Podmínky poskytování služeb pro Vysílání (PPS)

Stáhnout pokyny pro použití Skypu k vysílání

1. Platnost PPS pro vysílání

Pokud společnost Skype písemně neodsouhlasila jiné podmínky, řídí se jakékoli použití softwaru Skype v programu (jak je definován níže) pro vysílání (jak je definováno níže) těmito podmínkami poskytování služeb (PPS) pro vysílání.

Pokud chcete používat software Skype v programu pro vysílání, musíte vyjádřit souhlas s těmito PPS pro vysílání. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami poskytování služeb (PPS) pro vysílání, pak nesmíte software Skype v programu pro vysílání používat, pokud společnost Skype písemně neodsouhlasila jiné podmínky.

2. Identifikace společnosti Skype v programech pro vysílání

Používáním softwaru Skype v rámci jakéhokoli programu pro vysílání zároveň souhlasíte s dodržováním všech platných podmínek uvedených v pokynech pro použití Skypu k vysílání (ty mohou být příležitostně aktualizovány) a s následujícími dalšími požadavky, s výjimkou případů, kdy to zakazuje zákon:

2.1 Audio programy. Pro jakékoli programy, kde není vysílán žádný obraz, platí následující požadavky:

(a) U každého programu, kde bude použití softwaru Skype trvat nejvýše patnáct (15) minut, odvysíláte na začátku a na konci takového použití identifikační oznámení, jak je popsáno v pokynech pro použití Skypu k vysílání.

(b) U každého programu, kde bude použití softwaru Skype trvat více než patnáct (15) minut, odvysíláte identifikační oznámení na začátku a na konci takového použití a v průběhu programu v intervalech nejvýše patnácti (15) minut, jak je popsáno v pokynech pro použití Skypu k vysílání.

(c) Pokud se do jakéhokoli programu rozhodnete zahrnout zvuk představující konkrétní funkci nebo akci Skypu pro volání (mimo jiné například zvuk označující přijetí hovoru nebo zvuk označující zavěšení při ukončení hovoru), budete používat pouze konkrétní zvuky Skypu, které se nacházejí přímo v programu Skype, a budete také dodržovat všechny požadavky týkající se použití sady zvuků Skypu uvedené v pokynech pro použití Skypu k vysílání.

2.2 audiovizuální programy. Pro jakékoli audiovizuální programy (tj. kde se vysílá obraz s doprovodným zvukovým signálem), při kterých používáte software Skype nebo které obsahují videozobrazení softwaru Skype, platí následující požadavky:

(a) Každý program, který používá nebo obsahuje vizuální zobrazení softwaru Skype, vyžaduje souhlas a licenci společnosti Microsoft. Po obdržení licence, musí vaše použití ikony vodoznaku Skype splňovat všechny požadavky uvedené v pokynech pro použití Skypu k vysílání. Chcete-li požádat o licenci, odešlete požadavek zde.

(b) Pokud budete chtít napodobit konkrétní zařízení v rámci svého programu, smíte použít pouze uživatelské rozhraní Skypu odpovídající danému zařízení, jak je uvedeno v pokynech pro použití Skypu k vysílání.

(c) Pokud se do jakéhokoli programu rozhodnete zahrnout zvuk představující konkrétní funkci nebo akci Skypu pro volání (mimo jiné například zvuk označující přijetí hovoru nebo zvuk označující zavěšení při ukončení hovoru), budete používat pouze konkrétní zvuky Skypu, které se nacházejí v programu Skype, a budete také dodržovat všechny požadavky týkající se použití sady zvuků Skypu uvedené vpokynech pro použití Skypu k vysílání.

3. Obecná ustanovení

3.1 Definice

3.1.1 „Vysílání“ znamená simultánní přenos k široké veřejnosti prostřednictvím jakýchkoli nyní známých nebo neznámých médií a formátů, mimo jiné včetně datových komunikačních sítí, internetu, systému elektronické pošty, televize, rozhlasu nebo satelitního systému, přenosu z jednoho místa do více míst prostřednictvím drátové či bezdrátové sítě nebo sítě z optických vláken. Pro účely těchto podmínek PPS pro vysílání to bude rovněž zahrnovat narrowcasting a multicasting.

3.1.2 „Program“ znamená živé nebo předem nahrané zvukové nebo vizuální představení.

3.2 Prohlašujete a zaručujete se, že jste oprávněni souhlasit s podmínkami a ustanoveními těchto PPS pro vysílání a tyto podmínky dodržovat. Jste povinni vyřešit všechny otázky týkající se práva a zaplatit veškeré licenční poplatky a další náklady a výdaje, které vzniknou z programu a z vysílání. Za žádných okolností nenese společnost Skype odpovědnost za náklady ani výdaje vzniklé ve spojitosti s programem nebo s vysíláním.

3.3 Jste povinni na vlastní náklady zajistit dodržení všech platných zákonů, které se týkají programu a vysílání. Souhlasíte, že společnost Skype, její sesterské společnosti a zaměstnance zprostíte zodpovědnosti, budete hájit a zajistíte proti veškerým ztrátám, nákladům, závazkům, náhradám škod a výdajům (včetně přiměřených právních poplatků a s nimi souvisejících výdajů) jakéhokoli druhu, povahy a typu, které vzniknou z (i) vysílání a programů, (ii) jakéhokoli nesprávného výkladu nebo porušení jakékoli vaší záruky obsažené v těchto PPS pro vysílání nebo (iii) jakéhokoli porušení kteréhokoli ujednání, dohody nebo vašeho závazku obsažených v těchto PPS pro vysílání.

3.4 Budete s přiměřenou péčí sledovat a zajišťovat, aby programy, vysílání ani software Skype: (i) nebyly používány jako prostředek útoku na jakoukoli osobu, organizaci, víru, vyznání nebo sektu, (ii) neobsahovaly žádná oznámení nebo propagační zprávy, které zákon zakazuje, (iii) nebyly používány k vytváření nepravdivých nebo neodůvodněných prohlášení o výrobcích nebo službách, (iv) neobsahovaly žádné informace ani oznámení, jejichž obsah nebo zpracování by byly hanlivé, obscénní, profánní, neslušné, vulgární, odpudivé nebo urážlivé, (v) neobsahovaly žádná dobrozdání, která nelze ověřit, (vi) neobsahovaly žádné popisy nebo odkazy na záležitosti, které nejsou považovány za přijatelná témata diskuse ve společenských skupinách (např. klení, obscénnosti) nebo (vii) nebyly používány ve spojení s žádným reklamním materiálem nebo oznámením, které by podle názoru společnosti Skype mohly poškodit zájmy veřejnosti, společnosti Skype nebo čestné propagace reklam a seriózního podnikání obecně.

3.5 Práva, která dle těchto podmínek získáváte, jsou nevýhradní a odvolatelná. Nezískáváte žádná vlastnická ani jiná práva k logům, ochranným známkám nebo jiným označením původu společnosti Skype (společně „značka Skype“) ani podíly na nich a berete na vědomí, že ve vztahu mezi vámi a společností Skype je společnost Skype výhradním vlastníkem všech vlastnických a dalších práv ke značce Skype a podílů na ní. Vaše používání značky Skype na základě těchto podmínek musí působit ve prospěch společnosti Skype. Společnost Skype si vyhrazuje právo udělit vám pokyny ohledně používání značky Skype a ohledně toho, jak bude značka Skype prezentována v průběhu programů. Společnost Skype vám může rovněž nařídit, abyste značku Skype přestali používat, pokud je toto používání pro společnost Skype dle jejího výhradního a absolutního uvážení nepřijatelné. V případě, že vám bude nařízeno přestat značku Skype používat, musíte tak učinit ihned (a pokud se tento pokyn bude týkat určitého konkrétního programu, nebudete již smět tento program dále vysílat nebo udělovat licenci k jeho vysílání).

3.6 Společnost Skype si vyhrazuje právo tyto PPS pro vysílání kdykoli změnit. Pokud budete software Skype nadále používat dle oprávnění uvedeného v této smlouvě, bude to považováno za projev vašeho souhlasu s tím, že budete vázáni ustanoveními upravených PPS pro vysílání. Společnost Skype nebude odpovídat za žádné škody, které budou způsobeny změnou těchto PPS pro v ysílání a/nebo ukončením jejich platnosti.

3.7 VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE JSTE TYTO PPS PRO VYSÍLÁNÍ PŘEČETLI A ŽE ROZUMÍTE VÝŠE UVEDENÝM PRÁVŮM, POVINNOSTEM A SMLUVNÍM PODMÍNKÁM. POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SKYPE ZDE POVOLENÝM ZPŮSOBEM VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE DODRŽOVAT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY, A UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI SKYPE PRÁVA UVEDENÁ VÝŠE V TOMTO DOKUMENTU.

© Skype – Poslední revize: 7. srpna 2018

Stáhnout pokyny pro použití Skypu k vysílání