Skype’s Gebruiksvoorwaarden voor gebruikers in de VS

Skype’s USA Consumer Terms of Use

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE DOWNLOADT OF GEBRUIKMAAKT VAN EEN OF MEER PRODUCTEN OF SKYPE-WEBSITES

Belangrijkste punten

Het is belangrijk dat u dit document in zijn geheel doorleest en begrijpt. Er zijn echter enkele belangrijke punten die we moeten benadrukken:

GEEN TOEGANG TOT ALARMNUMMERS: De Software is geen vervanging van uw gewone vaste of mobiele telefoon. U kunt met de Software geen noodoproepen maken naar alarmnummers. U dient zelf te zorgen voor alternatieve communicatiemogelijkheden om in geval van nood alarmnummers te kunnen bereiken.

CONTROLEER DE GEBRUIKSBEPERKINGEN: In sommige regio's gelden beperkingen voor het gebruik van de Software. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat het u wettelijk is toegestaan om op uw locatie gebruik te maken van de Software.

NUMMERS WORDEN GEEN EIGENDOM: Wanneer Skype u een Skype-nummer of Skype To Go-nummer toewijst, wordt dit nummer niet uw eigendom en krijgt u evenmin het recht om dat nummer voor altijd te behouden. Skype kan het aan u toegewezen nummer indien nodig van tijd tot tijd wijzigen of intrekken. U mag uw Skype-nummer of Skype To Go-nummer niet aan iemand anders overdragen of proberen over te dragen. U dient te voldoen aan alle eisen omtrent de toewijzing die werden weergegeven bij de aankoop van een Skype-nummer; niet-naleving hiervan kan leiden tot intrekking van het nummer. Zie ook paragraaf 19.1.

SKYPETEGOED WORDT NA 180 DAGEN GEDEACTIVEERD: Bij het kopen van Skypetegoed dient u zich te realiseren dat het tegoed na 180 dagen inactiviteit wordt gedeactiveerd. Zie ook paragraaf 9.2.

ARBITRAGECLAUSULE EN AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS: Een bindende arbitrageclausule en afstandsverklaring inzake collectieve claims heeft invloed op uw rechten om een geschil met Skype, zijn geaffilieerde ondernemingen of andere derden, waaronder mobiele-telefoonproviders, op te lossen. Lees paragraaf 21 zorgvuldig door.

1. UW OVEREENKOMST MET SKYPE

1.1 De softwaretoepassingen voor internetcommunicatie van Skype (de 'Software voor internetcommunicatie'), andere softwaretoepassingen onder de merknaam 'Skype' (tezamen de 'Skype-software'), en bijbehorende documentatie (in zowel gedrukte als elektronische vorm), met inbegrip van alle verbeteringen, wijzigingen, uitbreidingen, oplossingen, updates, upgrades en toekomstige versies daarvan (de 'Updates') en al dan niet kosteloos of tegen een vergoeding beschikbaar gesteld (tezamen de 'Software'), worden aan u in licentie gegeven (en niet aan u verkocht) door Skype Software S.à r.l., tenzij u een Softwareversie gebruikt die inbegrepen is bij Windows 8.1 of hoger. Als u een softwareversie gebruikt die is inbegrepen bij Windows 8.1 of hoger, wordt de Software aan u in licentie gegeven onder de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft voor de Windows-versie die u gebruikt; deze Overeenkomst (anders dan de softwarelicentie in paragraaf 4.1) is wel van toepassing op uw gebruik van de Software en producten.

1.2 De functies en producten die via de Software gratis beschikbaar worden gesteld (met uitzondering van producten of functies die enkel gedurende een proefperiode gratis beschikbaar zijn) (de 'Gratis producten'), worden aan u geleverd door Skype Software S.à r.l.

1.3 Alle aanvullende producten of functies van de Skype-software, of andere producten met de merknaam 'Skype' of waarvoor u betaalt (met inbegrip van producten of functies die enkel gedurende een proefperiode gratis beschikbaar zijn) (de 'Betaalde producten'), worden aan u geleverd door Skype Communications S.à r.l.

1.4 'Skype-websites' verwijst naar www.skype.com, (geëxploiteerd door Skype Communications S.à.r.l.) en alle andere door Skype geautoriseerde websites met een link naar deze Voorwaarden.

1.5 'Skype' staat, afhankelijk van de context, voor Skype Software S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg, Skype Communications S.à r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg of Skype Communications US Corporation, 6100 Neil Road, Reno, Nevada 89511;

1.6 'Producten' verwijst naar de gezamenlijke Gratis producten en Betaalde producten;

1.7 'u' of 'uw' verwijst naar u, geregistreerde houder van de Gebruikersaccount (zoals beschreven in paragraaf 6.1) en licentienemer onder deze Voorwaarden.

1.8 'Belastingen' verwijst naar het bedrag aan belastingen, door de wet opgelegde vergoedingen, toeslagen of andere vergoedingen die wij verplicht moeten innen van u en moeten afdragen aan een overheid in de VS (federaal, staat of lokaal) of het buitenland, of aan een overheidsorgaan, commissie of semi-overheidsorgaan, als gevolg van onze levering van Betaalde producten aan u. Een overzicht van deze Belastingen vindt u op www.skype.com/go/ustax.

1.9 Uw overeenkomst met Skype bestaat uit de in dit document uiteengezette voorwaarden, het in dit document uiteengezette fair use-beleid en de Aanvullende Voorwaarden waarnaar wordt verwezen in paragraaf 14 (tezamen de 'Voorwaarden' of 'Overeenkomst'). In geval van tegenstrijdigheden tussen het fair use-beleid of de Aanvullende Voorwaarden en dit document, is dit document doorslaggevend.

2. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Om de Software, Producten en/of Skype-websites te kunnen downloaden en/of te kunnen gebruiken, dient u eerst deze Voorwaarden te accepteren. U accepteert deze Voorwaarden (a) wanneer u klikt om de Voorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan; of (b) wanneer u de Software, Producten en/of Skype-websites downloadt en/of gebruikt. We raden u aan een kopie van deze Voorwaarden te bewaren voor uw eigen administratie. U kunt ook via uw accountpagina op www.skype.com een exemplaar downloaden van de Voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankopen. Deze Voorwaarden blijven van kracht vanaf de acceptatiedatum tot beëindiging van de Overeenkomst door u of Skype overeenkomstig paragraaf 11.

2.2 U kunt de Software, Producten en Skype-websites niet gebruiken of openen indien u niet: (a) wettelijk gerechtigd bent om de Software, producten of Skype-websites te gebruiken in de VS en andere landen waarin u gevestigd bent of waarin u verblijft op het moment dat u de Software, Producten of Skype-websites gebruikt, of (b) bekwaam bent om een bindende wettelijke overeenkomst aan te gaan met Skype. Deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing op inwoners van de VS die zich in de VS bevinden op het moment dat zij hun Skype-account registreerden, en op elk navolgend gebruik van of toegang tot de Software, Producten of Skype-websites door de betreffende personen binnen of buiten de VS.

3. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

3.1 Skype kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Skype publiceert deze wijzigingen op www.skype.com/go/tou. Wijzigingen in het fair use-beleid en/of de Aanvullende Voorwaarden worden bekendgemaakt op de betreffende Skype-website. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, op voorwaarde dat wijzigingen in bepalingen betreffende de bindende arbitrage of afstandsverklaring inzake collectieve claims, of andere oplossing van geschillen of toepasselijk recht, of bepaling van rechtbanken in deze Voorwaarden, niet van toepassing zijn op een geschil dat een partij schriftelijk heeft aangezegd voorafgaand aan de datum waarop de wijzigingen worden gepubliceerd op de Skype-website. Neem de Voorwaarden daarom regelmatig opnieuw door. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw uitdrukkelijke acceptatie van de Voorwaarden of uw gebruik van de Software, Producten en/of Skype-websites na de publicatiedatum betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kunt u uw relatie met Skype beëindigen overeenkomstig paragraaf 11 hieronder.

4. LICENTIE

4.1 Licentie. Indien u deze Voorwaarden naleeft, wordt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, gratis licentie verstrekt voor het downloaden en installeren van de Software op een pc, mobiele telefoon of ander apparaat; en voor het persoonlijk gebruik van de Software via uw individuele Skype-gebruikersaccount, als individu en niet als een zakelijke entiteit (het 'Gebruikersaccount'). Voor alle duidelijkheid: (a) IT-beheerders die voor een bedrijf werkzaam zijn, mogen de Skype-software downloaden en installeren op pc's of andere apparaten die door werknemers van dat bedrijf worden gebruikt, en (b) het is u toegestaan gebruik te maken van de Software op een universiteit of andere onderwijsinstelling, of op het werk. Skype behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden aan u zijn toegekend.

4.2 Beperkingen. U gaat ermee akkoord dat het u niet is toegestaan:

(a) de Software te sublicentiëren, verkopen, toe te wijzen, verhuren, leasen, exporteren, importeren, distribueren, over te dragen of op andere wijze derden rechten te verlenen op de Software;

(b) de Software of onderdelen van functies daarvan te wijzigen, er afgeleide werken of verbeteringen van te maken, te vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren, ontsleutelen, emuleren of te hacken, of om de broncode of protocollen ervan te achterhalen of pogingen daartoe te doen, of om het voornoemde te veroorzaken, toe te staan of goed te keuren (behalve voor zover wettelijk toegestaan);

(c) auteursrechtelijke vermeldingen of andere eigendomsvermeldingen in de Software te verwijderen, verhullen of wijzigen;

(d) de Software (of onderdelen ervan) te gebruiken of te laten gebruiken bij of voor het leveren van commerciële producten of diensten aan derden. Het voorgaande betekent niet dat u geen gebruik mag maken van de Software voor uw eigen zakelijke communicatie, onder de voorwaarden van paragraaf 4.1 hierboven;

(e) gebruik te maken van de Software op een andere wijze dan via uw Gebruikersaccount, tenzij dit gebruik downloaden en installeren als doel heeft.

4.3 Andere technologie. Indien u gebruikmaakt van Software die is voorgeladen op, is ingebed in, is gecombineerd, is gedistribueerd of wordt gebruikt met of is gedownload op andere producten, hardware, softwaretoepassingen, programma's of apparaten (de 'Andere technologie'), gaat u ermee akkoord dat: (a) u gevraagd kunt worden om (i) een afzonderlijke licentieovereenkomst aan te gaan met, en/of (ii) een abonnement aan te schaffen bij en/of (iii) een vergoeding te betalen aan de betreffende eigenaar of licentiegever voor het gebruik van dergelijke Andere technologie; dat (b) sommige Producten en/of functionaliteiten mogelijk niet toegankelijk zijn via de Andere technologie; en dat (c) Skype niet kan garanderen dat de Software altijd beschikbaar zal zijn op of in combinatie met dergelijke Andere technologie. Daarnaast kan onze Software functies bevatten waarmee u informatie kunt verzenden naar of uw positie op een kaart kunt aangeven met een kaartdienst. Door deze functies te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden die gelden voor de kaartdiensten die, waar van toepassing, de Gebruiksrechtovereenkomst voor Bing Kaarten op http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx en voor Google Maps op http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html kunnen bevatten.

4.4 Kennisgevingen van derden. De Software en de Skype-websites kunnen code van derden bevatten waarvoor Skype, en niet de derde, u onder deze Voorwaarden een licentie verleent. Eventuele kennisgevingen voor de code van derden worden alleen ter informatie gegeven. Scripts van derden waarnaar wordt gelinkt of verwezen of die worden opgeroepen vanuit de Software, worden aan u in licentie gegeven door de derde die eigenaar is van dergelijke code, en niet door Skype.

5. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN SKYPE-WEBSITES

5.1 Benodigdheden. Om van de Software en de Producten gebruik te maken, hebt u een breedbandinternetverbinding nodig. U dient zelf te zorgen voor alle zaken die nodig zijn voor toegang tot internet of het mogelijk maken van communicatie, zoals headsets, microfoons en webcams. Een verbinding met internet via een bedrijfs- of privénetwerk dat uw locatie maskeert, kan kosten met zich meebrengen die afwijken van de aangegeven kosten voor uw werkelijke locatie.

5.2 Gebruik van uw benodigdheden. De Software voor internetcommunicatie kan gebruikmaken van de rekencapaciteit, het geheugen en de bandbreedte van de computer (of andere relevante apparatuur) die u gebruikt, met als enkel doel het faciliteren van de communicatie en het tot stand brengen van de verbinding tussen gebruikers van Software voor internetcommunicatie. Indien uw gebruik van de Software voor internetcommunicatie afhankelijk is van het gebruik van een processor en de bandbreedte die eigendom zijn van of beheerd worden door derden, erkent u en stemt u ermee in dat u om gebruik te kunnen maken van uw licentie voor het gebruik van de Software voor internetcommunicatie, eerst toestemming voor dat gebruik moet krijgen van de betreffende derden. Door acceptatie van deze Voorwaarden geeft u te kennen deze toestemming te hebben verkregen.

5.3 Updates voor de Software. Skype kan uw versie van de Skype-software automatisch controleren. Skype kan ook van tijd tot tijd automatisch configuratiewijzigingen en updates voor de Software downloaden. Als u van Skype gebruik wilt kunnen blijven maken, kan het nodig zijn om de Software bij te werken. U gaat er krachtens deze Voorwaarden mee akkoord dergelijke updates te accepteren, tenzij de updates vergezeld gaan van andere voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, moet u het gebruik van de Software onmiddellijk beëindigen en de Software verwijderen. Skype is niet verplicht tot het beschikbaar stellen van updates en garandeert niet dat Skype de versie van het besturingssysteem of apparaat waarvoor u de Software in licentie hebt, zal blijven ondersteunen, of dat de bijgewerkte Software compatibel zal zijn voor gebruik met eindgebruikers die oudere versies van de Software gebruiken. Als u ervoor hebt gekozen Updates van Microsoft te ontvangen, kunnen Microsoft Corporation of haar geaffilieerde ondernemingen en dochterondernemingen ook automatisch updates voor de Skype-software voor Windows downloaden. Updates kunnen noodzakelijk zijn om de softwarecompatibiliteit te handhaven, beveiligingsupdates of probleemoplossingen te implementeren, of nieuwe mogelijkheden, functies of versies te bieden.

5.4 Opschorting, technische verbeteringen en onderhoud. Skype kan van tijd tot tijd onderhoud of upgrades uitvoeren aan of van de Software, Producten of Skype-websites of aan de onderliggende infrastructuur die u in staat stelt gebruik te maken van de Software, Producten of Skype-websites. Hiervoor kan het nodig zijn dat Skype uw gebruik van de Software, Producten of Skype-websites ten dele of in zijn geheel tijdelijk moet opschorten of beperken, tot het moment waarop deze onderhoudswerkzaamheden en/of upgrades zijn voltooid. Skype zal de tijd en datum van een dergelijke opschorting of beperking vooraf bekendmaken op de Skype-website, voor zover mogelijk en voor zover het geen dringende ingrepen betreft. U hebt geen recht op schadevergoeding voor dergelijke opschortingen of beperkingen van het gebruik van de Software, Producten of Skype-websites.

5.5 Geen toegang tot alarmnummers. De Producten en de Software zijn niet bedoeld voor het bellen van alarmnummers van ziekenhuizen, wetshandhavingsinstanties, medische zorgverleners of andere noodhulpdiensten die een gebruiker verbinden met personeel van een nooddienst of een alarmnummercentrale ('Alarmnummers'). Er bestaan belangrijke verschillen tussen traditionele telefoondiensten en de producten van Skype. U erkent en stemt ermee in dat: (i) Skype niet verplicht is tot het aanbieden van toegang tot Alarmnummers krachtens geldende federale, lokale en/of nationale regels, voorschriften of wetten; (ii) u zelf verantwoordelijk bent om naast de Producten te zorgen voor de aanschaf van traditionele draadloze (mobiele) of vaste telefoonverbindingen waarmee u Alarmnummers kunt bereiken; en dat (iii) de Software en de Producten geen vervanging vormen van uw primaire telefoondienst.

5.6 Inhoud van de communicatie Skype is niet de bron van, controleert niet of geeft geen toestemming en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatie die wordt gemaakt met behulp van de Software, met inbegrip van doch niet beperkt tot media die worden gedeeld via onze communicatiefuncties. Door de Software te gebruiken, verleent u Skype een licentie voor intellectueel eigendom om de inhoud van communicatie te gebruiken voor de Producten, bijvoorbeeld voor het overbrengen van uw communicatie naar de beoogde ontvanger.

Skype behoudt zich het recht voor om inhoud die op of via de Software, Producten en Skype-websites wordt verzonden, te controleren in het kader van handhaving van deze Voorwaarden. Skype kan, naar eigen goeddunken, de bezorging van een chatbericht, sms, video, media of andere communicatie naar of van de Software, Producten en Skype-websites blokkeren of anderszins voorkomen als onderdeel van onze inspanningen ter bescherming van de Software, Producten Skype-websites of onze klanten, of teneinde deze Voorwaarden anderszins af te dwingen. De volgende regels zijn van toepassing op uw gedrag en inhoud bij het gebruik van de Software, Producten en Skype-websites:

(a) U mag de Software, Producten of Skype-websites niet gebruiken voor het verrichten van illegale activiteiten. U bent verantwoordelijk voor uw handelingen en de gevolgen van uw handelingen.

(b) U mag geen spam versturen of uw account gebruiken om anderen te helpen spam te sturen. Spam omvat ongevraagde bulksgewijze e-mail, oproepen, chatberichten en andere communicatie- en bulksgewijze contactaanvragen.

(c) U mag geen ongepaste afbeeldingen (bijvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie) uploaden, downloaden en delen.

(d) U mag geen afbeeldingen uploaden of delen en u mag geen activiteiten verrichten waardoor kinderen worden misbruikt of waardoor hen schade wordt berokkend.

(e) U mag geen activiteit verrichten die vals of misleidend is (bijvoorbeeld een poging tot het verzoeken om geld onder valse voorwendselen of het imiteren van anderen).

(f) U mag geen activiteiten verrichten die schadelijk zijn voor onze Software, Producten, Skype-websites of hun gebruikers (bijvoorbeeld virussen, stalken, aanzetten tot haat, pleiten voor geweld jegens anderen).

(g) U mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeoorloofd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek, foto's en andere inhoud).

(h) U mag geen activiteiten ontplooien die inbreuk maken op de privacy van anderen.

(i) U mag de beveiligingsfuncties van de Software, Producten of Skype-websites of functies die het gebruik van inhoud voorkomen of beperken, niet omzeilen, uitschakelen of anderszins beïnvloeden.

We kunnen u vragen uw inhoud te verwijderen als deze in strijd is met deze Voorwaarden of de wet. Niet-naleving kan leiden tot verlies van toegang tot, of annulering van uw Gebruikersaccount. Daarnaast kan Skype uw inhoud zonder kennisgeving verwijderen als wij vaststellen dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of de wet of als we een kennisgeving van schending van de intellectuele eigendom van een derde partij ontvangen.

5.7 Melding en verwijdering. Indien Skype een melding ontvangt dat materiaal dat u op de Skype-website of via de Software (met uitzondering van uw privécommunicatie) (de 'Gebruikersbijdrage') plaatst, uploadt, bewerkt, host, deelt en/of publiceert, ongepast is of inbreuk maakt op rechten van derden, of indien Skype uw Gebruikersbijdrage om andere redenen wenst te verwijderen, behoudt Skype zich het recht voor deze Gebruikersbijdrage onmiddellijk of binnen een door Skype naar wens en eigen goeddunken vast te stellen periode automatisch te verwijderen. De Gebruikersbijdrage wordt verwijderd zonder enige aanvaarding van aansprakelijkheid en zonder afbreuk te doen aan rechten, rechtsmiddelen of verweren, welke alle uitdrukkelijk worden voorbehouden. U erkent en gaat ermee akkoord dat er op Skype geen verplichting rust een dergelijke Gebruikersbijdrage op enig moment terug te plaatsen. Indien Gebruikersbijdragen inbreuk maken, of indien u denkt dat Gebruikersbijdragen inbreuk maken op uw rechten (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten) of onwettig zijn, vragen we u onmiddellijk contact met ons op te nemen via onze melding-en-verwijderingsprocedure. Klik hier voor de Melding-en-verwijderingsprocedure. Skype behoudt zich het recht voor u te vragen om verificatie van uw identiteit en om verdere informatie te zoeken om uw klacht te verifiëren. U stemt ermee in dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw klacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verwijderen of blokkeren van de Gebruikersbijdrage) uitsluitend bij u ligt en u erkent en stemt ermee in dat uw klacht in een rechtszaak gebruikt mag worden. Indien u valse, misleidende of onjuiste informatie verstrekt, kan dit leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

5.8 Kwaliteit. Skype kan niet garanderen dat de Software, Producten of Skype-websites altijd zonder onderbreking, vertraging of fouten zullen functioneren. Een aantal factoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van uw communicatie en van uw gebruik van de Software, Producten (afhankelijk van de gebruikte Producten) of Skype-websites en kunnen tot gevolg hebben dat uw communicatie mislukt. Dit betreft met name, doch niet uitsluitend: uw lokale netwerk, uw firewall, uw internetprovider, het openbare internet, het openbare telefoonnetwerk en uw stroomvoorziening. Skype aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verstoringen, onderbrekingen of vertragingen die worden veroorzaakt door falen van of tekortkomingen in genoemde zaken of andere zaken waarover wij geen controle hebben.

5.9 Wijzigingen in Producten. Skype is continu bezig met het verbeteren van de Software en Producten en kan ze te allen tijde wijzigen. Daarnaast zijn er redenen als gevolg waarvan Skype de levering van de Software en Producten (of delen daarvan) mag stopzetten, zoals (maar niet beperkt tot) het niet langer kunnen leveren ervan, technische vooruitgang, feedback van klanten die aangeeft dat het tijd is voor verandering, externe kwesties die voortzetting onverstandig of onpraktisch maken, of redenen zoals uiteengezet in paragraaf 11.2. Als gevolg van dergelijke wijzigingen moet u mogelijk een bijgewerkte versie van de Software gebruiken. De technische vereisten voor het gebruik van de Producten en de Software en de functiebeschrijvingen zijn beschikbaar op de Skype-website. Indien u niet akkoord gaat met aangebrachte wijzigingen in de Software en Producten, kunt u uw relatie met Skype beëindigen, overeenkomstig paragraaf 11. Het kan nodig zijn te upgraden naar een nieuwe versie om bepaalde Producten te kunnen gebruiken. Tevens erkent u en stemt u ermee in dat voor bepaalde Producten gebruikslimieten of geografische beperkingen gelden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Kijk op de Skype-website voor informatie over de meest actuele gebruiksbeperkingen voor de Producten die u gebruikt.

5.10 Ongevraagde ideeën. Skype bekijkt of accepteert geen ongevraagde voorstellen of ideeën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen ('Ongevraagde feedback'). Indien u Skype Ongevraagde feedback stuurt via de Skype-website of op andere wijze, erkent u en stemt u ermee in dat er op Skype geen enkele verplichting rust om de Ongevraagde feedback vertrouwelijk te behandelen.

5.11 Rapporten. Bepaalde onderdelen van de Skype-websites of de Software kunnen vragen om schriftelijke suggesties of het schriftelijk vastleggen van problemen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of probleemmeldingsformulier (de 'Rapporten'). Lees de specifieke voorwaarden die voor deze Rapporten gelden, zorgvuldig door. De Rapporten worden beschouwd als eigendom van Skype. Alle nu bekende en later bestaande rechten op de Rapporten worden wereldwijd en eeuwigdurend het exclusieve eigendom van Skype, dat gerechtigd is de Rapporten te gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de verstrekker van de Rapporten. Rapporten die u Skype stuurt, worden niet als vertrouwelijk behandeld en Skype is niet aansprakelijk voor enige vorm van openbaarmaking van de Rapporten.

5.12 Links plaatsen. U mag een link naar de startpagina van de Skype-website plaatsen op een website waarvan u de eigenaar bent, vooropgesteld dat u dit op een eerlijke en wettige manier doet, die geen schade toebrengt aan of profiteert van onze reputatie. U mag geen link plaatsen op een manier die verbondenheid met of goedkeuring of steun van Skype suggereert waar deze niet bestaat. U mag de Skype-website niet in een frame plaatsen of anderszins toestaan dat deze op een andere site wordt weergegeven (via dieplinken, inlinelinken of anderszins). Skype kan de toestemming tot het plaatsen van een link naar de Skype-websites op elk moment en naar eigen goeddunken intrekken en zal u daar in voorkomende gevallen over informeren.

6. UW VERPLICHTINGEN

6.1 Gebruikersaccount. Voorafgaand aan uw eerste gebruik van de Skype-software wordt u gevraagd een Gebruikersaccount aan te maken en een gebruikers-id en wachtwoord te kiezen. We raden u aan een wachtwoord te kiezen dat moeilijk te raden is en dat uit cijfers, letters en symbolen bestaat. U mag alleen van de Software gebruikmaken via uw Gebruikersaccount. U bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die via uw Gebruikersaccount plaatsvinden. Om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, dient u uw wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen en het niet te gebruiken voor toegang tot websites of diensten van derden. Indien u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u het wachtwoord met het oog op de beveiliging van uw Gebruikersaccount onmiddellijk te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om niet in te gaan op ongevraagde verzoeken om creditcardgegevens, wachtwoorden of andere gegevens. Skype aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet-naleven van de verplichtingen in deze paragraaf 6.1 door u.

6.2 Wettig gebruik. Uw gebruik van de Software, Producten en Skype-websites moet in overeenstemming zijn met de wetten van het land waar u zich bevindt. Er kunnen beperkingen gelden met betrekking tot het downloaden en gebruiken van de Software, Producten en/of Skype-websites. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of het u wettelijk is toegestaan gebruik te maken van de Software, Producten en/of Skype-websites.

6.3 Verboden gebruik. Het is u verboden om:

(a) communicatie die niet voor u bedoeld is, te onderscheppen, te volgen, te beschadigen of te wijzigen;

(b) gebruik te maken van spiders, virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere codes of instructies die bedoeld zijn voor het verstoren, verwijderen, beschadigen, emuleren of demonteren van de Software, Producten, Skype-websites, communicatie of protocollen;

(c) ongevraagde communicatie (ook wel 'SPAM', 'SPIM' of 'SPIT' genoemd) of onder de toepasselijke wetgeving niet toegestane communicatie te verzenden of om de Software, Producten of Skype-websites te gebruiken voor 'phishing', 'pharming', het zich voordoen als een ander of het valselijk voorwenden van verbondenheid met een andere persoon of entiteit;

(d) derden bloot te stellen aan materiaal dat beledigend, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk of anderszins ongewenst is;

(e) de Software, Producten of Skype-websites te gebruiken (met de bedoeling) om derden in verlegenheid te brengen, te kwellen, te bedreigen of te intimideren of om inbreuk te maken op hun privacy; of

(f) gebruik te maken (zelfs niet als onderdeel van uw gebruikersnaam en/of profielafbeelding) van materiaal of inhoud waarop eigendomsrechten van derden rusten, tenzij u een vergunning of toestemming van de eigenaar van deze rechten hebt; of

(g) persoonlijk identificeerbare informatie via de Software, Producten of Skype-websites te verzamelen of te vergaren, met inbegrip van accountnamen; of

(h) de beschikbaarheid van de Software, Producten of Skype-websites te beïnvloeden of om te proberen deze te beïnvloeden, bijvoorbeeld via een DOS- of DDoS-aanval (resp. 'denial of service' en 'distributed denial of service'); of

(i) geautomatiseerde systemen te gebruiken of te starten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot robots, spiders of offlinereaders die zich toegang verschaffen tot de Software, Producten of Skype-websites. Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat Skype de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming verleent voor het gebruik van spiders voor het kopiëren van materiaal van de Skype-website, met als enig doel het maken van openbaar toegankelijke en doorzoekbare indexen van het materiaal (maar geen caches of archieven van dergelijk materiaal). Skype behoudt zich het recht voor deze uitzonderingen op elk moment in te trekken.

6.4 Gebruikersbijdragen. We vragen u met respect te handelen bij het gebruiken van functies van de Skype-websites of Software zoals Forums, Blogs, e-mail, videohosting, delen en/of publiceren of bij het gebruiken van andere functies op de Skype-websites of van de Skype-software waarmee u inhoud kunt plaatsen, uploaden, bewerken, hosten, delen en/of publiceren. U erkent en stemt ermee in dat: (i) u door gebruik te maken van de Skype-websites en/of Software blootgesteld kunt worden aan inhoud die u mogelijk beledigend of onfatsoenlijk vindt, en dat u dit op eigen risico doet; (ii) u zelf verantwoordelijk bent voor de Gebruikersbijdragen die u op de Skype-websites of via de Software creëert, verzendt, plaatst of publiceert, en dat Skype daarvoor geen verantwoordelijk draagt jegens u of derden; (iii) Skype geen vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot uw Gebruikersbijdragen, ongeacht of ze gepubliceerd zijn; (iv) Skype niet verantwoordelijk is voor Gebruikersbijdragen waartoe u toegang hebt via uw gebruik van de Skype-websites of de Software, en dat alle Gebruikersbijdragen onder de verantwoordelijkheid vallen van de respectieve persoon bij wie de Gebruikersbijdrage zijn oorsprong vindt. Gebruikersbijdragen of daarin verkondigde meningen, aanbevelingen of adviezen zijn niet die van Skype en Skype wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot Gebruikersbijdragen uitdrukkelijk af.

Met betrekking tot uw Gebruikersbijdragen geeft u te kennen en garandeert u dat u:

(i) beschikt over alle benodigde licenties, rechten, goedkeuringen en toestemmingen voor het gebruik van en voor het machtigen van Skype voor het gebruik van alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, octrooien en andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, overeenkomstig deze Voorwaarden; en

(ii) beschikt over de schriftelijke goedkeuring, ontheffing en/of toestemming van alle in de Gebruikersbijdrage identificeerbare individuen voor het gebruik van hun naam en/of afbeelding in de Gebruikersbijdrage en voor opname en gebruik ervan op de in deze Voorwaarden omschreven wijze. U mag geen teksten, foto's, plaatjes, muziek, geluiden, afbeeldingen of andere inhoud afkomstig van derden of externe bronnen ('Inhoud van derden') kopiëren, plaatsen of gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Dergelijke Inhoud van derden kan beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten en de eigenaren van de intellectuele-eigendomsrechten op dergelijke inhoud kunnen bezwaar hebben tegen het gebruik ervan. U mag geen gebruik maken van Inhoud van derden zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud.

Behoudens alle rechten en verplichtingen die worden beheerst door de Aanvullende Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), verleent u bij het op enig moment uploaden of plaatsen van Gebruikersbijdragen naar of op de Skype-websites of via de Software (met uitzondering van Rapporten en van de inhoud van uw communicatie) Skype automatisch een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie op alle rechten met betrekking tot het gebruiken, bewerken, wijzigen, opnemen, invoegen, aanpassen, vastleggen, publiekelijk openbaar maken, vertonen, verzenden en reproduceren van de Gebruikersbijdragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle daarmee verbonden handelsmerken, in alle nu bekende en nog te bedenken media, voor de Skype-websites, Software en Producten, met inbegrip van de promotie of herdistributie van de Skype-websites en/of de Software of Producten, ten dele of in hun geheel. U verleent hierbij tevens elke gebruiker van de Skype-website en/of Skype's Software of Producten een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw Gebruikersbijdrage via de Skype-website en/of Software of Producten voor het gebruiken, kopiëren, verspreiden, maken van afgeleide werken, vertonen, uitvoeren en verzenden van deze Gebruikersbijdragen, uitsluitend zoals toegestaan via de functionaliteit van de Skype-websites en/of Software of Producten en conform deze Voorwaarden. Bovendien doet u afstand van alle zogeheten 'persoonlijkheidsrechten' met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, voor zover wettelijk toegestaan.

U mag via de Skype-website of Software geen Gebruikersbijdragen verzenden of publiceren die lasterlijk, smadelijk, pornografisch, intimiderend, haatdragend, inbreuk makend op de privacy, obsceen, beledigend, onwettig, racistisch, aanstootgevend of schadelijk voor minderjarigen zijn of die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van derden, of die op andere wijze de rechten van derden schenden of tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden. Ook mag u geen Gebruikersbijdragen verzenden of publiceren die onwaarheden of valse voorstellingen van zaken bevatten, om fondsen of diensten vragen, reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven of andere dwingende verzoeken bevatten, zich voordoen als afkomstig van iemand anders of programma's bevatten met virussen of andere programma's die bedoeld zijn voor het schaden van de functionaliteit van een computer. U stemt ermee in dat u gebruikers van de Skype-website of Software naar aanleiding van hun Gebruikersbijdragen niet zult benaderen voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de Skype-website of Software of de functies die het gebruik van de inhoud daarop voorkomen of beperken, niet te omzeilen, uit te schakelen of op andere wijze te verstoren.

6.5 Uw gegevens. Skype kan u van tijd tot tijd om gegevens vragen om u de Software of Producten te kunnen leveren. U dient te zorgen dat deze gegevens (indien van toepassing inclusief uw facturatiegegevens) volledig, actueel en nauwkeurig zijn.

6.6 Geen doorverkoop. De Software en Producten zijn voor uw persoonlijk gebruik. U mag de Software en/of Producten niet aan derden doorverkopen of commercieel exploiteren.

6.7 Exportbeperkingen. De Software kan onderworpen zijn aan internationale regelgeving met betrekking tot het exporteren van software. U dient zich te houden aan alle geldende nationale en internationale wetten die betrekking hebben op de Software en aan beperkingen die door nationale overheden of soortgelijke instanties zijn opgelegd met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemmingen en aan beperkingen met betrekking tot landen die onder embargo zijn geplaatst. In de VS valt de Software voor internetcommunicatie onder ECCN 5D992 van de Export Administration Regulations ('EAR'), onder Encryption Registration Number ('ERN') R100351, en mag derhalve niet worden geëxporteerd of verder worden geëxporteerd vanuit de VS naar, of worden gedownload door personen in, landen die vanwege antiterrorismeredenen onder de controlemaatregelen van de EAR vallen, zoals Iran, Noord-Korea, Cuba, Syrië en Soedan. Bovendien mag de Software voor internetcommunicatie niet worden geëxporteerd of verder worden geëxporteerd vanuit de VS naar, of worden gedownload door personen of entiteiten waarop VS-sancties van toepassing zijn, ongeacht de locatie. Zie www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm en deel 736 van de Amerikaanse Export Administration Regulations (EAR). Skype stelt u deze Software ter beschikking als download op voorwaarde dat u verklaart geen dergelijke persoon of entiteit te zijn en dat het downloaden geen schending inhoudt van export- en sanctiemaatregelen van de VS.

7. EIGENDOMSRECHTEN

7.1 De Software, Producten en Skype-websites bevatten bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door intellectuele-eigendomswetten en -verdragen.

7.2 De inhoud en bundeling van inhoud op de Skype-websites (met uitzondering van Gebruikersbijdragen), zoals geluiden, tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en software, zijn eigendom van Skype, zijn geaffilieerde ondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Deze door auteursrechten beschermde inhoud mag niet worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Skype. Skype behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk op de Skype-websites worden verleend.

7.3 Skype en/of zijn licentiegevers behouden het exclusieve eigendom van de Software, Producten en de Skype-websites en alle intellectuele eigendommen in deze (al dan niet geregistreerd en wereldwijd). U mag geen acties ondernemen die Skype's intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Software, Producten en/of Skype-website in gevaar brengen, beperken of verstoren.

7.4 'Skype', geassocieerde handelsmerken en logo's en het S-symbool zijn handelsmerken van Skype. Skype heeft in vele landen ter wereld zijn handelsmerken geregistreerd of registratie daarvan aangevraagd. De merken en de 'trade dress' (uitingswijze) van Skype mogen niet worden gebruikt in samenhang met andere producten of diensten die niet van Skype zijn, op zodanige wijze dat het ontstaan van verwarring onder klanten waarschijnlijk is, of op zodanige wijze dat Skype wordt gekleineerd of in diskrediet wordt gebracht. Alle andere handelsmerken die op deze site verschijnen en die geen eigendom zijn van Skype of van de aan Skype verbonden bedrijven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het is u niet toegestaan en u zult zich ervan onthouden om handelsnamen, handelsmerken, logo's, domeinnamen of andere namen of tekens die deel uitmaken van Skype's intellectuele eigendom (ten dele of in zijn geheel) of die daar verwarrend veel op lijken, te registreren of gebruiken. Zie ook de Handelsmerkrichtlijnen van Skype voor meer informatie over het gebruik van zijn merken.

8. KOSTEN

8.1 Telefoons en betaalnummers bellen met Skypetegoed:

(i) Vaste en mobiele nummers bellen. De kosten voor het bellen van telefoons (buiten een abonnement) bestaan uit een starttarief (eenmalig per oproep) en een tarief per minuut dat te vinden is op www.skype.com/go/allrates. Het starttarief en onze tarieven bestaan uit kosten voor uw product en kosten voor belasting. Alle gesprekken worden verbroken na een gesprekstijd van 4 uur, waarna het nummer opnieuw moet worden gekozen. Hierbij wordt opnieuw het starttarief in rekening gebracht.

(ii) Betaalnummers. De kosten voor het bellen naar betaalnummers bestaan uit een tarief per minuut dat te vinden is op www.skype.com/go/rates-premium. Er wordt geen starttarief in rekening gebracht. Onze tarieven omvatten kosten voor uw product en kosten voor belasting.

(iii) Skype mag de tarieven voor het bellen naar telefoons en betaalnummers op elk moment en zonder aankondiging vooraf wijzigen door deze wijzigingen te publiceren op www.skype.com/go/allrates. Het nieuwe tarief is van toepassing op uw eerstvolgende gebruik na publicatie van de nieuwe tarieven. Kijk voordat u belt wat de nieuwste tarieven zijn. Gaat u niet akkoord met de nieuwe tarieven, bel dan niet.

(iv) De gespreksduur wordt gerekend in hele minuten. Onvolledige minuten worden afgerond naar de volgende minuut. Het starttarief, indien van toepassing, wordt bij het begin van het gesprek in rekening gebracht. Gesprekskosten worden naar boven afgerond ($ 0,034 wordt bijvoorbeeld afgerond op $ 0,04). De gemaakte kosten worden automatisch afgeschreven van het Skypetegoed van uw Gebruikersaccount.

8.2 Kosten voor andere Betaalde producten. De kosten voor andere Betaalde producten worden u ter bevestiging voorgelegd voordat u uw aankoop bij Skype voltooit en zullen kosten bevatten voor uw product en kosten voor belasting. Skype mag de verschuldigde kosten voor de aanschaf van deze Producten te allen tijde en zonder aankondiging vooraf wijzigen. U hebt voor het voltooien van uw volgende aankoop van het betreffende Product de keuze de nieuwe kosten wel of niet te accepteren. De nieuwe kosten zijn van toepassing op uw eerstvolgende aankoop na publicatie van de nieuwe kosten. Kosten voor het verzenden van sms-berichten en het gebruik van Skype WiFi worden naar boven afgerond. Als u bijvoorbeeld tegelijkertijd drie sms-berichten verzendt naar één bestemming voor het tarief van $ 0,056 , wordt er $ 0,17 in rekening gebracht.

8.3 Promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd biedt Skype Betaalde producten mogelijk gratis aan voor een proefperiode. Skype behoudt zich het recht voor u voor deze Producten kosten in rekening te brengen (tegen het gangbare tarief) in het geval dat Skype vaststelt (in alle redelijkheid) dat u misbruik maakt van de voorwaarden van de aanbieding, met inbegrip van het gebruik van een service, proxy, andere middelen of anoniem IP-adres waarmee wordt voorkomen dat wij uw locatie kunnen bepalen.

8.4 Betaling van belastingen. Alle Betaalde producten worden aan u verkocht door Skype Communications S.à.r.l.; de geregistreerde verkoper die aansprakelijk is voor belasting, is echter Skype Communications US Corporation. De belasting wordt berekend op basis van uw locatie op het moment dat u uw Skype-account hebt geregistreerd.

8.5 Kosten van derden. Bij het gebruik van de Software op mobiele toepassingen wordt een klein deel gebruikt van de hoeveelheid data die bij het abonnement hoort dat u bij uw mobiele-netwerkprovider hebt afgesloten. Gebruik in het buitenland kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten dan bij normaal gebruik en u bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over en het voldoen van mogelijke roamingkosten en andere heffingen die uw mobiele-netwerkprovider in rekening brengt.

9. BETALING

9.1 Skypetegoed. Bepaalde Betaalde producten kunt u met Skypetegoed betalen. Skype biedt u verschillende en van tijd tot tijd wisselende mogelijkheden om het door u gekochte Skypetegoed te betalen. Het door u gekochte Skypetegoed wordt bij aankoop toegevoegd aan het saldo op uw Gebruikersaccount (of indien het een Skypetegoedvoucher betreft, bij het verzilveren van de voucher).

9.2 Inactief Skypetegoed. Als u 180 dagen aaneengesloten geen gebruik maakt van uw Skypetegoed (met inbegrip van Skypetegoed dat u is toegewezen door een Skype Manager-beheerder of een andere Skype-gebruiker), wordt uw Skypetegoed door Skype gedeactiveerd. U kunt het Skypetegoed opnieuw activeren via de reactiveringslink in Mijn Account op https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Gereactiveerd Skypetegoed kan niet worden gerestitueerd.

9.3 Andere betaalwijzen. Skype geeft geen garantie dat u voor alle Producten met uw Skypetegoedsaldo kunt betalen. Wanneer een Product niet met Skypetegoed kan worden betaald, biedt Skype u een andere betaalwijze aan. Skype behoudt zich het recht voor de aangeboden betaalwijzen naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen.

9.4 Periodieke betalingen. Als u Producten koopt op abonnementsbasis (met een looptijd van een maand, drie (3) maanden of een jaar), erkent u en stemt u ermee in dat dit een periodieke betaling betreft en dat betalingen aan Skype zullen plaatsvinden via de door u gekozen betaalwijze en overeenkomstig de door u gekozen periode, totdat het abonnement voor dat Product door u of Skype wordt beëindigd. Door periodieke betalingen toe te staan, geeft u Skype toestemming om dergelijke betalingen te verwerken als elektronische afschrijvingen of overschrijvingen, of als elektronische afschrijvingen van uw aangewezen rekening (bij Automated Clearing House of soortgelijke betalingen), of als kosten op uw aangewezen rekening (bij creditcard of soortgelijke betalingen) (tezamen, 'Elektronische betalingen'). Abonnementskosten worden gewoonlijk voorafgaand aan de betreffende abonnementsperiode gefactureerd of belast. Als een betaling onbetaald wordt geretourneerd of als een creditcard- of soortgelijke transactie wordt geweigerd of afgewezen, behouden Skype en zijn dienstverleners zich het recht voor om de betreffende kosten voor de retour, afwijzing of onvoldoende saldo te innen en dergelijke betalingen te verwerken als Elektronische betalingen.

9.5 Auto-Opladen.

(a) De functie Auto-Opladen wordt geactiveerd wanneer u Skypetegoed koopt door het desbetreffende keuzevakje aan te vinken. Als deze optie is ingeschakeld, wordt uw Skypetegoedsaldo aangevuld met hetzelfde bedrag en via dezelfde betalingswijze als waarmee u zich voor Auto-Opladen hebt aangemeld. Als u bijvoorbeeld met uw creditcard €10 aan Skypetegoed koopt, bedraagt het bedrag voor Auto-Opladen waarmee uw creditcard zal worden belast, ook €10 aan Skypetegoed. Vervolgens wordt uw creditcard elke keer met datzelfde bedrag belast wanneer uw Skypetegoedsaldo onder het van tijd tot tijd door Skype te bepalen drempelbedrag komt.

(b) Hebt u een abonnement betaald met een andere betaalwijze dan creditcard, PayPal of Moneybookers (Skrill) en is Auto-Opladen geactiveerd, dan wordt uw Skypetegoedsaldo aangevuld met het bedrag dat nodig is voor de volgende abonnementsbetaling.

(c) U kunt Auto-Opladen op elk moment deactiveren door de instellingen in uw Gebruikersaccount te wijzigen.

10. RESTITUTIEBELEID

10.1 Wanneer u Betaalde producten rechtstreeks bij Skype koopt, hebt u recht op een annuleringsperiode van vijftien (15) dagen (een 'Afkoelperiode') tenzij u de Betaalde producten op enige wijze hebt gebruikt. In dit geval vervalt de Afkoelperiode en kan uw aankoop niet worden geannuleerd of gerestitueerd.

10.2 Buiten de Afkoelperiode zijn enkel abonnementen restitueerbaar, tenzij deze zijn gebruikt of vervallen.

10.3 Het uitgeven van Skypetegoed, de toewijzing van een Skype-nummer of het gebruik van enig deel van een abonnement valt ook onder het 'gebruik' van een Betaald product. U erkent hierbij uitdrukkelijk dat Skype-nummers kunnen worden toegewezen voordat de Afkoelperiode is verstreken en na toewijzing niet restitueerbaar zijn.

10.4 De Afkoelperiode en restituties zijn niet van toepassing op Betaalde producten die (i) zijn aangekocht via een externe partner van Skype (neem rechtstreeks contact op met deze partner, die naar eigen goeddunken kan besluiten tot het al dan niet verlenen van restitutie), (ii) niet rechtstreeks online bij Skype zijn gekocht (bijv. vouchers of prepaidkaarten), (iii) contant zijn betaald met behulp van betaalwijzen van derden (zoals een contante betaling) en (iv) zijn betaald en aan uw Skype-account zijn toegewezen door een Skype Manager-beheerder. Ze zijn ook niet van toepassing op het lidmaatschap van Skype Developer.

10.5 Indien u binnen de Afkoelperiode wilt annuleren en restitutie voor een Betaald product wilt ontvangen dat (i) niet is 'gebruikt' in overeenstemming met artikel 10.3 en (ii) niet valt onder artikel 10.4, kunt u ons formulier voor herroeping hier invullen. Kijk hier voor meer informatie over het invullen formulier voor herroeping.

10.6 Indien u van mening bent dat Skype u ten onrechte heeft gedebiteerd, moet u binnen 90 dagen na een dergelijke debitering contact opnemen met Skype. Er wordt geen restitutie verleend voor debiteringen van meer dan 90 dagen oud.

10.7 Skype behoudt zich het recht voor een restitutieverzoek te weigeren als het in alle redelijkheid van mening is dat (i) u op oneerlijke wijze probeert te profiteren van dit restitutiebeleid, bijvoorbeeld door herhaaldelijk restitutieverzoeken in te dienen voor hetzelfde Product; (ii) u inbreuk maakt op deze Voorwaarden, of (iii) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u op frauduleuze wijze gebruikmaakt van onze Producten of Software of dat er op frauduleuze wijze door een derde wordt gebruikgemaakt van uw Gebruikersaccount.

10.8 Dit restitutiebeleid vormt geen beperking van uw wettelijke rechten.

11. BEËINDIGING VAN UW RELATIE MET SKYPE

11.1 U kunt uw relatie met Skype op elk moment en zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen met een verzoek tot sluiting van uw Gebruikersaccount, door te stoppen met het gebruik van Software, Producten en/of Skype-websites en door het annuleren van alle periodieke betalingen.

11.2 Skype kan op elk moment en zonder gerechtelijke tussenkomst zijn relatie met u beëindigen of uw gebruik van de Software, Gebruikersaccount(s), Producten of Skype-websites beëindigen of opschorten:

(a) wanneer u inbreuk maakt op deze Voorwaarden;

(b) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u de Software, Producten en/of Skype-websites gebruikt voor het overtreden van de wet of om inbreuk te maken op rechten van derden;

(c) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u probeert op oneerlijke wijze te profiteren of misbruik maakt van het restitutiebeleid of ander beleid van ons;

(d) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u op frauduleuze wijze gebruikmaakt van onze Producten, Software en/of Skype-websites of dat er op frauduleuze wijze door een derde gebruikgemaakt wordt van uw Gebruikersaccount;

(e) wanneer u Skypetegoed hebt gekocht van een niet-bevoegde wederverkoper;

(f) met een opzegtermijn van dertig (30) dagen voor een specifiek product wanneer Skype besluit dat Product niet meer aan te bieden;

(g) met onmiddellijke ingang wanneer dit (naar Skype's redelijke beoordeling) vereist is vanwege een wijziging in of een strijdige interpretatie van wetten en/of regelgeving, of indien vereist door een regelgevende instantie of andere wettelijk gemachtigde autoriteit, of door een van Skype's partners;

(h) met onmiddellijke ingang wanneer Skype, naar eigen goeddunken, bepaalt dat enig(e) Software, Product of Skype-website inbreuk pleegt of zou kunnen plegen op enig intellectueel eigendom of eigendomsrechten van derden;

(i) met een opzegtermijn van dertig (30) dagen wanneer Skype besluit de Software niet meer aan te bieden aan gebruikers in uw jurisdictie.

11.3 Skype verwezenlijkt een dergelijke beëindiging door u de toegang te ontzeggen tot uw Gebruikersaccount en tot de Software, Producten en/of Skype-websites (voor zover van toepassing). We behouden ons het recht voor gebruikersaccounts te annuleren die langer dan één (1) jaar inactief zijn geweest.

11.4 Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging van uw relatie met Skype: (a) komen alle licenties en rechten op het gebruikmaken van de Software, Producten en/of Skype-websites onmiddellijk te vervallen; (b) moet u elk gebruik van de Software, Producten en/of Skype-websites onmiddellijk staken; en (c) moet u de Software onmiddellijk verwijderen van alle harde schijven, netwerken en andere opslagmedia en alle kopieën van de Software vernietigen die in uw bezit zijn of onder uw beheer vallen.

12. UITSLUITING VAN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1 Voor deze paragraaf 12 wordt met "Skype" tevens verwezen naar alle dochterondernemingen van Skype en geaffilieerde wettelijke entiteiten en hun directeuren, leidinggevenden, vertegenwoordigers, licentiegevers en werknemers.

12.2 Geen garantie. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN: DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN SKYPE-WEBSITES WORDEN GELEVERD 'IN HUN HUIDIGE STAAT' EN DOOR U GEBRUIKT VOOR EIGEN RISICO ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE; SKYPE GEEFT GEEN GARANTIE EN DOET GEEN UITSPRAKEN OF BEWERINGEN EN WIJST NADRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF KRACHTENS DE WET GELDENDE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OF EIGENSCHAPPEN MET BETREKKING TOT KWALITEIT, PRESTATIES, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VOOR EEN BEPAALD DOEL. SKYPE GARANDEERT BOVENDIEN NIET DAT DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES ALTIJD BESCHIKBAAR, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG EN FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF ZULLEN WERKEN ZONDER PAKKETVERLIES, NOCH GARANDEERT SKYPE ENIGE VERBINDING MET OF OVERDRACHT VANAF INTERNET, OF KWALITEITSNORMEN VOOR GESPREKKEN DIE WORDEN GEVOERD VIA DE SOFTWARE.

12.3 Geen aansprakelijkheid. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT SKYPE NIET AANSPRAKELIJK IS, HETZIJ CONTRACTUEEL, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF OP GROND VAN EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, EN ONGEACHT OF SKYPE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN OP DE HOOGTE WAS GESTELD, VOOR SCHADE OF VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SKYPE-WEBSITES, DE SOFTWARE VOOR INTERNETCOMMUNICATIE, OF ANDERE SOFTWARE DIE KOSTELOOS GELEVERD WORDT. UW ENIGE RECHT OF GENOEGDOENING MET BETREKKING TOT PROBLEMEN MET OF ONTEVREDENHEID OVER DEZE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES BESTAAT UIT HET ONMIDDELLIJK ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES.

12.4 Beperking van aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van het gestelde in de paragrafen 12.2 en 12.3 hierboven is Skype niet aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of op grond van een andere aansprakelijkheidstheorie, en ongeacht of Skype van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen op de hoogte was gesteld, voor:

(a) indirecte, speciale, bijkomende of gevolgschade; of

(b) derving van inkomsten, opdrachten, feitelijke of geanticipeerde winsten, kansen, goodwill of reputatie (direct of indirect); of

(c) schade aan of onbruikbaar raken van gegevens (direct of indirect); of

(d) claims, schade of verliezen (direct of indirect) voortvloeiend uit of gerelateerd aan:

(i) het niet door u kunnen gebruiken van de Software, met inbegrip van Geschikte versies, voor het bereiken van Alarmnummers;

(ii) de beperkingen beschreven in paragraaf 5.5 hierboven en nalatigheid van uw kant met betrekking tot het treffen van aanvullende maatregelen voor het kunnen bereiken van Alarmnummers overeenkomstig paragraaf 5.5 hierboven;

(iii) nalatigheid van uw kant met betrekking tot het verstrekken van nauwkeurige informatie over de fysieke locatie aan de medewerker van een Alarmnummer; of

(iv) handelingen van medewerkers van externe Alarmnummers en callcenters waarmee u bent verbonden; of

(e) claims, schade of verliezen (direct of indirect) voortvloeiend uit of gerelateerd aan:

(i) producten of diensten die door een derde zijn geleverd onder diens eigen servicevoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Skype WiFi;

(ii) elke Andere technologie; of

(iii) elke website van derden.

12.5 Onder voorbehoud van het gestelde in de paragrafen 12.3 – 12.4 hierboven zal de totale aansprakelijkheid van Skype jegens u onder of met betrekking tot deze Voorwaarden (hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of op grond van een andere aansprakelijkheidstheorie) BEPERKT BLIJVEN TOT HET TOTAAL VAN HET DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE PRODUCTEN IN DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF VOOR DE BETREFFENDE CLAIM, WAARBIJ IN ALLE GEVALLEN EEN MAXIMUM VAN 5000 USD GELDT.

12.6 Behoudens tegengestelde bepalingen in deze voorwaarden is de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in paragraaf 12.5 hierboven, niet van toepassing op claims waarvoor de aansprakelijkheid niet beperkt kan worden volgens het toepasselijke recht.

12.7 U stemt ermee in om Skype en zijn geaffilieerde ondernemingen en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers (tezamen de 'Skype Gevrijwaarde Partijen') te verdedigen en te vrijwaren tegen en van claims, rechterlijke uitspraken, verliezen, schades, eisen, betalingen, boetes, kosten, uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten en gerechtskosten), aansprakelijkheden en schadevergoedingen van enige aard of beschrijving ingebracht tegen of gemaakt of geleden door een Skype Gevrijwaarde Partij, voor zover deze voortvloeien uit of verband houden met (i) uw inbreuk op deze Voorwaarden; (ii) uw overtreding van toepasselijke wetten of regelgeving; (iii) uw inbreuk op de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten); (iv) uw Gebruikersbijdragen; (v) uw klacht in verband met Gebruikersbijdragen; of (vi) uw gebruik van Software, Product of Skype-website.

13. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN WEBSITES VAN DERDEN

13.1 Via de Software en/of Skype-websites kunnen door derden producten en diensten worden aangeboden, zoals games, applicaties, afbeeldingen, beltonen en avatars. Hoewel Skype geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze producten en diensten, zal Skype zich op commercieel redelijke wijze inspannen bij het helpen met of het oplossen van problemen die u ondervindt bij het betalen voor en het downloaden, installeren of gebruiken van deze producten en diensten. Op de producten of diensten van derden kunnen de eigen voorwaarden en het eigen privacybeleid van de betreffende leverancier van toepassing zijn, die u bij het downloaden of installeren mogelijk dient te accepteren. U dient deze voorwaarden door te nemen voordat u een product of dienst van een derde koopt of gebruikt, en indien u hierin nalatig bent, draagt Skype daar geen verantwoordelijkheid voor.

13.2 U erkent en stemt ermee in dat informatie over en prijzen van producten van derden die op de Skype-websites worden getoond met betrekking tot producten en diensten van derden, aan Skype zijn verstrekt door de betreffende verkoper (de 'Verkoper'). De Verkoper kan de prijs of de beschikbaarheid van zijn producten te allen tijde wijzigen of beëindigen. Skype is niet betrokken bij transacties tussen u en een Verkoper van wie de producten en/of diensten op de Skype-websites staan vermeld. Skype oefent geen controle uit over, is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garantie met betrekking tot: (i) de prijs, kwaliteit, prestaties, beschikbaarheid of verkoopvoorwaarden van door de Verkoper aangeboden producten of diensten; (ii) betalingstransacties, bezorging, retouren of after-salesactiviteiten met betrekking tot de producten of diensten die op de websites van de Verkoper zijn gekocht; (iii) de beschikbaarheid van de website van de Verkoper; (iv) de volledigheid, echtheid of nauwkeurigheid van de advertenties of het andere materiaal op, of beschikbaar via de websites van de Verkoper, of met betrekking tot andere vermeldingen of inhoud over dergelijke producten en diensten op de Skype-websites; (v) links op de Skype-websites naar de websites van Verkopers. Alle vragen, klachten of claims met betrekking tot een door de Verkoper geleverd(e) product of dienst dient u te richten aan de betreffende Verkoper.

13.3 De Software en Skype-websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Skype is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of de beschikbaarheid van deze websites, en de inhoud en het materiaal op deze websites van derden vertegenwoordigen niet de mening van Skype. Uw gebruik van deze websites van derden is onderhevig aan de voorwaarden die op de betreffende site te vinden zijn.

14. AANVULLENDE VOORWAARDEN

14.1 De Skype-etiquette bevat richtlijnen voor het gebruik van Skype en voor het correct en met respect behandelen van de andere leden van de Skype-community. Deze richtlijnen maken deel uit van deze Voorwaarden en dienen aandachtig te worden doorgenomen.

14.2 Indien u de Software voor internetcommunicatie wilt gebruiken in verband met een Uitzending, dient u zich te houden aan de Servicevoorwaarden voor Uitzendingen, te vinden op http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Softwareontwikkelingspakketten en API's. Softwareontwikkelingspakketten die worden geleverd via Skype Developer op de Skype-website (met inbegrip van 'SkypeKit') en het gebruik van de door Skype geopenbaarde of beschikbaar gestelde applicatieprogramma-interfaces ('API'), hebben hun eigen licentievoorwaarden en uw gebruik van die software is onderworpen aan die licentievoorwaarden. Als u gebruikmaakt van een dergelijk softwareontwikkelingspakket of API (waar van toepassing), verklaart u dat u de van toepassing zijnde licentievoorwaarden, die te vinden zijn op http://developer.skype.com/, hebt gelezen en zult naleven.

15. UW VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN UW PRIVACY

Skype doet al het mogelijke om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens, verkeersgegevens en de inhoud van uw communicatie worden door ons verwerkt overeenkomstig ons Privacybeleid: http://www.skype.com/go/privacy.

16. VOOR OVERHEIDSGEBRUIKERS

De Software en Documentatie zijn respectievelijk 'commerciële computersoftware' en 'documentatie voor commerciële computersoftware', zoals bedoeld in paragraaf 12.212 van de United States Federal Acquisition Regulations (Amerikaanse federale regelgeving met betrekking tot acquisitie). Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking van de Software of de Documentatie door of namens de Amerikaanse overheid is onderworpen aan bepalingen zoals in deze Overeenkomst uiteengezet. Als u een bedrijfsaccount en/of Skype Manager wilt gebruiken uit naam van de overheid van de VS of overheidsorgaan van de VS, zijn deze Voorwaarden niet op u van toepassing. Neem voor toepasselijke voorwaarden en/of meer informatie contact op met usgovusers@microsoft.com.

17. CONTACT OPNEMEN MET SKYPE

17.1 Voor contact met Skype in verband met de Skype-software of Producten met de merknaam 'Skype' kunt u een ondersteuningsverzoek indienen op support.skype.com.

17.2 Indien u op andere wijze dan uiteengezet in de paragrafen 17.1 en 17.2 met Skype contact opneemt, wordt uw verzoek mogelijk niet in behandeling genomen.

18. DIVERSEN, BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1 U stemt in met het gebruik van elektronische communicatie om contracten aan te gaan, bestellingen te plaatsen en andere gegevens te registreren, en met de elektronische levering van kennisgevingen, (wijzigingen in) beleidsregels en documentatie van transacties met Skype.

18.2 Om u van dienst te zijn kan Skype u een vertaling aanbieden van de Engelstalige versie van deze Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de niet-Engelstalige versie van deze Voorwaarden en de Engelstalige versie is de Engelstalige versie doorslaggevend voor uw relatie met Skype.

18.3 Deze Voorwaarden (en waar van toepassing de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Skype met betrekking tot uw gebruik van de Software, Producten en/of Skype-websites en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Skype met betrekking tot de Software, Producten en/of Skype-websites.

18.4 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden (of een deel daarvan) door een rechtbank, een bevoegd bestuursorgaan of een bemiddelaar onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling (of een deel daarvan) uit de Voorwaarden verwijderd, maar laat dit de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden onverlet. Paragraaf 21(i) beschrijft wat er gebeurt indien delen van paragraaf 21 (arbitrage en afstandsverklaring inzake collectieve claims) onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden. Indien strijdig met deze paragraaf is paragraaf 21(i) doorslaggevend. In het geval dat deze Voorwaarden en de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft rechtstreeks met elkaar in strijd zijn, geldt de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft wanneer u een versie van de Software gebruikt die is inbegrepen bij Windows 8.1 of hoger.

18.5 Het niet of vertraagd uitoefenen van een wettelijk recht of rechtsmiddel krachtens deze Voorwaarden of de wet betekent niet dat Skype afstand doet van dit recht of rechtsmiddel. Wanneer Skype afziet van het nemen van stappen naar aanleiding van een inbreuk op deze Voorwaarden, betekent dit niet dat ook bij een volgende inbreuk op de Voorwaarden zal worden afgezien van het ondernemen van stappen.

18.6 U mag deze Voorwaarden of daarin vervatte rechten of verplichtingen niet overdragen. Skype mag zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden of daarin vervatte rechten of plichten overdragen aan derden.

18.7 Deze paragraaf 18, de paragrafen 4.2, 12 en 21 en alle andere bepalingen die uitdrukkelijk of duidelijk bedoeld zijn om behouden of van kracht te blijven in het geval van beëindiging, blijven na beëindiging van de Voorwaarden behouden.

18.8 U erkent en stemt ermee in dat wanneer Skype niet in staat is de Software, Producten en/of Skype-websites te leveren als gevolg van overmacht, Skype niet tekortschiet in zijn verplichtingen jegens u krachtens deze Voorwaarden. Onder overmacht wordt elke gebeurtenis verstaan waarover Skype geen controle heeft.

18.9 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht. Op deze Voorwaarden is het recht van de staat Washington van toepassing, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen, behalve dat de Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. U, Skype en de geaffilieerde ondernemingen van Skype stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en bevoegdheid van de staats- of federale rechtbanken in King County, Washington, voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden of de Software of Producten die voor de rechtbank gehoord worden (buiten arbitrage en rechtbank voor geringe vorderingen).

18.10 KENNISGEVING BETREFFENDE AVC/H.264: Als de Skype-software wordt gebruikt voor het voeren van videogesprekken (i) tussen een personal computer en een apparaat dat geen personal computer is, of (ii) tussen apparaten die geen personal computer zijn, kan voor het faciliteren van de videofunctionaliteit gebruik worden gemaakt van de AVC/H.264-codec, in welk geval de volgende mededeling van toepassing is: DE AVC-VIDEOFUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC-OCTROOIPORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) HET DECODEREN VAN EEN DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT GECODEERDE AVC-VIDEO EN/OF HET DECODEREN VAN EEN VIDEO VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET EEN LICENTIE VOOR HET LEVEREN VAN AVC-VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS TE VERKRIJGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE www.mpegla.com.

19. PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN

19.1 Skype-nummers en Skype To Go-nummers

(a) Beschikbaarheid en gebruik. Wanneer we u een Skype-nummer of Skype To Go-nummer verstrekken, stemt u ermee in dat:

(i) u geen eigenaar bent van het nummer en niet het recht hebt dat nummer voor altijd te houden;

(ii) het aan u verstrekte nummer onderworpen is aan de geldende regels en regelgeving met betrekking tot nummers;

(iii) u zult blijven voldoen aan alle specifieke eisen met betrekking tot nummertoewijzing waarover wij u informeren, en alle redelijke instructies zult opvolgen die Skype of partners van Skype u geven met betrekking tot het gebruik van de nummers en de Producten;

(iv) u het nummer niet aan derden zult overdragen of zult proberen over te dragen. U dient zich in het bijzonder te houden aan alle eisen met betrekking tot woonplaats en/of locatie; en

(v) u dient ons, wanneer wij daarom vragen, nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken en ons bij wijzigingen in deze informatie daarover te informeren. Skype behoudt zich het recht voor de voorwaarden met betrekking tot Skype-nummers en/of Skype To Go-nummers te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opleggen of aanpassen van woonplaatseisen en/of het verplicht verstrekken van meer gebruikersinformatie om van deze nummers gebruik te kunnen blijven maken.

(b) Overige wijzigingen aan nummers. Indien Skype het aan u verstrekte nummer moet intrekken of wijzigen, zal Skype zich op commercieel redelijke wijze inspannen u daarvan op de hoogte te stellen via e-mail, met opgave van de ingangsdatum van de wijziging en waar mogelijk uw nieuwe nummer. Indien u dit nieuwe nummer niet wenst te accepteren, hebt u het recht uw nummer te beëindigen.

19.2 Gebruikersaccount op Skype Manager

(a) Het is u niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn van meer dan één Skype Manager.

(b) Skype-nummers die voor 21 juli 2009 zijn gekocht en door een Skype Manager-beheerder aan u zijn toegewezen, gaan terug naar de beheerder van de Skype Manager wanneer u de Skype Manager-account om enige reden verlaat. Het recht op het gebruik van het nummer en de annulering van dat recht ligt uitsluitend bij de Skype Manager-beheerder en niet bij u.

(c) Persoonlijke gegevens en verkeersgegevens – Leden. Als lid van een Skype Manager-account erkent u en stemt u ermee in dat de beheerder van de Skype Manager, na uw toestemming, inzage mag hebben in gedetailleerde informatie over de activiteit van uw Gebruikersaccount, met inbegrip van tijdstip, datum, duur en bestemming van gesprekken en sms-berichten en gegevens over uw aankopen en downloads. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen van uw Gebruikersaccount te wijzigen. Als u persoonlijke gegevens zoals uw naam en functie verstrekt voor opname in het telefoonboek van de Skype Manager, stemt u ermee in dat deze gegevens kunnen worden ingezien door andere leden van die Skype Manager.

19.3 Abonnementen

(a) Fair use-beleid. Bij Skype willen we dat al onze klanten het beste abonnement krijgen tegen de laagst mogelijke prijs. Dit Fair use-beleid (FUB) voor abonnementen is opgesteld om fraude en misbruik van onze abonnementen door een klein aantal gebruikers te voorkomen.

Onder voorbehoud van dit Fair use-beleid kan er met Skype's Onbeperkt-abonnementen onbeperkt worden gebeld naar vaste nummers (en in sommige landen naar mobiele nummers) in de landen waarop het abonnement betrekking heeft (met uitzondering van speciale, betaal-, service- en niet-geografische nummers). De landen waarvoor uw abonnement geldig is, worden op het moment van aankoop ingesteld en blijven bij verlenging onveranderd. Elk gesprek wordt na een gesprekstijd van 2 uur verbroken, waarna het nummer opnieuw moet worden gekozen.

De abonnementen van Skype zijn uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik (persoonlijke of zakelijke communicatie), overeenkomstig onze Gebruiksvoorwaarden en dit Fair use-beleid ('Legitiem gebruik'). Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van werkwijzen die niet als Legitiem gebruik worden beschouwd:

(i) het gebruik van abonnementen voor telemarketing en werkzaamheden in callcenters;

(ii) de doorverkoop van abonnementsminuten;

(iii) het delen van abonnementen met meerdere gebruikers, hetzij via een PBX, callcenter, computer of op andere wijze;

(iv) het bellen van nummers (hetzij eenmalig, herhaaldelijk of automatisch) om inkomen voor uzelf of anderen te genereren door het enkel plaatsen van een oproep, anders dan voor uw individuele zakelijke communicatie (en onderhevig aan paragraaf 4.1 van deze Voorwaarden); en

(v) ongebruikelijke belpatronen die afwijken van het normale, individuele gebruik van abonnementen, zoals het met regelmaat voeren van korte gesprekken of oproepen naar meerdere nummers binnen korte tijd.

Ook andere werkwijzen kunnen relevant zijn bij het vaststellen van Legitiem gebruik en Skype behoudt zich het recht voor om elke onwettige, verboden, abnormale of ongebruikelijke activiteit hierbij in overweging te nemen. Wanneer wordt vastgesteld dat uw gebruik van uw abonnement in strijd is met dit Fair use-beleid of deze Voorwaarden, mag Skype naar eigen goeddunken de relatie met u beëindigen of uw abonnement met onmiddellijke ingang opschorten. Waar redelijk zal Skype u voorafgaand aan de opschorting of beëindiging van uw abonnement een kennisgeving van ongepast gebruik doen toekomen, en waar van toepassing kan Skype u een alternatief abonnement aanbieden.

(b) Skype behoudt zich het recht voor om abonnementen op elk moment in te trekken of te wijzigen. Wanneer Skype de bij uw abonnement inbegrepen Producten wijzigt, zal Skype u daarvan via e-mail op de hoogte stellen, met opgave van de wijzigingen en de bijbehorende ingangsdatum. Indien u deze wijzigingen niet wenst te accepteren, hebt u het recht uw abonnement te beëindigen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

(c) Het Onbeperkt Wereld Extra-abonnement heeft een minimale vaste duur van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Het is u niet toegestaan dit abonnement voor het einde van deze minimumperiode van 2 jaar te beëindigen, behalve indien Skype inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Dit abonnement wordt maandelijks automatisch gefactureerd.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi wordt geleverd door een van de wifi-partners van Skype. Uw gebruik van Skype WiFi is onderworpen aan de servicevoorwaarden van die partner. Voordat u een Skype WiFi-sessie begint op een specifieke wifi-hotspot, wordt u geïnformeerd over de identiteit van de wifi-provider en diens servicevoorwaarden. U moet deze servicevoorwaarden lezen en uw voortzetting van de Skype WiFi-sessie betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt voor Skype WiFi betalen via uw Skypetegoedsaldo, waarbij uw gebruik van Skypetegoed is onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. De kosten voor uw Skype WiFi bestaan uit kosten voor wifi en kosten voor belasting.

19.5 SMS

Voor elk sms-bericht geldt een limiet van 160 tekens. Wanneer u een langer bericht invoert, wordt dit opgedeeld in meerdere sms-berichten en betaalt u voor elk verzonden bericht. Als u sms-berichten verzendt naar meerdere personen, worden kosten in rekening gebracht voor elke sms die naar een ontvanger is verzonden. Als Skype uw sms (om welke reden ook) niet kan verzenden, zal Skype 24 uur lang blijven proberen het bericht te verzenden; vervolgens worden de kosten van de sms automatisch teruggestort op uw Skypetegoedsaldo wanneer het afleveren niet is gelukt.

19.6 Groepsvideobellen

(a) Er geldt een fair use-beleid, dat te vinden is op www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage en dat hier bij verwijzing deel van uitmaakt. Skype behoudt zich het recht voor om het fair use-beleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de Skype-website zijn gepubliceerd. Wanneer u na publicatie op de Skype-website gebruik blijft maken van groepsvideobellen, betekent dit dat u accepteert gebonden te zijn aan de voorwaarden van het herziene fair use-beleid.

(b) Aantal deelnemers. Het toegestane aantal deelnemers voor een groepsvideogesprek varieert van drie tot maximaal tien, afhankelijk van de systeemvereisten. Meer informatie hierover vindt u op www.skype.com/go/gvc.

(c) Audioconversie. Als uw groepsvideogesprek de fair use-limiet overschrijdt, wordt het gesprek geconverteerd van video naar audio.

(d) Softwareversies. Deelnemers aan een groepsvideogesprek met een versie van de Software voor internetcommunicatie zonder ondersteuning voor groepsvideobellen kunnen alleen in audio aan dat gesprek deelnemen. Meer informatie over de systeemvereisten voor groepsvideobellen vindt u op www.skype.com/go/gvc.

19.7 Skype-videoberichtenfunctie ('Videoberichtenfunctie')

Behoudens ons onderstaand Fair use-beleid ('FUB') kunt u een onbeperkt aantal videoberichten versturen. Als u geen Skype Premium-lid bent, worden videoberichten tot minimaal 6 maanden na de datum van verzending bewaard en kunnen na die periode verlopen.

Fair use-beleid: Dit Fair use-beleid is opgesteld om fraude met en misbruik van de Videoberichtenfunctie tegen te gaan. De Videoberichtenfunctie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, individueel en niet-commercieel gebruik en het gebruik ervan dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met deze Voorwaarden ('Legitiem gebruik'). Skype behoudt zich het recht voor om elke onwettige, verboden, abnormale of ongebruikelijke activiteit in overweging te nemen bij het bepalen of uw activiteiten onder Legitiem gebruik vallen. Wanneer Skype bepaalt dat uw gebruik van de Videoberichtenfunctie in strijd is met dit Fair use-beleid of deze Voorwaarden, mag Skype naar eigen goeddunken de relatie met u beëindigen of uw account met onmiddellijke ingang opschorten.

19.8 Collect calls

Collect calls worden via een partner van Skype beschikbaar gemaakt voor de volgende bestemmingen. Er zijn geen kosten voor u en Skypetegoed of een abonnement is niet vereist. U moet uw naam echter via gesproken aanwijzingen vermelden aan de persoon die u belt, en diegene dient de vaste kosten verbonden aan de collect call te accepteren, op voorwaarde dat deze functionaliteit wordt ondersteund door diens lokale communicatieprovider. Collect calls duren maximaal 60 minuten. Na die tijd dient u opnieuw te bellen.

20. BETALEN VIA MOBIEL

20.1 Deze paragraaf is van toepassing wanneer u een betaalsysteem van een externe partij kiest waarmee u via uw mobiele telefoonrekening voor Skypetegoed en bepaalde Betaalde producten kunt betalen ('Betalen via mobiel').

20.2 Met het kiezen voor of gebruiken van Betalen via mobiel:

(a) geeft u uw mobiele provider toestemming de betreffende kosten direct te belasten op uw mobiele-telefoonrekening; en

(b) verklaart u de persoon of entiteit te zijn die verantwoordelijk is voor de mobiele-telefoonrekening die hoort bij het mobiele nummer dat u bij gebruikmaking van Betalen via mobiel verstrekt, of dat u toestemming hebt van die persoon of entiteit om dergelijke kosten te maken.

21. BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS

(a) Paragraaf 21 is van toepassing op elk geschil dat ontstaat tussen u en Skype of een derde, met inbegrip van mobiele providers en geaffilieerde ondernemingen van Skype (gezamenlijk de 'Betwiste partij' of 'Betwiste partijen') met betrekking tot de Software of Producten (inclusief de prijs van deze) of deze Overeenkomst, MET UITZONDERING VAN GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE AFDWINGBAARHEID OF RECHTSGELDIGHEID VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN U, UW LICENTIEGEVERS, SKYPE OF EEN VAN SKYPE'S LICENTIEGEVERS. Geschil betekent in paragraaf 21 elk geschil, rechtsgeding of ander twistpunt, hetzij contractueel, als gevolg van garantie, onrechtmatige daad, wetgeving, regelgeving, verordeningen of op andere wettelijke of op equity-recht gevestigde basis. Aan het begrip geschil zal de wettelijk ruimst mogelijke betekenis worden gegeven.

(b) Kennisgeving inzake een geschil. In geval van een geschil dient u Skype of een andere Betwiste partij een aanzegging inzake een geschil ('notice of dispute') te doen toekomen in de vorm van een schriftelijke verklaring, met daarin naam, adres en contactgegevens van de aanzeggende partij, de feiten die de aanleiding vormen voor het geschil, en de gevraagde genoegdoening. U dient deze aanzegging te sturen naar Skype of zijn geaffilieerde onderneming, ter attentie van: LCA ARBITRATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6322 en naar elke andere Betwiste partij op diens hoofdadres in de VS, ter attentie van: Legal Department. De Betwiste partij stuurt een eventuele aanzegging inzake een geschil naar uw adres, indien bij hen bekend, of anders naar het e-mailadres dat van u bekend is. U en de Betwiste partij zullen proberen het geschil binnen 60 dagen na verzending van de aanzegging via informele onderhandelingen te beslechten; na deze datum mogen u of de Betwiste partij op individuele basis arbitrage in gang zetten.

(c) Rechtbank voor geringe vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor geringe vorderingen ('small claims court') in het district waar u woont, of in King County, Washington, of in Santa Clara County, Californië, indien het geschil aan alle eisen voldoet om bij een dergelijke rechtbank te worden behandeld. U kunt een geschil bij deze rechtbank aanhangig maken ongeacht of u eerst informeel hebt onderhandeld.

(d) Bindende arbitrage. Wanneer u en Skype of een Betwiste partij een geschil niet via informele onderhandelingen of een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen oplossen, kan het geschil uitsluitend nog door bindende arbitrage onder de Federal Arbitration Act ('FAA') worden beslecht. Collectieve arbitrage is niet toegestaan. Door deze Overeenkomst aan te gaan, ziet u af van uw recht om geschillen bij een rechtbank aanhangig te maken voor een rechter of jury en het recht om als partij of lid van een groep aan een rechtszaak deel te nemen. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden beslecht door een neutrale bemiddelaar, wiens beslissing definitief is en waarna enkel nog een beperkt recht op het aantekenen van beroep krachtens de FAA mogelijk is. De beslissing van de bemiddelaar kan worden afgedwongen door elke rechtbank onder wiens rechtsbevoegdheid de partijen vallen.

(e) Afstandsverklaring inzake collectieve claims. Alle handelingen voor het beslechten van of procederen inzake een geschil voor het gerecht zullen uitsluitend plaatsvinden op individuele basis. U noch Skype of een Betwiste partij zal proberen een geschil te laten beslechten via een collectieve claim ('class action' of 'private attorney general action') of via een andere procedure waarbij een partij optreedt of van plan is op te treden in een vertegenwoordigende rol. Arbitragezaken of rechtszaken kunnen uitsluitend worden samengevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van alle bij de betreffende arbitragezaken of rechtszaken betrokken partijen.

(f) Arbitrageprocedure. Arbitrage vindt plaats door de American Arbitration Association (de 'AAA') volgens diens Commercial Arbitration Rules. Als u een particulier bent die de Software of Producten gebruikt voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, of als de waarde van dit geschil 75.000 USD of minder bedraagt, onafhankelijk van het feit of u een particulier bent en hoe u ze gebruikt, zijn ook de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van toepassing. Kijk voor meer informatie op adr.org of bel naar +1-800-778-7879. Bij een Geschil over 75.000 USD of minder vergoeden Skype of andere Betwiste partijen direct uw griffierechten en betalen ze de kosten die de AAA en de bemiddelaar in rekening brengen. U, Skype en andere Betwiste partijen gaan akkoord met de voorwaarden inzake procedures, kosten en voorstellen op go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219. U kunt de arbitrage in gang zetten door het formulier op go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 in te dienen bij de AAA. U gaat ermee akkoord arbitrage uitsluitend in gang te zetten in het district waar u woont, in King County, Washington, Santa Clara County, Californië, of in de plaats in de VS waar een Betwiste partij zijn hoofdadres heeft. Skype en andere Betwiste partijen gaan ermee akkoord arbitrage uitsluitend in gang te zetten in het district waar u woont.

(g) Deadline van één jaar voor Claims of Geschillen. Voor zover wettelijk toegestaan, dienen claims of geschillen met betrekking tot de Software, Producten of deze Voorwaarden binnen één (1) jaar bij een rechtbank voor geringe vorderingen (paragraaf 21(c)) of bemiddelaar (paragraaf 21(d)) te worden ingediend. Deze periode van één jaar gaat in op het moment dat de claim of het geschil voor het eerst kon worden ingediend. Wanneer een claim of geschil niet binnen één (1) jaar wordt ingediend, gaat de mogelijkheid daartoe definitief verloren.

(h) Afwijzen van toekomstige arbitragewijzigingen. U kunt wijzigingen die Skype aanbrengt in paragraaf 21 (anders dan adreswijzigingen), afwijzen door binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving hiervan naar ons te sturen via U.S. Mail, en wel naar het in paragraaf 21(b) genoemde adres. Wanneer u dit doet, geldt de meest recente versie van paragraaf 21 van vóór de door u afgewezen wijziging.

(i) Scheidbaarheid. Wanneer de afstandsverklaring inzake collectieve claims uit paragraaf 21(e) onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, is paragraaf 21 op die onderdelen niet van toepassing. Die onderdelen worden dan afzonderlijk voor de rechter verder behandeld en de overige onderdelen worden verder behandeld in het arbitrageproces. Wanneer een andere bepaling van paragraaf 21 onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling opgezegd en blijft de rest van paragraaf 21 onverminderd van kracht.

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DE RECHTEN, PLICHTEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE HIERIN UITEEN WORDEN GEZET. DOOR OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN EN/OF DOOR TE GAAN MET DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES TE BLIJVEN GEBRUIKEN, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN EN VERLEENT U SKYPE DE RECHTEN DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN.

© Skype en/of Microsoft – Laatst bijgewerkt: 31 december 2014