Целта на политиката за добросъвестно използване на Skype (’ПДИ“) е да предотвратява измами и злоупотреби с нашите продукти. Продуктите на Skype са предназначени само за индивидуална употреба в съответствие със Споразумението за услуги на Microsoft и настоящата ПДИ (’Допустима употреба“). По-долу следва неизчерпателен списък с практики, които не се считат за Допустима употреба:

  • използване на абонаменти за телемаркетинг или операции на кол центрове;
  • препродаване на минути от абонаменти;
  • споделяне на абонаменти между потребители, независимо дали в автоматична телефонна централа, кол център, компютър или по друг начин;
  • обаждания на номера (еднократно, периодично или автоматично) с цел генериране на приходи за вас или за други лица в резултат на осъществяване на повикването, различно от лични или бизнес комуникации: и
  • необичайни модели на обаждания, несъответстващи на използването на абонамента от физически лица, като например редовни разговори с кратка продължителност или обаждания до множество номера за кратък период от време.

Възможно е да има други практики, свързани с определянето на Допустимата употреба, и Skype си запазва правото да взема предвид всяка незаконна, забранена, необичайна или необикновена дейност, за да направи преценка. По свое усмотрение Skype може да прекрати взаимоотношенията си с Вас или незабавно да спре Вашата употреба на всеки продукт на Skype, ако установи, че използвате съответния продукт в противоречие с настоящата ПДИ.

Абонаменти

При условията на настоящата ПДИ неограничените абонаменти на Skype позволяват неограничен брой обаждания до стационарни телефони в приложимите държави на абонамент (с изключение на специални номера, номера на услуги с добавена стойност, номера за обслужване и номера без географска принадлежност) за срока, посочен в момента на закупуването. Може да са включени неограничени разговори до мобилни телефони, ако това е указано към момента на покупка. Всички обаждания ще бъдат прекъснати и ще изискват повторно набиране след период от 4 часа.

Конферентни видеоразговори

Конферентните видеоразговори са предмет на ограничение за добросъвестно използване от 100 часа месечно, при не повече от 10 часа на ден и лимит от 4 часа за отделен видеоразговор. Щом бъдат достигнати тези лимити, видеото ще се изключи, а разговорът ще се превърне в аудиоразговор. Ако даден участник в конферентен видеоразговор не използва версия на Софтуера за интернет комуникации, която поддържа конферентни видеоразговори, то разговорът ще бъде в аудио вариант само за съответния участник. Позволеният брой на участници в конферентен видеоразговор варира от 3 до максимум 50 лица в зависимост от устройството и съответните системни изисквания. Можете да намерите повече информация на www.skype.com/go/gvc.

Обаждания на стационарни и мобилни номера чрез Кредит за Skype

Всички обаждания ще бъдат прекратени при достигане на продължителност от 4 часа и ще се наложи повторно набиране, за което ще се начисли допълнителна такса за свързване.

SMS

Всяко SMS съобщение има ограничение от 160 знака. Ако въведете по-дълго съобщение, то ще бъде разделено на няколко SMS съобщения и ще бъдете таксувани за всяко изпратено съобщение. Ако изпратите SMS към повече от едно лице, ще бъдете таксувани за всеки SMS, изпратен до всеки получател. Ако Skype не успее (поради каквато и да е причина) да изпрати Вашето SMS съобщение, Skype ще продължи да опитва да изпрати съобщението в срок до 24 часа, след който срок в случай на неуспешно доставяне таксуваната сума за SMS ще бъде автоматично възстановена към Вашия Кредит за Skype.

Видеосъобщения

Съобразно настоящата политика на добросъвестно използване няма ограничение за броя на видеосъобщенията, които можете да изпращате. Ако не сте абонат на Skype Premium, видеосъобщенията ще бъдат съхранявани в рамките на минимум 6 месеца от датата на изпращането им, като след този период е възможно те вече да не бъдат достъпни.

Обаждания за сметка на избирания абонат

Обажданията за сметка на избирания абонат траят не повече от 60 минути, след което се изисква повторно набиране.