Pravidla používání ochranné známky a značky Skype

Pravidla používání ochranné známky a značky Skype

Účelem tohoto dokumentu je definovat pravidla používání prostředků značky Skype, kterými jsou:

 • naše ochranné známky, jako je logo Skype, ikona Skype a slovní známka Skype
 • zvuky přehrávané během používání aplikace Skype (například zvuk volání přes Skype)
 • uživatelská rozhraní aplikace Skype (jak se Skype zobrazuje na obrazovce počítače nebo mobilního zařízení)

Tato pravidla platí pouze pro aplikaci Skype, nikoli pro Skype pro firmy. Chcete-li používat logo nebo ikonu aplikace Skype pro firmy, zašlete e-mail na adresu skypebrand@microsoft.com.

Požadavky pro používání

Děkujeme vám za zájem o používání prostředků značky Skype. Chceme vám jejich používání co nejvíce usnadnit. Pro řízení a ochranu hodnoty značky máme definovány specifické požadavky pro používání. Používáním kteréhokoli prostředku značky Skype výslovně vyjadřujete souhlas s dodržováním těchto pravidel.

Pokud máte uzavřenou smlouvu se společností Microsoft nebo Skype, nejprve v ní ověřte, jestli neupravuje vámi zamýšlené používání prostředků značky Skype. Pokud existuje nějaký rozpor mezi těmito pravidly a podmínkami vaší smlouvy, mají přednost podmínky vaší smlouvy a těmi byste se měli řídit.

Pokud taková smlouva neexistuje nebo pokud zamýšlené použití vaše stávající smlouva neupravuje, zkontrolujte, jestli se na použití nevztahují Pravidla používání ochranné známky a značky Microsoft.

Pokud žádný z výše uvedených dokumentů toto použití neupravuje, nebo si nejste jistí, můžete společnost Microsoft přímo požádat o samostatnou licenci. Takovou licenci musí inicializovat a schválit správce obchodních záležitostí společnosti Microsoft, s nímž spolupracujete. Pokud nemáte kontakt na správce obchodních záležitostí, požádejte o další postup e-mailem na adrese skypebrand@microsoft.com

Logo Skype

Přestože jsou slovní známka Skype a ikona aplikace registrovanými obchodními známkami skupiny společností Microsoft, není nutné při jejich používání používat symbol obchodní známky ™ nebo ®, pokud vás o to společnost Microsoft výslovně nepožádala.

Pokud při používání prostředků značky Skype uvedete informaci o obchodní známce upozorňující na vaše vlastní obchodní známky nebo obchodní známky třetích stran, žádáme vás, abyste uvedli následující větu: „Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.“

Logo Microsoft

Používejte plnobarevné logo Microsoft a jednobarevné nebo inverzní logo Skype. Zajistěte, aby výška písmene M v logu Microsoft byla mezi 50 až 100 % výšky písmene S v ikoně Skype.

Skype icon and wordmark
100 % (preferováno)
Microsoft and Skype logo
75 %
Microsoft and Skype logo 75%
50 %
Microsoft and Skype logo 50%

Používání loga a ikony

Kdykoli je to možné, používejte úplné logo Skype. V určitých případech však můžete používat ikonu Skype. Viz Povolené způsoby použití prostředků značky Skype.

Barva

Naším primárním logem je barevné logo. Používejte je na světlém nebo bílém pozadí. Inverzní logo a ikonu smíte používat na pozadí modré nebo jiné barvy a také na tmavých místech ve fotografiích.

V monochromatické komunikaci používejte jednobarevné logo Skype (černé nebo invertované na bílou). Totéž platí pro ikonu Skype.

Barevné logo (preferováno)
Skype color logo
Barevná ikona
Skype color icon
 Inverzní logo
Skype reverse logo
Inverzní ikona
Skype reverse icon

Volný prostor

Okolo loga a ikony zachovejte ze všech stran minimální volný prostor odpovídající výšce písmene S v ikoně.

Minimální rozměr

Logo a ikona nesmí být menší než je stanovený minimální rozměr.

Volný prostor
Skype logo with clear space
Minimální šířka
​​Skype logo - minimum width
Volný prostor – ikona
Skype icon with clear space
Minimální výška
Skype logo - minimum height
Volný prostor – logo Microsoft
Microsoft logo with clear space
Minimální šířka – logo Microsoft
Microsoft logo minimum width

Obecné použití

Logo nebo ikonu Skype, které vám byly poskytnuty, žádným způsobem neupravujte, včetně změny barev, úhlu, rozměrů nebo vztahů mezi prvky.

Zajistěte, aby logo nebo ikona Skype v okolním textu nebo pozadí náležitě vynikaly a byly čitelné.

Neupravujte slovo Skype ani neměňte jeho formát. Ke slovu Skype nepřidávejte text ani je nijak nezkracujte.

K použití loga nepřidávejte žádné zvuky.

Jakékoli pozměňování log a ikon Skype je zakázáno.

Zakázaná použití loga

Nepřidávejte k logu Skype slova.
Nepřidávejte slova.
Nepřidávejte stín.
Nepřidávejte stín.
Nedeformujte logo.
Nedeformujte logo.
Nepřidávejte obrys.
Nepřidávejte obrys.
Nepoužívejte barevné logo na barevně konfliktním pozadí.
Nepoužívejte barevné logo na barevně konfliktním pozadí.
Nepoužívejte bílé logo na světlém pozadí.
Nepoužívejte bílé logo na světlém pozadí.
Nepoužívejte šedé logo.
Nepoužívejte šedé logo.
Nepoužívejte pro logo jinou barvu než modrou.
Nepoužívejte pro logo jinou barvu než modrou.
Nepoužívejte logo na pestrém pozadí.
Nepoužívejte logo na pestrém pozadí.

Zakázané způsoby použití

Žádný z prostředků značky Skype ani jejich varianty nesmíte začlenit do svých vlastních produktových funkcí, názvů produktů, názvů služeb, ochranných známek, log, názvů společností, názvů domén nebo účtů sociálních sítí, pokud to výslovně nepovolují Pravidla používání ochranné známky a značky Microsoft.

Nesmíte převzít značky, loga ani jiné typické rysy, které by se zavádějícím způsobem podobaly prostředkům značky Skype, ani nesmíte nabízet produkty nebo služby pod názvem, který by mohl být zavádějícím způsobem podobný našim produktům.

Nesmíte kopírovat ani napodobovat obchodní úpravu nebo vzhled a styl společnosti Skype, ani jiných identifikovatelných a jedinečných vizuálních prvků prostředků značky Skype nebo webu www.skype.com, včetně (ale nikoli výhradně) kombinací barev, grafiky, zvuků, obrázků, ikon přítomnosti, druhů písma nebo stylizace používaných společností Skype (ani čehokoli jiného, co se jim podobá).

Prostředky značky Skype nesmíte používat v souvislosti s produkty nebo službami nebo na webech, které by mohly být považovány za sexuálně explicitní, vulgární, profánní, urážlivé, obscénní, nactiutrhačné, hanlivé, pomlouvačné nebo jiným způsobem protiprávní, nábožensky nebo rasově urážlivé nebo jiným způsobem podporující nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám, případně které porušují zákony či jsou pro společnost Skype jiným způsobem nepřijatelné, dle výhradního stanovení společností Skype.

Prostředky značky Skype nesmíte používat způsobem, který by vyjadřoval nebo naznačoval spojení, afilaci, sponzorování, podporu, schválení či souhlas společnosti Skype nebo Microsoft.

Vždy se ujistěte, že uváděné zmínky o produktech či společnosti Skype jsou pravdivé, nestranné a nezavádějící a nejsou jakýmkoli způsobem nevhodné (jak je stanoveno společností Skype).

Povolené způsoby použití prostředků značky Skype

Používání slova „Skype“ v textu

Řiďte se Pravidly používání ochranné známky a značky Microsoft. V textu nepoužívejte žádné logo, ikonu, slogan a ani jiné prvky prostředků značky Skype.

Při používání slova „Skype“ nebo jakýchkoli jiných ochranných známek společnosti Skype v textu proveďte některý nebo více z následujících kroků:

 • Použijte velké první písmeno, Skype
 • Pište celé slovo velkými písmeny, SKYPE
 • Pište celé slovo kurzívou, Skype
 • Dejte celé slovo do uvozovek, „Skype“

Používejte slovní známky pouze jako podstatná jména, nikoli jako přídavná jména nebo slovesa. Slovní známku použijte například s obecným názvem produktu nebo služby: Software Skype.

Nepoužívejte slovní známku Skypu jako sloveso. Například neříkejte: „Budu skypovat kamarádovi“ nebo „Pojďme skypovat.“

Správné použití

„Software Skype nabízí produkty pro internetovou komunikaci.“

„Používám software Skype.“

Nesprávné použití

„Používám software .“

Firemní hlavičkové materiály a kontaktní údaje na Skype

Řiďte se Pravidly používání ochranné známky a značky Microsoft. Používejte ikonu aplikace Skype vedle svého uživatelského jména aplikace Skype pro zdůraznění, že je možné vás kontaktovat na Skypu.

Pro označení kontaktních údajů pro Skype používejte pouze ikonu aplikace.

Ikona aplikace by měla být malá a umístěná vhodně společně s vašimi dalšími možnostmi kontaktování (ne výrazněji než jiné možnosti kontaktování).

Správné použití

[vaše skypové jméno]

Webové stránky nabízející výukové lekce

Logo Skype je možno použít jen ke sdělení, že lekce mohou být poskytovány prostřednictvím aplikace Skype. Žádné jiné použití, než připouštějí tato pravidla, není povoleno.

Je možno použít pouze logo Skype. Nesmí být větší nebo výraznější než případná jiná loga.

Název Skype můžete použít v textu, ale řiďte se pravidly uvedenými v části Povolené způsoby použití prostředků značky Skype Použití loga nebo slovní známky nesmí naznačovat spojení, afilaci, sponzorování, podporu, schválení či souhlas společnosti Skype nebo Microsoft. Společnost Microsoft vyhrazuje právo odebrat právo používat logo Skype v případě, že dle výhradního stanovení společností Microsoft by takové použití mohlo mít nepříznivý dopad na značku Skype.

Školní referáty a projekty

Obrázky produktů Skype můžete používat v rámci referátů pro školu nebo střední školu/univerzitu. Pokud obrázky obsahují obsah třetí strany (např. její loga či fotografie apod.), je možné, že budete potřebovat ještě povolení třetí strany k použití takového obsahu.

Existuje-li možnost, že takové projekty budou veřejně publikovány, musíte nás před použitím jakýchkoli prostředků nebo snímků značky Skype požádat o povolení na e-mailové adrese skypebrand@microsoft.com.

Publikace, semináře a konference

Řiďte se Pravidly používání ochranné známky a značky Microsoft a Pravidly pro publikace, semináře a konference.

Musíte čitelným písmem uvést následující upozornění:

„[Vypište seznam použitých prostředků značky Skype] je/jsou ochrannou známkou/ochrannými známkami nebo jiným duševním vlastnictvím skupiny společností Microsoft a [název publikace] není spojena, sponzorována ani jiným způsobem přidružena ke skupině společností Microsoft.“

Nepoužívejte slovní známku Skypu jako úvodní slovo nebo nejvýraznější prvek názvu vaší publikace, semináře nebo konference.

Vysílání, film a podcasty

Pokud chcete použít aplikaci Skype ve vysílání, filmu nebo podcastu, je možné, že budete povinni použít určité prostředky značky Skype k upozornění na její použití. Nemáte-li se společností Microsoft nebo Skype uzavřenou samostatnou smlouvu, která takové použití povoluje, musíte se řídit Podmínkami poskytování služeb pro vysílání.

Jakékoli dotazy týkající se vysílání můžete zaslat na e-mailovou adresu skypebrand@microsoft.com.

Použití vývojáři

Rozhraní Desktop API: Pokud chcete využívat rozhraní Skype desktop API, musíte přijmout Podmínky používání rozhraní Skype desktop API uvedené zde: https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/. Za těchto podmínek můžete zmiňovat kompatibilitu vašeho produktu s aplikací Skype.

Používání identifikátorů URI k sestavení akcí Skype: Můžete využít vzorové identifikátory URI dostupné na adrese http://developer.skype.com/skype-uris nebo si vytvořit vlastní, avšak výhradně k tomu, abyste uživatelům umožnili spouštět aplikace Skype nebo akce Skype.

Svou aplikaci nesmíte nazývat jménem Skype ani jakýmkoli jiným názvem podobným slovu Skype ani používat logo Skype a jste povinni dodržovat tato pravidla.

Musíte pravidelně sledovat tyto weby, aby vaše využití bylo vždy v souladu s pravidly nebo podmínkami.

Vaše uživatelské rozhraní nesmí napodobovat uživatelské rozhraní aplikace Skype ani naznačovat partnerství se společností Microsoft a/nebo Skype ani sponzorování vašeho produktu.

Časté otázky

Otázka: Smím používat snímky spouštěcích obrazovek produktu Skype, úvodních obrazovek, vyskakovacích obrazovek, obrazovek produktů v beta verzi nebo jiných produktů, které ještě nebyly komerčně vydány?

Odpověď: Obraťte se na nás a požádejte o povolení. Pokud vám k tomu udělíme povolení a nedohodneme-li se jinak, nesmíte:

 • upravovat snímek obrazovky, s výjimkou změny velikosti,
 • používat jen části snímků obrazovky,
 • uvádět snímky obrazovky v uživatelském rozhraní svého produktu,
 • používat snímky obrazovky obsahující obsah třetí strany (ledaže byste měli povolení příslušné třetí strany k použití obsahu) ani
 • používat snímky obrazovky, které vyobrazují identifikovatelnou osobu.

Otázka: Můžu na svou webovou stránku umístit odkaz na webovou stránku Skype.com?

Odpověď: Odkazy na webovou stránku Skype.com můžete umístit na webové stránky, které vlastníte, za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který (dle výhradního posouzení společností Skype) nebude sloužit k poškození našeho dobrého jména ani se je nebude snažit využít. Umístěním odkazu nesmíte žádným způsobem naznačovat jakoukoli formu spojení se společností Skype, jejího schválení nebo podpory, pokud žádná taková skutečnost neexistuje.

Otázka: Můžu používat zvuky, které zní při používání aplikace Skype?

Odpověď: Bohužel ne. Nepovolujeme použití zvuků aplikace Skype, pokud nejde o zobrazení aplikace Skype ve vysílání. Jestli chcete používat zvuky aplikace Skype v takovém kontextu, řiďte se pravidly uvedenými v části Povolené způsoby použití prostředků značky Skype.

Otázka: Můžu do své webové stránky vložit webovou stránku Skype?

Odpověď: Ne, webové stránky nesmíte vkládat do jiných webových stránek.

Máte ještě nějaké jiné otázky týkající se používání prostředků značky Skype? Zašlete nám e-mail na adresu skypebrand@microsoft.com. Vždy vám rádi pomůžeme.

Stáhnout Pravidla používání značky Skype