Broadcast Szolgáltatási Feltételek

1. A Broadcast SzF kiterjedése

A Skype Szoftver valamely (az alábbiakban meghatározott) Programban (az alábbiakban meghatározott) Broadcast célra való használata a jelen Broadcast SzF hatálya alá tartozik. Ha Ön a Skype Szoftvert valamely (az alábbiakban meghatározott) Programban (az alábbiakban meghatározott) Broadcast célra kívánja használni, akkor el kell fogadnia a jelen Broadcast SzF-t. Ha Ön nem fogadja el a Broadcast SzF-t, és továbbítja (az alábbiakban meghatározott) Regisztrációs információkat, akkor nem biztos, hogy Ön használni tudja a Skype Szoftvert valamely Programban Broadcast célra.

2. A Skype azonosítása a Broadcast célú Programokban

Hacsak törvény nem tiltja, Ön vállalja az alábbi kiegészítő követelményeket:

2.1 Audió Programok. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden olyan Programra, amelynél nem történik képi Broadcast:

(a) Minden olyan Programnál, amelynél a Skype Szoftver használata tizenöt (15) perc vagy rövidebb időtartamú, Ön azonosító közleményt továbbít minden ilyen használat elején és végén, a Műsorszórásra vonatkozó útmutatás – Skype előírásai szerint.

(b) Minden olyan Programnál, amelynél a Skype Szoftver használata tizenöt (15) percnél hosszabb időtartamú, Ön azonosító közleményt továbbít minden ilyen használat elején és végén, továbbá a Program során legalább tizenöt (15) perces időközönként, a Műsorszórásra vonatkozó útmutatás – Skype előírásai szerint.

2.2 Audiovizuális Programok. Az alábbi követelmények vonatkoznak minden olyan audiovizuális Programra (vagyis ahol a képi Broadcast hanggal együtt történik), amelynél Ön a Skype Szoftvert használja, vagy amely a Skype Szoftver képi ábrázolását tartalmazza:

(a) Önnek méretezhető vektoros fájlformátumban kell letöltenie a Skype emblémát innen, és az embléma csak ebből a forrásból reprodukálható.

(b) A Skype Szoftver képi ábrázolását használó vagy tartalmazó minden Programban Önnek úgy kell elhelyeznie a Skype logót, hogy az említett használat során a logó – a jó láthatóság biztosítása érdekében arányosan és ésszerűen átméretezve – a Skype Szoftver megjelenítésére szolgáló képernyő jobb alsó sarkában jelenjen meg, az Irányelvekkel összhangban.

3. Általános rendelkezések

3.1 Meghatározások

3.1.1 “ Broadcast”: nagyközönség számára történő egyidejű műsortovábbítás bármely jelenleg ismert és nem ismert médián és formátumon keresztül, beleértve – korlátozás nélkül – az adatkommunikációs hálózatot, az internetet, az elektronikus levelezőrendszert, a televíziós, rádiós vagy műholdas rendszert, és a point-to-multipoint műsortovábbítást vezetékes, vezeték nélküli vagy száloptikás hálózaton keresztül; és a jelen Broadcast SzF alkalmazásában beleértve a narrowcasting és multicasting megoldásokat is.

3.1.2 “ Program”: élő vagy előre rögzített audió vagy vizuális előadás.

3.2 Ön kijelenti és szavatolja, hogy Ön jogosult a jelen Broadcast SzF-ben megfogalmazott feltételek elfogadására és teljesítésére. Az Ön feladatát jelenti a Program és a Broadcast kapcsán felmerülő összes jog rendezése, valamint az összes licencdíj és egyéb költség kifizetése. A Skype semmilyen esetben nem vállal felelősséget a Program vagy a Broadcast kapcsán felmerülő költségekért.

3.3 Az Ön feladatát jelenti az, hogy saját költségén betartsa a Programra vagy a Broadcastra vonatkozó összes hatályos törvényt. Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi, illetve mentesíti a Skype-ot, a Skype társvállalatait és a Skype munkatársait bármely és minden olyan veszteség, költség, kötelezettség, kár és kiadás tekintetében (beleértve az ezek vonatkozásában felmerülő indokolt mértékű ügyvédi díjakat is), amely (i) a Broadcastok és a Programok; (ii) az Ön jelen Szerződés szerinti bármely garanciájának hamis beállítása vagy megszegése; vagy (iii) az Ön jelen Szerződés szerinti bármely vállalásának, megállapodásának vagy kötelezettségének megszegése következtében merül fel.

3.4 Önnek kell ügyelnie arra és megfelelő gondossággal eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a Programok, Broadcast és/vagy Skype Szoftver ne (i) valamilyen személy, szervezet, vallás, felekezet vagy szekta elleni támadás eszközeként kerüljenek felhasználásra; (ii) tartalmazzanak semmilyen törvényben tiltott felhívást vagy ösztönzést; (iii) valamilyen termék vagy szolgáltatás hamis vagy nem garantált jellemzőinek a hírveréséhez kerüljenek felhasználásra; (iv) tartalmazzanak semmi olyan tartalmat vagy kijelentést, amely akár témáját, akár tárgyát tekintve rágalmazó, obszcén, durva, tiszteletlen, vulgáris, visszataszító vagy sértő; (v) tartalmazzanak olyan beszámolókat, amelyek hitelessége nem állapítható meg; (vi) tartalmazzák olyan dolgok bemutatását vagy hivatkozását, amelyek társadalmi szempontból (pl. durvaságuk vagy obszcén jellegük miatt) nem elfogadott beszédtémák, vagy (vii) kerüljenek felhasználásra semmi olyan reklámmal vagy kijelentéssel összefüggésben, amely – a Skype véleménye szerint – károsan vagy hátrányosan érintheti a nagyközönség, a Skype, illetve a szavahihető reklámozás és a tisztes üzlet érdekeit.

3.5 Az Ön számára itt biztosított jogok nem kizárólagosak és visszavonhatók. Ön semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget nem kap a Skype logóira, védjegyeire vagy egyéb származási jelzéseire (együttesen “Skype Brand”) vonatkozóan, továbbá Ön tudomásul veszi, hogy az Ön és a Skype közötti viszonyban a Skype a kizárólagos birtokosa a Skype Brandra vonatkozó összes jognak, jogcímnek és érdekeltségnek. A Skype Brand Ön általi használata a Skype javát szolgálja. A Skype fenntartja magának a jogot, hogy Önnek utasításokat adjon a Skype Brand használatához és ahhoz, hogy a Skype Brand miként jelenjen meg a Programok közben. A Skype arra is utasíthatja Önt, hogy hagyjon fel a Skype Brand használatával, amennyiben ez a használat – a Skype kizárólagos és abszolút megítélése szerint – elfogadhatatlan a Skype számára. Ha Ön a Skype Brand használatának felhagyására vonatkozó utasítást kap, akkor ezt azonnal teljesítenie kell (és ha az utasítás egy adott Programra vonatkozik, akkor az Ön számára azután tilos az adott Program Broadcastja vagy a Broadcast engedélyezése).

3.6 A Skype fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Broadcast SzF-t bármikor módosítsa. Ha Ön az itt engedélyezettek szerint tovább folytatja a Skype Szoftver használatát, akkor az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti a módosított a Broadcast SzF feltételeit. A Skype nem vállal felelősséget a jelen Broadcast SzF módosítása és/vagy megszüntetése miatt bekövetkezett károkért.

3.7 ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A SZERZŐDÉST ÉS A JELEN BROADCAST SZF-T, ÉS MEGÉRTETTE AZ ABBAN ÉS AZ EBBEN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET, KIKÖTÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET. A SKYPE SZOFTVER ITT ENGEDÉLYEZETT MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐKÉNT FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ÉS HOGY A SKYPE RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA AZ ITT FELSOROLT JOGOKAT.

© Skype – Utolsó módosítás: 2014.