Het privacybeleid van Skype

Skype Privacy Policy

Skype doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, verkeersgegevens en de inhoud van uw communicatie te waarborgen.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in hoe de informatie die u verstrekt bij het gebruiken van internetcommunicatie, websites en/of producten van Skype door Skype wordt gebruikt en beschermd.

Skype maakt nu deel uit van Microsoft.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELT EN GEBRUIKT SKYPE?

Skype verzamelt en gebruikt informatie over u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende categorieën informatie:

(a) Identificatiegegevens (bijv. naam, gebruikersnaam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres);

(b) Profielinformatie (bijv. leeftijd, geslacht, het land waarin u woont, taalvoorkeur en informatie die u zelf beschikbaar stelt aan anderen via uw Skype-gebruikersprofiel, zoals verder beschreven in Artikel 6);

(c) Elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, cookies);

(d) Bank- en betaalgegevens (bijv. creditcardgegevens, rekeningnummer);

(e) Gesprekskwaliteit en enquêteresultaten;

(f) Informatie over uw gebruik van en interactie met de software, producten, websites en marketingcommunicatie van Skype, met inbegrip van informatie over computer, platform, apparaat en verbinding, informatie over de prestaties van de client, foutenrapporten, mogelijkheden van het apparaat, bandbreedte, statistieken over paginaweergaven, gespreksbestemmingen, verkeer van en naar onze websites, browsertype en detectie van voor Skype WiFi geschikte hotspots en gebruikersstatistieken;

(g) Bestelde en geleverde producten of services;

(h) De URL van video's die u hebt geselecteerd voor weergave in uw stemmingsbericht;

(i) Skype-testgesprekken met ECHO123 (deze worden opgenomen, voor de gebruiker afgespeeld en vervolgens verwijderd);

(j) Uw lijst met contactpersonen en gerelateerde gegevens (we geven u de keuze of u Skype gebruik wilt laten maken van de lijsten met contactpersonen van andere services om uw lijst met Skype-contactpersonen mee te vullen);

(k) Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor andere e-mailaccounts, waar u deze aan ons hebt verstrekt en ons hebt gevraagd te zoeken naar uw vrienden op Skype (deze informatie wordt na het voltooien van de zoekopdracht niet door Skype bewaard of voor enig ander doel gebruikt);

(l) Correspondentie tussen u en Skype;

(m) Verkeersgegevens (gegevens verwerkt met als doel communicatieoverdracht en de facturering daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gespreksduur, bellende nummer en gebelde nummer);

(n) De inhoud van chatberichten, voicemails en videoberichten (zie Artikel 12);

(o) Locatiegegevens, afgeleid van uw mobiele operator of het mobiele apparaat dat u gebruikt, en zoals nader omschreven in Artikel 16 hieronder;

(p) Informatie over het mobiele apparaat, zoals de naam van de fabrikant, het modelnummer van het apparaat, het besturingssysteem, het providernetwerk;

(q) Locatiegegevens, apparaatidentificaties en standaardidentificaties van de WiFi-netwerken die uw apparaat detecteert wanneer u een hotspot zoekt of hiermee verbinding maakt;

(r) Toegangstokens voor andere accounts die u aan uw Skype-account koppelt (zoals een Microsoft- of Facebook-account). Deze functioneren als door de service geleverde elektronische sleutels die bij verificatie de plaats innemen van het wachtwoord.

2. HOE GEBRUIKT SKYPE DEZE INFORMATIE EN VOOR WELK DOEL?

Ons hoofddoel bij het verzamelen van informatie is om u een veilige, probleemloze en efficiënte ervaring op maat te bieden. Skype verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens over u, of laat dit namens Skype door externe serviceverleners doen, voor zover toegestaan of noodzakelijk voor:

 • het leveren van internetcommunicatie, het delen van video en andere producten, met name voor de overdracht van de communicatie en video's die u en anderen maken met behulp van de Skype-software en/of de Skype-producten;
 • het wijzigen en aanpassen van de mogelijkheden en functionaliteit van Skype;
 • het aannemen, verwerken of afleveren van bestellingen die via onze websites zijn geplaatst, de facturering aan u of het aan u doorgeven van de status van uw bestelling;
 • het leveren van andere services aan u (zoals beschreven bij het verzamelen van de informatie);
 • het bieden van klantondersteuning en het oplossen van problemen;
 • het vergelijken van informatie om reden van nauwkeurigheid;
 • het informeren van u over service-updates en fouten;
 • het vragen om feedback of deelname aan online-enquêtes;
 • het oplossen van geschillen;
 • het verifiëren van uw identiteit;
 • het aanpassen, beoordelen en verbeteren van software en websites van Skype, en van andere producten en services van Microsoft;
 • het verbeteren van onze zoekfunctionaliteit en het eenvoudiger voor u maken om andere Skype-contactpersonen gerichter te vinden;
 • het organiseren en uitvoeren van marketingactiviteiten of promotieactiviteiten/-aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes en vergelijkbare gebeurtenissen van Skype;
 • het gratis aanbieden van bepaalde software, functies en websites van Skype via ondersteuning van reclame (zie Artikel 5 voor details); en
 • het beschermen van de belangen van u en Skype, waaronder met name het afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden en het voorkomen en bestrijden van fraude (samen de 'Doelen').

3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPENBAAR MAKEN

Afgezien van het bepaalde hieronder zal Skype zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen buiten Microsoft en haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde partners, tenzij Skype hiertoe verplicht is volgens het toepasselijke recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten. Houd er rekening mee dat informatie die u vrijwillig openbaar maakt in uw gebruikersprofiel, of die u bekendmaakt op forums, discussieborden of door het plaatsen van reacties, publiekelijk toegankelijk en voor anderen zichtbaar is.

Wij kunnen persoonlijke gegevens inzien, bekendmaken of bewaren, waaronder uw eigen inhoud (zoals de inhoud van uw chatberichten, opgeslagen videoberichten, voicemail of bestandsoverdrachten), wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om: te voldoen aan toepasselijk recht of medewerking te verlenen aan geldige juridische procedures van bevoegde autoriteiten, met inbegrip van overheids- of andere opsporingsinstanties; onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot oplichting van onze gebruikers te voorkomen, of om overlijden of ernstige verwonding van eenieder te helpen voorkomen; de beveiliging van onze websites, producten en services in stand te houden, met inbegrip van het voorkomen of tegenhouden van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of ter bescherming van onze rechten en eigendommen, met inbegrip van het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze websites, producten of services - als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze producten gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendom van Skype of Microsoft te verhandelen, zullen wij de privécommunicatie of documenten van een klant niet zelf inspecteren maar in plaats daarvan overdragen aan de wetshandhaving.

Om de door u gevraagde Skype-producten aan u te kunnen leveren, mag Skype in voorkomende gevallen, indien noodzakelijk, uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens delen met bedrijven van de Skype-groep, telecommunicatiebedrijven, met ons samenwerkende serviceverleners en/of tussenpersonen. Voorbeelden hiervan zijn de PSTN-VoIP gatewayprovider, WiFi-serviceproviders, distributeurs van Skype-software en/of Skype-producten, en/of banken of andere aanbieders van financiële diensten, e-mailbezorgservices, analisten, klantondersteuning of hostingservices. Skype zal altijd van deze derden eisen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te beschermen en dat zij de relevante wetgeving naleven.

Sommige Skype-producten kunnen (i) co-branded zijn; (ii) beschikbaar worden gesteld via de website van een partnerbedrijf; en/of (iii) door een partnerbedrijf worden ondersteund. Als u zich registreert voor het gebruik van dergelijke producten, accepteert u het gebruik door zowel Skype als het partnerbedrijf van persoonlijke gegevens die in verband met het product worden verzameld, en begrijpt u dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het partnerbedrijf kan zijn onderworpen aan het privacybeleid van het partnerbedrijf. Skype kan haar producten gezamenlijk met andere websites of services aanbieden of een samenwerking aangaan met andere onlineservices om u te kunnen laten profiteren van de gecombineerde resultaten van beide producten en/of services of van extra services en voordelen. Om vast te stellen of het gecombineerde aanbod voor u voordelig is, kan Skype, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, uw e-mailadres en e-mailadressen van uw contactpersonen vergelijken met e-mailadressen die u hebt verstrekt aan de externe website-/serviceprovider.

Wanneer u lid bent van Skype Manager, is gedetailleerde informatie over de activiteiten van uw Skype-account, zoals verkeersgegevens en details van uw aankopen en downloads, toegankelijk voor de beheerder van Skype Manager, indien u daartoe toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen te wijzigen op uw accountpagina op www.skype.com. Als u persoonlijke gegevens, zoals uw naam en functie, verstrekt voor opname in het telefoonboek van Skype Manager, stemt u ermee in dat deze gegevens kunnen worden ingezien door andere leden van Skype Manager.

Skype, de lokale partner van Skype, of de provider of het bedrijf dat uw communicatie mogelijk maakt, kan persoonlijke gegevens, inhoud van communicaties en/of verkeersgegevens leveren aan gerechtelijke, overheids- of opsporingsinstanties die zijn gerechtigd dergelijke informatie op te vragen. Skype kan de redelijk geachte assistentie en informatie leveren om aan een dergelijk verzoek te voldoen en u geeft hierbij uw toestemming daarvoor.

Informatie die is verzameld door of verstuurd naar Skype en/of Microsoft, kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in andere landen waarin Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders vestigingen hebben. In dit verband, of om gegevens te delen of openbaar te maken overeenkomstig dit artikel 4, behoudt Skype zich het recht voor informatie over te brengen naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. Door gebruik te maken van software, websites of producten van Skype stemt u in met een dergelijke overdracht van informatie naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. Bij het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens afkomstig uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland houdt Microsoft zich aan het U.S.-EU Safe Harbor-raamwerk en het U.S.-Swiss Safe Harbor-raamwerk, zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce (Ministerie van Handel in de VS). Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en inzage in onze certificering kunt u terecht op www.export.gov/safeharbor.

Microsoft ontwikkelt zakelijke activiteiten en kan dochterondernemingen of bedrijfseenheden kopen of verkopen. Indien bij dergelijke transacties Skype of vrijwel al haar activa door een derde worden overgenomen, zijn de persoonlijke gegevens van Skype-gebruikers in het algemeen een van de overgedragen bedrijfsactiva. We behouden ons het recht voor uw persoonlijke gegevens deel te laten uitmaken van een dergelijke overdracht aan derden.

4. WAT ZIJN COOKIES EN GIF'S EN HOE GEBRUIKT SKYPE DEZE?

Belangrijkste punten

Door gebruik te maken van de websites en/of software van Skype stemt u in met het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies op elk moment weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen (indien uw browser dit toestaat), door niet langer gebruik te maken van de websites en/of software van Skype of door gebruik te maken van de toepasselijke uitschrijffuncties. U moet er rekening mee houden dat bepaalde functies alleen beschikbaar zijn via het gebruik van cookies. Als u besluit om geen cookies te accepteren, kunt u dergelijke functies mogelijk niet gebruiken.

4.1 Wat zijn cookies en GIF's?

4.1.1. Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met daarin een reeks tekens (tekst), die vanaf de server van een website worden verzonden naar uw browser. De cookie kan een uniek herkenningsteken bevatten, maar bevat geen persoonlijk identificeerbare gegevens zoals uw naam of e-mailadres. Skype kan cookies gebruiken wanneer u haar websites bezoekt, gebruikmaakt van software van Skype of andere websites bezoekt waarop Skype adverteert. De browser van de Skype-softwareclient of uw internetbrowser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op, en de cookie is bij uw volgende bezoek aan de website toegankelijk voor de website. Ook andere websites kunnen cookies naar uw browser zenden, maar uw browser voorkomt dat deze websites de cookiegegevens van Skype kunnen lezen.

Een typische Skype-cookie kan er als volgt uitzien:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC staat voor Skype Cookie (cookienaam)
LC is de taal van uw voorkeur voor onze website
CCY (Currency) is de valuta van uw voorkeur voor onze website
CC (Country Code) is een landcode
TZ (Time Zone) is de tijdzone
VER is de clientversie van de Skype-software die de gebruiker uitvoert
TS (Time Set) is de tijd waarop de cookie is ingesteld
TM (Time Modified) is de tijd waarop de cookie is gewijzigd.

4.1.2. Andere vergelijkbare technologieën

Webpagina's en clientinterfaces van Skype kunnen clear GIF's, webbakens, traceringspixels en andere soortgelijke elektronische afbeeldingen bevatten waarmee cookies op onze websites worden geleverd en wij het aantal gebruikers kunnen tellen dat deze websites heeft bezocht. Daarnaast gebruiken we deze afbeeldingen in onze HTML-e-mails, zodat wij weten welke e-mails zijn geopend en opgevolgd en zodat wij u kunnen herkennen en uw activiteiten op onze websites als gevolg van deze acties kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van bepaalde communicatie en de effectiviteit van onze marketingcampagnes meten en uw online-ervaring personaliseren en aanbevelingen geven op basis van uw activiteit.

4.2 Welk type cookies wordt door Skype gebruikt?

Skype gebruikt sessiecookies, permanente cookies en lokaal gedeelde objecten (Flash-cookies).

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies, of unieke, aan uw browser gerelateerde herkenningstekens, die actief zijn gedurende uw bezoek aan de websites van Skype of het werkingsgebied van de Skype-softwareclient. Zodra u de browser sluit, verdwijnt de sessiecookie-id. De gegevens over uw bezoek worden niet bewaard.

Permanente cookies blijven bestaan in uw browser, ook nadat u deze hebt gesloten, en kunnen bij volgende bezoeken aan de website weer door uw browser worden gebruikt.

Lokaal gedeelde objecten of 'Flash-cookies' zijn cookies die zijn geschreven met behulp van Adobe Flash-technologie. Deze worden op dezelfde manier op uw computer bewaard, maar zij kunnen niet op dezelfde manier op browserniveau worden beheerd.

4.3 Hoe Skype cookies gebruikt

Skype gebruikt haar eigen cookies voor diverse doeleinden, onder meer om:

1. u te herkennen wanneer u zich aanmeldt en te begrijpen hoe u bij onze website bent gekomen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we u relevante klantinhoud en informatie bieden. Bijvoorbeeld:

 • als u op onze website bent gekomen door te klikken op een koppeling voor informatie over VS-abonnementspakketten, kunnen wij ervoor zorgen dat u inhoud ziet die voor deze aanbiedingen relevant is;
 • we kunnen uw tijdzone herkennen, zodat uw gesprekslijsten correct worden weergegeven;
 • als uw laatste aankoop inclusief btw was, kunnen we ervoor zorgen dat we altijd een prijs inclusief btw tonen;
 • als uw cookie al lange tijd geleden werd opgeslagen, weten we dat u geen nieuwe gebruiker bent en zullen we geen inhoud tonen die bedoeld is voor nieuwe gebruikers, zoals pagina's over 'Skype leren gebruiken';

2. door u geselecteerde voorkeuren te onthouden, zoals:

 • de taal waarin u onze website wilt bekijken;
 • de valuta waarin u onze prijzen wilt zien;

3. fraude te bestrijden;

4. Skype te informeren over de versie van de Skype-softwareclient die u gebruikt, zodat we u kunnen voorzien van nieuwe software-updates en u naar de relevante Help-pagina's kunnen doorleiden;

5. u in staat te stellen om via de Skype-softwareclient naar uw account en de accountservices te gaan;

6. interne en klantanalyses uit te voeren en cijfers en statistieken te verkrijgen over onze websites, zoals het totale aantal bezoekers en paginaweergaven;

7. de effectiviteit en prestaties van onze advertentie- en marketingcampagnes te meten en onderzoek uit te voeren, op basis waarvan we onze producten en websites kunnen verbeteren;

8. beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals een 'time-out' wanneer u een bepaalde tijd niet aangemeld bent geweest op het servicegedeelte van uw account;

9. uw Skype-client te vullen met de gegevens van een van uw Skype-contactpersonen, wanneer deze contactpersoon u heeft uitgenodigd om u in te schrijven bij Skype;

10. videomateriaal aan u te leveren;

11. de voor u meest relevante Skype-advertenties te tonen wanneer u andere websites bezoekt waarop Skype-advertenties worden weergegeven.

4.4 Cookies van derden

Behalve Skype kunnen ook analyse-, advertentie- en gelieerde partners van Skype cookies op uw computer zetten en toegang tot deze cookies krijgen wanneer u de Skype-softwareclient gebruikt of een website van Skype bezoekt.

4.4.1 Analyses

Skype maakt gebruik van analysepartners, waaronder Omniture, Google Analytics, HockeyApp en Flurry Analytics, voor het verzamelen van statistische en analytische gegevens over hoe gebruikers de websites en softwareclients van Skype gebruiken. Deze partners verzamelen en aggregeren bijvoorbeeld gegevens over paginaweergaven en kliks op onze sites, de zoekmachines en trefwoorden die zijn gebruikt om onze sites te vinden, koppelingen die vanaf onze site zijn gevolgd, informatie over fouten en crashes in onze software en soortgelijke informatie. Als u onze website hebt geopend via een koppeling in een e-mail die wij naar u hebben gestuurd, kunnen deze analytische gegevens worden gebruikt om u in de toekomst gerichte e-mails te sturen. Deze analytische gegevens worden niet gebruikt om u naar andere websites te volgen.

4.4.2 Advertenties

De advertenties van Skype en van derden die te zien zijn in desoftware en producten van Skype en op websites van Skype en derden, worden u geleverd door Microsoft Advertising of andere zorgvuldig geselecteerde advertentiepartners (de 'Advertentiepartners').

Skype en haar Advertentiepartners kunnen gebruikmaken van niet-persoonlijk identificeerbare informatie die u in uw Skype-profiel of op andere wijze aan Skype hebt verstrekt, zoals uw leeftijd, geslacht, taal en het land waarin u woont, evenals informatie over uw relatie met en gebruik van websites, software en producten van Skype, om u advertenties te tonen die waarschijnlijk beter aansluiten bij uw interesses, en om ons te helpen bij het meten en verbeteren van de resultaten van onze advertentiecampagnes. Skype en haar Advertentiepartners kunnen voor het verzamelen van deze informatie gebruikmaken van cookies en/of webbakens (GIF's).

4.4.3. Gelieerde partners

De gelieerde netwerkprogrammapartner van Skype staat derden toe om mensen bij Skype te introduceren. Onze gelieerde partners kunnen cookies naar uw computer verzenden waarmee zij informatie kunnen ontvangen (a) wanneer u op een op Skype betrekking hebbende koppeling klikt op een site van een van onze gelieerde partners, en/of (b) wanneer u een aankoop doet op de website van Skype, met het doel om commissie te betalen aan de gelieerde partner. Als u de site van Skype opnieuw en rechtstreeks bezoekt, kan onze gelieerde netwerkprogrammapartner u herkennen en de site van de gelieerde partner belonen voor het aanbevelen van onze site. Deze cookies vallen niet onder het beheer van Skype. Ga voor meer informatie naar de site van onze gelieerde netwerkpartner Commission Junction op: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Overige inhoud van derden

Soms kunnen de websites van Skype widgets of ingevoegde video-inhoud van derden bevatten, zoals YouTube. Wanneer u deze inhoud bekijkt of deze widget gebruikt, accepteert u mogelijk cookies van deze websites. Deze cookies vallen niet onder ons beheer. Kijk op de site van de betreffende derde voor meer informatie.

4.5 Uw keuzes met betrekking tot cookies

We raden niet aan om het gebruik van cookies te beperken of cookies te weigeren, omdat dit de functionaliteit van onze websites en producten kan beïnvloeden. Mocht u dit toch willen doen, kijk dan hieronder voor de beschikbare opties. Uitgebreide informatie over cookies is ook te vinden op www.aboutcookies.org.

4.5.1 Browsercookies

Bij de meeste browsers kunt u via de Help-optie op de taakbalk te weten komen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, hoe u cookies kunt verwijderen en hoe u het ontvangen van cookies volledig kunt uitschakelen.

De browsercookies van de Skype-software kunnen worden uitgeschakeld door: op de werkbalk in uw Skype-softwareclient het menu Bestand te openen, de optie Privacy te kiezen en het vinkje weg te halen bij het vakje 'Skype-browsercookies accepteren'.

4.5.2 Lokaal gedeelde objecten (Flash-cookies)

U kunt het gebruik van Flash-cookies beheren via http://www.macromedia.com/support/documentation/.

U kunt Flash-cookies ook via uw browser beheren, afhankelijk van de versie van Internet Explorer (of andere browser) en mediaspeler die u gebruikt. Bekijk ook de website van Adobe op http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Analyses

Uitschrijven voor de analytische cookies van Omniture kan op: https://smetrics.skype.com/optout.html

Uitschrijven voor de analytische cookies van Google Analytics kan op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Uitschrijven voor de analytische cookies van Flurry Analytics kan op: http://www.flurry.com/user-opt-out.html

4.5.4 Browserknoppen voor "Do Not Track" (DNT) en traceerbeveiliging

Sommige nieuwere browsers hebben "Do Not Track"-functionaliteit geïmplementeerd. Door middel van deze functies kunt u bezochte websites laten weten dat u niet wenst te worden getraceerd. Er kunnen via die sites (of de inhoud van derden op die sites) toch activiteiten plaatsvinden die onder traceren kunnen vallen, ondanks dat u hebt aangegeven dat u zulks niet wilt. Dit hangt af van het privacybeleid van die sites.  Het DNT-signaal wordt nog onderzocht. Daarom reageert Microsoft op dit moment nog niet op DNT-signalen van browsers op haar eigen websites en onlineservices, of op websites van derden en onlineservices met advertenties en inhoud van Microsoft, of waarop Microsoft anderszins informatie kan verzamelen.  Wij zijn in continue samenwerking met onlinebedrijven om een begrip te vormen hoe om te gaan met DNT-signalen. Voorlopig kunnen gebruikers zich uitschrijven voor gerichte advertenties van Microsoft, zoals hieronder wordt uiteengezet.

Versie 9 en hoger van Internet Explorer hebben een zogenaamde traceerbeveiliging die voorkomt dat de websites die u bezoekt, automatisch gegevens over uw bezoek verzenden naar externe inhoudsproviders. Wanneer u een traceerbeveiligingslijst maakt, blokkeert Internet Explorer inhoud van derden, waaronder cookies, van elke website die is gemarkeerd als een te blokkeren site. Door bezoeken aan deze externe sites te beperken, zorgt Internet Explorer ervoor dat deze minder informatie over u kunnen verzamelen. Bekijk voor meer informatie over traceerbeveiliging en Do Not Track de privacyverklaring van Internet Explorer  of de Help voor Internet Explorer.

5. UW KEUZES MET BETREKKING TOT ADVERTENTIES

Op Skype-websites en sommige Skype-softwareclients kunnen advertenties van derden staan die worden geleverd door Microsoft Advertising en haar Advertentiepartners. Wij kunnen gebruikmaken van niet-persoonlijk identificeerbare informatie die u in uw Skype-profiel of op andere wijze aan Skype hebt verstrekt, zoals uw leeftijd, geslacht, taal en het land waarin u woont, evenals informatie over uw relatie met websites, software en producten van Skype, zoals de bestemming van uw gesprekken, om u advertenties te tonen die beter aansluiten bij uw interesses en om ons te helpen bij het meten en verbeteren van de resultaten van onze advertentiecampagnes en aanbiedingen.

Deze advertenties kunnen ook worden getoond op basis van andere informatie die Microsoft Advertising verzamelt buiten de websites en software van Skype om. Om gerichtere advertenties binnen de Skype-softwareclient te tonen, kan Microsoft Advertising bijvoorbeeld gebruikmaken van de browsercookies die door Microsoft-websites zijn geplaatst.


Voor meer informatie over hoe Microsoft Advertising informatie verzamelt en gebruikt voor het plaatsen van gerichte advertenties op Skype en andere sites, met inbegrip van informatie over het gebruik van informatie die via Skype is verzameld, zoals leeftijd, geslacht en andere informatie die is verzameld in het kader van het leveren van advertenties aan of namens Skype voor het plaatsen van gerichte advertenties op andere sites, verwijzen we u naar de privacyverklaring van Microsoft Advertising.

Als u zich aanmeldt bij Skype via een Microsoft-account of een Skype-account die u hebt gekoppeld aan een Microsoft-account, kunt u zich uitschrijven voor gerichte advertenties van Microsoft Advertising door naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759 te gaan.

U kunt zich ook uitschrijven voor de ontvangst van op gedrag gerichte advertenties van Microsoft en andere advertentiebedrijven door naar de volgende sites te gaan:

1.  In de Verenigde Staten:

2.  In Europa:

3.  In Canada:

Daarnaast kunt u zich bij sommige versies van de Skype-software waarin gerichte advertenties worden getoond via de privacy-opties in de software of het accountinstellingenmenu uitschrijven voor door Microsoft gerichte advertenties die in de software worden weergegeven. Als u zich uitschrijft, blijft u advertenties ontvangen op basis van het land waarin u woont, uw taalvoorkeur en de locatie van uw IP-adres, maar wordt er geen gebruik gemaakt van andere gegevens.

In sommige gevallen kan Microsoft Advertising advertenties van andere onlinereclamenetwerken in Skype-software mogelijk maken. In sommige gevallen kunnen deze derden cookies op uw computer plaatsen en informatie verzamelen over uw online-activiteiten over websites of onlineservices. Tot deze bedrijven behoren momenteel, zonder hier volledig te zijn: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe en Zumobi. Als u zich via de hierboven genoemde methode voor gerichte advertenties in de Skype-software hebt uitgeschreven, geeft Skype bij het advertentieverzoek geen profielinformatie door aan deze advertentieaanbieders. Omdat deze derden echter cookies op uw computer kunnen plaatsen om hun eigen doelgroepactiviteiten te faciliteren, worden de gerichte-advertentieactiviteiten van deze bedrijven niet noodzakelijkerwijs door de hierboven beschreven uitschrijfmethode van Skype tegengehouden. Het is mogelijk dat deze bedrijven eveneens een manier bieden om u uit te schrijven voor het gebruik van gerichte advertenties op basis van hun cookies. Meer informatie hierover vindt u door te klikken op de bedrijfsnamen hierboven en de koppelingen naar de websites van deze bedrijven te volgen. Veel van hen zijn ook lid van het Network Advertising Initiative (NAI) of de Digital Advertising Alliance (DAA), die elk een eenvoudige manier aanbieden om u uit te schrijven voor gerichte advertenties van deelnemende bedrijven.

6. UW GEBRUIKERSPROFIEL

Uw gebruikersprofiel bestaat uit de door u tijdens de registratie of later verstrekte informatie die te zien is in uw Skype-profiel in de Skype-softwareclient, in het telefoonboek van Skype en op de pagina met uw persoonlijke gegevens in uw account op www.skype.com. Uw profiel kan uw Skype-gebruikersnaam bevatten, uw volledige naam, adres, vaste en mobiele telefoonnummers, geslacht, geboortedatum, land, taal, de URL van uw 'over mij'-pagina en andere informatie die u beschikbaar wilt stellen. Uw gebruikersprofiel is voor u toegankelijk via het menu 'Skype' in de Skype-softwareclient of via uw account op www.skype.com. Hier kunt u gegevens corrigeren of aanvullen, niet-verplichte informatie verwijderen en de privacyinstellingen voor uw profielinformatie inzien.

7. GEKOPPELDE WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN

De Skype-websites kunnen koppelingen bevatten waarmee u de website van Skype verlaat en toegang krijgt tot een andere website. Gekoppelde websites vallen niet onder het beheer van Skype en deze websites hanteren een ander privacybeleid. Het privacybeleid van Skype is uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verkregen op de websites of via uw gebruik van de software en producten van Skype en/of uw relatie met Skype. Skype dringt er daarom bij u op aan voorzichtig te zijn met het online verstrekken van persoonlijke gegevens. Skype aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites.

Wanneer u gebruikmaakt van extra's, invoegtoepassingen of toepassingen van derden in samenhang met de Skype-software of gebruikmaakt van toepassingen of producten van derden waarin de Skype-software is opgenomen of ingebed ('Toepassingen'), kunnen de aanbieders van dergelijke Toepassingen toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke gegevens over u. Skype controleert niet, en kan niet controleren, op welke manier aanbieders van Toepassingen gebruikmaken van persoonlijke gegevens met betrekking tot die Toepassingen. Lees voor installatie altijd eerst het privacybeleid of de eventuele andere voorwaarden die voor het gebruik van dergelijke Toepassingen gelden.

8. HOE BESCHERMT SKYPE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Skype treft passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de aan Skype verstrekte of door Skype verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en uitzonderingen op grond van de relevante wetgeving. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel van Microsoft of haar gelieerde partners, dochterondernemingen of serviceproviders voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

Skype mag chatberichten en sms-berichten automatisch scannen voor (a) het identificeren van mogelijke spam en/of (b) het identificeren van URL's die eerder zijn aangemeld als spam-, fraude- of phishing-koppelingen; en (c) als onderdeel van onze inspanningen om de software enproducten van Skype, of onze klanten te beschermen. In een beperkt aantal gevallen mag Skype chatberichten of sms-berichten opnemen en handmatig evalueren in verband met deze inspanningen. Skype mag geheel naar eigen goeddunken mogelijke spam blokkeren, de doorgifte ervan verhinderen of verdachte koppelingen of inhoud uit berichten verwijderen.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN VRIENDEN

Mogelijk wilt u uw vrienden uitnodigen om van Skype gebruik te maken. Wanneer u gebruik wilt maken van de verwijzingsservice van Skype, wordt u doorgeleid naar een webpagina waar u op een onlineformulier een of meer e-mailadressen kunt invoeren. De op dit formulier ingevoerde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het automatisch aanmaken van een e-mailbericht aan deze potentiële Skype-gebruikers. Met het invoeren van de e-mailadressen van uw vrienden geeft u te kennen dat zij akkoord zijn gegaan met het verstrekken van hun gegevens. Skype mag u in de uitnodiging die naar uw vrienden wordt gestuurd, bekendmaken als de persoon van wie de verwijzing afkomstig is, en zal uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer in de uitnodiging vermelden.

10. CONTACT MET U

Skype kan u voor het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van tijd tot tijd vragen informatie te geven over uw ervaringen. U bent op geen enkel moment verplicht dergelijke gegevens te verstrekken. Alle informatie die vrijwillig is verstrekt via feedbackformulieren op de website of via enquêtes waaraan u deelneemt, wordt gebruikt voor het evalueren van deze feedback en het verbeteren van de Skype-software en andere producten en websites van Skype en Microsoft.

Skype kan contact met u opnemen voor het versturen van berichten over fouten en servicekwesties. Daarnaast behoudt Skype zich het recht voor om gebruik te maken van e-mail, de Skype-software of sms om u op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken betreffende uw gebruik van de software, de websites en/of de producten van Skype, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanspraken ten aanzien van inbreuk op rechten van derden.

Skype kan u via e-mail of sms op de hoogte stellen van het feit dat iemand heeft geprobeerd contact met u op te nemen. Skype kan u verder via e-mail, sms of de Skype-software op de hoogte houden van nieuws over de software en de producten van Skype die u hebt gekocht, en/of u informeren over andere Skype-producten of andere Skype-gerelateerde informatie. U kunt ervoor kiezen dergelijke meldingen en/of promotionele (a) e-mails niet te ontvangen door op de link 'uitschrijven' te klikken in de e-mail die u ontvangt, of door uw meldingsinstellingen te wijzigen op uw accountpagina op www.skype.com; en (b) sms niet te ontvangen door de instructies te volgen in de sms die u ontvangt.

Wanneer u hebt geregistreerd voor of gebruikmaakt van co-branded Skype-producten, kunnen de e-mails of sms-berichten die u ontvangt, afkomstig zijn van ons partnerbedrijf, dat handelt namens Skype.

11. HOE KUNT U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS INZIEN EN WIJZIGEN?

U hebt het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke gegevens. Bepaalde informatie over u kan online worden ingezien en bewerkt na aanmelding op uw accountpagina op www.skype.com. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, aanvullen of verwijderen van uw persoonlijke gegevens zal door ons binnen een redelijke tijd en na verificatie van uw identiteit worden gereageerd.

Skype zal al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij deze informatie van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden moet worden bewaard. Vanwege de technische aard van het 'peer-to-peer'-netwerk kan het soms tot twee weken duren voordat uw Skype-id volledig uit het 'peer-to-peer'-netwerk is verdwenen. Gedurende deze tijd kunnen uw gegevens bij zoekopdrachten nog steeds tevoorschijn komen.

12. HOELANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR SKYPE BEWAARD?

Skype bewaart uw informatie zo lang als noodzakelijk is om: (1) de Doelen (zoals gedefinieerd in artikel 2 van dit Privacybeleid) te verwezenlijken of (2) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettige verzoeken en toepasselijke vonnissen van bevoegde rechtbanken.

Bewaren van chat-, spraak- en videoberichten

Uw chatberichten (IM), voicemail en videoberichten, met inbegrip van eventuele media die u deelt via onze berichtenfuncties, zoals video's, foto's of uw locatie op een kaart, (gezamenlijk 'berichten'), kunnen worden opgeslagen door Skype (a) voor het overbrengen en synchroniseren van uw berichten en (b) om uw geadresseerden en u in staat te stellen de berichten weer te geven. Berichten worden over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen door Skype bewaard, tenzij het ons wettelijk verplicht of toegestaan is hiervan af te wijken.

13. MICROSOFT-ACCOUNT

Microsoft-account (voorheen bekend als Windows Live ID en Microsoft Passport) is een service waarmee u zich kunt aanmelden bij producten (waaronder Skype), websites en services van Microsoft en geselecteerde partners van Microsoft.

Wanneer u een Skype-account hebt, kunt u deze aan een Microsoft-account koppelen, zodat u uw contactpersonen en andere informatie van beide accounts op één plek kunt bekijken. Wanneer u ervoor kiest uw Skype-account aan uw Microsoft-account te koppelen, kunnen Outlook.com-gebruikers die met u communiceren of die u toevoegen aan hun contactpersonen, worden uitgenodigd op Skype contact met u te leggen.

Om de Skype-app te kunnen gebruiken op een Windows 8- of Windows 8.1-apparaat, moet u zich eerst bij Windows aanmelden met een Microsoft-account. Nadat u de app voor de eerste keer hebt gestart, wordt u elke keer wanneer u op datzelfde apparaat met uw Microsoft-account bij Windows bent aangemeld, ook bij de app aangemeld. Lees voor meer informatie het privacybeleid van respectievelijk Windows 8  of Windows 8.1, dat u respectievelijk hier en  hier kunt vinden.

Voor meer info over Microsoft-accounts, onder meer over het aanmaken en gebruiken van een Microsoft-account, het bewerken van accountgegevens en de manier waarop we informatie die betrekking heeft op een Microsoft-account, verzamelen en gebruiken, verwijzen we u naar de privacyverklaring voor Microsoft-accounts.

14. KINDEREN

Websites en softwareclients van Skype zijn niet bedoeld of ontworpen voor gebruikers jonger dan 13 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om te zorgen dat er geen informatie van hun kind wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming.

15. MOBIELE MELDINGEN

Wanneer u Skype op uw telefoon gebruikt, kan Skype gebruikmaken van meldingsservices voor die telefoon om u te informeren over inkomende oproepen, chats en andere berichten, wanneer de Skype-toepassing niet actief is of u er geen actief gebruik van maakt. Deze services kunnen door derden worden geleverd. Voor berichten die bijvoorbeeld naar een Apple-apparaat worden verzonden, wordt gebruikgemaakt van de pushmeldingsservice van Apple.

Meldingsservices kunnen bij het leveren van hun service informatie ontvangen over de beller, de afzender van het bericht en de inhoud van het bericht en zij kunnen de informatie gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en het privacybeleid van de serviceprovider. Skype is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door externe meldingsservices worden verzameld.

Indien u geen gebruik wilt maken van meldingsservices van derden om meldingen te ontvangen over inkomende oproepen en berichten van Skype,kunt u deze uitschakelen via Instellingen>Meldingen>Skype.

16. KAARTEN EN LOCATIEFUNCTIES

Als u akkoord gaat met toegang tot uw locatie, kan Skype deze informatie gebruiken om u services aan te bieden die u aanvraagt, of om u informatie op maat aan te bieden. Skype kan bijvoorbeeld functies bevatten die zijn gebaseerd op de Bing Maps-service of de kaartservices van een andere derde waarmee u uw huidige locatie kunt delen op een kaart of items kunt zoeken op een kaart, zoals nabijgelegen WiFi-toegangspunten. Wanneer u uw locatie op een kaart wilt tonen of wilt zoeken naar nabijgelegen WiFi-toegangspunten, wordt uw verzoek ter verwerking overgedragen naar Bing Maps en/of de kaartservice van de derde. Locatiegegevens kunnen gegevens van zendmasten, gegevens van WiFi-hotspots en GPS-gegevens (Global Position System) zijn.

Wanneer u een Skype-functie gebruikt om uw locatie te tonen met behulp van Bing Maps, verzamelt Bing de verzoeken en kan als onderdeel van de service de locatiegerelateerde informatie met betrekking tot de verzoeken worden gebruikt voor de berekening van betalingen aan de gegevensleveranciers van Bing. Voor meer info over de manier waarop Bing informatie verzamelt en gebruikt, gaat u naar http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Voor meer info over de manier waarop informatie door kaartservices van derden wordt verzameld en gebruikt, raadpleegt u de privacyverklaringen voor deze services. Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, kan Skype kaartservices aanbieden via services van derden. Skype kan bijvoorbeeld op bepaalde apparaten gebruik maken van Google Maps. Info over de informatie die Google verzamelt via haar kaartservices, vindt u op http://www.google.com/privacy.html.

Wanneer u gebruik maakt van een locatiegebaseerde service of functie, kunnen beschikbare gegevens van zendmasten, WiFi-gegevens en GPS-gegevens (Global Position System) worden verzonden naar Microsoft. Microsoft gebruikt locatie-informatie om de door u aangevraagde services aan te bieden, informatie op maat aan te leveren en producten en servicesvan Microsoft te verbeteren.

Bij bepaalde services kunt u mogelijk instellen wanneer locatie-informatie wordt verzonden naar Microsoft of ter beschikking wordt gesteld aan anderen. Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat hebt gekregen, voor informatie over het uitschakelen van locatiefuncties.

17. KAN DIT PRIVACYBELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Skype zal dit Privacybeleid af en toe bijwerken naar aanleiding van wijzigingen in onze software en/of producten en feedback van klanten. Wanneer we wijzigingen in dit Privacybeleid op skype.com/go/privacy plaatsen, werken we de datum van de "laatste herziening" onder aan het Privacybeleid ook bij. Bij belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid of in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte door voorafgaand aan de invoering van de wijziging een duidelijk zichtbare mededeling inzake die wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een mededeling te sturen. U gaat ermee akkoord dat voortzetting van uw gebruik van de software of producten van Skype na deze mededeling, betekent dat u het Privacybeleid hebt geaccepteerd. We raden u aan dit Privacybeleid geregeld opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Skype uw informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.

18. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET SKYPE?

Voor contact met Skype in verband met software of producten met de merknaam 'Skype' kunt u een ondersteuningsverzoek indienen bij het klantondersteuningsteam.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23-29 Rives de Clausen
L-2165 Luxemburg
Luxemburg

Alleen voor leden van Skype Manager in de Verenigde Staten:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, California 94304, VS

De Microsoft-vestiging in uw land of regio kunt u hier vinden: http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Skype en/of Microsoft – Laatst bijgewerkt: april 2014