Skype’i kasutustingimused USA kasutajatele

Skype’s USA Consumer Terms of Use

LUGEGE HOOLIKALT ENNE TARKVARA ALLALAADIMIST VÕI TOOTE/TOODETE VÕI SKYPE’I VEEBISAIDI KASUTAMIST

Olulised punktid

Tähtis on kogu dokument läbi lugeda ja sellest aru saada. Siiski on paar olulist punkti, mida tahaksime rõhutada.

JUURDEPÄÄS HÄDAABITEENUSTELE PUUDUB. Tarkvara ei asenda tavapärast mobiil- või lauatelefoniteenust. Tarkvara ei võimalda teha hädaabikõnesid hädaabiteenustele. Vajadusel hädaabi kõnede tegemiseks peate looma mingi muu sidevõimaluse.

KASUTUSPIIRANGUTE KONTROLLIMINE. Mõnes piirkonnas on tarkvara kasutamine piiratud. Teie kohustus on veenduda, et teie asukohas ei ole tarkvara kasutamine seadusega keelatud.

NUMBRITE OMANDIÕIGUSE PUUDUMINE. Kui Skype eraldas teile Skype’i numbri või Skype To Go numbri, ei ole number teie oma ja teil ei ole õigust numbrit alatiseks endale jätta. Skype’il võib olla vaja eraldatud numbrit muuta või number tagasi võtta. Skype’i numbrit ja Skype To Go numbrit ei ole lubatud kellelegi teisele edasi anda. Peate veenduma, et vastate Skype’i numbri ostmisel kuvatavatele eraldamisnõuetele, sest vastasel juhul võidakse number tagasi võtta. Vaadake selle kohta ka punkti 19.1.

SKYPE’I KREDIIT MUUTUB 180 PÄEVA PÄRAST MITTEAKTIIVSEKS. Arvestage Skype’i krediiti ostes, et see muutub mitteaktiivseks, kui seda ei kasutata 180 päeva jooksul. Vaadake selle kohta ka punkti 9.2.

VAHEKOHTUMENETLUS JA KOLLEKTIIVHAGIST LOOBUMINE. Teie õigusi Skype’i, tema sidusettevõtete ja muude isikute, sh mobiilsideoperaatoritega vaidluste lahendamisel mõjutab vahekohtumenetluse ja kollektiivhagist loobumise kohustus. Lugege selle kohta hoolikalt jaotist 21.

1. LEPING SKYPE’IGA

1.1 Skype’i internetisuhtluse tarkvara rakendusi (edaspidi „internetisuhtluse tarkvara”), muid kaubamärgi Skype tarkvararakendusi (ühiselt „Skype’i tarkvara”) ja nendega seotud dokumente (trükitud või elektroonilisel kujul), sealhulgas kõiki nende täiendusi, muudatusi, täiustusi, parandusi, uuendusi ja uusversioone („uuendused”), mis on saadaval tasuta või tasu eest (ühiselt „tarkvara”), litsentsib (mitte ei müü) teile Skype Software S.à r.l., välja arvatud juhul, kui kasutate Windows 8.1 või sellest uuemas Windowsis sisalduvat tarkvara versiooni. Kui kasutate Windows 8.1 või sellest uuemas Windowsis sisalduvat tarkvara versiooni, litsentsitakse tarkvara teile vastavalt teie Windowsi versiooni suhtes kehtivatele Microsofti tarkvara litsentsitingimustele; tarkvara ja toodete teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatakse siiski käesolevat lepingut (välja arvatud punktis 4.1 osutatud tarkvaralitsents).

1.2 Kõiki funktsioone ja tooteid, mis on tarkvaras tasuta saadaval (v.a tooted või funktsioonid, mis on tasuta ainult prooviperioodil) („tasuta tooted”), pakub Skype Software S.à r.l.

1.3 Kõiki Skype’i tarkvara täiendavaid tasulisi tooteid või funktsioone või kaubamärgi Skype teisi tasulisi tooteid (sh tooted ja funktsioonid, mis on tasuta saadaval ainult prooviperioodil) („tasulised tooted”) pakub Skype Communications S.à r.l.

1.4Skype’i veebisaidid” on www.skype.com (haldab Skype Communications S.à r.l.) ja kõik muud Skype’i loa alusel avaldatud veebisaidid, mis sisaldavad linki käesolevatele tingimustele.

1.5 Skype” tähendab kontekstist olenevalt ettevõtet Skype Software S.à r.l. aadressiga 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg, Skype Communications S.à r.l. aadressiga 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg või Skype Communications US Corporation aadressiga 6100 Neil Road, Reno, Nevada 89511.

1.6 Tooted” tähendab ühiselt nii tasuta kui ka tasulisi tooteid.

1.7 Teie” või „teie oma” tähendab teid kui kasutajakonto registreeritud valdajat (nagu on kirjeldatud punktis 6.1) ja käesolevate tingimuste kohast litsentsiaati.

1.8Maksud tähendavad mis tahes summas makse, õigusaktidega kehtestatud tasusid, lisatasusid või muid tasusid, mida me oleme kohustatud teie käest koguma ning edastama Ameerika Ühendriikide või välisriigi mis tahes valitsusele, agentuurile, komisjonile või valitsusasutusele seoses teile tasuliste toodete müümisega. Kõnealused maksud on loetletud aadressil www.skype.com/go/ustax.

1.9 Teie lepingusse Skype’iga kuuluvad käesolevas dokumendis määratletud sätted ja tingimused, samuti käesolevas dokumendis kirjeldatud õiglase kasutuse põhimõtted ning punktis 14 viidatud lisatingimused (ühiselt tingimused” või „leping”). Kui käesoleva dokumendi ja õiglase kasutuse põhimõtete või lisatingimuste vahel ilmnevad vastuolud, lähtutakse käesolevast dokumendist.

2. TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

2.1 Tarkvara, toodete allalaadimiseks ja/või kasutamiseks ja/või Skype'i veebisaitide kasutamiseks peate kõigepealt nende tingimustega nõustuma. Nõustute nende tingimustega, a) kui klõpsate tingimustega nõustumise nuppu või b) kui laadite alla ja/või kasutate tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite. Soovitame need tingimused enda tarbeks välja trükkida. Samuti saate oma ostude suhtes kehtivad tingimused alla laadida oma konto lehelt saidil www.skype.com. Tingimused kehtivad alates nõustumise kuupäevast kuni teie või Skype nende kehtivuse jaotise 11 kohaselt lõpetab.

2.2 Teil ei ole lubatud tarkvara, tooteid ja Skype’i veebisaite kasutada juhul, kui: a) teil puudub Ameerika Ühendriikides või oma elu- või asukohariigis seaduslik õigus tarkvara, toodete või Skype’i veebisaitide kasutamiseks või b) teil puudub Skype’iga siduva lepingu sõlmimiseks vajalik õigus- ja teovõime. Käesolevad tingimused kehtivad ainult Ameerika Ühendriikide elanike suhtes, kes asusid oma kasutajakonto registreerimise ajal Ameerika Ühendriikides, ning tarkvara, toodete või Skype’i veebisaitide hilisema kasutamise suhtes selliste isikute poolt Ameerika Ühendriikides või mujal.

3. TINGIMUSTE MUUDATUSED

3.1 Skype võib käesolevaid tingimusi aeg-ajalt muuta. Skype avaldab muudatused aadressil www.skype.com/go/tou. Õiglase kasutuse põhimõtete ja/või lisatingimuste muudatused avaldatakse vastaval Skype’i veebisaidil. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest, kuid käesolevates tingimustes esitatud vahekohtumenetluse või kollektiivhagist loobumise kohustuse sätete või vaidluste lahendamist, kohaldatavat õigust või kohtualluvust käsitlevate muude sätete muudatusi ei kohaldata vaidluste suhtes, mille kohta osapool on esitanud kirjaliku teatise enne muudatuste avaldamist Skype’i veebisaidil. Vaadake tingimused aeg-ajalt üle. Mõistate ja nõustute, et selgesõnaline tingimustega nõustumine või tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamine pärast muudatuste avalikustamist tähendab, et nõustute ka uuendatud tingimustega. Kui te ei nõustu muudetud tingimustega, võite alloleva jaotise 11 kohaselt suhte Skype’iga lõpetada.

4. LITSENTS

4.1 Litsents. Tingimustega nõustumisel antakse teile piiratud tasuta lihtlitsents, mida ei saa edasi litsentsida ega üle kanda ning mis annab õiguse tarkvara alla laadida ja paigaldada personaalarvutile, mobiiltelefonile või muule seadmele ning kasutada tarkvara oma isikliku Skype’i kasutajakontoga („kasutajakonto”), tegutsedes eraisiku, mitte ettevõtjana. Segaduste vältimiseks kinnitatakse järgmist: a) ettevõtte heaks töötavad IT-administraatorid võivad Skype’i tarkvara alla laadida ja paigaldada ettevõtte töötajate arvutitesse või teistesse seadmetesse; b) teil on õigus tarkvara kasutada ülikoolis või mõnes teises haridusasutuses või tööl. Skype jätab endale kõik õigused, mida ei ole käesolevates tingimustes otseselt teile üle antud.

4.2 Piirangud. Teie suhtes kehtivad allpool loetletud piirangud, millega te nõustute.

a) Te ei anna litsentsi edasi, ei müü, loovuta, üüri, liisi, ekspordi, impordi, jaga, edasta ega anna kolmandale osapoolele muul viisil tarkvara õigusi.

b) Te ei teosta ise ega anna korraldust või luba tarkvara või mis tahes funktsioonide osa muutmiseks, tuletisteosteks või täiustusteks, tõlgeteks, pöördprojekteerimiseks, dekompileerimiseks, pöördassembleerimiseks, dekrüptimiseks, emuleerimiseks, häkkimiseks, tarkvara lähtekoodi või protokollide tuvastamiseks või tuvastamiskatseks (välja arvatud seadusega lubatud ulatuses).

c) Te ei eemalda, kata kinni ega muuda ühtegi tarkvaras sisalduvat autoriõiguse ega muud omandiõiguse teatist.

d) Te ei kasuta ega anna korraldust kasutada tarkvara (või selle osa) kolmandale osapoolele mõeldud kaubanduslike toodete või teenuste jaoks. See ei tähenda, et te ei tohi kasutada tarkvara oma ärisuhtluses kooskõlas punktiga 4.1.

e) Te kasutate tarkvara oma kasutajakonto kaudu, välja arvatud allalaadimisel ja paigaldamisel.

4.3 Muu tehnoloogia. Kui kasutate tarkvara, mis on eelnevalt laaditud, manustatud, kombineeritud, levitatud või kasutatud koos või allalaaditud muudesse toodetesse, riistvarasse, tarkvararakendustesse, programmidesse või seadmetesse („muu tehnoloogia”), nõustute järgmisega: a) selliseks muu tehnoloogia kasutamiseks peate vajadusel i) sõlmima vastava omaniku või litsentsiandjaga eraldi litsentsilepingu ja/või ii) ostma temalt paketi ja/või iii) maksma talle tasu; b) mõned tooted ja/või funktsioonid ei pruugi muu tehnoloogia kaudu saadaval olla; c) Skype ei garanteeri, et tarkvara on alati muul tehnoloogial või sellega koos kasutamiseks saadaval. Lisaks võib meie tarkvara sisaldada funktsioone, mis võimaldavad kaarditeenuse abil andmeid esitada või kaardil oma asukohta märkida. Selliseid funktsioone kasutades nõustute vastavate kaarditeenuste tingimustega, milleks võivad mõnel juhul olla Bingi kaartide lõppkasutaja tingimused aadressil http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx ja Google Mapsi teenusetingimused aadressil http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.

4.4 Kolmandate osapoolte teatised. Tarkvara ja Skype’i veebisaidid võivad sisaldada kolmanda osapoole koodi, mille litsentsi annab teile käesolevaga Skype, mitte kolmas osapool. Kolmanda osapoole koodiga seotud teatised, kui neid on, lisatakse ainult teile teadmiseks. Tarkvaras lingitavate, kutsutavate või viidatavate kolmanda osapoole skriptide litsentsi annab teile vastavat koodi omav kolmas osapool, mitte Skype.

5. TARKVARA, TOODETE JA SKYPE’I VEEBISAITIDE KASUTAMINE

5.1 Seadmed. Tarkvara ja toodete kasutamiseks on vaja interneti lairibaühendust. Interneti või suhtlemiseks vajalike seadmete, nagu peakomplekt, mikrofon ja veebikaamera olemasolu eest vastutate teie. Kui loote internetiühenduse firmavõrgust või muust asukohta varjavast privaatvõrgust, võib kohaldatav tasu erineda teie tegeliku asukoha puhul kehtivast tasust.

5.2 Seadmete kasutamine.  Internetisuhtluse tarkvara võib kasutada teie arvuti (või muu seadme) protsessorit, mälu ja ribalaiust, et hõlbustada internetisuhtluse tarkvara kasutajate vahelist suhtlust ja ühenduse loomist. Mõistate ja nõustute, et kui teil on internetisuhtluse tarkvara kasutamiseks tarvis kolmandale osapoolele kuuluvat või tema valduses olevat protsessorit ja ribalaiust, kehtib teie internetisuhtluse tarkvara kasutuslitsents üksnes juhul, kui olete saanud asjaomaselt kolmandalt osapoolelt tarkvara kasutamiseks vajaliku nõusoleku. Avaldate ja kinnitate, et käesolevate tingimustega nõustumisel olete vastava nõusoleku saanud.

5.3 Tarkvara uuendused. Skype võib automaatselt kontrollida teie Skype’i tarkvara versiooni. Samuti võime aeg-ajalt automaatselt alla laadida konfiguratsiooni muudatusi ja tarkvara uuendusi. Tarkvara uuendamine võib olla teatud juhtudel Skype’i jätkuva kasutamise eeltingimus. Eeldame teie nõustumist selliste uuendustega vastavalt käesolevatele tingimustele, kui uuendustele ei ole lisatud muid tingimusi. Kui te ei nõustu, lõpetage tarkvara kasutamine ja eemaldage see oma seadmest. Skype ei ole kohustatud uuendusi kättesaadavaks tegema ning me ei garanteeri jätkuvat tuge sellele operatsioonisüsteemi versioonile või seadmele, mille jaoks teie tarkvara on litsentsitud, ega uuendatud tarkvara sobivust selliste kasutajatega suhtlemiseks, kes kasutavad tarkvara vanemaid versioone. Samuti võib Microsoft Corporation, selle sidus- või tütarettevõte automaatselt alla laadida Windowsile mõeldud Skype’i tarkvara uuendusi juhul, kui teil on tellitud Microsofti tarkvarauuendused. Uuendusi on vaja tarkvara ühilduvuse hoidmiseks, turvauuenduste või vigadeparanduste edastamiseks või uute omaduste, funktsioonide või versioonide pakkumiseks.

5.4 Peatamine, tehniline täiustamine ja hooldus. Aeg-ajalt on Skype’il vaja hooldada või uuendada tarkvara, tooteid, Skype’i veebisaite või aluseks olevat infrastruktuuri, mis võimaldab tarkvara, tooteid või Skype’i veebisaite kasutada. Seetõttu võib Skype ajutiselt osaliselt või täies mahus peatada või piirata tarkvara, toodete või Skype’i veebisaitide kasutamist, kuni hooldus ja/või uuendus on tehtud. Skype avaldab selliste peatamiste või piirangute kellaaja ja kuupäeva Skype’i veebisaidil võimalikult vara, välja arvatud juhul, kui on vaja kiiresti sekkuda. Tarkvara, toote või Skype’i veebisaidi kasutamise peatamise või piirangute eest ei ole võimalik kahjutasu nõuda.

5.5 Puudub juurdepääs hädaabiteenustele. Tooted ja tarkvara ei toeta hädaabikõnede tegemist mis tahes haiglale, õiguskaitseorganile, raviasutusele või muule teenusele, mis ühendab kasutaja päästeteenistuse või häirekeskusega („hädaabiteenused”). Tavatelefoniteenused ja Skype’i tooted erinevad üksteisest oluliselt. Te mõistate ja nõustute, et: i) Skype ei ole ühegi osariigi ega kohaliku eeskirja, määruse või seaduse kohaselt kohustatud võimaldama juurdepääsu hädaabiteenustele, ii) teie kohustus on osta selleks toodetest eraldi tavaline juhtmeta (mobiil) või lauatelefoniteenus, mis pakub juurdepääsu hädaabiteenustele, iii) tarkvara ja tooted ei asenda esmast telefoniteenust.

5.6 Suhtluse sisu. Tarkvara kasutamisel ei pärine sõnumid Skype’ilt, ta ei kontrolli ega hinda suhtlust ega vastuta selle sisu eest. See kehtib muu hulgas ka kõigi multimeediumandmete kohta, mida meie suhtlusfunktsioonide vahendusel jagatakse. Tarkvara kasutades annate Skype’ile intellektuaalomandiõiguse kasutada suhtluse sisu toodete pakkumiseks, näiteks teie sõnumi toimetamiseks soovitud adressaadini.

Skype jätab endale õiguse vaadata käesolevate tingimuste jõustamise eesmärgil läbi tarkvaras, toodetes ja Skype’i veebisaitidel või nende kaudu edastatud sisu. Skype võib oma äranägemisel blokeerida või muul viisil tõkestada tekstvestlussõnumite, SMSide, video, multimeediumandmete või muu suhtluse edastamise oma tarkvarale, toodetele ja Skype’i veebisaitidele või nendest lähtuvalt seoses oma tegevusega tarkvara, toodete, Skype’i veebisaitide ja oma klientide kaitsmisel või käesolevate tingimuste täitmise tagamisel. Tarkvara, toodete ja Skype’i veebisaitide kasutajate suhtes kehtivad järgmised käitumis- ja sisureeglid:

a) Tarkvara, tooteid ja Skype’i veebisaite ei tohi kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks. Oma tegude ja nende tagajärgede eest vastutate teie ise.

b) Rämpsposti saatmine või oma konto abil rämpsposti saatmisele kaasa aitamine on keelatud. Rämpspost tähendab hulgi edastatud soovimatuid meile, kõnesid, tekstvestlussõnumeid ja muid teateid ning hulgi edastatud kontaktisoove.

c) Keelatud on kohatute piltide (nt alastus, sodoomia, pornograafia) üles- ja allalaadimine ning jagamine.

d) Keelatud on lapsi ärakasutavate või kahjustavate piltide üleslaadimine ja jagamine ning kõik sellised tegevused.

e) Keelatud on võltsimisel või eksitamisel põhinevad tegevused (nt valel ettekäändel raha küsimine või mõne teise isiku kehastamine).

f) Keelatud on meie tarkvara, tooteid, Skype’i veebisaite ja nende kasutajaid kahjustavad tegevused (nt viiruste levitamine, inimeste jälitamine, vaenukõne, vägivallale õhutamine).

g) Keelatud on teiste isikute õiguste rikkumine (nt autoriõigusega kaitstud muusika, fotode ja muu sisu loata jagamine).

h) Keelatud on teiste isikute privaatsust häirivad tegevused.

i) Keelatud on tühistada, välja lülitada või muul viisil häirida tarkvara, toodete ja Skype’i veebisaitide turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist.

Meil on õigus nõuda, et te eemaldaksite sisu, mis on vastuolus käesolevate tingimuste või seaduse nõuetega. Meie nõude mittetäitmise korral võidakse teie juurdepääs oma kontole tõkestada või konto kustutada. Samuti võib Skype teie sisu eemaldada ilma teilt luba küsimata, kui me teeme kindlaks, et see on vastuolus käesolevate tingimuste või seaduse nõuetega, või me saame kolmandalt isikult teate intellektuaalse omandiõiguse rikkumise kohta.

5.7 Teatamine ja mahavõtmine. Kui Skype saab teate, et olete Skype’i veebisaidile või tarkvara kaudu postitanud, üles laadinud, muutnud, hostinud, jaganud ja/või avaldanud ebasobivat teavet (v.a eravestlused) („kasutaja postitus”), mis rikub kolmanda osapoole õigusi, või kui Skype soovib teie postituse mis tahes sarnasel põhjusel eemaldada, jätab Skype endale õiguse eemaldada otsekohe selline kasutajapostitus automaatselt või teatud aja tagant Skype’i äranägemise järgi. Kasutajapostitus võetakse maha ilma mingi möönduseta vastutuse suhtes ja kahjustamata mingeid otseselt Skype’ile jäetud õigusi, õiguskaitsevahendeid või kaitsestrateegiaid. Mõistate ja nõustute, et Skype’il ei ole kohustust sellist kasutajapostitust mis tahes ajal tagasi üles panna. Kui kasutajapostitused rikuvad või teie arvates rikuvad teie mis tahes õigusi (kaasa arvatud intellektuaalomandiõigusi) või on ebaseaduslikud, võtke meiega otsekohe ühendust meie teatamise ja mahavõtmise korra kohaselt. Teatamise ja mahavõtmise korra vaatamiseks klõpsake siin. Skype jätab endale õiguse teie isikut kontrollida ja küsida lisateavet, et kaebus kinnitada. Nõustute, et vastutate ainuisikuliselt kaebusest tulenevate tagajärgede eest (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kasutajapostituse eemaldamine või blokeerimine), ja mõistate ning nõustute, et iga kaebust võib kasutada kohtumenetluses. Teie antud vale, eksitav või ebatäpne teave võib viia tsiviil- ja kriminaalvastutuseni.

5.8 Kvaliteet. Skype ei saa tagada, et tarkvara, tooted või Skype’i veebisaidid töötavad alati ilma häirete, viivituste või tõrgeteta. Tarkvara, toodete (olenevalt kasutatavast tootest) ja Skype’i veebisaitide abil toimuva suhtluse või nende kasutamise kvaliteeti ning sidekatkestusi võivad muu hulgas mõjutada mitmed järgmised tegurid: kohalik võrk, tulemüür, internetiteenuse pakkuja, avalik internet, üldkasutatav telefonivõrk ja toide. Skype ei vastuta ühegi häire, katkestuse või viivituse eest, mille on põhjustanud nende või muude selliste meie kontrolli alt väljas olevate seadmete rike või mittevastavus.

5.9 Toodete muudatused. Skype täiustab tarkvara ja tooteid pidevalt ning võib neid igal ajal muuta. Samuti võib Skype teatud põhjustel lõpetada tarkvara ja toodete (või nende osade) pakkumise. Sellised põhjused hõlmavad (muu hulgas) olukordi, kus nende pakkumine ei ole meie jaoks enam võimalik, on toimunud tehnoloogia areng, klientide tagasisidest ilmneb vajadus muutuste järele, välistel asjaoludel ei ole jätkamine enam otstarbekas või praktiline või ilmneb mõni punktis 11.2 osutatud põhjus. Selliste muudatuste tagajärjel võib teil tekkida vajadus kasutada tarkvara uuendatud versiooni. Toodete ja tarkvara kasutamise tehnilised nõuded ning funktsioonide kirjeldused on saadaval Skype’i veebisaidil. Kui te ei nõustu tarkvara või toodete mis tahes muudatustega, võite suhte Skype’iga katkestada jaotise 11 kohaselt. Teatud toodete eeliste kasutamiseks võib olla vaja versiooni uuendada. Lisaks mõistate ja nõustute, et teatud toodete puhul võivad aeg-ajalt kehtida erinevad kasutuslimiidid või geograafilised piirangud. Üksikasjalikuma teabe teie kasutatavate toodete suhtes kehtivate uusimate kasutuspiirangute kohta leiate Skype’i veebisaidilt.

5.10 Soovimatud ideed. Skype ei võta kaalumisele ega vastu soovimatuid ettepanekuid või ideid, mille hulka kuuluvad muuhulgas ettepanekud uute toodete, tehnoloogiate, pakkumiste, tootenimede, toote tagasiside ja tootetäiustuste kohta („soovimatu tagasiside”). Kui saadate Skype’i veebisaidi kaudu või muul viisil soovimatut tagasisidet, mõistate ja nõustute, et Skype’il ei ole soovimatu tagasiside suhtes mingit konfidentsiaalsuskohustust.

5.11 Aruanded. Skype’i veebisaidi või tarkvara teatud osad võivad küsida kirjalikke ettepanekuid või probleemiaruandeid, mille esitamiseks kasutatakse kontaktivormi või probleemiaruande vormi („aruanded”). Lugege hoolikalt üksikasjalikke tingimusi, mis nende aruannete kohta kehtivad. Aruanded on Skype’i omand. Kõik praegu teadaolevad või edaspidi tekkivad õigused aruannetele üle kogu maailma kuuluvad üksnes Skype’ile, kellel on õigus aruandeid kasutada mis tahes kaubanduslikel või muudel eesmärkidel, maksmata aruannete koostajale tasu. Mitte ühtegi Skype’ile saadetud aruannet ei käsitleta konfidentsiaalsena ja Skype ei vastuta aruannete avaldamise eest.

5.12 Linkimine. Võite Skype’i veebisaidi avalehele linkida oma veebisaidilt, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil, mis ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära. Linkida ei tohi viisil, mis jätab mulje olematust suhtest Skype’iga, Skype’i heakskiidust või toetusest. Skype’i veebisaiti ei ole lubatud kuvada raamis ega mis tahes muul viisil mõne teisi veebisaidi sees (süvalinkimise, inline-linkimise või muu meetodi abil). Skype võib igal ajal oma äranägemise järgi tühistada loa linkida Skype’i veebisaidile, teavitades teid sellest.

6. TEIE KOHUSTUSED

6.1 Kasutajakonto. Enne kui saate esimest korda Skype’i tarkvara kasutada, palutakse teil luua kasutajakonto ning valida kasutajanimi ja salasõna. Soovitame valida salasõna, mida on raske ära arvata ja mis koosneb tähtedest, numbritest ning sümbolitest. Tarkvara võite kasutada ainult kasutajakontoga. Ainult teie vastutate kõigi teie kasutajakontoga tehtud toimingute eest. Volitamata kasutamise vältimiseks hoidke oma salasõna konfidentsiaalsena, ärge jagage seda kolmandate osapooltega ega kasutage seda kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele juurdepääsuks. Kui kahtlustate, et keegi teab teie salasõna, muutke see oma kasutajakonto turvalisuse kaitsmiseks otsekohe. Teie kohustus on tagada, et te ei vastaks ühelegi soovimatule taotlusele jagada oma krediitkaardi, salasõna või muid andmeid. Skype ei vastuta selle eest, kui te ei suuda järgida punktis 6.1 osutatud kohustusi.

6.2 Seaduslik kasutusviis. Tarkvara, tooteid ja Skype’i veebisaite tuleb kasutada asukohariigi seadusi järgides. Mõnel juhul on Skype’i veebisaitide, tarkvara ja/või toodete allalaadimine ja kasutamine piiratud. Teie kohustus on veenduda, et tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamine on teile seadusega lubatud.

6.3 Keelatud kasutusviis. Te ei tohi teha järgmist.

a) Pealt kuulata või jälgida, kahjustada või muuta mis tahes sõnumeid, mis ei ole teile mõeldud.

b) Kasutada mis tahes robotprogramme, viiruseid, trooja hobuseid, aegpomme ega muid koode või käske, mille eesmärk on tarkvara, toodete, Skype’i veebisaitide, sõnumite või protokollide moonutamine, kustutamine, kahjustamine, emuleerimine või pöördassembleerimine.

c) Saata soovimatuid sõnumeid (nimetatud ka kui SPAM, SPIM või SPIT) või kohaldatavate seaduste kohaselt lubamatuid sõnumeid, kasutada tarkvara, tooteid või Skype’i veebisaite õngevõtmiseks, andmelõikuseks, teise isiku või juriidilise isiku kehastamiseks või väära kuuluvuse näitamiseks.

d) Teha kolmandale osapoolele kättesaadavaks solvava, alaealistele kahjuliku, siivutu või muul moel ebameeldiva sisuga materjali.

e) Kasutada tarkvara, tooteid või Skype’i veebisaite, et panna kolmandaid osapooli piinlikku olukorda, põhjustada neile kannatusi, neid ähvardada, ahistada või rikkuda nende privaatsust.

f) Kasutada (sh kasutajanime ja/või profiilipildi osana) mis tahes materjali või sisu, mille suhtes kehtivad kolmanda osapoole omandiõigused, välja arvatud juhul, kui olete saanud õiguste omanikult litsentsi või loa.

g) Koguda või korjata tarkvarast, toodetest või Skype’i veebisaitidelt isikut tuvastavat teavet, kaasa arvatud kontode nimesid.

h) Mõjutada või üritada mõjutada tarkvara, toodete või Skype’i veebisaitide kättesaadavust, näiteks teenuse tõkestamise (DOS) või hajusa teenusetõkestuse rünnakuga (DDoS).

i) Kasutada või käivitada tarkvarale, toodetele või Skype’i veebisaitidele juurdepääsemiseks mis tahes automaatsüsteeme, kaasa arvatud muu hulgas roboteid, robotprogramme või võrguühenduseta lugejad. Hoolimata eelnevast nõustute, et Skype annab avalike otsingumootorite operaatoritele loa kasutada robotprogramme, et kopeerida Skype’i veebisaidilt teavet eesmärgiga luua materjalidest avalikult kättesaadav otsitav indeks, aga mitte vahemälu või arhiiv. Skype jätab endale õiguse need erandõigused mis tahes ajal tagasi võtta.

6.4 Kasutaja postitused. Olge viisakas, kui kasutate Skype’i veebisaitide või tarkvara selliseid funktsioone nagu foorumid, blogid, e-posti funktsioonid, videohostimine, jagamine ja/või avaldamine või Skype’i veebisaitide või tarkvara muid funktsioone, mis võimaldavad sõnumeid postitada, üles laadida, muuta, hostida, jagada ja/või avaldada. Te mõistate ja nõustute, et: i) Skype’i veebisaite ja/või tarkvara kasutades võib teie omal vastutusel jõuda teieni sisu, mis on teie arvates solvav või siivutu, ii) ainult teie, mitte Skype, vastutate enda ja kolmanda osapoole ees Skype’i veebisaitidel või tarkvara kaudu teie loodud, edastatud, postitatud või avaldatud kasutajapostituste eest, iii) Skype ei garanteeri kasutajapostituste konfidentsiaalsust, olenemata sellest, kas need on avaldatud või mitte, iv) Skype ei vastuta kasutajapostituste eest, mis võivad olla teile kättesaadavad Skype’i veebisaite või tarkvara kasutades. Kõigi kasutajapostituste eest vastutab nende autor. Skype ei kiida heaks ühtegi kasutajapostitust, arvamust, soovitust või nendes antud nõuandeid ja ütleb otseselt lahti igasugusest kasutajapostitustega seotud vastutusest.

Oma postitustega seoses avaldate ja kinnitate järgmist.

i) Teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja load kasutada ning volitada Skype’i kasutama kõiki autoriõigusi, kaubamärke, ärisaladusi, patente ja muid intellektuaalomandi- või omandiõigusi kõigis kasutajapostitustes käesolevate tingimuste kohaselt.

ii) Teil on kasutajapostituses nimetatud iga tuvastatava isiku kirjalik nõusolek ja/või luba vastava isiku nime ja/või pildi kasutamiseks kasutajapostituses käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil. Te ei kopeeri, postita ega kasuta teksti, fotosid, pilte, muusikat, helisid, kujutisi või mis tahes muud kolmandalt osapoolelt või allikalt pärit sisu („kolmanda osapoole sisu”) ilma omaniku otsese loata. Selline kolmanda osapoole sisu võib olla kaitstud intellektuaalomandiseadustega ja intellektuaalomandiõiguste omanikud võivad olla vastu sisu sellisele kasutamisele. Te ei tohi kasutada kolmanda osapoole sisu enne, kui olete saanud intellektuaalomandiõiguste omanikult loa selle kasutamiseks.

Olenemata alltoodud lisatingimustes käsitletavatest õigustest või kohustustest, annate kasutajapostitusi Skype’i veebisaitidele või tarkvara kaudu üles laadides või postitades (välja arvatud aruanded ja sõnumite sisu) Skype’ile automaatselt ülemaailmse, tagasivõtmatu, litsentsitasuta, lõppematu ja edasilitsentsitava lihtlitsentsi kasutajapostitusi ning kõiki nendega seotud kaubamärke seoses Skype’i veebisaitidega ning Skype’i tarkvara ja toodetega kasutada, muuta, modifitseerida, kaasata, integreerida, kohandada, salvestada, avalikult esitada, näidata, edastada ja paljundada, kaasa arvatud eesmärgiga reklaamida või levitada Skype’i veebisaite ja/või tarkvara või tooteid osaliselt või tervikuna mis tahes teadaolevas või edaspidi loodavas meedias. Lisaks annate siinkohal igale Skype’i veebisaidi ja/või tarkvara või toodete kasutajale lihtlitsentsi teie kasutaja postitusele Skype’i veebisaidi ja/või tarkvara või toodete kaudu juurde pääseda ning sellist kasutaja postitust kasutada, kopeerida, levitada, luua tuletisteoseid, näidata, esitada ja edastada ainult Skype’i veebisaitide ja/või tarkvara või toodete funktsionaalsuse kohaselt ja käesolevate tingimuste järgi. Peale selle loobute seadusega lubatud piirides mis tahes nn moraalsetest õigustest kasutajapostitustele.

Skype’i veebisaidi või tarkvara kaudu ei tohi edastada ega avaldada mis tahes kasutajapostitusi, mis on laimavad, halvustavad, pornograafilised, ahistavad, vihkamisele õhutavad, eraelu puutumatust rikkuvad, kõlvatud, kuritarvituslikud, ebaseaduslikud, rassistlikud, solvavad, alaealistele kahjulikud või rikuvad mis tahes kolmanda poole intellektuaalomandiõigust või ärisaladust või kahjustavad muul viisil mis tahes kolmanda osapoole õigusi või võivad põhjustada tsiviil- või kriminaalvastutust. Peale selle ei tohi edastada ega avaldada kasutajapostitusi, mis sisaldavad valesid või moonutusi, milles küsitakse raha või teenuseid, mis sisaldavad reklaami, müügiedendusmaterjale, rämpsposti, ahelkirju või muud müügiedenduslikku sisu, milles kehastutakse teiseks isikuks, mis sisaldavad viirustega programme või mis tahes muid programme, mille eesmärk on arvuti funktsionaalsust vähendada. Nõustute mitte üheltki Skype’i veebisaidi või tarkvara kasutajalt kaubanduslikel eesmärkidel midagi küsima seoses nende kasutajapostitusega. Nõustute mitte keelama, välja lülitama või muul viisil häirima Skype’i veebisaidi või tarkvara turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad selle sisu kasutamist.

6.5 Teie andmed. Skype võib aeg-ajalt küsida teilt teavet eesmärgiga pakkuda teile tarkvara või tooteid. Teie tagate, et mis tahes selline teave (sh vajadusel teie arveldusandmed) on täielik, ajakohane ja täpne.

6.6 Edasimüügi keeld. Tarkvara ja tooted on individuaalseks kasutamiseks. Teil ei ole õigust tarkvara ja/või tooteid mis tahes kolmandale osapoolele edasi müüa või sellest kasu saada.

6.7 Ekspordipiirangud. Tarkvara suhtes võivad kehtida rahvusvahelised tarkvara eksporti reguleerivad eeskirjad. Olete kohustatud järgima kõiki tarkvara suhtes kehtivaid kohaldatavaid rahvusvahelisi ja kohalikke seadusi ning lõppkasutajat, lõppkasutust, otstarvet ja embargo all olevaid riike käsitlevaid piiranguid, mille on kehtestanud eri riikide valitsused või muud sarnased organid. Internetisuhtluse tarkvara kuulub Ameerika Ühendriikides krüptimise registreerimise numbrite (Encryption Registration Number, ERN) koodi R100351 järgi Ameerika Ühendriikide Ekspordiameti eeskirjade (Export Administration Regulations, EAR) koodi ECCN 5D992 alla ja seega ei tohi seda Ameerika Ühendriikidest eksportida, uuesti eksportida ega alla laadida ükski isik sellistes riikides, mida kontrollib terrorismivastase võitluse tõttu EAR, näiteks Iraan, Põhja-Korea, Kuuba, Süüria ja Sudaan. Peale selle ei tohi internetisuhtluse tarkvara Ameerika Ühendriikidest eksportida, uuesti eksportida ega alla laadida olenemata asukohast ükski füüsiline ega juriidiline isik, kelle suhtes kehtivad Ameerika Ühendriikide sanktsioonid. Vt www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm ja EARi osa 736. Skype teeb tarkvara teile allalaadimiseks kättesaadavaks ainult tingimusel, et te kinnitate, et te ei ole selline füüsiline ega juriidiline isik ja et allalaadimine ei ole muul viisil USA ekspordikontrolli ja -sanktsioonide eeskirjadega vastuolus.

7. OMANDIÕIGUSED

7.1 Tarkvaras, toodetes ja Skype’i veebisaitidel on omandiõiguse alla kuuluvat ja konfidentsiaalset teavet, mida kaitsevad intellektuaalomandit käsitlevad seadused ja kokkulepped.

7.2 Skype’i veebisaitidel olev sisu ja sisukogumikud (välja arvatud kasutajapostitused), nagu helid, tekst, graafika, logod, ikoonid, kujutised, heliklipid, digitaalsed allalaadimised ja tarkvara on Skype’i, selle sidusettevõtete või litsentsiandjate omand ning seda kaitsevad Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised autoriõiguse seadused. Sellist autoriõigusega kaitstud sisu ei tohi ilma Skype’i selgesõnalise loata paljundada. Skype on kaitsnud kõik õigused, mida ei ole Skype’i veebisaitidel otsesõnu kellelegi teisele antud.

7.3 Skype ja/või tema litsentsiandjad jätavad endale tarkvara, toodete ja Skype’i veebisaitide ning kogu nendes sisalduva intellektuaalomandi (registreeritud või mitte, üle kogu maailma) ainuõigusliku omandiõiguse. Teil ei ole lubatud teha midagi, mis võiks ohustada, piirata või häirida Skype’i intellektuaalomandiõigusi tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide suhtes.

7.4 Sõna „Skype”, seotud kaubamärgid ja logod ning logo „S” on Skype’i kaubamärgid. Skype on registreerinud ja esitanud taotlused oma kaubamärkide registreerimiseks mitmes riigis üle maailma. Skype’i kaubamärke ja kujundust ei tohi kasutada ühegi toote ega teenusega, mis pole Skype’i oma, ning viisidel, mis võib klientides segadust põhjustada või Skype’i halvustada või halba valgusesse seada. Kõik muud sellel saidil olevad kaubamärgid, mis ei ole Skype’i ega sellega seotud ettevõtete omad, kuuluvad nende omanikele. Teil ei ole õigust registreerida või kasutada ühtegi kaubanime, kaubamärki, logo, domeeninime või muud nime või märki, mis sisaldab mis tahes Skype’i intellektuaalomandit (osaliselt või tervikuna) või mis on eelnevaga segadust tekitavalt sarnane. Skype’i märkide kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege ka Skype’i kaubamärgi juhiseid.

8. TASUD

8.1 Skype’i krediidi abil telefonidele ja tasulistel numbritel helistamine.

i) Laua- ja mobiiltelefonidele helistamine. Telefonidele helistamise eest makstav tasu (väljaspool paketti) koosneb ühendustasust (ühekordne tasu kõne kohta) ja minutitasust, mille leiate aadressilt www.skype.com/go/allrates. Ühendustasu ja meie hinnad sisaldavad tasu vastava toote eest ning kohaldatavate maksude osa. Pärast 4 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida, millega seoses kohaldatakse täiendavat ühendustasu.

ii) Tasulised numbrid. Tasulistel numbritel helistamise eest makstav tasu koosneb minutitasust, mille leiate aadressilt www.skype.com/go/rates-premium. Ühendustasu pole. Meie hinnad sisaldavad tasu vastava toote eest ning kohaldatavate maksude osa.

iii) Skype võib telefonidele ja tasulistel numbritel helistamise hindu igal ajal ette teatamata muuta. Muudatused leiate sellisel juhul aadressilt www.skype.com/go/allrates. Uus hind kehtib alates esimesest kasutuskorrast pärast uute hindade avaldamist. Kontrollige enne helistamist viimaseid hindu. Kui uued hinnad on vastuvõetamatud, ärge helistage.

iv) Kõne kestust arvestatakse minutipõhiselt. Minuti murdosa ümardatakse ülespoole järgmise täisminutini. Kui kohaldatakse ühendustasu, võetakse see kõne alguses. Valuutaühiku murdosad ümardatakse ülespoole lähima täisühikuni, nt kõne kogumaksumusega 0,034 USA dollarit ümardatakse summani 0,04 USA dollarit. Tasu võetakse automaatselt teie kasutajakonto Skype’i krediidi jäägist maha.

8.2 Muude tasuliste toodete tasud. Muude tasuliste toodete tasud tehakse teile teatavaks enne Skype’is ostmist ning need sisaldavad tasu vastava toote eest ning kohaldatavate maksude osa. Skype võib selliste toodete ostmisel makstavaid tasusid igal ajal ette teatamata muuta. Enne kui järgmine kord antud toodet ostate, võite valida, kas nõustute uute tasudega. Uued tasud kehtivad teie järgmise ostu suhtes pärast uute tasude avaldamist. SMSi ja Skype’i WiFi kasutamise tasu valuutaühiku murdosad ümardatakse ülespoole lähima täisühikuni. Näiteks kui saadate ühte sihtkohta korraga kolm SMSi hinnaga 0,056 USA dollarit, on tasu 0,17 USA dollarit.

8.3 Kampaaniapakkumised. Aeg-ajalt võib Skype pakkuda tasulisi tooteid prooviperioodi vältel tasuta. Skype jätab endale õiguse teilt selliste toodete eest (tavapärase hinna alusel) tasu nõuda juhul, kui Skype tuvastab (oma mõistliku äranägemise järgi), et rikute pakkumise tingimusi, sh kui kasutate mõnd teenust, puhvrit või muid seadmeid või anonüümset IP-aadressi, mis takistab meil teie asukohta kindlaks teha.

8.4 Maksude tasumine. Kõiki tasulisi tooteid müüb teile Skype Communications S.à r.l., kuid maksude tasumise eest vastutav registreeritud müüja on Skype Communications US Corporation. Maksusumma arvutatakse vastavalt teie asukohale ja teie Skype’i konto registreerimise ajale.

8.5 Kolmanda osapoole tasud. Tarkvara kasutamine mobiilirakendustega tarbib mõningal määral teie mobiilivõrgu operaatorilt tellitud paketis sisalduvat andmemahtu. Kasutamine väljaspool oma riigi piire võib põhjustada tavapärasest tunduvalt suuremaid kulusid ning ainult teie ülesanne on olla informeeritud ja maksta mobiilivõrgu operaatori määratud võimalikke rändlus- ja muid kehtivaid tasusid.

9. MAKSED

9.1 Skype’i krediit.  Võite valitud tasuliste toodete eest tasuda Skype’i krediidiga. Skype’i krediiti saab osta mis tahes Skype’i lubatud maksemeetodiga. Ostetud Skype’i krediit kantakse ostu ajal (või kui kasutate Skype’i krediidi kupongi, siis selle lunastamise ajal) teie kasutajakontole.

9.2 Mitteaktiivne Skype’i krediit. Kui te Skype’i krediiti 180 päeva jooksul ei kasuta (sh seda Skype’i krediiti, mille on teile lisanud Skype Manageri haldur või mõni teine Skype’i kasutaja), siis muudab Skype teie Skype’i krediidi oleku passiivseks. Saate Skype’i krediiti uuesti aktiveerida, klõpsates taasaktiveerimise linki jaotises Minu konto, aadressil https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Taasaktiveeritud Skype’i krediidi eest raha ei tagastata.

9.3 Muud maksemeetodid. Skype ei garanteeri, et teil on võimalik kasutada oma Skype’i krediidi jääki kõigi toodete ostmiseks. Kui Skype’i krediiti ei saa toote eest maksmiseks kasutada, siis tagab Skype teile mõne muu maksemeetodi. Skype jätab endale õiguse maksemeetodeid oma äranägemise järgi eemaldada või muuta.

9.4 Püsimaksed. Kui ostate tooteid paketipõhiselt (kord kuus, iga 3 kuu tagant või kord aastas), mõistate ja nõustute, et tegemist on püsimaksega ning maksed edastatakse teie valitud viisil ja ajavahemike tagant Skype’ile kuni toote tellimuse lõpetamiseni teie või Skype’i poolt. Püsimaksetega nõustudes annate Skype’ile loa töödelda selliseid makseid elektrooniliste otsearvelduste või rahaülekannetena või elektrooniliste maksekorraldustena teie määratud kontolt (automaatarvelduste või sarnaste maksete korral) või teie määratud konto debiteerimise vormis (krediitkaardimaksete ja sarnaste maksete korral) (ühiselt nimetatud „elektroonilised maksed”). Paketitasu arvestatakse või võetakse tavaliselt enne vastava paketiperioodi algust. Kui mõni maksekorraldus jääb täitmata või krediitkaarditehing või muu sarnane tehing lükatakse tagasi, jätavad Skype ja tema teenusepakkujad endale õiguse nõuda kohaldatavat tagastamise, tagasilükkamise või ebapiisavate vahendite tasu ning töödelda seda elektroonilise maksena.

9.5 Automaatne laadimine.

a) Skype’i krediidi ostmisel saate aktiveerida automaatse laadimise funktsiooni, kui teete märke vastavasse ruutu. Kui funktsioon on aktiveeritud, lisatakse teie Skype’i krediidi jäägile edaspidi sama maksemeetodiga sama summa, mille valisite esmakordselt automaatse laadimise funktsiooni aktiveerides. Kui ostate näiteks krediitkaardiga 10 USA dollari eest Skype’i krediiti, siis on teie krediitkaardilt automaatselt laaditav summa samuti 10 USA dollarit. Edaspidi kui teie Skype’i konto jääk langeb alla Skype’i sätestatud miinimumi, laaditakse krediitkaardilt teie Skype’i kontole alati sama summa.

b) Kui ostate paketi ja maksate selle eest muul viisil kui krediitkaardiga või PayPali või Moneybookersi (Skrill) kaudu ning teil on automaatne laadimine aktiveeritud, siis lisatakse teie Skype’i krediidi jäägile summa, mis on teie paketi puhul järgmise perioodi eest tasumiseks vajalik.

c) Saate automaatse laadimise igal ajal oma kasutajakonto seadete muutmisega keelata.

10. TAGASIMAKSE PÕHIMÕTTED

10.1 Isikutel, kes ostavad tasulisi tooteid otse Skype’ilt, on õigus viieteistkümne (15) päeva pikkusele tühistamisperioodile („järelemõtlemisperiood”), mis kaotab kehtivuse, kui nad on tasulisi tooteid mis tahes viisil kasutanud. Sel juhul järelemõtlemisperiood lõpeb ning kasutajal ei ole enam võimalik ostu tühistada ega raha tagasi saada.

10.2 Järelemõtlemisperioodi välisel ajal tehakse tagasimakseid ainult kasutamata ja aegumata pakettide eest.

10.3 Tasulise toote „kasutamiseks” loetakse Skype’i krediidi kulutamist, Skype’i numbri eraldamist ja paketi mis tahes vormis kasutamist. Käesolevate tingimustega nõustumisel annate selgesõnalise loa Skype’i numbrite eraldamiseks enne järelemõtlemisperioodi lõppu ning nõustute, et pärast eraldamist nende tasu tagasi ei maksta.

10.4 Järelemõtlemisperioodi ja tagasimakseid ei kohaldata selliste tasuliste toodete suhtes, i) mis on ostetud Skype’i partnerilt (sel juhul tuleks võtta ühendust otse partneriga, kes võib oma äranägemise järgi otsustada, kas raha tagastada või mitte), ii) mida ei ole hangitud interneti teel otse Skype’ilt (nt kupongid või ettemaksekaardid), iii) mille eest on tasutud kolmanda osapoole maksemeetodeid kasutades (nt e-raha maksed), iv) mille eest on tasunud ja mille on Skype’i kontole kandnud Skype Manageri haldur. Samuti ei kehti need Skype Developeri liikmetasude suhtes.

10.5 Kui soovite järelemõtlemisperioodi jooksul tasulisest tootest loobuda ja saada selle eest raha tagasi ning toodet ei ole i) punkti 10.3 tähenduses kasutatud ja ii) selle suhtes ei kohaldata punkti 10.4 sätteid, võite täita siin meie loobumisvormi. Lisateavet loobumisvormi täitmise kohta leiate siit.

10.6 Kui teie arvates on Skype teilt ekslikult tasu võtnud, peate sellest 90 päeva jooksul Skype’ile teatama. Rohkem kui 90 päeva tagasi võetud tasusid ei tagastata.

10.7 Skype jätab endale õiguse raha tagastamise taotlusest keelduda, kui on põhjust arvata, i) et kasutaja üritab tagasimakse põhimõtteid ebaausalt ära kasutada, nt esitades sama toote kohta korduvaid tagasimaksetaotlusi, ii) et kasutaja on käesolevaid tingimusi rikkunud või iii) kui Skype’il on alust kahtlustada, et meie tooteid või tarkvara kasutatakse ebaausalt või et kolmas osapool kasutab isiku kasutajakontot ebaausalt.

10.8 Käesolevad tagasimakse põhimõtted ei mõjuta kasutajate seadusjärgseid õigusi.

11. SKYPE’IGA SUHTE LÕPETAMINE

11.1 Võite suhte Skype’iga igal ajal kohtusse pöördumata lõpetada, taotledes oma kasutajakonto sulgemist, lõpetades tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamise ning tühistades kõik püsimaksed.

11.2 Skype võib teiega suhte lõpetada või teie tarkvara, kasutajakonto(de), toodete või Skype’i veebisaitide kasutuse igal ajal kohtusse pöördumata lõpetada või peatada järgmistel juhtudel:

a) te rikute käesolevaid tingimusi;

b) Skype’il on alust kahtlustada, et kasutate tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumiseks;

c) Skype’il on alust kahtlustada, et püüate tagasimakse põhimõtteid või ükskõik milliseid meie põhimõtteid ebaausalt ära kasutada või väärkasutada;

d) Skype’il on alust kahtlustada, et kasutate meie tooteid, tarkvara või Skype’i veebisaite ebaausalt või et kolmas osapool kasutab teie kasutajakontot ebaausalt;

e) te ostsite Skype’i krediiti volitamata edasimüüjalt;

f) kindla toote puhul kolmekümnepäevase (30) etteteatamisega, kui Skype otsustab antud toote pakkumise lõpetada;

g) kohe, kui see on (Skype’i põhjendatud hinnangul) nõutav seoses seaduste/eeskirjade muutmise või ebasoodsa tõlgendamisega või kui seda nõuab õiguspärase volitusega seadusandja, ametiasutus või mõni Skype’i partner;

h) kohe, kui Skype leiab omal äranägemisel, et mis tahes tarkvara, toode või Skype’i veebisait rikub või võib rikkuda mis tahes kolmanda isiku intellektuaalomandiõigust või varalist õigust;

i) kolmekümnepäevase (30) etteteatamisega, kui Skype otsustab lõpetada teie jurisdiktsioonis üldiselt kasutajatele tarkvara pakkumise.

11.3 Suhte lõpetamisel tõkestab Skype teie juurdepääsu kasutajakontole, tarkvarale, toodetele ja/või Skype’i veebisaitidele. Me jätame endale õiguse kustutada kasutajakontod, mida pole rohkem kui ühe (1) aasta jooksul kasutatud.

11.4 Suhte lõpetamise tagajärjed. Pärast Skype’iga suhte lõpetamist toimuvad järgmised sündmused: a) kõik tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamise litsentsid ja õigused lõpevad viivitamatult, b) lõpetate viivitamatult tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide igasuguse kasutamise ning c) eemaldate viivitamatult tarkvara kõigilt kõvaketastelt, võrkudest ja muudest mäluseadmetest ning hävitate kõik teie omanduses või valduses olevad tarkvara koopiad.

12. GARANTIIDE VÄLISTAMINE, PIIRATUD VASTUTUS JA HÜVITAMINE

12.1 Käesoleva 12. jaotise mõistes hõlmab "Skype" oma tütarettevõtteid ja juriidilisest isikust sidusettevõtteid ning nende juhte, ametnikke, agente, litsentsiaare ja töötajaid.

12.2 Garantiide välistamine. SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES: TARKVARA, TOOTED JA SKYPE’I VEEBISAIDID TEHAKSE KÄTTESAADAVAKS PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”, ILMA MINGI GARANTIITA; SKYPE EI ESITA MINGEID OTSESEID, KAUDSEID EGA SEADUSEGA SÄTESTATUD GARANTIISID, VÄITEID EGA KINNITUSI SKYPE’i TARKVARA, TOODETE JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDE KVALITEEDI, TOIMIVUSE, EESKIRJADEST MITTEÜLEASTUMISE, TURUSTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE EGA MUU SARNASE TINGIMUSE KOHTA. SKYPE EI KINNITA EGA GARANTEERI, ET TARKVARA, TOOTED JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAIDID ON ALATI SAADAVAL, JUURDEPÄÄSETAVAD, KATKESTUSTETA TOIMIVAD, AJAKOHASED, TURVALISED, KORREKTSED, TÄIELIKUD JA VEAVABAD NING TÖÖTAVAD PAKETIKADUDETA, SAMUTI EI GARANTEERI SKYPE INTERNETIÜHENDUST EGA ANDMEEDASTUST INTERNETIST EGA KA TARKVARA ABIL TEHTUD KÕNEDE KVALITEETI.

12.3 Vastutuse välistamine. MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET SKYPE EI KANNA MINGISUGUST VASTUTUST SEOSES VÕI TULENEVALT TEIE SKYPE’I VEEBISAITIDE, INTERNETISUHTLUSE TARKVARA VÕI MUU TASUTA PAKUTAVA TARKVARA KASUTUSEST, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISE VASTUTUSE, VÄÄRTEO (SH HOOLETUSE) VÕI MIS TAHES MUU VASTUTUSEGA NING KAS VÕIMALIKEST KAHJUDEST JA KAOTUSTEST ON SKYPE’ILE TEATATUD VÕI MITTE. PROBLEEMIDE VÕI TARKVARA JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDEGA RAHULOLEMATUSE KORRAL ON TEIE AINUS ÕIGUS JA ABINÕU SEE TARKVARA VIIVITAMATULT EEMALDADA JA LÕPETADA TARKVARA JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDE KASUTAMINE.

12.4 Piiratud vastutus. Ülaltoodud punktide 12.2 ja 12.3 järgi ei vastuta Skype alljärgneva eest, olenemata sellest, kas tegemist on lepingulise vastutuse, väärteo (sh hooletuse) või mis tahes muu vastutusega ning kas võimalikest kahjudest ja kaotustest on Skype’ile teatatud või mitte:

a) mis tahes kaudne, spetsiifiline ettenägematu või tegevuse tulemusel tekkinud kahju;

b) sissetuleku, äritegevuse käibe, tegeliku või oodatud kasumi, võimaluste, firmaväärtuse või maine (otsene või kaudne) kaotus;

c) mis tahes andmete kahjustamine või rikkumine (otsene või kaudne);

d) mis tahes nõue, kahju või kaotus (otsene või kaudne), mis tuleneb järgmisest või on seotud järgmisega:

(i) teil ei ole võimalik kasutada tarkvara ega selle toetatud versioone hädaabiteenustega ühendust võtmiseks;

(ii) eespool jaotises 5.5 osutatud piirangud ning teie võtmata jäetud täiendavad meetmed, et tagada juurdepääs hädaabiteenustele vastavalt jaotisele 5.5;

(iii) te ei suuda teatada hädaabiteenistuse operaatorile oma täpset füüsilist asukohta;

(iv) teiega ühendatud kolmanda osapoole hädaabiteenuse ametnike ja kõnekeskuse tegevus;

e) mis tahes nõue, kahju või kaotus (otsene või kaudne), mis tuleneb järgmisest või on seotud järgmisega:

(i) toode või teenus, mida pakub kolmas osapool oma tingimustel, sh Skype’i WiFi;

(ii) mis tahes muu tehnoloogia;

(iii) mis tahes kolmanda osapoole veebisait.

12.5 Ülaltoodud punktide 12.3–12.4 järgi ei ületa Skype’i koguvastutus käesolevate tingimuste alusel või nendega seoses (nii lepingulise vastutuse kui ka väärteo, sealhulgas hooletuse puhul kehtiva vastutuse korral) ASJAOMASE KAEBUSE PÕHJUSTANUD SÜNDMUSE KUUPÄEVALE EELNENUD 12 KUU JOOKSUL TOODETE EEST MAKSTUD KOGUSUMMAT, AGA KÕIGIL JUHTUDEL MAKSIMAALSELT 5000 USA dollarit.

12.6 Olenemata käesolevates tingimustes sisalduvatest võimalikest vastupidistest sätetest, ei kohaldata punktis 12.5 sätestatud vastutuspiirangut nõuetele, mille puhul vastutuse piiramine ei ole kohaldatava õiguse kohaselt lubatud.

12.7 Te nõustute vabastama Skype’i, tema sidusettevõtted ja nende ametiisikud, juhid, osanikud, töötajad ja esindajad (edaspidi ühiselt „Skype’i vastutusest vabastatud isikud”) igasugusest vastutusest seoses Skype’i vastutusest vabastatud isikutele esitatud mis tahes nõuete, kohtuotsuste, kahju, kahjutasu, nõudmiste, maksete, trahvide, kulude, tasude (sh mõistlikud advokaaditasud ja kohtukulud), kohustuste ja hüvitistega ulatuses, mis on tingitud (i) käesolevate tingimuste teiepoolsest rikkumisest, (ii) mis tahes kohaldatava õigusakti teiepoolsest rikkumisest, (iii) mis tahes kolmanda isiku õiguste (sh intellektuaalomandiõiguste) teiepoolsest rikkumisest, (iv) teie kasutajapostitustest, (v) teie kaebusest mis tahes kasutajapostituse suhtes või (vi) tarkvara, toote või Skype’i veebisaidi teiepoolsest kasutamisest.

13. KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIDID, TOOTED JA TEENUSED

13.1 Kolmandad osapooled võivad pakkuda tarkvara ja/või Skype’i veebisaitide kaudu tooteid või teenuseid, sh mänge, rakendusi, pilte, helinaid või avatare. Kuigi Skype ei vastuta selliste toodete ega teenuste eest, aitab ta siiski nende eest maksmisel või nende allalaadimisel tekkinud probleemide korral kaubanduslikult mõistlike püüdluste abil probleeme lahendada. Kolmanda osapoole toodete või teenuste suhtes võivad kehtida kolmandast osapoolest pakkuja tingimused ja privaatsuspoliitika, mida peate võib-olla allalaadimise või installimise korral aktsepteerima. Peaksite need tingimused enne ostmist või kolmanda osapoole toote või teenuse kasutamist üle vaatama. Skype ei vastuta tingimuste lugemata jätmise eest.

13.2 Mõistate ja nõustute, et Skype’i veebisaitidel esitatud kolmanda osapoole toodete ja teenuste tooteteabe ja hinna esitab Skype’ile vastav kolmandast osapoolest kaupmees („kaupmees”). Kaupmees võib igal ajal hindu muuta või toote kättesaadavuse lõpetada. Skype ei osale teie ja kaupmehe, kelle tooted ja/või teenused on Skype’i veebisaitidel loetletud, vahelistes tehingutes. Skype ei oma kontrolli järgmiste asjaolude üle ning ei vastuta ega anna nende suhtes garantiid: i) kaupmehe pakutavate toodete või teenuste hind, kvaliteet, toimivus, kättesaadavus või ostutingimused; ii) kaupmehe veebisaitidelt ostetud toodete või teenustega seotud maksetehingud, kättetoimetamine, tagastamine või müügijärgsed toimingud; iii) kaupmehe veebisaitide kättesaadavus; iv) kaupmehe veebisaitidel asuvate või nende kaudu kättesaadavate reklaammaterjalide täielikkus, õigsus või täpsus, samuti selliste toodete ja teenuste Skype’i veebisaitidel kuvatud loetelu või muu sisu; v) kaupmehe veebisaitidele viivad lingid Skype’i veebisaitidel. Kaupmehe pakutava toote või teenusega seotud küsimuste, kaebuste või nõuete korral tuleks pöörduda otse vastava kaupmehe poole.

13.3 Tarkvara ja Skype’i veebisaidid võivad sisaldada hüperlinke muudele kolmanda osapoole veebisaitidele. Skype ei vastuta selliste kolmanda osapoole veebisaitide või nende kättesaadavuse eest ja ei toeta neil olevat sisu ega materjali. Peate iga kolmanda osapoole veebisaidi kasutamisel järgima vastaval veebisaidil olevaid sätteid ja tingimusi.

14. LISATINGIMUSED

14.1 Skype’i etikett annab juhiseid selle kohta, kuidas Skype’i kasutada ja kuidas teisi Skype’i kogukonna liikmeid õigesti ja lugupidamisega kohelda. Lugege need juhised hoolikalt läbi, sest need on osa tingimustest.

14.2 Kui soovite kasutada internetisuhtluse tarkvara koos ringhäälinguga, peate pidama kinni ringhäälingu teenusetingimustest aadressil http://www.skype.com/legal/broadcast.

14.3 Tarkvaraarenduse komplektid ja API-d. Skype’i veebisaidil oleva Skype Developeri kaudu pakutavate tarkvaraarenduse komplektide (sh SkypeKit) ja mis tahes Skype’i kaudu teieni toodud või teile kättesaadavaks tehtud rakendusliidese (API) kasutamise suhtes kehtivad litsentsitingimused, mis reguleerivad sellisel juhul teie tarkvarakasutust. Kui kasutate niisugust tarkvaraarenduse komplekti või API-d, siis nõustute, et olete lugenud ja täidate kohaldatavaid litsentsitingimusi aadressil http://developer.skype.com/.

15. TEIE KONFIDENTSIAALNE TEAVE JA PRIVAATSUS

Skype austab teie privaatsust ja teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Töötleme teie isikuandmeid, liiklusandmeid ja suhtluse sisu kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga: http://www.skype.com/go/privacy.

16. AINULT RIIKLIKELE KASUTAJATELE

Skype’i tarkvara ja dokumentatsioon on vastavalt „arvutite kommertstarkvara” ja „arvutite kommertstarkvara dokumentatsioon” USA föderaalsete hanke-eeskirjade lõike 12.212 tähenduses. Tarkvara ja dokumentatsiooni kasutamisele, kopeerimisele ja avaldamisele USA riigiasutustes või nende nimel kehtivad käesolevas lepingus sätestatud piirangud. Käesolevaid tingimusi ei kohaldata teie suhtes juhul, kui soovite kasutada ärikasutaja kontot ja/või Skype Manageri Ameerika Ühendriikide valitsuse või valitsusasutuse nimel. Kohaldatavate tingimuste ja/või lisateabe küsimiseks kirjutage aadressil usgovusers@microsoft.com.

17. KUIDAS SKYPE’IGA ÜHENDUST VÕTTA?

17.1 Skype’i tarkvara või kaubamärki Skype kandvate toodete asjus Skype’iga ühenduse võtmiseks esitage toepäring aadressil support.skype.com.

17.2 Kui võtate Skype’iga ühendust punktis 17.1 või 17.2 sätestatud viisidest erineval moel, ei pruugita teie päringut arvestada.

18. MITMESUGUST, KOHTUALLUVUS JA KOHALDATAV ÕIGUS

18.1 Käesolevaga nõustute kasutama elektroonilisi sidevahendeid lepingute sõlmimiseks, tellimuste esitamiseks ja muude dokumentide koostamiseks ning teadete, põhimõtete ja nende muudatuste ning Skype’iga tehtud tehingute kirjete edastamiseks.

18.2 Teie mugavuse huvides võib Skype teile pakkuda käesolevate tingimuste ingliskeelse versiooni tõlget. Juhul kui tingimuste mitteingliskeelses ja ingliskeelses versioonis on erinevusi, lähtutakse teie suhte puhul Skype’iga ingliskeelsest versioonist.

18.3 Käesolevad tingimused (või Microsofti tarkvara litsentsileping) moodustavad kogu teie ja Skype’i vahelise lepingu, käsitledes teie tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutust, ning asendavad kõik eelnevad teie ja Skype’i vahel sõlmitud tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite puudutavad lepingud.

18.4 Kui pädev kohus, haldusasutus või vahekohtunik leiab, et tingimuste mõni säte või selle osa on ebaseaduslik, kehtetu või mittetäidetav, siis eemaldatakse kõnealune säte või selle osa tingimustest, mõjutamata sealjuures ülejäänud tingimuste seaduslikkust, kehtivust või täidetavust. Jaotise 21 alapunktis i käsitletakse olukorda, kus jaotis 21 (vahekohtumenetlus ja kollektiivhagist loobumine) osutub mingis osas ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittetäidetavaks. Vastuolu korral on jaotise 21 alapunkt i käesoleva punkti suhtes ülimuslik. Kui käesolevate tingimuste ja Microsofti tarkvara litsentsilepingu vahel esineb otsene vastuolu, kohaldatakse Microsofti tarkvara litsentsilepingut juhul, kui te kasutate Windows 8.1 või sellest uuemas Windowsis sisalduvat tarkvara versiooni.

18.5 Kui Skype jätab tingimustes või seaduses ettenähtud seadusliku õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamata või viivitab selle kasutamisega, ei tähenda see Skype’i õigusest või õiguskaitsevahendist loobumist. Kui Skype jätab käesolevate tingimuste mõne sätte rikkumise tähelepanuta, ei tähenda see, et ta jätab tähelepanuta ka kõnealuse sätte uue rikkumise.

18.6 Teil ei ole lubatud käesolevaid tingimusi ega neis sisalduvaid mis tahes õigusi või kohustusi kellelegi loovutada. Skype tohib eelnevalt ette teatamata loovutada käesolevad tingimused või neis sisalduvad mis tahes õigused või kohustused ükskõik millisele kolmandale osapoolele.

18.7 Jaotis 18, samuti jaotised 4.2, 12, 21 ja mis tahes muud sätted, mille kohta on selgelt öeldud, et need jäävad suhte lõpetamise korral kehtima või mis on selgelt selleks mõeldud, jäävad kehtima ka pärast käesolevate tingimuste kehtivuse lõppu.

18.8 Mõistate ja nõustute, et kui Skype ei saa pakkuda tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite vääramatu jõu tõttu toimunud sündmuse tagajärjel, siis ei riku Skype käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi teie ees. Vääramatu jõud tähendab sündmust, mille üle Skype ei oma kontrolli.

18.9 Kohtualluvus ja kohaldatav õigus. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ja tõlgendatakse vastavalt Washingtoni osariigi õigusaktidele, olenemata õiguse vastuolu põhimõtetest, välja arvatud tingimus, et USA riiklikku vahekohtumenetluse seadust kohaldatakse kõigi vahekohtumenetlust käsitlevate sätete suhtes. Teie annate ning Skype ja Skype’i sidusettevõtted annavad tagasivõtmatu nõusoleku, et kõik käesolevatest tingimustest, tarkvarast või toodetest tulenevad kohtus (mitte vahekohtumenetlusega ega väikehagide kohtus) lahendamisele kuuluvad vaidlused kuuluvad Washingtoni osariigi Kingi maakonna riiklike või föderaalkohtute ainujurisdiktsiooni alla.

18.10 MÄRKUS AVC/H.264 KOHTA. Kui tarkvara kasutatakse videokõnedeks i) teie personaalarvuti ja mõne seadme vahel, mis ei ole personaalarvuti või ii) seadmete vahel, mis ei ole personaalarvutid, võib video töökindluse parandamiseks kasutada AVC/H.264 koodekit. Selle kasutamisel kehtib järgmine märkus. SELLE TOOTE AVC VIDEO FUNKTSIONAALSUS ON LITSENTSITUD TARBIJALE AVC PATENDI PORTFELLILITSENTSI ALUSEL ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE KASUTAMISE EESMÄRGIL i) VIDEO KODEERIMISEKS VASTAVALT AVC PROTOKOLLILE („AVC VIDEO”) JA/VÕI ii) SELLISE AVC VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE TARBIJA ON ISIKLIKUL JA MITTEÄRILISEL OTSTARBEL KODEERINUD VÕI AVC VIDEOTE TARNIMISE LITSENTSI OMAVALT VIDEOTARNIJALT OMANDANUD. MIS TAHES MUUL OTSTARBEL KASUTAMISEKS LITSENTSI EI ANTA EGA RAKENDATA. LISATEAVET SAAB FIRMAST MPEG LA, L.L.C., VT www.mpegla.com.

19. TOOTESPETSIIFILISED TINGIMUSED

19.1 Skype’i numbrid ja Skype To Go numbrid

a) Kättesaadavus ja kasutamine. Kui anname teile Skype’i numbri või Skype To Go numbri, nõustute järgmiste tingimustega:

i) number ei kuulu teile ja teil ei ole õigust seda igavesti endale hoida;

ii) teile antud numbrile kehtivad nummerdusreeglid ja seaduses sätestatud normid;

iii) teie tegevus peab olema kooskõlas kindlate numbri eraldamise nõuetega, millest oleme teid teavitanud, või numbrite ja toodete kasutamist puudutavate mis tahes mõistlike juhistega, mida Skype või Skype’i partnerid võivad teile jagada;

iv) te ei edasta ega ürita edastada oma numbrit kolmandale osapoolele. Eelkõige vastutate elukohta ja/või asukohta puudutavate nõuete täitmise eest;

v) te esitate meile nõudmisel täpset, täielikku ja ajakohast teavet ning teavitate meid muudatustest selles teabes. Skype jätab endale õiguse muuta Skype’i numbrite ja/või Skype To Go numbritega seotud tingimusi, sh kehtestada või muuta piiranguteta mis tahes elukohanõudeid ja/või nõuda täiendava kasutajateabe esitamist numbrite jätkuva kasutamise tingimusena.

b) Muud numbrimuudatused. Kui Skype peab teile jagatud numbri tagasi võtma või seda muutma, teavitab Skype teid sellest kaubanduslikult mõistlike püüdluste abil e-posti teel, avaldades muudatuse jõustumise kuupäeva ja võimalusel teie uue numbri. Kui te ei ole uue numbriga nõus, on teil õigus numbrist loobuda.

19.2 Skype Manageri kasutajakonto

a) Te ei tohi kuuluda samaaegselt rohkem kui ühe Skype Manageri liikmeskonda.

b) Kui lahkute mis tahes põhjusel Skype Manageri kontolt, võtab Skype Manageri haldur tagasi kõik enne 21. juulit 2009 ostetud Skype’i numbrid, mille ta on teile eraldanud. Ainult Skype Manageri halduril, mitte teil, on õigus oma äranägemise järgi numbri kasutamisõiguse ja selle õiguse tühistamise üle otsustada.

c) Isiku- ja liiklusandmed – liikmed. Skype Manageri konto liikmena mõistate ja nõustute, et Skype Manageri haldur võib teie nõusolekul vaadata üksikasjalikku infot teie kasutajakonto tegevuste kohta, nagu kõnede ja SMSide kellaajad, kuupäevad, kestus ja numbrid, kuhu helistasite või SMSe saatsite, ning teie ostude ja allalaadimiste andmeid. Võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma kasutajakonto seadeid. Kui esitate Skype Manageri registrisse lisamiseks isikuandmeid, sealhulgas oma nime ja ametinimetuse, mõistate, et kõnealuse Skype Manageri teised liikmed võivad neid andmeid vaadata.

19.3 Paketid

a) Õiglase kasutuse põhimõte. Skype soovib, et kõik meie kliendid leiaksid endale parima ja võimalikult soodsa kõneplaani ehk „paketi”. Paketi õiglase kasutuse põhimõtete eesmärk on hoida ära pettusi ja meie pakettide kuritarvitusi, mida mõned üksikud kasutajad võivad toime panna.

Õiglase kasutuse põhimõtetega määratud ulatuses võimaldavad Skype’i piiramatu kõneajaga paketid teha piiramatult kõnesid paketiga hõlmatud riikide lauatelefonidele (ja teatud riikide mobiilidele; välja arvatud eri-, tasulised, teenuse- ja mittegeograafilised numbrid). Paketti kuuluvad riigid määratakse kindlaks algse tellimuse esitamise ajal ning paketi pikendamise korral need ei muutu. Pärast 2 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida.

Skype’i paketid on ette nähtud üksnes isiklikuks kasutamiseks vastavalt meie kasutustingimustele ja käesolevatele õiglase kasutuse põhimõtetele („legitiimne kasutus”). Järgnevalt esitatakse mitteammendav loetelu tegevustest, mida ei loeta legitiimseks kasutuseks:

i) pakettide kasutamine kaugturustuse tegemiseks või kõnekeskuse tegevuseks;

ii) paketiminutite edasimüük;

iii) pakettide jagamine teiste kasutajatega näiteks kodukeskjaama, kõnekeskuse, arvuti või muu vahendi abil;

iv) numbritele helistamine (üksikult, järjestikuselt või automaatselt) eesmärgiga teenida kõnedelt endale või teistele tulu, kui tegemist ei ole isiklike ametialaste kõnedega (ning arvestades käesolevate tingimuste punkti 4.1 nõudeid);

v) ebatavalised helistamistoimingud, mis ei ole kooskõlas paketi tavapärase isikliku kasutusega, näiteks regulaarsed lühikõned või lühikese aja jooksul tehtavad kõned erinevatele numbritele.

Legitiimse kasutuse kindlakstegemisel võivad kaalumisele tulla ka muud tegevused ning Skype jätab endale õiguse võtta sellekohaste otsuste langetamisel arvesse mis tahes ebaseaduslikku, keelatud, kõrvalekalduvat või ebatavalist tegevust. Skype võib omal äranägemisel lõpetada oma suhte teiega või peatada koheselt teie paketi kehtivuse, kui ta leiab, et te kasutate paketti viisil, mis ei vasta käesolevatele õiglase kasutuse põhimõtetele või käesolevatele tingimustele. Kui see on põhjendatud, edastab Skype teile enne paketi peatamist või lõpetamist teatise nõuetele mittevastava kasutuse kohta ning teatud juhtudel võib Skype pakkuda teile mõnda teist paketti.

b) Skype jätab endale õiguse pakette igal ajal muuta või teatud pakettide pakkumine lõpetada. Kui Skype muudab teie tellitud paketis sisalduvaid tooteid, saadab ta teile selle kohta e-kirja, milles on märgitud muudatused ja nende jõustumise kuupäev. Kui te neid muudatusi ei aktsepteeri, on teil õigus oma pakett alates muudatuste jõustumise kuupäevast sulgeda.

c) Paketi „Maailm ekstra – piiramatult kõneminuteid” minimaalne fikseeritud kehtivusaeg on 2 aastat alates ostukuupäevast. Teil ei ole lubatud seda enne 2-aastase miinimumaja möödumist lõpetada, välja arvatud juhul, kui Skype rikub käesolevaid tingimusi. Selle paketi eest tasutakse kord kuus püsimaksega.

19.4 Skype’i WiFi

Teenust Skype’i WiFi osutab üks Skype’i WiFi partneritest. Skype’i WiFi kasutamisele kehtivad vastava partneri teenusetingimused. Enne Skype’i WiFi seansi alustamist mõnest WiFi-võrgust teatatakse teile WiFi-teenusepakkuja identiteet ja teenusetingimused. Skype’i WiFi seansi jätkamiseks tuleb teenusetingimused läbi lugeda ja nendega nõustuda. Skype’i WiFi eest saate maksta oma Skype’i krediidi jäägiga ja Skype’i krediidi kasutamise suhtes kehtivad käesolevad teenusetingimused. Skype’i WiFi hind sisaldab WiFi kasutamise tasu ja tasumisele kuuluvate maksude osa.

19.5 SMS

Iga SMS võib sisaldada maksimaalselt 160 märki. Kui kirjutate pikema sõnumi, jaotatakse see mitmeks SMSiks ja teilt võetakse tasu iga saadetud sõnumi eest. Kui saadate SMSe rohkem kui ühele inimesele, võetakse teilt tasu igale adressaadile saadetud iga SMSi eest. Kui Skype ei suuda mingil põhjusel teie SMSi saata, püüab Skype sõnumit kuni 24 tunni jooksul uuesti edastada. Juhul kui saatmine ebaõnnestub, kantakse SMSi eest võetud tasu automaatselt teie Skype’i krediidi jäägile tagasi.

19.6 Grupivideokõned

a) Kehtivad õiglase kasutuse põhimõtted, mille leiate aadressilt http://www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage ning mida loetakse viite põhjal käesolevate tingimuste osaks. Skype jätab endale õiguse õiglase kasutuse põhimõtteid igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad Skype’i veebisaidil avaldamisel. Grupivideokõnede jätkuv kasutamine pärast Skype’i veebisaidil avaldamist tähendab, et teie nõustumine muudetud õiglase kasutuse sätete ja tingimustega on siduv.

b) Osalejate arv. Grupivideokõnede lubatud osalejate arv on 3 kuni 10, olenevalt süsteeminõuetest. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.skype.com/go/gvc.

c) Häälkõneks muutmine. Kui teie grupivideokõne ületab õiglase kasutuse piirmäära, muudetakse videokõne häälkõneks.

d) Tarkvara versioonid. Kui grupivideokõnes osaleja ei kasuta grupivideokõnesid toetavat internetisuhtluse tarkvara, siis toimub kõne antud osaleja jaoks ainult häälkõnena. Grupivideokõne süsteeminõuete kohta leiate täpsemat teavet aadressilt www.skype.com/go/gvc.

19.7 Skype’i videosõnumid („videosõnumid”)

Allpool esitatud õiglase kasutuse põhimõtte järgimise korral ei ole saadetavate videosõnumite arv piiratud. Kui te ei ole Skype Premiumi kasutaja, tagatakse videosõnumite säilitamine kuue kuu jooksul alates saatmiskuupäevast. Pärast nimetatud aja möödumist võivad sõnumid aeguda.

Õiglase kasutuse põhimõte. Õiglase kasutuse põhimõtte eesmärk on hoida ära pettusi ja videosõnumite kuritarvitusi. Videosõnumid on ette nähtud üksnes isiklikuks, individuaalseks ja mitteäriliseks kasutamiseks vastavalt käesolevatele tingimustele („legitiimne kasutus”). Otsuste langetamisel selle kohta, kas teie tegevus vastab legitiimse kasutuse mõistele, jätab Skype endale õiguse võtta arvesse mis tahes ebaseaduslikku, keelatud, kõrvalekalduvat või ebatavalist tegevust. Skype võib omal äranägemisel lõpetada oma suhte teiega või peatada koheselt teie konto kasutusõiguse, kui ta leiab, et te kasutate videosõnumeid viisil, mis ei vasta õiglase kasutuse põhimõttele või käesolevatele tingimustele.

19.8 Kõned vastaja arvel

Kõnesid vastaja arvel saab Skype’i partneri vahendusel teha järgmistesse sihtkohtadesse. Teie ei maksa vastaja arvel kõne eest midagi ning teil ei pea olema Skype’i krediiti ega paketti. Siiski peate automaatse küsimuse peale teatama kõne vastuvõtjale oma nime ning tema peab vastaja arvel kõne fikseeritud tasuga nõustuma, kui tema telefoniteenuse pakkuja seda funktsiooni toetab. Vastaja arvel kõne pikim võimalik kestus on 60 minutit, seejärel tuleb number uuesti valida.

20. MOBIILIMAKSED

20.1 Käesolevat punkti kohaldatakse juhul, kui teie valitud kolmanda osapoole maksesüsteem võimaldab teil tasuda Skype’i krediidi ja teatud tasuliste toodete eest mobiiliarvega („mobiilimaksed”).

20.2 Mobiilimaksete valimise või kasutamise korral:

a) annate oma mobiilsideoperaatorile loa esitada vastavate tasude arve otse teile;

b) kinnitate, et olete sama füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab teie poolt mobiilimaksete jaoks esitatud mobiilinumbriga seotud mobiilikonto eest, või teil on vastava füüsilise või juriidilise isiku volitus selliste maksete tegemiseks.

21. SIDUV VAHEKOHTUMENETLUS JA KOLLEKTIIVHAGIST LOOBUMINE

a) Jaotist 21 kohaldatakse kõigi vaidluste suhtes, mis tekivad teie ja Skype’i või mõne kolmanda osapoole, sealhulgas mobiilsideoperaatori või Skype’i sidusettevõtte vahel (edaspidi „vaidluspool” või „vaidluspooled”) seoses tarkvara või toodetega (sh nende hind), VÄLJA ARVATUD VAIDLUSED, MIS ON SEOTUD TEIE, TEIE LITSENTSIANDJATE, SKYPE’I VÕI SKYPE’I LITSENTSIANDJATE INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE JÕUSTAMISE VÕI KEHTIVUSEGA. Jaotise 21 kohaldamisel tähendab vaidlus mis tahes vaidlust, hagiavaldust või muud erimeelsust, mis tekib lepingu, garantii, lepinguvälise vastutuse, põhikirja, määruse, korralduse või muu õigusliku või õigustatud aluse pinnalt. Vaidluse mõistet tõlgendatakse kõige avaramas seadusega lubatud tähenduses.

b) Vaidlusteatis. Vaidluse korral peate esitama Skype’ile või muule vaidluspoolele kirjaliku vaidlusteatise, mis sisaldab teatise esitaja nime, aadressi ja kontaktandmeid, vaidluse aluseks olevate faktide ja soovitud hüvitise kirjeldust. Kõik Skype’ile või tema sidusettevõtetele esitatavad vaidlusteatised tuleb saata aadressil: LCA ARBITRATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6322 ning muudele vaidluspooltele esitatavad vaidlusteatised tuleb saata vastava poole peamise tegevuskoha aadressil Ameerika Ühendriikides koos märkega Legal Department. Teile saadetavad vaidlusteatised saadetakse teie aadressil, kui see on vaidluspoolele teada. Vastasel korral saadetakse teatis teie teadaoleval e-posti aadressil. Teil on kohustus püüda lahendada vaidlus vaidluspoolega mitteametlike läbirääkimiste teel 60 päeva jooksul pärast vaidlusteatise saatmist. Seejärel on teil või teisel vaidluspoolel õigus algatada individuaalselt vahekohtumenetlus.

(c) Väikehagide kohus. Samuti võite lahendada vaidluse oma elukohajärgse maakonna, Kingi maakonna (Washington) või Santa Clara maakonna väikehagide kohtus, kui vaidlus vastab kõigile väikehagide kohtus läbivaatamiseks nõutavatele tingimustele. Vaidluse esitamine väikehagide kohtule läbivaatamiseks on lubatud, olenemata sellest, kas eelnevalt on toimunud mitteametlikud läbirääkimised või mitte.

d) Siduv vahekohtumenetlus. Kui te ei suuda Skype’i või muu vaidluspoolega vaidlust lahendada mitteametlike läbirääkimiste teel ega väikehagide kohtus, toimub vaidluse edasine lahendamine üksnes siduva vahekohtumenetlusega, mis on reguleeritud Ameerika Ühendriikide vahekohtuseadusega. Kollektiivne vahekohtumenetlus ei ole lubatud. Käesoleva lepingu sõlmimisega loobute õigusest esitada vaidlused kohtusse kohtunikule või vandekogule läbivaatamiseks ning õigusest osaleda kohtus kollektiivhagi osapoolena. Selle asemel lahendab kõik vaidlused erapooletu vahekohtunik, kelle otsus on lõplik, välja arvatud vahekohtuseaduse kohase piiratud edasikaebamisõiguse osas. Vahekohtuniku otsuse võib jõustada vaidluspoolte suhtes pädevust omav mis tahes kohus.

e) Kollektiivhagist loobumine. Kõik menetlused vaidluse lahendamiseks või kohtulikuks läbivaatamiseks korraldatakse ainult eraldiseisvate isikute vahel. Teil, Skype’il ega muul vaidluspoolel ei ole õigust esitada vaidlust kohtusse kollektiivhagina, eraadvokaadi üldhagina või muus sellises vormis, kus mõni osapool tegutseb või soovib tegutseda esindaja rollis. Mitme vahekohtumenetluse või muu menetluse ühendamine ei ole lubatud ilma kõigi poolte eelneva kirjaliku nõusolekuta, mis esitatakse kõigile asjaomastele vahekohtu- või menetlusasutustele.

f) Vahekohtumenetlus. Vahekohtumenetluse viib läbi Ameerika Arbitraažiassotsiatsioon (AAA), juhindudes oma kaubandusarbitraaži reeglitest. Kui te olete eraisik ja kasutate tarkvara või tooteid isiklikel või leibkonnaga seotud eesmärkidel või kui mis tahes muu isiku ja tarkvara või toodete kasutuseesmärgi puhul ei ületa vaidluse väärtus 75 000 USA dollarit, kohaldatakse ka AAA täiendavat tarbijavaidluste menetlemise korda. Lisateave on saadaval aadressil adr.org ja telefonil +1-800-778-7879. Kui vaidlusalune summa on kuni 75 000 USA dollarit, hüvitab Skype või muu vaidluspool teile menetluse algatamise tasu ning maksab AAA ja vahekohtuniku tasud. Teie nõustute ning Skype ja muud vaidluspooled nõustuvad menetlust, tasusid ja soodustusi käsitlevate tingimustega, mis on avaldatud aadressil go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219. Vahekohtumenetluse algatamiseks esitage AAA-le aadressil go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 saadaolev vorm. Nõustute algatama vahekohtumenetluse ainult oma elukohajärgses maakonnas, California osariigi Santa Clara maakonnas või muu vaidluspoole Ameerika Ühendriikides asuvas peamises tegevuskohas. Skype ja teised vaidluspooled nõustuvad algatama vahekohtumenetluse ainult teie elukohajärgses maakonnas.

g) Nõuete ja vaidluste üheaastane aegumistähtaeg. Seadusega lubatud ulatuses tuleb kõik tarkvara, toodete või käesolevate tingimustega seotud nõuded esitada väikehagide kohtule (jaotise 21 alapunkt c) või vahekohtule (jaotise 21 alapunkt d) ühe (1) aasta jooksul. Üheaastane periood algab nõude esitamise või vaidlusmenetluse algatamise võimaluse tekkemomendist. Kui nõuet ei esitata või vaidlusmenetlust ei algatata ühe (1) aasta jooksul, loetakse see jäädavalt aegunuks.

h) Vahekohtumenetluse tingimuste tulevaste muudatuste tagasilükkamine. Teil on õigus lükata tagasi kõik Skype’i poolt jaotises 21 tehtavad muudatused (välja arvatud aadressimuudatused), saates USA postiteenistuse vahendusel jaotise 21 alapunktis b esitatud aadressil meile sellekohase teatise 30 päeva jooksul alates muudatuse tegemisest. Sellisel juhul kohaldatakse jaotise 21 viimast muutmiseelset versiooni.

i) Lahutatavus. Kui jaotise 21 alapunktis e esitatud kollektiivhagist loobumise kohustus osutub vaidluse suhtes tervikuna või osaliselt ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittetäidetavaks, ei kohaldata jaotise 21 sätteid vaidluse asjaomaste osade suhtes. Selle asemel lahutatakse vastavad osad vaidlusmenetlusest ning esitatakse lahendamiseks kohtule, samas kui vaidluse ülejäänud osad lahendatakse vahekohtumenetlusega. Kui jaotise 21 mõni muu säte osutub ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittetäidetavaks, lahutatakse vastav säte muudest sätetest nii, et jaotise 21 ülejäänud osad jäävad täies ulatuses kehtima.

KINNITATE SELGESÕNALISELT, ET OLETE KÄESOLEVAD TINGIMUSED LÄBI LUGENUD JA SAATE ARU NENDES SÄTESTATUD ÕIGUSTEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST. KUI KLÕPSATE NUPPU „NÕUSTUN” JA/VÕI JÄTKATE TARKVARA PAIGALDAMIST VÕI TARKVARA, TOODETE JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDE KASUTAMIST, OLETE ÜHESELT NÕUSTUNUD LEPINGU SÄTETEST JA TINGIMUSTEST KINNI PIDAMA NING TAGAMA SKYPE’ILE SELLES NIMETATUD ÕIGUSED.

© Skype ja/või Microsoft – viimati muudetud: 31. detsember 2014