Uitzendingsservicevoorwaarden

1. Toepasbaarheid van de uitzendingsservicevoorwaarden

Elk gebruik van de Skype-software in een programma (zoals hieronder gedefinieerd) voor uitzending (zoals hieronder gedefinieerd) is onderworpen aan deze uitzendingsservicevoorwaarden. Als u de Skype-software in een programma (zoals hieronder gedefinieerd) voor uitzending (zoals hieronder gedefinieerd) wilt gebruiken, dient u akkoord te gaan met deze uitzendingsservicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de uitzendingsservicevoorwaarden en de registratiegegevens (zoals hieronder gedefinieerd) niet verstrekt, mag u geen gebruik maken van de Skype-software in een programma voor uitzending.

2. Identificatie van Skype in programma's voor uitzending

U gaat akkoord met de volgende bijkomende eisen, behoudens in het geval dat dit wettelijk verboden is:

2.1 Audioprogramma's. Met betrekking tot programma's waarbij geen visueel beeld wordt uitgezonden, gelden de volgende eisen:

(a) Voor ieder programma waar het gebruik van de Skype-software vijftien (15) minuten of minder duurt, dient u zowel aan het begin als aan het einde van dit gebruik een identificatie-aankondiging te doen, zoals beschreven in de Richtlijnen voor Skype Broadcast

(b) Voor ieder programma waar het gebruik van de Skype-software meer dan vijftien (15) minuten duurt, dient u zowel aan het begin, aan het einde als in de loop van dit gebruik een identificatie-aankondiging te doen, met intervallen van niet minder dan vijftien (15) minuten, zoals beschreven in de Richtlijnen voor Skype Broadcast.

2.2 Audiovisuele programma's. Met betrekking tot audiovisuele programma's (d.w.z. waarbij een visueel beeld wordt uitgezonden vergezeld van een audiosignaal) waarin u gebruikmaakt van de Skype-software of een videoweergave van de Skype-software, gelden de volgende eisen:

(a) U dient het Skype-logo in schaalbaar vectorbestandsformaat hier op te halen. Dit logo mag alleen vanuit deze bron worden gereproduceerd.

(b) In programma's die een visuele weergave van de Skype-software gebruiken of bevatten, dient u het Skype-logo zo te plaatsen dat dit gedurende het gebruik in beeld is, proportioneel geschaald en in een redelijk formaat, welke het duidelijk leesbaar maakt, rechtsonder in het scherm waarin de Skype-software getoond wordt, overeenkomstig de richtlijnen.

3. Algemene bepalingen

3.1 Definities

3.1.1 “ Uitzending” betekent het gelijktijdig verzenden aan het algemene publiek via nu bekende of onbekende media en formaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot datacommunicatienetwerken, het internet, elektronische postsystemen, televisie, radio of satellietsysteem, point-to-multipoint-verzending over een bekabeld, draadloos of vezelnetwerk; voor deze uitzendingsservicevoorwaarden vallen hieronder ook narrowcasting en multicasting.

3.1.2 “ Programma” betekent een live of vooraf opgenomen audio- of visuele uitvoering.

3.2 U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om akkoord te gaan en zich te houden aan de voorwaarden van deze uitzendingsservicevoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle rechten en het betalen van alle licentiegelden en andere kosten en uitgaven voortvloeiende uit het programma en de uitzending. Skype is in geen enkel geval verantwoordelijk voor kosten of uitgaven die het gevolg zijn van het programma of de uitzending.

3.3 U bent, op eigen kosten, verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten aangaande het programma en de uitzending. U komt overeen Skype, zijn gelieerde ondernemingen en het Skype-personeel te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten en incidentele uitgaven daartoe) van welke aard dan ook, voortvloeiende uit (i) de uitzendingen en de programma's; (ii) verkeerde voorstelling van of inbreuk op garanties uwerzijds die in deze overeenkomst liggen besloten; of (iii) iedere inbreuk op een afspraak, overeenkomst of verplichting uwerzijds die in deze overeenkomst ligt besloten.

3.4 U draagt er zorg voor een redelijke mate van voorzichtigheid en oplettendheid in acht te nemen teneinde u ervan te verzekeren dat de programma's, uitzending en/of de Skype-software (i) niet worden gebruikt als een medium om individuen, organisatie, geloven, gezindten of sektes aan te vallen; (ii) geen mededelingen of promotionele boodschappen bevatten die wettelijk verboden zijn; (iii) niet worden gebruikt voor het doen van valse of ongegronde claims voor producten of diensten; (iv) geen inhoud of mededelingen bevat die lasterlijk, obsceen, ontheiligend, onbehoorlijk, grof, weerzinwekkend of beledigend zijn, hetzij in onderwerp, hetzij in behandeling; (v) geen verklaringen bevatten die niet geverifieerd kunnen worden; (vi) geen beschrijvingen of verwijzingen bevatten naar zaken die niet worden beschouwd als zijnde acceptabele gespreksonderwerpen in sociale groepen (bijv. profaniteit, obsceniteit) of (vii) niet gebruikt worden voor reclame of mededelingen die, naar de mening van Skype, schadelijk of nadelig zijn voor het publieke belang, Skype, of eerlijke reclame en fatsoenlijke zakelijke activiteiten in het algemeen.

3.5 De onder deze overeenkomst aan u toegekende rechten zijn niet-exclusief en herroepbaar. U verkrijgt geen recht, aanspraak of belang met betrekking tot de Skype-logo's, handelsmerken of andere aanduidingen van herkomst (gezamenlijk het “Skype-merk”) en u komt hierbij overeen dat tussen u en Skype, Skype exclusief eigenaar is van ieder recht, aanspraak en belang met betrekking tot het Skype-merk. Uw gebruik van het Skype-merk onder deze voorwaarden dient ten goede te komen aan Skype. Skype behoudt zich het recht voor u te instrueren over het gebruik van het Skype-merk en de presentatie van het Skype-merk tijdens de duur van de programma's. Skype kan u tevens gelasten het gebruik van het Skype-merk stop te zetten, in het geval dat dit gebruik, naar de uitsluitende mening van Skype, voor Skype niet acceptabel is. In het geval dat u gelast wordt het gebruik van het Skype-merk stop te zetten, dient u hieraan onmiddellijk gevolg te geven (en indien dit bevel betrekking heeft op een bepaald programma, is het u niet langer toegestaan dit programma uit te zenden of hiervoor toestemming te geven).

3.6 Skype behoudt zich het recht voor deze uitzendingsservicevoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Voortzetting uwerzijds van het gebruik van de Skype-software zoals toegestaan onder deze voorwaarden betekent dat u akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van de herziene uitzendingsservicevoorwaarden. Skype is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de wijziging en/of beëindiging van deze uitzendingsservicevoorwaarden.

3.7 U BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE OVEREENKOMST EN DEZE UITZENDINGSSERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DE DAARIN EN HIERIN BESCHREVEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT. DOOR OP DE IN DEZE VOORWAARDEN TOEGESTANE MANIER GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SKYPE-SOFTWARE, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN EN VERLEENT U SKYPE DE HIERIN BESCHREVEN RECHTEN.

© Skype – Laatste herziening: 2014.