Servicebetingelser for broadcasts

1. Anvendelse af servicebetingelser for broadcasts

Enhver brug af Skype-softwaren i et program (som defineret herunder), der skal broadcastes (som defineret herunder), er underlagt nærværende servicebetingelser for broadcasts. Hvis du vil bruge Skype-softwaren i et program (som defineret herunder), der skal broadcastes (som defineret herunder), skal du acceptere nærværende servicebetingelser for broadcasts. Hvis du ikke accepterer servicebetingelserne for broadcasts og afgiver registreringsoplysningerne (som defineret herunder), har du ikke tilladelse til at bruge Skype-softwaren i et program, der skal broadcastes.

2. Identifikation af Skype i programmer, der skal broadcastes

Du accepterer nedenstående yderligere betingelser, undtagen hvor dette er forbudt ved lov:

2.1 Lydprogrammer. For programmer, hvor der ikke broadcastes visuelle billeder, er følgende betingelser gældende:

(a) I programmer, hvor Skype-softwaren anvendes i femten (15) minutter eller mindre, skal du sende en identifikationsmeddelelse i begyndelsen og slutningen af programmet som beskrevet i Retningslinjer for Skype-broadcast

(b) I programmer, hvor Skype-softwaren anvendes i mere end femten (15) minutter, skal du sende en identifikationsmeddelelse i begyndelsen og slutningen af programmet samt i løbet af programmet hvert 15. minut eller oftere som beskrevet i Retningslinjer for Skype-broadcast.

2.2 Audiovisuelle programmer. For så vidt angår audiovisuelle programmer, dvs. programmer, hvor det visuelle billede udsendes med et ledsagende lydsignal, hvor du anvender Skype-softwaren eller en videoafbildning af Skype-softwaren, er følgende betingelser gældende:

(a) Du skal hente Skype-logoet som en skalerbar vektorfil her, og logoet må kun reproduceres fra denne kilde.

(b) I programmer, der bruger eller indeholder en visuel afbildning af Skype-softwaren, skal Skype-logoet placeres på en sådan måde, at det fremstår tydeligt, skaleret i de rette proportioner og i en rimelig størrelse, så det er let at læse, nederst til højre på den skærm, hvor Skype-softwaren vises i overensstemmelse med retningslinjerne.

3. Generelle bestemmelser

3.1 Definitioner

3.1.1 " Broadcast" betyder at transmittere samtidigt til den almindelige befolkning via kendte og ukendte medier og formater, herunder, men ikke begrænset til, datakommunikationsnetværk, internettet, elektronisk e-mail-system, fjernsyn, radio eller satellitsystem, point-to-multipoint-transmission via traditionelle, trådløse eller fiberoptiske netværk, og omfatter for så vidt angår nærværende servicebetingelser for broadcasts endvidere narrowcasting og multicasting.

3.1.2 " Program" betyder en lydbaseret eller visuel præstation, der foregår live eller er optaget på et tidligere tidspunkt.

3.2 Du erklærer og garanterer, at du er bemyndiget til at acceptere og opfylde vilkårene og bestemmelserne i nærværende servicebetingelser for broadcasts. Du har ansvaret for at indhente alle rettigheder og betale alle licensgebyrer og andre omkostninger og udgifter, der opstår i forbindelse med programmet og broadcasten. Skype er i intet tilfælde ansvarlig for omkostninger eller udgifter af nogen art, der måtte påløbe i forbindelse med programmet eller broadcasten.

3.3 Du er ansvarlig for, for egen regning, at overholde alle gældende love vedrørende programmet og broadcasten. Du accepterer at friholde Skype, Skypes tilknyttede selskaber og Skypes medarbejdere for, og forsvare dem imod, enhver form for tab, omkostninger, erstatningsansvar, skader og udgifter (herunder rimelige udgifter til advokatsalærer og andre heraf følgende udgifter) af enhver art eller beskaffenhed, der måtte opstå som følge af (i) broadcastene og programmerne, (ii) din fremsigelse af urigtige oplysninger eller brud på vilkår i denne aftale eller (iii) din overtrædelse eller misligholdelse af nogen som helst bestemmelse, aftale eller forpligtelse i nærværende aftale.

3.4 Du vil udvise den fornødne omhu for at sikre, at programmer, broadcasts og/eller Skype-softwaren ikke (i) anvendes som et middel til at angribe andre personer, organisationer, religioner, trosretninger eller sekter, (ii) indeholder meddelelser eller reklamer, der er forbudt ved lov, (iii) anvendes til at fremsige falske eller uberettigede påstande om produkter eller tjenester, (iv) indeholder indhold eller udtalelser, der er ærekrænkende, sjofle, profane, uanstændige, vulgære, frastødende eller stødende, enten i deres emne eller indhold, (v) indeholder vidnesbyrd, der ikke kan bekræftes, (vi) indeholder beskrivelser af eller henvisninger til forhold, der ikke anses som acceptable diskussionsemner i sociale grupper (f.eks. sjofelt og uanstændigt indhold) eller (vii) anvendes i forbindelse med reklamer eller udtalelser, der efter Skypes mening kan være skadelige eller belastende for offentlighedens, Skypes, hæderlige reklamers og anerkendte virksomheders interesser generelt.

3.5 De rettigheder, du tildeles i henhold til denne aftale, er ikke-eksklusive og kan tilbagekaldes. Du erhverver ingen rettigheder, adkomst eller interesse til eller i nogen af Skypes logoer, varemærker eller andre ophavsretlige tegn (fælles benævnt "Skype-varemærket"), og du anerkender hermed, for så vidt angår forholdet mellem dig og Skype, at Skype er eneindehaver af alle rettigheder, adkomster og interesser til eller i Skype-varemærket. Din brug af Skype-varemærket i henhold til denne aftale skal være til Skypes fordel. Skype forbeholder sig ret til at instruere dig i anvendelsen af Skype-varemærket og i, hvordan Skype-varemærket skal repræsenteres i løbet af programmerne. Skype kan endvidere forlange, at du ophører med at bruge Skype-varemærket, såfremt du, efter Skypes eget skøn, anvender det på en måde, Skype finder uacceptabel. Du skal, såfremt du får besked herpå, straks ophøre med at bruge Skype-varemærket (og hvis påbuddet vedrører et bestemt program, har du ikke længere tilladelse til at broadcaste eller give licens til at broadcaste programmet).

3.6 Skype forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre nærværende servicebetingelser for broadcasts. Din fortsatte brug af Skype-softwaren, som du i henhold til nærværende aftale har tilladelse til, udgør din accept af at være bundet af vilkårene og betingelserne i de reviderede vilkår og betingelser for broadcasts (BT&C). Skype kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som ændringer af nærværende vilkår og betingelser for broadcasts og/eller ophøret heraf måtte forårsage.

3.7 DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT DU HAR LÆST AFTALEN OG NÆRVÆRENDE SERVICEBETINGELSER FOR BROADCASTS, OG AT DU FORSTÅR DE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, VILKÅR OG BETINGELSER, SOM FREMGÅR AF NÆRVÆRENDE AFTALE. VED AT BRUGE SKYPE-SOFTWAREN SOM DET I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ER TILLADT, AFGIVER DU DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER, OG DU GIVER SKYPE DE RETTIGHEDER, DER FREMGÅR AF NÆRVÆRENDE AFTALE.

© Skype – Sidst opdateret: 2014.