A Skype használati feltételei az amerikai egyesült államokbeli fogyasztók számára

Skype’s USA Consumer Terms of Use

KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER LETÖLTÉSE, ILLETVE A TERMÉK(EK) VAGY A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBIAKAT.

Főbb pontok

Fontos, hogy a jelen dokumentumot teljes egészében elolvassa és megértse, van azonban néhány főbb pont, amelyeket ki szeretnénk hangsúlyozni:

NEM KEZDEMÉNYEZHETŐK SEGÉLYHÍVÁSOK: A Szoftver nem helyettesíti a hagyományos mobiltelefont vagy a vezetékes telefont. A Szoftver nem teszi lehetővé azt, hogy Ön segélyhívásokat kezdeményezzen a segélyhívó szolgálatokhoz. Annak érdekében, hogy szükség esetén el tudja érni a segélyhívó szolgálatokat, egyéb kommunikációs megoldásokról kell gondoskodnia.

ELLENŐRIZZE A HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOKAT: Néhány régióban korlátozások vannak érvényben a Szoftver használatára vonatkozóan. Az Ön felelőssége annak megállapítása, hogy az Ön tartózkodási helyén jogilag engedélyezett-e a Szoftver használata.

A SZÁMOKRA NEM VONATKOZNAK TULAJDONJOGOK: Ha kapott a Skype-tól egy Skype-számot vagy egy Skype To Go-számot, a szám tulajdonjoga nem száll a felhasználóra, és nem szerez jogot a szám örökös használatára. A Skype szükség esetén időről időre módosíthatja vagy visszavonhatja a kiosztott számokat. Nem adhatja át és nem kísérelheti meg átadni Skype-számát vagy Skype To Go-számát más személynek. Skype-szám vásárlásakor meg kell győződnie arról, hogy a feltüntetett kiosztási követelmények mindegyikének megfelel, mert ha nem így van, az a szám visszavonását vonhatja maga után. Lásd még a 19.1-es bekezdést.

A SKYPE-EGYENLEG 180 NAP ELTELTÉVEL INAKTÍVVÁ VÁLIK: Skype-egyenleg vásárlása esetén ne feledje, hogy az 180 nap inaktivitás után inaktívvá válik. Lásd még a 9.2-es bekezdést.

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ZÁRADÉKA ÉS CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS: A választottbírósági eljárás záradéka és a csoportos perindításról való lemondás érinti a Skype és annak leányvállalataival vagy egyéb külső felekkel (beleértve a mobiltelefon-szolgáltatókat is) felmerülő vitái tekintetében felmerülő jogait. Olvassa el figyelmesen a 21-es bekezdést.

1. AZ ÖN ÉS A SKYPE KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS

1.1 A Skype internetes kommunikációs szoftveralkalmazásai („Internetes kommunikációs szoftver”), a „Skype” márkajelzéssel ellátott további szoftveralkalmazások (együttesen „Skype-szoftver”) és a kapcsolódó dokumentációk (nyomtatott vagy elektronikus formában) – beleértve bármilyen fejlesztést, módosítást, bővítést, javítást, frissítést, verziófrissítést és jövőbeli verziót („Frissítések”), függetlenül attól, hogy azokat ingyenesen vagy díj ellenében tették elérhetővé (együttesen a „Szoftver”) – licencét a Skype Software S.à r.l. biztosítja (és nem értékesíti) a felhasználók számára, kivéve, ha a Szoftver egy olyan verzióját használja, amely a Windows 8.1 vagy újabb rendszer részét képezi. Amennyiben a Szoftver egy olyan verzióját használja, amely a Windows 8.1 vagy újabb rendszer részét képezi, akkor a Szoftver licencére a használt Windows-verzióhoz tartozó Microsoft szoftverlicenc-szerződés feltételei érvényesek; és a jelen Szerződés (a 4.1 bekezdésben található szoftverlicenc kivételével) továbbra is vonatkozik a Szoftver és a Termékek használatára.

1.2 A Szoftveren keresztül ingyenesen elérhetővé tett funkciókat és termékeket (a kizárólag kipróbálás céljára, korlátozott időre ingyenessé tett termékek vagy funkciók kivételével) („Ingyenes termékek”) a Skype Software S.à r.l. biztosítja.

1.3 A Skype-szoftverek bármely további olyan termékét vagy funkcióját, illetve a többi olyan, „Skype” márkajelzéssel ellátott terméket, amelyért fizet (beleértve az ingyenesen kizárólag próbaverzió formájában elérhető termékeket vagy funkciókat) („Fizetős termékek”) a Skype Communications S.à r.l. biztosítja.

1.4 A „Skype-webhelyek” elnevezés a (Skype Communications S.à r.l. által üzemeltetett) www.skype.com webhelyre  valamint bármely más, a Skype által felhatalmazott webhelyre vonatkozik, amely ezen Feltételekre hivatkozik.

1.5 A „Skype” a szövegkörnyezettől függően a következőket jelentheti: Skype Software S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, Skype Communications S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg vagy Skype Communications US Corporation, 6100 Neil Road, Reno, Nevada 89511;

1.6 A „Termékek” együttesen jelentik az Ingyenes termékeket és a Fizetős termékeket;

1.7 Az „Ön szó Önt jelöli mint a Felhasználói fiók (a 6.1-es bekezdésben ismertetett módon) regisztrált tulajdonosát és a jelen feltételek hatálya alá tartozó licenctulajdonost.

1.8 Az „Adók azon adók, szabályozási díjak, illetékek és egyéb díjak összességét jelenti, amit kötelességünk Öntől begyűjteni, és kifizetni valamely egyesült államokbeli (szövetségi, állami vagy helyi) vagy külföldi kormánynak, szervnek, bizottságnak vagy kvázi kormányzati testületnek a Fizetős termékek biztosítása fejében. Ezen Adók felsorolását a www.skype.com/go/ustax webhelyen találja.

1.9 Az Ön és a Skype között létrejött megállapodás a jelen dokumentumban meghatározott feltételekből, az ugyanezen dokumentumban meghatározott méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatból, valamint a 14. bekezdésben hivatkozott Kiegészítő feltételekből (együttesen: Feltételek” vagy „Szerződés”) áll. A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat vagy a Kiegészítő feltételek, illetve a jelen dokumentumban szereplő feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen dokumentumban foglaltak érvényesek.

2. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

2.1 A Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek letöltéséhez és/vagy használatához először el kell fogadnia a jelen Feltételeket. A Feltételeket (a) a Feltételek elfogadására szolgáló lehetőségre kattintva; vagy (b) a Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek letöltésével és/vagy használatával fogadja el. Tanácsos a jelen Feltételekről nyomtatott másolatot készítenie. A vásárlásaira vonatkozó Feltételek másolatát le is töltheti www.skype.com webhelyen található felhasználóifiók-oldaláról. A Feltételek az elfogadásuk napjától addig érvényesek, amíg Ön vagy a Skype fel nem mondja őket a 11. bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

2.2 A Szoftvereket, Termékeket vagy Skype-webhelyeket nem veheti igénybe és azokhoz nem férhet hozzá, amennyiben Ön nem: (a) jogosult a törvény szerint, esettől függően, a Szoftverek, Termékek vagy Skype-webhelyek használatára az Egyesült Államokban és bármely más országban, amelyben a Szoftverek, Termékek vagy Skype-webhelyek használata során lakik vagy tartózkodik, vagy (b) képes kötelező érvényű szerződést kötni a Skype-pal. Ezek a Feltételek csak azon egyesült államokbeli lakosokra vonatkoznak, akik a Felhasználói fiókjuk regisztrációja idején az Egyesült Államokban tartózkodtak, valamint a Szoftverek, Termékek vagy Skype-webhelyek ezt követő, ezen személyek általi használatára az Egyesült Államokon belül és kívül.

3. A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

3.1 A Skype időről időre módosíthatja a jelen Feltételeket. A Skype a módosításokat a www.skype.com/go/tou webhelyen teszi közzé. A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat és/vagy a Kiegészítő feltételek módosításait a megfelelő Skype-webhelyen tesszük közzé. A módosítások közzétételükkor lépnek érvénybe, amennyiben a választottbírósági eljárás vagy a csoportos perindításról való lemondás rendelkezéseinek, illetve a jelen Feltételekben meghatározott bármilyen más, vitarendezéssel, vonatkozó jogszabályokkal és illetékességgel kapcsolatos rendelkezés bármely módosítása nem vonatkozik bármely vitára, amelyről egy fél a módosítások a Skype-webhelyen való megjelenése előtt írásos értesítést küldött. Kérjük, rendszeres időközönként olvassa el a Feltételeket. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a Feltételek kifejezett elfogadásával, illetve a Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek a Feltételek közzétételét követő használatával a módosított Feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, lehetősége van arra, hogy a 11-es bekezdésnek megfelelően felmondja a Skype vállalattal kötött megállapodást.

4. LICENC

4.1 Licenc. A jelen Feltételeknek való megfelelés esetén korlátozott, nem kizárólagos, allicencbe nem adható, nem átruházható és ingyenes licencet kap a Szoftver egy személyi számítógépen, mobiltelefonon vagy más eszközön való letöltéséhez és telepítéséhez, valamint a Szoftver személyes, nem üzleti szervezetként való használatához egyedi Skype-fiókján keresztül („Felhasználói fiók”). A félreértések elkerülése végett: (a) a vállalatok nevében dolgozó rendszergazdák letölthetik és telepíthetik a Skype-szoftvereket a vállalati személyzet személyi számítógépeire vagy más eszközeire; és (b) egyetemen vagy más oktatási intézményben, illetve munkahelyen is használhatja a Szoftvert. A Skype minden olyan jogot fenntart, amelyet a jelen Feltételek értelmében kifejezetten nem bocsát az Ön rendelkezésére.

4.2 Korlátozások. Ön elfogadja, hogy tilos:

(a) a Szoftvert allicencbe adni, értékesíteni, átruházni, bérbe adni, haszonbérbe adni, exportálni, importálni, forgalmazni, illetve bármilyen más módon jogokat biztosítani a Szoftvert illetően harmadik feleknek;

(b) elvégezni, utasításba adni, engedélyezni vagy jóváhagyni a Szoftver vagy bármely szoftverrész vagy funkció módosítását, fordítását, visszafejtését, elemzését, szétszedését, emulációját és feltörését, belőlük származtatott tartalmak vagy fejlesztések létrehozását, vagy a forráskód és a protokollok felfedését, vagy az arra tett kísérletet (kivéve a törvény által lehetővé tett mértékben);

(c) eltávolítani, elrejteni vagy módosítani a Szoftverben előforduló szerzői jogi vagy más tulajdonjogi közleményeket;

(d) a Szoftvert (vagy bármely szoftverrészt) kereskedelmi termékekben vagy szolgáltatásokban, illetve azok harmadik feleknek való biztosítása céljából használni, valamint utasításba adni a Szoftver (vagy bármely szoftverrész) ilyen jellegű használatát. A fentiek nem zárják ki, hogy Ön a Szoftvert saját üzleti kommunikációs céljaira használja, a fenti, 4.1-es bekezdésnek megfelelően;

(e) a letöltésen és a telepítésen kívül a Szoftvert a Felhasználói fiókján kívül használni.

4.3 Egyéb technológiák. Amennyiben Ön egyéb termékeken, hardvereszközökön, szoftveralkalmazásokon, programokon vagy más eszközökön előre betöltött vagy beágyazott, illetve azokkal használt vagy azokra letöltött Szoftvereket használ („Egyéb technológiák”), Ön tudomásul veszi és vállalja a következőket: (a) előfordulhat, hogy az Egyéb technológiák használatához (i) külön licencszerződést kell kötnie az adott technológia tulajdonosával vagy licencelőjével, és/vagy (ii) előfizetést kell vásárolnia tőle, és/vagy (iii) egy adott díjat kell megfizetnie a számára; (b) lehetséges, hogy egyes Termékek és/vagy funkciók nem érhetők el az Egyéb technológiákon keresztül; és (c) a Skype nem garantálja a Szoftver folyamatos rendelkezésre állását az ilyen Egyéb technológiák használata esetén. Továbbá a Szoftver tartalmazhat olyan funkciókat, amely segítségével elhelyezheti magát egy térképen, vagy információt adhat meg egy térképszolgáltatásnak. Ezen funkciók használatával elfogadja a térképszolgáltatások vonatkozó feltételeit, amely az esettől függően lehet a Bing térképek (elérhető a http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx címen) vagy a Google Térkép (elérhető a http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html címen) végfelhasználói használati feltételei.

4.4 Harmadik felekkel kapcsolatos közlemények. A Szoftver és a Skype-webhelyek tartalmazhatnak olyan, harmadik féltől származó kódot, amely használati jogát ezen Szerződés keretében a Skype, és nem a harmadik fél biztosítja. Az esetlegesen előforduló, a harmadik fél kódjára vonatkozó közlemények ilyen esetben csak tájékoztató célt szolgálnak. A Szoftverből hivatkozott vagy meghívott, harmadik féltől származó parancsfájlok használati jogát az azt birtokló harmadik fél biztosítja, és nem a Skype.

5. A SZOFTVER ÉS A TERMÉKEK, VALAMINT A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATA

5.1 Felszerelés. A Szoftver és a Termékek használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges. Ön a felelős azért, hogy biztosítsa az internet eléréséhez vagy a kommunikációhoz szükséges eszközöket, például mikrofonos fejhallgatókat, mikrofonokat és webkamerákat. A tartózkodási helyet álcázó vállalati vagy magánhálózatok esetén előfordulhat, hogy az aktuális tartózkodási hely alapján meghatározott díjaktól eltérő díjak merülnek fel.

5.2 A felszerelés használata. Az Internetes kommunikációs szoftver a felhasználók közötti kommunikáció elősegítése és a felhasználók közötti kapcsolat létesítése céljából használhatja az Ön által használt számítógép (vagy más megfelelő eszköz) processzorát, memóriáját és sávszélességét. Amennyiben az Internetes kommunikációs szoftver Ön általi használatához egy harmadik fél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló processzor és sávszélesség szükséges, úgy Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ön licence az Internetes kommunikációs szoftver használatára vonatkozóan csak akkor érvényes, ha ehhez a használathoz Ön megszerezte az illetékes harmadik fél hozzájárulását. Ön kijelenti és szavatolja – a jelen Feltételek elfogadásával –, hogy megszerezte ezt a hozzájárulást.

5.3 A Szoftver frissítései. A Skype automatikusan ellenőrizheti a használt Skype-szoftver verzióját. Valamint időről időre automatikusan letölthetünk a Szoftvert érintő konfigurációs módosításokat és frissítéseket. Szükség lehet a Szoftver frissítésére ahhoz, hogy a továbbiakban is használni tudja a Skype-ot. Ön beleegyezik abba, hogy fogadja az ezen Feltételek hatálya alá tartozó frissítéseket, hacsak nem vonatkoznak a frissítésekre eltérő feltételek. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, a továbbiakban ne használja, illetve távolítsa el a szoftvert. A Skype nem kötelezhető frissítések elérhetővé tételére, és nem garantálja azon operációs rendszer vagy eszköz verziójának folyamatos támogatását, amelyhez a Szoftver licencét megkapta, valamint a frissített Szoftver kompatibilitásának megőrzését a Szoftver korábbi verzióját használó végfelhasználók esetében. A Microsoft Corporation, illetve annak társ- és leányvállalatai szintén automatikusan letölthetnek frissítéseket a Skype Windows rendszerre készült szoftveréhez, ha kiválasztotta a Microsoft-frissítések fogadására vonatkozó lehetőséget. Ezek a frissítések a szoftverkompatibilitás fenntartásához, a biztonsági frissítések vagy hibajavítások, illetve új jellemzők, funkciók vagy verziók biztosításához lehetnek szükségesek.

5.4 Felfüggesztés, műszaki fejlesztés és karbantartás. Időről időre előfordulhat, hogy a Skype a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek, illetve az azok használatát lehetővé tevő infrastruktúra karbantartására vagy frissítésére kényszerül. Ennek következtében a Skype ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek némelyikének vagy mindegyikének használatát a karbantartáshoz és/vagy frissítéshez szükséges idő erejéig. Amennyire a körülmények megengedik, és amennyiben nem sürgős beavatkozásról van szó, a Skype a Skype-webhelyen előre közzéteszi a felfüggesztés vagy korlátozás dátumát és időpontját. Abban az esetben, ha ilyen módon felfüggesztjük vagy korlátozzuk a Szoftverek, Termékek vagy Skype-webhelyek bármelyikének használatát, Ön nem jogosult semmilyen kártérítésre.

5.5 Nem kezdeményezhetők segélyhívások. A Termékek és a Szoftver nem támogatja a kórházakba, bűnüldöző szervekhez, orvosi ellátóegységekhez vagy bármilyen segélyhívó szolgáltatáshoz vagy nyilvános segítségnyújtó állomáshoz („Segélyhívó szolgálatok”) irányuló segélyhívások továbbítását, vagy ezen hívások elérhetőségét. A hagyományos telefonszolgáltatások és a Termékek között lényeges különbségek vannak. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a Skype semmilyen hatályos szövetségi, állami vagy helyi törvény vagy rendelet alapján nem köteles a Segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosítani; (ii) az Ön felelőssége, hogy (a Termékektől különállóan) megvásárolja a Segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáféréshez szükséges hagyományos vezeték nélküli (mobil) vagy vezetékes telefonszolgáltatást, és (iii) a Szoftver és a Termékek nem pótolják az Ön elsődleges telefonszolgáltatását.

5.6 A kommunikáció tartalma. A Skype a Szoftverrel végzett kommunikációs tevékenységek tartalmának nem a forrása, nem gyakorol felette semmilyen ellenőrzést, nem adja hozzá a jóváhagyását, és nem vállal érte felelősséget, korlátozás nélkül beleértve bármilyen olyan médiatartalmat, amelyet a Skype kommunikációs funkcióin keresztül osztanak meg. A Szoftver használatával Ön szellemi tulajdoni licencet biztosít a Skype-nak arra, hogy a kommunikáció tartalmát felhasználja a Termékek biztosítása, például a kommunikáció kívánt címzetthez való továbbítása érdekében.

A Skype fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szoftverrel, a Termékekkel vagy a Skype-webhelyen keresztül elküldött tartalmat a Feltételek betartatása érdekében ellenőrizze. A Skype saját belátása szerint blokkolhatja vagy egyéb módon megakadályozhatja a Szoftverből, Termékekből vagy a Skype-webhelyekről indított vagy arra érkező csevegőüzenet, SMS, videó, médiatartalom vagy más kommunikáció kézbesítését a Szoftver, a Termékek, a Skype-webhelyek és az ügyfelek védelme érdekében, valamint hogy érvényt szerezzen a jelen Feltételeknek. A következő szabályok vonatkoznak a Szoftverben, a Termékekben és a Skype-webhelyeken létrehozott tartalmakra, valamint az ezek használata során betartandó viselkedési szabályokra:

(a) Ne használja a Szoftvert, a Termékeket vagy a Skype-webhelyeket semmilyen illegális tevékenységhez. Minden tevékenységért és azok következményeiért Ön a felelős.

(b) Ne küldjön levélszemetet, illetve ne segítsen másokat ebben a felhasználói fiókján keresztül. Levélszemét alatt a kéretlen, tömegesen küldött e-mailek, hívások, csevegőüzenetek, egyéb kommunikáció és tömeges partnerkérelmek küldése értendő.

(c) Ne töltsön fel, ne töltsön le vagy osszon meg nem helyénvaló (például meztelenséget, bestialitást vagy pornográfiát ábrázoló) képeket.

(d) Ne töltsön fel vagy osszon meg olyan képeket, illetve ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely kiskorúak kihasználására vagy bántalmazására irányul.

(e) Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely hamis vagy félrevezető (például ne kíséreljen meg pénzt kérni csalással vagy másik személy nevében való fellépéssel).

(f) Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely a Szoftverre, a Termékekre, a Skype-webhelyekre vagy azok felhasználóira ártó jellegű (például vírusok terjesztése, mások megfigyelése a tudtukon kívül, gyűlöletbeszéd, erőszakra való felbujtás).

(g) Ne sértse meg mások jogait (például zene, fényképek vagy más tartalom illetéktelen megosztásával).

(h) Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely sérti mások magánszféráját.

(i) Ne kerülje meg, ne tiltsa le és más módon se zavarja meg a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek biztonsági funkcióinak, illetve a tartalmak felhasználását megakadályozó vagy korlátozó funkciók működését.

Amennyiben a tartalom sérti a törvényt vagy ezen Feltételeket, felszólíthatjuk annak eltávolítására. A Feltételeknek való nem megfelelés a Felhasználói fiók megszüntetéséhez, vagy a hozzáférés korlátozásához vezethet. Továbbá a Skype előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja a tartalmat, amennyiben saját belátásunk szerint az sérti ezeket a Feltételeket vagy a törvényt, illetve ha harmadik féltől bejelentést kapunk a szellemi tulajdon megsértéséről.

5.7 Értesítés és eltávolítás. Abban az esetben, ha a Skype bármilyen értesítést kap arról, hogy az Ön által a Skype-webhelyen vagy a Szoftveren keresztül megjelenített, feltöltött, szerkesztett, tárolt, megosztott és/vagy közzétett anyag (a személyes kommunikációk kivételével) („Felhasználói anyagok”) nem megfelelő, sérti egy harmadik fél bármilyen jogát, vagy ha a Skype bármilyen okból kifolyólag el szeretné távolítani az Ön Felhasználói anyagát, a Skype fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen okból automatikusan eltávolítsa az ilyen Felhasználói anyagot azonnal vagy a Skype saját hatáskörében időről időre meghatározott más időn belül. A Felhasználói anyag eltávolítása a felelősség kizárásával és mindennemű jogra, jogorvoslatra vagy védelemre való kötelezettség nélkül, ezen jogok kifejezett fenntartása mellett történik. Ön elismeri és elfogadja, hogy a Skype-ot soha semmilyen kötelezettség nem terheli az ilyen jellegű Felhasználói anyag visszahelyezésére vonatkozóan. Ha a Felhasználói anyagok sértik vagy az Ön meglátása szerint sértik bármely jogát (beleértve a szellemi tulajdonjogokat), illetve törvénysértők, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba az értesítési és eltávolítási eljárást követve. Ide kattintva megismerheti az Értesítési és eltávolítási eljárást. A Skype fenntartja a jogot az Ön személyazonosságának ellenőrzésére, valamint arra, hogy további információkat kérjen a panasz kivizsgálása érdekében. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön a felelős a panaszából eredő következményekért (korlátozás nélkül beleértve a Felhasználói anyag eltávolítását vagy letiltását), valamint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a panaszokat bírósági eljárásokban felhasználhatják. A hamisan, félrevezetően vagy pontatlanul megadott információkat polgári jogi kötelezettség és büntetőjogi felelősség terheli.

5.8 Minőség. A Skype nem tudja garantálni a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek fennakadás, késedelem vagy más hibák nélküli működését. Számos tényező befolyásolhatja a kommunikáció minőségét, valamint a Szoftver, a Termékek (a használt Termékektől függően) vagy a Skype-webhelyek használatát, és a kommunikáció sikertelenségét okozhatja, korlátozás nélkül beleértve a következőket: a helyi hálózat, a tűzfal, az internetszolgáltató, a nyilvános internet, a nyilvános kapcsolt telefonhálózat és az energiaellátás. A Skype nem vállal felelősséget az ilyen tényezők vagy más, a befolyásán kívül eső tényezők hibájából vagy meg nem feleléséből fakadó megszakításokért, fennakadásokért vagy késedelmekért.

5.9 A Termékek változásai. A Skype folyamatosan fejleszti a Szoftvert és a Termékeket, és időről időre megváltoztathatja azokat. Továbbá előfordulhatnak olyan okok, amelyek miatt a Skype beszüntetheti a Szoftver és a Termékek (vagy azok egyes részei) elérhetőségét, (korlátozás nélkül) beleértve azt is, hogy azok elérhetővé tétele többé nem megoldható, vagy a technológia fejlődése miatt, vagy azért, mert az ügyfélvisszajelzések változások szükségességét jelzik, vagy mert olyan külső problémák merülnek fel, amelyek a további működést megoldhatatlanná vagy nem célravezetővé teszik, illetve egyéb, a 11.2 bekezdésben felsorolt okok felmerülése esetén. Az ilyen változások esetén szükség lehet a Szoftver egy frissített verziójának használatára. A Termékek és a Szoftver használatának műszaki követelményei és a funkcióleírások megtalálhatók a Skype-webhelyen. Ha Ön nem ért egyet a Szoftver és a Termékek bármely változtatásával, a 11. bekezdésben foglaltaknak megfelelően felmondhatja a Skype-pal kötött megállapodást. Egyes termékek előnyeinek kihasználásához lehetséges, hogy egy új verzióra kell frissítenie. Ezenkívül Ön elismeri és elfogadja, hogy egyes Termékekre használati vagy földrajzi korlátozások vonatkozhatnak, amelyek időről időre változhatnak. Az Ön által használt Termékekre vonatkozó legújabb használati korlátozások részleteit a Skype-webhelyen találja.

5.10 Kéretlen ötletek. A Skype nem vesz tekintetbe és nem fogad el kéretlen javaslatokat vagy ötleteket, korlátozás nélkül beleértve az új termékekre, technológiákra, promóciókra, terméknevekre, termékekkel kapcsolatos visszajelzésekre és fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat vagy ötleteket („Kéretlen visszajelzés”). Ha Ön Kéretlen visszajelzést küld a Skype-nak a Skype-webhelyen keresztül vagy más módon, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Skype-ot semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli a Kéretlen visszajelzéssel kapcsolatban.

5.11 Bejelentések. A Skype-webhelyek vagy a Szoftver egyes részei írásos javaslatokat vagy problémabejelentéseket kérhetnek, ilyen például a kapcsolatfelvételi vagy a problémabejelentő űrlap („Bejelentések”). Kérjük, figyelmesen olvassa el az ilyen Bejelentéseket szabályozó feltételeket. A Bejelentések a Skype tulajdonát képezik. A Bejelentésekkel kapcsolatos összes jelenleg ismert és a jövőben keletkező jog a Skype kizárólagos, egyetemes és állandó tulajdonát képezi, és a Skype a Bejelentéseket a beküldőnek fizetendő bármilyen ellenszolgáltatás nélkül jogosult bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra felhasználni. Az Ön által a Skype-hoz elküldött Bejelentéseket a Skype semmilyen körülmények között sem kezeli bizalmasként, továbbá a Skype nem felel a Bejelentések nyilvánosságra hozataláért.

5.12 Hivatkozások elhelyezése. Önnek jogában áll, hogy egy tulajdonában álló webhelyen a Skype-webhely kezdőlapjára mutató hivatkozást helyezzen el, feltéve, hogy azt méltányos és jogszerű módon teszi úgy, hogy az nem jár hitelrontással vagy előnyszerzéssel. Nem helyezhet el hivatkozást oly módon, hogy az bármilyen, a Skype-pal való társulást, illetve a Skype általi jóváhagyást vagy hozzájárulást sugalljon, ha ilyen körülmény egyébként nem áll fenn. A Skype-webhelyet nem foglalhatja keretbe, és a Skype-webhely megjelenítését semmilyen egyéb módon nem engedélyezheti semmilyen más webhelyen (mélyhivatkozás vagy beágyazott hivatkozás elhelyezésével vagy egyéb módokon). A Skype bármikor, kizárólag saját belátása alapján, értesítés nélkül visszavonhatja a Skype-webhelyekre mutató hivatkozás elhelyezésének jogát.

6. AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Felhasználói fiók. A Skype-szoftver első használata előtt Felhasználói fiók létrehozására, valamint felhasználói azonosító és jelszó megadására fogjuk kérni. Tanácsos nehezen kitalálható, betűket, számokat és szimbólumokat egyaránt tartalmazó jelszót választani. A Szoftvert csak a Felhasználói fiókon keresztül használhatja. A Felhasználói fiókján keresztül történő minden tevékenységért kizárólag Önt terheli a felelősség. A jogosulatlan használat megelőzése érdekében jelszavát bizalmasan kezelje, és soha ne ossza meg harmadik féllel vagy használja harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak eléréséhez. Ha azt gyanítja, hogy valaki tudomást szerzett jelszaváról, a Felhasználói fiók biztonságának védelme érdekében haladéktalanul változtassa meg azt. Az Ön felelőssége arról gondoskodni, hogy ne válaszoljon a hitelkártyaadatokat, jelszavakat vagy más adatokat kérő kéretlen megkeresésekre. A Skype nem vállal felelősséget arra az esetre, ha Ön nem felel meg a jelen, 6.1-es bekezdésben foglalt kötelezettségeknek.

6.2 Törvényes használat. A Szoftvert, a Termékeket és a Skype-webhelyeket a tartózkodási helyén érvényes törvényeknek megfelelően kell használnia. A Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek letöltésére és használatára vonatkozóan bizonyos jogi és egyéb korlátozások lehetnek érvényben. Az Ön felelőssége annak megállapítása, hogy jogilag engedélyezett-e az Ön számára a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek használata.

6.3 Tiltott használat. Tilos:

(a) a nem Önnek szánt kommunikációt lehallgatni vagy figyelni, károsítani vagy módosítani;

(b) bármilyen típusú webbejárót, vírust, férget, trójai falovat, időzített bombát, illetve bármely olyan egyéb kódot vagy utasítást használni, amelyek célja a Szoftver, a Termékek, a Skype-webhelyek, a kommunikáció vagy a protokollok torzítása, törlése, károsítása, emulálása vagy szétbontása;

(c) kéretlen kommunikációt (más néven levélszemetet) vagy a hatályos törvény által nem engedélyezett más kommunikációt küldeni, valamint a Szoftvert, a Termékeket vagy a Skype-webhelyeket adathalászati vagy eltérítéses adathalászati célokra, egy másik személy vagy jogi személy nevében, illetve egy másik személlyel vagy jogi személlyel való kapcsolatot hamis színben feltüntetve használni;

(d) harmadik fél bármely olyan tartalmát megjeleníteni, amely sértő, kiskorúakra ártó jellegű, szeméremsértő vagy más módon kifogásolható;

(e) a Szoftvert, a Termékeket vagy a Skype-webhelyeket bármely harmadik fél számára zavaró vagy kellemetlen, illetve fenyegető, zaklató vagy támadó módon használni, vagy erre kísérletet tenni; vagy

(f) olyan anyagot vagy tartalmat használni (beleértve a felhasználói azonosító és/vagy profilkép részeként való felhasználást), amelynek jogai mást illetnek, hacsak nem rendelkezik licenccel vagy engedéllyel a jogok tulajdonosától; vagy

(g) személyes azonosításra alkalmas információkat, például fiókneveket gyűjteni a Szoftverből, a Termékekből vagy a Skype-webhelyekről;

(h) befolyásolni a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek rendelkezésre állását például szolgáltatásmegtagadásos (DOS) vagy elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadással, vagy erre kísérletet tenni;

(i) a Szoftverhez, a Termékekhez vagy a Skype-webhelyekhez hozzáférő automatizált rendszert használni vagy elindítani, korlátozás nélkül beleértve a robotokat, webbejárókat vagy offline olvasókat. A fentiektől függetlenül Ön elfogadja, hogy a Skype engedélyt ad a nyilvános keresőmotorok üzemeltetőinek arra, hogy webbejárók használatával anyagokat másoljanak a Skype-webhelyről abból a kizárólagos célból, hogy nyilvánosan elérhető, kereshető indexeket hozzanak létre az anyagokról, azzal a kitétellel, hogy tilos az ilyen anyagok gyorsítótárazása vagy archiválása. A Skype fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja ezeket a kivételeket.

6.4 Felhasználói anyagok. Kérjük, legyen tekintettel másokra a Skype-webhelyek vagy a Szoftver bármely funkciójának (fórumok, blogok, e-mail funkciók, videotárolás, megosztás és/vagy közzététel) igénybevétele, valamint a Skype-webhelyek vagy a Skype szoftver bármely más, tartalom megjelenítését, feltöltését, szerkesztését, tárolását, megosztását és/vagy közzétételét lehetővé tevő funkciójának a használata során. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a Skype-webhelyek és/vagy a Szoftver használatával olyan tartalmakkal szembesülhet, amelyeket bántónak vagy szeméremsértőnek vélhet, és azok használata saját felelőssége; (ii) kizárólag Ön a felelős a Skype-webhelyeken vagy a Szoftveren keresztül létrehozott, beküldött, megjelenített vagy közzétett Felhasználói anyagokért, ezekért a Skype semmilyen felelősséggel nem tartozik Ön vagy bármely harmadik fél felé; (iii) a Skype nem garantál semmilyen titoktartást a Felhasználói anyagokra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy azokat közzétette-e vagy sem; (iv) a Skype nem tartozik felelősséggel azon Felhasználói anyagokért, amelyekhez Ön hozzáférhet a Skype-webhelyek vagy a Szoftver használata során, és minden Felhasználói anyagért az a személy felelős, akitől az adott Felhasználói anyag származik. A Skype nem adja jóváhagyását semmilyen Felhasználói anyaghoz, illetve az azzal kapcsolatban kifejezett semmilyen véleményhez, ajánláshoz vagy tanácshoz, és kifejezetten elhárít minden felelősséget a Felhasználói anyagokat illetően.

A Felhasználói anyagokkal kapcsolatban Ön kijelenti és szavatolja, hogy

(i) Ön birtokolja vagy megszerezte a használathoz szükséges licenceket, jogokat, jóváhagyásokat és engedélyeket, és felhatalmazza a Skype-ot arra, hogy az a jelen Feltételeknek megfelelően felhasználjon minden olyan szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, szabadalmat és más szellemi tulajdont vagy tulajdonjogot, amelyek a Felhasználói anyagokban, illetve azokkal kapcsolatban merülnek fel; és

(ii) Ön írásos hozzájárulással, lemondással és/vagy engedéllyel rendelkezik a Felhasználói anyagban szereplő minden azonosítható személytől arra, hogy nevüket és/vagy képmásukat a Felhasználói anyagban felhasználhassa, illetve a jelen Feltételeknek megfelelő módon szerepeltethesse és használhassa. A tulajdonos kifejezett engedélye nélkül nem másolhat, jeleníthet meg vagy használhat harmadik felektől vagy forrásból származó szöveget, fényképeket, képeket, zenét, hangokat vagy más tartalmat („Külső tartalom”). A Külső tartalmak szellemi tulajdonjogi törvények védelme alá tartozhatnak, a szellemi tulajdonjogok tulajdonosa pedig kifogásolhatja azok felhasználását. Nem használhat fel semmilyen Külső tartalmat anélkül, hogy előtte engedélyt nem szerzett az adott tartalom szellemi tulajdonjogainak tulajdonosától.

A Kiegészítő feltételek által szabályozott (alább felsorolt) jogoktól vagy kötelezettségektől függetlenül, ha Ön bármikor úgy dönt, hogy Felhasználói anyagokat tölt fel vagy tesz közzé a Skype-webhelyeken vagy a Szoftveren keresztül (kivéve a Bejelentéseket és a kommunikációs tartalmakat), azzal automatikusan nem kizárólagos, nemzetközi, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, örökös, továbbadható és átruházható licencet ad a Skype-nak a Felhasználói anyagok felhasználására, szerkesztésére, módosítására, beolvasztására, beépítésére, átdolgozására, rögzítésére, nyilvános előadására, megjelenítésére, továbbítására és sokszorosítására (ideértve – korlátozás nélkül – az azokhoz kapcsolódó védjegyeket is) a Skype-webhelyekkel, valamint a Skype Szoftvereivel és Termékeivel kapcsolatban, beleértve azok reklámozását, promócióját és hirdetését bármely jelenlegi vagy majdani adathordozón. Ön továbbá ezennel a Skype-webhely és/vagy a Skype Szoftverei vagy Termékei minden egyes felhasználójának nem kizárólagos licencet ad arra, hogy hozzáférjenek az Ön Felhasználói anyagához a Skype-webhelyen és/vagy a Szoftvereken vagy a Termékeken keresztül, valamint a Felhasználói anyagoknak kizárólag a Skype-webhelyek és/vagy a Szoftverek vagy a Termékek működésén keresztül engedélyezett és a jelen Feltételeknek megfelelő módon való felhasználására, másolására, terjesztésére, belőlük származtatott tartalmak készítésére, megjelenítésére, előadására és továbbítására. Ön továbbá a vonatkozó törvény által megengedett mértékig lemond a Felhasználói anyagokban meglévő vagy azokhoz fűződő úgynevezett „erkölcsi jogokról”.

A Skype-webhelyen vagy a Szoftveren keresztül tilos rágalmazó, becsmérlő, pornográf, zaklató, gyűlölködő, személyes jogokat sértő, trágár, bántó, illegális, rasszista, megbotránkoztató, kiskorúakra ártó jellegű, harmadik fél szellemi tulajdonát vagy üzleti titkát bármilyen formában sértő, vagy harmadik fél jogát bármilyen más módon megsértő, illetve polgári vagy büntetőjogi következményekkel járó Felhasználói anyagot benyújtani vagy közzétenni. Tilos továbbá az olyan Felhasználói anyagok közzététele vagy benyújtása, amelyek valótlanok vagy megtévesztők, amelyek pénzszerzésre vagy szolgáltatásokra csábítanak, hirdetési vagy promóciós anyagot, tömeges e-mailt, levélszemetet, láncleveleket vagy bármilyen más, üzletszerzésre alkalmas anyagot tartalmaznak, alkalmasak a mások nevében való fellépésre, illetve vírussal fertőzött vagy bármilyen más, a számítógépek működőképességének károsítására írt programot alkalmaznak. Ön vállalja, hogy a Skype-webhelyek vagy a Szoftver felhasználóinak Felhasználói anyagaira vonatkozóan nem küld semmilyen, kereskedelmi célokra való meggyőzésre alkalmas anyagot. Ön beleegyezik abba, hogy nem kerüli meg, nem tiltja le és más módon sem zavarja meg a Skype-webhelyek vagy a Szoftver biztonsági funkcióinak, illetve a tartalmak felhasználását megakadályozó vagy korlátozó funkcióknak a működését.

6.5 Az Ön adatai. A Skype időről időre információkat kérhet Öntől a Szoftver vagy a Termékek biztosítása céljából. Önnek gondoskodnia kell ezen információk (beleértve adott esetben a számlázási adatokat is) teljességéről, naprakészségéről és pontosságáról.

6.6 A viszonteladás nem engedélyezett. A Szoftver és a Termékek egyéni használatra készültek. Tilos a Szoftvert és/vagy a Termékeket harmadik félnek továbbadni vagy kereskedelmi forgalomba hozni.

6.7 Exportkorlátozások. Előfordulhat, hogy a Szoftver a szoftverek exportját szabályozó nemzetközi szabályok hatálya alá esik. Önnek be kell tartania a Szoftverre vonatkozó összes nemzeti és nemzetközi törvényt, valamint a nemzeti kormányok vagy hasonló testületek által kiadott, a végfelhasználókra, a végfelhasználásra, a célállomásra, valamint az embargó alá helyezett nemzetekre vonatkozó korlátozásokat. Az Amerikai Egyesült Államokban az Internetes kommunikációs szoftver az exportügyviteli szabályozás („EAR”) ECCN 5D992 pontja alá tartozik (titkosítási regisztrációs szám („ERN”): R100351), és ennek megfelelően nem exportálható vagy exportálható újra az Amerikai Egyesült Államokból, illetve nem tölthető le senki részére vagy által az EAR szerint terrorelhárítási okok miatt ellenőrzött országok (Irán, Észak-Korea, Kuba, Szíria és Szudán) egyikében sem. Emellett előfordulhat, hogy az Internetes kommunikációs szoftver nem exportálható vagy exportálható újra az Amerikai Egyesült Államokból, illetve nem tölthető le olyan személy vagy szervezet részére vagy által, akire vagy amelyre amerikai egyesült államokbeli szankciók vonatkoznak, helyszíntől függetlenül. Lásd: www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm és EAR 736. rész. A Skype azzal a feltétellel bocsátja a szoftvert letöltési célból az Ön rendelkezésére, hogy Ön igazolja, hogy Ön nem ilyen személy vagy szervezet, valamint hogy a letöltés semmilyen egyéb módon nem sérti az Amerikai Egyesült Államok export-ellenőrzési és szankciós előírásait.

7. TULAJDONJOGOK

7.1 A Szoftver, a Termékek és a Skype-webhelyek szellemi tulajdonjogi törvények és egyezmények védelme alá tartozó védett és bizalmas információkat tartalmaznak.

7.2 A Skype-webhelyeken megtalálható tartalmak és tartalomgyűjtemények (kivéve a Felhasználói anyagokat) – például hangok, szövegek, grafikus elemek, emblémák, ikonok, képek, hangklipek, digitális letöltések és szoftverek – a Skype, illetve annak leányvállalatai vagy licencadói tulajdonát képezik, és amerikai egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alá tartoznak. Az ilyen, szerzői jog által védett tartalmak a Skype kifejezett engedélye nélkül nem sokszorosíthatók. A Skype a Skype-webhelyeken kifejezetten nem biztosított minden jogot fenntart.

7.3 A Skype és/vagy annak licencadói fenntartják a Szoftver, a Termékek és a Skype-webhelyek, valamint a bennük lévő összes szellemi tulajdon tulajdonjogát (a világ minden részén, függetlenül attól, hogy azokat regisztrálták-e). Ön vállalja, hogy semmi olyat nem tesz, ami veszélyeztetheti, korlátozhatja vagy zavarhatja a Skype személyi tulajdonjogait a Szoftverben, a Termékekben és/vagy a Skype-webhelyeken.

7.4 A „Skype” elnevezés, illetve a kapcsolódó kereskedelmi védjegyek és emblémák, valamint az „S” embléma a Skype védjegye. A Skype a világ számos országában regisztrálta és kezdeményezte a védjegyei regisztrálását. A Skype védjegyei és márkajelei nem használhatók fel más cégek termékeihez és szolgáltatásaihoz semmiféle olyan módon, amely megzavarhatja az ügyfeleket, illetve amely a Skype rossz hírének keltéséhez vagy lejáratásához vezet. A webhelyen megjelenő minden más olyan védjegy, amelynek nem a Skype vagy a hozzá kapcsolódó valamely vállalat a tulajdonosa, az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. Ön nem jogosult a Skype szellemi tulajdonát képező semmilyen kereskedelmi név, védjegy, embléma, tartománynév vagy más név vagy jelzés (egészének vagy részének), illetve azokhoz megtévesztően hasonló név vagy jelzés bejegyzésére vagy használatára. A védjegyek használatára vonatkozó további tudnivalókért olvassa el a Skype védjegyekkel kapcsolatos útmutatását.

8. DÍJAK

8.1 Telefonszámok és emelt díjas számok hívása Skype-egyenleggel.

(i) Vezetékes és mobilszámok hívása. A telefonszámok (előfizetésen kívüli) hívásáért fizetendő díj kapcsolási díjból (egyszeri, hívásonként felszámolt díj) és percdíjból áll, amint az a www.skype.com/go/allrates weblapon olvasható. A kapcsolási díjat és a díjszabást a termékért és az adókért felszámolt díjak alkotják. A rendszer minden hívást megszakít a 4 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges, amire ismét vonatkozik a kapcsolási díj.

(ii) Emelt díjas számok. Az emelt díjas számok hívásáért fizetendő díj az alábbi címen feltüntetett percdíjból áll: www.skype.com/go/rates-premium. Nem kell kapcsolási díjat fizetni. A díjszabás a termékért és az adókért felszámolt díjakat foglalja magában.

(iii) A Skype bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja a telefonhívások és a prémium díjszabású hívások díjait; ezeket a változtatásokat pedig a www.skype.com webhelyen teszi közzé. Az új díj azt követően lép érvénybe az Ön legközelebbi használatára vonatkozóan, hogy megtörtént az új díj közzététele. Telefonhívás előtt javasolt ellenőriznie a legfrissebb díjakat. Ha nem fogadja el az új díjakat, ne kezdeményezzen hívást.

(iv) A hívás időtartamának kiszámítása percalapú felosztással történik. A perctöredékeket a következő egész percre kerekítjük fel. A kapcsolási díj felszámítása a hívás megkezdésekor történik, ha az adott hívást ilyen terheli. A tört pénzegységben kifejezett díjtételeket a legközelebbi egész minimumpénzegységre kerekítjük fel, például a 0,034 dolláros teljes hívásdíjat 0,04 dollárra kerekítjük fel. A felmerülő díjakat automatikusan levonjuk az Ön Felhasználói fiókjának Skype-egyenlegéről.

8.2 További Fizetős termékek díjai. A további Fizetős termékek díjait azt megelőzően határozzuk meg pontosan, hogy Ön befejezné az adott vásárlást a Skype rendszerében, és a Termék, valamint az Adók díját foglaljuk bele. A Skype az Ön előzetes értesítése nélkül bármikor módosíthatja az ilyen Termékek megvásárlásakor fizetendő díjakat. Amikor legközelebb az adott Termék vásárlására készül, előtte eldöntheti, hogy elfogadja-e az új díjakat. Az új díjak azt követően lépnek érvénybe az Ön legközelebbi vásárlására vonatkozóan, hogy megtörtént azok közzététele. Az SMS szolgáltatásra és a Skype WiFi-használatra vonatkozó tört pénzegységben kifejezett díjtételeket a legközelebbi egész minimumpénzegységre kerekítjük fel. Ha például egyszerre három SMS-t küld ugyanannak a címzettnek 0,056 dollár értékben, a fizetendő díj 0,17 dollár lesz.

8.3 Promóciós ajánlatok. A Skype időről időre ingyenes próbaidőszakot kínálhat Fizetős termékeihez. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen Termékekért (normál) díjakat számoljon fel abban az esetben, ha a Skype úgy találja (ésszerű meglátás alapján), hogy Ön megsérti az ajánlat feltételeit, például azzal, hogy olyan szolgáltatást, proxyt vagy egyéb eszközt, illetve névtelen IP-címet használ, amely miatt nem tudjuk meghatározni az Ön helyét.

8.4 Adófizetés. Minden Fizetős terméket a Skype Communications S.à r.l. értékesít Önnek, azonban az adók felszámításáért a Skype Communications US Corporation a hivatalos felelős. Az adók kiszámításának alapja az Ön tartózkodási helye a Skype-fiók regisztrációjának idején.

8.5 Harmadik felek díjai. A Szoftver mobilalkalmazásokon való használata felhasznál valamennyit abból az adatforgalmi keretből, amelynek a csomagjára Ön előfizetett mobilszolgáltatójánál. Az országon kívüli használat a szokásos használatnál jelentősen magasabb költségeket eredményezhet, és kizárólag az Ön felelőssége az, hogy folyamatosan tájékozódjon és fizesse a mobilszolgáltató által kivetett esetleges barangolási (roaming) és egyéb vonatkozó díjakat.

9. FIZETÉS

9.1 Skype-egyenleg. Egyes Fizetős termékekért Skype-egyenleg használatával fizethet. Skype-egyenleget a Skype által időről időre elérhetővé tett fizetési módok bármelyikével vásárolhat. Az Ön által vásárolt Skype-egyenleget a vásárlás időpontjában (vagy Skype-egyenlegre váltható utalvány esetén az adott utalvány beváltáskor) írjuk jóvá Felhasználói fiókján.

9.2 Inaktív Skype-egyenleg. Ha 180 napig nem használja Skype-egyenlegét (beleértve a Skype Manager-rendszergazdák vagy egy másik Skype-felhasználó által kiosztott Skype-egyenleget), a Skype inaktív állapotba helyezi azt. A Skype-egyenleget a felhasználói fiókjában aktiválhatja újra, amelyet az alábbi hivatkozást követve érhet el: https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Az újraaktivált Skype-egyenleg után nem jár visszatérítés.

9.3 Egyéb fizetési módok. A Skype nem garantálja, hogy Ön mindegyik Termék megvásárlására fel tudja majd használni Skype-egyenlegét. Abban az esetben, ha a Skype-egyenleggel nem lehet egy Termékért fizetni, a Skype egyéb fizetési módokat bocsát rendelkezésre. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint eltávolítsa vagy módosítsa az elérhető fizetési módokat.

9.4 Ismétlődő fizetések. Ha Ön előfizetéses alapon vásárol Termékeket (havonta, negyedévente vagy évente – az esettől függően), akkor Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy ezzel engedélyezi az ismétlődő fizetéseket, és hogy – addig, amíg az adott Termékre szóló előfizetést Ön vagy a Skype meg nem szünteti – a Skype felé azzal a fizetési móddal kell teljesítenie a fizetéseket, amelyet az Ön által megjelölt ismétlődési időszakok megadásakor választott. Az ismétlődő fizetések engedélyezésével felhatalmazza a Skype-ot, hogy ezen fizetéseket elektronikus terhelések vagy átutalások formájában, vagy a megjelölt számláról történő elektronikus levonásként (Automatikus elszámolási rendszerrel történő vagy hasonló fizetés esetén), vagy pedig a megjelölt számlára terhelt díjként (hitelkártya vagy hasonló fizetés esetén) (együttesen: „Elektronikus fizetések”) dolgozza fel. Az előfizetési díjak kiszámlázása vagy felszámolása általában a vonatkozó előfizetési időszak előtt történik. Ha bármely kifizetés befizetetlenül tér vissza, illetve bármely hitelkártyás vagy hasonló tranzakció elutasítása vagy megtagadása esetén a Skype vagy annak szolgáltatói fenntartják a jogot minden vonatkozó visszaküldött termék, elutasítás vagy nem elegendő fedezeti díj begyűjtésére és minden ilyen jellegű befizetés Elektronikus fizetésként történő feldolgozására.

9.5 Automatikus feltöltés.

(a) Skype-egyenleg vásárlásakor a megfelelő négyzet bejelölésével engedélyezheti az Automatikus egyenlegfeltöltést. Ha engedélyezi ezt a szolgáltatást, Skype-egyenlegét azzal az összeggel és azon a módon tölti fel a rendszer, amelyet Ön az automatikus feltöltésre való első feliratkozáskor választ. Ha például Ön 10 amerikai dollár összegű Skype-egyenleget vásárol hitelkártyájával, akkor az Ön hitelkártyáját a Skype-egyenleg révén megterhelő feltöltési összeg is 10 amerikai dollár lesz. A jövőben ezután mindig ugyanezzel az összeggel terheljük meg az Ön hitelkártyáját, amikor Skype-fiókjának egyenlege a Skype által beállított küszöb alá csökken.

(b) Ha Ön nem hitelkártya segítségével, illetve nem PayPal vagy Moneybookers (Skrill) rendszerű fizetés útján vásárolt előfizetést, és engedélyezi az automatikus feltöltést, akkor Skype-egyenlegét a következő ismétlődő előfizetés megvásárlásához szükséges összeggel fogjuk feltölteni.

(c) A Felhasználói fiókján keresztül elérhető beállításokkal bármikor letilthatja az automatikus feltöltést.

10. VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

10.1  Ha közvetlenül a Skype-tól vásárol Fizetős termékeket, akkor jogosult egy tizenöt (15) napos visszamondási időszakra („Elállási időszak”), feltéve, ha nem kezdte el bármilyen módon használni a Fizetős terméket, amely esetben az Elállási időszak érvényét veszti, és a vásárlás visszavonására vagy visszatérítésére többé nincsen mód.

10.2 Az „Elállási időszak” lejártával csak az előfizetések téríthetők vissza, hacsak nincsenek használatban, vagy nem jártak le.

10.3 A Fizetős termék használatának minősül a Skype-egyenleg kifizetése, egy Skype-szám hozzárendelése, vagy egy előfizetés egyenlegének bármely módú felhasználása. Ezért kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Skype-számok az Elállási időszak lejárta előtt is kioszthatók legyenek, és elfogadja, hogy a kiosztást követően azok ellenértéke nem téríthető vissza.

10.4 Az Elállási időszak és a visszatérítések nem vonatkoznak azokra a Fizetős termékekre, amelyeket (i) a Skype egy külső partnerén keresztül vásárolt (ebben az esetben kérjük, forduljon közvetlenül a partnerhez, aki saját hatáskörében dönt arról, hogy ad-e visszatérítést); (ii) nem online úton, közvetlenül a Skype-tól szerzett be (hanem például kuponokkal vagy feltöltőkártyákkal); (iii) készpénzzel fizetett ki egy harmadik fél fizetési módjának használatával (például készpénzfizetési pénztárcával), vagy (iv) egy Skype Manager-rendszergazda fizetett ki és rendelt hozzá Skype-fiókjához. Továbbá a Skype Developer-tagságra sem vonatkoznak.

10.5 Amennyiben az Elállási időszakon belül vissza kívánja mondani a szolgáltatást, és visszatérítést igényel egy Fizetős termék után, amelyet (i) a 10.3-as szakaszban leírtak szerint nem használt fel, és (ii) amelyre nem vonatkozik a 10.4-es szakasz, itt töltheti ki a Visszavonási űrlapot. A Visszavonási űrlap kitöltéséhez itt talál részletes útmutatást.

10.6 Ha úgy véli, hogy a Skype hibásan számolt fel díjat Önnek, a díj felszámolásától számított 90 napon belül jeleznie kell ezt a Skype felé. 90 napnál régebben kiszámlázott díjakat nem térítünk vissza.

10.7 A Skype fenntartja a jogot a visszatérítési kérelmek visszautasítására, ha ésszerű meglátása szerint úgy véli, hogy (i) Ön megpróbál visszaélni a visszatérítési szabályzattal, például úgy, hogy ismétlődően visszatérítést kér ugyanarra a Termékre vonatkozóan; (ii) Ön megszegi a jelen Feltételeket, vagy (iii) Ön a Termékeket vagy a Szoftvert tisztességtelenül használja, vagy az Ön Felhasználói fiókját egy harmadik fél tisztességtelenül használja.

10.8 A jelen visszatérítési szabályzat nincs hatással az Ön törvényben meghatározott jogaira.

11. A SKYPE-PAL FENNTARTOTT KAPCSOLAT BEFEJEZÉSE

11.1 Ön bármikor felbonthatja a Skype-pal fenntartott kapcsolatot, bíróság általi jogorvoslat nélkül, oly módon, hogy Felhasználói fiókja megszüntetését kéri, abbahagyja a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek használatát, illetve lemondja az ismétlődő fizetéseket.

11.2 A Skype bármikor felbonthatja az Önnel fenntartott kapcsolatot, valamint megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Szoftver, a Felhasználói fiók(ok), a Termékek vagy a Skype-webhelyek Ön általi használatát, bírósági jogorvoslat nélkül:

(a) ha Ön megszegi a jelen Feltételeket;

(b) ha a Skype ésszerű meglátás alapján azt gyanítja, hogy Ön a Szoftvert, a Termékeket és/vagy a Skype-webhelyeket törvénysértés vagy harmadik felek jogainak megsértése céljából használja;

(c) ha a Skype ésszerű meglátás alapján azt gyanítja, hogy Ön megpróbál visszaélni a visszatérítési szabályzattal vagy bármely más szabályzatunkkal;

(d) ha a Skype ésszerű meglátás alapján azt gyanítja, hogy Ön a Termékeket, a Szoftvert és/vagy a Skype-webhelyeket tisztességtelen módon vagy célokra használja, vagy hogy az Ön Felhasználói fiókját egy harmadik fél tisztességtelen módon vagy célokra használja;

(e) ha Ön a Skype-egyenleget egy nem hivatalos viszonteladótól vásárolta;

(f) egy adott Termék esetében, ha a Skype úgy dönt, hogy nem szolgáltatja tovább az adott Terméket (és erről harminc (30) nappal a beszüntetés előtt értesíti Önt);

(g) haladéktalanul, ha a szabályozók vagy hatóságok által törvényes keretek között meghozott törvények vagy a Skype bármely partnere által bevezetett szabályozások megkövetelik, vagy ha (a Skype ésszerű mérlegelése alapján) a szabályozások változása vagy ellentétes értelmezése úgy kívánja;

(h) haladéktalanul, ha a Skype saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy bármely Szoftver, Termék vagy Skype-webhely sérti vagy megszegi, illetve sértheti vagy megszegheti egy harmadik fél szellemi tulajdonát vagy tulajdonjogát;

(i) harminc (30) napos előzetes értesítéssel, ha a Skype úgy dönt, hogy általánosan beszünteti a Szoftver rendelkezésre bocsátását az Ön illetékességi területén élő felhasználók számára.

11.3  Az ilyen megszüntetést a Skype úgy foganatosítja, hogy megszünteti az Ön hozzáférését Felhasználói fiókjához, a Szoftverhez, a Termékekhez és/vagy a Skype-webhelyekhez (az esettől függően). Fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljük az egy (1) évnél hosszabb ideje nem használt Felhasználói fiókokat.

11.4 A megszűnés következményei. Az Ön és a Skype között fennálló kapcsolat megszüntetése esetén: (a) azonnal megszűnik a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek használatára vonatkozó összes joga és licence; (b) Ön azonnal beszünteti a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek bármely és minden használatát; és (c) Ön azonnal eltávolítja a Szoftvert az összes merevlemezről, hálózatról és egyéb adathordozóról, valamint megsemmisíti a Szoftvernek az Ön birtokában vagy az Ön ellenőrzése alatt álló összes példányát.

12. A JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSA, VALAMINT A FELELŐSSÉG ÉS A KÁRTALANÍTÁS KORLÁTOZÁSA

12.1 A jelen, 12. bekezdésben a "Skype" minden leányvállalatára és a leányvállalatként hozzá társult összes jogi személyre, valamint azok minden igazgatójára, tisztségviselőjére, ügynökére, licencadójára és alkalmazottjára vonatkozik.

12.2 Nincsenek garanciák. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG: A SZOFTVERT, A TERMÉKEKET ÉS A SKYPE-WEBHELYEKET „JELENLEGI” ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJUK, ÉS ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL HASZNÁLHATJA AZOKAT; A SKYPE NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT, TOVÁBBÁ NEM FOGALMAZ MEG SEMMILYEN ÁLLÍTÁST, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN ILYEN JELLEGŰ, KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYI JÓTÁLLÁST A SZOFTVERT, A TERMÉKEKET ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEKET ILLETŐEN, IDEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A MINŐSÉGRE, A TELJESÍTMÉNYRE, A JOGTISZTASÁGRA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST IS. A SKYPE NEM GARANTÁLJA VAGY SZAVATOLJA TOVÁBBÁ A SZOFTVER, A TERMÉKEK ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEK FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT, ELÉRHETŐSÉGÉT, ZAVARMENTESSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT, BIZTONSÁGOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, TELJESSÉGÉT ÉS HIBAMENTESSÉGÉT, ILLETVE CSOMAGVESZTÉS NÉLKÜLI MŰKÖDÉSÉT, VALAMINT NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ INTERNETES KAPCSOLATOT VAGY ADATÁTVITELT, ILLETVE A SZOFTVEREN KERESZTÜL BONYOLÍTOTT HÍVÁSOK MINŐSÉGÉT ILLETŐEN.

12.3 A felelősség kizárása. ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SKYPE NEM TARTOZIK SEMMILYEN – SZERZŐDÉSES VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI – FELELŐSSÉGGEL (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS) VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖVETELÉS, KÁR VAGY VESZTESÉG TEKINTETÉBEN (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SKYPE ÉRTESÍTÉST KAPOTT-E AZ ILYEN KÁR VAGY VESZTESÉG BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), AMELY A SKYPE-WEBHELYEK, AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓS SZOFTVER VAGY MÁS, INGYENESEN ELÉRHETŐ SZOFTVER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, VAGY ABBÓL EREDEZTETHETŐ. AZ ILYEN JELLEGŰ SZOFTVERREL ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEKKEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK VAGY ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGA, ILLETVE JOGORVOSLATA ABBAN ÁLL, HOGY AZONNAL TÖRLI A SZOFTVERT, ÉS MEGSZÜNTETI A SZOFTVER ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATÁT.

12.4 A felelősség korlátozása. A fenti, 12.2-es és 12.3-as bekezdés értelmében a Skype nem tartozik semmilyen – szerződéses vagy szerződésen kívüli – felelősséggel (beleértve a hanyagságot is) vagy egyéb felelősséggel Ön felé (függetlenül attól, hogy a Skype értesítést kapott-e kár vagy veszteség bekövetkezésének lehetőségéről) a következők tekintetében:

(a) bármely közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kár; vagy

(b) bármilyen (közvetlen vagy közvetett) jellegű bevételkiesés, üzletvesztés, valamint tényleges vagy várt nyereség, lehetőség, vevőkör vagy jó hírnév elvesztése; vagy

(c) bármilyen (akár közvetlen, akár közvetett) adatvesztés vagy -sérülés; vagy

(d) bármely olyan igény, kár vagy veszteség (akár közvetlen, akár közvetett), amely az alábbiakból következik, illetve azokhoz kapcsolódik:

(i) ha Ön a Szoftver (beleértve bármely Engedélyezett verziót) segítségével nem tud kapcsolatba lépni a Segélyhívó szolgálatokkal;

(ii) a fenti, 5.5-ös bekezdésben meghatározott korlátozások, és ha Ön a fenti, 5.5-ös bekezdésben foglaltak szerint nem gondoskodik további megoldásokról a Segélyhívó szolgálatok elérése érdekében;

(iii) Ön nem adja meg pontos fizikai tartózkodási helyét a segélyszolgálati munkatársnak; vagy

(iv) az Ön hívását fogadó, külső Segélyhívó szolgálat munkatársainak magatartása és a telefonközpontok működése; vagy

(e) bármely olyan igény, kár vagy veszteség (akár közvetlen, akár közvetett), amely az alábbiakból következik, illetve azokhoz kapcsolódik:

(i) bármely, harmadik fél által azok szolgáltatási feltételei szerint biztosított termék vagy szolgáltatás, korlátozás nélkül ideértve a Skype WiFi terméket;

(ii) bármely Egyéb technológia; vagy

(iii) bármely külső webhely.

12.5 A fenti, 12.3-as és 12.4-es bekezdés értelmében a Skype-nak a jelen Feltételekkel kapcsolatos teljes (szerződéses, szerződésen kívüli vagy egyéb) felelőssége (beleértve a hanyagságot is) SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ADOTT JOGIGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ESEMÉNY IDŐPONTJÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ 12 HÓNAPOS IDŐSZAK SORÁN A TERMÉKEKÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET, ILLETVE LEGFELJEBB 5000 AMERIKAI DOLLÁRT.

12.6 A jelen Feltételek ellenkező rendelkezéseitől függetlenül a fenti, 12.5-ös bekezdésben foglalt felelősségkorlátozás nem vonatkozik olyan igényekre, amelyek esetében a felelősségvállalás a vonatkozó jogszabályok értelmében nem korlátozható.

12.7 Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a Skype-ot és társvállalatait, valamint azok minden adott tisztségviselőjét, igazgatóját, részvényesét, alkalmazottját és képviselőjét (együttesen a „Skype biztosított felei”) a Skype bármely biztosított felét érintő bárminemű igény, ítélet, veszteség, kár, követelés, befizetés, bírság, költség, kiadás (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és bírósági költségeket), kötelezettség, és visszafizetés esetén, amely (i) a jelen Feltételek Ön általi megszegése; (ii) bármely vonatkozó törvény vagy szabályozás Ön általi megszegése; (iii) bármely harmadik fél jogainak Ön általi megsértése (beleértve a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat); (iv) az Ön Felhasználói anyagai; (v) az Ön bármely Felhasználói anyaggal kapcsolatos panasza; vagy (vi) bármely Szoftver, Termék vagy a Skype-webhely Ön általi használata miatt vagy azzal összefüggésben merül fel.

13. HARMADIK FÉL WEBHELYEI, TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

13.1 A Szoftveren és/vagy a Skype-webhelyen keresztül harmadik felek termékeket vagy szolgáltatásokat, például játékokat, alkalmazásokat, képeket, csengőhangokat és avatarokat kínálhatnak. Habár a Skype semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen termékekért vagy szolgáltatásokért, ha azok kifizetésével, letöltésével, használatával vagy telepítésével kapcsolatban problémát tapasztal, a Skype minden kereskedelmileg ésszerű lépést megtesz a segítségnyújtás vagy a problémák megoldása érdekében. A harmadik felek termékeire vagy szolgáltatásaira az adott külső szolgáltató saját feltételei és adatvédelmi irányelvei lehetnek érvényesek, amelyeket Önnek a letöltés vagy telepítés során esetleg el kell fogadnia. Bármilyen vásárlás, illetve külső termék vagy szolgáltatás használata előtt tanácsos elolvasnia ezeket a feltételeket, a Skype pedig nem vállal felelősséget arra az esetre, ha Ön ezt elmulasztja.

13.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a Skype-webhelyeken a külső termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban megjelenített külső termékinformációkat és árakat a megfelelő külső kereskedő („Kereskedő”) bocsátja a Skype rendelkezésére. A Kereskedő bármikor megváltoztathatja árait, vagy beszüntetheti termékei elérhetőségét. A Skype nem vesz részt az Ön és bármely olyan Kereskedő között zajló semmilyen tranzakcióban, akinek a termékei és/vagy szolgáltatásai szerepelnek a Skype-webhelyeken. A Skype nem szabályozza és nem garantálja az alábbiakat, és nem tartozik felelősséggel azokért: (i) a Kereskedő által kínált termékek és szolgáltatások ára, minősége, teljesítménye, elérhetősége vagy vásárlási feltételei; (ii) a Kereskedők webhelyein vásárolt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési tranzakciók, szállítások, visszatérítések vagy értékesítés utáni tevékenységek; (iii) a Kereskedők webhelyeinek elérhetősége; (iv) a Kereskedők webhelyein található vagy azokról elérhető hirdetési vagy egyéb anyagok teljessége, hitelessége vagy pontossága, beleértve az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a Skype-webhelyeken megjelenített tartalmakat; (v) a Skype-webhelyeken megtalálható, a Kereskedők webhelyeire mutató hivatkozások. Minden olyan kérdést, panaszt vagy igényt, amely egy Kereskedő által biztosított termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik, közvetlenül a megfelelő Kereskedőhöz kell intézni.

13.3 A Szoftver és a Skype-webhelyek hivatkozásokat tartalmazhatnak más külső webhelyekre. A Skype nem felelős az ilyen külső webhelyekért, illetve azok elérhetőségéért, és nem adta hozzájárulását a rajtuk megtalálható semmilyen tartalomhoz vagy anyaghoz. Az ilyen külső webhelyek Ön általi használatára a megfelelő webhelyen közzétett feltételek érvényesek.

14. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

14.1 A Skype etikettje iránymutatásokat ad arra nézve, hogy miként lehet megfelelő módon és tisztelettel kezelni a Skype-közösség többi tagját. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az iránymutatásokat, mert azok is a Feltételek részét képezik.

14.2 Ha az Internetes kommunikációs szoftvert bármilyen műsorszórással kapcsolatban szeretné használni, meg kell felelnie a műsorszórásra vonatkozó, a következő helyen található szolgáltatási feltételeknek: http://www.skype.com/legal/broadcast.

14.3 Szoftverfejlesztői készletek és API-k. A Skype-webhely Skype Developer oldalán keresztül biztosított szoftverfejlesztői készletekre (a „SkypeKitet” is beleértve) és a Skype által megjelenített vagy elérhetővé tett alkalmazásprogramozási felületek („API-k”) használatára azok saját licencfeltételei vonatkoznak, és ilyen esetben ezek szabályozzák az adott szoftver Ön általi használatát. Ön elfogadja, hogy az ilyen szoftverfejlesztői készlet vagy API (az esettől függően) használatának előfeltétele, hogy elolvasta és magára nézve kötelezőnek fogadta el a http://developer.skype.com/ címen elérhető vonatkozó licencelési feltételeket.

15. BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉS ADATVÉDELEM

A Skype elkötelezetten gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról. Az Ön személyes információit, adatforgalmi adatait és kommunikációs tartalmait Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük: http://www.skype.com/go/privacy.

16. CSAK KORMÁNYZATI FELHASZNÁLÓKNAK

A Szoftver, illetve Dokumentáció olyan „kereskedelmi számítógépes szoftver”, illetve „kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentáció”, amelyre az Amerikai Egyesült Államok szövetségi beszerzési jogszabályainak 12.212-es bekezdése hivatkozik. A Szoftvernek, illetve a Dokumentációnak az Amerikai Egyesült Államok kormánya által vagy nevében történő bármely használatát, másolását vagy kiszolgáltatását a jelen Szerződésben foglalt korlátozások szabályozzák. Ha egy üzleti fiókot és/vagy a Skype Manager terméket az Egyesült Államok kormánya nevében vagy az Egyesült Államok kormányának valamely ügynöksége nevében szeretné használni, akkor ezek a Feltételek nem vonatkoznak Önre. A vonatkozó feltételekért és/vagy további információkért írjon a usgovusers@microsoft.com címre.

17. KAPCSOLATFELVÉTEL A SKYPE-PAL

17.1 Ha a Skype-szoftverekkel vagy a „Skype” márkajelzésű Termékekkel kapcsolatban szeretné felkeresni a Skype-ot, küldjön támogatási kérelmet a support.skype.com webhelyről.

17.2 Ha a Skype-ot a 17.1-es vagy a 17.2-es bekezdésben meghatározottól eltérő módon keresi fel, kérését figyelmen kívül hagyhatják.

18. VEGYES RENDELKEZÉSEK, ILLETÉKESSÉG ÉS VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK

18.1 Ön hozzájárulását adja a szerződéskötések, megrendelések és egyéb nyilvántartások létrehozására szolgáló elektronikus kommunikáció alkalmazásához, valamint a Skype-pal végzett tranzakciókra vonatkozó közlemények, irányelvek és azok módosításai, továbbá a nyilvántartások elektronikus továbbításához.

18.2 Az Ön kényelme érdekében a Skype rendelkezésre bocsáthatja a jelen Feltételek angol nyelvű változatának fordítását. Ha ellentmondás áll fenn a jelen Feltételek nem angol nyelvű és angol nyelvű változata között, akkor az Ön és a Skype közötti kapcsolat szabályozásában az angol nyelvű változat a mérvadó.

18.3 A jelen Feltételek (és ahol alkalmazható, a Microsoft szoftverlicenc-szerződés) az Ön és a Skype között, a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek Ön által történő használatára vonatkozóan létrejött teljes megállapodást jelentik, és a Szoftverre, a Termékekre és/vagy a Skype-webhelyekre vonatkozóan Ön és a Skype között létrejött minden korábbi megállapodást helyettesítenek.

18.4 Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését (vagy annak bármely részét) bármely illetékes bíróság vagy hatósági szerv törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találja, akkor az adott rendelkezést (vagy annak adott részét) el kell távolítani a Feltételekből oly módon, hogy az ne érintse a jelen Feltételek fennmaradó részének törvényességét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét. A 21(i) bekezdés írja le azt az esetet, ha a 21-es bekezdés egyes részei (választottbírósághoz fordulás és csoportos perindításról való lemondás) jogellenesnek, érvénytelennek vagy betarthatatlannak minősülnek. Ellentmondás esetén a 21(i) bekezdés az irányadó a jelen bekezdéssel szemben. Amennyiben ütközés lenne jelen Feltételek és a Microsoft szoftverlicenc-szerződés között, akkor a Microsoft szoftverlicenc-szerződés feltételei lesznek érvényesek, ha a Szoftver egy olyan verzióját használja, amely a Windows 8.1 vagy újabb rendszer részét képezi.

18.5 A Feltételek vagy a törvény által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmaradása vagy késedelme a Skype részéről nem jelenti az adott jogtól vagy jogorvoslattól való elállást. Amennyiben a Skype nem veszi figyelembe a jelen Feltételek bármelyikének megszegését, úgy ez nem minősül elállásnak az adott Feltételek azt követő újabb megszegése tekintetében.

18.6 Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételeket, ahogy a bennük lévő jogokat és kötelezettségeket sem. A Skype-nak jogában áll előzetes értesítés nélkül átruházni bármely harmadik félnek a jelen Feltételeket, illetve a bennük lévő jogokat vagy kötelezettségeket.

18.7 A jelen, 18. bekezdésben, valamint a 4.2-es, 12-es és a 21-es bekezdésben foglaltak, továbbá a Feltételek megszűnése esetére kifejezetten fennmaradásra vagy alkalmazásra szánt bármely más rendelkezés a jelen Feltételek megszűnése után is fennmarad.

18.8 Ön elismeri és elfogadja, hogy ha a Skype vis maior esemény bekövetkezte miatt nem képes a Szoftvert, a Termékeket és/vagy a Skype-webhelyeket biztosítani, akkor ezzel a Skype nem sérti meg a jelen Feltételek alapján Önnel szemben fennálló egyetlen kötelezettségét sem. A vis maior esemény a Skype hatáskörén kívül álló eseményeket jelenti.

18.9 Illetékes bíróság és vonatkozó törvények. A jelen Feltételek és azok értelmezése vonatkozásában a jogi alapelvek összeférhetetlenségétől függetlenül Washington állam törvényei tekintendők irányadónak, a választottbírósághoz kapcsolódó minden rendelkezést azonban a szövetségi választottbírósági törvény szabályoz. Ön, a Skype és a Skype leányvállalatai visszavonhatatlanul beleegyeznek abba, hogy minden, a bíróságon (nem a választottbíróságon és nem a kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságon) tárgyalt, a jelen Feltételekhez vagy a Szoftverekhez és Termékekhez kapcsolódó vagy azokból eredő vita a Washington állambeli King megye állami és szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességi körébe tartozik.

18.10 KÖZLEMÉNY AZ AVC/H.264 KODEKKEL KAPCSOLATBAN: Ha a Szoftvert videohívásokhoz használják (i) egy személyi számítógép és egy nem személyi számítógépnek minősülő eszköz vagy (ii) nem személyi számítógépnek minősülő eszközök között, akkor az AVC/H.264 kodek alkalmazható a videofunkció működésének elősegítéséhez, amely esetben az alábbi megjegyzés érvényes: A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ AVC VIDEOFUNKCIÓT AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓLICENCE ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLRA HASZNÁLHATJA A FELHASZNÁLÓ (i) VIDEÓKNAK AZ AVC SZABVÁNY SZERINTI KÓDOLÁSÁHOZ („AVC-VIDEÓ”) ÉS/VAGY (ii) A VALAMELY FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLLAL KÓDOLT ÉS/VAGY AZ AVC-VIDEÓK SZOLGÁLTATÁSÁRA ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VALAMELY VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL BESZERZETT VIDEÓK DEKÓDOLÁSÁHOZ. SEM TÉNYLEGESEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN NINCS ENGEDÉLYEZVE SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁS. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, L.L.C. www.mpegla.com CÍMEN ELÉRHETŐ WEBHELYÉN TALÁL.

19. TERMÉKSPECIFIKUS FELTÉTELEK

19.1 Skype-számok és Skype To Go-számok

(a) Elérhetőség és használat. Ha Skype-számot vagy Skype To Go-számot biztosítunk Önnek, Ön elfogadja, hogy:

(i) a szám tulajdonjoga nem száll Önre, és nem szerez jogot a szám örökös használatára;

(ii) az Önnek biztosított számra számkiosztási szabályok és szabályozási gyakorlatok vonatkoznak;

(iii) minden olyan számkiosztási követelményt folyamatosan betart, amelyet a tudomására hozunk, továbbá minden olyan ésszerű útmutatásnak megfelel, amelyet a Skype vagy a Skype partnerei bocsátanak rendelkezésére a számok és a Termékek használatával kapcsolatban;

(iv) nem adja át és nem kísérli meg átadni számát semmilyen harmadik félnek. Ön a felelős a lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel kapcsolatos minden követelménynek való megfelelőségért; és

(v) kérés esetén pontos, teljes és naprakész adatokat ad meg számunkra, és tájékoztat minket arról, ha ezek az adatok megváltoznak. A Skype fenntartja a jogot a Skype-számokra és/vagy a Skype To Go-számokra vonatkozó feltételek módosítására, korlátozás nélkül ideértve a lakóhellyel kapcsolatos követelmények megállapítását vagy módosítását és/vagy további felhasználói adatok megadásának szükségessé tételét az ilyen számok folyamatos eléréséhez.

(b) Egyéb változások a számokkal kapcsolatban. Ha a Skype-nak vissza kell vonnia vagy meg kell változtatnia az Önhöz rendelt számot, akkor a Skype kereskedelmileg ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Önt erről e-mailben értesítse, feltüntetve abban a változtatás hatálybalépésének napját és, ha lehetséges, az Ön új számát. Ha nem szeretné elfogadni ezt az új számot, jogában áll megszüntetnie a számát.

19.2 Felhasználói fiók a Skype Managerben

(a) Egyszerre csak egy Skype Manager tagja lehet.

(b) Bármely olyan, 2009. július 21. előtt vásárolt Skype-számot, amelyet egy Skype Manager-rendszergazda osztott ki Önnek, a Skype Manager-rendszergazdának vissza kell vennie, ha Ön bármilyen okból kifolyólag elhagyja a Skype Manager-fiókot. A szám használatának és az ilyen jog megszüntetésének a joga nem az Ön, hanem a Skype Manager-rendszergazda kizárólagos hatásköre.

(c) Személyes és forgalmi adatok – Tagok. Skype Manager-fióktagként Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a Skype Manager rendszergazdája – az Ön beleegyezése esetén – részletes információkat láthat az Ön Felhasználói fiókjának aktivitásáról, beleértve a hívások és SMS-ek időpontját, dátumát, időtartamát és telefonszámát, valamint az Ön vásárlásainak és letöltéseinek részleteit. Ön a Felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ha Ön személyes adatokat ad meg (beleértve az Ön nevét és munkakörét) a Skype Manager címjegyzékében való szerepeltetéshez, akkor tudomásul veszi, hogy ezen adatokat az adott Skype Manager többi tagja is láthatja.

19.3 Előfizetések

(a) A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat. A Skype arra törekszik, hogy ügyfeleinek minél jobb díjcsomagokat (vagyis előfizetéseket) nyújtson, a lehető legalacsonyabb áron. Az előfizetések méltányos felhasználására vonatkozó szabályzatának célja a felhasználók egy kis hányada által elkövetett, előfizetésekkel kapcsolatos csalások és visszaélések megakadályozása.

A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat értelmében a Skype korlátlan előfizetései vezetékes telefonszámokra (és bizonyos országok mobiltelefonszámaira) korlátlan számú hívás indítását teszik lehetővé az előfizetésnek megfelelő országokban (kivéve a különleges, emelt díjas, szolgáltatási és nem földrajzi telefonszámokat). Az előfizetésben foglalt országok listája az eredeti vásárláskor lett rögzítve, és ezek köre a megújítás során is változatlan marad. A rendszer minden hívást megszakít a 2 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges.

A Skype előfizetései csak magánjellegű (személyes vagy üzleti kommunikációs) célokra használhatók, a jelen Feltételeknek és a jelen szabályzatnak megfelelően („Szabályszerű használat”). Az alábbi lista a Szabályszerű használatnak ellentmondó tevékenységeket ismerteti, a teljesség igénye nélkül:

(i) az előfizetések használata telemarketinges vagy telefonközpontos tevékenység céljára;

(ii) az előfizetéssel vásárolt percek továbbértékesítése;

(iii) az előfizetések megosztása a felhasználók között telefonközpont, alközpont, számítógép vagy egyéb eszközök útján;

(iv) hívások indítása (egy alkalommal, ismétlődően vagy automatikusan) a pusztán a hívásokon alapuló bevételszerzés céljából, kivéve a saját üzleti kommunikáció céljából indított (és a jelen Feltételek 4.1-es bekezdésének hatálya alá eső) hívásokat; és

(v) szokatlan hívásminták, amelyek nem felelnek meg az előfizetés rendes, egyéni használatának, például rendszeres, rövid időtartamú hívások indítása vagy rövid idő alatt több telefonszám hívása.

A Szabályszerű használatot további tevékenységek is sérthetik, és a Skype fenntartja a jogot, hogy annak vizsgálatakor figyelembe vegyen minden törvénytelen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan felhasználási módot. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy felbontsa az ügyféllel fenntartott kapcsolatot, vagy azonnali hatállyal felfüggessze az előfizetést, ha megállapítást nyer, hogy az ügyfél a Szabályszerű használattal vagy a jelen Feltételekkel ellentétes módon használja az előfizetését. Indokolt esetben a Skype értesítést küld a nem megfelelő használatról, mielőtt felfüggesztené vagy megszüntetné az előfizetést, és indokolt esetben felkínálhat egy másik előfizetést.

(b) A Skype fenntartja a jogot arra, hogy bármikor visszavonja vagy módosítsa az előfizetéseket. Ha a Skype megváltoztatja az Ön előfizetésében szereplő Termékeket, akkor a Skype erről e-mail útján értesítést küld, jelezve abban a változtatásokat és azok hatálybalépésének napját. Ha Ön nem fogadja el a változtatásokat, akkor jogosult felmondani az előfizetését úgy, hogy a felmondás a változtatások hatálybalépésének napjától érvényes.

(c) Az „Egész világra szóló extra csomag” előfizetés minimális hűségideje a vásárlás dátumától számított 2 év. Ezt a 2 éves időtartam lejárta előtt nem lehet megszüntetni, kivéve ha a Skype megszegi a jelen Feltételeket. Az előfizetésről havonta küldünk számlát, amely kiegyenlítése ismétlődő fizetéssel történik.

19.4 Skype WiFi

A Skype WiFi szolgáltatója a Skype egyik WiFi-partnere. Skype WiFi Ön által történő felhasználására az adott partner szolgáltatási feltételei vonatkoznak. Mielőtt egy adott WiFi hozzáférési ponton Skype WiFi-munkamenetet kezdene, értesítést kap a WiFi-szolgáltató kilétével és szolgáltatási feltételeivel kapcsolatban. E szolgáltatási feltételeket el kell olvasnia, és ha folytatja a Skype WiFi-munkamenetet, az úgy tekintendő, hogy magára nézve kötelezőnek fogadja el a feltételeket. A Skype WiFi használatáért Ön a Skype-egyenlegéről fizethet, a Skype-egyenleg Ön általi használatára pedig a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. A Skype WiFi költsége a WiFi-kapcsolatért és az adókért felszámolt díjakból épül fel.

19.5 SMS

Az SMS-ek legfeljebb 160 karakterből állhatnak. Ha ennél hosszabb üzenetet ír be, azt a rendszer több SMS-re bontja, Önnek pedig minden egyes elküldött üzenet után fizetnie kell. Ha Ön több személynek küldi el az SMS-t, minden egyes címzettnek küldött SMS után fizetnie kell. Ha a Skype (bármilyen ok miatt) nem tudja elküldeni az Ön SMS-ét, akkor a Skype legfeljebb 24 órán át folyamatosan próbálja elküldeni az üzenetet, és ha ezen időtartam alatt nem sikerül az üzenetküldés, akkor az SMS díját automatikusan visszatéríti az Ön Skype-egyenlegére.

19.6 Csoportos videohívás

(a) A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat a www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage címen olvasható el, és jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatát. A módosítások a Skype-webhelyen történő közzétételükkor lépnek érvénybe. Ha Ön a Skype-webhelyen való közzététel után tovább használja a Csoportos videohívás funkciót, akkor ez úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta és magára érvényesnek tekinti a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat módosított változatában rögzített feltételeket.

(b) Résztvevők száma. A csoportos videohívásokban legalább 3 és legfeljebb 10 felhasználó vehet részt, a rendszerkövetelményektől függően. További részleteket a www.skype.com/go/gvc címen talál.

(c) Hangformátumra konvertálás. Ha a csoportos videohívások használata során túllépi a méltányos felhasználásra vonatkozó korlátozást, akkor a hívás videoformátumról hangformátumra vált.

(d) Szoftververziók. Ha a csoportos videohívás egy résztvevője az Internetes kommunikációs szoftvernek egy olyan verzióját használja, amely nem támogatja a csoportos videohívást, a hívás csak hangformátumú lesz az adott résztvevő számára. A csoportos videohívás rendszerkövetelményeiről bővebben a www.skype.com/go/gvc címen olvashat.

19.7 Skype-videoüzenet küldése („Videoüzenet-küldés”)

Az alábbi, méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat vonatkozik rá. A küldött videoüzenetek számát illetően nincsenek érvényben korlátozások. Ha nem rendelkezik Skype Prémium előfizetéssel, a videoüzenetek a küldéstől számított legalább 6 hónapig lesznek tárolva, majd azt követően lejárnak.

Méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat: A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat célja a Videoüzenet-küldéssel kapcsolatos csalások és visszaélések megakadályozása. A Videoüzenet-küldés csak személyes, egyéni és nem kereskedelmi felhasználás céljából, illetve kizárólag az ezen Feltételeknek való mindenkori megfelelés mellett történhet („Szabályszerű használat”). A Skype fenntartja a jogot, hogy egy felhasználó adott tevékenységének a Szabályszerű használat szempontjából történő vizsgálatakor figyelembe vegyen minden törvénytelen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan felhasználási módot. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy felbontsa az ügyféllel fenntartott viszonyt, vagy azonnali hatállyal felfüggessze az adott fiókot, amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügyfél a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályokkal és a Feltételekkel ellentétes módon használja a Videoüzenet-küldés funkciót.

19.8 R-beszélgetés

R-beszélgetés a következő célországokban érthető el a Skype egy partnerén keresztül. A hívó felet nem terhelik költségek, és nincs szüksége Skype-egyenlegre vagy előfizetésre. Azonban – az automata utasításait követve – szükséges a hívó fél nevének a kimondása a hívott fél tájékoztatása érdekében, valamint a hívott félnek át kell vállalnia az R-beszélgetés költségeit, ha ezt a lehetőséget támogatja a helyi szolgáltató. Az R-beszélgetés maximális hossza 60 perc, ami után a hívott fél újrahívására lesz szükség.

20. FIZETÉS MOBILLAL

20.1 Ez a bekezdés egy külső, a Skype-egyenleg és bizonyos Fizetős termékek mobiltelefon-számlán keresztül történő kiegyenlítését („Fizetés mobillal”) lehetővé tevő fizetési rendszer kiválasztása esetén lép érvénybe (ha elérhető ilyen).

20.2 A Fizetés mobillal lehetőség kiválasztásával és használatával:

(a) felhatalmazza mobiltelefon-szolgáltatóját, hogy közvetlenül számlázzon Önnek minden vonatkozó díjat; és

(b) kijelenti, hogy Ön a felelős személy vagy jogi személy az ahhoz a mobiltelefonszámhoz társított mobiltelefon-számla esetében, amit a Fizetés mobillal lehetőség használatakor megadott, illetve rendelkezik a megfelelő személy vagy jogi személy felhatalmazásával ezen díjak felszámítására.

21. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS ÉS CSOPORTOS PERINDÍTÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS

(a) A 21-es bekezdés minden, az Ön és a Skype vagy bármely külső fél – beleértve a mobiltelefon-szolgáltatókat, illetve a Skype leányvállalatait – (együttesen a „Vitázó fél” vagy „Vitázó felek”) közötti vitára vonatkozik a Szoftverek vagy a Termékek (beleértve azok árát) vagy jelen Szerződés vonatkozásában, VISZONT NEM VONATKOZIK AZ ÖN, AZ ÖN LICENCADÓJA, A SKYPE VAGY BÁRMELY LICENCADÓJA SZELLEMI TULAJDONJOGAIVAL KAPCSOLATOS VITÁKRA. A vita a 21-es bekezdés vonatkozásában jelenthet bármilyen vitát, intézkedést vagy egyéb jogvitát, ami szerződést, garanciát, szerződésen kívüli jogellenes károkozást, törvényt, szabályozást, kormányrendeletet érint, illetve bármilyen egyéb jogi vagy méltányossági alapon merül fel. A vita megnevezés a jogi értelemben vett legszélesebb körű jelentéssel használandó.

(b) Vitaértesítő. Vita esetén a Skype vagy egyéb Vitázó fél számára el kell juttatnia a Vitaértesítőt, ami egy olyan írásbeli nyilatkozat, amely tartalmazza a benyújtó fél nevét, címét és kapcsolatfelvételi adatait, a vitára okot adó tényeket, valamint az igényelt jóvátételt. A Vitaértesítőt a Skype vagy leányvállalatai számára a következő címre szükséges elküldenie: LCA ARBITRATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6322, egyéb Vitázó felek számára pedig a vállalkozás amerikai egyesült államokbeli székhelyére szükséges elküldenie, a következő megjegyzéssel ellátva: Legal Department. A Vitázó fél az Ön címére küldi el a Vitaértesítőt, amennyiben arról tudomása van, egyéb esetben pedig a megadott e-mail címére. Ön és a Vitázó fél a Vitaértesítő elküldését követő 60 napon belül a vitát informális tárgyalások útján kísérli megoldani, ami után egyéni alapon Ön vagy a Vitázó fél választottbírósághoz is fordulhat.

(c) Kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróság. A vitával kapcsolatban a lakóhelye kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságán is indíthat pert, vagy a Washington állambeli King megyében, illetve a Kalifornia állambeli Santa Clara megyében, ha a vita megfelel az ezen a bíróságon tárgyalt ügyekkel szemben támasztott követelményeknek. A kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságon akkor is indíthat pert, ha előtte nem folytatott informális tárgyalásokat.

(d) Választottbíróság. Amennyiben Ön és a Skype vagy bármely más Vitázó fél nem tud megoldani egy vitát informális tárgyalások útján vagy a kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróságon, a vita megoldására vonatkozó további erőfeszítések kizárólag a szövetségi választottbíráskodási törvény („FAA”) által szabályozott egyéni választottbíróság bevonásával történhetnek. A csoportos választottbíróságok nem engedélyezettek. Ezen Szerződés megkötésével lemond azon jogáról, hogy pert indítson jogvita ügyében a bíróságon bíró vagy esküdtszék előtt, illetve azon jogáról, hogy a bíróságon peres félként, illetve csoportos kereset tagjaként részt vegyen. Minden felmerülő vitát egy semleges választottbíró bevonásával szükséges megoldani, akinek a döntését véglegesnek kell tekinteni, a szövetségi választottbíráskodási törvényben foglalt korlátozott fellebbezési jog kivételével. Minden, a felek esetében illetékes bíróságnak a választottbíró döntését kell érvényre juttatnia.

(e) Csoportos perindításról való lemondás. Bármilyen vita eldöntésére vagy megoldására irányuló minden jogi eljárás kizárólag egyéni alapon indítható az összes rendelkezésre álló fórumon. Sem Ön, sem a Skype, sem bármely egyéb Vitázó fél nem kereshet alkalmat arra, hogy egy vitát csoportosan indított perként, közérdekű keresetként vagy bármilyen olyan eljárásként vigyen bíróságra, amelyben bármelyik fél képviseleti formában vesz részt. Sem választottbíráskodás, sem egyéb eljárás nem vonható össze egy másikkal anélkül, hogy előtte erről az összes érintett féltől származó írásos beleegyezés születne az összes érintett választottbíráskodás és egyéb eljárás tekintetében.

(f) Választottbíráskodási eljárás. Minden választottbíráskodási eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, AAA) folytat le a Kereskedelmi választottbírósági szabályok alapján. Ha Ön magánszemély, és a Szoftvert vagy a Termékeket csak személyes vagy otthoni célokra használja, illetve ha a vita tárgyát képező összeg a 75 000 amerikai dollár értéket nem haladja meg, függetlenül attól, hogy Ön magánszemély-e, vagy hogy milyen céllal használja a Szoftvert vagy a Termékeket, a Fogyasztói vitákra érvényes kiegészítő eljárások is hatályba lépnek. További információért keresse fel az adr.org címen elérhető webhelyet, vagy hívja a +1-800-778-7879-es számot. A 75 000 amerikai dollár vagy az alatti összeget érintő viták esetében a Skype vagy egyéb Vitázó felek azonnal megtérítik a perindítási költségeket, és kifizetik az AAA és a választottbíró költségeit. Ön, a Skype és egyéb Vitázó felek jóváhagyják a go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219 címen található, az eljárásokat, költségeket és ösztönzőket szabályozó feltételeket. Választottbírósághoz fordulás esetén juttassa el a go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 címen található kitöltött űrlapot az AAA számára. Egyetért azzal, hogy választottbírósághoz csak abban a megyében fordulhat, amelyben lakik, továbbá a Washington állambeli King megyében, a kaliforniai Santa Clara megyében, valamint egy másik Vitázó fél vállalkozásának székhelyén az Amerikai Egyesült Államokban. A Skype és egyéb Vitázó felek egyetértenek abban, hogy választottbírósághoz csak abban a megyében fordulnak, amelyben Ön lakik.

(g) Egyéves határidő igények és viták esetén. A törvény által előírtak figyelembe vételével minden, a Szoftverekhez, a Termékekhez vagy a jelen Feltételekhez esetlegesen kapcsolódó igényt vagy vitát egy (1) éven belül szükséges a kisebb perértékű ügyekben eljáró bíróság (21-es bekezdés (c) pontja) vagy választottbíróság (21-es bekezdés (d) pontja) elé terjeszteni. Az egy éves időszak akkor kezdődik, amikor az igény vagy a vita előterjesztésére először lehetőség nyílna. Amennyiben az igényt vagy vitát nem terjesztik elő egy (1) éven belül, az véglegesen elévül.

(h) A jövőbeni választottbíráskodási változások elutasítása. Elutasíthat bármilyen módosítást, amelyet a Skype a 21-es bekezdésen végrehajt (a címmódosítások kivételével), ha erről egy értesítést küld számunkra a módosítástól számított 30 napon belül az amerikai postaszolgálat (U.S. Mail) igénybevételével, a 21-es bekezdés (b) pontjában megadott címre. Amennyiben így tesz, akkor a 21-es bekezdés elutasított módosítását megelőző legutóbbi verzió lesz érvényes.

(i) Elkülöníthetőség. Ha a 21-es bekezdés (e) pontjában található csoportos perindítás jogáról való lemondás törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül a vita bizonyos részét vagy egészét érintően, akkor azon részekre a 21-es bekezdés (e) pontja nem vonatkozik. Helyette az érintett részek tárgyalása különállóan, bíróságon történik, míg a többi rész tárgyalása továbbra is a választottbíróságon történik. Amennyiben a 21-es bekezdés bármely más rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor azok leválasztása után a 21-es bekezdés fennmaradó része változatlanul és teljes mértékben hatályban marad.

ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN FELTÉTELEKET, ÉS MEGÉRTETTE AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS FELTÉTELEKET. AZ ELFOGADÁS GOMBRA VALÓ KATTINTÁSSAL ÉS/VAGY A SKYPE SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE A SZOFTVER, A TERMÉKEK ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ÉS HOGY A SKYPE RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA AZ ITT FELSOROLT JOGOKAT.

© Skype és/vagy Microsoft – Utolsó módosítás: 2014. december 31.