Skype’i privaatsuspoliitika

Skype Privacy Policy

Skype on pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete, liiklusandmete ja suhtluse sisu konfidentsiaalsuse tagamisele.

Käesolev privaatsuspoliitika aitab teil mõista, kuidas Skype kasutab ja kaitseb andmeid, mida te Skype’i internetisuhtlust, Skype'i veebisaite ja/või Skype'i tooteid kasutades esitate.

Pange tähele, et Skype on nüüd osa Microsoftist.

1. MILLIST TEAVET SKYPE KOGUB JA KASUTAB?

Skype võib koguda ja töödelda teie kohta käivat teavet, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:

(a) identifitseerimisandmed (nt nimi, kasutajanimi, aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, e-posti aadress);

(b) profiiliteave (nt vanus, sugu, elukohariik, keele-eelistus ja mis tahes muu teave, mille olete otsustanud teistele oma Skype’i kasutajaprofiili osana kättesaadavaks teha, nagu on kirjeldatud jaotises 6);

(c) elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);

(d) panga- ja makseandmed (krediitkaardi andmed, kontonumber);

(e) kõnekvaliteedi uuringute ja küsitluste tulemused;

(f) teave Skype’i tarkvara, meie toodete, veebisaitide ja turundusteadete teiepoolse kasutamise ning teie teabevahetuse kohta nendega (sealhulgas arvuti-, platvormi-, seadme- ja sideandmed, teave kliendi toimivuse kohta, veateated, seadme võimalused, ribalaius, lehtede vaatamise statistika, helistamise sihtkohad, meie veebisaitidele ja sealt mujale suunduvad liiklusandmed, brauseri tüüp, Skype’i WiFi-võrkude tuvastamine ja kasutusstatistika);

(g) tellitud ja tarnitud tooted ning teenused;

(h) teie poolt tujuteates näitamiseks valitud videote võrguaadressid;

(i) Skype’i proovikõned ECHO123-le (mis salvestatakse ja mängitakse kasutajale ette ning seejärel kustutatakse);

(j) kontaktide nimekiri ja sellega seotud andmed (anname teile võimaluse valida, kas soovite lasta Skype’il kasutada Skype’i kontaktide lisamiseks teiste teenuste kontaktide nimekirju);

(k) teie teiste e-posti kontode kasutajanimed ja salasõnad, juhul kui olete need meile andnud ja palunud meil otsida teie Skype’is olevaid sõpru (pange tähele, et pärast otsingut ei säilita Skype seda teavet ega kasuta seda ühelgi muul eesmärgil);

(l) teie ja Skype’i vaheline kirjavahetus;

(m) liiklusandmed (andmed, mida töödeldakse suhtluse edastamiseks või selle eest arvete koostamiseks, sealhulgas kõne kestus ja numbrid, millelt ja millele helistati) ning

(n) tekstvestluse, kõneposti ja videosõnumite sisu (vt jaotis 12);

(o) teie mobiilioperaatorilt või mobiilseadmelt saadud asukohaandmed, mida on täpsemalt kirjeldatud jaotises 16;

(p) mobiilseadme teave, nagu tootja nimi, seadme mudelinumber, operatsioonisüsteem, mobiilioperaatori võrk;

(q) asukohaandmed, seadme tuvastajad ja WiFi-võrkude standardsed tuvastajad, mille teie seade leiab, kui otsite WiFi-võrku või loote sellega ühenduse;

(r) juurdepääsu tunnused teistele kontodele, mida olete sidunud oma Skype’i kontoga (nagu Microsofti või Facebooki konto), mis on otsekui teenuse poolt antud elektrooniline võti, mida kasutatakse autentimiseks salasõna asemel.

2. KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL SKYPE SEDA TEAVET KASUTAB?

Peamiselt kogume me andmeid selleks, et kohandada oma tooted ja teenused teile sobivaks ja muuta nende kasutamine teie jaoks turvaliseks, sujuvaks ja tõhusaks. Skype või tema nimel tegutsevad teenusepakkujad koguvad ja töötlevad teiega seotud isikuandmeid lubatud piires või nii, nagu on vaja selleks, et:

 • pakkuda internetisuhtlust, videote jagamist ja muid tooteid, ning eelkõige võimaldada teie ja teiste vahelist suhtlemist ning videote edastamist Skype’i tarkvara ja/või Skype’i toodete kaudu;
 • muuta ja kohandada Skype’i funktsioone ja omadusi;
 • võtta vastu, töödelda ja täita meie veebisaitidel tehtud tellimusi, esitada arveid ja teavitada teid tellimuse olekust;
 • osutada muid teenuseid (nagu on andmete kogumisel kirjeldatud);
 • pakkuda kliendituge ja aidata lahendada tõrkeotsingu probleeme;
 • võrrelda teavet, et kontrollida selle õigsust;
 • teavitada teid teenuste uuendustest ja tõrgetest;
 • küsida teilt tagasisidet või paluda osaleda veebipõhistes küsitlustes;
 • lahendada vaidlusi;
 • kontrollida teie isikut;
 • kohandada, hinnata ja täiustada Skype’i tarkvara ja veebisaite ning teisi Microsofti tooteid ja teenuseid;
 • täiustada meie otsingufunktsiooni ning aidata teil hõlpsamini ja täpsemalt leida teisi Skype’i kasutajaid ja nendega ühendust võtta;
 • korraldada ja viia läbi Skype’i turundus- ja reklaamitegevusi või -pakkumisi, konkursse, mänge ja muid sarnaseid üritusi;
 • pakkuda tänu reklaami abil teenitud vahenditele tasuta teatud Skype’i tarkvara, funktsioone ja veebisaite (täpsemalt vt jaotis 5) ning
 • kaitsta teie ja Skype’i huve, sealhulgas eelkõige jõustada meie kasutustingimused ning ennetada pettusi ja nende vastu võidelda (kokkuvõttes „eesmärgid”).

3. KAS SKYPE AVALDAB TEIE ISIKUANDMED?

Skype ei müü, rendi, vaheta ega anna muul viisil Microsofti ning selle tütar- ja sidusettevõtete välistele isikutele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma teie selgesõnalise loata, välja arvatud juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel. Pidage meeles, et teave, mille oma kasutajaprofiilis, foorumites, aruteludes või kommentaare postitades vabatahtlikult avalikustate, on teistele avalikult juurdepääsetav ja nähtav.

Meil on õigus vaadata, avaldada ja säilitada isikuandmeid, kaasa arvatud teie isiklike andmete sisu (näiteks tekstvestlussõnumid, salvestatud videosõnumid, kõnepost või edastatud failid), kui meil on heauskselt alust arvata, et see on vajalik mõnel järgmisel põhjusel: kohaldatavate õigusaktide järgimine või tegutsemine seoses pädeva asutuse, kaasa arvatud õiguskaitseasutuse või muu riigiasutuse algatatud seadusliku õigusmenetlusega; meie klientide kaitsmine, näiteks eesmärgiga tõkestada rämpsposti saatmist või meie kasutajate petmist või aidata kaasa mis tahes isiku surma või raske vigastuse vältimisele; meie veebisaitide, toodete ja teenuste haldamine ja nende turvalisuse säilitamine, sealhulgas eesmärgiga tõkestada või peatada ründeid meie arvutisüsteemide või võrkude vastu; meie õiguste või vara kaitsmine, kaasa arvatud meie veebisaitide või teenuste kasutamise tingimuste jõustamine. Kui me saame teavet, mille kohaselt keegi kasutab meie tooteid varastatud intellektuaal- või ainelise omandiga kaubitsemiseks, ei asu me siiski kliendi erasuhtlust või dokumente ise kontrollima, vaid võime teatada sellest õiguskaitseasutusele.

Selleks et pakkuda teile teie tellitud tooteid, võib Skype vajaduse korral jagada teie isikuandmeid ja liiklusandmeid Skype’i grupi ettevõtete, tarnijate, partnerteenusepakkujate ja/või agentidega. Näiteks PSTN-VolP lüüsi pakkuja, WiFi-teenusepakkujate, Skype’i tarkvara ja/või toodete edasimüüjate ja/või pangandusettevõtete või muude makse-, e-posti-, analüüsi-, klienditoe- või veebimajutusteenuste osutajatega. Skype nõuab kõnealustelt kolmandatelt isikutelt alati asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ja liiklusandmeid ning tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele.

Mõnede Skype’i toodete puhul i) võidakse kasutada kaubamärkide ühisturundust, ii) neid võidakse pakkuda partnerettevõtte veebisaidil ja/või iii) nende tugi võib olla korraldatud partnerettevõtte kaudu. Selliste toodete kasutajaks registreerumise või kasutamisega annate nii Skype’ile kui ka partnerettevõttele loa tootega seoses kogutud isikuandmete kasutamiseks ning mõistate, et partnerettevõte võib kasutada teie isikuandmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikale. Skype võib pakkuda oma tooteid ühendatuna muude veebisaitide või teenustega või teha koostööd muude võrguteenustega, et võimaldada teil kombineeritult kasutada mõlemat toodet/teenust või lisateenuseid ja -hüvesid. Et teha kindlaks, kas teil oleks ühispakkumisest kasu, võib Skype juhul, kui olete andnud selleks nõusoleku, võrrelda teie ja teie kontaktide e-posti aadresse nende e-posti aadressidega, mille olete andnud kolmanda isiku veebisaidile/teenusepakkujale.

Kui olete Skype Manageri liige, on Skype Manageri administraatoril juurdepääs üksikasjalikule teabele teie Skype’i konto toimingute kohta, sealhulgas andmevoogude andmetele ning teie ostude ja allalaadimiste andmetele, kui olete selliseks juurdepääsuks nõusoleku andnud. Saate oma nõusolekust igal ajal loobuda, muutes vastavaid seadeid oma kontol, millele pääsete ligi aadressil www.skype.com. Kui esitate Skype Manageri registrisse lisamiseks isikuandmeid, sealhulgas oma nime ja ametinimetuse, mõistate, et kõnealuse Skype Manageri teised liikmed võivad neid andmeid vaadata.

Skype, Skype’i kohalik partner või operaator või teile sideteenust pakkuv ettevõte võib edastada isikuandmeid, suhtluse sisu ja/või liiklusandmeid pädevale kohtu-, õiguskaitse- või valitsusasutusele, kes seaduslikult sellist teavet nõuab. Skype osutab niisuguse nõude täitmiseks kõikvõimalikku mõistlikku abi ja teie annate käesolevaga niisuguseks avaldamiseks nõusoleku.

Skype'i ja/või Microsofti poolt kogutud või saadetud teavet võib säilitada ja töödelda USAs või mis tahes muus riigis, kus on Microsofti või selle sidus- või tütarettevõtete rajatisi. Sellega seoses või käesoleva punkti 4 kohase andmete jagamise ja avaldamise eesmärgil jätab Skype endale õiguse viia andmeid teie riigist välja. Skype’i tarkvara, Skype’i veebisaitide või Skype’i toodete kasutamisega annate nõusoleku andmete selliseks edastamiseks väljapoole teie riiki. Microsoft peab kinni USA Kaubandusministeeriumi poolt koostatud Ameerika Ühendriikide – Euroopa Liidu programmi Safe Harbor raamistikust ja Ameerika Ühendriikide – Šveitsi programmi Safe Harbor raamistikust seoses Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi andmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega. Lisateabe saamiseks programmi Safe Harbor kohta ja meie sertifikaadi vaatamiseks külastage veebisaiti www.export.gov/safeharbor.

Äritegevuse arendamise käigus võib Microsoft oma tütarettevõtteid või äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Skype või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Skype’i kasutajate isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Jätame endale õiguse kaasata teie isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

4. MIS ON KÜPSISED JA VEEBIMAJAKAD NING KUIDAS SKYPE NEID KASUTAB?

Olulised punktid

Kasutades Skype’i veebisaite ja/või tarkvara, annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Võite küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma brauseri seadeid (kui brauser seda võimaldab) või lõpetades Skype’i veebisaitide ja/või tarkvara kasutamise, kasutades sobivaid tootest loobumise funktsioone. Peate olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid teile kättesaadavad olla.

4.1 Mis on küpsised ja veebimajakad?

4.1.1. Küpsised

Küpsised on väikesed tähemärkide stringe (teksti) sisaldavad failid, mis saadetakse veebisaidi serverist teie brauserisse. Küpsis võib sisaldada ainulaadset ID-d, kuid see ei sisalda isikut tuvastavaid andmeid, nagu teie nimi või e-posti aadress. Skype võib küpsiseid kasutada Skype’i veebisaitide külastamisel, tarkvara kasutamisel või teiste veebisaitide külastamisel, kus Skype reklaame esitab. Skype’i tarkvara kliendi brauser või teie internetibrauser talletab küpsise teie arvuti kõvakettale ja järgmisel külastusel võib veebisait sellele juurde pääseda. Teie brauserile võivad küpsiseid saata ka teised veebisaidid, kuid brauser ei luba neil näha Skype’i küpsise andmeid.

Tavaline Skype’i küpsis näeb välja umbes selline:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC tähendab Skype’i küpsist (küpsise nimi)
LC on meie veebisaidi keele-eelistus
CCY on meie veebisaidi valuutaeelistus
CC on riigitähis
TZ on ajavöönd
VER on Skype’i klienttarkvara versioon, mida kasutaja seadmes käitatakse
TS näitab, millal küpsis salvestati
TM näitab, millal küpsist muudeti

4.1.2. Muud sarnased tehnoloogiad

Skype’i veebilehed ja kasutajaliidesed võivad sisaldada läbipaistvaid GIFe, veebimajakaid, jälgimispiksleid ja muid sarnaseid elektroonilisi kujutisi, mis aitavad edastada meie saitide küpsiseid ning võimaldavad loendada saidikülastuste arvu. Samuti kasutame selliseid kujutisi HTMLil põhinevates e-kirjades, et saada teada, millised e-kirjad avati ja milliste juhiseid järgiti. Samuti saame nii teada, kes ja mil viisil nende juhiste tulemusena meie veebisaitidel toiminguid teeb. See võimaldab meil hinnata teatud suhtlusvormide ja meie turunduskampaaniate tõhusust ning isikupärastada teie internetikasutuskogemust ja esitada teie tegevusel põhinevaid soovitusi.

4.2 Mis tüüpi küpsiseid Skype kasutab?

Skype kasutab seansiküpsiseid, püsivaid küpsiseid ja lokaalseid ühiskasutusobjekte (Flashi küpsiseid).

Seansiküpsised on ajutised küpsised või ainuidentifikaatorid, mis seostatakse teie brauseriga vaid Skype’i veebisaidi või Skype’i klienttarkvara külastuse ajaks. Kui brauseri sulgete, kustutatakse seansiküpsise ID ja teavet teie külastuse kohta ei säilitata.

Püsivad küpsised jäävad teie brauserisse ka pärast selle sulgemist ja brauser võib neid kasutada veebisaidi järgmistel külastuskordadel.

Lokaalsed ühiskasutusobjektid või „Flashi küpsised” on Adobe’i Flash-tehnoloogiaga kirjutatud küpsised. Need küpsised salvestatakse teie arvutisse samal viisil nagu teisedki küpsised, kuid neid ei saa brauseri tasemel samal viisil hallata.

4.3 Kuidas Skype küpsiseid kasutab?

Skype kasutab oma küpsiseid erinevatel, muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

1. Teie sisselogimise tuvastamine ja mõistmine, kuidas meie veebisaidile jõudsite, et saaksime teile pakkuda asjakohast kliendile mõeldud sisu ja teavet. Näiteks:

 • kui jõudsite meie veebisaidile, klõpsates linki teabe kuulamiseks USA tellimuspakettide kohta, siis tagame, et näete nende pakkumistega seotud sisu;
 • suudame tuvastada teie ajavööndi, nii et teie kõneregistrid kuvatakse täpselt;
 • kui teie viimane ost sisaldas käibemaksu, siis tagame, et teile esitatakse hind alati koos käibemaksuga;
 • kui teie küpsis salvestati ammu, tähendab see, et te ei ole uus kasutaja ning me ei näita teile uutele kasutajatele mõeldud sisu, näiteks Skype’i kasutamise juhiseid.

2. Teie valitud eelistuste mäletamine, näiteks:

 • keel, milles soovite veebisaiti näha;
 • valuuta, milles soovite hindu näha.

3. Pettuste vastu võitlemine.

4. Skype’i teavitamine sellest, millist Skype’i klienttarkvara versiooni kasutate, et saaksime teile pakkuda tarkvarauuendusi ja suunata teid vajalike abi jaotiste juurde.

5. Teie kontole ja konto teenustele Skype’i klienttarkvara kaudu juurdepääsu lubamine.

6. Meie veebisaitide kohta sisemiste ja kliendianalüüside pakkumine ning statistika ja mõõdikute nägemine (nt külastajate koguarv ja lehe vaatamised).

7. Meie reklaami- ja turunduskampaaniate tõhususe ja toimivuse jälgimine ning uuringute tegemine, et saaksime oma tooteid ja veebisaite parandada.

8. Turvameetmete käivitamine, näiteks seansi lõpetamine, kui te pole oma konto teenusealasse teatud aja vältel sisse loginud.

9. Skype’i kliendis mõne teie kontakti andmete kuvamine, kui see kontakt kutsus teid Skype’i.

10. Teile videosisu kuvamine.

11. Teile kõige sobivamate Skype’i reklaamide kuvamine, kui külastate teisi saite, kus Skype’i reklaame kuvatakse.

4.4 Kolmandate isikute küpsised

Kui kasutate Skype’i klienttarkvara või külastate Skype’i veebisaiti, võivad lisaks Skype’i küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka Skype’i analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid ja sidusettevõtted.

4.4.1 Analüüsid

Skype kasutab analüüsipartnereid nagu Omniture, Google Analytics, HockeyApp ja Flurry Analytics, et koguda statistilist ja analüütilist teavet Skype’i veebisaitide ja klienttarkvara kasutamise kohta. Näiteks koguvad ja koondavad nimetatud partnerid andmeid meie saitide vaatamiste ja klikkide arvu, meie saitide leidmiseks kasutatavate otsingumootorite ja märksõnade, meie saitidel avatud linkide, klienttarkvara vigade ja krahhide kohta ning muud sarnast teavet. Kui avasite meie saidi teile saadetud e-kirjas olnud lingi abil, võidakse selliseid analüüsiandmeid kasutada teile edaspidi saadetavate e-kirjade täpsemaks suunamiseks. Selliste analüüside abil ei jälgita teie liikumist teistele veebisaitidele.

4.4.2 Reklaamimine

Skype’i tarkvaras, Skype’i toodetes ning kolmandate isikute veebisaitidel kuvatavaid Skype’i ja kolmandate isikute reklaame vahendab Microsoft Advertising või mõni teine hoolikalt valitud reklaamiesituspartner („reklaamiesituspartnerid").

Skype ja tema reklaamiesituspartnerid võivad kasutada isiku tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid, mida olete oma Skype’i profiilis avaldanud või muul viisil Skype’ile andnud (nt teie vanus, sugu, keel ja elukohariik), samuti teavet teie suhetest Skype’i veebisaitide, tarkvara ja toodetega, et edastada teile teie jaoks tõenäoliselt huvitavamaid reklaame ja aidata meil mõõta ja parandada meie reklaamikampaaniate toimivust. Skype ja meie reklaamiesituspartnerid võivad kasutada selle teabe kogumiseks küpsiseid ja/või veebimajakaid.

4.4.3. Sidusettevõtted

Skype’i sidusettevõtte võrguprogrammi partner võimaldab kolmandal isikul Skype’i inimestele tutvustada. Meie sidusettevõtted võivad teie arvutisse saata küpsiseid, mis annavad neile teavet, (a) kui klõpsate mõnel meie sidusettevõtte partneri saidil Skype’iga seotud linki ja/või (b) kui sooritate Skype’i veebisaidilt ostu, et sidusettevõtte partnerile vahendustasu maksta. Kui Skype’i saiti otse uuesti külastate, tunneb meie sidusettevõtte võrguprogrammi partner teid ära ja tasustab kolmandast isikust partnerit, kelle saidilt teid meie saidile juhatati. Neid küpsiseid ei juhi Skype ja nende kohta lisateabe saamiseks külastage meie sidusettevõtte võrgu partneri Commission Junction saiti: http://www.cj.com/privacy.

4.4.4. Muu kolmandate isikute sisu

Vahel võivad Skype’i veebisaidid sisaldada vidinaid või manustatud videosisu kolmandatelt isikutelt (nt YouTube). Seda sisu vaadates või vidinat kasutades võite nõustuda nende veebisaitide küpsistega. Meie ei juhi neid küpsiseid ja lisateavet peate otsima asjakohaselt kolmanda isiku saidilt.

4.5 Teie valikud küpsiste suhtes

Me ei soovita teil küpsiseid piirata ega blokeerida, kuna see võib mõjutada meie veebisaidi ja toodete funktsioone. Kui aga otsustate seda siiski teha, vaadake altpoolt võimalikke valikuid. Põhjalikku teavet küpsiste kohta leiate saidilt www.aboutcookies.org.

4.5.1 Brauseri küpsised

Enamiku brauserite tööriistaribal oleva nupu „Abi“ vajutamisel saate teada, kuidas takistada brauserit uusi küpsiseid salvestamast, kuidas panna brauserit uuest küpsisest teatama, kuidas küpsiseid kustutada või kuidas küpsised üldse keelata.

Skype’i tarkvara brauseriküpsised saab keelata, kui lähete Skype’i klienttarkvara tööriistaribalt menüüsse „Fail”, teete valiku „Privaatsus” ja tühjendate valiku „Luba Skype’i brauseriküpsised” ees oleva märkeruudu.

4.5.2 Lokaalsed ühiskasutusobjektid (Flashi küpsised

Flashi küpsiste kasutust saate hallata veebilehel http://www.macromedia.com/support/documentation/.

Flashi küpsiseid saate hallata ka oma brauseri kaudu olenevalt kasutatavast Internet Exploreri (või muu brauseri) ja meediamängija versioonist. Külastage ka Adobe’i veebisaiti: http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Analüüsid

Omniture’i analüüsi küpsisest loobumiseks külastage saiti https://smetrics.skype.com/optout.html.

Google Analyticsi küpsisest loobumiseks külastage saiti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Flurry Analyticsi küpsisest loobumiseks külastage saiti http://www.flurry.com/user-opt-out.html.

4.5.4 Jälgimist keelavad brauseri seaded.

Mõned uuemad brauserid sisaldavad jälgimist keelavaid funktsioone. Kui selline funktsioon on sisse lülitatud, saadetakse teie külastatud veebisaitidele tavaliselt signaal või eelistus selle kohta, et te ei soovi jälgimist. Sellised saidid (või seal avaldatud kolmandate isikute sisu) võivad olenevalt nende privaatsustavadest jätkata jälgimisena käsitatavaid toiminguid, olenemata teie väljendatud eelistusest.  Kuna jälgimist keelava DNT-signaali tõlgendamise kohta puudub veel ühtne arusaam, ei vasta Microsoft praegu brauseri DNT-signaalidele oma veebisaitidel ja veebiteenustes ega kolmandate isikute veebisaitidel ja veebiteenustes, kus Microsoft avaldab reklaame või sisu või saab muul viisil teavet koguda.  Jätkame koostööd internetivaldkonna osapooltega, et määrata kindlaks ühtsed põhimõtted DNT-signaalide käsitlemiseks. Seni saavad kasutajad endiselt loobuda Microsofti suunatud reklaamidest vastavalt allpool esitatud selgitusele.

Internet Explorer (alates versioonist 9) sisaldab jälgimiskaitse funktsiooni Tracking Protection, mis ei lase teie külastatud veebisaitidel saata automaatselt teavet teie külastuse kohta kolmandatele sisupakkujatele. Kui lisate jälgimiskaitse loendi, blokeerib Internet Explorer kõigilt blokeeritavatelt saitidelt pärineva kolmandate isikute sisu, kaasa arvatud küpsised. Internet Explorer piirab sellistele saitidele tehtavate päringute arvu, piirates sel moel ühtlasi teabe hulka, mida need kolmandate isikute saidid saavad teie kohta koguda. Lisateavet jälgimiskaitse loendite ja jälgimise keelamise kohta leiate Internet Exploreri privaatsusavaldusest  või Internet Exploreri spikrist.

5. TEIE REKLAAMIVALIKUD

Mõnel Skype’i veebisaidil ja klienttarkvaras võib olla lubatud Microsoft Advertisingi ja reklaamiesituspartnerite vahendatavate kolmandate isikute reklaamide edastamine. Me võime kasutada isiku tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid, mida olete Skype’ile avaldanud (näiteks Skype’i profiilis märgitud vanus, sugu, keel ja elukohariik), samuti teavet Skype’i veebisaitide, tarkvara ja toodete kasutamise kohta (näiteks kõnede sihtkoht), et edastada teile teie jaoks tõenäoliselt huvitavamaid reklaame ja aidata meil mõõta ja parandada meie reklaamikampaaniate ja pakkumiste toimivust.

Selliste reklaamide suunamiseks võidakse kasutada ka muud teavet, mida Microsoft Advertising kogub väljastpoolt Skype’i veebisaite ja tarkvara. Näiteks võib Microsoft Advertising kasutada samu brauseriküpsiseid, mis on seadistatud Microsofti veebisaitide poolt, et parandada reklaami suunamist Skype’i klienttarkvaras.


Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Microsoft Advertising kogub ja kasutab teavet Skype’is ja mujal reklaamide suunamiseks, sealhulgas selle kohta, kuidas kasutatakse Skype’ist kogutud teavet (nt vanus ja sugu) ja muud Skype’is või Skype’i nimel reklaamide edastamise käigus kogutud teavet, lugege Microsoft Advertisingi privaatsusavaldust.

Kui kasutate Skype’i sisselogimiseks Microsofti kontot või Microsofti kontoga ühendatud Skype’i kontot, saate Microsoft Advertisingi suunatud reklaamide saamisest keelduda, külastades lehte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Samuti saate käitumise põhjal suunatud Microsofti ja muude reklaamifirmade vahendatud reklaamide saamisest keelduda, kui külastate mõnda järgmistest lehekülgedest:

1.  Ameerika Ühendriikides:

2.  Euroopas:

3.  Kanadas:

Lisaks saate mõnes Skype’i tarkvara versioonis, kus suunatud reklaamid on lubatud, Microsofti suunatud reklaamidest keelduda tarkvara või konto privaatsusseadete menüü abil. Keeldumise korral saate endiselt oma elukohariigi, keele-eelistuse ja IP-aadressi asukohaga seotud reklaame, kuid reklaamide suunamist võimaldavat ülejäänud teavet sel juhul ei kasutata.

Mõnel juhul võib Microsoft Advertising lubada Skype’i klienttarkvaras reklaame edastada ka teistel veebireklaami agentuuridel. Teatud juhtudel võivad sellised kolmandad isikud samuti salvestada teie arvutisse küpsiseid ning koguda teavet teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta. Praeguse seisuga on sellisteks ettevõteteks teiste hulgas: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe ja Zumobi. Kui olete ülal kirjeldatud viisil keeldunud Skype’i klienttarkvaras näidatavatest suunatud reklaamidest, ei edasta Skype sellistele reklaamipakkujatele nende reklaamipäringute peale mingeid profiiliandmeid. Ent kuna kolmandad isikud võivad paigutada teie arvutisse nendepoolset suunamist võimaldavaid küpsiseid, ei pruugi ülal kirjeldatud Skype'i keeldumismoodus tingimata välistada reklaamide suunamist mainitud ettevõtete poolt. Sellised ettevõtted võivad pakkuda teile eraldi oma küpsistel põhinevatest suunatud reklaamidest keeldumise võimalust. Lisateabe saamiseks võite klõpsata ülal mõne ettevõtte nimel ning külastada nende vastavaid veebisaite. Paljud sellised ettevõtted on ka internetireklaami algatusrühma (Network Advertising Initiative, NAI) või digitaalreklaami ühenduse (Digital Advertising Alliance (DAA) liikmed – mõlemad organisatsioonid pakuvad lihtsat võimalust keelduda liitunud ettevõtete suunatud reklaamidest.

6. TEIE KASUTAJAPROFIIL

Teie kasutajaprofiil on info, mille andsite registreerimisel või hiljem ja mis kuvatakse teie Skype’i profiilis Skype’i klienttarkvaras, Skype'i otsingus ja teie konto isikuandmete lehel aadressil www.skype.com. See võib sisaldada teie Skype’i kasutajanime, ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoni- ja mobiiltelefoninumbreid, sugu, sünnipäeva, riiki, suhtluskeelt, teid tutvustava veebilehe aadressi ja muud teavet, mida soovite teistele avaldada. Oma andmete vaatamiseks, korrigeerimiseks või täiendamiseks, mittekohustusliku teabe eemaldamiseks ning profiiliandmetega seotud privaatsusseadete vaatamiseks avage oma kasutajaprofiil Skype’i klienttarkvara menüüst „Skype” või logige oma kontole veebisaidil www.skype.com.

7. LINGITUD VEEBISAIDID JA KOLMANDATE ISIKUTE RAKENDUSED

Skype’i veebisaidid võivad sisaldada linke, mis viivad Skype’i veebisaidilt mõnele muule veebilehele. Lingitud veebisaidid ei kuulu Skype’i kontrolli alla ja nendel veebisaitidel on teistsugune privaatsuspoliitika. Skype’i privaatsuspoliitika kehtib üksnes isikuandmete suhtes, mis on kogutud Skype’i tarkvara või Skype’i toodete veebisaitide või nimetatud tarkvara või toodete teiepoolse kasutamise kaudu ja/või teie suhte kaudu Skype’iga. Seega soovitab Skype olla veebis isikuandmete sisestamisel ettevaatlik. Skype ei võta mingit vastutust kõnealuste muude veebisaitide eest.

Kui kasutate koos Skype’i tarkvaraga lisasid, lisandmooduleid või kolmandate isikute rakendusi või kasutate Skype’i tarkvara sisaldavaid kolmandate isikute rakendusi või tooteid („rakendused”), siis võib selliste rakenduste pakkuja saada juurdepääsu teie teatud isikuandmetele. Skype ei saa kontrollida ega kontrolli, kuidas rakenduste pakkuja isikuandmeid seoses selliste rakendustega kasutab. Enne paigaldamist tutvuge kindlasti vastava privaatsuspoliitika ja muude sellise rakenduse kasutamise suhtes kohaldatavate tingimustega.

8. KUIDAS SKYPE TEIE ISIKUANDMEID KAITSEB?

Skype rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid talle esitatud või tema kogutud isikuandmete ja liiklusandmete kaitsmiseks, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs teie isikuandmetele ja liiklusandmetele on ainult Microsofti või selle sidus- või tütarettevõtete või teenusepakkujate volitatud töötajatel, kellel on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Skype võib kasutada tekstvestluste ja SMSide automaatset skaneerimist, et (a) avastada võimalikku rämpsposti ja/või (b) avastada võrguaadresse, mis on märgistatud rämpsposti levitamise, pettuse või õngevõtmise linkidena, ning (c) kaitsta Skype’i tarkvara, tooteid või kasutajaid. Üksikutel juhtudel võivad Skype’i töötajad tekstvestlusi või SMSe nimetatud eesmärkidel eraldi kontrollida. Skype’il on õigus omal äranägemisel võimaliku rämpsposti edastamine blokeerida või tõkestada ning kahtlased lingid sõnumitest eemaldada.

9. SÕPRADE ISIKUANDMED

Võib-olla olete huvitatud sellest, et kutsuda oma sõpru Skype’iga liituma. Kui soovite kasutada Skype’i soovitamisteenust, suunatakse teid veebilehele, kus saate veebivormi lisada ühe või mitu e-posti aadressi. Sellesse vormi sisestatud andmeid kasutatakse ainult selleks, et saata nendele potentsiaalsetele Skype’i kasutajatele automaatne e-kiri. Oma sõbra e-posti aadressi sisestamisega kinnitate, et sõber on andmete edastamisega nõus. Skype võib sõbrale saadetavas kutses viidata teile kui viitajale ning lisada kutsesse ka teie nime, e-posti aadressi ja/või telefoninumbri.

10. TEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Skype võib kvaliteedi mõõtmiseks ja parandamiseks küsida teilt aegajalt teavet teie kogemuste kohta. Te ei ole kunagi kohustatud sellist teavet andma. Teavet, mis on vabatahtlikult esitatud veebisaidi tagasisidevormidel või küsitlustes, milles olete nõustunud osalema, kasutatakse selle tagasiside läbivaatamisel ja Skype’i tarkvara ning Skype’i ja muude Microsofti toodete ja veebisaitide täiustamiseks.

Skype võib teiega ühendust võtta, et saata teile teateid tõrgete ning teenustega seotud probleemide kohta. Peale selle jätab Skype endale õiguse e-posti, Skype’i tarkvara või SMSi teel teavitada teid võimalikest kaebustest, mis on esitatud Skype’i tarkvara, Skype’i veebisaitide ja/või Skype’i toodete teiepoolse kasutamise kohta, sealhulgas kolmandate isikute õiguste rikkumise kohta.

Skype võib saata teile e-posti või SMSi teel teateid selle kohta, kui keegi on püüdnud teiega ühendust võtta. Samuti võib Skype kasutada e-posti, SMSi või Skype’i tarkvara selleks, et hoida teid kursis teie ostetud Skype’i tarkvara ja Skype’i tooteuudistega ja/või saata teile teavet muude Skype’i toodete kohta või muud Skype’iga seotud teavet. Saad loobuda teadetest ja/või reklaamiotstarbelistest (a) e-kirjadest, klõpsates saadud e-kirjas linki „Loobu” või muutes oma teavitamise seadeid konto lehel aadressil www.skype.com, ning (b) SMSidest, järgides saadud SMSis olevaid juhiseid.

Kui olete registreerunud kasutama või kasutate Skype’i ühisturundustooteid, võivad teile saabuvad e-kirjad või SMSid pärineda meie partnerettevõttelt, kes tegutseb Skype’i nimel.

11. KUIDAS TE OMA ISIKUANDMETELE JUURDE PÄÄSETE JA NEID MUUTA SAATE?

Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele ja neid vajadusel muuta. Osa teie andmetest on võimalik vaadata ja redigeerida veebis, logides saidilt www.skype.com sisse oma kontole. Vastame teie isikuandmete vaatamise, parandamise, täiendamise ja eemaldamise taotlustele mõistliku aja jooksul pärast teie isikusamasuse kontrollimist.

Skype kasutab kõiki mõistlikke meetmeid isikuandmete kustutamise taotlustele vastutulemiseks, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamist nõuab seadus või kui säilitamine on nõutav seadusliku äritegevuse huvides. Palun pidage siiski silmas, et partnervõrgu tehniliste iseärasuste tõttu võib mõnikord kuluda kuni kaks nädalat, enne kui teie Skype’i kasutajanimi partnervõrgust täielikult kaob. Selle aja jooksul võivad teie andmed otsingunimistus siiski olemas olla.

12. KUI KAUA SKYPE TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAB?

Skype säilitab teie andmeid niikaua, kui on vaja selleks, et (1) täita oma eesmärgid (nagu on määratletud selle privaatsuspoliitika punktis 2) või (2) tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele, seaduses sätestatud ja pädevate kohtute asjakohastele otsustele.

Tekstvestlussõnumite, kõneposti ja videosõnumite säilitamine

Skype võib säilitada teie tekstvestlussõnumeid (IM), kõneposti ja videosõnumeid koos meie sõnumside funktsioonide abil edastatud multimeediumandmetega nagu videod, pildid või teie asukoht kaardil (edaspidi koos nimetatud „sõnumid”) eesmärgiga (a) edastada teie sõnumeid ja (b) võimaldada teil ja saajatel sõnumeid vaadata. Sõnumeid säilitatakse üldiselt 30 kuni 90 päeva, kui seadusega pole lubatud või nõutud teisiti.

13. MICROSOFTI KONTO

Microsofti konto (endiste nimedega Windows Live ID ja Microsoft Passport) on teenus, mis võimaldab teil Microsofti toodetesse (sh Skype’i), veebisaitidele ja teenustesse, samuti Microsofti valitud partnerite teenustesse sisse logida.

Kui teil on Skype’i konto, võite selle ühendada Microsofti kontoga, et näha mõlema konto kontakte ja muid andmeid ühes kohas. Kui otsustate Skype’i konto Microsofti kontoga ühendada, võidakse Outlook.com-i kasutajatele, kes teiega suhtlevad või teid oma kontaktiks lisavad, esitada üleskutse suhelda teiega Skype’is.

Et kasutada Skype’i rakendust Windows 8 või Windows 8.1-ga seadmel, peate esmalt Microsofti kontoga Windowsi sisse logima. Pärast rakenduse esmakordset käivitamist logitakse teid edaspidi sisse alati, kui olete samal seadmel Microsofti kontoga Windowsi sisse logitud. Lisateabe saamiseks Windows 8 ja Windows 8.1 kohta lugege nende privaatsusavaldusi, mis asuvad siin ja siin.

Et saada rohkem teavet Microsofti konto, sealhulgas selle loomise, kasutamise ja konto andmete muutmise kohta ning selle kohta, kuidas me Microsofti kontoga seotud andmeid kogume ja kasutame, lugege Microsofti konto privaatsusavaldust.

14. LAPSED

Skype’i veebisaidid ja tarkvara ei ole mõeldud alla 13 aasta vanustele lastele. Me soovitame vanematel pöörata tähelepanu oma laste tegevusele internetis, et vältida laste kohta andmete kogumist ilma vanema loata.

15. TEATED MOBIILILE

Kui kasutate Skype’i telefonis, võib Skype kasutada vastaval telefonimudelil võimaldatud teavitusteenuseid, et teatada teile saabuvatest kõnedest, vestlustest ja muudest sõnumitest, kui te Skype’i rakendust parasjagu aktiivselt ei kasuta. Selliseid teenuseid võib osutada kolmas isik. Näiteks Apple’i seadmele saadetud sõnumi puhul kasutatakse Apple’i teavitusteenust Push Notification.

Teavitusteenuse pakkujad võivad teenuse osutamise käigus saada teavet helistaja, samuti sõnumi saatja ja sisu kohta ning võivad sellist teavet kasutada vastavalt oma teenusetingimustele ja privaatsuspoliitikale. Skype ei vastuta kolmandate isikute teavitusteenustega kogutavate andmete eest.

Kui te ei soovi saada kolmandate isikute teavitusteenuste vahendusel teateid saabuvate Skype’i kõnede ja sõnumite kohta, saate selle funktsiooni välja lülitada, kasutades menüüd Seaded>Teavitused>Skype.

16. KAARDI- JA ASUKOHAFUNKTSIOONID

Kui nõustute andma juurdepääsu oma asukohateabele, võib Skype kasutada seda teavet teie soovitud teenuste osutamiseks või isikupärastatud kasutuskogemuse pakkumiseks. Näiteks võib Skype sisaldada Bingi kaarditeenusel või muul kolmanda isiku kaarditeenusel põhinevaid funktsioone, mis võimaldavad teil avaldada oma asukohta kaardil või otsida kaardilt lähedalasuvaid objekte, nt WiFi-võrke. Kui avaldate soovi oma asukoha kaardile märkimiseks või lähedal asuvate WiFi-võrkude otsimiseks, edastatakse teie soov töötlemiseks Bingi kaarditeenusele ja/või kolmanda isiku kaarditeenusele. Asukohateave võib sisaldada teavet kasutatava mobiilsidemasti ja WiFi-võrgu kohta ning satelliitnavigatsioonisüsteemi (GPS) andmeid.

Kui kasutate Skype’is oma asukoha märkimiseks Bingi kaarditeenust, kogub Bing vastavad sooviavaldused kokku ja nendega seotud asukohateavet võidakse kasutada Bingile andmeid vahendava ettevõtte teenustasu suuruse arvutamiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Bing andmeid kogub ja kasutab, leiate aadressil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Selle kohta, kuidas kolmandate isikute kaarditeenused andmeid koguvad ja kasutavad, saate teavet vastavate teenuste privaatsusavaldustest. Sõltuvalt teie seadmest võib Skype kasutada kaarditeenuste osutamiseks kolmandate isikute teenuseid. Näiteks võib Skype kasutada teatud seadmetel Google’i kaardirakendust. Lisateavet Google’i kaarditeenuste vahendusel kogutavate andmete kohta leiate aadressil http://www.google.com/privacy.html.

Kui kasutatakse asukohapõhist teenust või funktsiooni, võidakse Microsoftile saata mobiilsidemasti, WiFi-võrgu ja satelliitnavigatsioonisüsteemi (GPS) andmeid. Micrrosoft kasutab asukohateavet teie soovitud teenuste osutamiseks, isikupärastatud kasutuskogemuse pakkumiseks ning Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks.

Teatud teenused võimaldavad teil valida, millal andmeid Microsoftile saadetakse või teistele isikutele kättesaadavaks tehakse. Asukohafunktsioonide väljalülitamise kohta leiate teavet oma seadme dokumentidest.

17. KAS SEDA PRIVAATSUSPOLIITIKAT VÕIDAKSE MUUTA?

Skype uuendab aeg-ajalt seda privaatsuspoliitikat, et kajastada klientide tagasisidet ning muudatusi meie tarkvaras ja/või toodetes. Kui muudame privaatsuspoliitikat aadressil skype.com/go/privacy, siis uuendame privaatsuspoliitika allservas olevat kuupäeva "viimati muudetud". Kui muudame olulisel määral privaatsuspoliitikat või seda, kuidas kasutame teie isiklikke andmeid, siis teavitame teid sellistest muudatustest, postitades enne muudatuste rakendamist silmapaistva teatise muudatuste kohta või saates vastava teatise otse teile. Nõustute, et Skype’i tarkvara või Skype’i toodete kasutamine pärast muudatustest teavitamist, tähendab privaatsuspoliitikaga nõustumist. Soovitame aeg-ajalt privaatsuspoliitika üle vaadata, et saaksite teavet selle kohta, kuidas Skype kogub, kasutab ja kaitseb teie andmeid.

18. KUIDAS SKYPE’IGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui soovite kaubamärgi Skype tarkvara või toodetega seoses võtta ühendust Skype’iga, esitage toetaotlus kasutajatoele.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luksemburg
Luksemburg

Ainult Skype Manageri USAs asuvatele liikmetele:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, USA

Teie riigis või piirkonnas tegutseva Microsofti tütarettevõtte leidmiseks minge lehele http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Skype ja/või Microsoft – viimati muudetud: aprillis 2014