Teenusetingimused ringhäälingule

1. Ringhäälingu TOSi kohaldatavus

Skype'i tarkvara mis tahes kasutamise kohta Ringhäälingu (vt määratlust allpool) Saates (vt määratlust allpool) kehtib käesolev Ringhäälingu TOS. Kui soovite Skype'i tarkvara mis tahes viisil Ringhäälingu (vt määratlust allpool) Saates (vt määratlust allpool) kasutada, peate nõustuma käesoleva Ringhäälingu TOSiga. Kui Te edastate Registreerumisteabe (vt määratlust allpool) ilma Ringhäälingu TOSiga nõustumata, ei tohi Te Skype'i tarkvara Ringhäälingu Saates kasutada.

2. Skype'i identifitseerimine Ringhäälingu Saadetes

Te nõustute järgmiste lisanõuetega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud.

2.1 Audiosaated. Kõigi Saadete korral, kus visuaalset kujutist üle ei kanta, kehtivad järgmised nõuded:

(a) Igas Saates, kus Skype'i tarkvara kasutatakse kestusega viisteist (15) minutit või vähem, peate sellise kasutuse alguses ja lõpus üle kandma identifitseerimisteate, nagu on kirjeldatud Skype’i juhised seoses ringhäälinguga.

(b) Igas Saates, kus Skype'i tarkvara kasutatakse kestusega rohkem kui viisteist (15) minutit, peate sellise kasutuse alguses ja lõpus ning Saate jooksul vähemalt iga viieteistkümne (15) minuti tagant üle kandma identifitseerimisteate, nagu on kirjeldatud Skype’i juhised seoses ringhäälinguga.

2.2 Audiovisuaalsed Saated. Kõigi audiovisuaalsete Saadete (st saated, kus kantakse üle visuaalkujutist koos audiosignaaliga) kohta, kus Te kasutate Skype'i tarkvara või millele Te lisate Skype'i tarkvara videokujutise, kehtivad järgmised nõuded:

(a) Te peate laadima Skype’i logo mastaabitava vektorgraafika vormingus siit; logo tohib reprodutseerida ainult sellest allikast.

(b) Igas Saates, kus kasutatakse või mis sisaldab Skype'i tarkvara visuaalkujutist, peate Te vastavalt Juhistele paigutama Skype'i logo Skype'i tarkvara näitava ekraani paremasse alanurka nii, et see on niisuguse kasutamise ajal nähtav ning mastaabitud proportsionaalselt ja sobivasse suurusesse, mis tagab logo selge loetavuse.

3. Üldsätted

3.1 Mõisted

3.1.1 Ringhääling – üheaegne edastus üldsusele mis tahes tuntud või tundmatu meedia kaudu ja mis tahes vormingus, sealhulgas andmesidevõrgu, interneti, elektronpostisüsteemi, televisiooni, raadio või satelliidisüsteemi kaudu, punkt-paljupunkt-edastuse teel juhtmega, juhtmeta või kiudoptilise võrgu kaudu; käesoleva Ringhäälingu TOSi tähenduses hõlmab see ka edastust kindlale vastuvõtjate ringile (narrowcast) ja multiedastust.

3.1.2 Saade – otseülekanne või eelnevalt salvestatud audio- või visuaalesitus.

3.2 Te kinnitate ja garanteerite, et Teil on õigus käesoleva Ringhäälingu TOSi tingimustega nõustuda ja nende kohaseid kohustusi võtta. Te vastutate kõigi Saatest ja Ringhäälingust tulenevate õiguste omandamise ja litsentsitasude maksmise ning muude kulude katmise eest. Mitte mingil juhul ei vastuta Skype Saate või Ringhäälinguga seoses tekkivate kulutuste katmise eest.

3.3 Te vastutate oma kulul kõigi Saatele ja Ringhäälingule kohaldatavate asjakohaste seaduste täitmise eest. Te nõustute vabastama Skype'i, tema töötajad ja sidusettevõtted igasugusest vastutusest kahjumite, kulude, kohustuste ja kahjude eest (sealhulgas mõistlikud kulud õigusabile ja muud sellega seotud kulud), mis tulenevad (i) Ringhäälingust ja Saadetest; (ii) käesolevas Lepingus Teile antud mis tahes loa rikkumisest või valest tõlgendamisest või (iii) käesolevas Lepingus sisalduva mis tahes tingimuse, kokkuleppe või Teiepoolse kohustuse rikkumisest.

3.4 Te jälgite ja rakendate mõistlikku hoolikust tagamaks, et Saateid, Ringhäälingut ja/või Skype'i tarkvara (i) ei kasutata ühegi üksikisiku, organisatsiooni, usundi, konfessiooni ega usulahu ründamise vahendina; (ii) need ei sisalda seadusega keelatud teadaandeid ega reklaami; (iii) neid ei kasutata valede või tagamata väidete esitamiseks ühegi toote või teenuse kohta; (iv) need ei sisalda teema ega selle käsitluse poolest laimavat, kõlvatut, labast, ebasündsat, vulgaarset, eemaletõukavat või solvavat sisu ega teadaandeid; (v) ei sisalda tõestamata algupäraga soovitusi; (vi) ei sisalda selliste teemade kirjeldusi ega viiteid sellistele teemadele, mida ei peeta sotsiaalsetes rühmades aktsepteeritavaks arutlusteemaks (nt roppused, labasused); ega (vii) ei kasutata koos ühegi reklaami ega teadaandega, mis võib Skype'i arvates riivata või kahjustada avalikkuse, Skype'i, ausa reklaamitegevuse ja hea mainega ettevõtete huve.

3.5 Teie käesolevaga antud õigused ei ole ainuõigused ning on tagasivõetavad. Te ei omanda mis tahes õigust ühelegi Skype'i logole, kaubamärgile ega muule päritolutähisele (koos nimetatud „Skype'i kaubamärk”) ja käesolevaga Te nõustute, et Skype on Skype'i kaubamärgiga seotud õiguste ainuomanik. Teiepoolne Skype'i kaubamärgi kasutamine käesolevate Teenusetingimuste alusel teenib Skype'i huve. Skype jätab endale õiguse anda Teile korraldusi Skype'i kaubamärgi kasutamiseks ja selle esitlemiseks Saadetes. Skype võib anda Teile ka korralduse Skype'i kaubamärgi kasutamise lõpetamiseks, juhul kui Skype peab oma äranägemisel sellist kasutamist mitteaktsepteeritavaks. Juhul, kui Teile antakse korraldus Skype'i kaubamärgi kasutamise lõpetamiseks, peate Te seda viivitamatult tegema (ja kui korraldus on seotud konkreetse Saatega, ei ole Teil enam lubatud seda Saadet edastada ega selle edastamist litsentsida).

3.6 Skype jätab endale õiguse käesolevat Ringhäälingu TOSi igal ajal muuta. Kui Te jätkate Skype'i tarkvara käesolevate Teenusetingimuste kohast kasutamist, tähendab see, et Te nõustute muudetud teenusetingimuste lepinguga ringhäälingule. Skype ei vastuta käesoleva ringhäälingu teenusetingimuste lepingu muutmisest ja/või lõpetamisest tulenevate kahjude eest.

3.7 TE KINNITATE SELGESÕNALISELT, ET OLETE LEPINGU JA KÄESOLEVA RINGHÄÄLINGU TOSi LÄBI LUGENUD JA SAATE ARU NENDES SÄTESTATUD ÕIGUSTEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST. KASUTADES SKYPE'I TARKVARA KÄESOLEVATES TEENUSETINGIMUSTES LUBATUD VIISIL, OLETE ÜHESELT NÕUSTUNUD NENDEST KINNI PIDAMA JA TAGAMA SKYPE'ILE NENDES NIMETATUD ÕIGUSED.

© Skype – viimati muudetud: 2014.