Условия за използване за излъчване

Изтегляне на Указанията за излъчване на Skype

1. Приложимост на Условията за използване за излъчване

Освен ако не е уговорено друго в писмена форма от Skype, всяко използване на софтуера Skype в програма (както е определена по-долу) за излъчване (както е определено по-долу) подлежи на настоящите Условия за използване за излъчване.

Ако искате да използвате софтуера Skype в програма за излъчване, трябва да приемете настоящите Условия за използване за излъчване. В случай, че не е уговорено друго в писмена форма от Skype, ако не сте съгласни с настоящите Условия за използване за излъчване, не можете да използвате софтуера Skype в програма за излъчване.

2. Идентификация на Skype за програми за излъчване

При използване на софтуера Skype в каквато и да е програма за излъчване вие давате съгласие да спазвате всички приложими условия от Указанията за излъчване на Skype (с всички евентуални периодични актуализации), както и следните допълнителни изисквания, освен ако същите не са забранени със закон:

2.1 Аудиопрограми. По отношение на всяка програма, при която не се излъчва визуално изображение, важат следните изисквания:

(a) За програма, при която продължителността на използването на софтуера Skype ще е петнадесет (15) минути или по-малко, следва да излъчите съобщение за идентификация в началото и в края на въпросната употреба, както е описано в Указанията за излъчване на Skype;

(б) За програма, при която продължителността на използване на софтуера Skype ще е петнадесет (15) минути или повече, следва да излъчите съобщение за идентификация в началото и в края на въпросната употреба, както и по време на програмата на интервали не по-кратки от петнадесет (15) минути, както е описано в Указанията за излъчване на Skype; и

(в) Ако желаете да включите звук в програма, за да представите специфична функция или действие за обаждания по Skype (например, но без да се свежда само до това, звук „отговаряне на обаждане” при приемане на обаждане или звук „затваряне” при прекратяване на обаждане), следва да използвате само специфичните звуци на Skype, внедрени в Skype, и да спазвате изискванията по отношение на използването на звуци на Skype, посочени в Указанията за излъчване на Skype.

2.2 Аудиовизуални програми. По отношение на всяка аудиовизуална програма (т.е. програма, при която се излъчва визуално изображение с придружаващ аудиосигнал), в която използвате софтуера Skype или включвате видеоизобразяване на софтуера Skype, важат следните изисквания:

(a) Всяка програма, която използва или включва визуално изображение на софтуера Skype, следва да бъде одобрена и лицензирана от Microsoft. След като получите лиценз, следва да използвате иконата с водния знак на Skype в съответствие с всички изисквания, посочени в Указанията за излъчване на Skype. За да изискате лиценз, направите заявка тук.

(б) Ако желаете да имитирате специфично устройство във Вашата програма, следва да използвате потребителския интерфейс на Skype, подходящ за устройството, както е показано в Указанията за излъчване на Skype.

(в) Ако желаете да включите звук в програма, за да представите специфична функция или действие за обаждания по Skype (например, но без да се свежда само до това, звук „отговаряне на обаждане” при приемане на обаждане или звук „затваряне” при прекратяване на обаждане), следва да използвате само специфичните звуци на Skype, внедрени в Skype, и да спазвате изискванията по отношение на използването на звуци на Skype, посочени в Указанията за излъчване на Skype.

3. Общи разпоредби

3.1 Определения

3.1.1 „Излъчване“ означава да се предава едновременно до широката публика чрез познати и непознати канали и формати, включително, но без да се свежда само до това, мрежа за комуникации на данни, интернет, електронна система за поща, телевизия, радио или сателитна система, предаване от една до няколко точки чрез кабелна, безжична или фиброоптична мрежа, а за целите на настоящите Условия за използване за излъчване това включва и предаване към специфична аудитория и към няколко компютъра в мрежа.

3.1.2 „Програма“ означава аудио- или визуално изпълнение на живо или на запис.

3.2 Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени да приемете и да спазвате общите условия на настоящите Условия за използване за излъчване. Вие носите отговорност за получаването на всички права и плащането на всички лицензионни такси и други разходи и разноски, произтичащи от програмата и излъчването. В никакъв случай Skype няма да носи отговорност за разходи или разноски, възникнали по отношение на програмата или излъчването.

3.3 Вие носите отговорност за своя сметка да спазвате всички приложими закони, отнасящи се до програмата и излъчването. Съгласявате се да предпазвате, защитавате и обезщетите Skype, свързаните лица и персонала на Skype от и за всички загуби, разходи, задължения, щети и разноски (включително основателно съдебни такси и други присъщи разноски) от всякакъв вид, естество и описание, възникващи от (i) излъчванията и програмите; (ii) погрешно представяне или нарушение на ваша гаранция, съдържаща се в настоящото споразумение; или (iii) нарушение на ваш договор, споразумение или задължение, съдържащи се в настоящото споразумение.

3.4 Ще се погрижите да спазвате и да упражнявате разумни усилия, за да гарантирате, че програмите, излъчването и/или софтуерът Skype няма (i) да се използват като средство за атака над лице, организация, вяра, религиозно течение или секта; (ii) да съдържат съобщения или насърчавания, забранени от закона; (iii) да се използват за неправилни или негарантирани твърдения за продукт или услуга; (iv) да включват съдържание или съобщения, които са клеветнически, цинични, оскверняващи, неприлични, вулгарни, неприятни или обидни нито в основата си, нито като тълкование; (v) да съдържат свидетелства, които не могат да се удостоверят; (vi) да съдържат описания или позовавания по въпроси, които не се считат за приемливи теми на обсъждане в социални групи (напр. ругатни, цинизми); или (vii) да се използват по отношение на рекламен материал или съобщение, които според Skype може да са оскърбителни или вредят на интересите на обществото, на Skype или като цяло на честното рекламиране и почтения бизнес.

3.5 Правата, които ви се предоставят по-долу, не са изключителни и подлежат на отмяна. Не можете да придобивате права, право на собственост или дивидент за или по отношение на емблеми, търговски марки или други следи за произход на Skype (наричани общо „марката на Skype“) и с настоящото потвърждавате, че между Вас и Skype, Skype е единственият притежател на всички права, права на собственост и дивидент за и по отношение на марката на Skype. Следователно използването на марката на Skype от Ваша страна влиза в сила в полза на Skype. Skype си запазва правото да Ви даде указания относно използването на марката на Skype и за това как марката на Skype да бъде представяна по време на програмите. Skype може също да Ви даде указания да прекратите употребата на марката на Skype, в случай че тази употреба е недопустима за Skype по собствено и безусловно усмотрение на Skype . В случай, че Ви бъде дадено указание да прекратите употребата на марката на Skype, трябва незабавно да го направите (и ако това указание е свързано с конкретна програма, вече няма да имате право да излъчвате тази програма с марката на Skype или да давате право за нейното излъчване).

3.6 Skype си запазва правото да променя настоящите Условия за използване за излъчване по всяко време. Ако продължите да използвате софтуера Skype според разрешенията в настоящия документ, това означава, че приемате да се обвържете с общите условия на променените Условия за използване за излъчване. Skype не носи отговорност по отношение на щети, причинени от промяна на настоящите Условия за използване за излъчване и/или от прекратяването им.

3.7 ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И РАЗБИРАТЕ ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ В ТЯХ. ЧРЕЗ ЩРАКВАНЕ ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“ И/ИЛИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ИНСТАЛИРАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE, ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДОСТАВЯТЕ НА SKYPE ПРАВАТА, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

© Skype – последна редакция: 7 август 2018 г.

Изтегляне на Указанията за излъчване на Skype