УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА SKYPE И ЗА ВЪТРЕШНИ ЛИЦА НА SKYPE

Публикувано: юни 2018 г.

Благодарим Ви за участието в програмата за предварителен преглед и/или програмата за вътрешни лица на Skype (поотделно и заедно наричани „Програмата“), която Ви предоставя достъп до определен софтуер на Skype преди издаването му (включително всички файлове с шрифтове, икони, изображения или звуци, които са включени със софтуера, както и документацията, актуализациите, добавките и надгражданията към него) („Предпусковите технологии“). Програмата позволява на потребителите на Skype да осъществяват достъп до определени предпускови технологии и да ги използват с цел осигуряване на обратна връзка към Skype. Възможно е някои предпускови технологии да не са достъпни във Вашия регион или на всички платформи.

Преди да започнете, трябва да сте наясно с няколко важни неща.

АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ, РАЗДЕЛ 12 СЪДЪРЖА ОБВЪРЗВАЩА АРБИТРАЖНА КЛАУЗА И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВИ ПРОЦЕСИ. ТОВА ЗАСЯГА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО НАЧИНА НА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВЕ СЪС SKYPE. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ РАЗДЕЛА.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Предпусковите технологии:

  • включват експериментален и ранен предпусков софтуер. Това означава, че е възможно софтуерът често да се срива.
  • автоматично събират и предават данни към Skype, включително лична информация. За повече информация вижте раздел 2 и Декларацията за поверителност.
  • може да спрат да работят или да се актуализират автоматично и без предизвестие; и
  • може да се променят преди пускането им на пазара или никога да не бъдат публикувани.

1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМАТА

а. Приемане на условията. Чрез осъществяването на достъп до предпусковите технологии и използването им Вие потвърждавате и се съгласявате с настоящите условия, които представляват правно споразумение между Вас и Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Люксембург („Skype“)..

б.Второстепенни клаузи. Чрез участието си в програмата декларирате, че сте пълнолетен гражданин на държавата, в която живеете, или че сте получили съгласие от родител или попечител за обвързване с условията на това споразумение и участие в програмата. Ако не знаете дали сте достигнали пълнолетие съгласно законите на държавата, в която живеете, или не разбирате този раздел, не трябва да осъществявате достъп до предпусковите технологии, преди да сте се посъветвали с родителя или попечителя си. Ако сте родител или попечител на непълнолетно лице и му осигурявате достъп до предпусковите технологии, то приемате условията на настоящото споразумение от негово име и сте отговорни за употребата на предпусковите технологии от негова страна.

в.Промени по условията. Skype може да промени програмата или настоящите условия по всяко време. За да продължите участието си в програмата, задължително трябва да приемете промените. Ако направим промени, ще Ви уведомим чрез известие на уеб сайта на програмата, чрез потребителския интерфейс на предпусковите технологии, по имейла, незабавно съобщение или чрез други разумни средства. Ако използвате предпусковите технологии след датата, на която съответната промяна влезе в сила, това ще представлява съгласие с изменените условия. Ако не сте съгласни с промяната, трябва да преустановите използването на предпусковите технологии и да изпълните указанията за прекратяване в раздел 9. В противен случай новите условия ще влязат в сила.

г.Допълнителни условия. Използването на предпусковите технологии от Ваша страна също така е предмет на Споразумението за услуги на Microsoft, което включва Декларацията за поверителност, http://www.skype.com/go/privacy. До степента, до която съществува конфликт между Споразумението за услуги на Microsoft (включително Декларацията за поверителност) и тези условия, настоящите условия имат приоритет по време на срока на програмата. Използването на окончателния и общодостъпен софтуер на Skype е предмет на Споразумението за услуги на Microsoft.

д.Създаване на акаунт. Трябва да имате акаунт в Microsoft, за да можете да осъществявате достъп до предпусковите технологии.

е.Разходи. Изпробването и оценяването на предпусковите технологии не е обвързано със специфични такси, но сте отговорни за всички разноски, които произтичат от използването на предпусковите технологии от Ваша страна и участието Ви в програмата (например за смартфон, телефонни планове и др.).

ж.Възлагания: Skype може да възложи, прехвърли или по друг начин да отмени своите права и задължения съгласно настоящите условия, изцяло или частично, по всяко време и без предизвестие.

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

а. Предпусковите технологии може автоматично да събират и изпращат данни към Skype, което може да включва Вашата лична информация. Когато използвате предпусковите технологии, Skype ще събира определена информация за начина, по който използвате и си взаимодействате с предпусковите технологии. За да можем да диагностицираме проблемите и да подобряваме предпусковите технологии, Skype ще събира данни за работата на предпусковите технологии и всички евентуални проблеми, които имате с тях. От време на време може да събираме регистри във връзка с обратната връзка, която предоставяте, или по отношение на даден проблем. Тези регистри може да включват лична информация или други поверителни данни, включени в паметта на устройството. Например регистър, който съдържа снимка на паметта на устройството, може да включва името Ви или други идентификатори на акаунти, съдържание на комуникации, информация за местоположението Ви или данни, които наскоро сте подали към уеб сайт. Ако регистърът съдържа лични данни, ние няма да използваме тези данни от регистрите за идентифициране, установяване на контакт или изпращане на таргетирани реклами до Вас.

б. Ако чрез предпусковите технологии или като част от програмата ни подадете подлежаща на личностно идентифициране информация, Skype ще използва съответната лична информация с цел опериране, поддържане и осигуряване на достъп до функциите и функционалностите на предпусковите технологии от Ваша страна. Възможно е също така да използваме тази информация за комуникация с Вас, както е описано по-долу. Ако подадете лична информация на трето лице, то гарантирате и декларирате, че сте получили неговото съгласие за това. Ако не сте съгласни с тези условия или използването на личната информация по такъв начин, не трябва да използвате предпусковите технологии.

в. Ще използваме цялата предоставена във връзка с програмата информация в съответствие с всички включени към приложението известия за поверителност на данните, както и с нашата Декларация за поверителност: http://www.skype.com/go/privacy. Моля, имайте предвид, че предпусковите версии на функциите може да не включват пълната функционалност, която е описана в Декларацията за поверителност. Определени настройки и контроли за поверителност може да не бъдат достъпни в предпусковите технологии или да подлежат на промяна.

3. АКТУАЛИЗАЦИИ И ПРЕДПУСКОВИ ТЕХНОЛОГИИ

а. Актуализации. Вие се съгласявате, че за предпусковите технологии ще се осигурява ограничена поддръжка или изобщо няма да се осигурява поддръжка. Също така се съгласявате с евентуалното автоматично изтегляне на актуализации за предпусковите технологии и че е възможно да трябва да актуализирате предпусковите технологии, за да продължите участието си в програмата. Съгласявате се да приемате всички такива актуализации съгласно настоящите условия, освен ако самите актуализации не са съпътствани от други условия. Ако не сте съгласни с това, трябва да преустановите използването на предпусковите технологии и да ги деинсталирате.

б.Предпускови технологии. Предпусковите технологии представляват ранна, експериментална версия и може да имат намалени или различни стандарти на сигурност, поверителност, достъпност, наличност и надеждност в сравнение с предлаганите на пазара услуги и софтуер. Възможно е да променим или преустановим тези стандарти в последващи издания и/или предпусковите технологии по всяко време и без предизвестие.

в.Изпращане и получаване на парични средства: Като използвате функцията за изпращане и получаване на парични средства (ако е налична), Вие потвърждавате, че Skype използва трети страни, които осигуряват услуги за плащания и трансфери. Skype не осигурява услуги за плащания и трансфери и не включва в дейността си подобни действия. Изпращането и получаването на парични средства през Skype може да е достъпно само за потребители на възраст 18 или повече години или съгласно условията на третите страни, които потребители разполагат с регистриран и одобрен акаунт при третата страна. За да използвате функцията за изпращане на парични средства, може да се наложи да се съгласите с правилата и условията на третата страна, както и да предоставите разрешения за споделяне на данни с тези трети страни с цел осигуряване на услугата. Ако Skype получи известие, че използването на функцията за изпращане на парични средства от Ваша страна нарушава правилата и условията на дадена трета страна, Skype може да предприеме действие срещу Вашия акаунт, например да го изтрие или да преустанови достъп до него. Skype или Microsoft няма да носят отговорност във връзка с услугите за плащания, осигурявани от трети страни, или по отношение на каквито и да било действия, предприети съгласно правилата и условията на съответната трета страна. Skype не дава никакви гаранции, декларации или изявления, че функцията за изпращане и получаване на парични средства ще бъде достъпна или че ще продължи да бъде достъпна.

4. ОБРАТНА ВРЪЗКА

Можете да изпращате на Skype съдържание, коментари, обратна връзка, предложения, информация или материали във връзка с програмата („Обратна връзка“). Чрез осигуряването на обратна връзка Вие предоставяте на Skype и нейните филиали неотменимото право да използва, модифицира, разпространява или по друг начин да употребява обратната връзка по търговски начин и за всякакви цели. Също така безвъзмездно давате на трети страни всички патентни права, необходими, за да могат техните продукти, технологии и услуги да използват или да си взаимодействат с конкретни части на софтуер или услуга на Skype или на Microsoft, който/която използва обратната връзка. Не можете да изпращате обратна връзка, която е предмет на лиценз, изискващ поради включената в софтуера или документацията обратна връзка Skype или нейните филиали да лицензират съответните пред трети страни. Описаните в този раздел права се дават съгласно всички приложими права за интелектуална собственост, които притежавате или които са под Ваш контрол, и продължават да са в сила и след прекратяване на споразумението. Няма да получите никаква компенсация по отношение на предоставената обратна връзка. Skype няма задължението да публикува или използва обратната връзка. Като осигурявате обратна връзка, Вие декларирате, че притежавате или по друг начин управлявате всички права върху нея и че обратната връзка не е предмет на други права, притежавани от трета страна.

5. КОМУНИКАЦИИ С ВАС

Когато има нещо във връзка с програмата, което трябва да Ви съобщим, включително когато трябва да отговорим на изпратена обратна връзка, ще Ви изпратим програмни известия. Възможно е да се свържем с Вас относно програмата по различни начини, например по електронна поща, чат известия в Skype, чат съобщения в Skype, съобщения от бот в Skype или SMS съобщения. Възможно е да се начислят такси за изпращане на данни или съобщения, когато получавате известия по SMS. Програмните известия може да включват:

  • Въпроси за допълнителна информация относно проблемите, които сте докладвали по време на участието си в програмата;
  • Информация за нови бета възможности, например компилации и приложения, които са достъпни за Вас в програмата;
  • Проучвания относно опита Ви или за да се прецени интересът и квалификациите Ви за бъдещи бета възможности
  • Уведомления за новини или промени по програмата; и
  • Информация за специални стимули, които може да получите по време на участието си в програмата.

Можете да се откажете от тези програмни известия от Skype, като се отпишете от програмата.

В зависимост от настройките в профила на акаунта Ви в Microsoft също така е възможно да получавате промоционални имейли, SMS съобщения, телефонни обаждания и физическа поща от Skype или Microsoft. Винаги можете да изберете дали искате да получавате промоционални комуникации от профила си.

6. СОФТУЕР

а.Права за използване. Съгласно настоящите условия можете да инсталирате и използвате колкото искате копия единствено за изпробването и оценяването им, както и за изпращане на обратна връзка до Skype

б. Обхват на правата. Предпусковите технологии са защитена чрез авторски права разработка на Microsoft и Вие получавате лиценз за тях, вместо да ги купувате. Skype и Microsoft си запазват всички права (например права съгласно законите за интелектуалната собственост), които не са изрично предоставени чрез настоящото споразумение. Освен ако приложимото законодателство не Ви дава повече права въпреки това ограничение, няма да (и няма да имате правото да):

i. разкривате резултатите от тестове пред трети страни без предварително писмено разрешение от Skype;

ii. заобикаляте технически ограничения, което да Ви позволи да използвате предпусковите технологии по определени начини;

iii. прилагате т.нар. „обратен инженеринг“, декомпилирате или разглобявате софтуера, или да опитвате да правите посочените действия, с изключение на до степента, позволена от лицензионните условия, които уреждат използването на компоненти с отворен код, които компоненти може да бъдат включени в софтуера;

iv. публикувате, копирате, отдавате под наем, отдавате под лизинг, давате назаем или прехвърляте предпусковите технологии;

v. премахвате, намалявате, блокирате или променяте бележки от Microsoft, Skype или техните доставчици, които присъстват в предпусковите технологии;

vi. използвате предпусковите технологии по начин, който е противозаконен, или за създаването или разпространяването на злонамерен софтуер;

vii. давате под наем, лизинг или назаем предпусковите технологии, както и да прехвърляте или възлагате предпусковите технологии или настоящото споразумение на трета страна;

viii. използвате функции на предпусковите технологии по начин, който може да попречи на използването им от други хора, или да се опитвате да получите достъп до услуги, данни, акаунти или мрежи по неупълномощен начин;

ix. използвате предпусковите технологии по начин, който може да повреди, дезактивира, претовари или влоши работата на сървърите на Skype или Microsoft или на мрежите, свързани със сървърите на Skype или Microsoft.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ, УСЛУГИ И СОФТУЕР НА ТРЕТИ СТРАНИ

а. Предпусковите технологии може да включват приложения или софтуер на трети страни, за които Ви е даден лиценз съгласно настоящото споразумение или според техните собствени условия. Лицензните условия, известия и потвърждения, ако има такива, за приложенията на третите страни може да бъдат достъпни под формата на придружаващи файлове. Предпусковите технологии може да съдържат защитен чрез авторски права софтуер, който е лицензиран под лицензи за отворен код със задължения за достъпност на кода. Копията на тези лицензи са включени във файла с бележки на третата страна или друг придружаващ файл. Можете да получите пълния съответен изходен код от Skype съгласно съответния лиценз за отворен код, като изпратите пощенски запис или чек на стойност 5,00 щ.д. на адрес: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, САЩ. Моля, като коментар към плащането запишете „Third party source code for Skype“. Също така можете да намерите копие на изходния код на адрес http://aka.ms/getsource.

б. Използване на приложения и услуги на трети страни. Предпусковите технологии може да Ви позволят да осъществите достъп или да получите определени продукти, услуги, уеб сайтове, връзки, съдържание, материали, игри или приложения от трети страни (компании или лица, които са различни от Microsoft) („Приложения и услуги на трети страни“). Приложенията и услугите на трети страни може да представят на Вашето внимание политика за поверителност или да изискват да приемете допълнителни условия за ползване, преди да можете да ги инсталирате или използвате. Трябва да прегледате всички допълнителни условия и политики за поверителност, преди да се сдобиете с приложенията и услугите на трети страни и да ги използвате. Тези условия не могат да се променят от никакви допълнителни условия. Отговорността за взаимоотношенията с третите страни е изцяло Ваша. Нито Skype, нито Microsoft Ви дават лиценз за каквато и да е интелектуална собственост като част от приложенията и услугите на трети страни и съответно не носят отговорност за информацията, която се предоставя от третите страни.

8. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

а. Чрез съгласието си с настоящите Условия Вие също така се съгласявате, че когато използвате предпусковите технологии, ще спазвате следните правила:

i. Няма да правите нищо незаконно.

ii. Няма да участвате в дейности, които са във вреда, заплашват или се възползват от деца.

iii. Няма да изпращате спам. Спамът представлява непоискани масови съобщения, публикации, заявки за контакт, SMS (текстови съобщения) или незабавни съобщения.

iv. Няма публично да показвате или да използвате Услугите с цел споделяне на неподходящо съдържание или материали (включително, например, голота, сцени на бруталност, порнография, обиден език, графично насилие или криминални дейности).

v. Няма да участвате в измамни, фалшифициращи или подвеждащи дейности (например да искате пари по фалшив повод, да се представяте за други лица, да манипулирате Услугите за увеличение на брояча или засягане на оценки, резултати или коментари).

vi. Няма да заобикаляте никакви ограничения върху достъпа или достъпността на Услугите.

vii. Няма да участвате в дейности, които са вредни за Вас, за Услугите, за други лица (например да предавате вируси, да дебнете други лица, да публикувате терористично съдържание, да използвате реч на омразата или да подтиквате към насилие срещу други).

viii. Няма да нарушавате правата на други лица (например чрез неупълномощено споделяне на защитена с авторски права музика или други защитени с авторски права материали, да препродавате или да разпространявате карти на Bing или фотографии).

ix. Няма да участвате в дейност, която нарушава поверителността на други.

x. Няма да помагате на други хора да нарушават тези правила.

б. Прилагане. Ако нарушите настоящите условия, може да спрем да Ви предоставяме предпусковите технологии или да закрием акаунта Ви в Microsoft. Може също така да блокираме доставянето на комуникациите (например имейл, споделяне на файлове или незабавни съобщения) в усилие за прилагане на настоящите условия или да премахнем или откажем да публикуваме съдържанието Ви поради каквато и да било причина. Когато проучва предполагаеми нарушения на настоящите условия, Skype си запазва правото да преглежда Вашето съдържание, за да разреши случая. Въпреки това е невъзможно да наблюдаваме услугите в тяхната цялост, нито ще правим подобни опити.

9. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Можете да прекратите своето участие в програмата по всяко време, като деинсталирате и изтриете всички копия на предпусковите технологии, които са Ви предоставени във връзка с програмата. Skype си запазва правото да прекратява достъпа Ви до всички предпускови технологии или програмата по всяко време, без предизвестие и поради каквато и да било причина. След прекратяването на програмата не е възможно да продължите достъпа си или използването на предпусковите технологии и програмните материали, като трябва да изтриете копията на предпусковия софтуер, който Ви е предоставен във връзка с програмата. Skype може да продължи да използва данните, които са събрани преди прекратяването на програмата.

10. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

SKYPE И НЕЙНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДОСТАВЧИЦИ ОСИГУРЯВАТ ПРЕДПУСКОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, „С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. РИСКЪТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ Е ЗА ВАША СМЕТКА. SKYPE НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ОБЕЩАНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ. ВЪЗМОЖНО Е СЪГЛАСНО МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ, КОИТО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ИЗМЕНИ. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ, SKYPE ИЗКЛЮЧВА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ.

SKYPE НЕ КОНТРОЛИРА, ПРЕГЛЕЖДА, РЕВИЗИРА, ПОТВЪРЖДАВА ИЛИ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, СЪОБЩЕНИЯ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ ПРОЕКТИ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА, И С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНОТО В ОТДЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ И НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НИКОЕ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ. ВСИЧКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, КОИТО ИМАТЕ С ПОДОБНИ ТРЕТИ СТРАНИ, СА ИЗЦЯЛО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SKYPE И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, КАКТО И ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПОРАДИ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ИМАЩИ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА ПРОГРАМАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е ДОСТЪПНА ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА.

Ако въпреки горепосочения отказ от гаранции имате база за иск за възстановяване на щети, можете да си възстановите от Skype и нейните доставчици само преки щети в размер на до 5,00 щ.д. Не можете да си възстановявате никакви други щети, включително последващи такива, изгубени печалби, специални, непреки или случайни щети. Това ограничение важи за:

(а) всичко, свързано с предпусковите технологии, съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете на трети страни или приложенията на трети страни; и

(б) искове за нарушение на договори, нарушение на гаранции, обещания или условия, стриктна отговорност, небрежност или закононарушение; или други искове; във всеки отделен казус до степента, позволена от приложимото законодателство.

Ограничението също така важи дори ако Skype е била наясно или е трябвало да предвиди вероятността за възникване на щетите. Възможно е горното ограничение или изключение да не се отнася за Вас, при положение че Вашата област, регион или държава не допуска изключването или ограничаването на случайни, последващи или други щети.

11. ИЗВЕСТИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Съгласно член 17 от Кодекса на САЩ, раздел 512(c)(2), известията за нарушени авторски права трябва да се изпращат до нашия упълномощен агент. ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО НЯМАТ ВРЪЗКА С ПОСОЧЕНАТА ПО-ДОЛУ ПРОЦЕДУРА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР. Вижте „Известия и процедура за отправяне на искове за нарушение на авторски права“ на адрес http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСКОВ ПРОЦЕС ЗА ЖИТЕЛИ НА САЩ

Този раздел се отнася за всички спорове, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НАЛАГАНЕТО ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВАТА НА SKYPE ИЛИ ТЕЗИ НА НАШИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ. Терминът „спор“ означава всички спорове, действия и други несъгласия между Вас и Skype, свързани с програмата (включително цената) или настоящото споразумение, независимо дали по договор, гаранция, закононарушение, правилник, наредба, постановление или друга юридическа база. За „спор“ ще се приложи най-широкият смисъл, допустим според законодателството.

a.Известие за разрешаване на спор. В случай на спор Вие или Skype трябва да изпратите на ответната страна известие за разрешаване на спор, което представлява писмено изявление на името, адреса и информацията за контакт на връчващата го страна, както и фактите, станали основание за възникването на спора, и исканото обезщетение. Трябва да изпратите всички известия за разрешаване на спор по пощата до Microsoft Corporation, на вниманието на: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ. Можете да свалите съответния формуляр на адрес http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Skype ще Ви изпрати по пощата всички евентуални известия за разрешаване на спор до Вашия адрес, ако разполагаме с него; в противен случай известието ще бъде изпратено на имейл адреса Ви. Вие и Skype ще опитате да разрешите евентуалния спор чрез неофициални преговори в рамките на 60 дни от датата на подаване на известието за разрешаване на спор. След изтичането на 60 дни Вие или Skype може да започнете процедурата по арбитраж.

б.Съд за малки искове. Можете също така да заведете дело по спора в съд за малки искове в страната, в която пребивавате (или ако сте фирма, в която извършвате основната си дейност), в окръг Кинг, щата Вашингтон, САЩ, ако спорът покрива всички изисквания да разглеждане в съответния съд за малки искове. Можете да заведете дело в съд за малки искове, независимо дали преди това сте провеждали неофициални преговори.

в.Обвързващ арбитраж. Ако Вие и не разрешите даден спор чрез неофициални преговори или чрез съд за малки искове, всички други мерки за разрешаване на съответния спор ще се провеждат изключително чрез обвързващ арбитраж, управляван от Федералния закон за арбитраж („FAA“). Не са позволени групови арбитражни производства. Вие се отказвате от правото за завеждане на съдебно дело пред съдия или жури (или да участвате в такова дело като част от групов иск). Вместо това всички спорове ще се разрешават пред неутрален арбитър, чието решение ще се счита за окончателно, с изключение на ограниченото право за обжалване съгласно Федералния закон за арбитраж. Всеки съд с обхващаща страните юрисдикция може да наложи решението на арбитъра.

г.Отказ от групов исков процес. Всички съдебни производства за разрешаване на спор във всеки съд ще се провеждат единствено на индивидуална база. Нито Вие, нито Skype имате право да се стремите към разрешаване на спор чрез групов иск, иск в защита на обществените интереси или друго съдебно производство, в която дадена страна действа или предлага да действа в качество на представител. Арбитражните и съдебните производства не могат да се комбинират с други такива без предварително наличие на писменото съгласие на всички страни по засегнатите арбитражни или съдебни производства.

д.Процедура по арбитраж. Всички арбитражи ще се провеждат от Американската арбитражна асоциация („AAA“) съгласно нейните правила за търговски арбитраж (или ако сте частно лице и използвате програмата за лична или домашна употреба; или ако стойността на спора е до 75 000 щ.д., независимо дали сте частно лице или как използвате програмата – нейните правила за потребителски арбитраж). За повече информация вижте www.adr.org или се обадете на 1-800-778-7879. За започване на процедурата по арбитраж изпратете формуляра, наличен на адрес http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497, до Американската арбитражна асоциация. Съгласявате се да започвате процедурата по арбитраж само в държавата, в която пребивавате (или ако сте фирма, в която извършвате своята основна стопанска дейност) или в окръг Кинг, щата Вашингтон, САЩ. Skype се съгласява да започва процедурата по арбитраж само в държавата, в която пребивавате (или ако сте фирма, в която извършвате своята основна стопанска дейност). Можете да поискате разглеждане по телефона или заседание на място, като следвате правилата на ААА. В спорове за до 25 000 щ.д. всички разглеждания ще се провеждат по телефона, освен ако арбитърът не прецени за основателно да проведе заседание на място. Арбитърът може да вземе решение за същите щети, които би могъл да Ви определи и съд. Арбитърът може да Ви присъди декларативни или съдебни обезщетения само на Вас персонално, както и само до степента, необходима за удовлетворяване на индивидуалния Ви иск.

е. Арбитражни такси и плащания.

ж.Спорове в размер на до 75 000 щ.д. Skype своевременно ще Ви възстанови таксите за завеждане на производство и ще заплати таксите и разноските на ААА и на арбитъра. Ако отхвърлите последното писмено споразумение, предложено Ви от Skype преди назначаването на арбитър („Последна писмена оферта от Skype“), спорът ще премине през цялата процедура по арбитраж до вземане на решение (наричано „присъждане“), и ако арбитърът Ви присъди повече от последната писмена оферта на Skype, тогава Skype ще: (i) заплати по-високата от следните две суми: присъдената или 1000 щ.д.; (ii) ще заплати разноските Ви за адвокат (в рамките на разумното), ако сте понесли такива; и (iii) ще Ви възстанови всички разноски (включително за експертни свидетели), които адвокатът Ви, в рамките на разумното, е привлякъл към проучването на казуса, подготовката за разглеждането и защитаването на интересите Ви по време на разглеждане на иска от страна на арбитъра. Арбитърът ще определи сумата на разноските, таксите и разходите, освен ако не се споразумеете със Skype за техния размер.

ii.Спорове в размер на повече от 75 000 щ.д. Заплащането на таксите за завеждане на производство, както и таксите и разноските на ААА и на арбитъра, ще се уреждат от правилата на ААА.

iii.Спорове за всякакви суми. При всички процедури по арбитраж, които започнете, Skype ще поиска обратно заплатените от нея такси и разноски на ААА и на арбитъра, или възстановените Ви такси за завеждане на производство, само ако арбитърът постанови, че арбитражната процедура е ненужна или е повдигната с неадекватна цел. При всички процедури по арбитраж, които Skype започне, Skype ще заплати всички такси и разноски по завеждането на производството, ААА и арбитъра. При арбитражните процедури Skype няма да поиска да заплатите направените от компанията разноски за адвокати. Таксите и разноските не се вземат под внимание при определянето на общата сума на спора.

iv.Исковете или споровете трябва да бъдат заведени в рамките на една година. До степента, позволена от закона, всички искове или спорове, за които важи раздел 10, трябва да бъдат заведени в рамките на една година в съд за малки искове (раздел 10 б), чрез арбитраж (раздел 10 в) или в съд, ако раздел 10 позволява спорът да бъде заведен в съд, вместо чрез арбитраж. Срокът от една година започва да тече от първия момент, в който е възможно да се заведе съответния иск или спор. Даден иск или спор изтича по давност, ако не е заведен в срок от една година.

v.Разделност. Ако се установи, че отказът от групов исков процес в раздел 10 г е незаконен или неприложим към спор или части от спор, то раздел 10 няма да се прилага към съответните части. Вместо това тези части ще бъдат отделени и ще се разглеждат в съд, докато останалите части ще се разглеждат при арбитраж. Ако се установи, че друга разпоредба в раздел 10 е незаконна или неприложима, то тази разпоредба ще бъде отделена, а останалата част от раздел 10 ще запази пълната си правна сила.

vi.Конфликт с правилата на Американската арбитражна асоциация. Настоящото споразумение урежда споровете до степента, до която не е в конфликт с правилата за търговски арбитраж на ААА или с правилата за потребителски арбитраж на ААА.

и.Приложимо законодателство. Законодателството на държавата/региона, където пребивавате, ще уреждат всички искове и спорове относно програмата или настоящото споразумение, включително искове за нарушение на договор и искове по силата на закона за защита на потребителя, закона за нелоялна конкуренция, закона за подразбиращи се гаранции, за незаконно облагодетелстване и за закононарушение, независимо от конфликта на законните принципи, с изключение на това, че FAA урежда всички клаузи относно арбитраж. Ако сте придобили програмата в друга държава/друг регион, ще важат законите на съответната държава. Това споразумение описва определени законни права. Възможно е да имате други права, включително потребителски права, съгласно законите на държавата/региона, където пребивавате. Настоящото споразумение не изменя тези други права, ако законите на държавата/региона, където пребивавате, не позволяват това.

13. ПРАВЕН ЕФЕКТ

Това споразумение описва определени законни права. Възможно е да имате други права съгласно законите на държавата, в която пребивавате. Също така може да имате права по отношение на страната, от която сте придобили предпусковите технологии. Настоящото споразумение не изменя Вашите права по силата на законодателството в държавата, в която пребивавате, освен ако самото законодателство не позволява това.

14. ВИДЕО СТАНДАРТИ

Предпусковите технологии може да включват технологията за видео компресия H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 и MPEG-2. Ако софтуерът включва тези технологии за видео компресия, MPEG LA, L.L.C. изисква да се отбележи следното съобщение: ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПОД ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА AVC ПАТЕНТНО ВИДЕО ПОРТФОЛИО VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL И MPEG-2 ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛ С ЦЕЛ (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СТАНДАРТИ („ВИДЕО СТАНДАРТИ“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 И MPEG-2 ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЛИ ПРЕДПОЛАГА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ MPEG LA, L.L.C; ВИЖТЕ WWW.MPEGLA.COM.

15. ИЗНОС

Трябва да спазвате всички национални и международни закони и наредби за износ, които са в сила за предпусковите технологии и които включват ограничения на местоназначенията, крайните потребители и начините за крайна употреба. За повече информация посетете http://microsoft.com/exporting.

16. ЦЯЛОСТНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение, както и всички други условия, които Microsoft може да посочи за добавки, актуализации или приложения на трети страни, представлява цялото споразумение за предпусковите технологии.