Tjenestevilkår for kringkasting

1. Anvendelighet av tjenestevilkår for kringkasting

All bruk av Skypes programvare i et program (som definert nedenfor) for kringkasting (som definert nedenfor) er underlagt disse tjenestevilkårene for kringkasting. Hvis du ønsker å bruke Skypes programvare i et program (som definert nedenfor) for kringkasting (som definert nedenfor) må du godta disse tjenestevilkårene for kringkasting. Hvis du ikke godtar tjenestevilkårene for kringkasting og sender inn registreringsinformasjon (som definert nedenfor), kan du ikke bruke Skypes programvare i et kringkastingsprogram.

2. Identifisering av Skype i kringkastingsprogrammer

Du godtar følgende tilleggskrav, så sant noe annet ikke gjelder ved lov:

2.1 Lydprogrammer. Med hensyn til alle programmer hvor ingen visuelle bilder blir kringkastet gjelder følgende krav:

(a) For ethvert program hvor Skypes programvare brukes i femten (15) minutter eller mindre, skal du vise en identifiseringskunngjøring på begynnelsen og slutten av dette programmet, som beskrevet i Skypes retningslinjer for kringkasting

(b) For ethvert program hvor Skypes programvare brukes i mer enn femten (15) minutter, skal det vises en identifiseringskunngjøring på begynnelsen og slutten av dette programmet, samt under programmet med intervaller på ikke mindre enn hvert femtende (15) minutt, som beskrevet i Skypes retningslinjer for kringkasting.

2.2 Audiovisuelle programmer. Når det gjelder ethvert audiovisuelt program (dvs. i de tilfeller hvor visuelle bilder kringkastes med tilhørende lyd) hvor du bruker Skypes programvare, eller inkluderer en videofremstilling av Skypes programvare, gjelder følgende krav:

(a) Du finner Skype-logoen i SVG-format her, og logoen skal bare reproduseres fra denne kilden.

(b) I alle programmer som bruker eller inkluderer visuelle fremstillinger av Skypes programvare, skal Skype-logoen plasseres, med riktige proporsjoner og i rimelig størrelse, slik at den kan sees klart og tydelig i nederste høyre hjørne av skjermbildet hvor Skypes programvare vises, i henhold til retningslinjene.

3. Generelle bestemmelser

3.1 Definisjoner

3.1.1 “ Kringkasting” betyr å overføre simultant til allmennheten via alle nå kjente og ukjente medier og formater, inkludert, men ikke begrenset til, et datakommunikasjonsnettverk, Internett, elektronisk e-postsystem, TV, radio eller satellittsystem, overføringer fra ett til flere punkter over et ledningstilkoblet, trådløst eller fiberkabelnettverk; og i forbindelse med disse tjenestevilkårene for kringkasting inkluderes også sending til mindre områder via nærkringkasting og multikasting.

3.1.2 “ Program” betyr en direktesendt eller forhåndsopptatt visuell eller lydbasert fremføring.

3.2 Du fremstiller og garanterer at du har godkjennelse til å akseptere og innfri vilkårene og betingelsene i disse tjenestevilkårene for kringkasting. Du er ansvarlig for å klarere alle rettigheter og å betale alle lisensomkostninger, samt andre kostnader og utgifter som oppstår fra programmet og kringkastingen. Skype skal ikke under noen omstendighet bli holdt avsvarlig for kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med programmet eller kringkastingen.

3.3 Du er selv ansvarlig, for egen regning, for å etterfølge alle lover, som vedrører programmet eller kringkastingen. Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde Skype, dets tilknyttede selskaper og Skypes stab skadeløs fra og mot ethvert tap, kostnader, erstatningsansvar, skader og utgifter (dette inkluderer også rimelige juridiske honorarer og andre utgifter som kunne oppstå) av enhver type, natur og beskrivelse, på grunnlag av (i) kringkastingene eller programmene; (ii) enhver uriktig fremstilling eller ethvert brudd på garantier fra din side som finnes i denne avtalen; eller (iii) ethvert brudd på enhver forpliktelse, avtale eller plikt fra din side som finnes i denne avtalen.

3.4 Du skal påse og utvise tilstrekkelig aktsomhet for å sikre at programmer, kringkastinger og/eller Skypes programvare ikke (i) blir brukt som talerør for angrep på noen person, organisasjon, tro, trosretning eller sekt; (ii) inneholder enhver kunngjøring eller fremming av ting som er forbudt ved lov; (iii) blir brukt til å fremlegge falske eller grunnløse påstander om noe produkt eller tjeneste; (iv) inneholder noe innhold eller kunngjøring som er ærekrenkende, uanstendig, krenkende, upassende, vulgært, frastøtende eller støtende, enten i tema eller behandling; (v) inneholder noe sitat eller påstand som ikke kan bevises; (vi) inneholder noen beskrivelser eller henvisninger til temaer som ikke regnes for å være passende samtaleemner i sosiale grupper (f.eks uanstendig eller krenkende) eller (vii) blir brukt i forbindelse med noen form for reklame eller kunngjøring som, ifølge Skypes oppfatning, kan være skadelig for allmennhetens interesse, Skype, samt ærlig reklamervirksomhet og forretningsdrift generelt.

3.5 Rettighetene som her tildeles deg, er ikke-eksklusive og kan tilbakekalles. Du skal ikke oppnå noen rettighet, eiendomsrett eller interesse i eller til noen av Skypes logoer, varemerker eller andre opphavstegn (samlet kalt "Skypes varemerke"), og du vedgår herved at mellom deg og Skype, er det Skype som har enerett på alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i og til Skypes varemerker. Bruken din av Skypes varemerke i denne forbindelse skal være til fordel for Skype. Skype forbeholder seg retten til å instruere deg angående bruken av Skypes varemerke og hvordan Skypes varemerke blir fremstilt i programmene. Skype kan også kreve at du slutter å bruke Skypes varemerke i de tilfeller hvor slik bruk, etter Skypes eget forgodtbefinnende, er uakseptabel for Skype. I tilfeller hvor du bes om å opphøre bruken av Skypes varemerke, skal du gjøre dette øyeblikkelig (og hvis denne forespørselen gjelder for et bestemt program har du ikke lenger lov til å kringkaste eller ha lisens til å kringkaste slikt program).

3.6 Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre disse tjenestevilkårene for kringkasting. Din fortsatte bruk av Skypes programvare, på bakgrunn av det som er godkjent her, skal utgjøre ditt samtykke som skal være underlagt vilkårene og betingelsene i de reviderte vilkårene og betingelsene for kringkasting. Skype er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med noen skade forårsaket av endringene av disse vilkårene og betingelsene for kringkasting og/eller oppsigelsen av dem.

3.7 DU VEDKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN OG TJENESTEVILKÅRENE FOR KRINGKASTING OG FORSTÅR RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE OG VILKÅRENE OG BETINGELSENE ANGITT I DEN OG I DETTE DOKUMENTET. VED Å BRUKE SKYPES PROGRAMVARE SOM BESKREVET OG GODKJENT I DETTE DOKUMENTET, GIR DU UTTRYKKELIG TILSAGN TIL Å VÆRE BUNDET AV DERES VILKÅR OG BETINGELSER OG INNVILGER SKYPE RETTIGHETENE ANGITT I DETTE DOKUMENTET.

© Skype – Sist oppdatert: 2014.