Lähetyskäytön palveluehdot

1. Lähetyskäytön palveluehtojen soveltaminen

Skype-ohjelmiston kaikenlainen lähetyskäyttö (määritelty jäljempänä) ohjelmissa (määritelty jäljempänä) on mediakäytön palveluehtojen alaista toimintaa. Jos käyttäjä haluaa käyttää Skype-ohjelmistoa lähetyskäytössä (määritelty jäljempänä) esitettävissä ohjelmissa (määritelty jäljempänä), hänen on hyväksyttävä nämä lähetyskäytön palveluehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy lähetyskäytön palveluehtoja ja toimita Skypelle rekisteröintitietoja (määritelty jäljempänä), hän ei saa käyttää Skype-ohjelmistoa mediassa esitettävissä ohjelmissa.

2. Skype-tunnukset mediassa lähetettävissä ohjelmissa

Käyttäjä hyväksyy seuraavat lisäehdot, mikäli ne eivät ole käyttöalueella lainvastaisia:

2.1 Ääniohjelmat. Kaikissa ohjelmissa, joissa ei lähetetä mitään visuaalista kuvaa, sovelletaan seuraavia ehtoja:

(a) Kaikissa ohjelmissa, joissa Skype-ohjelmistoa käytetään korkeintaan viidentoista (15) minuutin ajan, käyttäjän on ilmoitettava ohjelman käytön aloittamisesta ja käytön lopettamisesta Skypen lähetyskäyttöä koskevat ohjeet

(b) Kaikissa ohjelmissa, joissa Skype-ohjelmistoa käytetään enemmän kuin viidentoista (15) minuutin ajan, käyttäjän on ilmoitettava ohjelman käytön aloittamisesta ja käytön lopettamisesta sekä ohjelman käytöstä viidentoista (15) minuutin välein Skypen lähetyskäyttöä koskevat ohjeet.

2.2 Audiovisuaaliset ohjelmat. Kaikkiin audiovisuaalisiin ohjelmiin (eli joissa lähetys koostuu kuva- ja äänisignaalista), joissa käytetään Skype-ohjelmistoa tai näytetään sen käyttöä, sovelletaan seuraavia ehtoja:

(a) Skypen logo on saatavilla skaalautuvana vektoritiedostona täällä, ja logon saa kopioida ainoastaan kyseisestä lähteestä.

(b) Kaikissa ohjelmissa joissa käytetään Skype-ohjelmistoa tai näytetään sen käyttöä, täytyy näkyä käytön ajan Skypen logo. Logon kokoa voidaan skaalata suhteellisesti ja järkevässä määrin niin, että sen tarkkuus ja luettavuus ei heikkene. Logo tulee sijoittaa ohjeiden mukaisesti sen näytön oikeaan alalaitaan, jossa Skype-ohjelmisto näkyy.

3. Yleiset sopimusehdot

3.1 Määritelmät

3.1.1 " Lähetys(käyttö)" tarkoittaa ohjelman samanaikaista lähettämistä yleisölle minkä tahansa tunnetun tai tuntemattoman median ja muodon välityksellä, rajoituksetta mukaan lukien tietoverkot, internet, sähköpostijärjestelmät, televisio-, radio- ja satelliittijärjestelmät, monisuuntaiset lähetykset langallisissa, langattomissa ja valokuituverkoissa; lisäksi näissä lähetysehdoissa lähetykseen kuuluu lisäksi myös rajatulle yleisölle lähettäminen (narrowcasting) ja joukkolevitys (multicasting).

3.1.2 " Ohjelma" tarkoittaa suoraa tai äänitettyä ääni- tai kuvaesitystä.

3.2 Käyttäjä ilmaisee ja takaa olevansa oikeutettu sitoutumaan näissä lähetyskäytön palveluehdoissa esitetyttyihin ehtoihin ja toimimaan niiden mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen selvittämään kaikki tarvittavat oikeudet ja maksamaan kaikki lisenssimaksut sekä muut ohjelmasta ja lähetyskäytöstä aiheutuvat kulut ja kustannukset. Skype ei vastaa missään tilanteessa mistään ohjelmaan tai lähetyskäyttöön liittyvistä kuluista ja kustannuksista.

3.3 Käyttäjä vastaa, omalla kustannuksellaan, kaikkien ohjelmaan ja lähetyskäyttöön liittyvien lakien noudattamisesta. Käyttäjä suostuu takaamaan ja vapauttamaan Skypen sekä sen kumppanit ja henkilöstön suhteessa kaikkiin menetyksiin, kuluihin, vastuisiin, vahinkoihin ja kustannuksiin (mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset ja muut asiaan liittyvät välilliset kulut), jotka aiheutuvat (i) mediakäytöstä tai ohjelmista, (ii) käyttäjän tässä sopimuksessa antaman lupauksen rikkomisesta tai (iii) minkä tahansa tähän sopimukseen sisältyvän lupauksen, sopimuksen tai velvoitteen rikkomisesta.

3.4 Käyttäjä pyrkii parhaansa mukaan tarkkailemaan ja varmistamaan, että ohjelmat, lähetykset ja/tai Skype-ohjelmisto eivät (i) toimi apuvälineenä ketään henkilöä, organisaatiota, uskoa, uskonta tai ryhmittymää vastaan suunnatussa hyökkäyksessä; (ii) sisällä mitään lainvastaisia tiedotteita tai mainoksia; (iii) toimi apuvälineinä väärien tai perättömien tuotteita tai palveluita koskevien väittämien esittämisessä; (iv) sisällä herjaavaa, säädytöntä, häpäisevää, siveetöntä, karkeaa, vastenmielistä tai loukkaavaa sisältöä tai tiedotteita, joko teemaltaan tai aihepiiriltään; (v) sisällä todistuksia tai lausuntoja, joita ei voida vahvistaa; (vi) sisällä kuvauksia tai viittauksia aiheisiin, joita ei pidetä yleisesti hyväksyttävinä puheenaiheina sosiaalisissa ryhmissä (esim. hävyttömyydet, rivoudet) tai (vii) ettei niitä käytetä missään mainos- tai tiedotustarkoituksessa, joka voi Skypen mukaan haitata tai vahingoittaa yleisön, Skypeä tai rehellistä mainontaa ja liiketoimintaa.

3.5 Käyttäjälle tässä myönnetyt oikeudet eivät ole yksinoikeudellisia ja ne voidaan tarvittaessa peruuttaa. Skypen logojen, tavaramerkkien ja/tai Skypen muiden merkkien (jäljempänä yhteisesti "Skype-merkki") käyttö-, nimi- tai omistusoikeudet eivät siirry käyttäjälle, ja käyttäjä tunnustaa että Skype on käyttäjän ja Skypen välisen sopimuksen mukaisesti kaikkien Skype-merkin käyttö-, nimi- ja omistusoikeuksien ainoa omistaja. Käyttäjän sopimuksen mukaisen Skype-merkin käytön tulee olla Skypen hyödyn mukaista. Skype pidättää oikeuden neuvoa käyttäjää Skype-merkin käytössä ja antaa ohjeita siitä, miten Skype-merkki tulee esittää ohjelmissa. Lisäksi Skype voi määrätä käyttäjän lopettamaan Skype-merkin käytön, mikäli Skype – täysin oman harkintansa mukaan – toteaa ettei merkkiä käytetä hyväksyttävällä tavalla. Skype-merkin käyttö on lopetettava välittömästi, mikäli Skype pyytää käyttäjää näin tekemään (ja mikäli pyyntö koskee tiettyä ohjelmaa, käyttäjä ei saa sen jälkeen lähettää kyseistä ohjelmaa tai lisensoida sen lähettämistä).

3.6 Skype pidättää itselleen oikeuden halutessaan muuttaa näitä lähetyskäytön palveluehtoja. Käyttäjän jatkuva Skype-ohjelmiston käyttö merkitsee, että käyttäjä on sitoututunut noudattamaan muutetun sopimuksen ehtoja. Skype ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen muutoksista ja/tai irtisanomisesta.

3.7 KÄYTTÄJÄ ILMAISEE NIMENOMAISESTI LUKENEENSA TÄMÄN SOPIMUKSEN JA LÄHETYSKÄYTÖN PALVELUEHDOT, JA YMMÄRTÄNEENSÄ NIISSÄ ESITETYT OIKEUDET, VELVOLLISUUDET JA EHDOT. KÄYTTÄMÄLLÄ SKYPE-OHJELMISTOA TÄSSÄ KUVATULLA TAVALLA KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI SITOUTUU NOUDATTAMAAN SOPIMUKSEN EHTOJA JA MYÖNTÄÄ SKYPELLE SIINÄ ESITETYT OIKEUDET.

© Skype – Päivitetty 2014.