Pravidla používání ochranné známky a značky Skype

Pravidla používání ochranné známky a značky Skype

Účelem tohoto dokumentu je definovat pravidla používání prostředků značky Skype, kterými jsou:

 • naše ochranné známky, jako je logo Skype, ikona Skype a název produktu Skype,
 • zvuky přehrávané při používání Skypu (například zvuk volání přes Skype),
 • uživatelská rozhraní Skypu (jak se Skype zobrazuje na obrazovce počítače nebo mobilního zařízení).

Tato pravidla platí pouze pro Skype, nikoli pro Skype pro firmy. Máte-li dotaz ohledně značky Skype pro firmy, obraťte se na oddělení pomoci se značkou Skype.

Požadavky pro používání

Děkujeme vám za zájem o používání prostředků značky Skype. Pravidla používání ochranné známky a značky Skype jsme vytvořili, abychom spravovali a ochraňovali hodnotu značky. Používáním kteréhokoli prostředku značky Skype výslovně vyjadřujete souhlas s dodržováním těchto pravidel.

Pokud máte uzavřenou smlouvu se společností Microsoft nebo Skype, nejprve v ní ověřte, jestli neupravuje vámi zamýšlené používání prostředků značky Skype. Pokud existuje nějaký rozpor mezi těmito pravidly a podmínkami vaší smlouvy, mají přednost podmínky vaší smlouvy a těmi byste se měli řídit.

Pokud taková smlouva neexistuje nebo pokud zamýšlené použití vaše stávající smlouva neupravuje, zkontrolujte, jestli se na použití nevztahují Pravidla používání ochranné známky a značky Microsoft.

Pokud žádný z výše uvedených dokumentů toto použití neupravuje, nebo si nejste jistí, můžete společnost Microsoft přímo požádat o samostatnou licenci. Takovou licenci musí inicializovat a schválit správce obchodních záležitostí společnosti Microsoft, s nímž spolupracujete. Pokud nemáte kontakt na správce obchodních záležitostí, obraťte se na oddělení pomoci se značkou Skype.

Používání ikony

Obecné použití

Za žádných okolností nepoužívejte celé logo Skype.

Logo nebo ikonu Skype, které vám byly poskytnuty, žádným způsobem neupravujte, včetně změny barev, úhlu, rozměrů nebo vztahů mezi prvky.

Zajistěte, aby logo nebo ikona Skype v okolním textu nebo pozadí náležitě vynikaly a byly čitelné.

Neupravujte slovo Skype ani neměňte jeho formát. Ke slovu Skype nepřidávejte text ani je nijak nezkracujte.

K použití ikony Skype nepřidávejte žádné zvuky.

Jakékoli pozměňování log a ikon Skype je zakázáno.

Pokud při používání prostředků značky Skype uvedete informaci o obchodní známce upozorňující na vaše vlastní obchodní známky nebo obchodní známky třetích stran, žádáme vás, abyste uvedli následující větu: „Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.“

Logo Skype
Skype color logo
Logo Skype
Skype color icon
Ikona Skype
Skype color icon

Zakázané způsoby použití

Žádný z prostředků značky Skype ani jejich varianty nesmíte začlenit do svých vlastních funkcí produktů, názvů produktů, názvů služeb, ochranných známek, log, názvů společností, názvů domén nebo účtů sociálních sítí, pokud to výslovně nepovolují Pravidla používání ochranné známky a značky Microsoft.

Nesmíte převzít značky, loga ani jiné typické rysy, které by se zavádějícím způsobem podobaly prostředkům značky Skype, ani nesmíte nabízet produkty nebo služby pod názvem, který by mohl být zavádějícím způsobem podobný produktům Skype.

Nesmíte kopírovat ani napodobovat obchodní úpravu nebo vzhled a styl společnosti Skype, ani jiných identifikovatelných a jedinečných vizuálních prvků prostředků značky Skype nebo webu www.skype.com, včetně (ale nikoli výhradně) kombinací barev, grafiky, zvuků, obrázků, ikon přítomnosti, druhů písma nebo stylizace používaných společností Skype (ani čehokoli jiného, co se jim podobá).

Prostředky značky Skype nesmíte používat v souvislosti s produkty nebo službami nebo na webech, které by mohly být považovány za sexuálně explicitní, vulgární, profánní, urážlivé, obscénní, nactiutrhačné, hanlivé, pomlouvačné nebo jiným způsobem protiprávní, nábožensky nebo rasově urážlivé nebo jiným způsobem podporující nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám, případně které porušují zákony či jsou pro společnost Skype jiným způsobem nepřijatelné, dle výhradního stanovení společností Skype.

Prostředky značky Skype nesmíte používat způsobem, který by vyjadřoval nebo naznačoval spojení, afilaci, sponzorování, podporu, schválení či souhlas společnosti Skype nebo Microsoft.

Vždy se ujistěte, že uváděné zmínky o produktech či společnosti Skype jsou pravdivé, správné, nestranné a nezavádějící a nejsou jakýmkoli způsobem nevhodné (jak je stanoveno společností Skype).

Ochranné známky společnosti Skype nesmíte používat jako klíčové slovo ani jako hledaný termín v reklamách ve vyhledávání.

Povolené způsoby použití prostředků značky Skype

Používání slova „Skype“ v textu

Řiďte se Pravidly používání ochranné známky a značky Microsoft. V textu nepoužívejte žádné logo, ikonu, slogan a ani jiné prvky prostředků značky Skype.

Přestože jsou název Skype a ikona aplikace registrovanými obchodními známkami skupiny společností Microsoft, není nutné při jejich používání používat symbol obchodní známky ™ nebo ®, pokud vás o to společnost Microsoft výslovně nepožádala. Při používání slova „Skype“ nebo jakýchkoli jiných ochranných známek společnosti Skype v textu proveďte některý nebo více z následujících kroků:

 • Použijte velké první písmeno, Skype
 • Pište celý název velkými písmeny, SKYPE
 • Pište celý název kurzívou, Skype
 • Dejte celý název do uvozovek, „Skype“

Název Skype používejte výhradně jako přídavné nebo podstatné jméno, ne jako sloveso.

Správné použití

„Software Skype nabízí produkty pro internetovou komunikaci.“

„Používám software Skype.“

„Pojďme se bavit na Skypu.“

Nesprávné použití

„Používám software Skype.“

„Budu skypovat příteli.“

„Pojďme skypovat.“

Firemní hlavičkové materiály a kontaktní údaje na Skype

Řiďte se Pravidly používání ochranné známky a značky Microsoft. Používejte ikonu aplikace Skype vedle svého uživatelského jména Skype pro zdůraznění, že je možné vás kontaktovat na Skypu.

Pro označení kontaktních údajů pro Skype používejte pouze ikonu aplikace.

Ikona aplikace by měla být malá a umístěná vhodně společně s vašimi dalšími možnostmi kontaktování (ne výrazněji než jiné možnosti kontaktování).

Můžete si také vytvořit oficiální tlačítko „kontaktovat“.

Správné použití

Skype [vaše skypové jméno]

Webové stránky nabízející výukové lekce

Název Skype je možno použít jen ke sdělení, že lekce mohou být poskytovány prostřednictvím aplikace Skype. Žádné jiné použití, než připouštějí tato pravidla, není povoleno.

Název Skype můžete použít v textu, ale řiďte se pravidly uvedenými v části Povolené způsoby použití prostředků značky Skype. Použití názvu nesmí naznačovat spojení, afilaci, sponzorování, podporu, schválení či souhlas společnosti Skype nebo Microsoft. Společnost Microsoft může odebrat právo používat název Skype v případě, že dle výhradního stanovení společností Microsoft by takové použití mohlo mít nepříznivý dopad na značku Skype.

Školní referáty a projekty

Obrázky produktů Skype můžete používat v rámci referátů pro školu nebo střední školu / univerzitu. Pokud obrázky obsahují obsah třetí strany (např. její loga či fotografie apod.), je možné, že budete potřebovat ještě povolení třetí strany k použití takového obsahu.

Existuje-li možnost, že takové projekty budou veřejně publikovány, musíte před použitím jakýchkoli prostředků nebo obrázků značky Skype požádat o povolení oddělení pomoci se značkou Skype.

Publikace, semináře a konference

Řiďte se Pravidly používání ochranné známky a značky Microsoft a Pravidly pro publikace, semináře a konference.

Musíte čitelným písmem uvést následující upozornění:

„[Vypište seznam použitých prostředků značky Skype] je/jsou ochrannou známkou / ochrannými známkami nebo jiným duševním vlastnictvím skupiny společností Microsoft a [název publikace] není spojena, sponzorována ani jiným způsobem přidružena ke skupině společností Microsoft.“

Nepoužívejte název Skype jako úvodní slovo nebo nejvýraznější prvek názvu vaší publikace, semináře nebo konference.

Vysílání, film a podcasty

Pokud chcete použít Skype ve vysílání, filmu nebo podcastu, je možné, že budete povinni použít určité prostředky značky Skype k upozornění na její použití. Nemáte-li se společností Microsoft nebo Skype uzavřenou samostatnou smlouvu, která takové použití povoluje, musíte se řídit Podmínkami poskytování služeb pro vysílání.

S jakýmikoli dotazy týkajícími se vysílání se obraťte na oddělení pomoci se značkou Skype.

Použití vývojáři

Rozhraní Desktop API: Pokud chcete využívat rozhraní Skype Desktop API, musíte přijmout podmínky použití pro rozhraní Skype Desktop API na této adrese: . Za uvedených podmínek můžete zmiňovat kompatibilitu vašeho produktu se Skypem.

Používání identifikátorů URI k sestavení akcí Skype: Můžete využít vzorové identifikátory URI dostupné na stránce Identifikátory URI Skype nebo si vytvořit vlastní, avšak výhradně k tomu, abyste uživatelům umožnili spouštět aplikaci Skype nebo akci Skype.

Svou aplikaci nesmíte nazývat jménem Skype ani jakýmkoli jiným názvem podobným slovu Skype ani používat logo nebo ikonu Skype a jste povinni dodržovat tato pravidla.

Musíte pravidelně sledovat tyto weby, aby vaše využití bylo vždy v souladu s pravidly nebo podmínkami.

Vaše uživatelské rozhraní nesmí napodobovat uživatelské rozhraní Skypu ani naznačovat partnerství se společností Microsoft a/nebo Skype ani sponzorování vašeho produktu.

Časté otázky

Otázka: Smím používat snímky spouštěcích obrazovek produktu Skype, úvodních obrazovek, vyskakovacích obrazovek, obrazovek produktů v beta verzi nebo jiných produktů, které ještě nebyly komerčně vydány?

Odpověď: Obraťte se na nás a požádejte o povolení. Ani s povolením nesmíte:

 • upravovat snímek obrazovky, s výjimkou změny velikosti,
 • používat jen části snímků obrazovky,
 • uvádět snímky obrazovky v uživatelském rozhraní svého produktu,
 • používat snímky obrazovky obsahující obsah třetí strany (ledaže byste měli povolení příslušné třetí strany k použití obsahu),
 • používat snímky obrazovky, které vyobrazují identifikovatelnou osobu.

Otázka: Můžu na svůj web umístit odkaz na webovou stránku Skype.com?

Odpověď: Odkazy na webovou stránku Skype.com můžete umístit na webové stránky, které vlastníte, za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který (dle výhradního posouzení společností Skype) nebude sloužit k poškození našeho dobrého jména ani se je nebude snažit využít. Umístěním odkazu nesmíte žádným způsobem naznačovat jakoukoli formu spojení se společností Skype, jejího schválení nebo podpory, pokud žádná taková skutečnost neexistuje.

Otázka: Můžu používat zvuky, které zaznívají při používání Skypu?

Odpověď: Bohužel ne. Nepovolujeme použití zvuků Skypu, pokud nejde o zobrazení Skypu ve vysílání. Chcete-li používat zvuky Skypu v takovém kontextu, řiďte se pravidly uvedenými v části Povolené způsoby použití prostředků značky Skype.

Otázka: Můžu do své webové stránky vložit webovou stránku Skype?

Odpověď: Ne, webové stránky nesmíte vkládat do jiných webových stránek.

Otázka: Mohu na Skypu inzerovat reklamu?

Odpověď: Svou žádost o cenu a inzerování na Skypu můžete odeslat do služby Microsoft Advertising (vyberte možnost Oath Advertising (Reklama Oath)).

Máte ještě nějaké jiné otázky týkající se používání prostředků značky Skype? Kontaktujte nás na oddělení pomoci se značkou Skype. Vždy vám rádi pomůžeme.

Stáhnout pravidla používání značky Skype