Skypes bruksvilkår for forbrukere i USA

Skype’s USA Consumer Terms of Use

LES DETTE NØYE FØR DU LASTER NED PROGRAMVAREN ELLER BRUKER PRODUKTET/PRODUKTENE ELLER SKYPE-NETTSTEDENE

Nøkkelpunkter

Det er viktig at du leser og forstår hele dokumentet. Men det er noen nøkkelpunkter du må være spesielt oppmerksom på:

INGEN TILGANG TIL NØDTELEFONTJENESTER: Programvaren er ikke en erstatning for den ordinære mobilen eller fasttelefonen din. Programvaren lar deg ikke ringe nødtelefoner til beredskapstjenester. Du må sørge for å ha andre kommunikasjonsmuligheter tilgjengelig for å sikre at du kan ringe nødtelefonanrop dersom det skulle bli nødvendig.

SE BRUKSRESTRIKSJONENE: I noen regioner er det restriksjoner på bruken av programvaren. Du er ansvarlig for å kontrollere at det er lovlig for deg å bruke programvaren der du er.

INGEN EIENDOMSRETT TIL NUMRE: Hvis Skype tildeler deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, eier du ikke nummeret og har ikke rett til å beholde nummeret for alltid. Skype kan fra tid til annen ha behov for å endre eller trekke tilbake nummeret som er tilordnet deg. Du kan ikke overføre eller prøve å overføre Skype-nummeret eller Skype To Go-nummeret ditt til andre. Du må påse at du overholder alle tilordningskrav som vises når du kjøper et Skype-nummer, ettersom nummeret kan trekkes tilbake ved misligholdelse. Se også avsnitt 19.1.

SKYPE-KREDIT BLIR INAKTIV ETTER 180 DAGER: Hvis du kjøper Skype-kredit, må du være oppmerksom på at den blir inaktiv etter 180 dager uten aktivitet. Se også avsnitt 9.2.

MEGLINGSKLAUSUL OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL: En bindende meglingsklausul og fraskrivelse av gruppesøksmål påvirker rettighetene til å løse en tvist med Skype, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter, inkludert mobiltelefonoperatører. Les nøye gjennom avsnitt 21.

1. AVTALEN DIN MED SKYPE

1.1 Skypes Internett-kommunikasjonsprogramvare («Internett-kommunikasjonsprogramvare"), annen programvare av merket Skype (samlet kalt «Skype-programvare") og tilknyttet dokumentasjon (enten i trykt eller elektronisk form) inkludert eventuelle forbedringer, modifikasjoner, utbedringer, rettinger, oppdateringer, oppgraderinger og fremtidige versjoner av den («Oppdateringer"), og om den blir tilgjengelig gratis eller mot en omkostning, (samlet kalt «Programvare") er lisensiert (ikke solgt) til deg av Skype Software S.à r.l. med mindre du bruker en versjon av programvaren som følger med Windows 8.1 eller senere. Hvis du bruker en versjon av programvaren som følger med Windows 8.1 eller senere, lisensieres programvaren til deg under vilkårene for Microsofts programvarelisens for den versjonen av Windows du kjører. Denne avtalen (unntatt programvarelisensen i avsnitt 4.1) vil fortsatt gjelde for bruken av programvaren og produktene.

1.2 Funksjonene og produktene som gjøres tilgjengelig gratis gjennom programvaren (unntatt produkter eller funksjoner som bare er tilgjengelig gratis på prøve) («Gratis produkter»), tilbys deg av Skype Software S.à r.l.

1.3 Eventuelle ytterligere produkter eller funksjoner i Skype-programvaren eller andre produkter av merket «Skype" som du betaler for (inkludert produkter eller funksjoner som er tilgjengelig gratis bare på prøve) («Produkter som betales"), tilbys deg av Skype Communications S.à r.l.

1.4 «Skypes nettsteder" betyr www.skype.com,(betjent av Skype Communications S.à r.l.) og ethvert annet nettsted godkjent av Skype som kobles til disse vilkårene.

1.5 «Skype"betyr Skype Software S.à r.l., 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Skype Communications S.à r.l., 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg eller Skype Communications US Corporation, 6100 Neil Road, Reno, Nevada 89511, etter hva sammenhengen krever;

1.6 «Produkter" betyr kollektivt gratisproduktene og produktene som betales;

1.7«du, deg» eller «din, ditt, dine» betyr du, den registrerte innehaveren av brukerkontoen (som beskrevet i avsnitt 6.1) og lisensinnehaveren under disse vilkårene.

1.8 "Avgifter" betyr beløp for skatter, regulatoriske avgifter, tilleggsgebyr eller andre gebyrer som vi er nødt til å innkreve fra deg og må betale til noe amerikansk (føderalt, delstatlige eller lokale) eller utenlandsk myndighet, instans, kommisjon eller halvoffentlige organ som følge av vårt tilbud av Produkter som betales, til deg. Disse avgiftene er oppført på www.skype.com/go/ustax.

1.9 Avtalen din med Skype består av vilkårene og betingelsene angitt i dette dokumentet, sammen med eventuelle vilkår for rimelig bruk beskrevet i dette dokumentet og ytterligere vilkår henvist til i avsnitt 14 (med samlebetegnelsen "Vilkårene" eller "Avtalen"). Hvis det er avvik mellom retningslinjene for rimelig bruk eller eventuelle ytterligere vilkår og dette dokumentet, skal dette dokumentet ha forrang.

2. GODTAKELSE AV VILKÅRENE

2.1 Du må først godta disse vilkårene for å kunne laste ned og/eller bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Disse vilkårene godtas av deg (a) når du klikker for å godta eller samtykke i vilkårene, eller (b) når du laster ned og/eller bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Vi anbefaler deg å skrive ut et eksemplar av vilkårene for senere bruk. Du kan også laste ned en kopi av vilkårene som gjelder for ditt kjøp på kontosiden din på www.skype.com. Disse vilkårene forblir gyldige fra godtakelsesdatoen til de sies opp av deg eller Skype i henhold til avsnitt 11.

2.2 Du kan ikke bruke eller få tilgang til programvaren, produktene eller Skype-nettstedene hvis du ikke er: (a) juridisk kvalifisert for bruk av henholdsvis programvaren, produktene eller Skypes nettsteder i USA eller et annet land hvor du befinner deg eller bor på det tidspunktet du bruker henholdsvis programvaren, produktet eller Skype-nettstedene, eller (b) i stand til å inngå en bindende juridisk avtale med Skype. Disse vilkårene gjelder kun for innbyggere i USA som bodde i USA på det tidspunktet vedkommendes brukerkonto ble registrert, og for etterfølgende tilgang til programvaren, produktene eller Skype-nettstedet av slike personer i eller utenfor USA.

3. ENDRINGER AV VILKÅRENE

3.1 Skype forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene fra tid til annen. Skype vil publisere endringene på www.skype.com/go/tou. Endringer i retningslinjene for rimelig bruk og/eller ytterligere vilkår publiseres på det aktuelle Skype-nettstedet. Endringer trer i kraft når de publiseres, forutsatt at eventuelle endringer av bindende megling eller ordninger for frasigelse av gruppesøksmål eller en annen løsning av tvister eller offentlig lov eller vernetingsordninger angitt i disse vilkårene, ikke gjelder for en tvist som en part har gitt skriftlig varsel om før datoen endringene ble publisert på Skypes nettsted. Du bør gå gjennom vilkårene jevnlig. Du forstår og samtykker i at det at du uttrykkelig godtar vilkårene eller bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene etter publikasjonsdatoen, innebærer at du samtykker i de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke samtykker i de endrede vilkårene, kan du si opp forholdet med Skype i henhold til avsnitt 11 nedenfor.

4. LISENS

4.1 Lisens. I samsvar med din overholdelse av disse vilkårene gis du en begrenset, ikke-eksklusiv, kostnadsfri lisens som ikke kan viderelisensieres eller tilordnes, til å laste ned og installere programvaren på en personlig datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet, og til personlig å bruke programvaren gjennom din Skype-brukerkonto som enkeltperson, ikke som en forretningsenhet (Brukerkonto). For å unngå enhver tvil: (a) IT-administratorer som arbeider på vegne av et selskap, kan laste ned og installere Skype-programvaren på personlige datamaskiner eller andre enheter brukt av personell i et slikt selskap, og (b) du har tillatelse til å bruke programvaren ved et universitet eller annen utdanningsinstitusjon, eller på arbeidsplassen din. Skype forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt under disse vilkårene.

4.2 Restriksjoner. Du har ikke lov til, og samtykker i at du ikke skal:

(a) viderelisensiere, selge, tildele, leie ut, leie, eksportere, importere, distribuere eller overføre eller på annen måte gi tredjeparter rettigheter til programvaren;

(b) gjennomføre, forårsake, tillate eller autorisere endring, opprettelse av avledet arbeid eller forbedringer, oversettelse, omvendt utvikling, dekompilering, demontering, dekryptering, emulering, hacking, oppdagelse av eller forsøk på å oppdage kildekode eller protokoller i programvaren eller deler eller funksjoner av dette (utover det som loven tillater);

(c) fjerne, tilsløre eller endre opphavsrettserklæringer eller andre åndsverkserklæringer inkludert i programvaren;

(d) bruke programvaren eller få programvaren (eller deler av den) til å bli brukt innenfor, eller til å tilby kommersielle produkter eller tjenester til tredjeparter. Det foregående skal ikke forhindre deg fra å bruke programvaren til din egen forretningskommunikasjon, underlagt avsnitt 4.1 ovenfor;

(e) bruke programvaren utelukkende via brukerkontoen din, annet enn for nedlasting og installasjon.

4.3 Annen teknologi. Hvis du bruker programvaren forhåndsinnlastet på, innebygd i, kombinert med, distribuert eller brukt med eller nedlastet på tredjepartsprodukter, -maskinvare, -programvare, -programmer eller -enheter («Annen teknologi»), samtykker du i og erkjenner at: (a) du kan være nødt til å (i) inngå en egen lisensavtale med og/eller (ii) kjøpe et abonnement fra og/eller (iii) betale en avgift til relevant tredjepartseier eller -lisensgiver for bruk av slik annen teknologi; (b) visse produkter og/eller funksjonaliteter ikke nødvendigvis er tilgjengelige gjennom den andre teknologien og (c) Skype ikke kan garantere at programvaren alltid er tilgjengelig på eller i sammenheng med slik annen teknologi. Programvaren vår kan i tillegg inneholde funksjoner som lar deg sende inn informasjon til eller legge inn plasseringen din på et kart ved hjelp av en kartleggingstjeneste. Ved å bruke disse funksjonene godtar du vilkårene som gjelder for slike kartleggingstjenester, som kan inkludere Bing Maps bruksvilkår for sluttbrukere, som er tilgjengelig på http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx, og Google Maps bruksvilkår for sluttbrukere, som er tilgjengelig på http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.

4.4 Tredjepartsvarsler Programvaren og Skypes nettsted kan inkludere tredjepartskode som Skype, ikke tredjeparten, lisensierer til deg i henhold til denne avtalen. Eventuelle varsler for tredjepartskoden, inkluderes kun i informasjonsøyemed. Tredjepartsskripter, koblet til, nevnt eller henvist til i programvaren, lisensieres til deg av tredjepartene som eier slik kode, ikke av Skype.

5. BRUK AV PROGRAMVAREN OG PRODUKTENE SAMT SKYPES NETTSTEDER

5.1 Utstyr. Du trenger en bredbåndsforbindelse til Internett for å bruke programvaren og produktene. Det er ditt ansvar å sørge for alt utstyr som kreves for tilgang til Internett eller muliggjøring av kommunikasjon, som for eksempel hodetelefoner, mikrofoner og webkameraer. Tilkobling til Internett via et bedriftsnettverk eller privat nettverk som maskerer hvor du holder til, kan gi andre kostnader enn de som vises for din faktiske plassering.

5.2 Bruk av utstyret ditt. Internett-kommunikasjonsprogramvaren kan bruke prosessoren, minnet og båndbredden til datamaskinen (eller annen aktuell enhet) som du bruker, til det begrensede formål å tilrettelegge for kommunikasjon og etablere forbindelse mellom brukere av Internett-kommunikasjonsprogramvaren. Hvis bruken av Internett-kommunikasjonsprogramvaren er avhengig av at det brukes en prosessor og båndbredde som eies av eller kontrolleres av en tredjepart, bekrefter du og samtykker i at din lisens til å bruke Internett-kommunikasjonsprogramvaren betinges av at du innhenter samtykke fra den aktuelle tredjeparten for slik bruk. Du erklærer og garanterer at du ved å akseptere disse vilkårene har innhentet slikt samtykke.

5.3 Oppdateringer av programvaren. Skype kan kontrollere versjonen av Skype-programvaren din automatisk. Vi kan også automatisk laste ned konfigurasjonsendringer og oppdateringer til programvaren fra tid til annen. Det kan hende du må oppdatere programvaren for å fortsette å bruke Skype. Du samtykker i å godta slike oppdateringer underlagt disse vilkårene med mindre andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du avslutte bruken og avinstallere programvaren. Skype er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelig og garanterer ikke at vi fortsetter å støtte versjonen av operativsystemet eller enheten som du lisensierte programvaren for, eller at den oppdaterte programvaren er kompatibel for bruk med sluttbrukere som kjører eldre versjoner av programvaren. Microsoft Corporation eller dets tilknyttede selskaper og datterselskaper kan også laste ned oppdateringer automatisk til Skype-programvaren for Windows, hvis du har valgt å motta Microsoft-oppdateringer. Oppdateringer kan være nødvendige for å opprettholde programvarekompatibilitet, sørge for sikkerhetsoppdateringer eller feilrettinger, eller for å tilby nye egenskaper, funksjoner eller versjoner.

5.4 Avbrudd, tekniske forbedringer og vedlikehold. Fra tid til annen kan Skype trenge å utføre vedlikehold på eller oppgradere programvaren, produktene eller Skype-nettstedene eller den underliggende infrastrukturen som gjør det mulig for deg å bruke programvaren, produktene eller Skype-nettstedene. Dette kan kreve at Skype midlertidig avbryter eller begrenser din bruk av noe av eller hele programvaren, produktene eller Skype-nettstedene inntil vedlikeholdet og/eller oppgraderingen kan fullføres. I den grad det er mulig og med mindre et tiltak kreves umiddelbart, vil Skype på forhånd publisere klokkeslett og dato for et slikt avbrudd eller en slik begrensning, på Skype-nettstedet. Du vil ikke ha rett til å kreve erstatning for slikt avbrudd eller slik begrensning i bruken av programvare, produkter eller Skype-nettsteder.

 5.5 Ingen tilgang til nødtelefontjenester.Verken produktene eller programvaren er beregnet på å støtte eller gjennomføre nødtelefonanrop til sykehus, politimyndigheter, legevakt eller andre typer beredskapstjenester eller tjenester som forbinder en bruker til beredskapstjenestepersonell eller beredskapstjenestesentral («nødtelefontjenester»). Det er viktige forskjeller mellom tradisjonelle telefontjenester og Skypes produkter. Du bekrefter og samtykker i at: (i) Skype ikke trenger å gi tilgang til beredskapstjenester i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale regler, forskrifter eller lover, (ii) det er ditt ansvar å kjøpe (uavhengig av produktet) tradisjonelle, mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester som gir deg tilgang til beredskapstjenester, og (iii) at programvaren og produktene ikke er en erstatning for din primære telefontjeneste.

5.6 Innhold i kommunikasjon. Skype er ikke kilde til, kontrollerer ikke og tar ikke ansvar for innholdet i kommunikasjon ved bruk av programvaren, inkludert uten begrensning, medier som deles gjennom kommunikasjonsfunksjonene våre. Ved å bruke programvaren gir du Skype en immateriell lisens til å bruke innholdet i kommunikasjon for å gi deg produktene, for eksempel til å overføre kommunikasjon til mottakeren.

Skype reserverer seg retten til å gå gjennom innhold som er sendt inn i, eller gjennom, programvaren, produkter og Skype-nettsteder, for å kunne håndheve disse vilkårene. Skype kan, etter eget skjønn, blokkere eller på andre måter forhindre levering av direktemeldinger, SMS, video, medier eller annen kommunikasjon til eller fra programvaren, produkter og Skype-nettsteder med hensikt i å beskytte programvaren, produkter, Skype-nettsteder eller kunder, eller for å, på andre måter, håndheve disse vilkårene. Følgende regler gjelder krav til adferd og innhold ved bruk av programvaren, produkter og Skype-nettsteder:

(a) Ikke bruk programvaren, produkter eller Skype-nettsteder til kriminelle formål. Du er ansvarlig for handlingene dine og konsekvensene av disse handlingene.

(b) Ikke send søppelpost eller bruk kontoen din til å hjelpe andre med å sende søppelpost. Søppelpost inkluderer uoppfordret masseutsendelse av e-post, anrop, direktemeldinger, annen kommunikasjon og masseutsendelse av kontaktforespørsler.

(c) Ikke last opp eller ned eller del upassende bilder (for eksempel nakenhet, bestialitet, pornografi).

(d) Ikke last opp eller del bilder eller delta i aktiviteter som utnytter eller skader barn.

(e) Ikke delta i falske eller villedende aktiviteter (som å be om penger på falske premisser eller å utgi deg for å være en annen).

(f) Ikke delta i aktiviteter som er skadelige for programvaren, produkter, Skype-nettsteder eller brukere (for eksempel virus, forfølgelse, deltakelse i hatytringer eller oppfordring til vold mot andre).

(g) Ikke overtre andres juridiske rettigheter (for eksempel uautorisert deling av opphavsrettslig beskyttet musikk, bilder og annet innhold).

(h) Ikke delta i aktiviteter som bryter andres personvern.

(i) Ikke omgå, deaktiver eller forstyrr sikkerhetsrelaterte funksjoner for programvaren, produkter eller Skype-nettsteder eller -funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken av innhold.

Vi kan be deg om å fjerne innhold hvis det bryter med disse vilkårene eller lovgivning. Manglende overholdelse kan resultere i tap av tilgang til, eller oppsigelse av, brukerkontoen din. Skype kan i tillegg fjerne innholdet ditt, uten tillatelse fra deg, hvis vi fastslår at det bryter med disse vilkårene eller lovgivning, eller hvis vi blir varslet om krenkelse av åndsverk fra en tredjepart.

5.7 Varsel og fjerning. Hvis Skype mottar varsel om at materiell som du sender inn, laster opp, redigerer, er vert for, deler og/eller publiserer på Skype-nettstedet eller via programvaren (unntatt den private kommunikasjonen din) («Brukerinnsending»), er upassende eller krenker en tredjeparts rett, eller hvis Skype ønsker å fjerne en brukerinnsending av en hvilken som helst grunn, forbeholder Skype seg retten til å fjerne enhver slik brukerinnsending automatisk av en hvilken som helst grunn, umiddelbart eller innenfor en tidsramme som kan avgjøres fra tid til annen av Skype etter eget skjønn. Brukerinnsendingen skal fjernes uten noen innrømmelse når det gjelder ansvar og uten skade for rettigheter, rettsmidler eller forsvar, som alle er uttrykkelig forbeholdt. Du erkjenner og samtykker i at Skype ikke har noen forpliktelse til å legge inn igjen en slik brukerinnsending. Hvis brukerinnsendinger krenker, eller du tror at brukerinnsendinger krenker dine rettigheter (inkludert åndsrettigheter), eller de er ulovlige, skal du straks kontakte oss ved å følge prosedyren for fjerning og varsling. Klikk her hvis du vil vise prosedyren for fjerning og varsling. Skype forbeholder seg retten til å be om bekreftelse av din identitet og søke etter ytterligere informasjon for å bekrefte klagen din. Du samtykker i at du alene er ansvarlig for konsekvensene som følger av klagen din (inkludert uten begrensning fjerning eller blokkering av brukerinnsendingen), og du erkjenner og samtykker i at enhver klage kan brukes i rettsprosesser. Enhver falsk, misledende eller feilaktig informasjon du gir, kan medføre et sivilrettslig og strafferettslig ansvar.

5.8 Kvalitet. Skype kan ikke garantere at programvaren, produktene eller Skype-nettstedene alltid vil fungere uten avbrudd, forsinkelser eller feil. En rekke faktorer kan påvirke kvaliteten til kommunikasjonen og bruken av programvaren, produktene (avhengig av hvilke produkter som brukes) eller Skype-nettstedene, og kan føre til mangel på kommunikasjon, inkludert uten begrensning: ditt lokale nettverk, brannmuren, Internett-tjenesteleverandøren, Internett, det offentlige telefonnettet og strømforsyningen. Skype tar ikke ansvar for avbrudd eller forsinkelse forårsaket av svikt i eller utilstrekkelighet ved disse elementene eller andre elementer som vi ikke har kontroll over.

5.9 Produktendringer. Skype forbedrer kontinuerlig programvaren og produktene og kan endre dem når som helst. I tillegg er det grunner til hvorfor Skype kan slutte å tilby programvaren og produkter (eller deler av dem), inkludert uten begrensning at det ikke lenger er gjennomførbart for oss å tilby dette, teknologiske fremskritt, tilbakemeldinger fra kunder som antyder at en endring behøves, eksterne forhold som oppstår og som gjør det uklokt eller upraktisk å fortsette, eller en hvilken som helst årsak angitt i avsnitt 11.2. Som et resultat av slike endringer kan det hende du må bruke en oppgradert versjon av programvaren. Tekniske krav til bruk av produkter og programvare samt funksjonsbeskrivelser er tilgjengelig på Skype-nettstedet. Hvis du ikke samtykker i endringer av programvare og produkter, kan du si opp forholdet med Skype i henhold til avsnitt 11. Det kan hende du må oppgradere til en ny versjon for å kunne dra nytte av visse produkter. I tillegg erkjenner og samtykker du i at visse produkter kan være gjenstand for brukerbegrensninger eller geografiske restriksjoner, som kan variere fra tid til annen. På Skype-nettstedet finner du informasjon om de mest oppdaterte bruksrestriksjonene som gjelder for produktene du bruker.

5.10 Uoppfordrede ideer. Skype verken vurderer eller tar i mot uoppfordrede forslag eller ideer, inkludert uten begrensning ideer til nye produkter, teknologier, kampanjer, produktnavn, produkttilbakemeldinger og produktforbedringer («Uoppfordret tilbakemelding»). Hvis du sender en uoppfordret tilbakemelding til Skype via Skype-nettstedet eller på annen måte, erkjenner du og samtykker i at Skype ikke skal ha noen forpliktelse om konfidensialitet med hensyn til den uoppfordrede tilbakemeldingen.

5.11 Rapporter. I visse deler av Skype-nettstedene eller programvaren kan du bli bedt om å skrive forslag eller problemrapporter, for eksempel ved å bruke vårt kontaktskjema eller problemrapportskjema («rapporter»). Les grundig gjennom eventuelle konkrete vilkår som regulerer disse rapportene. Rapportene skal anses å være Skypes eiendom. Skype skal eksklusivt eie alle nå kjente eller fremtidig eksisterende rettigheter til rapportene i hele universet til evig tid og skal ha rett til å bruke rapportene til et hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til leverandøren av rapportene. Ingen rapporter du sender til Skype, blir behandlet konfidensielt, og Skype skal ikke være ansvarlig for fremlegging av rapportene.

5.12 Kobling. Du kan koble til Skype-nettstedet fra et annet nettsted som du eier, forutsatt at du gjør det på en slik måte at det er rimelig og lovlig og ikke skader omdømmet vårt eller utnytter det. Du må ikke opprette en kobling på en slik måte at det antyder en forbindelse til eller godkjennelse av Skype eller at Skype går god for den der dette ikke er tilfelle. Du kan ikke ramme inn Skype-nettstedet eller på annen måte tillate at Skype-nettstedet vises på et annet nettsted (via dyp kobling, innebygd kobling eller på annet vis). Skype kan når som helst og etter eget skjønn oppheve tillatelsen til å koble til Skype-nettstedene, og vil varsle deg i så henseende.

6. DINE FORPLIKTELSER

6.1 Brukerkonto. Før du bruker Skype-programvaren første gang, blir du bedt om å opprette en brukerkonto og velge en bruker-ID og et passord. Vi anbefaler at du velger et passord som er vanskelig å gjette seg til, og som består av bokstaver, sifre og symboler. Du kan bare bruke programvaren gjennom brukerkontoen din. Du skal alene ha eneansvaret og erstatningsansvaret for alle aktiviteter som foretas gjennom din brukerkonto. Unngå uautorisert bruk ved å holde passordet hemmelig og ikke dele det med tredjeparter eller bruke det til å få tilgang til tredjepartsnettsteder eller -tjenester. Hvis du har mistanke om at noen vet hva passordet ditt er, skal du endre det med det samme for å beskytte sikkerheten til brukerkontoen din. Du har selv ansvaret for å sørge for at du ikke svarer på eventuelle uoppfordrede forespørsler om kredittkortopplysninger, passord eller andre data. Skype påtar seg ikke ansvar for din manglende etterfølgelse av forpliktelsene dine i henhold til avsnitt 6.1.

6.2 Lovlig bruk. Du må bruke programvaren, produktene og Skype-nettstedene i henhold til lovene der du befinner deg. I noen land er det juridiske eller andre restriksjoner på nedlasting og bruk av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Du er ansvarlig for å kontrollere at det er lovlig for deg å bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene der du er.

6.3 Forbudt bruk. Du har ikke lov til å:

(a) avlytte, skade eller endre kommunikasjon som ikke er tiltenkt deg;

(b) bruke edderkopper, virus, ormer, trojanske hester, tidsinnstilte bomber eller andre koder eller instruksjoner som er beregnet på å forvrenge, slette, skade, emulere eller disassemblere programvaren, produktene, Skype-nettstedene, kommunikasjonen eller protokollene;

(c) sende uoppfordrede meldinger (også kalt søppelpost, SPAM, SPIM eller SPIT) eller meldinger som ikke tillates under gjeldende lov, eller bruke programvaren, produkter eller Skype-nettsteder i den hensikt å «fiske» etter informasjon (phishing) eller «farme» (pharming), eller utgi deg for å være en annen eller oppgi falsk tilknytning til en annen person eller instans;

(d) utsette tredjeparter for innhold som er støtende, skadelig for mindreårige, uanstendig eller på annen måte tvilsomt;

(e) bruke programvaren, produktene eller Skype-nettstedene til å forårsake eller prøve å forårsake forlegenhet eller lidelse for, eller til å true, trakassere eller krenke personvernet til en tredjepart; eller

(f) bruke (inkludert som del av bruker-ID-en og/eller profilbildet ditt) materiell eller innhold som er underlagt en tredjeparts eiendomsrett, med mindre du har lisens eller tillatelse av eieren av disse rettighetene; eller

(g) samle inn eller innhente personlig identifiserbar informasjon, inkludert kontonavn fra programvaren, produktene eller Skype-nettstedene;

(h) påvirke eller prøve å påvirke tilgjengeligheten til programvaren, produktene eller Skype-nettstedene, for eksempel ved et tjenestenektelsesangrep (DOS) eller distribuert tjenestenektelsesangrep (DDoS);

(i) bruke eller starte et automatisert system, inkludert uten begrensning roboter, edderkopper eller frakoblede lesere som åpner programvaren, produktene eller Skype-nettstedene. Til tross for det foregående, samtykker du i at Skype gir tillatelse til at operatører av offentlige søkemotorer kan bruke edderkopper til å kopiere materiale fra Skype-nettstedet utelukkende i den hensikt å opprette offentlig tilgjengelige søkbare indekser av materialet, men ikke hurtiglagre eller arkiver av slikt materiale. Skype forbeholder seg retten til når som helst å oppheve disse unntakene.

6.4 Brukerinnsendinger. Vis respekt når du deltar i enhver funksjon på Skype-nettstedene eller -programvaren, som for eksempel fora, blogger, e-postfunksjoner, videovertskap, deling og/eller publisering, eller andre funksjoner på Skype-nettstedene eller Skype-programvaren som lar deg legge ut, laste opp, redigere, være vertskap for, dele og/eller publisere innhold. Du bekrefter og samtykker i at: (i) ved å bruke Skype-nettstedene eller programvaren kan du bli utsatt for innhold som er støtende eller uanstendig, og at du bruker dette på egen risiko; (ii) du alene er ansvarlig for innsendinger du oppretter, sender inn, legger ut eller publiserer på Skype-nettstedene eller via programvaren; (iii) Skype ikke garanterer noen konfidensialitet når det gjelder brukerinnsendinger, hvorvidt de publiseres eller ikke; (iv) Skype ikke er ansvarlig for brukerinnsendinger du kan ha tilgang til gjennom din bruk av Skype-nettstedene eller programvaren, og at alt ansvar for enhver brukerinnsending ligger hos den som brukerinnsendingen kommer fra. Skype går ikke god for brukerinnsendinger eller for synspunkter, anbefalinger eller råd som uttrykkes gjennom dem, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med brukerinnsendinger.

I sammenheng med brukerinnsendingene dine erkjenner og garanterer du at du:

(i) eier eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene og tillatelsene til å bruke og å gi Skype tillatelse til å bruke alle opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter og andre åndsverks- eller eiendomsrettigheter til enhver brukerinnsending i henhold til disse vilkårene; og

(ii) har skriftlig samtykke, fritak og/eller tillatelse fra enhver identifiserbar person i brukerinnsendingen til å bruke navnet og/eller likheten til enhver slik person i brukerinnsendingen, for å muliggjøre inkludering og bruk av dette på den måten som er tiltenkt i disse vilkårene. Du må ikke kopiere, legge ut eller bruke tekst, fotografier, bilder, musikk, lyder, avbildninger eller annet innhold fra en tredjepart eller kilde («tredjepartsinnhold») uten uttrykkelig tillatelse fra eieren. Slikt tredjepartsinnhold kan være beskyttet av åndsverkslover, og eierne av åndsverksrettigheter i slikt innhold kan motsi seg bruken av det. Du må ikke bruke tredjepartsinnhold uten at du først har innhentet tillatelse til det fra eieren av åndsverksrettighetene for slikt innhold.

Hvis du laster opp eller legger ut brukerinnsendinger på Skype-nettstedene eller via programvaren (med unntak av rapporter og med unntak av innholdet i kommunikasjonen din), gir du, uavhengig av eventuelle rettigheter eller forpliktelser regulert av ytterligere vilkår (som definert nedenfor), automatisk Skype en lisens som er ikke-eksklusiv, verdensomfattende, ugjenkallelig, uten royalty, vedvarende, viderelisensierbar og overførbar, for alle rettigheter til å bruke, redigere, endre, inkludere, innlemme, tilpasse, spille inn, offentliggjøre, vise, overføre og reprodusere brukerinnsendinger, inkludert uten begrensning alle varemerker som er tilknyttet i forbindelse med Skype-nettstedene og Skype-programvaren og produktene, inkludert i den hensikt å reklamere for eller omfordele deler av eller hele Skype-nettstedene og/eller programvaren eller produktene, i ethvert medium som nå er kjent eller senere utvikles. Du gir også herved hver bruker av Skype-nettstedet og/eller Skypes programvare eller produkter en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til brukerinnsendingen gjennom Skype-nettstedet og/eller programvaren eller produktene, og til å bruke, distribuere, opprette avledet arbeid av, vise, fremføre og overføre slike brukerinnsendinger utelukkende som tillatt gjennom funksjonaliteten til Skype-nettstedet og/eller programvaren eller produktene, og i henhold til disse bruksvilkårene. I tillegg frasier du deg alle såkalte «moralske rettigheter» i og til brukerinnsendingene, i den grad det tillates ved gjeldende lov.

Du kan ikke sende inn eller publisere brukerinnsendinger via Skype-nettstedet eller programvaren som er injurierende, ærekrenkende, pornografiske, nedsettende, hatefulle, en krenkelse av personvernets fred, usømmelige, nedsettende, ulovlige, rasistiske, støtende, skadelige for mindreårige eller et brudd på åndsverksrettigheter, eller en forretningshemmelighet for en tredjepart eller som på annen måte overtrer rettighetene til noen tredjepart eller medfører sivilrettslig eller strafferettslig ansvar. Videre kan du ikke sende inn eller publisere brukerinnsendinger som inneholder usannheter eller uriktige fremstillinger, som ber om midler eller tjenester, inneholder reklame, markedsføringsmateriell, søppelpost, useriøs post, kjedepost eller annen form for annonsering, som utgir seg for å være fra andre eller inkluderer programmer som inneholder virus eller andre programmer som er konstruert for å hemme funksjonaliteten til en datamaskin. Du samtykker i at du ikke skal annonsere, for kommersielle formål, overfor brukere av Skype-nettstedet eller programvaren med hensyn til brukerinnsendingene deres. Du samtykker i at du ikke skal omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner for Skype-nettstedet eller programvaren, eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken av innholdet på disse.

6.5 Din informasjon. Fra tid til annen kan Skype be om informasjon fra deg for å kunne levere programvaren eller produktene til deg. Du skal sørge for at slike opplysninger (inkludert, hvis aktuelt, faktureringsinformasjonen) er komplette, oppdaterte og nøyaktige.

6.6 Ingen videresalg. Programvaren og produktene er til ditt eget bruk. Du skal ikke videreselge eller kommersialisere programvaren og/eller produktene til en tredjepart.

6.7 Begrensninger vedrørende eksport. Programvaren kan være underlagt internasjonale regler som styrer eksport av programvaren. Du må overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for programvaren så vel som sluttbruker-, sluttbruks- og stedsbegrensninger utstedt av nasjonale myndigheter eller lignende organer, samt begrensninger for land som er omfattet av handelsblokader. I USA reguleres Internett-kommunikasjonsprogramvaren i henhold til ECCN 5D992 i forskriftene om eksportadministrasjon (Export Administration Regulations (EAR)) under krypteringsregistreringsnummeret (Encryption Registration Number (ERN)) R100351, og kan dermed ikke eksporteres eller videreeksporteres fra USA til eller lastes ned av personer i land som er under oppsyn i forbindelse med antiterror i henhold til EAR. Dette inkluderer Iran, Nord-Korea, Cuba, Syria og Sudan. Internett-kommunikasjonsprogramvaren kan videre ikke eksporteres eller videreeksporteres eller lastes ned av en person eller instans som er underlagt amerikanske sanksjoner, uansett sted. Se www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm og EAR del 736. Skype gjør denne programvaren tilgjengelig for deg kun for nedlasting, på betingelse av at du bekrefter at du ikke er en slik person eller enhet og at nedlastingen ikke på annen måte utgjør et brudd på amerikanske eksportkontroll- og sanksjonsforskrifter.

7. EIENDOMSRETT

7.1 Programvaren, produktene og Skype-nettstedene inneholder åndsverksinformasjon og fortrolig informasjon som beskyttes av åndsverkslover og -avtaler.

7.2 Innholdet og samlingen av innhold inkludert på Skypes nettområde (ekskludert brukerinnsendinger), for eksempel lyd, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger og programvare, eies av Skype, dets partnere eller lisensgivere og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Slikt opphavsrettslig beskyttet innhold kan ikke reproduseres uten uttrykkelig tillatelse fra Skype. Skype forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg på Skypes nettsteder.

7.3 Skype og/eller dets lisensgivere beholder eksklusiv eiendomsrett over programvaren, produktene og Skype-nettstedene og alle åndsverksrettigheter til dette (enten de er registrert eller ikke og hvor som helst i verden). Du skal ikke foreta deg noe som kan skade, begrense eller påvirke Skypes åndsverksrettigheter for programvaren, produktene og/eller Skypes nettsteder.

7.4 «Skype», tilknyttede varemerker og logoer samt S-logoen er varemerker for Skype. Skype har registrert og lagt inn søknader for å registrere varemerkene sine i mange land verden over. Skypes varemerker og design eller utseende kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke tilhører Skype, på måter som kan skape forvirring blant kunder eller som er nedsettende overfor Skype eller gir Skype dårlig anseelse. Alle andre varemerker som vises på dette nettstedet, og som ikke eies av Skype eller et av dets tilknyttede selskaper, tilhører sine respektive eiere. Du har ikke tillatelse til og skal ikke registrere eller bruke varenavn, varemerker, logoer, domenenavn eller andre navn eller symboler som inkluderer Skypes immaterielle eiendeler (helt eller delvis), eller som kan forveksles med disse. Se også Skypes retningslinjer for varemerket hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Skypes varemerker.

8. SATSER

8.1 Ringe til telefoner og betalingstjenestenumre med Skype-kredit:

(i) Anrop til fasttelefoner og mobiler. Satsene som skal betales for ringing til vanlige telefoner (utenfor et abonnement), består av tilkoblingsgebyr (belastet én gang per samtale) og en minuttsats som fremgår av www.skype.com/go/allrates. Tilkoblingsgebyret og satsene våre består av en belastning for produktet og en belastning for skatt. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter fire timer. En ny oppkoblingsavgift blir belastet når du slår nummeret på nytt.

(ii) Betalingstjenestenumre. Belastningene som må betales ved ringing til betalingstjenestenumre, består av en per minutt-sats som er tilgjengelig på http://www.skype.com/go/rates-premium. Ingen oppkoblingsavgift behøver å betales. Satsene inkluderer en belastning for produktet og en belastning for avgifter.

(iii) Skype kan når som helst endre satsene for ringing til telefoner og betalingstjenestenumre uten å varsle deg, ved å legge ut slike endringer på www.skype.com/go/allrates. De nye satsene gjelder for den neste bruken etter at de nye satsene er publisert. Kontroller de nyeste satsene før du ringer. Hvis du ikke godtar de nye satsene må du ikke ringe.

(iv) Varigheten til en samtale skal være basert på ett-minutts-intervaller. Deler av minutter rundes opp til neste minutt. Oppkoblingsavgiften, der den måtte påløpe, belastes i begynnelsen av samtalen. Delbeløp avrundes opp til nærmeste minstevaluta. En total samtalepris på $ 0,034 rundes for eksempel opp til $ 0,04. Påløpte beløp trekkes automatisk fra Skype-kreditsaldoen på brukerkontoen.

8.2 Takster for andre produkter som det betales for. Takstene for andre produkter som det betales for, bekreftes for deg før du fullfører et kjøp fra Skype, og inkluderer en belastning for produktet og en belastning for avgifter. Skype kan når som helst endre takstene som kreves for kjøp av slike produkter uten å varsle deg. Du kan velge om du vil akseptere de nye takstene eller ikke før du gjennomfører ditt neste kjøp av det aktuelle produktet. De nye takstene gjelder for det neste kjøpet etter at de nye takstene er publisert. Delbeløp for bruk av SMS og Skype-WiFi rundes opp til nærmeste minstevaluta. Hvis du for eksempel sender tre SMS-meldinger samtidig til et enkelt mål med en sats på $ 0,056, belastes du med $ 0,17.

8.3 Kampanjetilbud. Skype forbeholder seg retten til å belaste deg for slike produkter (til normal sats) i tilfelle Skype fastslår (etter rimelig skjønn) at du misbruker tilbudets vilkår, inkludert hvis du bruker en tjeneste, proxy, anonym IP-adresse eller andre metoder som hindrer oss i å finne deg.

8.4 Avgiftsbetaling. Alle produkter som betales, selges til deg av Skype Communications S.à r.l., men selgeren som er ansvarlig for avgifter, er Skype Communications US Corporation. Avgifter beregnes basert på ditt oppholdssted på tidspunktet Skype-kontoen ble registrert.

8.5 Tredjepartsbelastninger. Når programvaren brukes på mobilprogrammer, brukes noe av overføringskapasiteten på datapakken du abonnerer på hos mobilnettverksleverandøren. Bruk i utlandet kan føre til betydelig høyere kostnader enn vanlig bruk, og du har eneansvar for å holde deg informert og betale for mulig nettveksling og andre aktuelle avgifter som påløper fra mobilnettverksleverandøren.

9. BETALING

9.1 Skype-kredit. Du kan betale for utvalgte produkter som det tas betalt for, med Skype-kredit. Du kan kjøpe Skype-kredit med enhver betalingsmetode som fra tid til annen gjøres tilgjengelig for deg av Skype. Skype-krediten du kjøper, krediteres til brukerkontoen din på kjøpstidspunktet (eller på det tidspunktet du løser inn bongen hvis du bruker en Skype-kreditbong).

9.2 Inaktiv Skype-kredit. Hvis du ikke bruker Skype-krediten din i løpet av 180 dager (inkludert Skype-kredit som du har fått tildelt av en Skype Manager-administrator eller en annen Skype-bruker), blir statusen til Skype-krediten din satt til inaktiv. Du kan aktivere Skype-krediten på nytt ved å følge koblingen under Min konto på https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Skype-kredit som aktiveres på nytt, tilbakebetales ikke.

9.3 Andre betalingsmetoder. Skype garanterer ikke at du kan bruke Skype-kreditsaldoen til å kjøpe alle produktene. Der Skype-kredit ikke kan brukes til å betale for et produkt, gjør Skype en annen betalingsmetode tilgjengelig for deg. Skype har rett til å fjerne eller endre enhver tilgjengelig betalingsmetode etter eget forgodtbefinnende.

9.4 Periodiske betalinger. Hvis du velger å kjøpe produkter på abonnementsbasis (henholdsvis én gang i måneden, hver tredje måned eller én gang i året), bekrefter og samtykker du i at dette er en periodisk betaling, og at betalinger skal effektueres til Skype på den måten du har valgt med de intervallene du har valgt, inntil abonnementet for produktet sies opp av deg eller av Skype. Ved å gi tillatelse til periodiske betalinger gir du Skype tillatelse til å behandle slike betalinger som enten elektronisk debitering eller overføring av midler, eller som elektronisk trekk fra kontoen du har utpekt (ved bruk av en betalingssentral eller lignende betalinger), eller som belastninger på utpekt konto (ved bruk av kredittkort eller lignende betalinger) (kollektivt kalt «Elektroniske betalinger»). Abonnementsavgifter blir vanligvis fakturert eller belastet før starten av den aktuelle abonnementsperioden. Hvis en betaling returneres ubetalt, eller hvis et kredittkort eller en lignende transaksjon blir avvist, forbeholder Skype eller selskapets tjenesteleverandører seg retten til å kreve inn enhver gjeldende avgift for en eventuell returvare, avvist betaling eller betaling uten tilstrekkelige midler, og behandle slik betaling som en elektronisk betaling.

9.5 Automatisk påfylling.

(a) Du kan aktivere funksjonen for automatisk påfylling når du kjøper Skype-kredit, ved å merke av i den aktuelle boksen. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil Skype-kreditsaldoen din fylles opp med samme beløp og med samme betalingsmetode som du valgte den første gangen du aktiverte automatisk påfylling. Hvis du for eksempel kjøper Skype-kredit for USD 10 med kredittkortet ditt og aktiverer automatisk påfylling, vil påfyllingsbeløpet som belastes kredittkortet, også være USD 10. Fra nå av blir dette beløpet belastet kredittkortet ditt hver gang saldoen på Skype-kontoen faller under terskelen som angis av Skype fra tid til annen.

(b) Hvis du kjøper et abonnement med en annen betalingsmetode enn kredittkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og du har aktivert automatisk påfylling, vil Skype-kreditsaldoen din fylles på med det nødvendige beløpet for å kunne betale neste abonnementsperiode.

(c) Du kan når som helst deaktivere automatisk påfylling ved å logge på brukerkontoen din og endre innstillingene.

10. RETNINGSLINJER FOR TILBAKEBETALING

10.1 Når du kjøper produkter det tas betalt for, direkte fra Skype, har du rett til en oppsigelsesperiode på femten (15) dager (en «avkjølingsperiode») med mindre du har brukt produktene det tas betalt for, for da bortfaller avkjølingsperioden slik at kjøpet verken kan oppheves eller tilbakebetales.

10.2 Utover avkjølingsperioden er det bare abonnementer som kan tilbakebetales, med mindre de er brukt eller utløpt.

10.3 Bruk av Skype-kredit, tildeling av et Skype-nummer eller bruk av en del av et abonnement utgjør bruk av et betalingsprodukt. Du samtykker herved uttrykkelig i at Skype-numre kan tilordnes før utløpet av avkjølingsperioden og bli ikke-refunderbare etter tildeling.

10.4 Avkjølingsperioden og tilbakebetalingene gjelder ikke for betalingsprodukter som (i) er kjøpt via en tredjepartspartner av Skype (kontakt partneren direkte, og denne kan bestemme helt etter eget forgodtbefinnende hvorvidt en tilbakebetaling skal foretas eller ikke), (ii) ikke er kjøpt direkte på nettet fra Skype (for eksempel bonger eller kontantkort), (iii) er betalt for med kontanter ved hjelp av en tredjeparts betalingsmetode (for eksempel kontantbetalingslommebok) og (iv) er betalt for og tildelt Skype-kontoen av en Skype Manager-administrator. De gjelder heller ikke for medlemskap i Skype Developer.

10.5 Hvis du i løpet av avkjølingsperioden ønsker å avslutte bruken av og få tilbakebetaling for et produkt det tas betalt for, som (i) ikke har blitt brukt i henhold til avsnitt 10,3 og (ii) ikke faller inn under avsnitt 10.4, kan du fylle ut et opphevelsesskjema, som du finner her. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fyller ut opphevelsesskjemaet, kan du se her.

10.6 Hvis du tror at Skype ved en feiltakelse har belastet deg, må du kontakte Skype innen det har gått 90 dager siden denne belastningen. Det gis ingen tilbakebetaling for en belastning som er over 90 dager gammel.

10.7 Skype forbeholder seg retten til å avvise forespørsler om tilbakebetaling hvis det er rimelig grunn til å tro (i) at du prøver å misbruke retningslinjene for tilbakebetaling, for eksempel ved å fremsette gjentatte forespørsler om tilbakebetaling for samme produkt, (ii) hvis du har brutt disse vilkårene eller (iii) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker produktene eller programvaren bedragersk, eller at brukerkontoen din brukes bedragersk av en tredjepart.

10.8 Disse retningslinjene for tilbakebetaling påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

11. AVSLUTNING AV DITT FORHOLD TIL SKYPE

11.1 Du kan si opp ditt forhold til Skype når som helst og uten regressrett hos domstolene ved å be om at brukerkontoen din lukkes, avslutte bruken av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og avslutte eventuelle periodiske betalinger.

11.2 Skype kan når som helst og uten regressrett hos domstolene si opp forholdet til deg, eller kan si opp eller innstille bruken din av programvaren, brukerkontoen(e), produktene eller Skype-nettstedene:

(a) hvis du bryter disse vilkårene;

(b) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene til å bryte loven eller krenke tredjepartsrettigheter;

(c) hvis Skype har rimelig mistanke om at du på en urimelig måte prøver å utnytte eller misbruke retningslinjene for tilbakebetaling eller hvilken som helst av retningslinjene våre.

(d) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker produktene, programvaren og/eller Skype-nettstedene bedragersk, eller at brukerkontoen din brukes bedragersk av en tredjepart;

(e) hvis du har kjøpt Skype-kredit fra en uautorisert forhandler;

(f) for et bestemt produkt etter tretti (30) dagers varsel hvis Skype velger å slutte å tilby det produktet;

(g) umiddelbart, hvis (etter Skypes rimelige skjønn) det kreves på grunn av en endring i eller ugunstige tolkninger av lover/forskrifter av en reguleringsmyndighet eller annen myndighet med lovlig fullmakt, eller av en hvilken som helst av Skypes partnere;

(h) umiddelbart, hvis Skype fastslår, etter eget forgodtbefinnende, at en programvare, et produkt eller et Skype-nettsted bryter eller krenker, eller kan bryte eller krenke, åndsrett eller åndsrettighet til en tredjepart;

(i) etter (30) dagers varsel hvis Skype bestemmer seg for å slutte å tilby programvaren til brukere i din jurisdiksjon generelt.

11.3 Skype skal foreta slik oppsigelse ved å forhindre din tilgang til brukerkontoen, programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene (det som måtte gjelde). Vi forbeholder oss retten til å annullere brukerkontoer som har vært inaktive i mer enn ett (1) år.

11.4 Konsekvenser av oppsigelse. Etter avslutning av ditt forhold til Skype: (a) skal alle lisenser og rettigheter til bruk av programvaren, produktene og Skype-nettstedene opphøre med umiddelbar virkning, (b) skal du umiddelbart avbryte all og enhver bruk av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og (c) du skal umiddelbart fjerne Skype-programvaren fra alle harddisker, nettverk og andre lagringsmedier og destruere alle kopier av Skype-programvaren i din besittelse eller under din kontroll.

12. OPPHØR AV GARANTIER OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR OG SKADELØSHET

12.1 Når det gjelder avsnitt 12, omfatter "Skype" dets datterselskaper og tilknyttede lovlige enheter og alle dets styremedlemmer, direktører, agenter, lisensgivere og ansatte.

12.2 Ingen garantier. SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET: PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG SKYPE-NETTSTEDENE LEVERES UTEN GARANTI AV NOE SLAG OG BRUKES HELT PÅ EGET ANSVAR. SKYPE GIR INGEN GARANTIER, VERKEN UTTALTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG FRASKRIVER SEG ALLE SLIKE GARANTIER, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE, ANGÅENDE PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER ELLER FORUTSETNINGER OM KVALITET, YTELSE, UKRENKELIGHET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VIDERE FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE SKYPE AT SKYPE-PROGRAMVAREN ALLTID VIL VÆRE TILGJENGELIG, UAVBRUTT, PUNKTLIG, SIKKER, NØYAKTIG, FULLSTENDIG OG FEILFRI ELLER VIL FUNGERE UTEN PAKKETAP. SKYPE GARANTERER HELLER IKKE FORBINDELSE MED ELLER OVERFØRING FRA INTERNETT, ELLER FOR KVALITETEN PÅ ANROP SOM SKJER VIA SKYPE-PROGRAMVAREN.

 12.3 Intet erstatningsansvar.DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT SKYPE IKKE SKAL HA NOE ANSVAR, DET VÆRE SEG KONTRAKTSMESSIG, ERSTATNINGSRETTSLIG (INKLUDERT VED FORSØMMELSE) ELLER ETTER EN ANNEN ANSVARSTEORI, UAVHENGIG AV OM SKYPE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE MULIGHETER FOR SKADER ELLER TAP, I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AV DIN BRUK AV SKYPE-NETTSTEDENE ELLER INTERNETT-KOMMUNIKASJONSPROGRAMVAREN ELLER ANNEN PROGRAMVARE SOM LEVERES GRATIS. DIN ENESTE RETT ELLER RETTSMIDDEL I FORBINDELSE MED PROBLEMER ELLER MISNØYE MED SLIK PROGRAMVARE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE ER STRAKS Å AVINSTALLERE SLIK PROGRAMVARE OG AVSLUTTE BRUKEN AV SLIK PROGRAMVARE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE.

 12.4 Begrensning av erstatningsansvar.I henhold til avsnitt 12.2 og 12.3 ovenfor er Skype ikke ansvarlig, verken kontraktsmessig, erstatningsrettslig (inkludert ved uaktsomhet) eller etter en annen ansvarsteori, uavhengig av om Skype er gjort oppmerksom på muligheter for slike skader eller tap, for:

(a) indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader; eller

(b) tap av inntekt, næring, faktisk eller forventet fortjeneste, mulighet, goodwill eller omdømme (det være seg direkte eller indirekte); eller

(c) skade på eller ødeleggelse av data (det være seg direkte eller indirekte); eller

(d) krav, skade eller tap (det være seg direkte eller indirekte) som følge av eller i forbindelse med:

(i) din manglende mulighet til å bruke programvaren, inkludert aktiverte versjoner, til å kontakte beredskapstjenester;

(ii) begrensningene i henhold til avsnitt 5.5 ovenfor og at du ikke har sørget for å ha tilgang til beredskapstjenester i henhold til avsnitt 5.5 ovenfor;

(III) at du ikke har oppgitt riktig fysisk tilholdssted til en som opererer beredskapstjenesten; eller

(IV) OPPFØRSEL FRA TREDJEPART SOM OPERERER BEREDSKAPSTJENESTEN OG SAMTALESENTRE DU KAN BLI KOBLET OPP MOT.

(e) krav, skade eller tap (det være seg direkte eller indirekte) som følge av eller i forbindelse med:

(i) et produkt eller en tjeneste som tilbys av en tredjepart i henhold til deres egne tjenestevilkår, inkludert uten begrensning Skype WiFi;

(ii) hvilken som helst annen teknologi; eller

(iii) et tredjepartsnettsted.

12.5 Etter avsnittene 12.3–12.4 ovenfor SKAL Skypes samlede ansvar til deg i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene (enten i kontrakt, erstatningsrettslig (inkludert uaktsomhet) eller etter en annen erstatningsteori) IKKE OVERSTIGE, SAMLET SETT, BELØPET DU HAR BETALT FOR PRODUKTENE I LØPET AV 12-MÅNEDERSPERIODEN FØR DEN HENDELSEN INNTRAFF SOM GAV GRUNNLAG FOR DET AKTUELLE KRAVET, I ALLE TILFELLER MAKSIMALT USD 5000.

12.6 Uavhengig av noe annet i disse vilkårene skal begrensningen av erstatningsansvar angitt i avsnitt 12.5 ovenfor ikke gjelde for krav der erstatningsansvar ikke kan begrenses i henhold til gjeldende lov.

12.7 Du samtykker i at du vil holde Skype og dets tilknyttede selskaper og hver av deres respektive styremedlemmer, direktører, aksjonærer, ansatte og representanter (samlet «Skypes skadesløse parter») skadesløse fra og mot enhver heftelse, dom, tap, skader, krav, betalinger, bøter, kostnader, utgifter (inkludert rimelige advokatkostnader og rettskostnader), erstatningsansvar og gjeninnkreving pådratt av en av Skypes skadesløse parter i den grad de stammer fra eller er knyttet til (i) bruddet ditt på disse vilkårene; (ii) bruddet ditt på en gjeldende lov eller forordning; (iii) krenkingen eller bruddet ditt på en rettighet til en tredjepart (inkludert åndsretter); (iv) brukerleveringene dine; (v) klagen din i henhold til en brukerlevering; eller (vi) bruken din av en programvare, et produkt eller et Skype-nettsted.

13. TREDJEPARTERS NETTSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER

13.1 Tredjeparter kan tilby produkter eller tjenester via programvaren og/eller Skype-nettstedene, inkludert spill, programmer, bilder, ringetoner eller avatarer. Selv om Skype ikke påtar seg noe ansvar for slike produkter eller tjenester hvis du skulle få problemer med betaling for, nedlasting eller bruk av en installasjon av slike produkter eller tjenester, vil Skype gjøre bruk av kommersielt rimelige midler for å hjelpe til med å løse eller selv løse problemene. Tredjepartsprodukter eller -tjenester kan være underlagt tredjepartsleverandørens egne vilkår og personvernerklæring, som du kan bli nødt til å godta ved nedlasting eller installasjon. Du bør lese gjennom slike vilkår før du kjøper eller bruker tredjepartsprodukter eller -tjenester, og Skype har ikke noe ansvar dersom du ikke gjør dette.

13.2 Du erkjenner og samtykker i at enhver tredjepartsproduktinformasjon og -prising som vises på Skypes nettsteder vedrørende tredjepartsprodukter og -tjenester, gis til Skype av den aktuelle tredjepartsforhandleren («forhandler»). Forhandleren har når som helst mulighet til å endre prisen eller gjøre slutt på tilgjengeligheten av produktet sitt. Skype er ikke involvert i transaksjoner mellom deg og forhandlere som har produkter eller tjenester oppført på Skypes nettsteder. Skype har ikke kontroll over, er ikke ansvarlig for og garanterer ikke: (i) pris, kvalitet, ytelse, tilgjengelighet eller vilkår for kjøp av produktene eller tjenestene som tilbys av forhandleren; (ii) betalingstransaksjoner, levering, retur eller aktiviteter etter salget i forbindelse med produktene eller tjenestene som kjøpes på forhandlerens nettsteder; (iii) tilgjengeligheten av forhandlerens nettsteder; (iv) fullstendigheten, sannferdigheten eller nøyaktigheten av reklame eller annet materiell på eller som er tilgjengelig fra forhandlerens nettsteder, eller oppføringer eller annet innhold om slike produkter eller tjenester som vises på Skypes nettsteder; (v) koblinger til forhandlernes nettsteder som vises på Skypes nettsteder. Alle spørsmål, klager eller krav i forbindelse med et produkt eller en tjeneste som tilbys av en forhandler, skal rettes til den aktuelle forhandleren.

13.3 Programvaren og Skype-nettstedene kan inneholde hyperkoblinger til andre tredjepartsnettsteder. Skype har ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller tilgjengeligheten av slike nettsteder og går ikke god for innhold eller materiale på slike tredjepartsnettsteder. Din bruk av disse tredjepartsnettstedene er underlagt vilkårene som er lagt ut på det aktuelle nettstedet.

14. YTTERLIGERE VILKÅR

14.1 Skype-etiketten gir retningslinjer for hvordan Skype skal brukes og hvordan du behandler andre medlemmer av Skype-fellesskapet på en passende måte og med respekt. Les nøye gjennom disse retningslinjene, som inngår i vilkårene.

14.2http://www.skype.com/legal/broadcast Hvis du vil bruke Internett-kommunikasjonsprogramvaren i forbindelse med kringkasting, må du overholde tjenestevilkårene for kringkasting på

14.3 Programvareutviklingssett og API-er. Programvareutviklingssett som tilbys gjennom Skype Developer på Skype-nettstedet (inkludert SkypeKit) og bruk av Application Program Interface (API) som blir eksponert eller er gjort tilgjengelig av Skype er underlagt sine egne lisensvilkår, og i så tilfelle regulerer disse lisensvilkårene bruken din av den programvaren. Ved å bruke slike programvareutviklingssett eller API-er (alt ettersom), samtykker du i at du har lest og vil overholde de gjeldende lisensvilkårene. Disse er tilgjengelige på http://developer.skype.com/.

15. DIN PERSONLIGE INFORMASJON OG DITT PERSONVERN

Skype forplikter seg til å respektere ditt personvern og konfidensialiteten til din personlige informasjon. Vi behandler din personlige informasjon, trafikkdata og innholdet i din kommunikasjon i samsvar med vår personvernerklæring: http://www.skype.com/go/privacy.

16. KUN FOR BRUKERE I OFFENTLIGE ETATER

Skypes programvare og dokumentasjon er henholdsvis «kommersiell dataprogramvare» og «dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare», slik disse begrepene brukes i paragraf 12.212 i de amerikanske føderale anskaffelsesreglene United States Federal Acquisition Regulations. All bruk, kopiering eller offentliggjøring av programvaren eller dokumentasjonen av eller på vegne av de amerikanske myndighetene er underlagt restriksjoner som angitt i denne avtalen. Hvis du vil bruke en forretningskonto og/eller Skype Manager på vegne av de amerikanske myndighetene eller et offentlig organ, gjelder ikke disse vilkårene for deg. Kontakt usgovusers@microsoft.com for gjeldende vilkår og/eller ytterligere informasjon.

17. SLIK KONTAKTER DU SKYPE

17.1 Hvis du vil kontakte Skype i forbindelse med Skype-programvaren eller produkter av merket Skype, kan du sende inn en forespørsel om kundestøtte til support.skype.com.

17.2Hvis du kontakter Skype på andre måter enn angitt i avsnitt 17.1 eller 17.2, er det ikke sikkert at forespørselen din blir registrert.

18. DIVERSE, JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

18.1 Du samtykker herved i bruken av elektronisk kommunikasjon for å inngå kontrakter, foreta bestillinger og opprette annen dokumentasjon, samt elektronisk levering av meldinger, retningslinjer og endringer i dette samt dokumentasjon av transaksjoner med Skype.

18.2 Skype kan for enkelthets skyld tilby deg en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene. Ved eventuell manglende overensstemmelse mellom en annen språkversjon av disse vilkårene og den engelske versjonen skal den engelskspråklige versjonen regulere ditt forhold til Skype.

18.3 Disse vilkårene (og lisensavtalen for Microsoft-programvare der det er aktuelt) utgjør hele avtalen mellom deg og Skype når det gjelder bruken av programvaren, produktene og/eller Skypes nettsteder og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Skype med hensyn til programvaren, produktene og/eller Skypes nettsteder.

 18.4Hvis en bestemmelse i disse vilkårene (eller deler av dem) viser seg å være ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig av en domstol eller et administrativt organ med rettmessig jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen (eller den aktuelle delen av den) fjernes fra vilkårene uten å påvirke lovligheten, gyldigheten eller tvangskraftigheten av resten av vilkårene. Avsnitt 21 (i) forklarer hva som skjer hvis deler av avsnitt 21 (megling og fraskrivelse av gruppesøksmål) skulle kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig. Avsnitt 21 (i) skal gjelde foran dette avsnittet hvis de ikke er i tråd med hverandre. I tilfelle en direkte konflikt mellom disse vilkårene og lisensavtalen for Microsoft-programvare, gjelder lisensavtalen for Microsoft-programvare hvis du bruker en versjon av programvaren som følger med Windows 8.1 eller senere.

18.5 Hvis Skype ikke utøver en juridisk rett eller et rettsmiddel gitt i henhold til disse vilkårene eller ved lov, eller utøvelsen av disse er forsinket, skal dette ikke medføre fraskrivelse av Skypes rett eller rettsmidler. Hvis Skype fraskriver seg et brudd på disse vilkårene, skal dette ikke anses som en fraskrivelse av etterfølgende brudd på vilkårene.

18.6 Du kan ikke overdra disse vilkårene eller rettigheter eller forpliktelser i dem. Skype kan uten forvarsel overdra disse vilkårene eller enhver rettighet eller forpliktelse i dem til en hvilken som helst tredjepart.

18.7 Avsnitt 18, sammen med avsnittene 4.2, 12, 21 og eventuelle andre bestemmelser som uttrykkes eller tydelig er tiltenkt å videreføres eller være gjeldende ved eventuell oppsigelse, skal videreføres selv ved oppsigelse av disse vilkårene.

18.8 Du erkjenner og samtykker i at hvis Skype ikke kan levere programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene som følge av en force majeure-hendelse, så betyr det ikke at Skype bryter sine forpliktelser overfor deg i henhold til disse vilkårene. En force majeure-hendelse betyr enhver hendelse som er utenfor Skypes kontroll.

18.9 Verneting og gjeldende lov. Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til lovene i delstaten Washington, USA, uavhengig av prinsipper om motstrid mellom lover, med unntak av at den amerikanske loven om føderal megling, Federal Arbitration Act, gjelder for alle bestemmelser i forbindelse med megling. Du, Skype og Skypes tilknyttede selskaper samtykker ugjenkallelig til den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige eller føderale domstolene i King County, Washington, for alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse vilkårene eller programvaren eller produktene som blir behandlet i retten (ikke voldgift og ikke forliksrett).

18.10 AVC/H.264-MELDING: Hvis Skypes programvare brukes til videosamtaler (i) mellom din personlige datamaskin og enheter som ikke er personlige datamaskiner eller (ii) mellom enheter som ikke er personlige datamaskiner, kan AVC/H.264-kodeken brukes til å tilrettelegge videofunksjonalitet, og i så tilfelle gjelder følgende: AVC-VIDEOFUNKSJONALITETEN TIL DETTE PRODUKTET HAR LISENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR AT EN FORBRUKER SKAL KUNNE (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OG/ELLER (ii) DEKODE AVC-VIDEO SOM HAR BLITT KODET AV EN FORBRUKER FOR PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOFORHANDLER MED LISENS TIL Å LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LISENSER TILDELES ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅTT FOR ANNEN BRUK. DU FINNER MER INFORMASJON PÅ HJEMMESIDEN TIL MPEG LA, L.L.C. PÅ www.mpegla.com.

19. PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR

19.1 Internett-numre og Skype To Go-numre

(a) Tilgjengelighet og bruk. Når vi tilbyr deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, samtykker du i at:

(i) du ikke eier nummeret eller har rett til å beholde det til all tid;

(ii) nummeret som tilbys deg, er underlagt gjeldende nummerregler og forskriftsmessig praksis;

(iii) du vil etterfølge de til enhver tid spesifikke nummertildelingskravene som vi gjør deg oppmerksom på, eller rimelige instruksjoner som Skype eller Skypes partnere kan gi deg med hensyn til bruken av numrene og produktene;

(iv) du ikke kan overdra eller prøve å overdra nummeret til en tredjepart. Du er spesielt ansvarlig for å overholde eventuelle krav som gjelder i forbindelse med bopel og/eller plassering; og

(v) du vil gi riktig, fullstendig og oppdatert informasjon til oss når vi ber om det og underrette oss når slik informasjon endres. Skype forbeholder seg retten til å endre vilkårene knyttet til Skype-numre og/eller Skype To Go-numre, inkludert uten begrensning å pålegge eller endre noen bopelskrav eller kreve tilveiebringelse av ytterligere brukerinformasjon for fortsatt tilgang til slike numre.

(b) Andre endringer av numre. I tilfelle Skype må trekke tilbake eller endre nummeret som er tilbudt deg, vil Skype bruke kommersielt rimelige midler til å varsle deg via e-post med angivelse av datoen endringen trer i kraft, og om mulig, det nye nummeret ditt. Hvis du ikke vil godta det nye nummeret, har du rett til å si opp nummeret.

19.2 Brukerkonto på Skype Manager

(a) Du har ikke lov til å være medlem av mer enn én Skype Manager-konto om gangen.

(b) Ethvert Skype-nummer kjøpt før 21. juli 2009 og tildelt deg av en Skype Manager-administrator, skal trekkes tilbake av Skype Manager-administratoren hvis du av en eller annen grunn forlater Skype Manager-kontoen. Retten til å bruke nummeret og kanselleringen av slik rett ligger hos Skype Manager-administratoren etter hans/hennes eget skjønn, og ikke hos deg.

(c) Personopplysninger og trafikkdata – medlemmer. Som medlem av en Skype Manager-konto bekrefter du og samtykker du i at administratoren av Skype Manager kan, hvis du samtykker i det, vise detaljert informasjon om aktiviteten på brukerkontoen din, inkludert tidspunkt, dato, varighet og nummeret til alle samtaler og SMS-er, samt detaljer om kjøp og nedlastinger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å endre innstillingene for brukerkontoen din. Hvis du oppgir personopplysninger, inkludert navn og stillingsbetegnelse, som skal inkluderes i katalogen for Skype Manager, bekrefter du at andre medlemmer av Skype Manager kan se slike opplysninger.

19.3 Abonnementer

(a) Retningslinjer for rimelig bruk. Vi hos Skype ønsker at alle kundene våre skal få de beste ringeabonnementene, også kalt «abonnementer», til lavest mulig pris. Retningslinjene for rimelig bruk av abonnement er utarbeidet for å forhindre svindel og misbruk av abonnementene våre, noe som et lite antall brukere gjør seg skyldig i.

I samsvar med disse retningslinjene for rimelig bruk tillater Skypes ubegrensede abonnementer ubegrenset ringing til fasttelefoner (og mobiler i visse land) i de aktuelle abonnementslandene (unntatt spesielle numre, betalingstjenestenumre, servicenumre og ikke-geografiske numre). Landene inkludert i abonnementet ditt, bestemmes på det opprinnelige kjøpstidspunktet og forblir de samme etter fornying. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter to timer.

Skypes abonnementer gjelder bare for personlig bruk (privat eller jobbmessig kommunikasjon) i samsvar med bruksvilkårene våre og disse retningslinjene for rimelig bruk («Rettmessig bruk»). Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste over praksiser som ikke anses som rettmessig bruk:

(i) Bruk av abonnementer til telefonsalg eller telefonsenter;

(ii) Videresalg av abonnementsminutter;

(iii) Deling av abonnementer mellom brukere, enten via et PBX-system, et telefonsenter, en datamaskin eller på andre måter;

(iv) Ringing av numre (enten enkeltvis, sekvensielt eller automatisk) for å generere inntekt for deg selv eller andre som følge av ringing, annet enn for egen forretningskommunikasjon (og underlagt avsnitt 4.1 av disse vilkårene); og

(v) Uvanlige ringemønstre som ikke er i tråd med normal individuell abonnementsbruk, for eksempel regelmessige samtaler av kort varighet eller samtaler til flere numre i løpet av kort tid.

Andre fremgangsmåter kan være aktuelle når det gjelder å avgjøre om det er rettmessig bruk, og Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter når vi skal avgjøre dette. Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller avslutte abonnementet ditt umiddelbart dersom det oppdages at du bruker abonnementet på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk eller disse vilkårene. I de tilfellene det er rimelig, sender Skype deg et varsel om urettmessig bruk før suspensjon eller avslutning av abonnementet og, hvis det er aktuelt, kan det hende Skype tilbyr deg et alternativt abonnement.

(b) Skype forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake eller endre abonnementene. Hvis Skype endrer på produktene som er inkludert i abonnementet ditt, sender Skype en e-postmelding med informasjon om endringene og ikrafttredelsesdatoen. Hvis du ikke vil godta disse endringene, har du rett til å si opp abonnementet med virkning fra den datoen endringene skal tre i kraft.

(c) Abonnementet «Ubegrenset til verden ekstra» har en minste bindingstid på to år fra kjøpsdatoen. Du har ikke lov til å si det opp før den toårige bindingstiden er utløpt, med mindre Skype bryter vilkårene. Dette abonnementet faktureres månedlig som et periodisk månedsbeløp.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi leveres av en av Skypes WiFi-partnere. Din bruk av Skype WiFi er underlagt partnerens tjenestevilkår. Før du starter en Skype WiFi-økt i en WiFi-sone, blir du varslet om identiteten til WiFi-leverandøren og deres tjenestevilkår. Du må lese deres tjenestevilkår, og du samtykker i å bli underlagt disse ved å fortsette Skype WiFi-økten. Du kan bruke Skype-kreditsaldoen din til å betale for Skype WiFi, og bruken av Skype-kredit er underlagt disse tjenestevilkårene. Belastningen for Skype WiFi består av en belastning for WiFi og en belastning for avgifter.

19.5 SMS

Hver SMS-melding har maksimal lengde på 160 tegn. Hvis du skriver en lengre melding, blir denne delt opp i flere meldinger, og du blir belastet deretter for hver melding som sendes. Hvis du sender SMS-meldinger til flere enn én person, blir du belastet for hver SMS som sendes til hver mottaker. Hvis Skype (av en hvilken som helst grunn) ikke kan sende SMS-meldingen, fortsetter Skype å prøve å sende meldingen i opptil 24 timer, og hvis vi ikke klarer å få levert meldingen innen denne tidsfristen, blir belastningen for meldingen automatisk tilbakebetalt til din Skype-kreditsaldo.

19.6 Gruppevideosamtaler

(a) Retningslinjer for rimelig bruk gjelder og finnes på www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage og er tatt med her som referanse. Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre reglene for rimelig bruk. Endringer skal tre i kraft når de publiseres på Skype-nettstedet. Din fortsatte bruk av gruppevideosamtaler etter publisering på Skype-nettstedet skal utgjøre ditt samtykke i å være bundet av vilkårene og betingelsene i de endrede reglene for rimelig bruk.

(b) Antall deltakere. Antall deltakere som kan være med på gruppevideosamtalen, varierer fra 3 til maksimalt 10, alt etter systemkravene. Du finner mer informasjon på www.skype.com/go/gvc.

(c) Lydkonvertering. Hvis gruppevideosamtalen overskrider grensen for rimelig bruk, går samtalen over fra video til bare lyd.

(d) Programvareversjoner. Hvis en av deltakerne i gruppevideosamtalen ikke har en versjon av Internett-kommunikasjonsprogramvaren som støtter gruppevideosamtaler, fungerer samtalen bare som lydsamtale for vedkommende. Hvis du vil lese mer om systemkravene som gjelder for gruppevideosamtaler, kan du gå til www.skype.com/go/gvc.

19.7 Skype-videobeskjeder («videobeskjeder»)

Underlagt våre nedenstående retningslinjer for rimelig bruk er det ingen begrensning på antallet videobeskjeder du kan sende. Hvis du ikke har et Skype Premium-abonnement, beholdes videobeskjeder i minst 6 måneder fra datoen de ble sendt og kan utløpe etter den tid.

Retningslinjer for rimelig bruk: Disse retningslinjene for rimelig bruk er utarbeidet for å unngå svindel og misbruk av videobeskjeder. Videobeskjeder er kun til personlig, individuell og ikke-kommersiell bruk og skal alltid brukes i henhold til disse vilkårene («Legitim bruk»). Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter for å fastslå om aktivitetene dine utgjør legitim bruk. Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller avslutte kontoen din umiddelbart dersom det oppdages at du bruker videobeskjeder på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk eller disse vilkårene.

19.8 Noteringsoverføring

Noteringsoverføring er gjort tilgjengelig for følgende steder gjennom en Skype-partner. Du belastes ikke, og det er ikke nødvendig med en Skype-kreditsaldo eller et abonnement. Du må imidlertid oppgi navn via talebeskjed til personen du ringer, og personen som blir oppringt, må godta den faste prisen for noteringsoverføringer levert av den lokale tjenesteleverandøren. Noteringsoverføringer varer maksimalt i 60 minutter. Hvis du vil snakke lengre, må du ringe opp på nytt.

20. BETAL MED MOBIL

20.1 Dette avsnittet gjelder hvis du velger et tredjepartsbetalingssystem som lar deg betale for Skype-kredit og visse betalte produkter via mobiltelefonregningen din hvor det er aktuelt («Betal med mobil»).

20.2 Ved å velge eller bruke Betal med mobil:

(a) gir du mobiltelefonoperatøren tillatelse til å belaste rettmessige belastninger direkte; og

(b) erklærer du at du er den personen eller enheten som er ansvarlig for mobiltelefonkontoen forbundet med mobilnummeret du oppgir når du bruker Betal med mobil, eller er godkjent av den personen eller enheten til å påta deg slike belastninger.

21. BINDENDE MEGLING OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL

(a) Avsnitt 21 gjelder for enhver tvist som måtte oppstå mellom deg og Skype eller enhver tredjepart, inkludert mobiltelefonoperatører og Skypes tilknyttede selskaper (samlet kalt tvistepart eller tvisteparter), i forbindelse med programvaren eller produktene (inkludert prisen deres) eller denne avtalen, BORTSETT FRA TVISTER I FORBINDELSE MED HÅNDHEVINGEN ELLER GYLDIGHETEN AV DIN, DINE LISENSGIVERES, SKYPES ELLER SKYPES LISENSGIVERES ÅNDSVERKSRETTIGHETER.En tvist, når det gjelder avsnitt 21, betyr enhver tvist, søksmål eller annen konflikt, det være seg på grunnlag av kontrakt, garanti, erstatningsrett, regelverk, regulering, bestemmelser eller andre juridiske eller billighetsrettslige grunnlag. En tvist gis den bredest mulige betydningen som tillates i henhold til loven.

(b) Tvistekunngjøring. I tilfelle en tvist må du varsle Skype eller annen tvistepart med en tvistekunngjøring, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktinformasjon for parten som leverer den, faktaene som ligger til grunn for tvisten og forespurt oppreisning. Du må sende tvistekunngjøringen til Skype eller dets tilknyttede selskap til: ATTN: LCA ARBITRATION One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6322 og til enhver annen tvistepart hos vedkommende selskaps hovedforretningsadresse i USA, merket: ATTN: Legal Department. Tvisteparten skal sende eventuell tvistekunngjøring til adressen din hvis den har den eller til den registrerte e-postadressen din. Du og tvisteparten skal prøve å løse enhver tvist gjennom uformell forhandling innen 60 dager fra datoen tvistekunngjøringen ble sendt, og deretter kan du eller tvisteparten starte meglingen på individuelt grunnlag.

(c) Forliksrett. Du kan også føre enhver tvist i forliksretten i fylket der du bor, i King County, Washington eller Santa Clara County, California i USA hvis tvisten tilfredsstiller alle vilkårene for å bli ført i forliksretten. Du kan føre saken i forliksretten enten du forhandler uformelt først eller ikke.

(d) Bindende megling. Hvis du og en tvistepart ikke løser en tvist gjennom uformell forhandling eller i forliksretten, skal all annen innsats for å løse tvisten foretas utelukkende gjennom bindende megling i henhold til den amerikanske loven om føderal megling, Federal Arbitration Act (FAA). Gruppemegling tillates ikke. Ved å inngå denne avtalen frasier du deg rettighetene til å føre tvister i retten med dommer eller jury og retten til deltakelse i retten som en part i eller et medlem av et gruppesøksmål. I stedet skal alle tvister løses hos en nøytral megler, som gir den endelige kjennelsen med unntak av en begrenset rett til anke i henhold til FAA. Enhver rett med jurisdiksjon over partene kan håndheve meglerens tilkjenning av erstatning.

(e) Fraskrivelse av gruppesøksmål. Alle rettsprosesser for å løse eller megle en tvist skal kun utføres på individuelt grunnlag. Verken du, Skype eller en annen tvistepart skal søke å fremføre en tvist som gruppesøksmål, en privat fullmaktssak eller i noen andre rettsprosesser hvor en av partene fungerer som eller foreslår å fungere som representant. Ingen megling eller rettsprosess skal kombineres med en annen uten skriftlig forhåndstillatelse fra alle parter i alle berørte meglinger eller rettsprosesser.

(f) Meglingsprosess. Enhver megling skal foretas av den amerikanske meglingsforeningen (American Arbitration Association (AAA)) i henhold til foreningens regler for megling i næringslivet (Commercial Arbitration Rules). Hvis du er en enkeltperson og bruker programvaren eller produktene til personlig bruk eller hjemmebruk, eller hvis verdien av tvisten ikke overstiger USD 75 000, uavhengig av om du er enkeltperson eller hvordan du bruker dem, gjelder også foreningens tilleggsprosedyrer for forbrukertilknyttede tvister (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Se adr.org eller ring til +1-800-778-7879 for mer informasjon. Ved en tvist som ikke overstiger USD 75 000, refunderer Skype eller andre tvisteparter straks stevningsomkostningene og AAAs og meglerens omkostninger. Du, Skype og andre tvisteparter samtykker i vilkårene som gjelder for prosess, omkostninger og incitament på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219. Megling startes ved å sende inn skjemaet som er tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627, til AAA. Du samtykker i å starte megling bare i fylket (county) der du bor, i King County, Washington, Santa Clara County, California i USA eller en annen tvisteparts hovedforretningsadresse i USA. Skype og andre tvisteparter samtykker i å starte megling bare i det fylket du bor i.

(g) Ett års frist for krav eller tvister. I den grad loven tillater det, må ethvert krav eller enhver tvist i forbindelse med din bruk av programvaren, produktene eller disse vilkårene inngis innen ett (1) år til forliksretten (avsnitt 21(c)) eller til megling (avsnitt 21(d)). Ettårsperioden gjelder fra det øyeblikket kravet eller tvisten først kunne inngis. Hvis et slikt krav eller tvist ikke er inngitt innen ett (1) år, er det permanent utelukket.

(h) Takke nei til fremtidige meglingsendringer. Du kan takke nei til enhver endring som Skype foretar i avsnitt 21 (annet enn adresseendringer), ved å sende oss et varsel innen 30 dager etter endringen via det amerikanske postvesenet til adressen i avsnitt 21(b). Hvis du gjør det, gjelder den siste versjonen av avsnitt 21 før endringen du takket nei til.

(i) Utskilling. Hvis avkall på gruppesøksmål i avsnitt 21(e) skulle kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar med hensyn til hele eller deler av en tvist, så gjelder ikke avsnitt 21 for de delene. I stedet skilles de delene ut og føres foran domstol mens resten av delene er gjenstand for megling. Hvis en bestemmelse i avsnitt 21 kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, skilles den aktuelle bestemmelsen ut mens resten av avsnitt 21 fortsatt skal være i kraft og ha virkning.

DU ERKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE VILKÅRENE OG FORSTÅR RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. NÅR DU KLIKKER PÅ GODTA-KNAPPEN OG/ELLER FORTSETTER Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE, SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG I Å VÆRE BUNDET AV DERES VILKÅR OG BETINGELSER, OG OVERGIR SKYPE RETTIGHETENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET.

© Skype og/eller Microsoft – sist oppdatert: 31. desember 2014