮ NEBO WEBŮ SKYPE, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY ČI PODMÍNKY KVALITY, VÝKONU, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SKYPE DÁLE NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE, PRODUKTY NEBO WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI SKYPE BUDOU VŽDY DOSTUPNÉ, PŘÍSTUPNÉ, NEPŘETRŽITÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ, PŘESNÉ, ÚPLNÉ A BEZCHYBNÉ NEBO ŽE BUDOU FUNGOVAT BEZE ZTRÁTY PAKETŮ. SPOLEČNOST SKYPE DÁLE NEZARUČUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU NEBO PŘENOS Z INTERNETU ANI KVALITU HOVORŮ USKUTEČŇOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU.

12.3 Vyloučení odpovědnosti. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST SKYPE NEBUDE MÍT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO JAKÉKOLI JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SKYPE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT UPOZORNĚNA, ZA ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SKYPE NEBO SOFTWARU PRO KOMUNIKACI PO INTERNETU ČI JINÉHO ZDARMA POSKYTOVANÉHO SOFTWARU NEBO Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ. VAŠE JEDINÉ PRÁVO NEBO PROSTŘEDEK NÁPRAVY VZTAHUJÍCÍ SE K JAKÝMKOLI PROBLÉMŮM NEBO NESPOKOJENOSTI S TAKOVÝM SOFTWAREM NEBO WEBOVÝMI STRÁNKAMI SPOLEČNOSTI SKYPE JE TAKOVÝ SOFTWARE NEBO WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI SKYPE OKAMŽITĚ ODINSTALOVAT A PŘESTAT POUŽÍVAT.

12.4 Omezení odpovědnosti. V souladu s odstavci 12.2 a 12.3 výše nenese společnost Skype vůči vám žádnou odpovědnost, ať už na základě smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné teorie odpovědnosti, bez ohledu na to, zda byla na možnost vzniku takových škod nebo ztrát předem upozorněna, za:

(i) jakékoli nepřímé, zvláštní, vedlejší či následné škody nebo

(b) jakékoli ztráty příjmu, obchodu, skutečných či předpokládaných zisků, příležitosti, dobrého jména či pověsti (ať přímé, nebo nepřímé) nebo

(c) jakékoli škody nebo poškození dat (ať přímé, nebo nepřímé) nebo

(d) jakékoli nároky, škody nebo ztráty (přímé nebo nepřímé), které vyplývají z následujících skutečností nebo se jich týkají:

(i) to, že nemůžete použít software a jeho povolené verze ke kontaktování tísňových služeb;

(ii) omezení stanovená v odstavci 5.5 výše: neučinili jste dodatečná opatření pro přístup k tísňovým službám v souladu s odstavcem 5.5 výše;

(iii) jste pracovníkovi tísňových služeb nesdělili přesné informace o fyzické poloze nebo

(iv) chování operátorů tísňových služeb třetích stran nebo telefonních center, se kterými jste byli ve spojení nebo

(e) za žádné nároky, škody nebo ztráty (přímé nebo nepřímé), které vyplývají nebo se týkají:

(i) jakéhokoli produktu nebo služby třetí strany, jejichž poskytování se řídí samostatnými podmínkami použití, včetně například služby Skype WiFi;

(ii) jakékoli jiné technologie; nebo

(iii) jakéhokoli webu třetí strany.

12.5 Podle odstavců 12.3 až 12.4 výše platí, že celkové závazky společnosti Skype vůči vám podle těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi (ať se jedná o smlouvu, přestupek (včetně nedbalosti) nebo jakýkoli jiný teoretický závazek) NEPŘEKROČÍ CELKOVOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PRODUKTY V OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DATU VZNIKU UDÁLOSTI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL. PŘITOM MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA ČINÍ VE VŠECH PŘÍPADECH 5 000 USD.

12.6 Bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení v těchto podmínkách, omezení odpovědnosti stanovené v odstavci 12.5 výše se nevztahuje na nároky, pro které nemůže být odpovědnost omezena na základě rozhodného práva.

12.7 Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost Skype a její přidružené členy a všechny jejich příslušné představitele, ředitele, akcionáře, zaměstnance a zástupce (souhrnně „odškodňované strany společnosti Skype“) před veškerými nároky, rozsudky, ztrátami, škodami, nároky, platbami, pokutami, náklady, výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a soudní výlohy), odpovědnostmi a odškodněními jakékoli povahy nebo popisu vzniklé kterékoli odškodňované straně společnosti Skype v rozsahu, který vyplývá z nebo se týká (i) vašeho nedodržení těchto podmínek; (ii) vašeho porušení platných zákonů či předpisů; (iii) vašeho porušení nebo poškození práv třetích stran (včetně práv k duševnímu vlastnictví); (iv) vašich uživatelských příspěvků; (v) vaší stížnosti, která se týká některého uživatelského příspěvku; nebo (vi) vašeho používání jakéhokoli softwaru, produktu nebo webové stránky společnosti Skype.

13. WEBOVÉ STRÁNKY, PRODUKTY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

13.1 Třetí strany mohou nabízet produkty či služby prostřednictvím softwaru a/nebo webových stránek společnosti Skype, včetně her, aplikací, obrázků, vyzváněcích melodií nebo avatarů. Společnost Skype nezodpovídá za tyto produkty nebo služby. Vyskytnou-li se potíže s úhradou, stažením nebo použitím nainstalovaných produktů či služeb, vynaloží společnost Skype obchodně přiměřené úsilí, aby vám pomohla tyto potíže vyřešit. Na produkty nebo služby třetích stran se mohou vztahovat zvláštní podmínky a zásady ochrany osobních údajů externího poskytovatele, které bude pravděpodobně nutné přijmout při stažení nebo instalaci. Přečtěte si tyto podmínky, dříve než koupíte nebo použijete jakýkoli produkt nebo službu třetí strany. Společnost Skype nenese žádnou odpovědnost v případě, že tak neučiníte.

13.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že informace o produktech třetích stran a ceny uvedené na webových stránkách společnosti Skype, které se týkají produktů a služeb třetích stran, poskytuje společnosti Skype příslušný externí obchodník („obchodník“). Obchodník může kdykoli změnit cenu nebo ukončit poskytování produktu. Společnost Skype se neúčastní žádných transakcí mezi vámi a obchodníkem, jehož produkty a/nebo služby jsou uvedené na webových stránkách společnosti Skype. Společnost Skype neřídí, neodpovídá a neručí za: (i) cenu, kvalitu, výkon, dostupnost, ustanovení a podmínky při nákupu produktů či služeb poskytovaných obchodníkem; (ii) jakékoli transakce úhrad, dodání, vrácení nebo činnosti následující po prodeji, které souvisejí s produkty nebo službami zakoupenými na webech obchodníka; (iii) dostupnost webů obchodníka; (iv) úplnost, pravdivost nebo přesnost jakékoli reklamy nebo jiných materiálů dostupných na webech obchodníka ani za výpis nebo jiný obsah týkající se těchto produktů a služeb, který je zobrazený na webových stránkách společnosti Skype; (v) odkazy na weby obchodníka, které jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Skype. S jakýmikoli dotazy, stížnostmi nebo nároky, které se týkají produktu nebo služby a poskytuje je obchodník, je nutné se obrátit na příslušného obchodníka.

13.3 Software a webové stránky společnosti Skype mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné weby třetích stran. Společnost Skype neodpovídá za weby třetích stran ani za jejich dostupnost a neschvaluje žádný obsah ani materiály na webech třetích stran. Použití webu třetí strany se řídí ustanoveními a podmínkami zveřejněnými na příslušném webu.

14. DALŠÍ PODMÍNKY

14.1 Etiketa Skype stanoví pokyny k použití softwaru Skype, jakož i pravidla správného a zdvořilého jednání s ostatními členy komunity Skype. Pozorně si tyto pokyny přečtěte, protože jsou součástí těchto podmínek.

14.2 Chcete-li použít software pro komunikaci po internetu k vysílání, je nutné dodržet smluvní podmínky vysílání, které jsou uvedené na adrese http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Sady SDK a rozhraní API. Sady SDK poskytované prostřednictvím webu vývojářů produktů Skype na webových stránkách společnosti Skype (včetně sady „SkypeKit“) a použití jakéhokoli rozhraní API vystaveného nebo zpřístupněného společností Skype se řídí vlastními licenčními podmínkami, které určují použití daného softwaru. Pokud používáte libovolnou takovou sadu SDK nebo rozhraní API (podle situace), souhlasíte s tím, že jste četli a budete dodržovat platné licenční podmínky, které jsou k dispozici na webu http://developer.skype.com/.

15. VAŠE DŮVĚRNÉ INFORMACE A SOUKROMÍ

Společnost Skype je odhodlána respektovat vaše soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů. Osobní údaje, data týkající se provozu, jakož i obsah komunikací budeme zpracovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů: http://www.skype.com/go/privacy.

16. POUZE PRO VLÁDNÍ UŽIVATELE

Software a dokumentace představují „komerční počítačový software“, respektive „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“. Tyto pojmy se používají v odstavci 12.212 Federálních předpisů USA pro nákupy (Federal Acquisition Regulations). Jakékoli používání, rozmnožování nebo zveřejňování Softwaru či Dokumentace ze strany nebo jménem vlády USA podléhá omezením uvedeným v této Smlouvě. Tyto Podmínky se na vás nevztahují, pokud chcete používat firemní účet a/nebo produkt Skype Manager jménem vlády USA nebo vládní agentury USA. Pokud vás zajímají příslušné podmínky a/nebo další informace, pište prosím na adresu usgovusers@microsoft.com.

17. JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST SKYPE

17.1 Chcete-li kontaktovat společnost Skype v souvislosti se softwarem Skype nebo produkty značky Skype, odešlete požadavek na podporu na webu support.skype.com.

17.2 Pokud budete společnost Skype kontaktovat jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 17.1 nebo 17.2, požadavek nemusí být uznán.

18. RŮZNÉ, MÍSTO A PLATNÉ PRÁVO

18.1 Souhlasíte s používáním elektronické komunikace se společností Skype při uzavírání smluv, zadávání objednávek, vytváření jiných záznamů a s elektronickým doručováním oznámení, dále se zásadami a změnami těchto dokumentů a záznamů o transakcích.

18.2 Společnost Skype může poskytnout překlad anglické verze těchto podmínek. V případě jakýchkoli rozdílů mezi neanglickou a anglickou verzí podmínek se vztah se společností Skype bude řídit podle anglické verze.

18.3 Tyto podmínky (a v případě potřeby Podmínky pro software společnosti Microsoft) představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Skype, co se týče používání softwaru, produktů a/nebo webových stránek společnosti Skype, a nahrazují jakékoli předchozí smlouvy uzavřené se společností Skype, které se týkají softwaru, produktů a/nebo webových stránek společnosti Skype.

18.4  Pokud soud nebo správní orgán v příslušné jurisdikci shledá, že některé ustanovení těchto podmínek (nebo jeho část) je nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení (nebo jeho část) z podmínek odebráno, aniž by byla dotčena zákonnost, platnost nebo vynutitelnost zbývajících podmínek. Odstavec 21 (i) obsahuje informace o tom, co se stane, pokud jsou části odstavce 21 (rozhodčí řízení a upuštění od hromadné žaloby) shledány protiprávními, neplatnými či nevymahatelnými. V případě rozporuplnosti je rozhodující odstavec 21 (i). V případě přímého rozporu mezi těmito podmínkami a Podmínkami pro software společnosti Microsoft budou použity Podmínky pro software společnosti Microsoft, pokud používáte verzi softwaru, který je součástí systému Windows 8.1 nebo novějšího.

18.5 Neuplatní-li společnost Skype právo nebo nárok podle těchto podmínek nebo dojde-li k prodlení při jeho uplatnění, neznamená to zřeknutí se práv či nároků ze strany společnosti Skype. Pokud společnost Skype promine porušení těchto podmínek, neznamená to prominutí i následného porušení.

18.6 Tyto podmínky, práva nebo závazky, které z nich vyplývají, nemůžete převést na jinou osobu. Společnost Skype však může bez předchozího upozornění převést tyto podmínky, práva nebo závazky, které z nich vyplývají, na třetí stranu.

18.7 Odstavec 18 spolu s odstavci 4.2, 12 a 21, jakož i další ustanovení, které výslovně nebo evidentně zůstávají v platnosti i v případě ukončení, platí i po ukončení těchto podmínek.

18.8 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud následkem zásahu vyšší moci nebude společnost Skype schopna poskytovat software, produkty a/nebo webové stránky společnosti Skype, nebude to znamenat porušení jejích povinností vůči vám podle těchto podmínek. Zásah vyšší moci znamená jakoukoli událost, kterou společnost Skype nemůže ovlivnit.

18.9 Místo konání soudu a platné právo. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Washington, bez ohledu na konflikt s právními principy, kromě toho, že všechna ustanovení týkající se rozhodčího řízení se řídí zákonem Federal Arbitration Act. Vy, společnost Skype a její přidružení členové neodvolatelně souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem konání státních nebo federálních soudů v okrese King, stát Washington pro všechny spory vyplývající z nebo související s těmito podmínkami nebo softwarem nebo produkty, které jsou projednávány u soudu (nikoli rozhodčího soudu ani soudu pro malé nároky).

18.10 Upozornění týkající se kodeku AVC/H.264: Pokud se software Skype používá k videohovorům (i) mezi osobním počítačem a zařízením, které není osobní počítač, nebo (ii) mezi zařízeními, která nejsou osobní počítače, může být k vylepšení funkcí videa použit kodek AVC/H.264. V takovém případě platí následující upozornění: FUNKCE VIDEA AVC V TOMTO PRODUKTU JSOU LICENCOVÁNY NA ZÁKLADĚ LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („VIDEO AVC“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM, KTERÝ SE ZABÝVÁ OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTÍ, A/NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, JENŽ MÁ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. LICENCE NA ŽÁDNÉ JINÉ POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE A ANI NEBUDE NIJAK ODVOZOVÁNA. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ www.mpegla.com.

19. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRODUKTU

19.1 Čísla Skype a čísla Skype To Go

(a) Dostupnost a použití. Jestliže vám poskytneme číslo Skype nebo číslo Skype To Go, souhlasíte s tím, že:

(i) nejste vlastníkem čísla a nemáte právo ponechat si číslo na neomezeně dlouhou dobu;

(ii) poskytnuté číslo se řídí platnými pravidly číslování a vztahují se na něj regulační postupy;

(iii) budete soustavně dodržovat zvláštní požadavky týkající se přidělení čísla, o kterých vás budeme informovat, případně jakékoli přiměřené pokyny, které vám společnost Skype nebo její partneři sdělí v souvislosti s použitím čísel a produktů;

(iv) své číslo nebudete převádět na třetí stranu ani se o to nebudete pokoušet. Zvláště odpovídáte za dodržování všech požadavků, které platí v místě vašeho bydliště a/nebo na tomto území;

(v) společnosti Skype budete poskytovat přesné, úplné a aktuální informace, pokud o ně požádá, a budete ji informovat o případných změnách. Společnost Skype si vyhrazuje právo na změnu podmínek týkajících se čísel Skype a/nebo čísel Skype To Go, a to včetně (nikoli však výlučně) omezení, které má podobu uložení nebo změny jakýchkoli požadavků týkajících se pobytu a/nebo požadavků ohledně dalších informací o uživateli kvůli stálému přístupu k těmto číslům.

(b) Jiné změny čísel. Jestliže společnost Skype potřebuje změnit nebo zrušit číslo, které vám dala k dispozici, vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby vás informovala e-mailem, kde uvede datum účinnosti změny, a pokud je to možné i vaše nové číslo. Jestliže nové číslo nepřijmete, můžete své číslo ukončit.

19.2 Uživatelský účet v produktu Skype Manager

(a) Uživatel nesmí být současně členem několika účtů v produktu Skype Manager.

(b) Jakékoli číslo Skype zakoupené před 21. červencem 2009, které vám přidělil správce produktu Skype Manager, si tento správce vezme zpět, pokud z jakéhokoli důvodu ukončíte účet v produktu Skype Manager. Právo na použití čísla, jakož i právo na zrušení tohoto práva náleží správci produktu Skype Manager podle jeho/jejího vlastního uvážení.

(c) Osobní údaje a údaje o provozu – členové. Jako člen účtu produktu Skype Manager berete na vědomí a souhlasíte s tím, že správce produktu Skype Manager může s vaším souhlasem prohlížet podrobné informace o aktivitě na vašem uživatelském účtu, včetně času, data, trvání a cílového čísla odchozích hovorů a zpráv SMS a podrobnosti o vašich nákupech a stažených souborech. Souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že změníte nastavení ve svém uživatelském účtu. Pokud poskytnete osobní údaje, včetně svého jména a pracovní pozice, které budou uvedeny v adresáři produktu Skype Manager, berete na vědomí, že si tyto údaje mohou zobrazit jiní členové služby Skype Manager.

19.3 Předplatná

(a) Zásady spravedlivého používání. Ve společnosti Skype si přejeme, aby všichni naši zákazníci získali ty nejlepší tarify, známé jako „předplatná“, za co nejnižší možnou cenu. Tyto zásady spravedlivého používání předplatných slouží jako prevence podvodného používání a zneužívání našich předplatných malou skupinou uživatelů.

V rámci těchto zásad spravedlivého používání neomezená předplatná společnosti Skype dovolují neomezená volání na pevné linky (a v některých zemích také na mobilní telefony) v příslušných zemích předplatného (s výjimkou zvláštních, prémiových, servisních a negeografických telefonních čísel). Země zahrnuté v předplatném jsou nastaveny při prvotním nákupu a zůstávají stejné po obnovení. Všechny hovory budou po 2 hodinách trvání odpojeny a je nutné provést opětovné vytočení.

Předplatná společnosti Skype jsou určena pouze pro osobní, individuální, nekomerční použití, a to v souladu s těmito podmínkami a těmito zásadami spravedlivého používání („legitimní použití“). Následující seznam uvádí některé z praktik, které nejsou považovány za legitimní použití:

(i) používání předplatných k telemarketingu nebo provozu call centra;

(ii) prodej minut předplatného dále;

(iii) sdílení předplatného mezi uživateli, například prostřednictvím pobočkové ústředny, call centra, počítače nebo jiným způsobem;

(iv) volání na čísla (ať už individuálně, sekvenčně či automaticky) za účelem vytváření zisku sobě či jiným osobám prostřednictvím hovorů, s výjimkou jednotlivé firemní komunikace (jak je uvedeno v části 4.1 těchto podmínek); a

(v) neobvyklé vzory volání odlišné od běžného individuálního použití předplatného, jako například pravidelné krátké hovory nebo hovory na více čísel během krátkého časového období.

Při určování legitimního použití mohou hrát roli i jiné praktiky a společnost Skype si vyhrazuje právo vzít při určování v úvahu jakékoli nezákonné, abnormální nebo neobvyklé aktivity. Společnost Skype má možnost svůj vztah s vámi ukončit nebo okamžitě pozastavit vaše předplatné, pokud určí, že předplatné používáte v rozporu s těmito zásadami spravedlivého používání nebo těmito podmínkami. Je-li to opodstatněné, společnost Skype vás před pozastavením nebo zrušením předplatného na nesprávné používání upozorní a ve vhodných případech vám může nabídnout alternativní předplatné.

(b) Společnost Skype si vyhrazuje právo předplatné kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud společnost Skype změní produkty zahrnuté do předplatného, zašle vám e-mailem upozornění na provedené změny a datum jejich účinnosti. Jestliže tyto změny nepřijmete, můžete předplatné ukončit, a to s účinností od data, ke kterému začínají platit provedené změny.

(c) Na předplatné „Tarif svět Extra“ se vztahuje minimální pevně stanovená doba používání po dobu 2 let od data zakoupení. Na ukončení předplatného před vypršením minimální dvouleté lhůty nemáte nárok, pokud nedojde k porušení podmínek společností Skype. Toto předplatné je účtováno měsíčně jako opakovaná platba.

19.4 Skype WiFi

Produkt Skype WiFi poskytuje některý z partnerů společnosti Skype, který provozuje síť WiFi. Použití produktu Skype WiFi se řídí podmínkami poskytování služeb daného partnera. Před spuštěním relace produktu Skype WiFi z konkrétního přístupového bodu sítě WiFi budete upozorněni na totožnost poskytovatele sítě WiFi a seznámeni s podmínkami poskytování služby. S těmito podmínkami jste povinni se seznámit. Pokračování v relaci produktu Skype WiFi znamená, že s nimi souhlasíte. Za produkt Skype WiFi můžete platit pomocí zůstatku kreditu Skype. Používání kreditu Skype se řídí těmito podmínkami poskytování služeb. Poplatek za použití produktu Skype WiFi se skládá z poplatku za využití připojení WiFi a z poplatku za daně.

19.5 Zprávy SMS

Každá zpráva SMS má omezenou délku 160 znaků. Napíšete-li delší zprávu, rozdělí se do několika zpráv SMS a bude vám účtována každá odeslaná zpráva. Odešlete-li zprávy SMS více lidem, budou vám účtovány všechny zprávy SMS odeslané jednotlivým příjemcům. Jestliže společnost Skype nemůže (z jakéhokoli důvodu) odeslat zprávu SMS, bude se pokoušet ji odeslat po dobu následujících 24 hodin. Nepodaří-li se zprávu úspěšně doručit, potom po uplynutí této doby bude poplatek automaticky vrácen k zůstatku kreditu Skype.

19.6 Skupinové videohovory

(a) Platí zásady spravedlivého používání, které jsou uvedeny na adrese www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage a jejich uvedením zde jsou považovány za součást podmínek. Společnost Skype si vyhrazuje právo zásady spravedlivého používání kdykoli změnit. Změny začnou platit, jakmile budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Skype. Budete-li skupinové videohovory používat i po zveřejnění na webových stránkách společnosti Skype, znamená to, že souhlasíte s tím, že jsou pro vás závazné podmínky revidované verze zásad spravedlivého používání.

(b) Počet účastníků. Počet povolených účastníků skupinového videohovoru se pohybuje od 3 do 10 a řídí se podle požadavků na systém. Další informace naleznete na adrese www.skype.com/go/gvc.

(c) Hlasové konverzace. Jestliže skupinový videohovor překročí limit daný zásadami spravedlivého používání, bude videohovor převeden na hlasový hovor.

(d) Verze softwaru. Jestliže některý účastník skupinového videohovoru nepoužívá verzi softwaru pro komunikaci po internetu, která podporuje skupinové videohovory, bude pro tohoto účastníka videohovor převeden na hlasový hovor. Podrobné informace o systémových požadavcích pro skupinové videohovory naleznete na adrese www.skype.com/go/gvc.

19.7 Videozprávy Skype („Videozprávy“)

Ačkoli počet odeslaných videozpráv není omezen, podléhá zásadám spravedlivého používání („FUP“) uvedeným níže. Pokud nepatříte mezi předplatitele produktu Skype Premium, budou videozprávy archivovány po dobu 6 měsíců od data odeslání a poté může jejich platnost vypršet.

Zásady spravedlivého používání: Zásady spravedlivého používání jsou navrženy tak, aby zabránily podvodům a zneužití videozpráv. Videozprávy slouží pouze pro osobní a nekomerční účely a jsou vždy v souladu s těmito Podmínkami („legitimní použití“). Společnost Skype si vyhrazuje právo vzít při určování legitimního použití v úvahu jakékoli nezákonné, zakázané, abnormální nebo neobvyklé aktivity. Společnost Skype má možnost svůj vztah s vámi ukončit nebo okamžitě pozastavit váš účet, jestliže zjistí, že videozprávy používáte v rozporu s těmito zásadami spravedlivého používání nebo těmito podmínkami.

19.8 Hovory na účet volaného

Hovory na účet volaného jsou dostupné v následujících destinacích prostřednictvím partnera společnosti Skype. Nejsou vám účtovány žádné poplatky a není vyžadován kredit Skype ani předplatné. Budete však muset na základě hlasové výzvy poskytnout své jméno osobě, které voláte, a tato osoba bude muset přijmout fixní náklady spojené s hovorem na účet volaného, ​​pokud je taková funkce podporovaná jejím místním poskytovatelem komunikace. Hovor na účet volaného může trvat maximálně 60 minut, po jejichž uplynutí musíte číslo znovu vytočit.

20. PLATBA MOBILEM

20.1 Tento odstavec se vás týká v případě, že si zvolíte k platbě za kredit Skype a některé placené produkty platební systém třetí strany, který umožňuje platby prostřednictvím účtu mobilního telefonu (dále „platba mobilem“).

20.2 Výběrem nebo použitím platby mobilem:

(a) Zmocňujete svého mobilního operátora k přímému naúčtování všech odpovídajících poplatků; a

(b) prohlašujete, že jste osoba nebo subjekt odpovědný za účet za mobilní telefon přidružený k mobilnímu číslu, které poskytujete při použití platby mobilem, nebo že jste zmocněný touto osobou nebo subjektem ke způsobení těchto poplatků.

21. ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD HROMADNÉ ŽALOBY

(a) Odstavec 21 platí pro jakýkoli spor vzniklý mezi vámi a společností Skype nebo jakoukoli třetí stranou, včetně mobilních operátorů a přidružených členů společnosti Skype (souhrnně „strana sporu” nebo „strany sporu”) týkající se softwaru nebo produktů (včetně jejich ceny) nebo této dohody, NEZAHRNUJE VŠAK SPORY TÝKAJÍCÍ SE VYMÁHÁNÍ NEBO PLATNOSTI VAŠICH PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VAŠEHO POSKYTOVATELE LICENCE, SPOLEČNOSTI SKYPE NEBO KTERÉHOKOLI Z POSKYTOVATELŮ LICENCE SPOLEČNOSTI SKYPE. Sporem, pro účely odstavce 21, se rozumí jakýkoli spor, jednání nebo jiná kontroverze, ať ve smlouvě, záruce, přečinu, předpisu, směrnici, vyhlášce nebo v jiném právním nebo spravedlivém principu. Spor bude mít nejširší možný zákonem povolený význam.

(b) Oznámení o sporu. V případě sporu musíte společnosti Skype nebo jiné straně sporu poskytnout oznámení o sporu, což je písemné prohlášení obsahující jméno, adresu a kontaktní informace strany, která jej předává, skutkový základ sporu a požadovanou úlevu. Všechna oznámení o sporu musíte doručit společnosti Skype nebo jejím přidruženým členům na adresu: LCA ARBITRATION One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6322 a všem dalším stranám sporu do jejich hlavního místa podnikání ve Spojených státech amerických, označených takto: ATTN: Legal Department (právní oddělení). Strana sporu odešle všechna oznámení o sporu na vaši adresu, pokud ji zná, v opačném případě na vaši e-mailovou adresu z evidence. Vy a strana sporu se pokusíte vyřešit všechny spory skrze neformální vyjednávání v rámci 60 dní od data odeslání oznámení o sporu, po kterém můžete vy nebo strana sporu zahájit rozhodčí řízení individuálně.

(c) Soud pro malé nároky. Jakýkoli spor můžete vést také u soudu pro malé nároky v okrese vašeho bydliště, v okrese King ve Washingtonu nebo Santa Clara v Kalifornii za předpokladu, že spor splňuje požadavky na projednání u soudu pro malé nároky. Spor můžete vést u soudu pro malé nároky bez ohledu na to, zda jste předtím zahájili neformální vyjednávání či nikoli.

(d) Závazné rozhodčí řízení. Pokud spolu se společností Skype nebo se stranou sporu nenaleznete řešení všech sporů prostřednictvím neformálního vyjednávání ani u soudu pro malé nároky, veškerá další snaha k vyřešení sporu bude vedena výhradně závazným rozhodčím řízením, které podléhá ustanovením zákona Federal Arbitration Act („FAA“). Hromadná rozhodčí řízení nejsou povolena. Uzavřením této dohody se vzdáváte práva na vedení sporů u soudu před soudcem nebo porotou a práva účastnit se soudu jako strana nebo člen skupiny. Namísto toho budou všechny spory rozhodnuty před nestranným rozhodčím soudcem, jehož rozhodnutí bude konečné s výjimkou omezeného práva na odvolání dle ustanovení FAA. Nález rozhodčího soudce může vykonat kterýkoli soud se soudní pravomocí nad stranami.

(e) Upuštění od hromadné žaloby. Všechna řízení k vyřešení nebo vedení všech sporů u kteréhokoli soudu budou vedena výhradně individuálně. Vy, společnost Skype, ani jiná strana sporu nebudete usilovat o řešení sporu formou hromadné žaloby, žaloby prostřednictvím soukromého státního žalobce nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém by kterákoli ze stran jednala či zamýšlela jednat ve funkci zástupce. Žádné rozhodčí řízení nebo jiné řízení nebude sloučeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech zúčastněných stran se všemi rozhodčími řízeními nebo řízeními, kterých se to týká.

(f) Proces rozhodčího řízení. Všechna rozhodčí řízení budou vedena Americkou arbitrážní asociací (American Arbitration Association, „AAA“) dle jejích obchodních rozhodčích předpisů. Pokud patříte mezi jednotlivce a používáte software nebo produkty k osobním nebo domácím účelům, nebo pokud je hodnota sporu menší nebo rovna 75 000 USD, pak bez ohledu na to, zda patříte mezi jednotlivce nebo jak software nebo produkty používáte, jsou uplatňovány také doplňující postupy asociace AAA pro spory týkající se spotřebitelů. Další informace naleznete na webu adr.org nebo zjistíte na telefonním čísle +1 800 778 7879. V případě sporu týkajícího se částky 75 000 USD nebo nižší vám společnost Skype nebo jiná strana sporu okamžitě vrátí přihlašovací poplatky a uhradí poplatky asociaci AAA a rozhodčímu soudci. Vy, společnost Skype a jiná strana sporu souhlasíte s podmínkami určujícími postupy, poplatky a podněty dostupnými na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219. K zahájení rozhodčího řízení odešlete asociaci AAA formulář dostupný na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627. Souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese vašeho bydliště, v okrese Santa Clara v Kalifornii nebo jiném hlavním místě podnikání strany sporu ve Spojených státech amerických. Společnost Skype a další strany sporu souhlasí se zahájením rozhodčího řízení pouze v okrese vašeho bydliště.

(g) Jednoletá lhůta pro nároky nebo spory. V rozsahu povoleném zákonem musí být všechny vaše nároky nebo spory týkající se softwaru, produktů nebo těchto podmínek přihlášeny k soudu pro malé nároky během jednoho (1) roku (odstavec 21 (c)) nebo v rozhodčím řízení (odstavec 21 (d)). Lhůta jednoho roku začíná běžet dnem, kdy mohl být nárok nebo spor poprvé přihlášen. Pokud váš nárok nebo spor není přihlášen během jednoho (1) roku, je trvale promlčen.

(h) Odmítnutí budoucích změn rozhodčího řízení. Můžete odmítnout jakékoli změny, které společnost Skype provede v odstavci 21 (s výjimkou změn adres), a to posláním oznámení do společnosti Skype během 30 dní ode dne změny na adresu uvedenou v odstavci 21 (b) prostřednictvím služeb U.S. Mail. Pokud tak učiníte, bude platná poslední verze odstavce 21 před změnou.

(i) Oddělitelnost. Pokud bude zjištěno, že upuštění od hromadné žaloby v odstavci 21 (e) je protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, ať už částečně nebo v celém rozsahu sporu, pak odstavec 21 nebude pro tyto části platný. Namísto toho budou tyto části odděleny a řešeny soudem, zatímco zbývající části rozhodčím řízením. Pokud bude zjištěno, že jakékoli další ustanovení odstavce 21 je protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení odděleno, přičemž zbytek odstavce 21 zůstane i nadále v plné platnosti a účinnosti.

VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A ROZUMÍTE PRÁVŮM, POVINNOSTEM, USTANOVENÍM A PODMÍNKÁM, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO PŘIJMOUT A/NEBO POKRAČOVÁNÍM V INSTALACI SOFTWARU NEBO POUŽITÍM SOFTWARU, PRODUKTŮ A/NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI SKYPE VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE ZAVAZUJETE DODRŽOVAT TATO USTANOVENÍ A PODMÍNKY A ŽE UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI SKYPE PRÁVA, KTERÁ JSOU ZDE UVEDENA.

© Společnost Skype a Microsoft – poslední aktualizace: 31. prosince 2014