Zasady ochrony danych osobowych przez firmę Skype

Skype Privacy Policy

Firma Skype respektuje prawo do prywatności i zachowania poufnego charakteru danych osobowych, danych o przeprowadzonych połączeniach oraz przekazywanych treści.

Celem niniejszych zasad ochrony danych osobowych jest przedstawienie użytkownikom sposobów wykorzystywania i zabezpieczania przez firmę Skype informacji dostarczanych przez nich w trakcie korzystania z oprogramowania do komunikacji internetowej oraz witryn i/lub produktów firmy Skype.

Zwracamy uwagę, że Skype jest teraz częścią firmy Microsoft.

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZI I WYKORZYSTUJE FIRMA SKYPE?

Firma Skype może gromadzić informacje o użytkowniku, w szczególności dotyczące następujących kategorii:

(a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail);

(b) informacje dotyczące profilu (np. wiek, płeć, kraj zamieszkania, preferowany język oraz inne informacje, które użytkownik zdecyduje się udostępnić innym osobom w ramach profilu użytkownika w Skypie — bardziej szczegółowy opis zamieszczono w sekcji 6);

(c) dane identyfikacji elektronicznej (np. adresy IP, pliki cookie);

(d) informacje dotyczące konta bankowego i płatności (np. informacje o karcie kredytowej, numer konta);

(e) jakość rozmów i wynik ankiet;

(f) informacje o korzystaniu przez użytkownika z oprogramowania, produktów, witryn internetowych i materiałów reklamowych firmy Skype, w tym informacje o komputerze, platformie, urządzeniu i połączeniu, informacje o działaniu oprogramowania klienckiego, raporty błędów, informacje o możliwościach urządzenia i przepustowości łącza, statystyki odsłon stron oraz ruchu przychodzącego i wychodzącego w witrynach firmy Skype, informacje o typie przeglądarki, wykrywaniu hotspotów obsługujących Skype WiFi, a także dane statystyczne dotyczących korzystania z sieci;

(g) zamówione i dostarczone produkty lub usługi;

(h) adresy URL materiałów wideo, które użytkownik wybrał do wyświetlania w swoim opisie;

(i) rozmowy testowe z usługą ECHO123 prowadzone w Skypie (które są nagrywane i odtwarzane użytkownikowi, a następnie usuwane);

(j) lista kontaktów użytkownika i powiązane z nią dane (użytkownik będzie mógł zdecydować, czy Skype ma wykorzystać listy kontaktów z innych serwisów w celu dodania kontaktów do listy użytkownika w Skypie);

(k) nazwy użytkownika oraz hasła do innych kont poczty e-mail, jeżeli użytkownik podał te dane firmie Skype i przesłał żądanie wyszukania znajomych korzystających ze Skype'a (uwaga: firma Skype nie zachowuje tych informacji po zakończeniu wyszukiwania ani nie używa ich w żadnym innym celu);

(l) korespondencja między użytkownikiem a firmą Skype;

(m) dane o przeprowadzonych połączeniach (dane przetwarzane w celu realizacji lub rozliczania połączeń, dotyczące w szczególności czasu trwania rozmowy, numeru osoby nawiązującej połączenie i numeru odbiorcy);

(n) treść wiadomości czatu, wiadomości głosowych i wiadomości wideo (patrz: sekcja 12);

(o) informacje o lokalizacji pochodzące od operatora sieci komórkowej użytkownika lub z urządzenia przenośnego wykorzystywanego przez użytkownika oraz informacje opisane szczegółowo w sekcji 16 poniżej;

(p) informacje o urządzeniu przenośnym, takie jak nazwa producenta, numer modelu urządzenia, system operacyjny, sieć operatora;

(q) informacje o lokalizacji, identyfikatory urządzenia oraz identyfikatory standardu sieci wykrywanych przez urządzenie podczas wyszukiwania hotspotów WiFi oraz podczas łączenia się z takimi hotspotami;

(r) tokeny dostępu do innych kont powiązanych z kontem Skype użytkownika (np. konto Microsoft lub konto na Facebooku), które stanowią rodzaj klucza elektronicznego dostarczanego przez dany serwis i są używane do uwierzytelniania zamiast hasła.

2. W JAKI SPOSÓB FIRMA SKYPE KORZYSTA Z TYCH INFORMACJI I W JAKIM CELU?

Podstawowym celem zbierania informacji przez firmę Skype jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznych, bezproblemowych, efektywnych i dostosowanych do ich potrzeb produktów. Firma Skype gromadzi i przetwarza lub zleca zewnętrznym usługodawcom gromadzenie i przetwarzanie na rzecz firmy Skype danych osobowych użytkowników w takim zakresie, jaki jest dozwolony lub niezbędny, w celu:

 • oferowania komunikacji internetowej, możliwości udostępniania wideo, a także innych produktów, a w szczególności w celu przesyłania obrazu wideo i innych treści przez użytkowników za pomocą oprogramowania Skype i/lub produktów firmy Skype;
 • zmieniania i dostosowywania funkcji Skype'a;
 • przyjmowania, przetwarzania lub realizowania zamówień złożonych za pośrednictwem witryn firmy Skype, wystawiania faktur lub powiadamiania użytkownika o stanie zamówienia;
 • świadczenia innych usług na rzecz użytkownika (zgodnie z opisem dostępnym podczas zbierania informacji);
 • świadczenia obsługi klienta i pomocy w rozwiązywaniu problemów;
 • porównywania informacji w celu zapewnienia ich dokładności;
 • informowania użytkownika o aktualizacjach i awariach usług;
 • uzyskania opinii lub umożliwienia uczestnictwa w ankietach online;
 • rozstrzygania sporów;
 • weryfikacji tożsamości użytkownika;
 • dostosowywania, analizowania i ulepszania oprogramowania Skype, witryn internetowych firmy Skype oraz innych produktów i usług firmy Microsoft;
 • usprawnienia funkcji wyszukiwania oraz w celu łatwiejszego i dokładniejszego wyszukiwania innych użytkowników Skype'a i kontaktowania się z nimi;
 • organizowania i przeprowadzania działań marketingowych lub promocyjnych/ofert, konkursów, gier i podobnych akcji przez firmę Skype;
 • oferowania za darmo pewnych elementów oprogramowania, funkcji i witryn internetowych firmy Skype dzięki wpływom z reklam (więcej informacji na ten temat podano w sekcji 5);
 • ochrony interesów użytkownika i firmy Skype, a w szczególności w celu zapewnienia przestrzegania Regulaminu użytkowania Skype'a oraz zapobiegania oszustwom i zwalczania ich (określane wspólną nazwą Cele).

3. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZEZ FIRMĘ SKYPE

Z wyjątkiem przypadków podanych poniżej firma Skype nie będzie sprzedawać, udostępniać za opłatą ani w innej formie przekazywać danych osobowych, danych o przeprowadzonych połączeniach ani też przekazywanych treści żadnym podmiotom innym niż firma Microsoft oraz podmioty stowarzyszone i zależne będące pod jej kontrolą bez wyraźnego zezwolenia użytkownika, jeśli nie wymagają tego przepisy prawa właściwego lub nakaz właściwych władz. Należy zauważyć, że informacje dobrowolnie upublicznione przez użytkownika w profilu użytkownika, na forach dyskusyjnych firmy Skype lub poprzez zamieszczenie komentarzy będą publicznie dostępne i oglądane przez innych użytkowników.

Firma Skype może mieć dostęp do danych osobowych, w tym treści prywatnych (np. treści wiadomości czatu, przechowywanych wiadomości wideo i wiadomości głosowych, zawartości przesyłanych plików), ujawniać takie dane oraz zachowywać je, jeżeli w dobrej wierze uzna, że jest to konieczne w celu: przestrzegania obowiązującego prawa lub reagowania na stosowne procedury prawne wszczynane przez właściwe organy, w tym organy ścigania i inne agencje rządowe; chronienia swoich klientów, np. przed spamem lub próbami wyłudzenia pieniędzy, oraz służenia pomocą w zakresie zapobiegania sytuacjom grożącym utratą życia lub poniesieniem ciężkich obrażeń ciała; utrzymywania i zabezpieczania swoich witryn internetowych, produktów i usług, w tym zapobiegania atakom na systemy komputerowe i sieci lub powstrzymywania takich ataków; chronienia swoich praw i majątku, w tym egzekwowania przestrzegania regulaminów korzystania z witryn internetowych, produktów i usług firmy Skype — przy czym, jeśli firma Skype uzyska informacje wskazujące, że ktoś korzysta z jej produktów do nielegalnego handlu kradzioną własnością intelektualną albo majątkiem trwałym firm Skype lub Microsoft, nie będzie ona samodzielnie analizować prywatnych przekazów ani dokumentów danego klienta, ale może przekazać sprawę organom ścigania.

Aby dostarczyć użytkownikowi zamówione produkty Skype, firma Skype może czasami, w koniecznych przypadkach, udostępniać jego dane osobowe i dane o przeprowadzonych połączeniach firmom należącym do grupy Skype, operatorom oraz partnerom będącym dostawcami usług i/lub agentami. Mogą to być na przykład operatorzy obsługujący bramę PSTN-VoIP, dostawcy usług dostępu do sieci WiFi, dystrybutorzy oprogramowania Skype i/lub produktów firmy Skype, a także banki i inne instytucje obsługujące systemy rozliczania płatności oraz zapewniające dostawę poczty e-mail, usługi analityczne, obsługę klienta i usługi hostingowe. Firma Skype zawsze wymaga, aby takie podmioty trzecie stosowały odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych i danych o przeprowadzonych połączeniach oraz przestrzegały obowiązujących przepisów.

Niektóre produkty firmy Skype mogą (i) być oferowane wspólnie z firmą partnerską; (ii) być udostępniane poprzez witrynę internetową firmy partnerskiej; i/lub (iii) mieć obsługę klienta realizowaną poprzez firmę partnerską. Jeżeli użytkownik zarejestruje się w celu uzyskania takich produktów lub korzysta z nich, wyraża zgodę na to, aby dane osobowe zebrane w powiązaniu z produktem były używane przez firmę Skype oraz firmę partnerską, a także przyjmuje do wiadomości, że używanie danych osobowych użytkownika przez firmę partnerską może podlegać zasadom ochrony danych osobowych określonym przez firmę partnerską. Firma Skype może oferować swoje produkty w powiązaniu z innymi witrynami internetowymi lub usługami, a także może połączyć siły z dostawcami innych usług internetowych w celu dostarczenia użytkownikowi połączonych korzyści płynących z obu produktów/usług lub dodatkowych usług i korzyści. W celu ustalenia, czy użytkownik uzyska korzyści z połączonej oferty, firma Skype może, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, porównać jego adres e-mail oraz adresy osób z jego listy kontaktów z adresami e-mail podanymi innemu operatorowi witryny internetowej/dostawcy usług.

Jeżeli użytkownik jest członkiem Skype Managera, szczegółowe informacje na temat działań w ramach jego konta Skype, w tym dane o przeprowadzonych połączeniach oraz zakupach i pobranych plikach, mogą być dostępne dla administratora Skype Managera, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na taki dostęp. Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć zgodę, zmieniając ustawienia na stronie swojego konta pod adresem on www.skype.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli udostępni swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub stanowisko, w celu zamieszczenia ich w katalogu Skype Managera, dane te mogą być przeglądane przez innych członków tego Skype Managera.

Firma Skype, lokalny partner firmy Skype oraz operator lub firma umożliwiająca komunikację mogą udostępnić dane osobowe, przekazywane treści i/lub dane o przeprowadzonych połączeniach odpowiednim organom sądowym, służbom porządkowym lub innym władzom, które mają prawo zażądać takich informacji. Firma Skype może w uzasadnionym zakresie zapewnić pomoc i dostarczyć informacje w celu spełnienia takiego żądania, a użytkownik wyraża zgodę na takie ujawnienie informacji.

Informacje zebrane przez firmy Skype i/lub Microsoft oraz do nich wysłane mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Microsoft lub jej partnerzy afiliacyjni, podmioty zależne lub dostawcy usług mają swoje placówki. W tym zakresie lub dla celów udostępniania lub ujawniania danych w związku z niniejszym artykułem 4 firma Skype zastrzega sobie prawo do przenoszenia informacji poza teren kraju użytkownika. Korzystając z oprogramowania, witryn internetowych lub produktów firmy Skype, użytkownik wyraża zgodę na opisane powyżej przeniesienie informacji poza granice swojego kraju. Firma Microsoft postępuje zgodnie z zasadami „bezpiecznej przystani”, określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i wynikającymi z porozumień zawartych w tej sprawie między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz między Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, dotyczącymi gromadzenia, używania i przechowywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Aby dowiedzieć się więcej o programie „bezpiecznej przystani” oraz zapoznać się z certyfikatem przyznanym naszej firmie, należy odwiedzić witrynę www.export.gov/safeharbor.

W miarę swojego rozwoju firma Microsoft może sprzedawać lub nabywać podmioty zależne albo przedsiębiorstwa. We wszelkich transakcjach tego rodzaju, w ramach których podmiot trzeci przejmie firmę Skype lub znaczącą większość jej majątku, dane osobowe użytkowników Skype'a będą zwykle jednym z przenoszonych składników majątkowych. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim w tego rodzaju transakcjach.

4. CO TO SĄ PLIKI COOKIE I PLIKI GIF ORAZ W JAKI SPOSÓB FIRMA SKYPE ICH UŻYWA?

Najważniejsze kwestie

Korzystając z witryn Skype i/lub oprogramowania Skype, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z używania plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej (jeśli przeglądarka pozwala na taką zmianę) lub zaprzestając korzystania z witryn Skype i/lub oprogramowania Skype bądź też korzystając ze stosownych funkcji rezygnacji. Należy pamiętać, że niektóre funkcje są dostępne tylko w przypadku używania plików cookie. Jeśli zrezygnuje się z akceptowania plików cookie, takie funkcje mogą być niedostępne.

4.1 Co to są pliki cookie i pliki GIF?

4.1.1. Pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami zawierającymi łańcuch znaków (tekst), które są wysyłane do przeglądarki użytkownika z serwera witryny. Plik cookie może zawierać unikatowy identyfikator, ale nie zawiera informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Skype może używać plików cookie, gdy użytkownik odwiedza witryny Skype, korzysta z oprogramowania Skype lub odwiedza inne witryny, w których firma Skype zamieszcza reklamy. Przeglądarka oprogramowania klienckiego Skype lub przeglądarka internetowa użytkownika może przechowywać pliki cookie na dysku twardym komputera. Witryna może korzystać z tych plików podczas kolejnej wizyty użytkownika. Inne witryny mogą również przesyłać pliki cookie do przeglądarki użytkownika, ale przeglądarka nie zezwoli im na wgląd w dane zapisane w plikach cookie pochodzących od firmy Skype.

Typowy plik cookie pochodzący od firmy Skype może wyglądać mniej więcej tak:
SC=LC=en:CCY=EUR:CC=UK:TZ=+1:VER=0/1.3.0.13/:TS=1105405660:TM=103841368

SC — skrót nazwy pliku cookie: Skype Cookie (plik cookie Skype)
LC — preferowany język witryny Skype
CCY — preferowana waluta dla witryny Skype
CC — kod kraju
TZ — strefa czasowa
VER — wersja oprogramowania klienckiego Skype, z której korzysta użytkownik
TS — pojawia się, jeśli plik cookie został ustawiony
TM — pojawia się, jeśli plik cookie został zmodyfikowany

4.1.2. Inne podobne technologie

Strony internetowe firmy Skype oraz interfejsy oprogramowania klienckiego Skype mogą zawierać przezroczyste pliki GIF, sygnały nawigacyjne sieci Web, piksele śledzące oraz inne podobne obrazy elektroniczne, które pomagają w dostarczaniu plików cookie do witryn firmy Skype i zliczaniu użytkowników odwiedzających te strony. Dodatkowo firma Skype używa takich obrazów w swoich wiadomościach e-mail w formacie HTML, aby uzyskać informacje o otwarciu wiadomości i wynikających z tego działań, a także w celu identyfikacji użytkownika oraz poznania charakteru jego interakcji z witrynami internetowymi firmy Skype podjętych w rezultacie tych działań. Dzięki temu firma Skype może mierzyć skuteczność pewnych przekazów oraz monitorować efektywność kampanii marketingowych, a także dostosowywać zawartość online i dostarczać rekomendacji w oparciu o działania użytkownika.

4.2 Z jakich rodzajów plików cookie korzysta Skype?

Skype korzysta z plików cookie sesji, trwałych plików cookie oraz plików cookie typu Flash (obiektów LSO — Local Shared Objects).

Pliki cookie sesji są to tymczasowe pliki cookie bądź unikatowe identyfikatory, które są powiązane z przeglądarką użytkownika w czasie jego wizyty w witrynach Skype lub w obszarze oprogramowania klienckiego Skype. Po zamknięciu przeglądarki identyfikator pliku cookie sesji zniknie a informacje dotyczące wizyty nie zostaną zachowane.

Trwałe pliki cookie pozostają w przeglądarce nawet po jej zamknięciu i mogą być używane przez przeglądarkę przy kolejnych wizytach w witrynie.

Pliki cookie typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects) są to pliki cookie utworzone za pomocą technologii Flash firmy Adobe. Pliki te są zapisywane na komputerze tak samo, jak inne pliki cookie, ale nie można zarządzać nimi z poziomu przeglądarki w taki sam sposób.

4.3 Jak Skype korzysta z plików cookie?

Skype korzysta ze swoich plików cookie w różnych celach, w tym:

1. w celu rozpoznania użytkownika podczas logowania oraz poznania sposobu, w jaki użytkownik dotarł do witryny Skype, aby móc dostarczać mu stosowną zawartość i odpowiednie informacje. Na przykład:

 • jeśli użytkownik dotarł do witryny Skype poprzez kliknięcie łącza odnoszącego się do pakietów abonamentowych w Stanach Zjednoczonych, będzie mu wyświetlana zawartość związana z takimi ofertami;
 • dzięki możliwości wykrycia strefy czasowej użytkownika jego listy połączeń są przedstawiane w precyzyjny sposób;
 • jeśli ostatni zakup dokonany przez użytkownika był objęty podatkiem VAT, ceny będą mu zawsze wyświetlane z podatkiem VAT;
 • jeśli plik cookie został ustawiony dawno temu, wskazuje to, że użytkownik nie jest nowym użytkownikiem i nie będzie mu wyświetlana zawartość przeznaczona dla nowych użytkowników, np. strony „Jak używać Skype'a?”;

2. w celu zapamiętania preferencji użytkownika, takich jak:

 • język, w jakim ma być wyświetlana witryna Skype;
 • waluta, w jakiej mają być podawane ceny;

3. w celu zwalczania oszustw;

4. w celu informowania firmy Skype o wersji oprogramowania klienckiego Skype, z której korzysta użytkownik, aby dostarczać mu nowe aktualizacje oprogramowania i kierować go do stosownych sekcji pomocy;

5. w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do jego konta i usług konta poprzez oprogramowanie klienckie Skype;

6. w celu przeprowadzania analiz wewnętrznych i analiz klientów, a także uzyskiwania statystyk i mierników dotyczących witryn Skype, takich jak łączna liczba odwiedzin i odsłon stron;

7. w celu monitorowania skuteczności oraz wyników kampanii reklamowych i marketingowych firmy Skype oraz przeprowadzania badań pomocnych w ulepszaniu produktów i witryn firmy Skype;

8. w celu inicjowania zabezpieczeń, takich jak wygaśnięcie sesji w przypadku, gdy użytkownik nie zaloguje się w obszarze usług konta w określonym czasie;

9. w celu wprowadzenia do oprogramowania klienckiego Skype informacji (danych kontaktu Skype) dotyczących osoby, która zaprosiła użytkownika do przyłączenia się do Skype;

10. w celu dostarczania użytkownikowi zawartości wideo;

11. w celu dostarczania użytkownikowi najlepiej dopasowanych reklam podczas jego wizyt w innych witrynach wyświetlających reklamy firmy Skype.

4.4 Pliki cookie innych firm

Podczas korzystania z oprogramowania klienckiego Skype lub odwiedzin w witrynie Skype ustawiane są nie tylko pliki cookie firmy Skype — jej partnerzy w zakresie dystrybucji reklam, analiz oraz partnerzy afiliacyjni mogą również ustawiać pliki cookie oraz korzystać z plików cookie przechowywanych na komputerze użytkownika, a także zbierać informacje na temat aktywności użytkownika w różnych witrynach i serwisach internetowych.

4.4.1 Analizy

Firma Skype korzysta z usług partnerów w zakresie analiz, np. Omniture, Google Analytics, HockeyApp i Flurry Analytics, w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych dotyczących sposobu korzystania z witryn internetowych i oprogramowania klienckiego firmy Skype przez użytkowników. Na przykład, partnerzy ci zbierają i gromadzą dane dotyczące liczby odsłon stron i liczby kliknięć w witrynach firmy Skype, wyszukiwarek i słów kluczowych użytych do znalezienia tych witryn, błędów i awarii w zakresie oprogramowania klienckiego Skype, a także inne podobne informacje. Jeśli użytkownik trafił do witryny firmy Skype za pośrednictwem łącza w wysłanej do niego wiadomości e-mail, takie dane analityczne mogą zostać wykorzystane do skutecznego określenia grup odbiorców wiadomości e-mail, które będą wysyłane w przyszłości. Takie dane analityczne nie są używane do śledzenia działań użytkownika w innych witrynach.

4.4.2 Reklama

Reklamy firmy Skype i innych firm wyświetlane w oprogramowaniu i produktach firmy Skype oraz w witrynach internetowych innych firm są dostarczane użytkownikowi przez platformę Microsoft Advertising oraz innych starannie dobranych partnerów w zakresie dystrybucji reklam („partnerzy w zakresie dystrybucji reklam”).

Firma Skype i jej partnerzy w zakresie dystrybucji reklam mogą wykorzystywać dane podane przez użytkownika w jego profilu w Skypie lub w inny sposób dostarczone firmie Skype, takie jak wiek, płeć, język, kraj zamieszkania użytkownika, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryn, oprogramowania i produktów firmy Skype oraz jego interakcji z witrynami, oprogramowaniem i produktami firmy Skype, które jednak nie pozwalają na identyfikację użytkownika, w celu dostarczania reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań oraz w celu analizowania i zwiększania skuteczności kampanii reklamowych. Firma Skype i jej partnerzy w zakresie dystrybucji reklam mogą używać plików cookie i/lub sygnałów nawigacyjnych sieci Web (pliki GIF) do zbierania takich informacji.

4.4.3. Partnerzy afiliacyjni

Partner firmy Skype zarządzający programem afiliacyjnym umożliwia podmiotom trzecim kierowanie osób do Skype. Partnerzy afiliacyjni firmy Skype mogą wysyłać pliki cookie do komputera użytkownika, aby otrzymywać informacje, gdy użytkownik: (a) kliknie łącze związane ze Skype'em zamieszczone w witrynie partnera afiliacyjnego i/lub (b) dokona zakupu w witrynie Skype — w celu pobrania prowizji przez partnera afiliacyjnego. W przypadku ponownej, bezpośredniej wizyty użytkownika w witrynie Skype partner firmy Skype zarządzający programem afiliacyjnym może rozpoznać użytkownika i nagrodzić partnera afiliacyjnego prowadzącego witrynę, która skierowała użytkownika do witryny Skype. Takie pliki cookie nie podlegają kontroli firmy Skype. Więcej informacji dostępnych jest w witrynie firmy Commission Junction, która jest partnerem firmy Skype zarządzającym programem afiliacyjnym, pod adresem: http://www.cj.com/privacy

4.4.4. Inna zawartość osób trzecich

Czasami witryny firmy Skype mogą zawierać widżety lub osadzoną zawartość wideo osób trzecich, np. YouTube. Podczas oglądania takiej zawartości lub używania takiego widżetu użytkownik może akceptować pliki cookie pochodzące z tych witryn. Takie pliki cookie nie podlegają kontroli firmy Skype i użytkownik powinien uzyskać więcej informacji na ich temat w stosownej witrynie osoby trzeciej.

4.5 Ustawienia plików cookie

Firma Skype nie zaleca ograniczania działania ani blokowania plików cookie, ponieważ może to wpłynąć na funkcjonowanie witryn i produktów firmy Skype. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się to zrobić, powinien zapoznać się poniżej z dostępnymi opcjami. Wyczerpujące informacje na temat plików cookie można znaleźć również w witrynie www.aboutcookies.org.

4.5.1 Pliki cookie przeglądarki

W sekcji pomocy na pasku narzędzi większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania przyjmowania nowych plików cookie przez przeglądarkę, uzyskiwania od przeglądarki powiadomienia o przyjęciu nowych plików cookie, usuwania plików cookie oraz całkowitego ich wyłączenia.

Pliki cookie przeglądarki w oprogramowaniu Skype można wyłączyć w następujący sposób: z menu Plik dostępnego na pasku narzędzi oprogramowania klienckiego Skype należy wybrać opcję Prywatność i usunąć zaznaczenie pola wyboru „Akceptuj ciasteczka Skype w przeglądarce”.

4.5.2 Pliki cookie typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects)

Plikami cookie typu Flash można zarządzać poprzez stronę http://www.macromedia.com/support/documentation/.

W zależności od używanej wersji przeglądarki Internet Explorer (lub innej przeglądarki internetowej) oraz odtwarzacza multimedialnego możliwe jest również zarządzanie plikami cookie typu Flash przy użyciu przeglądarki internetowej. Informacje na ten temat są dostępne również w witrynie firmy Adobe pod adresem http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

4.5.3 Analityczne pliki cookie

Aby zrezygnować z analitycznych plików cookie pochodzących od Omniture, należy odwiedzić stronę https://smetrics.skype.com/optout.html.

Aby zrezygnować z plików cookie pochodzących od Google Analytics, należy odwiedzić stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby zrezygnować z plików cookie pochodzących od Flurry Analytics, należy odwiedzić stronę http://www.flurry.com/user-opt-out.html.

4.5.4 Ustawienia „Nie śledź” oraz ochrona przed śledzeniem w przeglądarkach internetowych.

Niektóre nowsze przeglądarki internetowe mają wbudowaną funkcję „Nie śledź”. W przypadku większości przeglądarek funkcja ta, o ile jest włączona, wysyła sygnał lub informację do witryn internetowych odwiedzanych przez użytkownika, wskazując, że użytkownik nie chce być śledzony. Nawet jeśli użytkownik określił taką preferencję, witryny te (lub zawartość osób trzecich zamieszczona w tych witrynach), w zależności od polityki prywatności obowiązującej w danej witrynie, mogą nadal wykonywać działania, które użytkownik może uznać za śledzenie.  Ponieważ nie ma jeszcze wspólnego stanowiska odnośnie tego, jak interpretować sygnał „Nie śledź”, firma Microsoft obecnie nie odpowiada na sygnały „Nie śledź” wysyłane przez przeglądarki. Dotyczy to witryn i serwisów internetowych firmy Microsoft oraz witryn i serwisów internetowych osób trzecich, w których firma Microsoft zamieszcza reklamy, zawartość, bądź też może w inny sposób zbierać informacje.  Kontynuujemy współpracę z branżą internetową w celu zdefiniowania wspólnego stanowiska odnośnie sposobu traktowania sygnałów „Nie śledź”. W międzyczasie użytkownicy mają nadal możliwość rezygnacji z reklam firmy Microsoft skierowanych do określonych grup odbiorców w sposób podany poniżej.

Przeglądarka Internet Explorer (w wersji 9 lub nowszej) ma funkcję o nazwie Ochrona przed śledzeniem, która pomaga zapobiegać automatycznemu przesyłaniu danych o odwiedzaniu przez użytkownika zawartości osób trzecich. Po dodaniu listy ochrony przed śledzeniem przeglądarka Internet Explorer będzie blokować zawartość osób trzecich, w tym pliki cookie, pochodzącą z witryn znajdujących się na tej liście. Poprzez ograniczenie odwołań do tych witryn przeglądarka Internet Explorer będzie limitować informacje na temat użytkownika zbierane przez te witryny osób trzecich. Więcej informacji na temat listy ochrony przed śledzeniem oraz funkcji „Nie śledź” można znaleźć w Zasadach zachowania poufności informacji programu Internet Explorer lub Pomocy programu Internet Explorer.

5. OPCJE OCHRONY PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE REKLAM

Witryny internetowe firmy Skype i niektóre wersje oprogramowania klienckiego Skype mogą zawierać reklamy innych firm dostarczane przez Microsoft Advertising oraz partnerów w zakresie dystrybucji reklam. Możemy wykorzystywać dane podane przez użytkownika w jego profilu w Skypie, takie jak wiek, płeć, język, kraj zamieszkania użytkownika, a także informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryn, oprogramowania i produktów firmy Skype oraz jego interakcji z witrynami, oprogramowaniem i produktami firmy Skype (np. miejsca docelowe połączeń), które jednak nie pozwalają na identyfikację użytkownika, w celu dostarczania reklam lepiej dostosowanych do jego zainteresowań oraz w celu analizowania i zwiększania skuteczności naszych kampanii reklamowych i ofert.

Takie reklamy mogą być kierowane do odpowiednich odbiorców na podstawie informacji zbieranych przez Microsoft Advertising poza witrynami internetowymi i oprogramowaniem firmy Skype. Microsoft Advertising może na przykład korzystać z plików cookie przeglądarki ustawionych przez witryny Microsoft w celu lepszego dostosowania reklam wyświetlanych w oprogramowaniu klienckim Skype do zainteresowań odbiorców.


Aby dowiedzieć się, jak Microsoft Advertising zbiera i wykorzystuje informacje w celu wyświetlania reklam skierowanych do określonych grup odbiorców w Skypie i produktach innych podmiotów firmy Microsoft (w tym także informacje pochodzące od firmy Skype), takie jak wiek, płeć i inne dane zebrane w ramach dostarczania reklam firmie Skype lub w jej imieniu w celu wyświetlania ich określonym grupom odbiorców w produktach innych podmiotów firmy Microsoft, należy zapoznać się z zasadami ochrony poufności.

Jeśli użytkownik zaloguje się do Skype'a przy użyciu konta Microsoft lub konta Skype połączonego z kontem Microsoft, może on zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do określonych grup odbiorców przez dział Microsoft Advertising, przechodząc do strony http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759.

Użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do użytkownika na podstawie jego działań w Internecie przez firmę Microsoft i inne firmy zajmujące się dostarczaniem reklam, odwiedzając następujące witryny:

1.  W Stanach Zjednoczonych:

2.  W Europie:

3.  W Kanadzie:

W niektórych wersjach oprogramowania Skype umożliwiających wyświetlanie reklam skierowanych do określonych grup odbiorców istnieje dodatkowo możliwość zrezygnowania z zamieszczanych w nich reklam firmy Microsoft poprzez przejście do opcji prywatności lub menu ustawień konta w oprogramowaniu. W przypadku rezygnacji reklamy odpowiednie ze względu na kraj zamieszkania, preferowany język i lokalizację adresu IP będą nadal dostarczane użytkownikowi, ale nie będą w tym celu wykorzystywane inne informacje.

W pewnych sytuacjach dział Microsoft Advertising może ułatwiać innym firmom zajmującym się reklamą internetową zamieszczanie reklam w oprogramowaniu klienckim Skype. W niektórych przypadkach takie firmy mogą także umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika oraz zbierać informacje o aktywności użytkownika w różnych witrynach i serwisach internetowych. Obecnie są to między innymi następujące firmy: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Interclick, Millennial, ROI Media, SpecificMedia, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe oraz Zumobi. Jeśli użytkownik zrezygnował z otrzymywania reklam kierowanych do określonych grup odbiorców w oprogramowaniu klienckim Skype w sposób opisany powyżej, firma Skype nie będzie przekazywać żadnych informacji dotyczących jego profilu takim firmom reklamowym. Jednakże ze względu na to, że takie firmy mogą umieszczać na komputerze użytkownika pliki cookie, które ułatwiają im kierowanie reklam do określonych grup odbiorców, opisany powyżej mechanizm rezygnacji z reklam od firmy Skype nie zawsze zapobiega takim działaniom ze strony tych firm. Firmy te mogą oferować użytkownikowi możliwość zrezygnowania z reklam kierowanych do określonych grup odbiorców w oparciu o pliki cookie tych firm. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, można kliknąć nazwy firm powyżej i skorzystać z łącz prowadzących do witryn internetowych poszczególnych firm. Wiele z nich jest członkami organizacji Network Advertising Initiative (NAI) lub Digital Advertising Alliance — w witrynach obu tych organizacji można w prosty sposób zrezygnować z otrzymywania reklam kierowanych do określonych grup odbiorców pochodzących od firm będących ich członkami.

6. PROFIL UŻYTKOWNIKA

Profil użytkownika zawiera informacje podane podczas rejestracji, które są wyświetlane w jego profilu Skype w oprogramowaniu klienckim Skype, w katalogu wyszukiwania Skype oraz na stronie konta zawierającej dane osobowe w witrynie www.skype.com. Profil może zawierać nazwę użytkownika Skype'a, imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego i numer telefonu komórkowego, płeć, datę urodzenia, kraj, język, adres URL strony „o mnie” oraz wszelkie inne informacje udostępnione przez użytkownika. Użytkownik ma dostęp do swojego profilu z menu „Skype” oprogramowania klienckiego Skype lub ze swojego konta pod adresem www.skype.com, mogąc dzięki temu przeglądać, poprawiać i uzupełniać informacje, usuwać informacje nieobowiązkowe, a także zobaczyć ustawienia prywatności powiązane z informacjami zawartymi w profilu.

7. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN ORAZ APLIKACJE INNYCH FIRM

Witryny internetowe firmy Skype mogą zawierać łącza umożliwiające przejście z nich do innych witryn. Firma Skype nie ma kontroli nad tak połączonymi witrynami, a w witrynach tych obowiązują inne zasady ochrony danych osobowych. Zasady ochrony danych osobowych firmy Skype dotyczą wyłącznie danych osobowych uzyskanych w witrynach internetowych firmy Skype, podczas korzystania przez użytkownika z oprogramowania Skype albo produktów Skype i/lub kontaktów użytkownika z firmą Skype, dlatego firma Skype zachęca użytkowników do zachowania ostrożności przy wprowadzaniu jakichkolwiek danych osobowych w Internecie. Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za wyżej opisane inne witryny.

W przypadku używania dodatkowych programów, dodatków lub aplikacji innych firm wraz z oprogramowaniem Skype lub używania aplikacji lub produktów innych firm zawierających oprogramowanie Skype („aplikacje”) dostawca takich aplikacji może uzyskać dostęp do pewnych danych osobowych dotyczących użytkownika. Firma Skype nie kontroluje ani nie ma możliwości kontrolowania sposobu, w jaki dostawca aplikacji może używać danych osobowych w połączeniu z takimi aplikacjami. Przed zainstalowaniem takiej aplikacji należy koniecznie zapoznać się ze stosownymi zasadami ochrony danych osobowych lub regulaminem korzystania z aplikacji.

8. W JAKI SPOSÓB FIRMA SKYPE CHRONI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Firma Skype stosuje wszelkie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych oraz danych o przeprowadzonych połączeniach, które zostały jej udostępnione lub zostały przez nią zebrane zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami i wyjątkami wynikającymi z właściwych przepisów prawnych. Do danych osobowych i danych o przeprowadzonych połączeniach mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy firmy Microsoft, jej partnerów afiliacyjnych, podmiotów zależnych bądź dostawców usług, którzy potrzebują tych danych w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Firma Skype może korzystać z automatycznego skanowania wiadomości czatu i SMS-ów (a) w celu identyfikacji potencjalnego spamu; (b) w celu identyfikacji adresów URL, które zostały wcześniej oznaczone jako łącza do witryn zawierających spam lub mających na celu oszustwo bądź wyłudzenie informacji; (c) w ramach działań mających na celu ochronę oprogramowania i produktów firmy Skype oraz jej klientów. W niektórych przypadkach firma Skype może zachowywać i ręcznie sprawdzać wiadomości czatu i SMS-y w związku z takimi działaniami. Firma Skype może według własnego uznania zablokować wiadomości zawierające spam, uniemożliwić ich dostarczenie albo usunąć podejrzane łącza lub treści z wiadomości.

9. DANE OSOBOWE ZNAJOMYCH

Użytkownik może zaprosić znajomych do korzystania ze Skype'a. Jeśli użytkownik chce znaleźć znajomych za pośrednictwem Skype'a, zostanie skierowany na stronę internetową umożliwiającą wprowadzenie ich adresów e-mail w formularzu online. Informacje wprowadzone w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu automatycznego wysłania wiadomości e-mail do wybranych w powyższy sposób potencjalnych użytkowników Skype'a. Wprowadzając adres e-mail znajomego, użytkownik potwierdza, że znajomy wyraził zgodę na podanie swoich danych. W wiadomości e-mail przesłanej do znajomego firma Skype może zidentyfikować osobę, która poprosiła o wysłanie danego zaproszenia, podając jej imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu.

10. KONTAKTOWANIE SIĘ Z UŻYTKOWNIKAMI

Firma Skype może co pewien czas zwracać się do użytkowników z prośbą o przekazanie informacji o korzystaniu z jej produktów w celu przeanalizowania i poprawy jakości. Użytkownik w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do przekazywania takich danych. Wszelkie informacje dobrowolnie wprowadzone do formularzy opinii w witrynie oraz ankiety, w których użytkownik wziął udział, są wykorzystywane do analizowania opinii, a także do ulepszania oprogramowania Skype, witryn internetowych firmy Skype oraz innych produktów i witryn firmy Microsoft.

Firma Skype może kontaktować się z użytkownikiem w celu przesyłania wiadomości o błędach i usterkach technicznych. Ponadto firma Skype zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wiadomości e-mail, oprogramowania Skype lub wiadomości SMS w celu powiadamiania użytkowników o wszelkich ewentualnych roszczeniach związanych z korzystaniem z oprogramowania Skype, witryn internetowych Skype i/lub produktów Skype, w szczególności o roszczeniach związanych z naruszeniem praw osób trzecich.

Firma Skype może za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS wysyłać użytkownikowi powiadomienia informujące o próbie kontaktu podjętej przez inną osobę. Firma Skype może także wykorzystać pocztę e-mail, wiadomości SMS lub oprogramowanie Skype w celu przekazywania najnowszych informacji o oprogramowaniu Skype oraz zakupionych produktach Skype i/lub informowania użytkownika o innych produktach Skype, a także w celu przekazywania innych informacji dotyczących firmy Skype. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień i/lub promocyjnych (a) wiadomości e-mail, klikając łącze „Rezygnacja z wiadomości e-mail od Skype'a” w otrzymanej wiadomości e-mail lub zmieniając ustawienia powiadomień na stronie swojego konta pod adresem www.skype.com; (b) wiadomości SMS, postępując zgodnie z instrukcjami w otrzymanej wiadomości SMS.

Jeżeli użytkownik zarejestrował się w celu uzyskania wspólnych produktów firmy Skype i innej firmy lub korzysta z nich, otrzymywane wiadomości e-mail lub SMS mogą pochodzić od firmy partnerskiej działającej w imieniu firmy Skype.

11. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK JE ZMIENIAĆ?

Użytkownik ma prawo do dostępu oraz w razie potrzeby do zmiany swoich danych osobowych. Niektóre informacje można wyświetlać i edytować w Internecie po zalogowaniu się na stronie swojego konta w witrynie www.skype.com. Na żądania dotyczące wyświetlania, korygowania, uzupełniania lub usuwania danych osobowych odpowiadamy w uzasadnionym czasie i po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika.

Firma Skype dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. Należy jednak zauważyć, że ze względu na charakter techniczny sieci typu peer-to-peer, nazwa użytkownika Skype'a może całkowicie zniknąć z niej dopiero po dwóch tygodniach. Szczegółowe informacje o użytkowniku mogą być w tym czasie wciąż widoczne w katalogu wyszukiwania.

12. JAK DŁUGO FIRMA SKYPE PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Firma Skype będzie przechowywać informacje o użytkowniku przez okres czasu wymagany do: (1) spełnienia wszystkich zdefiniowanych celów (zgodnie z opisem w artykule 2 niniejszych zasad ochrony danych osobowych) lub (2) przestrzegania stosownych przepisów prawa, wymagań dotyczących zgodności z przepisami i nakazów sądów właściwych.

Przechowywanie wiadomości czatu, wiadomości głosowych i wiadomości wideo

Wiadomości czatu, wiadomości głosowe i wiadomości wideo użytkownika, w tym wszelkie treści multimedialne udostępniane poprzez nasze funkcje przesyłania wiadomości — np. filmy, zdjęcia lub lokalizacja użytkownika na mapie, (zwane łącznie „wiadomościami”) mogą być przechowywane przez firmę Skype (a) w celu dostarczania oraz synchronizowania wiadomości użytkownika; (b) w celu umożliwienia użytkownikowi i odbiorcom jego przekazu przeglądanie wiadomości. Firma Skype zwykle przechowuje wiadomości przez okres od 30 do 90 dni, chyba że prawo zezwala lub nakazuje inaczej.

13. KONTO MICROSOFT

Konto Microsoft (poprzednie nazwy: Live ID i Microsoft Passport) jest usługą umożliwiającą logowanie się do produktów (w tym Skype'a), witryn internetowych i usług firmy Microsoft oraz wybranych partnerów tej firmy.

Jeśli użytkownik posiada konto Skype, może połączyć je z kontem Microsoft, aby wyświetlać swoje listy kontaktów i inne informacje z obu kont w jednym miejscu. Jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto Skype z kontem Microsoft, użytkownicy Outlook.com, którzy komunikują się z nim lub dodają go do swoich list kontaktów, mogą zostać poproszeni o łączenie się z nim przez Skype'a.

Aby móc korzystać z aplikacji Skype na urządzeniu z systemem operacyjnym Windows 8 lub Windows 8.1, użytkownik musi najpierw zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta Microsoft. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik będzie automatycznie do niej logowany za każdym razem, gdy zostanie zalogowany do systemu Windows na tym samym urządzeniu przy użyciu swojego konta Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów Windows 8 i Windows 8.1, należy zapoznać się z dotyczącymi ich zasadami zachowania poufności, które są dostępne, odpowiednio, tutajtutaj.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konta Microsoft, w tym informacji na temat zakładania i użytkowania konta Microsoft, edytowania informacji o koncie, a także sposobu zbierania i wykorzystywania przez firmę Microsoft danych związanych z kontem Microsoft, należy zapoznać się z zasadami zachowania poufności dotyczącymi kont Microsoft.

14. DZIECI

Witryny internetowe i oprogramowanie klienckie firmy Skype nie są przeznaczone dla użytkowników w wieku poniżej 13 lat ani nie są zaprojektowane pod kątem przyciągania ich uwagi. Zachęcamy rodziców do interesowania się działaniami swoich dzieci w Internecie, aby zagwarantować, że żadne informacje nie są uzyskiwane od dziecka bez zgody rodziców.

15. POWIADOMIENIA W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH

Jeśli używa się Skype'a w telefonie, Skype może korzystać z usług powiadomień dostępnych dla danego telefonu, aby powiadamiać użytkownika o rozmowach, wiadomościach czatu i innych wiadomościach przychodzących, gdy użytkownik nie ma aktywnie uruchomionej aplikacji Skype lub z niej nie korzysta. Usługi te mogą być świadczone przez inną firmę. Na przykład wiadomości wysyłane na urządzenie Apple będą korzystały z usług powiadomień aktywnych (typu „Push”) firmy Apple.

Informacje o osobie dzwoniącej lub wysyłającej wiadomość oraz o treści wiadomości mogą być zbierane i wykorzystywane w ramach świadczenia usług powiadomień zgodnie z regulaminami i zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi u danego dostawcy usług. Skype nie odpowiada za dane zbierane przez usługi powiadomień innej firmy.

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z usług powiadomień innej firmy w celu otrzymywania powiadomień o rozmowach i wiadomościach przychodzących na Skype'a, może je wyłączyć, wybierając kolejno: Ustawienia>Powiadomienia>Skype.

16. FUNKCJE MAP I LOKALIZACJI

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dostęp do informacji o swojej lokalizacji, firma Skype może wykorzystywać te informacje w celu dostarczania usług zamawianych przez użytkownika lub dostosowywania sposobu korzystania przez niego z oferowanych produktów. Przykładowo: oprogramowanie Skype może zawierać funkcje bazujące na usłudze Mapy Bing lub usługach map innych firm, które umożliwiają użytkownikowi udostępnianie jego aktualnej lokalizacji na mapie albo wyszukiwanie miejsc na mapie, np. hotspotów WiFi znajdujących się w pobliżu. Jeśli użytkownik zażąda naniesienia swojej lokalizacji na mapę lub wyszukania pobliskich hotspotów WiFi, jego żądanie zostanie przekazane do Map Bing i/lub usługi map innej firmy w celu jego przetworzenia. Informacje o lokalizacji mogą obejmować dane pochodzące z masztów telefonii komórkowej, hotspotów WiFi oraz systemu GPS.

Gdy użytkownik korzysta z funkcji Skype'a w celu naniesienia swojej lokalizacji na mapę przy użyciu usługi Mapy Bing, usługa ta zbiera informacje o takich żądaniach, a związane z nimi informacje o lokalizacji mogą zostać wykorzystane do obliczenia płatności na rzecz dostawców danych Bing w ramach prowadzenia tej usługi. Więcej informacji na temat sposobu zbierania i wykorzystywania informacji przez usługę Bing jest dostępnych pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie zbierania i wykorzystywania informacji przez usługi map innych firm, należy zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w odniesieniu do takich usług. W zależności od urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika firma Skype może dostarczać usługi map innych firm. Skype może na przykład korzystać na niektórych urządzeniach z Map Google — więcej informacji na temat sposobu zbierania informacji przez usługi map firmy Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/privacy.html.

W przypadku korzystania przez użytkownika z usługi lub funkcji bazującej na lokalizacji, dostępne dane pochodzące z masztów telefonii komórkowej, hotspotów WiFi oraz systemu GPS mogą być wysyłane do firmy Microsoft. Firma Microsoft korzysta z informacji o lokalizacji w celu dostarczania zamawianych przez użytkownika usług, dostosowywania sposobu korzystania przez niego z oferowanych produktów oraz doskonalenia produktów i usług firmy Microsoft.

Niektóre usługi mogą umożliwiać użytkownikowi kontrolę nad tym, czy informacje o lokalizacji mają być wysyłane do firmy Microsoft lub udostępniane innym firmom. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć funkcje lokalizacyjne, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do danego urządzenia.

17. CZY ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH MOGĄ ULEC ZMIANIE?

Firma Skype będzie co pewien czas aktualizować niniejsze zasady ochrony danych osobowych w celu uwzględnienia w nich zmian w oprogramowaniu i/lub produktach firmy Skype oraz uwag użytkowników. Gdy zmiany w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych zostaną opublikowane pod adresem skype.com/go/privacy, zostanie zmieniona data "ostatniej aktualizacji" na końcu zasad ochrony danych osobowych. Jeżeli nastąpią istotne zmiany w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych lub w sposobie wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez firmę Skype, użytkownik zostanie powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji o takich zmianach w widocznym miejscu jeszcze przed wprowadzeniem zmian lub poprzez bezpośrednie przesłanie powiadomienia. Kontynuując korzystanie z oprogramowania Skype lub produktów firmy Skype po okresie powiadomienia, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zasadami ochrony danych osobowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych zasad ochrony danych osobowych w celu uzyskania aktualnych informacji o tym, w jaki sposób firma Skype gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje użytkowników.

18. KONTAKTOWANIE SIĘ Z FIRMĄ SKYPE

Aby skontaktować się z firmą Skype w sprawach związanych z oprogramowaniem lub produktami marki „Skype”, należy wysłać prośbę o pomoc do działu obsługi klienta.
Skype Software S.à r.l / Skype Communications S.à r.l.
23–29 Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Luksemburg

Adres tylko dla członków Skype Managera w Stanach Zjednoczonych:
Skype Inc.
3210 Porter Drive
Palo Alto, Kalifornia 94304, Stany Zjednoczone

Aby znaleźć przedstawicielstwo firmy Microsoft w danym kraju lub regionie, należy przejść do strony http://www.microsoft.com/worldwide/.

© Skype i/lub Microsoft — Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2014