Villkor avseende sändningstjänster

1. Tillämplighet av villkor avseende sändningstjänster

Vid användning av Skypes programvara i ett program (enligt definitionen nedan) för sändning (enligt definitionen nedan) ska dessa sändningsvillkor avseende tjänster följas. Om du vill använda Skypes programvara i ett program (enligt definitionen nedan) för sändning (enligt definitionen nedan) måste du acceptera dessa villkor avseende sändningstjänster. Om du inte accepterar dessa villkor avseende sändningstjänster och skickar in registreringsinformationen (enligt definitionen nedan), får du inte använda Skypes programvara i ett program för sändning.

2. Skypeidentifiering i program för sändning

Du accepterar följande extra krav, förutom där det inte är tillåtet enligt lagen:

2.1 Ljudprogram. Avseende de program utan visuell bild som sänds gäller följande krav:

(a) För alla program där användningen av Skypes program är femton (15) minuter eller kortare tid ska du skicka ett identifikationsmeddelande i början och i slutet av sådan användning som beskrivs i Riktlinjer för Skype-sändning

(b) För alla program där användningen av Skypes program är längre än femton (15) minuter ska du skicka ett identifikationsmeddelande i början och i slutet av sådan användning och under programmets gång med mindre än femton (15) minuters intervall som beskrivs i Riktlinjer för Skype-sändning.

2.2 Ljud- och bildprogram. När det gäller ljud- och bildprogram (dvs. när en visuell bild sänds med tillhörande ljud) och du använder Skypes programvara eller inkluderar en videobild av Skypes programvara gäller följande krav:

(a) Hämta Skypes logotyp i skalenligt vektorformat härifrån, eftersom logotypen alltid ska ha den källan.

(b) I alla program som använder eller inkluderar en bild av Skypes programvara, ska Skypes logotyp placeras så att den under användning syns tydligt i proportionerlig skala och är rimlig i storlek för att vara fullt läsbar, i nedre högra hörnet på skärmen där Skypes programvara visas, i enlighet med reglerna.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Definitioner

3.1.1 “ Sändning” innebär att på en och samma gång till allmänheten överföra, genom känd eller okänd media och format, inklusive men utan begränsning, till ett datakommunikationsnätverk, Internet, e-postsystem, tv, radio eller satellitsystem, punkt- till flerpunktsöverföring via nätverk, med sladd, trådlöst eller fiber, och dessa sändningsvillkor avseende tjänster ska också inkludera närsändning och flerpunktssändning.

3.1.2 “ Program” innebär ett inspelat eller live-framträdande med ljud och bild.

3.2 Du utfäster och garanterar att du är bemyndigad att godkänna och följa villkoren i dessa sändningsvillkor. Du är ansvarig för att skaffa alla rättigheter och betala alla licensavgifter och andra kostnader och utgifter som uppstår i samband med programmet och sändningen. Under inga omständigheter ska Skype hållas ansvarigt för kostnader eller utgifter i samband med anslutning till programmet eller sändningen.

3.3 Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar som är förknippade med programmet eller sändningen. Du godkänner att du ska skydda, försvara och hålla Skype och dess dotterbolag och Skype-personalen fria från eventuella förluster, kostnader, ansvar, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatomkostnader och andra kostnader som uppstår till följd av detta) av alla slag, som uppstår i samband med (i) sändningen eller programmen, (ii) feltolkning eller överträdelse av ansvarsförbindelsen i det här avtalet, eller (iii) överträdelse av förbindelse, avtal eller skyldighet i det här avtalet.

3.4 Du ska se till att observera och iaktta rimliga åtgärder för att säkerställa att programmen, sändningarna och/eller Skypes programvara inte kommer att (i) användas som ett sätt att angripa en person, en organisation, tro, religion eller sekt; (ii) innehålla några annonseringar eller promotioner som är förbjudna enligt lag, (iii) användas för att göra falska eller ogrundade anklagelser avseende någon produkt eller tjänst; (iv) innehålla något innehåll eller annonsering som är ärekränkande, obsent, vanvördigt, oanständigt, vulgärt, motbjudande eller anstötligt, varken avseende tema eller agerande; (v) innehålla några vittnesmål som inte kan styrkas; (vi) innehålla någon beskrivning eller referens till ärenden som inte anses vara godkända ämnen för diskussion i social grupper (t.ex., hädelser, oanständigt) eller (vii) användas i samband med någon annonsering eller kunggörelse som kan, enligt Skype, vara kränkande eller skadligt för allmänheten, Skype, eller uppriktig annonsering och ryktbara företag i allmänhet.

3.5 Rättigheterna som beviljas dig i detta avtal är icke exklusiva och icke överförbara. Du ska inte förvärva någon rättighet, titel eller del i eller för någon av Skypes logotyper, varumärken eller andra varumärken eller ursprungsbeteckningar (Skype-varumärken) och du godtar härmed att mellan dig och Skype, är Skype exklusiv ägare av all rättigheter, titlar och intressen i och för Skype-varumärkena. Din användning av Skype-varumärket ska under detta avtal gälla till Skypes fördel. Skype förbehåller sig rätten att instruera dig avseende användningen av Skype-varumärket och hur Skype-varumärket presenteras under programmet. Skype kan också instruera dig att upphöra med användningen av Skype-varumärket i fall där sådan användning, enligt Skypes egenväldiga åsikt, inte är godtagbar för Skype. I händelse av att du ombeds upphöra med användningen av Skype-varumärket, ska du omedelbart göra så (och om dessa instruktioner avser ett speciellt program, har du inte längre rätt att sända eller licensiera sändningen av ett sådant program).

3.6 Skype förbehåller sig rätten att modifiera dessa sändningsvillkor när som helst. Din fortsatta användning av Skypes programvara, auktoriserat häri, ska utgöra ditt godkännade att du följer villkoren i den uppdaterade BT&C. Skype kommer inte att stå ansvariga för eventuella skador som har orsakats av ändringarna av dessa BT&C och/eller avslutandet av dessa.

3.7 DU GODKÄNNER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH DESSA SÄNDNINGSVILLKOR OCH FÖRSTÅR RÄTTIGHETERNA, SKYLDIGHETERNA, VILLKOREN OCH KRAVEN SOM UPPGES I AVTALET. GENOM ATT ANVÄNDA SKYPE-PROGRAMMET PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS HÄRI ANTAR DU UTTRYCKLIGEN ANSVARET ATT BINDAS AV AVTALETS VILLKOR OCH KRAV OCH ERKÄNNER DÄRMED SKYPES RÄTTIGHETER ENLIGT AVTALET.

© Skype – Senast uppdaterat: 2014