Tato pravidla stanovují, jakým způsobem mohou třetí strany používat či jinak zmiňovat ochranné známky, značky služby, obchodní názvy, značky, loga, ikony, slogany, proužkové reklamy, snímky obrazovky z uživatelského rozhraní programu Skype, obchodní úpravu, odkazy, zvuky a jiné prvky značky náležející společnosti Skype (souhrnně „prvky značky Skype“).

Naše pověst a značka je pro nás, ve společnosti Skype, nesmírně důležitá. Chceme, aby se naši zákazníci cítili při používání našich komunikačních produktů bezpečně, a proto se odpovídajícím způsobem snažíme ze všech sil chránit naši pověst a značku. Prvky značky Skype jsou pro nás cennými aktivy, která jsou chráněna příslušnými ochrannými známkami, autorským právem a dalšími zákony o duševním vlastnictví.

Na této stránce:

 1. Obecné pravidlo
 2. Povolení od společnosti Skype

(a) Pokud již máte se společností Skype uzavřenou písemnou smlouvu

(a) Pokud se společností Skype nemáte uzavřenou písemnou smlouvu

 1. Omezené výjimky z obecného pravidla

(a) Použití slovních známek Skype

(b) Údaje vašeho kontaktu Skype

(c) Snímky obrazovky

(d) Odkazování

(e) Školní referáty a projekty

(f) Publikace, semináře a konference

(g) Použití ve vysílání

(h) Použití vývojáři

(i) Použití partnery poskytujícími hardware

(j) Použití smluvními partnery

 1. Způsob řádného používání prvků značky Skype
 2. Použití výslovně zakázaná společností Skype
 3. Seznam vybraných ochranných známek Skype
 4. Obecné

1. Obecné pravidlo

Použití prvků značky Skype neumožňujeme třetím stranám bez toho, aniž by od nás obdržely předchozí písemné svolení nebo jejich zamýšlené použití spadalo do kategorie nesmírně omezených výjimek: viz část 3 „Omezené výjimky z obecného pravidla“ níže.

Za všech okolností musíte dodržovat tato pravidla nebo jakákoli jiná pravidla, která čas od času vydáme, např. v souvislosti s velikostí, kombinací barev, druhem písma a význačností prvků značky Skype. Prvky značky Skype můžeme kdykoli upravit, proto byste tuto stránku měli pravidelně navštěvovat a kontrolovat případné aktualizace těchto pravidel, abyste měli jistotu, že vaše použití je stále v souladu s našimi aktuálními pravidly.

2. Povolení od společnosti Skype

(a) Pokud již máte se společností Skype uzavřenou písemnou smlouvu

Pokud již máte se společností Skype uzavřenou písemnou smlouvu, která vám umožňuje používat některé prvky značky Skype, pak se vaše práva na použití těchto prvků značky Skype řídí, kromě těchto pravidel, také touto smlouvou. V případě rozporu mezi vaší smlouvou a těmito pravidly jsou rozhodující podmínky vaší smlouvy.

(a) Pokud se společností Skype nemáte uzavřenou písemnou smlouvu

Pokud se společností Skype nemáte uzavřenou písemnou smlouvu, kterou se řídí vámi zamýšlené použití prvků značky Skype, a vaše použití nespadá do kategorie výjimek uvedených v části 4 níže, musíte si pro své zamýšlené použití odpovídajících prvků značky Skype nejprve vyžádat písemné svolení od společnosti Skype, a to dle níže uvedeného vysvětlení.

Pokud chcete například požádat o použití snímků obrazovky v akademických učebnicích nebo filmech, musíte nejprve odeslat e-mailovou zprávu se svým požadavkem na adresu skypebrand@microsoft.com. Ve svém požadavku uveďte podrobnosti o prvcích značky Skype, které chcete použít, jakož i podrobný popis jejich zamýšleného užití. Prvky značky Skype nesmíte použít, dokud vám výslovně neudělíme svolení. V případě jakékoli změny vašeho počátečního zamýšleného užití musíte podat další žádost o toto použití.

Pokud od společnosti Skype obdržíte svolení k použití prvků značky Skype, pak se, kromě konkrétních požadavků stanovených v rámci svolení, toto použití řídí těmito pravidly. Společnost Skype si vyhrazuje právo odejmout kdykoli svolení k použití prvků značky Skype, přičemž souhlasíte s tím, že poté přestanete okamžitě využívat všechny odpovídající prvky značky Skype.

V případě veškerých svolení, která vám můžeme poskytnut, si společnost Skype ponechává všechna práva, oprávnění a účast na prvcích značky Skype. Kromě toho veškerá hodnota goodwillu vyplývající z vašeho použití prvků značky Skype náleží pouze společnosti Skype. Toto svolení je ve vaší smlouvě podmíněno tím, že nebudete nyní ani v budoucnu zpochybňovat platnost prvků značky Skype nebo napomáhat jiným v jejich zpochybňování.

3. Omezené výjimky z obecného pravidla

Některé vyhrazené prvky značky Skype můžete za určitých okolností používat i v případě, že nemáte náš výslovný písemný souhlas nebo svolení k použití prvků značky Skype, ovšem POUZE dle ustanovení uvedených v částech 3 a 4 níže. Prvky značky Skype nesmíte používat způsobem, který by vyjadřoval nebo naznačoval spojení, afilaci, sponzorování, podporu, schválení či souhlas společnosti Skype.

(a) Použití slovních známek Skype ke zmiňování skutečností týkajících se naší společnosti nebo produktů

Některé naše slovní známky (viz seznam vybraných slovních známek na konci tohoto dokumentu) můžete použít k určení skupiny společností Skype nebo jejich produktů, nesmíte však používat naše ikony, loga, slogany, ani jiné rysy prvků značky Skype.

"Používám software Skype."

"Používám software ."

"Skype nabízí produkty pro internetovou komunikaci."


 

V případě nejasností a dotazů souvisejících s použitím našich slovních známek kontaktujte skypebrand@microsoft.com.

(b) Údaje vašeho kontaktu Skype

Logo „S“ společnosti Skype můžete na svých vizitkách anebo na svém webu uvádět vedle svého jména Skype podobně, jako když například používáte obrázek písmene poskytovatele své e-mailové adresy. Písmeno by mělo být malé velikosti (ne větší než ostatní symboly použité pro další kontaktní metody), nemělo by působit nápadně a mělo by být uvedeno vhodným způsobem společně s dalšími kontaktními metodami, např:

[vaše jméno Skype]

(c) Snímky obrazovky

Nesmíte používat snímky spouštěcích obrazovek produktu Skype, "úvodních obrazovek," ani obrazovek produktů v beta verzi nebo jiných produktů, které ještě nebyly komerčně vydány. Snímky ostatních obrazovek můžete používat v reklamě, dokumentaci (včetně výukových brožur), cvičebnicích, na videokazetách nebo webech za předpokladu, že kromě splnění požadavků uvedených výše:

(i) zašlete na adresu skypebrand@microsoft.com podrobnosti svého požadavku a obrázek, který chcete použít a v případě neschválení jej nepoužijete,

(ii) snímek obrazovky ponecháte beze změn, s výjimkou změny velikosti,

(iii) nepoužijete části snímků obrazovky,

(iv) neuvedete snímky obrazovky v uživatelském rozhraní svého produktu,

(v) nepoužijete snímky obrazovky, které zahrnují obsah třetích stran,

(vi) nepoužijete snímky obrazovky, které vyobrazují identifikovatelného jednotlivce,

(d) Odkazování

Odkazy na webové stránky společnosti Skype můžete umístit na webové stránky, které vlastníte, za předpokladu, že tak učiníte čestným a zákonným způsobem, který nebude sloužit k poškození našeho dobrého jména nebo se jej nebude snažit zneužít. Umístěním odkazu nesmíte žádným způsobem naznačovat jakoukoli formu spojení se společností Skype, jejího schválení nebo podpory, pokud žádná taková skutečnost neexistuje. Webové stránky nesmíte vkládat do jiných webových stránek.

(e) Školní referáty a projekty

Za předpokladu, že se budete řídit těmito pravidly, můžete: používat obrázky nebo obsah z produktů Skype v rámci školních referátů a kritizovat či jinak komentovat tyto produkty.

(f) Publikace, semináře a konference

Společnost nebo produkty Skype můžete zmínit na obálce magazínů či periodik a v přehledu témat na seminářích a konferencích za předpokladu, že se budete řídit těmito pravidly a následujícím upřesněním:

(i) Publikace, seminář nebo konference se musí týkat konkrétního produktu Skype nebo zmiňované technologie.

(ii) Na všech tištěných materiálech týkajících se magazínu, periodika či semináře musí být vaše jméno a logo uvedeno výrazněji, než slovní známka Skype.

(iii) Musíte čitelným písmem uvést následující upozornění:

„[Vypište seznam použitých prvků značky Skype] je/jsou ochrannou známkou/ochrannými známkami společnosti Skype a [publikace „jméno publikace“] není spojena, sponzorována ani jiným způsobem přidružena ke skupině společností Skype.“

(iv) Nepoužívejte slovní známky Skype v názvu magazínu, periodika, semináře ani konference.

(v) Nepoužívejte loga Skype na nebo v publikaci ani v materiálech týkajících se publikace, semináře nebo konference. Za určitých okolností může dojít k udělení licence od společnosti Skype.

 

(g) Použití ve vysílání

Reportéři a studia mohou do televize a filmu začlenit živé videohovory tváří v tvář. Program Skype lze použít také k bezplatným hovorům mezi programy Skype v průběhu vysílání rádia. Program Skype lze použít při živých vstupech ze vzdálených míst, při rozhovorech s diváky doma, při zapojení odborníků z celého světa a dokonce při spojení se zpravodaji přímo v terénu.

Pokud používáte program Skype ve vysílání, musíte jeho použití zdůraznit užitím určitých prvků značky Skype. Takové užití však musí být v souladu s Podmínkami poskytování služeb pro vysílání, pravidly používání značky ve vysílání a filmu a s těmito pravidly.

(h) Použití vývojáři

(i) Rozhraní Desktop API: Pokud chcete využívat rozhraní Skype desktop API k jakémukoli účelu (včetně, bez omezení, ve spojení s aplikací nebo softwarovým programem nebo z důvodu propojení s hardwarem), musíte nejprve přijmout podmínky uvedené zde: http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms.
Za těchto podmínek můžete zmiňovat kompatibilitu produktu Skype s vaším produktem, ale pouze v souladu s podmínkami pro používání veřejného rozhraní API Skype (viz http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms, které mohou být čas od času upraveny) a těmito pravidly. Svou aplikaci nesmíte nazývat Skype, ničím znějícím podobně jako Skype ani používat logo Skype. Musíte pravidelně sledovat tyto weby, aby vaše využití bylo vždy v souladu s pravidly nebo podmínkami.

(ii) Program SkypeKit, „zapojen do programu Skype™“: Pokud budete přijati do programu SkypeKit a váš softwarový produkt splní naše testovací kritéria, budete moci využívat slovní spojení „zapojen do programu Skype™“ při popisu kompatibility svého produktu s programem Skype. Žádost o účast v programu SkypeKit můžete provést na webu Skype pro vývojáře http://developer.skype.com, kde můžete požádat o pozvánku. Logo „zapojen do programu Skype“ (jak je znázorněno na webu Skype pro vývojáře http://developer.skype.com/skypekit) budete moci použít také na svém produktu, jeho obalu, webu a propagačních materiálech. Takové použití musí být v souladu s různými marketingovými pravidly, která jsou k dispozici na stránkách programu SkypeKit. Svou aplikaci nesmíte nazývat Skype, ničím znějícím podobně jako Skype ani používat logo Skype.

(iii) Používání identifikátorů URI k sestavení akcí Skype: Můžete využít vzorové identifikátory URI dostupné na adrese http://developer.skype.com/skype-uris nebo si vytvořit vlastní, který pouze uživatelům umožní spouštět aplikace Skype nebo akce Skype. Pokud využijete identifikátor URI k takovému účelu, musíte k určení akce použít prvky značky Skype, které jsou k dispozici na adrese http://developer.skype.com/skype-uris/branding, přičemž uvedené použití se řídí těmito pravidly používání ochranných známek a dalšími pravidly, která můžeme zveřejnit (a která můžeme čas od času změnit).

(i) Použití partnery poskytujícími hardware

Partneři poskytující hardware mohou používat určité prvky značky Skype v závislosti na tom, zda úspěšně prošli certifikačním procesem společnosti Skype:

(i) Program SkypeKit, „zapojen do programu Skype™“: Žádost o účast v programu SkypeKit mohou partneři poskytující hardware provést na webu Skype pro vývojáře http://developer.skype.com, kde mohou požádat o pozvánku. Pokud budete do programu přijati a váš produkt splní naše testovací kritéria, budete moci využívat slovní spojení „zapojen do programu Skype™“ při popisu kompatibility svého produktu s programem Skype, za předpokladu, že obsahuje softwarovou komponentu vytvořenou pomocí programu SkypeKit. Logo „zapojen do programu Skype“ (jak je znázorněno na webu Skype pro vývojáře http://developer.skype.com/skypekit) budete moci použít také na svých produktech, jejich obalech, webu a propagačních materiálech. Veškeré takové použití musí být v souladu s různými marketingovými pravidly, která jsou k dispozici na stránkách programu SkypeKit. Svůj produkt nesmíte nazývat Skype, ničím znějícím podobně jako Skype ani používat logo Skype.

(ii) Program pro příslušenství: Někteří partneři poskytující hardware uzavřeli se společností Skype smlouvu, která jim umožňuje použití některých prvků značky Skype. Touto smlouvou se řídí jejich právo k použití těchto prvků značky Skype.

(j) Použití smluvními partnery

Pokud se účastníte partnerského programu Skype, máte právo používat určité proužkové reklamy Skype a odkazy Skype (dle definice tohoto výrazu ve smlouvě k partnerskému programu Skype), nicméně takové použití je povoleno pouze v souladu s podmínkami smlouvy k partnerskému programu Skype a těmito pravidly.

4. Způsob řádného používání prvků značky Skype

(a) Obecná pravidla platná pro každého, kdo používá kterékoli z prvků značky Skype

 • Na konci tohoto dokumentu naleznete seznam ochranných známek Skype, pomocí kterého si můžete ověřit pravopis jednotlivých prvků značky Skype.
 • Prvky značky Skype odlište od okolního textu či pozadí, aby náležitě vynikly.

 
 • V případě slovních známek postupujte následovně:
 1. Použijte velké první písmeno dané známky: Skype™;
 2. Napište celou známku velkými písmeny nebo kurzívou: skype™, SKYPE™; nebo
 3. Dejte celou známku do uvozovek: „skype™“.
 • Používejte slovní známky pouze jako podstatná jména, kupříkladu s obecným popisným výrazem: software Skype™. Slovní známky Skype nesmíte používat jako slovesa.
 • Používejte odpovídající symbol ochranné známky. Symbol ™ byste měli použít k upozornění, že v rámci prvků značky Skype uplatňujeme právo na ochrannou známku.
 • Vždy se ujistěte, že uváděné zmínky o produktech či společnosti Skype jsou pravdivé, nestranné a nezavádějící a nejsou jakýmkoli způsobem nevhodné, jak je stanoveno společností Skype.
 • Neuvádějte prvky značky Skype na svém webu ani kdekoli jinde tak, aby působily nejvýraznějším dojmem.
 • Řiďte se těmito pravidly.

(b) Pokud máte náš výslovný souhlas či svolení k použití libovolných prvků značky Skype

 • Pokud zmíníte některý z prvků značky Skype v publikovaných materiálech, musíte uvést čitelným písmem také následující upozornění:

„[Vypište seznam použitých prvků značky Skype] je/jsou ochrannou známkou/ochrannými známkami společnosti Skype [a jsou použity se souhlasem společnosti Skype Limited].“

(c) Pokud nemáte náš výslovný souhlas či svolení k použití prvků značky Skype, ale spadáte do některé z omezených výjimek stanovených v části 4

 • Pokud zmíníte některý z prvků značky Skype v publikovaných materiálech, musíte uvést čitelným písmem také následující upozornění:

„[Vypište seznam použitých prvků značky Skype] je/jsou ochrannou známkou/ochrannými známkami společnosti Skype a [jméno uživatele uvádějícího zmínku] není spojený, sponzorovaný ani jiným způsobem přidružený ke skupině společností Skype.“

5. Použití výslovně zakázaná společností Skype

 • Prvky značky Skype nesmíte používat, pokud nemáte výslovný písemný souhlas či svolení od společnosti Skype nebo vaše použití není jiným způsobem povoleno dle těchto pravidel.
 • Nesmíte vyrábět, prodávat nebo rozdávat výrobky, jako jsou trička nebo hrnky, na kterých je uveden některý z prvků značky Skype, včetně log, pokud vám nebyla na základě výslovného písemného povolení udělena licence společností Skype.
 • Společnost ani produkty Skype nesmíte nikdy zmiňovat zavádějícím způsobem, který by naznačoval, že je vaše použití sponzorováno, spojeno či podporováno společností Skype nebo že jste jinak ekonomicky spojeni se společností Skype, ani způsobem, který by naznačoval, že obsah, který zobrazujete, byl schválen společností Skype nebo představuje její stanoviska či názory, pokud k tomu nemáte písemné potvrzení od společnosti Skype.
 • Prvky značky Skype ani jejich varianty nesmíte začlenit do svých vlastních produktových názvů, názvů služeb, ochranných známek, log, názvů společností, doménových názvů, značek meta, kampaní adwords, klíčových slov ani hledaných výrazů atd.
 • Prvky značky Skype nesmíte nikdy měnit ani upravovat, např. přidáním nebo odstraněním spojovníků, kombinováním slov nebo používáním v podobě zkratek. Zároveň je zakázáno upravovat loga, např. změnou barev nebo rozměrů či je upravovat jiným způsobem.

 
 • Nesmíte převzít značky, loga ani jiné typické rysy, které by se zavádějícím způsobem podobaly prvkům značky Skype, ani nesmíte nabízet produkty nebo služby pod názvem, který by mohl být zavádějícím způsobem podobný našim produktům.
 • Nesmíte kopírovat ani napodobovat obchodní úpravu nebo styl společnosti Skype, ani "vzhled a chování" kteréhokoli prvku značky Skype nebo webu www.skype.com, včetně (ale nikoli výhradně) kombinací barev, grafiky, zvuků, obrazů, ikon, druhů písma nebo stylizace používaných společností Skype (ani čehokoli jiného, co se jim podobá).
 • Prvky značky Skype nesmíte používat způsobem, který by byl omezující, zavádějící, nespravedlivý, znevažující nebo jiným způsobem nevhodný, dle výhradního stanovení společností Skype.
 • Prvky značky Skype nesmíte používat v souvislosti s produkty nebo službami nebo na webech, které by mohly být považovány za sexuálně explicitní, vulgární, profánní, urážlivé, obscénní, nactiutrhačné, hanlivé, pomlouvačné nebo jiným způsobem protiprávní, nábožensky nebo rasově urážlivé nebo jiným způsobem podporující nenávist vůči jednotlivcům nebo skupinám, případně které porušují zákony či jsou pro společnost Skype jiným způsobem nepřijatelné, dle výhradního stanovení společností Skype.
 • Nesmíte si zaregistrovat doménové názvy ani internetová „klíčová slova“ obsahující výraz „skype“ nebo podobně znějící variace jako třeba „scipe“, „scype“, „skipe“, „sykpe“ atd. Řadí se zde latinské i nelatinské znakové sady, přípony generických i národních domén nejvyšší úrovně (domény „gTLD“, resp. „ccTLD“), přičemž zákaz se vztahuje na všechny úrovně v hierarchii systému doménových jmen („DNS“). Zákaz se týká také dvojznačných neanglických překladů, transkripcí a transliterací, ať už integrovaných do domén typu IDN, které mohou obsahovat znaky národní abecedy, nebo jiných. Je například výslovně zakázáno používat nebo si zaregistrovat doménová jména, jako je např. „sykpe.com“, „aplikaceskype.net“ nebo „scipe-application.fr“ (tedy registrace druhé úrovně), dále „skype.xyz.com“, „skype.xyz.123.org“ nebo „skype.xyz.123.net.cn“ (registrace třetí, čtvrté, resp. páté úrovně), jakož i „aplikace.scipe“ (registace první úrovně) a „xn--[překlad_výrazu_skype].[idn]“.

6. Seznam vybraných ochranných známek Skype (mohou být čas od času revidovány)

Slovní známky:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified ™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

 • logo Skype
   

   

 • logo „S“
   

   

7. Obecné

 • Společnost Skype si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli změnit. Společnost Skype si zároveň vyhrazuje právo stáhnout oprávnění k použití prvků značky Skype nebo jinak zakázat jejich použití, pokud dané použití není v souladu s těmito pravidly a dalšími podmínkami, které čas od času ustanovíme. Společnost Skype nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo škody způsobené změnami těchto pravidel.
 • VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TATO PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ ZNAČKY SKYPE PŘEČETLI A ROZUMÍTE A PŘIJÍMÁTE PRÁVA, POVINNOSTI, PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ, KTERÁ JSOU ZDE UVEDENA. PŘI POUŽITÍ KTERÉHOKOLI PRVKU ZNAČKY SKYPE VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO PODMÍNEK A UJEDNÁNÍ.

© Skype – poslední revize: únor 2015