Tyto podmínky se vztahují na vaše použití fragmentů kódu, odkazů a integrací s API, zpřístupněných společností Microsoft na webových stránkách společnosti Skype nebo Microsoft, kde jsou zobrazeny tyto podmínky, které umožňují uživatelům vašich webových stránek a aplikací připojovat se, sdílet nebo chatovat prostřednictvím Skypu („Skype Integrations“).
  1. LICENCE. Ukázky kódu mohou být nabízeny s podmínkami open source licence připojené k ukázce. Není-li uvedeno jinak, společnost Microsoft vám uděluje omezenou, osobní, nevýhradní, nepřenosnou, zrušitelnou licenci bez práva udělovat sublicence na použití Skype Integrations na vašich webových stránkách nebo v aplikacích. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft.
  2. OMEZENÍ. S výjimkou případů výslovně povolených v těchto podmínkách nesmíte: (a) používat Skype Integrations k prodeji přístupu k aplikaci Skype; (b) zakrýt Skype Integrations nebo změnit jejich grafickou podobu ani používat Skype Integrations v rozporu s Pravidly brandingu pro Skype; (c) používat Skype Integrations ke klamavé implikaci sponzorství, partnerství nebo vztahu se společností Skype nebo Microsoft; (d) uvést uživatele v omyl, pokud jde o účel Skype Integrations, nebo nabízet finanční pobídky ke klikání na Skype Integrations; (e) kopírovat, upravovat, znovu publikovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, půjčovat ani jinak převádět software; (f) zobrazovat Skype Integrations na webu, který porušuje Pravidla chování uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft; (g) zahrnovat Skype Integrations do reklam nebo je používat pro reklamní účely; (h) prodávat nebo jinak převádět třetím stranám údaje o používání Skype Integrations; (i) měnit nebo přesměrovávat odkazy ze Skype Integrations
  3. DALŠÍ PODMÍNKY. Používání Skype Integrations se kromě výše uvedených podmínek řídí také Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft a pravidly brandingu pro Skype. V případě rozporu mezi podmínkami platí tyto podmínky.
  4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může používat analytické nástroje k získání a analýze dat vzniklých používáním Skype Integrations. Vaše weby a aplikace, v nichž se Skype Integrations používá, musí být v souladu se všemi platnými zákony na ochranu dat a osobních údajů a musí v nich být uvedeno prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které jasně popisuje způsob používání souborů cookie a souvisejících technologií a jakékoli shromažďování, sdílení a využívání údajů týkajících se používání Skype Integrations.
  5. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN „TAK, JAK JE“. VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO POUŽÍVÁNÍ NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
  6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA SE TO TÝKÁ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NÁHRADU ZA NEMOŽNOST UŽÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTU DAT, UŠLÝ ZISK NEBO ZA ZPŮSOBENÍ PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI) NEHLEDĚ NA TO, JAK ŠKODA VZNIKLA, A NEHLEDĚ NA PRÁVNÍ ZÁKLAD TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO NA ZÁKLADĚ OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÝCH PŘÍČIN) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU NEBO SKYPE INTEGRATIONS, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY BYLA UPOZORNĚNA. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.
  7. UKONČENÍ PLATNOSTI. Společnost Microsoft může platnost těchto podmínek kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Souhlasíte s tím, že po oznámení o ukončení platnosti ukončíte veškeré další používání Skype Integrations a neprodleně odeberete Skype Integrations ze svých webů. Účinnost oddílů 2, 5, 6 a 8 zůstane zachována i po ukončení platnosti těchto podmínek.
  8. OBECNÉ. (a) Tyto podmínky představují kompletní dohodu mezi námi s ohledem na jejich předmět a nahrazují veškeré předchozí smlouvy, sdělení a prohlášení mezi danými stranami, pokud jde o předmět těchto podmínek. (b) Společnost Microsoft může tyto podmínky aktualizovat publikováním aktualizací na tomto webu a vaše další používání softwaru nebo Skype Integrations po jejich publikování znamená váš souhlas s takovými aktualizacemi. (c) Výklad této smlouvy i nároky vyplývající z jejího porušení se řídí zákony státu Washington bez ohledu na případný konflikt zákonných norem. Obě strany (my i vy) se neodvolatelně podrobují výhradní soudní příslušnosti a místu konání státních nebo federálních soudů v okrese King County, stát Washington, USA, a to pro všechny spory vznikající z těchto podmínek nebo se jich týkající.