Тези условия важат за използването от ваша страна на фрагменти от програмен код, бутони, връзки, софтуерни развойни пакети и интеграционно съдържание на API, предоставяни от Microsoft на сайта на Skype или Microsoft, където са посочени условията, които позволяват на потребителите на вашите сайтове и приложения да се свързват към Skype и да споделят чрез или в него („Интеграционно съдържание на Skype“).

  1. ЛИЦЕНЗ. Примерните кодове могат да се предлагат съгласно лицензните условия за отворен код, които съпътстват примера. Освен ако не е отбелязано друго, съгласно тези условия Microsoft ви дава ограничен, персонален, неизключителен, неподлежащ на прехвърляне и на подлицензиране отменяем лиценз за вграждане на интеграционно съдържание на Skype във вашите сайтове или приложения. Microsoft си запазва всички други права.
  2. ОГРАНИЧЕНИЯ. Освен ако не е изрично разрешено в тези условия, вие нямате право да: a) използвате интеграционното съдържание на Skype, за да продавате достъп до Skype; б) правите неясно графичното оформление на интеграционното съдържание на Skype или да го изменяте; в) да използвате интеграционното съдържание на Skype в противоречие с Насоките за използване на марката Skype; г) използвате интеграционното съдържание на Skype, за да представяте недействително спонсорство, партньорство или принадлежност към Skype или Microsoft; д) подвеждате потребителите относно предназначението на интеграционното съдържание на Skype или да предлагате финансови стимули за щраквания върху интеграционното съдържание на Skype; е) копирате, модифицирате, публикувате/възпроизвеждате повторно, продавате, давате под наем/на лизинг/назаем или по друг начин да прехвърляте софтуера; ж) показвате интеграционното съдържание на Skype на сайтове или приложения, които нарушават Кодекса на поведение, съдържащ се в Споразумението за услугите на Microsoft; з) включвате интеграционното съдържание на Skype в реклами или с рекламна цел; и) продавате или по друг начин да предавате данни на трети страни във връзка с използването на интеграционното съдържание на Skype; к) променяте или да пренасочвате дадена връзка от интеграционното съдържание на Skype.
  3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ. Споразумението за услугите на Microsoft и Насоките за използване на марката Skype уреждат използването от ваша страна на интеграционното съдържание на Skype в допълнение към настоящите условия. В случай на конфликт настоящите условия имат предимство.
  4. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Вие се съгласявате, че Microsoft може да използва аналитични инструменти за събиране и анализ на данните, получени от използването на интеграционното съдържание на Skype. Вашите сайтове и приложения, които използват интеграционното съдържание на Skype, трябва да са в съответствие с всички приложими закони за защита на данните и поверителността и да представят политика за поверителност, която еднозначно посочва използването на бисквитки и свързаните с тях технологии, както и всяко събиране, споделяне и използване на данните, свързани с използването на интеграционното съдържание на Skype.
  5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. СОФТУЕРЪТ Е ЛИЦЕНЗИРАН „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“; РИСКЪТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ Е ЗА ВАША СМЕТКА. MICROSOFT НЕ ДАВА НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ, MICROSOFT ИЗКЛЮЧВА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ
  6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MICROSOFT НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОРЪЧКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА), НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ И ПО КАКВА ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ПРИ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ ИНТЕГРАЦИОННОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА SKYPE, ДОРИ И ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. Горното ограничение или изключение може да не се отнася за вас, при положение че вашата държава не допуска изключването или ограничаването на случайни, последващи или други щети.
  7. ПРЕКРАТЯВАНЕ. Microsoft има право да прекрати действието на настоящите условия по всяко време и на всякакво основание. При уведомление за прекратяване вие се съгласявате да преустановите всяко по-нататъшно използване на интеграционното съдържание на Skype и своевременно да ги премахнете от вашите сайтове и приложения. Раздели 2, 5, 6 и 8 остават в сила и след прекратяване на настоящите условия.
  8. ОБЩИ УСЛОВИЯ. a) Тези условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на неговия предмет, като то заменя всички предходни споразумения, комуникации и заявления между страните по отношение на неговия предмет. б) Microsoft има право да актуализира настоящите условия, като публикува актуализации на този сайт. Ако продължите да използвате софтуера или интеграционното съдържание на Skype след публикуването на дадената актуализация, това означава, че сте съгласни с нея. в) Тълкуването на това споразумение се урежда съгласно законодателството на щата Вашингтон, което се прилага за искове за нарушаването му независимо от принципите на колизионното право. Ние и вие окончателно приемаме като изключителна юрисдикция и място на подсъдност щатския или федералния съд в окръг Кинг, Вашингтон, САЩ за всички спорове, произтичащи от настоящите условия или имащи връзка с тях.