Skypes användningsvillkor för konsumenter i USA

Skype’s USA Consumer Terms of Use

LÄS FÖLJANDE NOGGRANT INNAN DU LADDAR NER PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDER PRODUKTERNA ELLER SKYPES WEBBPLATSER

Särskilt viktiga villkor

Det är viktigt att du läser hela dokumentet och förstår innehållet. Det finns emellertid några särskilt viktiga villkor som vi vill betona:

INGEN ÅTKOMST TILL NÖDSAMTAL: Programvaran ersätter inte din vanliga mobiltelefon eller fasta telefon. Programvaran tillåter inte att du ringer nödsamtal. Du måste se till att ha tillgång till andra kommunikationsverktyg så att du kan vara säker på att alltid kunna ringa nödsamtal om det skulle behövas.

UNDERSÖK EVENTUELLA RESTRIKTIONER BETRÄFFANDE ANVÄNDNING: I vissa regioner föreligger restriktioner beträffande användningen av programvaran. Det är ditt ansvar att kontrollera att du har en laglig rätt att använda programvaran där du befinner dig.

INGEN ÄGANDERÄTT TILL NUMMER: Om Skype tilldelar dig ett Skype-nummer eller Skype To Go-nummer innebär inte det att du äger numret eller har rätt att behålla numret i all evighet. Skype kan då och då behöva ändra eller dra in det nummer som du har tilldelats. Du får inte överföra eller försöka överföra ditt Skype-nummer eller Skype To Go-nummer till någon annan. Du måste se till att du uppfyller eventuella tilldelningsregler som visas när du köper ett Skype-nummer. Annars kan numret dras in. Se även paragraf 19.1.

SKYPE-KREDIT BLIR INAKTIV EFTER 180 DAGAR: Om du köper Skype-kredit ska du tänka på att den blir inaktiv när det har gått 180 dagar utan aktivitet. Se även paragraf 9.2.

KLAUSUL OM SKILJEFÖRFARANDE OCH FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN: En klausul om bindande skiljeförfarande och friskrivning från grupptalan påverkar din rätt att lösa en tvist med Skype, dess partner eller andra tredje parter inklusive mobiloperatörer. Läs noga igenom paragraf 21.

1. DITT AVTAL MED SKYPE

1.1 Skypes internetkommunikationsprogramvara ("internetkommunikationsprogramvara"), andra programvaror av märket "Skype" (gemensamt "Skype-programvaran") och förknippad dokumentation (i utskriven eller elektronisk form) inklusive eventuella förbättringar, modifieringar, korrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar och framtida versioner ("uppdateringar") som är tillgängliga kostnadsfritt eller mot avgift (gemensamt "programvara") licensieras (säljs inte) till dig av Skype Software S.à r.l. såvida du inte använder en version av programvaran som inkluderas i Windows 8.1 eller senare. Om du använder någon version av programvaran som är inkluderad i Windows 8.1 eller senare licensieras programvaran till dig enligt Microsofts licensvillkor för programvara för den version av Windows som du använder; fortsätter detta avtal (förutom programvarulicensen i paragraf 4.1) att gälla för din användning av programvaran och produkterna.

1.2 Funktionerna och produkterna som görs tillgängliga genom programvaran kostnadsfritt (utom produkter och funktioner som är tillgängliga kostnadsfritt endast under en provperiod) ("gratisprodukter") tillhandahålls till dig av Skype Software S.à r.l.

1.3 Eventuella andra produkter eller funktioner hos Skype-programvaran, eller andra produkter av märket "Skype", som du betalar för (inklusive produkter eller funktioner som är tillgängliga kostnadsfritt endast under en provperiod) ("betalprodukter") tillhandahålls dig av Skype Communications S.à r.l.

1.4 "Skypes webbplatser" avser www.skype.com (som administreras av Skype Communications S.à r.l.) och alla andra webbplatser som godkänts av Skype att länka till dessa villkor.

1.5 "Skype"  innebär Skype Software S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Skype Communications S.à r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg eller Skype Communications US Corporation, 6100 Neil Road, Reno, Nevada 89511, utifrån vad sammanhanget kräver;

1.6 "Produkter" som gemensamt begrepp betyder kostnadsfria produkter och betalprodukter;

1.7 "du" eller "din" syftar på dig, användarkontots registrerade innehavare (enligt paragraf 6.1) och licensinnehavare under dessa villkor.

1.8 "Taxes" syftar på de skattebelopp, regleringsavgifter, påslag eller andra avgifter som vi måste samla in från dig och betala till amerikansk (federal, statlig eller lokal) eller främmande lands myndighet, agent, kommission eller kvasi-myndighetsenhet på grund av att vi tillhandahåller betalprodukter för dig. Skatterna finns på www.skype.com/go/ustax.

1.9 Ditt avtal med Skype utgörs av villkoren i detta dokument, vår policy för rättvis användning som beskrivs i detta dokument och eventuella ytterligare villkor som åberopas i paragraf 14 (gemensamt, "Villkor" eller "Avtal"). I den mån policyn för rättvis användning eller ytterligare villkor och detta dokument är oförenliga ska detta dokument gälla.

2. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

2.1 För att ladda ner och/eller använda programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser måste du först godkänna dessa villkor. Dessa villkor godkänns av dig (a) när du klickar för att acceptera eller godkänna villkoren; eller (b) när du laddar ner och/eller använder programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens. Du kan också ladda ner en kopia av gällande villkor för dina köp från din kontosida på www.skype.com. Dessa villkor gäller från det datum de godkänns tills de hävs av dig eller Skype i enlighet med paragraf 11.

2.2 Du får inte använda eller komma åt programvaran, produkterna eller Skypes webbplatser om du inte är: (a) formellt berättigad att använda programvaran, produkter eller Skypes webbplatser, vilket som gäller, i USA och i annat land där du kan vara bosatt vid tidpunkten för din användning av programvaran, produkterna eller Skypes webbplatser, vilket som gäller, eller (b) i stånd att ingå ett bindande formellt avtal med Skype. Dessa villkor gäller enbart för bosatta i USA som var i USA vid tidpunkten deras användarkonto registrerades och för påföljande användning eller åtkomst av programvaran, produkterna eller Skypes webbplatser av sådana personer i eller utanför USA.

3. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

3.1 Skype kan ändra dessa villkor då och då. Skype publicerar ändringarna på www.skype.com/go/tou. Ändringar av policyn för rättvis användning eller ytterligare villkor visas på den relevanta Skype-webbplatsen. Ändringarna börjar gälla när de publiceras förutsatt att alla ändringar gällande det bindande skiljeförfarandet och friskrivning från grupptalan, eller någon annan tvistlösning eller gällande lag eller bestämmelse om jurisdiktionsort i dessa villkor, inte kommer att bli föremål för tvist som någondera part har meddelat före det datum då ändringarna publiceras på Skypes webbplats. Du bör läsa igenom villkoren regelbundet. Du förstår att ditt uttryckliga godkännande av villkoren eller din användning av programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser efter publiceringen skall utgöra ditt medgivande till de uppdaterade villkoren. Om du inte samtycker till de reviderade villkoren kan du avbryta ditt förhållande med Skype i enlighet med paragraf 11 nedan.

4. LICENS

4.1 Licens. Förutsatt att du uppfyller dessa villkor får du en begränsad, icke-exklusiv, icke-återlicensierbar, icke-överförbar kostnadsfri licens att ladda ner och installera programvaran på en persondator, mobiltelefon eller annan enhet; och personligen använda programvaran genom ditt individuella Skype-användarkonto, varvid du använder programvaran i egenskap av privatperson och inte som juridisk person ("användarkonto"). För att undvika tveksamheter gäller att, (a) IT-administratörer som arbetar å ett företags vägnar kan ladda ner och installera Skype-programvaran på persondatorer eller andra enheter som används av personalen på företaget ifråga; och (b) du har rätt att använda programvaran på ett universitet eller annan utbildningsinstitution eller på jobbet. Skype förbehåller sig all rätt som inte uttryckligen delges dig enligt dessa villkor.

4.2 Restriktioner. Du får inte och du godkänner att du inte kommer att:

(a) återlicensiera, sälja, överlåta, hyra ut, leasa ut, exportera, importera, distribuera eller överföra eller på annat vis tilldela tredje part rättigheter med avseende på programvaran;

(b) utföra, orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, skapande av härledda verk eller förbättringar, översättning, avkodning, dekompilering, isärtagning, avkryptering, emulering, hacking, upptäckt eller försök till upptäckt av källkoden eller protokollen till programvaran eller någon del eller funktion därav (utom där lagen så medger det);

(c) avlägsna, dölja eller ändra copyrightmeddelanden eller andra meddelanden om upphovsrätt som ingår i programvaran;

(d) använda programvaran eller orsaka att programvaran (eller någon del därav) används inom eller tillhandahålla kommersiella produkter eller tjänster till tredje part. Det ovannämnda skall inte utesluta din rätt att använda programvaran för din egen affärskommunikation, i enlighet med paragraf 4.1 ovan;

(e) använda programvaran på annat sätt än via ditt användarkonto, utom i syfte att ladda ner och installera den.

4.3 Annan teknik. Om du använder programvara som redan har installerats, byggts in, kombinerats, distribuerats eller använts med eller laddats ner på andra produkter, maskinvara, programvara, program eller enheter ("annan teknologi"), godkänner du att: (a) du kan behöva (i) ingå separat licensavtal med; och/eller (ii) köpa abonnemang från; och/eller (iii) betala en avgift till relevant tredje partsägare eller licensgivare för användning av sådan annan teknik; (b) vissa produkter och/eller funktioner kan vara otillgängliga via andra teknologier och (c) Skype kan inte garantera att programvaran alltid kommer vara tillgänglig på eller i samband med sådan annan teknik. Vår programvara kan dessutom innehålla funktioner som tillåter dig att skicka information till eller markera ut dig själv på en karta med hjälp av en karttjänst. Genom att använda dessa funktioner godkänner du villkoren som gäller för dessa karttjänster, vilket kan inkludera, i förekommande fall, användningsvillkoren för slutanvändare av Bing Maps tillgängliga på http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx och Google Maps tillgängliga på http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.

4.4 Meddelanden från tredje part. Programvaran och Skypes webbplatser kan inkludera tredjepartskod som Skype, inte den tredje parten, licensierar till dig enligt det här avtalet. Eventuella meddelanden beträffande tredjepartskoden tillhandahålls endast i informationssyfte. Tredjepartsskript som programvaran anropar, länkar eller hänvisar till licensieras till dig av de tredje parter som äger koden ifråga, inte av Skype.

5. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH PRODUKTER OCH SKYPES WEBBPLATSER

5.1 Utrustning. För att använda programvaran och produkterna behöver du Internet med bredbandsanslutning. Du ansvarar för all utrustning som krävs för att ansluta till Internet eller möjliggöra kommunikation, d.v.s. hörlurar, mikrofoner och webbkameror. Att ansluta till internet via företags- eller annat privat nätverk som döljer din plats kan innebära kostnader andra än de som visas för din faktiska plats.

5.2 Användning av din utrustning.  Internetkommunikationsprogramvaran kan använda datorns (eller en annan aktuell enhets) bearbetningsförmåga, minne och bandbredd för det begränsade syftet att möjliggöra kommunikation och etablera anslutning mellan olika användare av internetkommunikationsprogramvaran. Om din användning av internetkommunikationsprogramvaran är beroende av användningen av en processor och bandbredd, som ägs eller kontrolleras av tredje part, godkänner du att din licens för att använda internetkommunikationsprogramvaran är förenlig med att du erhåller tillstånd från relevant tredje part för sådan användning. Du utfäster och garanterar genom att acceptera dessa villkor att du har fått sådant tillstånd.

5.3 Uppdateringar av programvaran. Skype kan automatiskt kontrollera vilken version av Skype-programvaran du har. Vi kan då och då även automatiskt ladda ner konfigurationsändringar och uppdateringar av programvaran. Du kan behöva uppdatera programvaran för att kunna fortsätta använda Skype. Du samtycker till att acceptera sådana uppdateringar enligt dessa villkor såvida inte andra villkor medföljer uppdateringarna. Om du inte samtycker, upphör att använda programvaran. Avinstallera den i stället. Skype har ingen skyldighet att göra uppdateringar tillgängliga och garanterar inte att vi kommer att fortsätta stödja den version av operativsystemet eller enheten som du licensierat programvaran för eller att uppdaterad programvara är kompatibel för användning av slutanvändare som använder äldre versioner av programvaran. Microsoft Corporation eller dess partners kan också automatiskt ladda ner uppdateringar av Skype-programvaran för Windows om du har valt att aktivera Microsoft Updates. Dessa uppdateringar krävs för att upprätthålla programvarans kompatibilitet, tillhandahålla säkra uppdateringar eller korrigeringar eller erbjuda nya funktioner, funktionalitet eller versioner.

5.4 Upphävande, tekniska förbättringar och underhåll. Ibland kan Skype behöva utföra underhåll på eller uppgradera programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna eller den underliggande infrastrukturen som gör det möjligt för dig att använda programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna. Det kan leda till att Skype tillfälligt måste upphäva eller begränsa din användning av hela eller en del av programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna fram till dess att underhållet och/eller uppgraderingen kan slutföras. I den mån det är möjligt (om ingen brådskande ändring krävs) publicerar Skype tiden och datumet för ett sådant upphävande eller begränsning av Skype-webbplatsen i förväg. Du har ingen rätt att kräva skadestånd för sådant upphävande eller begränsning av någon programvara, produkt eller Skype-webbplats.

5.5 Ingen tillgång till nödsamtalstjänster.  Varken produkterna eller programvaran är avsedd att stödja eller genomföra nödsamtal av något slag till sjukhus, polismyndighet, sjukvårdsinrättning eller någon annan slags tjänst som kopplar en användare till räddningstjänstpersonal eller någon form av alarmeringscentraler ("nödsamtalstjänster"). Det finns väsentliga skillnader mellan traditionell telefontjänst och produkterna. Du godtar och godkänner att: (i) Skype inte behöver erbjuda nödsamtalstjänster i enlighet med tillämplig lag eller bestämmelser, (ii) det är ditt ansvar att skaffa (oavhängigt produkterna) traditionella trådlösa (mobila) eller fasta telefontjänster som erbjuder åtkomst till nödsamtalstjänster, och (iii) programvaran och produkterna inte ersätter din vanliga telefontjänst.

5.6 Innehållet i kommunikationen. Skype är inte källan till, verifierar eller stöder inte och är inte ansvariga för innehållet i kommunikationer som sker med hjälp av programvaran. Detta inkluderar, men begränsas inte till, all media som delas via våra funktioner för kommunikation. Genom att använda programvaran ger du Skype en immaterialrättslig licens att använda innehållet i meddelanden för att kunna tillhandahålla produkterna, till exempel för att överföra dina meddelanden till den avsedda mottagaren.

Skype förbehåller sig rätten att granska innehåll som skickas via programvaran, produkterna och Skype-webbplatserna med syftet att stärka dessa villkor. Skype kan, enligt eget omdöme, blockera eller på annat sätt förhindra leverans av alla chattmeddelanden, SMS, videor, media eller annan kommunikation till eller från programvaran, produkterna och Skype-webbplatserna. Detta kan ske som en del av vårt arbete att skydda programvaran, produkterna, Skype-webbplatserna eller våra kunder, eller för att på annat sätt stärka dessa villkor. Följande regler gäller för ditt uppförande och innehåll när du använder programvaran, produkterna och Skype-webbplatserna:

(a) Använd inte programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna i något olagligt syfte. Du bär ansvaret för dina handlingar och konsekvenserna av dina handlingar.

(b) Skicka inte skräppost och använd inte ditt konto för att hjälpa andra att skicka skräppost. Skräppost inkluderar oönskad e-post i stora mängder, samtal, chattmeddelanden, andra kommunikationer och kontaktförfrågningar i stora mängder.

(c) Överför inte, ladda inte ner och dela inte olämpliga bilder (t.ex. av nakenhet, bestialitet eller pornografi).

(d) Överför inte och dela inte bilder och delta inte i någon aktivitet som utnyttjar eller skadar barn.

(e) Delta inte i någon aktivitet som är bedräglig eller missvisande (försök t.ex. inte att begära pengar under falska anspråk eller utge dig för att vara någon annan).

(f) Delta inte i någon aktivitet som kan skada vår programvara, våra produkter, Skype-webbplatser eller dess användare (t.ex. virus, förföljelse, hatfulla tal eller förespråkande av våld mot andra).

(g) Bryt inte mot andras lagenliga rättigheter (t.ex. obehörig delning av upphovsrättsskyddad(e) musik, bilder och annat innehåll).

(h) Delta inte i någon aktivitet som inkräktar på andras integritet.

(i) Kringgå inte, avaktivera inte och påverka inte på annat sätt säkerhetsrelaterade funktioner i programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna, eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning av innehåll.

Vi kan begära att du tar bort innehåll om det strider mot dessa villkor eller mot lagen. Uppfylls inte detta kan det leda till förlorad åtkomst till eller avslutning av användarkontot. Skype kan vidare ta bort innehåll utan ditt medgivande om vi upplever att det strider mot dessa villkor eller lagen, eller om vi fått ett meddelande om intrång i egendom från en tredje part.

5.7 Meddelande och borttagning. Om Skype meddelas att något material som du använder, laddar upp, redigerar, är värd för, delar och/eller publicerar på Skypes webbplats eller genom programvaran (med undantag för din privata kommunikation) ("användarinnehåll") är olämpligt, bryter mot tredje parts rättigheter, eller om Skype önskar ta bort ditt användarinnehåll av någon som helst anledning, förbehåller sig Skype rätten att automatiskt ta bort sådant användarinnehåll av vilken som helst anledning omedelbart eller inom den tidsperiod som bestäms av Skype vid vissa tillfällen utifrån eget godtycke. Användarinnehållet ska tas bort utan något medgivande avseende skyldighet och utan förbindelse till några rättigheter, kompensation eller försvar, vilka alla är uttryckligen reserverade. Du godkänner och samtycker till att Skype aldrig har några skyldigheter att återföra användarinnehåll. Om användarinnehåll bryter mot (eller om du tror att det bryter mot) några av dina rättigheter (inklusive immateriella egendomsrättigheter) eller är olagliga ska du kontakta oss omedelbart genom att följa vår procedur för meddelande och borttagning. Klicka här för att läsa Proceduren för meddelande och borttagning. Skype förbehåller sig rätten att be dig att bekräfta din identitet och söka kompletterande information för att bekräfta ditt klagomål. Du godkänner att du är helt ansvarig för följderna av ditt klagomål (inklusive, men inte begränsat till, borttagning eller blockering av användarinnehåll) och du godkänner och accepterar att eventuella klagomål kan användas i rätten. All falsk, vilseledande eller felaktig information som du tillhandahåller kan leda till civil eller kriminell lagföring.

5.8 Kvalitet.  Skype kan inte garantera att programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna alltid kommer att fungera utan avbrott, fördröjningar eller fel. Ett antal faktorer kan påverka kvaliteten av din kommunikation och användning av programvaran, produkterna (beroende på vilka produkter som används) eller Skype-webbplatserna och kan leda till att din kommunikation misslyckas, inklusive, men inte begränsat till: ditt lokala nätverk, din brandvägg, din Internet-leverantör, det publika Internet, det allmänna telefonnätverket och din strömtillförsel. Skype ansvarar inte för avbrott, störningar eller fördröjningar som orsakas av haveri eller bristfällighet vad gäller någon av dessa punkter eller andra punkter som vi inte har kontroll över.

5.9 Förändringar av produkterna. Skype förbättrar ständigt programvaran och produkterna och kan ändra dem när som helst. Dessutom finns det skäl för Skype att sluta tillhandahålla programvaran och produkterna (eller delar därav), inklusive (utan begränsning) att det inte längre är försvarbart för oss att tillhandahålla, tekniska framsteg, feedback från kunder som visar att ändringar behövs, externa problem uppstår som gör det ogörligt eller opraktiskt att fortsätta eller av något annat skäl än vad som anges i paragraf 11.2. På grund av sådana ändringar behöver du kanske använda en uppgraderad version av programvaran. Tekniska krav för användning av produkterna och programvaran och funktionsbeskrivningar är tillgängliga på Skypes webbplats. Om du inte godkänner några ändringar i programvaran och produkterna kan du avsluta ditt avtal med Skype enligt paragraf 11. Du kanske måste uppgradera till en ny version för att dra fördel av vissa produkter. Du godkänner och accepterar även att användningsbegränsningar eller geografiska begränsningar kan gälla för vissa produkter och att de kan variera mellan olika tillfällen. Besök Skypes webbplats för information om de senaste användningsbegränsningarna som gäller för produkterna som du använder.

5.10 Oombedda idéer. Skype läser inte och accepterar inte oombedda förslag eller idéer, inklusive och utan begränsning till idéer för nya produkter, tekniker, lanseringar, produktnamn, produktåterkoppling, och produktförbättringar ("oombedd återkoppling"). Om du skickar någon oombedd återkoppling till Skype genom Skypes webbplats eller på annat sätt godkänner och accepterar du att Skype inte har någon sekretesskyldighet med avseende på oombedd återkoppling.

5.11 Rapporter. Vissa delar av Skype-webbplatserna eller programvaran kan efterfråga skriftliga förslag eller problemrapporter, t.ex. användning av kontaktformuläret eller problemrapporteringsformuläret ("rapporter"). Läs alla specifika villkor som reglerar dessa rapporter noggrant. Rapporterna ska anses vara Skypes egendom. Skype ska exklusivt äga alla nu kända eller härefter existerande rättigheter till rapporter i hela världen i all evighet och ska ha rätt att använda rapporter i vilket syfte som helst, kommersiellt eller icke-kommersiellt, utan att kompensera individen som tillhandahöll rapporterna. Rapporter som du skickar till Skype behandlas inte som sekretessbelagda och Skype ansvarar inte för offentliggörande av rapporterna.

5.12 Länkning. Du kan länka till Skypes webbplats från en annan webbplats som du äger om det görs på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Du får inte skapa en länk på ett sätt som påvisar någon form av förbindelse, godkännande eller rekommendation av Skype när så inte är fallet. Du får inte rama in Skypes webbplats eller på annat sätt visa Skypes webbplats på någon annan webbplats (genom "deep linking", "in-line linking" eller på annat sätt). Skype kan återkalla tillståndet att länka till Skype-webbplatserna när som helst och meddelar dig om så sker.

6. DINA SKYLDIGHETER

6.1 Användarkonto. Innan du använder Skype-programvaran för första gången ombes du att skapa ett användarkonto och välja ett användar-ID och lösenord. Vi rekommenderar att du väljer ett lösenord som är svårt att gissa och består av bokstäver, siffror och symboler. Du får använda programvaran endast genom ditt användarkonto. Du är helt ansvarig för alla aktiviteter som utförs genom ditt användarkonto. För att förhindra icke-auktoriserad användning måste du hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med tredje part eller använda det för att komma åt webbplatser eller tjänster som tillhör tredje part. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord måste du ändra det omedelbart för att skydda säkerheten hos ditt användarkonto. Det är ditt ansvar att säkerställa att du inte svarar på oombedda frågor om kreditkortsinformation, lösenord eller andra uppgifter. Skype ansvarar inte för din underlåtenhet att uppfylla kraven i paragraf 6.1.

6.2 Laglig användning. Du måste använda programvaran, produkterna och Skype-webbplatserna i enlighet med lagen i ditt land. I vissa länder kan det finnas legala eller andra restriktioner gällande nedladdning och användning av programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna. Det är ditt ansvar att säkerställa att du har laglig rätt att använda programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna.

6.3 Förbjuden användning. Du får inte:

(a) snappa upp eller avlyssna, skada eller modifiera någon kommunikation som inte är avsedd för dig;

(b) använda någon form av spindel, virus, mask, trojansk häst, tidsbomb eller annan kod eller instruktion avsedd att förvränga, radera, skada, efterlikna eller dekompilera ned programvaran, produkterna, Skype-webbplatserna, kommunikation eller protokoll;

(c) skicka oombedd kommunikation (även kallad "SPAM", "SPIM" eller "SPIT") eller någon kommunikation som inte är tillåten av gällande lagar eller använda programvaran, produkterna eller Skypes webbplatser för nätfiske eller så kallad pharming eller föreställande eller felaktigt representera anknytning till annan person eller enhet;

(d) exponera tredje part för material som är anstötligt, skadligt för minderåriga, oanständigt eller på annat vis betänkligt;

(e) använda programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna för att orsaka eller försöka orsaka förnedring eller ångest, hota, trakassera eller hota integriteten av en tredje part; eller

(f) använda (inklusive som del av ditt användar-ID och/eller profilbild) något material eller innehåll som är skyddat av tredje parts äganderätt, såvida du inte har licens eller tillstånd från ägaren till sådana rättigheter; eller

(g) samla in eller skörda personinformation, inklusive kontonamn, från programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna;

(h) påverka eller försöka påverka tillgängligheten av programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna, t.ex. med en DOS-attack (Denial Of Service) eller DDoS-attack (Distributed Denial Of Service);

(i) använda eller starta ett automatiskt system, inklusive och utan begränsning till, robotar, spindlar eller offlineläsare som har åtkomst till programvaran, produkterna eller Skype-webbplatserna. Oaktat det godkänner du att Skype förser operatörer av allmänna sökmotorer tillstånd att använda spindlar för att kopiera material från Skypes webbplats i syfte att skapa allmänt tillgängliga sökbara index av materialet, men inte cacheminnen eller arkiv med sådana material. Skype förbehåller sig rätten att återkalla dessa undantag när som helst.

6.4 Användarinnehåll. Visa respekt när du deltar i någon funktion på Skypes webbplatser eller programvara, t.ex. forum, bloggar, e-postfunktioner, videovärdskap, delning och/eller publicering eller andra funktioner på Skypes webbplats eller programvara som ger dig möjlighet att lägga upp, ladda upp, redigera, vara värd för, dela och/eller publicera innehåll. Du godtar och godkänner att: (i) du genom användning av Skypes webbplatser och/eller programvara kan utsättas för innehåll som kan anses vara anstötligt eller oanständigt och att du gör det på egen risk; (ii) du ansvarar helt, och Skype har ingen skyldighet till dig eller tredje part, för allt användarinnehåll som du skapar, skickar, lägger upp eller publicerar på Skypes webbplatser eller genom programvaran; (iii) Skype garanterar inte sekretess med avseende på användarinnehåll, vare sig det publiceras eller inte (iv) Skype ansvarar inte för användarinnehåll som du har åtkomst till genom användning av Skypes webbplatser eller programvara och personen som gav upphov till användarinnehållet ansvarar för allt användarinnehåll. Skype förordar inte något användarinnehåll eller några åsikter, rekommendationer eller råd som uttrycks i innehållet, och avsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med användarinnehåll.

Vad gäller ditt användarinnehåll utfäster och garanterar du att du

(i) äger eller har lämpliga licenser, rättigheter och tillstånd att använda och auktorisera Skype att använda all copyright, varumärken, affärshemligheter, patent och andra rättigheter med avseende på immateriell egendom eller äganderätt i och för allt användarinnehåll i enlighet med dessa villkor; och

(ii) har skriftligt tillstånd, versionsnotiser och/eller tillstånd för samtliga identifierbara personer i användarinnehållet att använda namnet och/eller representationen av varje individ i användarinnehållet, för att möjliggöra delaktighet och användning på det sätt som anges i detta avtal. Du får inte kopiera, lägga upp eller använda text, foton, bilder, musik, ljud, avbilder eller något annat material från någon tredje part eller källa ("tredje parts material") utan uttryckligt tillstånd från innehavaren. Sådant tredje parts material kan vara skyddat av immaterialrättsliga lagar och ägarna av immaterialrätten kan motsäga sig användande av detta material. Du får inte använda något tredje parts material utan att först få tillåtelse från ägaren av immaterialrätten till detta material.

Oaktat rättigheter eller skyldigheter som regleras av Ytterligare villkor (enligt definitionen nedan) om du vid något tillfälle väljer att ladda upp eller lägga upp användarinnehåll på Skypes webbplatser eller genom programvaran (exklusive rapporter och exklusive innehållet i dina kommunikationer) ger du automatiskt Skype en icke-exklusiv, världsomfattande, oåterkallelig, royaltybefriad, evig, underlicensierbar och överförbar licens för alla rättigheter att använda, redigera, modifiera, inkludera, infatta, anpassa, spela in, spela upp offentligt, visa, överföra och reproducera användarinnehållet, inklusive, men utan begränsning till, alla varumärken som associeras med innehållet, i samband med Skypes webbplatser och Skypes programvara i syfte att lansera eller omdistribuera delar av eller hela Skypes webbplatser och/eller programvaran eller produkterna, i alla former av media som existerar eller skapas i framtiden. Du ger även alla användare av Skypes webbplats och/eller Skypes programvara eller produkter en icke-exklusiv licens att komma åt ditt användarinnehåll genom Skypes webbplats och/eller programvara eller produkter och att använda, kopiera, distribuera, förbereda arbete härlett av, visa, utföra och överföra sådant användarinnehåll enbart enligt det som tillåts genom funktionen av Skypes webbplatser och /eller programvara eller produkter i enlighet med dessa villkor. Dessutom avsäger du dig s.k. "moraliska rättigheter" i och till användarinnehållet, i den mån gällande lagar tillåter.

Du får inte använda Skypes webbplatser eller programvara för att skicka eller publicera användarinnehåll som är ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, trakasserande, hatfyllt, integritetskränkande, obscent, smädligt, olagligt, rasistiskt, anstötligt, skadligt för minderåriga eller bryter mot immateriella egendomsrättigheter eller affärshemligheter som tillhör tredje part, eller som på annat sätt bryter mot tredje parts rättigheter eller ger upphov till civil- eller straffsrättsligt ansvar. Du får heller inte skicka eller publicera användarinnehåll som innehåller osanningar eller felaktiga representationer, ber om pengar eller tjänster, innehåller reklam, försäljningsmaterial, skräppost, spam, kedjebrev eller någon form av främjande av affärsverksamhet, föreställa andra personer eller inkludera program som innehåller virus eller andra program som är utformade för att försämra en dators funktionsduglighet. Du godkänner att inte förleda användare av Skypes webbplatser eller programvara i kommersiellt syfte med avseende på deras användarinnehåll. Du godkänner att inte kringgå, avaktivera eller annars påverka säkerhetsrelaterade funktioner på Skypes webbplatser eller programvara eller funktioner som förhindrar eller begränsar användning av något sådant innehåll.

6.5 Din information. Ibland kan Skype begära information från dig i syfte att förse dig med programvara eller produkter. Du ska se till att all sådan information (inklusive, i förekommande fall, din betalningsinformation) är komplett, uppdaterad och korrekt.

6.6 Ingen återförsäljning. Programvaran och produkterna är avsedda för din personliga användning. Du får inte återsälja eller kommersialisera programvaran och/eller produkterna till tredje part.

6.7 Exportrestriktioner. Skype-programmet kan vara föremål för internationella regler som styr export av programvara. Du ska uppfylla alla internationella och nationella lagar som gäller för programvaran såväl som de bestämmelser avseende slutanvändare, slutanvändning och destinationer som utfärdas av nationella myndigheter samt restriktioner kring nationer som belagts med handelsembargo. I USA kontrolleras internetkommunikationsprogramvaran av ECCN 5D992 från Export Administration Regulations ("EAR") under Encryption Registration Number ("ERN") R100351 och kan därför inte exporteras eller återexporteras till eller laddas ner av personer i länder som kontrolleras för antiterrorism enligt EAR, vilket inkluderar Iran, Nordkorea, Kuba, Syrien och Sudan. Dessutom kan internetkommunikationsprogramvaran inte exporteras eller återexporteras från USA eller laddas ner av någon person eller enhet som faller under restriktioner från USA, oavsett plats. Se www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm och EAR, del 736. Skype gör detta program tillgängligt för dig att ladda ner endast om du intygar att du inte är en sådan person eller enhet och att nerladdningen i övrigt inte bryter mot den amerikanska exportkontrollen eller sanktioneringsföreskrifterna.

7. ÄGANDERÄTT

7.1 Programvaran, produkterna och Skype-webbplatserna innehåller upphovsrättsskyddad och sekretessbelagd information som skyddas av lagar och avtal gällande immateriell egendom.

7.2 Innehållet samt all sammanställning av innehåll på Skypes webbplatser (med undantag av användarinnehåll), t.ex. ljud, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nerladdningar och programvara, tillhör Skype, dess dotterbolag och licensgivare och skyddas av amerikansk och internationell copyrightlagstiftning. Sådant copyrightskyddat innehåll får inte återskapas utan uttryckligt tillstånd från Skype. Skype förbehåller sig alla rättigheter som inte ges uttryckligen på Skypes webbplatser.

7.3 Skype och/eller dess licensgivare behåller exklusivt ägarskap till programvaran, produkterna och Skype-webbplatserna samt all immateriell egendom som de innehåller (vare sig de är registrerade någonstans i världen eller inte). Du får inte vidta någon åtgärd som riskerar att skada, begränsa eller inkräkta på Skypes upphovsrätter vad gäller programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser.

7.4 "Skype", tillhörande varumärken och logotyper och "S"-logotypen är varumärken som tillhör Skype. Skype har registrerat och lämnat in ansökningar för att registrera sina varumärken i många länder. Skypes varumärken och s.k. "trade dress" får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst förutom sådana som tillhör Skype eller på något sätt som sannolikt orsakar förvirring bland kunder, eller på något sätt som är nedlåtande för Skype eller som misskrediterar Skype. Alla andra varumärken som inte ägs av Skype eller någon av dess närstående företag som visas på denna webbplats är respektive ägares egendom. Du får inte registrera eller använda varunamn, varumärke, logotyper, domännamn eller andra namn eller symboler som inkluderar någon del av Skypes immateriella egendomsrättigheter (helt eller delvis) eller som är förvirrande lika dem. Se även Skypes riktlinjer för varumärken för ytterligare information om användning av dess märken.

8. PRISER

8.1 Ringa telefoner och premiumnummer med Skype-kredit:

(i) Ringa till fasta telefoner och mobiler. Kostnaderna för att ringa telefoner (utanför abonnemang) består av en öppningsavgift (betalas en gång per samtal) och en kostnad per minut enligt www.skype.com/go/allrates. Öppningsavgiften och våra priser består av debitering för din produkt och debitering av skatter. Alla samtal kopplas ned och kräver återuppringning efter fyra timmars varaktighet och då kommer en ytterligare öppningsavgift att debiteras.

(ii) Premiumnummer. De avgifter du betalar för att ringa premiumnummer består av ett pris per minut som finns på www.skype.com/go/rates-premium. Man betalar ingen öppningsavgift. Våra priser inkluderar debitering för din produkt och debitering av skatter.

(iii) Skype kan när som helst ändra alla priser för uppringning av telefoner och premiumnummer utan att meddela dig genom att publicera en sådan ändring på www.skype.com/go/allrates. Det nya priset gäller vid nästa köp när de nya priserna har publicerats. Kontrollera de senaste priserna innan du ringer ditt samtal. Om du inte godkänner de nya priserna ska du inte ringa samtalet.

(iv) Samtalets längd baseras på enminutsintervall. Delar av en minut avrundas uppåt till hel minut. Öppningsavgiften, där tillämplig, debiteras i början av samtalet. Alla kostnader som uppgår till endast delar av en hel valutaenhet avrundas uppåt till närmaste hela valutaenhet. Exempelvis kommer en total samtalskostnad på 0,034 USD att avrundas uppåt till 0,04 USD. Kostnader debiteras automatiskt från Skype-krediten i ditt användarkonto.

8.2 Kostnader för andra betalprodukter. Kostnader för andra betalprodukter bekräftas innan du slutför ett inköp från Skype och inkluderar debitering för din produkt och debitering av skatter. Skype kan ändra kostnaderna som gäller för inköpet av sådana produkter när som helst utan att meddela dig. Du kan välja om du vill godkänna de nya avgifterna eller inte innan du genomför nästa köp av tillämplig produkt. Det nya priset gäller vid nästa köp när de nya priserna har publicerats. SMS-avgifter och Skype WiFi-användningsavgifter som räknas i decimaler i den aktuella valutan avrundas uppåt till närmaste hela valutaenhet. Om du till exempel skickar tre SMS samtidigt till en enda destination med en avgift på 0,056 USD debiteras du 0,17 USD.

8.3 Reklamerbjudanden. Ibland kan Skype erbjuda betalprodukter kostnadsfritt under en provperiod. Skype förbehåller sig rätten att debitera dig för sådana produkter (normal kostnad) om Skype bestämmer (enligt rimligt gottfinnande) att du använder villkoren i erbjudandet på fel sätt, inklusive om du använder en tjänst, proxy eller andra enheter eller en anonym IP-adress som gör det omöjligt för oss att hitta dig.

8.4 Skattebetalning. Alla betalprodukter säljs till dig av Skype Communications S.à r.l. men den formella säljaren som ansvarar för skatter är Skype Communications US Corporation. Skatter beräknas baserat på din plats vid tidpunkten då ditt Skype-konto registrerades.

8.5 Avgifter från tredje part. Vid användning av programvaran i bärbara enheter används en del av den tillåtna datamängd som är tillgänglig i de datapaket som du har abonnerat på hos din mobila nätverksoperatör. Användande utanför landets gränser kan leda till betydligt högre kostnader än normal användning och du är själv ensam ansvarig för att hålla dig underrättad om och att betala för roaming och andra tillämpliga avgifter som din mobila nätverksoperatör kräver av dig.

9. BETALNING

9.1 Skype-kredit.  Du kan betala för vissa betalprodukter med Skype-kredit. Du kan köpa Skype-kredit med alla betalningsmetoder som Skype gör tillgängliga vid olika tillfällen. Skype-krediten som du köper sätts in på ditt användarkonto vid inköpstillfället (eller när du lämnar in kupongen, om du använder Skype-kreditkuponger).

9.2 Inaktiv Skype-kredit. Om du inte använder din Skype-kredit inom en period på 180 dagar (inklusive Skype-kredit som har tilldelats dig av en Skype Manager-administratör eller annan Skype-användare), klassar Skype din Skype-kredit som inaktiv. Du kan återaktivera Skype-krediten genom att följa återaktiveringslänken i Mitt konto på https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Återaktiverad Skype-kredit är inte återbetalningsbar.

9.3 Andra betalningsmetoder. Skype garanterar inte att du kan använda din Skype-kredit för att köpa alla produkter. Om Skype-krediten inte kan användas för att betala en produkt ger Skype dig möjlighet att betala med någon annan metod. Skype förbehåller sig rätten att ta bort eller korrigera de tillgängliga betalningsmetoderna enligt eget gottfinnande.

9.4 Återkommande betalningar.  Om du köper produkter på abonnemangsbasis (varje månad, var tredje månad eller varje år (beroende på ditt val)) godkänner och accepterar du att det är en återkommande betalning och att betalningar ska göras till Skype enligt den metod som du har valt vid de återkommande intervallerna som du har valt, tills abonnemanget för produkten avslutas av dig eller av Skype. Genom att godkänna återkommande betalningar auktoriserar du Skype att genomföra sådana betalningar som antingen elektroniska debiteringar eller överföringar, eller som elektroniska debiteringar på ditt utsedda konto (för Automated Clearing House eller liknande betalningar), eller som debiteringar på ditt utsedda konto (för kreditkorts- eller liknande betalningar) (gemensamt, "Elektroniska betalningar"). Abonnemangsavgifter debiteras normalt i förskott för abonnemangsperioden i fråga. Om någon betalning returneras utan att vara genomförd eller om någon kreditkorts- eller liknande transaktion avvisas eller nekas reserverar sig Skype eller dess tjänstleverantör att debitera alla återföringsbara objekt, avvisnings- eller liknande avgifter och genomföra sådan betalning som en elektronisk betalning.

9.5 Automatisk omdebitering.

(a) Du kan aktivera funktionen Automatisk omdebitering när du köper Skype-kredit genom att markera motsvarande ruta. Om detta är aktiverat omdebiteras ditt Skype-kreditsaldo med samma belopp och via samma betalningsmetod som du valde när du först registrerade dig för automatisk omdebitering. Exempel: Om du köper Skype-kredit för 10 USD med kreditkort debiteras kortet med omdebiteringskostnaden på 10 USD för Skype-kredit. I framtiden debiteras samma belopp varje gång ditt Skype-saldo går under den gräns som sätts av Skype från tillfälle till tillfälle.

(b) Om du köpte ett abonnemang med en betalningsmetod som inte är kreditkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), och du har aktiverat Automatisk omdebitering, omdebiteras din Skype-kredit med beloppet som behövs för nästa återkommande betalning för ditt abonnemang.

(c) Du kan avaktivera automatisk omdebitering när du vill genom att ändra inställningen på ditt användarkonto.

10. ÅTERBETALNINGSPOLICY

10.1  När du köper betalprodukter direkt från Skype har du rätt till en avbokningsperiod på femton (15) dagar (en "nedkylningsperiod") om du inte har använt förbetalda produkter på något sätt, i sådant fall kommer nedkylningsperioden att förverkas och ditt köp kan inte avbrytas eller återbetalas.

10.2 Förutom nedkylningsperioden är abonnemang endast återbetalningsbara om de inte har använts eller utgått.

10.3 Omkostnader för Skype-kredit, tilldelning av Skype-nummer eller användning av någon del av abonnemangsbelopp för "bruk" av betalprodukt. Du samtycker härmed uttryckligen till att Skype-nummer kan tilldelas före slutet på nedkylningsperioden och blir icke-återbetalningsbara vid tilldelningen.

10.4 Nedkylningsperioden och återbetalningar gäller inte för förbetalda produkter som är (i) köpta via tredje part-partner till Skype (kontakta partnern direkt, som beslutar utifrån eget godtycke om återbetalning ska göras eller inte), (ii) inte direkt införskaffade online från Skype (exempelvis kuponger och förbetalda kort), (iii) betalade kontant med tredje parts betalningssätt (som kontantplånbok) eller (iv) betalade och tilldelade till ditt Skype-konto av en Skype Manager-administratör. De gäller inte heller för medlemskap i Skype Developer.

10.5 Om du, inom nedkylningsperioden, vill upphäva och erhålla återbetalning för en förbetald produkt som (i) inte har "använts" i enlighet med avsnitt 10.3 och (ii) inte faller under avsnitt 10.4, kan du fylla i vårt upphävandeformulär som finns här. Mer information om hur du fyller i upphävandeformuläret finns här.

10.6 Om du tror att Skype har feldebiterat dig måste du kontakta Skype inom 90 dagar efter en sådan debitering. Ingen återbetalning ges för debiteringar som skett för mer än 90 dagar sedan.

10.7 Skype förbehåller sig rätten att neka en återbetalningsbegäran om Skype rimligen antar (i) att du på orättvist sätt försöker utnyttja denna återbetalningspolicy, exempelvis genom att göra upprepade återbetalningsbegäranden för samma produkt; (ii) om du bryter mot dessa villkor eller (iii) om Skype rimligen misstänker att du använder produkterna eller programvaran på ett bedrägligt sätt eller att ditt användarkonto används av tredje part på ett bedrägligt sätt.

10.8 Denna återbetalningspolicy påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

11. AVSLUTA DITT AVTAL MED SKYPE

11.1 Du kan avsluta ditt avtal med Skype när som helst utan domstolsprövning genom att begära att ditt användarkonto stängs, sluta använda programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna och avbryta återkommande betalningar.

11.2 Skype kan avsluta sitt avtal med dig eller avsluta eller stänga av din användning av programvaran, användarkonton, produkterna eller Skype-webbplatserna när som helst utan domstolsprövning:

(a) om du bryter mot dessa villkor;

(b) om Skype rimligen misstänker att du använder programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna för att bryta mot lagen eller inkräkta på tredje parts rättigheter;

(c) om Skype rimligen misstänker att du på orättvist sätt försöker utnyttja eller felaktigt använda återbetalningspolicyn eller någon av våra policyer.

(d) om Skype rimligen misstänker att du använder våra produkter, programvara och/eller Skype-webbplatser på ett bedrägligt sätt eller att ditt användarkonto används av tredje part på ett bedrägligt sätt;

(e) om du har köpt Skype-kredit från en icke-auktoriserad återförsäljare;

(f) med avseende på en viss produkt, med trettio (30) dagars varsel om Skype väljer att sluta erbjuda produkten;

(g) omedelbart, om så krävs (enligt Skypes rimliga diskretion) p.g.a. ändring av lag/bestämmelser av en reglerande instans eller myndighet med laglig rätt, eller av någon av Skypes partners;

(h) omedelbart, om Skype utifrån eget godtycke bestämmer att programvara, produkter eller Skypes webbplatser inkräktar på eller bryter mot, eller kan inkräkta på eller bryta mot, några immateriella rättigheter som tillhör tredje part;

(i) med trettio (30) dagars varsel om Skype väljer att sluta erbjuda programvaran till användare inom ditt land i allmänhet.

11.3  Skype säger upp ditt avtal genom att förhindra åtkomst till ditt användarkonto, programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna (om tillämpligt). Vi förbehåller oss rätten att säga upp användarkonton som inte har använts på över ett (1) år.

11.4 Konsekvenser av uppsägning. När ditt avtal med Skype sägs upp: (a) upphör alla licenser och rättigheter avseende användning av programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna omedelbart och (b) du måste omedelbart sluta använda programvaran, produkterna och/eller Skype-webbplatserna helt och (c) du måste avlägsna programvaran från alla hårddiskar, nätverk och andra lagringsmedier och förstöra samtliga exemplar av programvaran som du äger eller har kontroll över.

12. GARANTIUNDANTAG, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH GOTTGÖRELSE

12.1 Vad gäller paragraf 12 inkluderar "Skype" alla dotterbolag och anslutna registrerade enheter och alla deras direktörer, styrelseledamöter, agenter, licensgivare och anställda.

12.2 Inga garantier. I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG: TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH SKYPE-WEBBPLATSERNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ANVÄNDS AV DIG PÅ EGEN RISK UTAN NÅGRA GARANTIER; SKYPE GER INGEN GARANTI, FÖRSÄKRAN ELLER UTFÄSTELSE OCH AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA SÅDANA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, BÅDE UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH/ELLER SKYPES WEBBPLATSER INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, KRÄNKNING AV UPPHOVSRÄTT, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. SKYPE LÄMNAR HELLER INGEN GARANTI ELLER UTFÄSTELSE ATT PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH/ELLER SKYPES WEBBPLATSER ALLTID KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA, ÅTKOMLIGA, UTAN AVBROTT, I RÄTT TID, PÅ SÄKERT SÄTT, RIKTIGT, KOMPLETT OCH UTAN FEL ELLER ATT PROGRAMMET FUNGERAR UTAN PAKETFÖRLUST; SKYPE GARANTERAR HELLER INTE ANSLUTNING TILL ELLER DATAÖVERFÖRING FRÅN INTERNET, ELLER KVALITETEN HOS SAMTAL SOM GÖRS MED SKYPE-PROGRAMVARAN.

12.3 Ansvarsfrihet.  DU GODTAR OCH GODKÄNNER ATT SKYPE ÄR FULLSTÄNDIGT ANSVARSFRITT, VAD GÄLLER KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅNDSANSPRÅK (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER NÅGON ANNAN TEORI GÄLLANDE ANSVAR, OCH VARE SIG DET GÄLLER MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND ELLER FÖRLUSTER SOM HAR MEDDELATS TILL SKYPE I SAMBAND MED ELLER SOM FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV SKYPES WEBBPLATSER ELLER INTERNETKOMMUNIKATIONSPROGRAMVARAN ELLER ANNAN PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS KOSTNADSFRITT. DIN ENDA RÄTTIGHET OCH GOTTGÖRELSE MED AVSEENDE PÅ EVENTUELLA PROBLEM ELLER MISSNÖJE MED SÅDAN PROGRAMVARA OCH/ELLER SKYPES WEBBPLATSER ÄR ATT OMEDELBART AVINSTALLERA SÅDAN PROGRAMVARA OCH /ELLER SKYPES WEBBPLATSER.

12.4 Ansvarsbegränsning.  Enligt paragraferna 12.2 och 12.3 ovan har Skype ingen ansvarsskyldighet gentemot dig, vad gäller kontraktsbrott eller skadeståndsanspråk (inklusive försumlighet) eller någon annan teori gällande ansvarsskyldighet och vare sig möjligheten till sådana förluster har meddelats till Skype eller inte, för:

(a) indirekta, särskilda, tillfälliga skador eller följdskador; eller

(b) förlust av inkomst, affärsförluster, verkliga eller beräknade inkomster, möjligheter, goodwill eller rykte (direkt eller indirekt); eller

(c) skador på data (direkt eller indirekt); eller

(d) alla anspråk eller förluster (direkta eller indirekta) som orsakas av eller är förknippade med:

(i) din oförmåga att använda programvaran, inklusive aktiva versioner, för att kontakta nödsamtaltjänster;

(ii) begränsningarna i paragraf 5.5 ovan och din underlåtenhet att vidta andra åtgärder för att kontakta nödsamtalstjänster i enlighet med paragraf 5.5 ovan;

(iii) din underlåtenhet att ange korrekt fysisk plats till en operatör för en nödsamtalstjänst; eller

(iv) uppförande hos tredje partens nödtjänstoperatörer och samtalscenter som du kan anslutas till; eller

(e) alla anspråk eller förluster (direkta eller indirekta) som orsakas av eller är förknippade med:

(i) alla produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part under deras egna servicevillkor, inklusive och utan begränsning till, åtkomst till Skype;

(ii) alla andra teknologier; eller

(iii) alla webbplatser från tredje part.

12.5 Enligt paragraferna 12.3 – 12.4 ovan ska Skypes totala ansvarsskyldighet till dig under eller i samband med dessa villkor (vad gäller kontraktsbrott, skadeståndsansvarighet (inklusive försumlighet) eller någon annan teori gällande ansvarsskyldighet)) INTE ÖVERSTIGA DET SAMMANLAGDA BELOPPET SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTERNA INOM EN PERIOD PÅ 12 MÅNADER DIREKT FÖRE HÄNDELSEN SOM GAV UPPHOV TILL DET AKTUELLA ANSPRÅKET, OCH SKA INTE ÖVERSTIGA FEM TUSEN AMERIKANSKA DOLLAR I SAMTLIGA FALL.

12.6 Oaktat något motsatt i dessa villkor ska ansvarsbegränsningen i paragraf 12.5 ovan inte gälla för några krav där ansvar inte kan begränsas enligt tillämplig gällande lag.

12.7 Du samtycker till att gottgöra och hålla Skype och dess dotterbolag, samtliga dess tjänstemän, chefer, aktieägare, medarbetare och representanter (kollektivt "Skype gottgjorda parter") skadeslösa från och för alla anspråk, domslut, förluster, skador, begäranden, betalningar, böter, kostnader, utgifter (inklusive rimliga advokat- och domstolskostnader), förpliktelser och indrivningar av någon typ eller beskrivning som drabbat någon av Skype gottgjorda parter i den omfattning som det uppkommer från eller är relaterat till (i) ditt brott mot något av dessa villkor; (ii) ditt brott mot någon tillämplig lag eller reglering; (iii) ditt intrång i eller överträdelse av rättigheter för tredje parter (inklusive immateriella rättigheter); (iv) ditt användarinnehåll; (v) ditt klagomål i anslutning till något användarinnehåll; eller (vi) din användning av någon programvara, produkt eller Skype-webbplats.

13. TREDJE PARTERS WEBBPLATSER, PRODUKTER OCH TJÄNSTER

13.1 Tredje part kan erbjuda produkter eller tjänster via programvaran och/eller Skypes webbplatser, inklusive spel, program, bilder, ringsignaler eller avatarer. Skype ansvarar inte för sådana produkter eller tjänster, men om du har problem med betalning, nerladdning, användning eller installation av sådana tjänster kommer Skype att använda kommersiellt rimliga metoder för att hjälpa dig eller lösa problemen. Tredje partens produkter eller tjänster kan styras av tredje partens egna villkor och sekretesspolicy som du kanske måste ladda ner och godkänna när du laddar ner och installerar. Du bör läsa dessa avtal innan du gör några köp eller använder en tredje parts produkt eller tjänst och Skype är inte ansvarigt om du inte gör det.

13.2 Du godkänner att all produktinformation och alla priser från tredje part som visas på Skypes webbplatser gällande produkter och tjänster från tredje part kommer till Skype från den aktuella tredje parten ("handlaren"). Handlaren har möjlighet att ändra sin prissättning eller upphöra att tillhandahålla produkten när som helst. Skype är inte involverat i några transaktioner mellan dig och handlaren vars produkter och/eller tjänster listas på Skypes webbplatser. Skype kontrollerar inte, är inte ansvarigt för och garanterar inte: (i) prissättning, kvalitet, utförande, tillgänglighet eller villkor gällande köp av produkter eller tjänster tillhandahållna av handlaren; (ii) några penningtransaktioner, leveranser, returer eller aktiviteter efter försäljning i relation till de produkter eller tjänster som köpts på handlarens webbplatser; (iii) handlarens webbplatsers tillgänglighet; (iv) fullständighet, sanning eller tillförlitlighet i reklammaterial eller annat material tillgängligt på eller från handlarens webbplatser, inte heller i någon förteckning över eller annat material gällande sådana produkter eller tjänster som visas på Skypes webbplats; (v) länkar till handlarens webbplatser som visas på Skypes webbplatser. Alla eventuella frågor, klagomål eller anspråk relaterade till produkt eller tjänst tillhandahållen av en handlare ska riktas mot handlaren i fråga.

13.3 Programvaran och Skypes webbplatser kan inkludera hyperlänkar till andra webbplatser som tillhör tredje part. Skype ansvarar inte för sådana webbplatser som tillhör tredje part eller tillgängligheten till sådana webbplatser och förordar inte något innehåll eller material på sådana webbplatser som tillhör tredje part. Din användning av dessa tredjepartswebbplatser är underkastat de villkor som finns på gällande webbplats.

14. YTTERLIGARE VILLKOR

14.1 Skypes etikettregler ger riktlinjer gällande användning av Skype och hur du bör behandla andra medlemmar i Skype-samhället på ett korrekt och respektfullt sätt. Läs de riktlinjerna noggrant eftersom de utgör en del av villkoren.

14.2 Om du vill använda internetkommunikationsprogramvaran i samband med sändning måste du följa Broadcast TOS på http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Programutvecklingssatser (SDK) och API:er. För programutvecklingssatser tillhandahållna via Skype Developer på Skype-webbplatsen (inklusive "SkypeKit") och användning av något programgränssnitt ("API") exponerat av eller tillhandahållet av Skype gäller egna licensvillkor och i sådana fall ska dessa licensvillkor styra över din användning av denna programvara. Om du använder sådana programutvecklingssatser eller API:er (som lämpligt) samtycker du till att du har läst och kommer att uppfylla tillämpliga villkor avseende licens, vilka är tillgängliga på http://developer.skype.com/.

15. DIN KONFIDENTIELLA INFORMATION OCH INTEGRITET

Skype värnar om din integritet och dina personuppgifter. Vi bearbetar din personinformation, trafikdata och innehållet i din kommunikation i enlighet med vår sekretesspolicy: http://www.skype.com/go/privacy.

16. ENDAST FÖR STATLIGA ANVÄNDARE

Skypes programvara och dokumentation är "kommersiella datorprogram" respektive "kommersiell datorprogramdokumentation", på det sätt sådana termer används i United States Federal Acquisition Regulations paragraf 12.212. All användning, duplicering eller spridning av programvaran eller dokumentationen för eller åt den amerikanska staten är reglerade i enlighet med detta avtal. Om du vill använda ett företagskonto och/eller Skype Manager för amerikanska staten eller någon av den amerikanska statens myndigheter gäller inte dessa villkor för dig. För tillämpliga villkor och/eller mer information ska du kontakta usgovusers@microsoft.com.

17. SÅ KONTAKTAR DU SKYPE

17.1 Om du vill kontakta Skype gällande Skypes programvara eller produkter märkta med "Skype" ska du skicka en supportbegäran till support.skype.com.

17.2 Om du kontaktar Skype på något annat sätt än som anges i paragraf 17.1 eller 17.2 får din begäran kanske inte något svar.

18. ÖVRIGT, JURISDIKTIONSORT OCH GÄLLANDE LAG

18.1 Du accepterar användning av elektronisk kommunikation för att skriva på avtal, göra beställningar och skapa andra registreringar samt för elektronisk leverans av meddelanden, regler och ändringar till dem samt register över dina transaktioner med Skype.

18.2 För din bekvämlighet kan Skype tillhandahålla en översättning av den engelska versionen av dessa villkor. Om översättningen av dessa villkor inte stämmer med den engelska versionen reglerar den engelska versionen ditt avtal med Skype.

18.3 Dessa villkor (samt Microsofts programvarulicensavtal där det är tillämpligt) utgör hela avtalet mellan dig och Skype gällande din användning av programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Skype med avseende på programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser.

18.4  Om någon punkt i dessa villkor, eller del av en punkt, befinns vara olaglig, ogiltig eller obrukbar av en rättslig instans eller myndighet med behörighet, ska denna punkt, eller del av en punkt, tas bort från villkoren utan att påverka resten av villkorens laglighet, giltighet eller brukbarhet. Paragraf 21 (i) säger vad som händer om delar av paragraf 21 (skiljeförfarande och friskrivning från grupptalan) bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomdrivbara. Paragraf 21 (i) fortsätter att gälla över den här paragrafen om den inte är konsekvent med den. I händelse av någon direkt konflikt mellan dessa villkor och Microsofts programvarulicensavtal ska Microsofts programvarulicensavtal gälla om du använder en version av programvaran som är inkluderad med Windows 8.1 eller senare.

18.5 Underlåtelse av Skype att utöva, eller försening i utförandet av en laglig rättighet eller gottgörelse som anges i dessa villkor eller enligt lag ska inte utgöra något upphävande av Skypes rättigheter eller gottgörelse. Om Skype avsäger sig rätten att söka gottgörelse för brott i villkoren ska det inte utgöra en avsägelse av rätten att söka gottgörelse för efterföljande brott mot villkoren.

18.6 Du får inte överlåta dessa villkor eller några rättigheter eller skyldigheter som de innehåller. Skype kan, utan föregående meddelande, överlåta dessa villkor eller några rättigheter eller skyldigheter som de innehåller till tredje part.

18.7 Paragraf 18, tillsammans med paragraferna 4.2, 12, 21 och alla andra delar, som uttryckligen eller tydligt är avsedda att fortleva eller fortsätta fungera om avtalet avslutas, ska fortleva om avtalet avslutas.

18.8 Du godkänner och accepterar att ifall Skype inte kan erbjuda programvaran, produkterna och/eller Skypes webbplatser på grund av en force majeure-händelse utgör det inget brott från Skypes sida för Skypes skyldigheter gentemot dig under dessa villkor. En force majeure-händelse innebär en händelse utanför Skypes kontroll.

18.9 Domstol på jurisdiktionsort och gällande lag. Dessa villkor ska styras av och tolkas enligt lagarna i staten Washington, oberoende av olika lagprinciper, förutom att Federal Arbitration Act styr alla förbehåll gällande skiljeförfarande. Du, Skype och Skypes samarbetspartners ger ett oåterkalleligt samtycke till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort för federala domstolar i King County, Washington, för alla tvister som uppkommer på grund av dessa villkor eller programvaran eller produkterna som hörs i domstol (inte skiljeförfarande och inte lokal domstol).

18.10 AVC/H.264 MEDDELANDE: Om programvaran används för att ringa videosamtal (i) mellan din privata dator och en enhet som inte är en personlig dator eller (ii) mellan enheter som inte är personliga datorer kan AVC/H.264-kodexet användas för att möjliggöra videofunktion i vilket fall följande anmärkning gäller: AVC-VIDEOFUNKTION I DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC-PATENTETS PORTFÖLJLICENS FÖR PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING FÖR EN ANVÄNDARE ATT (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDER ("AVC-VIDEO") OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN ANVÄNDARE SOM INGÅTT I EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER ERHÖLLS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS MEDGES ELLER SKA INBEGRIPAS FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. PÅ www.mpegla.com.

19. PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR

19.1 Skype-nummer och Skype To Go-nummer

(a) Tillgänglighet och användning. Om vi tillhandahåller dig ett Skype-nummer eller Skype To Go-nummer godkänner du att:

(i) du inte äger numret och du inte har rätt att behålla numret i all evighet;

(ii) numret som tillhandahålls lyder under gällande nummerregler och reglerande praxis;

(iii) du kontinuerligt följer alla specifika nummertilldelningskrav som vi gör dig medvetna om, eller alla rimliga instruktioner som Skype eller Skypes partners kan ge dig med avseende på användning av nummer och produkter;

(iv) du inte överför eller försöker överföra ditt nummer till tredje part. I synnerhet ansvarar du för att följa alla krav i samband med bostad och/eller plats; och att

(v) du ger oss korrekt, fullständig och uppdaterad information när vi begär detta och informerar oss när sådan information ändras. Skype förbehåller sig rätten att ändra villkoren gällande Skype-nummer och/eller Skype To Go-nummer, inklusive och utan begränsning till att införa eller korrigera alla krav gällande bostadsplats och/eller att kräva ytterligare användarinformation för att du ska kunna fortsätta använda dessa nummer.

(b) Andra nummerändringar. Om Skype behöver dra tillbaka eller ändra numret som har gjorts tillgängligt för dig kommer Skype att använda kommersiellt rimliga metoder för att meddela dig per e-post för att informera om datumet när ändringen inträffar och om möjligt ditt nya nummer. Om du inte vill acceptera detta nya nummer har du rätt att avsluta ditt nummer.

19.2 Användarkonto i Skype Manager

(a) Du har inte rätt att tillhöra mer än en Skype Manager åt gången.

(b) Alla Skype-nummer som köpts före 21 juli 2009 och som tilldelats dig av en Skype Manager-administratör ska tas tillbaka av Skype Manager-administratören om du lämnar Skype Manager-kontot av någon anledning. Rättigheten att använda numret och upphävandet av en sådan rättighet tillhör Skype Manager-administratören på eget gottfinnande och inte dig.

(c) Personuppgifter och trafikdata – Medlemmar. Som medlem av ett Skype Manager-konto godkänner du att Skype Manager-administratören kan, med din tillåtelse, se den detaljerade informationen om aktiviteten på ditt användarkonto, som tidpunkt, datum, varaktighet och uppringda nummer och SMS som skickats ("trafikdata") och detaljer om dina inköp och nerladdningar. Du kan återkalla detta avtal när som helst genom att ändra inställningarna för ditt användarkonto. I och med att du tillhandahåller personlig information, inklusive ditt namn och arbetstitel i Skype Manager-katalogen, godkänner du att informationen kan ses av andra medlemmar i samma Skype Manager.

19.3 Abonnemang

(a) Policyn för rättvis användning. På Skype strävar vi efter att alla våra kunder ska ha bästa möjliga abonnemang till lägsta möjliga kostnad. Denna policy för rättvis användning finns för att förhindra bedrägerier och missbruk av våra abonnemang av ett fåtal av användarna.

Enligt denna policy för rättvis användning tillåter Skype obegränsade samtal till fasta telefoner (och mobiltelefoner i vissa länder) i de nämnda abonnemangsländerna (undantaget special-, betal-, service- och icke-geografiska nummer). Länderna som är inkluderade i abonnemanget fastställs vid det ursprungliga köptillfället och förblir desamma vid förnyelse. Alla samtal kopplas ned och kräver återuppringning efter två timmars varaktighet.

Skypes abonnemang är enbart för enskilt bruk (privat kommunikation eller affärskommunikation) enligt dessa villkor och vår policy för rättvis användning ("legitimt bruk"). Följande är en icke uttömmande lista över saker som inte anses vara legitimt bruk:

(i) använda abonnemang för telemarketing eller callcenter-drift;

(ii) vidaresälja abonnemangstid;

(iii) dela abonnemang mellan användare vare sig det gäller PBX, callcenter, dator eller på annat sätt;

(iv) ringa samtal (enskilt, sekventiellt eller automatiskt) för att generera intäkter för dig själv eller andra genom det ringda samtalet, annat än för din personliga affärskommunikation (och enligt avsnitt 4.1 i dessa villkor); och

(v) ovanliga samtalsmönster som inte stämmer överens med normalt, enskilt abonnemangsbruk, exempelvis återkommande samtal med kort varaktighet eller samtal till flera nummer under korta tidsperioder.

Andra sätt kan anses vara relevanta för att avgöra legitimt bruk och Skype förbehåller sig rätten att ta hänsyn till alla olagliga, förbjudna, onormala eller ovanliga aktiviteter för att träffa sitt avgörande. Skype kan efter eget godtycke avsluta sin relation med dig eller stänga av ditt abonnemang omedelbart om Skype bedömer att du använder ditt abonnemang på något sätt som strider mot denna policy för rättvis användning eller dessa villkor. I rimlig omfattning kommer Skype att meddela dig om felaktig användning före avstängning eller avslutande av ditt abonnemang och, om möjligt, kommer Skype att erbjuda dig ett alternativt abonnemang.

(b) Skype förbehåller sig rätten att när som helst ta bort eller ändra abonnemanget. Om Skype ändrar produkterna i ditt abonnemang skickar Skype ett e-postmeddelande som upplyser om ändringarna och anger när de träder i kraft. Om du inte vill acceptera dessa ändringar har du rätt att avsluta ditt abonnemang från och med datumet när ändringarna träder i kraft.

(c) Abonnemanget "Obegränsat till världen Extra" har en minsta bindningstid på 2 år från inköpsdatumet. Du får inte avsluta abonnemanget före utgången av bindningstiden på 2 år med undantag om Skype bryter mot villkoren. Abonnemanget debiteras månatligen som en återkommande betalning.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi tillhandahålls av en av Skypes WiFi-partners. Ditt användande av Skype WiFi lyder under denna partners tjänstevillkor. Innan du påbörjar en Skype WiFi-session vid en specifik surfpunkt får du reda på WiFi-leverantörens identitet och deras tjänstevillkor. Du behöver läsa deras tjänstevillkor, vilka du anses ha godkänt genom att fortsätta med Skype WiFi-sessionen. Du kan betala för Skype WiFi med ditt Skype-kreditsaldo och ditt användande av Skype-kredit lyder under dessa villkor avseende tjänster. Kostnaden för Skype WiFi består av debitering för WiFi och debitering av skatter.

19.5 SMS

Ett SMS-meddelande får vara max 160 tecken långt. Om du skriver ett längre meddelande delas det upp i flera SMS-meddelanden och du debiteras för varje skickat meddelande. Om du skickar SMS-meddelanden till mer än en person debiteras du för varje SMS som skickas. Om Skype inte kan skicka ditt SMS av någon anledning fortsätter Skype att försöka skicka det i upp till 24 timmar, varefter kostnaden för SMS-meddelandet återbetalas till ditt Skype-kreditsaldo automatiskt om leveransen inte lyckas.

19.6 Gruppvideosamtal

(a) Vår policy för rättvis användning, www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage, gäller och anses införlivad genom denna hänvisning. Skype förbehåller sig rätten att ändra policyn för rättvis användning när som helst. Ändringar tillämpas när de publiceras på Skypes webbplats. Ditt fortsatta användande av gruppvideosamtal efter publicering på Skypes webbplats innebär att du godkänner villkoren i den uppdaterade policyn för rättvis användning.

(b) Antal deltagare. Antalet tillåtna deltagare i ett gruppvideosamtal varierar från 3 till högst 10 personer, beroende på systemkraven. Mer information finns på www.skype.com/go/gvc.

(c) Ljudkonvertering. Om ditt gruppvideosamtal överskrider gränsen för rättvis användning konverteras videosamtalet till röstsamtal.

(d) Programvaruversioner. Om en deltagare i ett gruppvideosamtal inte har en version av internetkommunikationsprogrammet som klarar gruppvideosamtal blir samtalet för den deltagaren ett ljudsamtal. Information om systemkrav för gruppvideosamtal finns på www.skype.com/go/gvc.

19.7 Skype Videomeddelanden ("videomeddelanden")

Enligt vår policy för rättvis användning (FUP) nedan finns det ingen begränsning för hur många videomeddelanden du får skicka. Om du inte har Skype Premium kommer videomeddelanden att sparas minst sex månader från det datum du skickat dem och kan därefter utgå.

Policy för rättvis användning: Policyn för rättvis användning är avsedd att förhindra bedrägeri och missbruk av videomeddelanden. Videomeddelanden är enbart för personligt, enskilt och icke kommersiellt bruk och ska alltid användas enligt dessa villkor ("Legitimt bruk"). Skype förbehåller sig rätten att ta hänsyn till alla olagliga, förbjudna, onormala eller ovanliga aktiviteter för att träffa sitt avgörande gällande legitimt bruk. Skype kan efter eget godtycke avsluta sin relation med dig, eller stänga av ditt konto omedelbart, om Skype bedömer att du använder videomeddelanden på något sätt som strider mot policyn för rättvis användning eller dessa villkor.

19.8 BA-samtal

BA-samtal görs tillgängliga för följande destinationer genom en partner till Skype. Det tillkommer ingen avgift för dig och varken Skype-kredit eller abonnemang krävs. Du måste dock uppge ditt namn via ett röstmeddelande till personen du ringer och denne måste acceptera de fasta kostnader som associeras med BA-samtal. Den lokala operatören måste även ge möjlighet till användning av denna funktion. BA-samtal varar inte längre än 60 minuter, varefter numret måste ringas upp igen.

20. BETALA VIA MOBIL

20.1 Denna paragraf gäller om du väljer ett betalningssystem från tredje part som gör att du kan betala för Skype-kredit och vissa betalprodukter via din mobiltelefonräkning där det är tillämpligt ("Betala via mobil").

20.2 Genom att välja eller använda Betala via mobil:

(a) godkänner du att din mobiloperatör debiterar tillämpliga avgifter direkt på din mobiltelefonräkning; och

(b) bekräftar du att du är den fysiska eller juridiska person som ansvarar för mobiltelefonkontot som är associerat med det mobilnummer du uppgett då du använt Betala via mobil eller att du är auktoriserad av den fysiska eller juridiska personen att ådra dig sådana kostnader.

21. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN

(a) Paragraf 21 gäller alla tvister som kan uppkomma mellan dig och antingen Skype eller någon tredje part inklusive mobiloperatörer och Skypes affärspartner (gemensamt "part i tvist" eller "parter i tvist") gällande programvaran eller produkter (inklusive deras pris) eller detta avtal, FÖRUTOM TVISTER GÄLLANDE SKYDD ELLER GILTIGHET AV DIN, DINA LICENSGIVARES, SKYPES ELLER SKYPES LICENSGIVARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Tvist, enligt paragraf 21, innebär alla tvister, åtgärder eller annan kontrovers vare sig det rör sig om avtal, garanti, skadeståndsansvar, stadgar, reglering, förordning eller har annan legal eller rättvis grund. Tvist kommer att tolkas i lagens vidaste mening.

(b) Meddelande om tvist. I händelse av tvist måste du tillhandahålla ett meddelande om tvist till Skype eller annan part i tvist i form av en skriftlig framställan med namn, adress och kontaktinformation till framställande part, fakta som ligger till grund för tvisten och krävd gottgörelse. Meddelande om tvist ska skickas till Skype eller dess partner med ATTN: LCA ARBITRATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6322 och till annan part i tvist på dess huvudkontors adress i USA med ATTN: Legal Department. Part i tvist skickar eventuellt meddelande om tvist till din adress om den innehas, i annat fall till din e-postadress i registret. Du och part i tvist ska försöka lösa eventuell tvist genom informell förhandling inom 60 dagar från det att meddelande om tvist har skickats, efter detta kan du eller part i tvist inleda enskilt skiljeförfarande.

(c) Lokal domstol. Du kan även lösa eventuell tvist i lokal domstol på din bostadsort, i King County, Washington eller Santa Clara County om tvisten uppfyller kraven för att avgöras i lokal domstol. Du kan väcka talan i lokal domstol oavsett om ni har förhandlat informellt tidigare eller inte.

(d) Bindande skiljeförfarande. Om du och Skype eller någon annan part i tvist inte löser tvisten genom informella förhandlingar eller i lokal domstol ska alla försök att lösa tvisten ske enbart genom bindande skiljeförfarande enligt Federal Arbitration Act ("FAA"). Gruppskiljeförfarande tillåts inte. När du ingår detta avtal avsäger du dig rätten att lösa tvister i domstol inför domare eller jury och rätten att delta i domstolsförhandlingar som part eller gruppmedlem. I stället ska alla tvister lösas med en neutral skiljeman vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för begränsad rätt att överklaga enligt FAA. Vilken domstol som helst i parternas jurisdiktion kan upprätthålla efterlevnad av skiljemannens dom.

(e) Friskrivning från grupptalan. Alla förhandlingar för att lösa någon tvist i något forum ska enbart ske på enskild grund. Varken du, Skype eller någon annan part i tvist får försöka att föra tvisten i form av grupptalan, med privat åklagare eller på något sätt där endera parten agerar eller framställer sig som representant för grupp. Ingen skiljedom eller förhandling får kombineras med varandra utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från alla parter som påverkas av skiljedom eller förhandling.

(f) Handläggning av skiljeförfarande. Eventuellt skiljeförfarande beslutas av American Arbitration Association ("AAA") enligt dess Commercial Arbitration Rules. Om du är en fysisk person och använder programvaran eller produkten för personligt eller hemmabruk eller om beloppet i tvisten är under 75 000 USD eller vare sig du är fysisk person eller inte, eller hur du använder dem gäller även dess Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes. Mer information finns på adr.org eller på telefon +1-800-778-7879. För tvister gällande 75 000 USD eller mindre kommer Skype eller annan part i tvist att utan dröjsmål återbetala ansökningskostnader och betala avgifter för AAA och skiljemän. Du, Skype eller annan part i tvist godkänner att villkoren på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219 styr över procedurer, avgifter och incitament. Om du vill påbörja en förhandling skickar du in formuläret på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 till AAA. Du godkänner att påbörja skiljeförfarande enbart i det land du är bosatt, i King County, Washington, i Santa Clara County, Kalifornien, USA eller hemvist för annan part i tvist i USA. Skype och andra parter i tvist godkänner att påbörja skiljedom enbart i det land du är bosatt.

(g) Ettårsgräns för krav eller tvister. I lagens största utsträckning ska eventuellt krav eller eventuell tvist gällande programvaran, produkterna eller dessa villkor registreras inom ett (1) år i lokal domstol (paragraf 21(c)) eller i skiljeförfarande (paragraf 21(d)). Ettårsperioden inleds då krav eller tvist först kan registreras. Om sådant krav eller sådan tvist inte registrerats inom ett (1) år är den permanent avslutad.

(h) Avvisa framtida ändringar i skiljeförfarande. Du kan avvisa eventuella ändringar Skype gör beträffande paragraf 21 (förutom adressändringar) genom att skriftligen meddela oss inom 30 dagar från ändringen via brevpost till adressen i paragraf 21 (b). Om du gör så kommer den senaste versionen av paragraf 21 före ändringen att gälla.

(i) Skiljbarhet. Om friskrivningen från grupptalan i paragraf 21 (e) visar sig vara olaglig, ogiltig eller inte gälla för hela eller delar av tvisten ska inte paragraf 21 gälla dessa delar. I stället ska dessa delar förhandlas i domstol medan återstående delar avgörs i skiljedom. Om någon del av paragraf 21 visar sig vara olaglig, ogiltig eller ogenomdrivbar ska denna del undantas och återstoden av paragraf 21 gälla fullt ut.

DU GODKÄNNER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DESSA SERVICEVILLKOR AVSEENDE TJÄNSTER OCH ATT DU FÖRSTÅR RÄTTIGHETERNA, SKYLDIGHETERNA, VILLKOREN OCH KRAVEN SOM UPPGES HÄR. GENOM ATT KLICKA PÅ ACCEPT-KNAPPEN (GODKÄNN) OCH/ELLER INSTALLERA PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH/ELLER SKYPES WEBBPLATSER ANTAR DU UTTRYCKLIGEN ANSVARET ATT BINDAS AV AVTALETS VILLKOR OCH KRAV OCH ERKÄNNER DÄRMED SKYPES RÄTTIGHETER ENLIGT AVTALET.

© Skype eller Microsoft – Senast uppdaterad: 31 december 2014