PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE SKYPE PREVIEW A PROGRAMU SKYPE INSIDER

Zveřejněno: červen 2018

Děkujeme vám za účast v programu Skype Preview nebo Skype Insider (souhrnně i samostatně jako „program“), který vám umožňuje přístup k předběžné verzi softwaru Skype (včetně fontů, ikon, obrázků nebo zvukových souborů, které jsou součástí softwaru, a také včetně jeho dokumentace, aktualizací, doplňků a upgradů) („předběžné verze technologií“). Tento program umožňuje uživatelům softwaru Skype přistupovat k předběžným verzím některých technologií a používat je za účelem poskytování zpětné vazby společnosti Skype. Některé předběžné verze technologií nemusí být na vašem území nebo ve všech platformách k dispozici.

Než začnete, seznamte se s několika důležitými informacemi.

POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH, ODDÍL 12 OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU A UPUŠTĚNÍ OD HROMADNÉ ŽALOBY. TO BUDE MÍT VLIV NA VAŠE PRÁVA OHLEDNĚ ZPŮSOBU, JAK ŘEŠIT PŘÍPADNÝ SPOR SE SPOLEČNOSTÍ SKYPE. DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME SI JE PŘEČÍST.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Předběžné verze technologií:

  • zahrnují experimentální a předčasné předběžné verze softwaru. To znamená, že můžete zaznamenat občasné chyby.
  • automaticky shromažďují a přenášejí data na Skype včetně osobních údajů. Podrobnosti najdete v oddílu 2 a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
  • mohou bez upozornění přestat fungovat nebo se automaticky aktualizovat.
  • se mohou změnit před komerční verzí nebo nemusí být nikdy komerčně uvolněny.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

a. Přijetí podmínek. Přijetím a použitím předběžné verze technologií berete na vědomí a souhlasíte s těmito podmínkami, které tvoří právní ujednání mezi vámi a společností Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg („Skype“).

b.Nezletilé osoby. Účastí v programu prohlašujete, že jste buď dosáhli „zletilosti“ v místě, kde žijete, nebo máte platný souhlas rodiče či zákonného zástupce a můžete tak být vázáni podmínkami této dohody a účastnit se programu. Jestliže nevíte, zda jste v místě, kde žijete, dosáhli zletilosti, nebo této části nerozumíte, nespouštějte prosím předběžné verze technologií dříve, než tuto otázku projednáte se svým rodičem či zákonným zástupcem. Jestliže jste rodičem nebo zákonným zástupcem nezletilé osoby a nastavujete přístup k předběžným verzím technologií pro nezletilého, přijímáte toto ujednání v zastoupení nezletilého a nesete odpovědnost za veškeré používání těchto předběžných verzí technologií.

c.Změny podmínek. Společnost Skype může tento program nebo tyto podmínky kdykoli měnit. Vaše další účast v tomto programu je podmíněna vaším souhlasem se změnami. Pokud dojde ke změně, upozorníme vás buď zveřejněním oznámení na webových stránkách programu, prostřednictvím uživatelského rozhraní předběžných verzí technologií, v e-mailovém oznámení, rychlou zprávou nebo jiným způsobem. Jestliže se změnami nesouhlasíte, musíte přestat předběžné verze technologií používat a postupovat podle pokynů pro ukončení v oddílu 9. V opačném případě budou platit nové podmínky.

d.Další podmínky. Vaše používání předběžných verzí technologií je také předmětem Smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft, která zahrnuje Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, http://www.skype.com/go/privacy. Po dobu trvání programu platí tyto podmínky v rozsahu, ve kterém nedochází ke konfliktu mezi Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft (včetně Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů) a těmito podmínkami. Tyto podmínky nahrazují licenční podmínky, jejichž přijetí může být od vás požadováno při instalaci předběžné verze jakéhokoli softwaru nebo které jsou v takové předběžné verzi softwaru integrovány. Používání finálního a všeobecně dostupného softwaru Skype se řídí Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft.

e.Vytvoření účtu. Abyste mohli přistupovat k předběžným verzím technologií, musíte mít účet Microsoft.

f.Výdaje. Za testování a hodnocení předběžných verzí technologií vám nebude vyplacena žádná náhrada. Hradíte si veškeré výdaje vzniklé používáním předběžných verzí technologií a účastí v tomto programu (například chytrý telefon, tarify za volání a data atd.).

g.Přidělení: Společnost Skype může kdykoli přidělit, převést nebo se jiným způsobem zbavit svých práv a povinností v rámci těchto podmínek, částečně nebo jako celku bez předchozího upozornění.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a. Když používáte předběžné verze technologií, může software Skype shromažďovat některé informace, a to včetně osobních údajů, informací o vašem používání a o vaší interakci s předběžnými verzemi technologií. Abychom mohli lépe diagnostikovat problémy a vylepšovat předběžné verze technologií, bude software Skype shromažďovat údaje o výkonu a provozu předběžných verzí technologií a o případných problémech, se kterými se setkáte. Čas od času můžeme shromažďovat protokoly v souvislosti s vámi poskytnutou zpětnou vazbou nebo problémem. Tyto protokoly mohou obsahovat osobní údaje nebo jiné citlivé údaje obsažené v paměti zařízení. Například protokol, který obsahuje snímek paměti zařízení, může zahrnovat vaše jméno nebo jiné identifikátory účtu, obsah vaší komunikace, informace o vašem umístění nebo údaje, které jste naposledy odeslali na webovou stránku. Pokud protokol obsahuje osobní údaje, nebudeme jej používat k vaší identifikaci, kontaktování ani k cíleným reklamním kampaním.

b. Pokud nám prostřednictvím předběžných verzí technologií nebo jako součást programu poskytnete informace, které umožňují identifikaci osob, společnost Skype tyto osobní údaje použije, abychom vám poskytli vlastnosti a funkce předběžných verzí technologií a zajistili jejich provoz a údržbu. Tyto informace můžeme dle pravidel popsaných níže využívat také pro komunikaci s vámi. Pokud poskytnete osobní údaje o osobě jiné, než jste vy, zaručujete a prohlašujete, že jste získali její právoplatný souhlas. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo použitím osobních údajů tímto způsobem, předběžné verze technologií prosím nepoužívejte.

c. Při používání veškerých údajů získaných ve spojení s tímto programem budeme navíc dodržovat oznámení o ochraně osobních údajů v aplikaci a naše Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů: http://www.skype.com/go/privacy. Mějte prosím na paměti, že předběžné verze vlastností nemusí zahrnovat veškeré funkce popsané v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Určitá nastavení a ovládání ochrany osobních údajů nemusí být pro předběžné verze technologií dostupné nebo se mohou měnit.

3. AKTUALIZACE A PŘEDBĚŽNÉ VERZE TECHNOLOGIÍ

a. Aktualizace. Souhlasíte, že pro předběžné verze technologií může být podpora omezená nebo nemusí být dostupná vůbec. Dále souhlasíte s tím, že můžeme automaticky stahovat aktualizace k předběžným verzím technologií a že můžete být povinni zaktualizovat předběžné verze technologií, abyste mohli pokračovat v programu. Souhlasíte s přijetím těchto aktualizací v souladu s těmito podmínkami, pokud součástí aktualizace nejsou jiné podmínky. Pokud nesouhlasíte, přestaňte používat předběžné verze technologií a odinstalujte je.

b.Předběžné verze technologií. Předběžné verze technologií jsou předčasné, experimentální verze a mohou mít omezené nebo odlišné normy zabezpečení, ochrany osobních údajů, přístupu, dostupnosti a spolehlivosti ve vztahu ke komerčně poskytovaným službám a softwaru. V následných verzích nebo předběžných verzích technologií můžeme tyto normy kdykoli změnit nebo přerušit bez předchozího upozornění.

c.Funkce Poslat a přijmout peníze: Použitím funkce poslat a přijmout peníze (je-li k dispozici) berete na vědomí, že společnost Skype využívá třetí strany k poskytování platebních služeb a provedení převodů. Společnost Skype neposkytuje platební služby, neprovádí převody ani není společností poskytující peněžní služby. Posílání a příjem peněz na Skypu mohou být dostupné pouze uživatelům, kteří dosáhli minimálně věku 18 let, nebo v souladu s podmínkami třetích stran, a kteří si zaregistrovali účet u třetí strany a tento účet bych schválen. Abyste mohli použít funkci posílání peněz, je možné, že se budete muset smluvně zavázat k podmínkám třetích stran a poskytnout oprávnění ke sdílení údajů s těmito třetími stranami pro účely poskytování služby. Pokud společnost Skype obdrží oznámení, že vaším používáním funkce posílání peněz porušujete podmínky třetí strany, může společnost Skype přijmout opatření ve vztahu k vašemu účtu, tj. například váš účet zrušit nebo pozastavit. Společnosti Skype ani Microsoft nenesou odpovědnost za platební služby poskytované třetími stranami, ani za žádná opatření učiněná na základě podmínek třetí strany. Společnost Skype neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně toho, že funkce posílání a přijímání peněz budou k dispozici nebo že budou i nadále k dispozici.

4. ZPĚTNÁ VAZBA

V souvislosti s tímto programem můžete společnosti Skype poskytnout obsah, komentář, zpětnou vazbu, návrhy, informace nebo materiály („zpětná vazba“). Poskytnutím zpětné vazby neodvolatelně udělujete právo společnosti Skype a jejím přidruženým společnostem tuto zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel použít, upravit, distribuovat nebo jinak komerčně využít. Rovněž udělujete třetím stranám bezúplatně veškerá patentová práva potřebná pro jejich produkty, technologie a služby k používání nebo komunikování s jakýmikoli specifickými součástmi softwaru nebo služby společností Skype nebo Microsoft, které obsahují zpětnou vazbu. Nebudete poskytovat zpětnou vazbu, na kterou se vztahuje licence, která vyžaduje, aby společnost Skype nebo její přidružené společnosti licencovaly svůj software nebo dokumentaci třetím stranám, protože obsahují vaši zpětnou vazbu. Práva vyplývající z tohoto oddílu jsou udělována na základě všech platných práv k duševnímu vlastnictví, která vlastníte nebo ovládáte a která přetrvají i po ukončení této dohody. V souvislosti s použitím vaší zpětné vazby nebude vyplácena žádná odměna. Společnost Skype není vázána žádnou povinností zveřejnit nebo použít jakoukoli zpětnou vazbu. Poskytnutím zpětné vazby zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva k vaší zpětné vazbě a že vaše zpětná vazba nepodléhá žádným právům třetí strany.

5. KOMUNIKACE S VÁMI

V případě nutnosti sdělit vám jakékoli informace o programu, včetně nutnosti reagovat na vaše podněty, vám zašleme programové oznámení. Kontaktovat vás o programu můžeme různými způsoby, jako například e-mailem, chatovými oznámeními Skypu, chatovými zprávami Skypu, zprávami od robota Skype nebo prostřednictvím zprávy SMS. Za přijetí oznámení prostřednictvím zprávy SMS se vám mohou účtovat příslušné poplatky za data či textové zprávy. Programová oznámení mohou zahrnovat následující:

  • žádost o doplňující informace o problémech, které jste ohlásili během vaší účasti v programu;
  • informace o nových beta-příležitostech, jako jsou například sestavy a aplikace, které jsou vám k dispozici v rámci programu;
  • průzkumy zaměřené na informace o vašich zkušenostech nebo posouzení vašeho zájmu a kvalifikace pro budoucí beta-příležitosti;
  • informace o novinkách a změnách;
  • informace o speciálních pobídkách, které jsou vám k dispozici během vaší účasti v programu.

Příjem těchto programových oznámení od společnosti Skype si můžete odhlásit tím, že se odhlásíte z programu.

V závislosti na nastavení profilu účtu Microsoft můžete obdržet také propagační e-maily, zprávy SMS, telefonní hovory a poštovní zásilky od společnosti Skype nebo Microsoft. Vždy budete mít na výběr, zda ve svému profilu účtu máte o propagační komunikaci zájem.

6. SOFTWARE

a.Práva na užívání. V souladu s těmito podmínkami smíte instalovat a používat jakýkoli počet kopií softwaru výhradně pro účely testování a hodnocení a poskytovat zpětnou vazbu společnosti Skype.

b. Rozsah práv. Předběžné verze technologií jsou dílem společnosti Microsoft chráněným autorskými právy a licence k nim je vám poskytována, nikoli prodávána. Společnosti Skype a Microsoft si vyhrazují veškerá práva (jako např. práva vyplývající ze zákonů na ochranu duševního vlastnictví), která nejsou v této dohodě výslovně udělena. Pokud vám platné právní předpisy neudělují práva nad rámec tohoto omezení, nesmíte (nejste oprávněni):

i. předávat výsledky testů typovou úlohou žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skype;

ii. obcházet žádná technická omezení, která vám umožňují používat předběžné verze technologií pouze určitým způsobem;

iii. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozložení softwaru, nebo se o to pokoušet, s výjimkou a pouze v rozsahu povoleném licenčními podmínkami, kterými se řídí používání komponent s otevřeným zdrojovým kódem, které mohou být v softwaru obsaženy;

iv. publikovat, kopírovat, pronajímat, převádět ani půjčovat předběžné verze technologií;

v. odstraňovat, minimalizovat, blokovat či upravovat jakákoli oznámení společností Microsoft a Skype nebo jejich dodavatelů v předběžných verzích technologií;

vi. používat předběžné verze technologií způsobem, který odporuje právním předpisům nebo vytváří či propaguje škodlivý software;

vii. pronajímat, poskytovat předběžné verze technologií na leasing ani půjčovat; ani přenášet nebo udělovat předběžné verze technologií nebo tuto smlouvu jiné třetí straně;

viii. používat vlastnosti předběžných verzí technologií způsobem, který by mohl narušovat jejich použití jinými osobami, nebo se pokoušet získat přístup ke službě, údajům, účtu či do sítě neoprávněným způsobem;

ix. používat předběžné verze jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit či narušit jakýkoli server společnosti Skype nebo Microsoft, nebo síť (sítě) připojené k jakémukoli serveru společnosti Skype nebo Microsoft.

7. APLIKACE, SLUŽBY A SOFTWARE TŘETÍCH STRAN

a. Předběžné verze technologií mohou obsahovat aplikace či software třetích stran, k nimž je vám udělena licence na základě této dohody nebo na základě jejich vlastních podmínek. Případné licenční podmínky, oznámení a potvrzení ohledně aplikací třetích stran mohou být přístupné v doprovodném souboru s oznámeními. Předběžné verze technologií mohou obsahovat software chráněný autorskými právy, k němuž se poskytuje licence na základě open source licencí s povinností dostupnosti zdrojového kódu. Kopie těchto licencí jsou obsažené v souboru s oznámeními o softwaru třetích stran nebo v jiném doprovodném souboru s oznámeními. Od společnosti Skype můžete získat kompletní odpovídající zdrojový kód, je-li tak požadováno na základě příslušné open source licence, posláním peněžní poukázky nebo šeku na 5 $ na adresu: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. V řádce pro zprávu u vaší platby uveďte prosím „zdrojový kód třetí strany pro Skype“. Kopii tohoto kódu můžete najít také na http://aka.ms/getsource.

b. Používání aplikací a služeb třetích stran. Předběžné verze technologií vám mohou umožnit přístup k produktům, službám, webovým stránkám, odkazům, obsahu, materiálům, hrám nebo aplikacím třetích stran (společnosti nebo osoby, které nejsou součástí společnosti Microsoft), nebo jejich získání („aplikace a služby třetích stran“). Aplikace a služby třetích stran vám mohou předložit zásady ochrany osobních údajů nebo po vás mohou požadovat přijetí dalších podmínek použití předtím, než budete moci aplikaci nebo službu třetích stran nainstalovat nebo použít. Před získáním nebo použitím aplikací nebo služeb třetích stran byste si měli pročíst případné další podmínky nebo zásady ochrany osobních údajů. Žádné další podmínky nemění žádné z těchto podmínek. Za své jednání s třetími stranami nesete odpovědnost vy. Společnost Skype ani Microsoft vám neposkytují licenci na duševní vlastnictví coby součást aplikací nebo služeb třetích stran a nenesou odpovědnost za informace poskytnuté třetími stranami.

8. KODEX CHOVÁNÍ

a. Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami souhlasíte také s dodržováním následujících pravidel po dobu používání těchto předběžných verzí technologií:

i. Nebudete dělat nic protizákonného.

ii. Nebudete se zapojovat do činností spojených se zneužíváním, ubližováním nebo s hrozbami ublížení dětem.

iii. Nebudete zasílat nevyžádané zprávy. Do kategorie nevyžádaných zpráv patří také hromadně rozesílané nevyžádané e-maily, příspěvky, žádosti o kontakt, textové zprávy SMS nebo rychlé zprávy.

iv. Nebudete veřejně zobrazovat nebo používat služby určené ke sdílení nevhodného obsahu nebo materiálu (zahrnující například nahotu, bestialitu, pornografii, urážlivý jazyk či násilné nebo kriminální činnosti).

v. Nebudete se zapojovat do činností, které jsou podvodné, falešné nebo zavádějící (např. žádat o peníze pod falešnou záminkou, vydávat se za někoho jiného, manipulovat se službami s cílem zvýšit počet přehrání nebo ovlivňovat hodnocení, postavení nebo komentáře).

vi. Nebudete obcházet žádná z omezení přístupu nebo dostupnosti služeb.

vii. Nebudete se zapojovat do činností, které jsou škodlivé pro vás, služby nebo ostatní (např. přenášet viry, nevyžádaně sledovat ostatní, zveřejňovat teroristické materiály, zveřejňovat nenávistné projevy nebo obhajovat násilí vůči druhým).

viii. Nebudete porušovat práva jiných (jako je např. neoprávněné sdílení hudby chráněné autorskými právy nebo jiného materiálu chráněného autorskými právy, další prodej nebo jiné šíření map Bing nebo fotografií).

ix. Nebudete se zapojovat do činností, které porušují soukromí jiných osob.

x. Nebudete pomáhat ostatním tato pravidla porušovat.

b. Vymáhání pravidel. Pokud tyto podmínky porušíte, můžeme vám předběžnou verzi technologií přestat poskytovat nebo můžeme zablokovat váš účet Microsoft. Můžeme také ve snaze prosadit tyto podmínky zablokovat doručování komunikace (například e-maily, sdílení souborů nebo okamžité zprávy) nebo můžeme dle našeho uvážení odstranit nebo odmítnout zveřejnění vašeho obsahu. Během vyšetřování okolností porušení těchto podmínek si společnost Skype vyhrazuje právo při řešení problému ověřit váš obsah. Není však v našich silách monitorovat všechny služby a ani se o to nebudeme pokoušet.

9. UKONČENÍ PROGRAMU

Účast v programu můžete kdykoli ukončit odinstalováním a odstraněním všech kopií předběžných verzí technologií, které vám byly poskytnuty v souvislosti s programem. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli ukončit váš přístup k některé nebo ke všem předběžným verzím technologií nebo programu bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu. Po ukončení programu nebudete moci nadále spouštět ani používat předběžné verze technologií a programové materiály a budete muset odstranit kopie předběžných verzí softwaru, které vám byly v souvislosti programem poskytnuty. Veškerá data shromážděná před ukončením může společnost Skype nadále používat.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

SPOLEČNOST SKYPE A JEJÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍ PŘEDBĚŽNÉ VERZE TECHNOLOGIÍ VE STAVU „JAK JSOU“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“. VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z JEJICH POUŽÍVÁNÍ NESETE VY. SPOLEČNOST SKYPE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. PODLE VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST SKYPE VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

SPOLEČNOST SKYPE NEKONTROLUJE, NEPROVĚŘUJE, NEREVIDUJE ANI NESCHVALUJE OBSAH, INFORMACE, ZPRÁVY, MATERIÁLY ANI PROJEKTY PŘÍSTUPNÉ Z PROGRAMU NEBO PROPOJENÉ JEHO PROSTŘEDNICTVÍM, ANI ZA NĚ NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST, A, VYJMA ZÁRUKY POSKYTNUTÉ VE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVĚ, SPOLEČNOST SKYPE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI TYPU OHLEDNĚ VÝŠE UVEDENÉHO ANI ZA VÝŠE UVEDENÉ NENESE ODPOVĚDNOST. VEŠKERÁ JEDNÁNÍ, KTERÁ MŮŽETE VÉST S TŘETÍMI STRANAMI, JSOU NA VAŠE RIZIKO.

SPOLEČNOST SKYPE ANI JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI TYPU, K NIMŽ DOŠLO V DŮSLEDKU NEMOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY DAT NEBO UŠLÉHO ZISKU, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ ŽALOBY O UZAVŘENÍ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, K NIMŽ DOŠLO NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ NEBO ČINNOSTI PROGRAMU, OBSAHU, POSKYTNUTÍ ČI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB, NEBO INFORMACÍ DOSTUPNÝCH Z PROGRAMU, NEBO V JEJICH SOUVISLOSTI.

Máte-li jakékoli podklady pro vymáhání škod navzdory předcházejícímu ustanovení o zřeknutí se záruk, můžete od společnosti Skype a jejich dodavatelů získat pouze náhradu za přímé škody maximálně do výše 5,00 amerických dolarů. Za jiné škody včetně následných škod, ušlého zisku, zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod nelze vymáhat náhradu. Toto omezení platí pro:

(a) vše, co se týká předběžných verzí technologií, obsahu (včetně kódu) na internetových stránkách třetích stran či aplikací třetích stran,

(b) nároky z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky nebo podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalosti nebo jiného občanskoprávního deliktu; nebo jakékoli jiné nároky; v každém případě v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Toto omezení platí i v případě, že společnost Skype věděla nebo měla vědět o možnosti vzniku škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo region neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

11. OZNÁMENÍ A POSTUP PRO VZNESENÍ NÁROKŮ V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM AUTORSKÝCH PRÁV

Podle hlavy 17 zákoníku Spojených států amerických (United States Code), paragrafu 512(c)(2) by měla být oznámení o porušení autorských práv posílána našemu určenému zástupci. NA DOTAZY, KTERÉ NEBUDOU RELEVANTNÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP, NEBUDE REAGOVÁNO. Viz Oznámení a postup pro vznesení nároků v souvislosti s porušením autorských práv na http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD HROMADNÉ ŽALOBY, POKUD ŽIJETE VE SPOJENÝCH STÁTECH

Tento oddíl se vztahuje na každý spor VYJMA SPORŮ SOUVISEJÍCÍCH S UPLATŇOVÁNÍM NEBO PLATNOSTÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ NÁLEŽEJÍCÍCH VÁM, SPOLEČNOSTI SKYPE ČI NAŠIM POSKYTOVATELŮM LICENCÍ. Pojmem „spor“ se rozumí jakýkoli spor, jednání nebo jiná rozepře mezi vámi a společností Skype ohledně programu (včetně jeho ceny) nebo této dohody bez ohledu na to, zda vznikly na základě smlouvy, záruky, občanskoprávního deliktu, ze zákona, směrnice, vyhlášky nebo na jakémkoli jiném právním či spravedlivém principu. „Spor“ bude mít nejširší možný zákonem povolený význam.

a.Oznámení o sporu. V případě sporu musíte vy nebo společnost Skype poskytnout druhé straně oznámení o sporu, což je písemné prohlášení obsahující jméno, adresu a kontaktní informace strany, která jej předává, skutkový základ sporu a požadovanou úlevu. Všechna oznámení o sporu musíte poslat prostřednictvím služeb U.S. Mail společnosti Microsoft Corporation na adresu: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Formulář je k dispozici na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Společnost Skype vám pošle oznámení o sporu prostřednictvím služeb U.S. Mail na vaši adresu, pokud ji budeme mít; v opačném případě na vaši e-mailovou adresu. Vy a společnost Skype se pokusíte vyřešit všechny spory skrze neformální vyjednávání do 60 dní od data odeslání oznámení o sporu. Po vypršení této 60denní lhůty můžete vy nebo společnost Skype zahájit rozhodčí řízení.

b.Okresní soud. Jakýkoli spor můžete předložit také soudu pro malé nároky v okrese vašeho bydliště (nebo v případě podnikání, vašeho hlavního místa podnikání) nebo v okrese King County, stát Washington, USA za předpokladu, že spor splňuje veškeré požadavky na projednání u soudu pro malé nároky. Žalobu můžete podat k soudu pro malé nároky bez ohledu na to, zda jste předtím zahájili neformální vyjednávání či nikoli.

c.Závazné rozhodčí řízení. Pokud spolu se společností Skype nenaleznete řešení všech sporů prostřednictvím neformálního vyjednávání ani u soudu pro malé nároky, veškerá další snaha k vyřešení sporu bude vedena výhradně závazným rozhodčím řízením, které podléhá ustanovením zákona Federal Arbitration Act („FAA“). Hromadná rozhodčí řízení nejsou povolena. Vzdáváte se práva na podání žaloby k soudu před soudcem nebo porotou (nebo účasti u soudu v pozici strany či člena skupiny). Namísto toho budou všechny spory rozhodnuty před nestranným rozhodčím soudcem, jehož rozhodnutí bude konečné s výjimkou omezeného práva na odvolání dle ustanovení FAA. Nález rozhodčího soudce může vykonat kterýkoli soud se soudní pravomocí nad stranami.

d.Upuštění od hromadné žaloby. Všechna řízení k vyřešení případných sporů u kteréhokoli soudu budou vedena výhradně individuálně. Ani vy ani společnost Skype nebudete usilovat o řešení sporu formou hromadné žaloby, žaloby prostřednictvím soukromého státního žalobce nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém by kterákoli ze stran jednala či zamýšlela jednat ve funkci zástupce. Žádné rozhodčí řízení nebo jiné řízení nebude sloučeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech zúčastněných stran se všemi rozhodčími řízeními nebo řízeními, kterých se to týká.

e.Proces rozhodčího řízení. Pouze pro americké zákazníky, všechna rozhodčí řízení budou vedena Americkou arbitrážní asociací (American Arbitration Association, „AAA“) dle jejích obchodních rozhodčích předpisů (nebo, pokud patříte mezi jednotlivce a používáte program k osobním nebo domácím účelům, nebo pokud je hodnota sporu menší nebo rovna 75 000 USD, pak bez ohledu na to, zda patříte mezi jednotlivce nebo jak program používáte, dle jejích spotřebitelských rozhodčích předpisů). Další informace naleznete na webu www.adr.org nebo zjistíte na telefonním čísle 1-800-778-7879. K zahájení rozhodčího řízení odešlete asociaci AAA formulář dostupný na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Souhlasíte s tím, že rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese vašeho bydliště (nebo v případě podnikání, vašeho hlavního místa podnikání) nebo v okrese King County, stát Washington, USA. Společnost Skype souhlasí s tím, že rozhodčí řízení zahájí pouze v okrese vašeho bydliště (nebo v případě podnikání, vašeho hlavního místa podnikání). Můžete požádat o telefonické nebo osobní slyšení za dodržení předpisů asociace AAA. V případě sporu týkajícího se částky 25 000 USD nebo nižší bude každé slyšení vedeno telefonicky, pokud rozhodčí soudce neshledá dobrý důvod vést namísto toho osobní slyšení. Rozhodčí soudce vám samostatně může přiznat stejné škody, jaké by mohl přiznat soud. Rozhodčí soudce může vydat zjišťovací rozsudek nebo soudní zákaz pouze vám samostatně a pouze v rozsahu nutném k uspokojení vašeho individuálního nároku.

f. Poplatky a platby za rozhodčí řízení.

i.Spory týkající se částky 75 000 USD nebo nižší. Společnost Skype okamžitě vrátí vaše přihlašovací poplatky a uhradí poplatky a výdaje spojené s asociací AAA a rozhodčím soudcem. Pokud odmítnete poslední písemnou nabídku společnosti Skype na vyrovnání učiněnou před jmenováním rozhodčího soudce („poslední písemná nabídka společnosti Skype na vyrovnání“), bude váš spor v plném rozsahu spadat do rozhodnutí rozhodčího soudce (nazývaného „rozhodčí rozhodnutí“), přičemž rozhodčí soudce vám přizná větší vyrovnání, než bylo v poslední písemné nabídce společnosti Skype na vyrovnání, potom společnost Skype: (i) uhradí vyšší částku rozhodčího rozhodnutí nebo 1 000 USD; (ii) uhradí přiměřené poplatky za vaše právní zastoupení, pokud vznikly; (iii) uhradí veškeré výdaje (včetně poplatků za odborné posudky), které vašemu právnímu zástupci vznikly z důvodu vyšetřování, přípravy a sledování vaší stížnosti v rozhodčím řízení. Rozhodčí soudce stanoví výši poplatků, nákladů a výdajů, pokud se na nich spolu se společností Skype nedohodnete.

ii.Spory převyšující částku 75 000 USD. Uhrazení přihlašovacích poplatků a poplatků a výdajů spojených s asociací AAA a rozhodčím soudcem se řídí předpisy asociace AAA.

iii.Spory týkající se jakékoli částky. U každého rozhodčího řízení, které zahájíte, bude společnost Skype požadovat své poplatky a výdaje spojené s asociací AAA a rozhodčím soudcem nebo vaše přihlašovací poplatky, které společnost Skype uhradila, pouze v případě, že rozhodčí soudce shledá rozhodčí řízení bezdůvodným nebo zahájeným z neoprávněného důvodu. U každého rozhodčího řízení, které zahájí společnost Skype, uhradí společnost Skype veškeré přihlašovací poplatky a poplatky a výdaje spojené s asociací AAA a rozhodčím soudcem. Společnost Skype od vás nebude požadovat své poplatky a výdaje za svého právního zástupce v žádném rozhodčím řízení. Poplatky a výdaje se nezapočítají při stanovení, jaké částky se spor týká.

iv.Nároky a spory musí být vzneseny do jednoho roku. Do míry povolené právními předpisy musí být případné nároky nebo spory, na něž se vztahuje oddíl 10, předány do jednoho roku k soudu pro malé nároky (oddíl 10b), k rozhodčímu řízení (oddíl 10c) nebo k soudu, pokud oddíl 10 umožňuje předat spor k soudu namísto k rozhodčímu řízení. Lhůta jednoho roku začíná běžet dnem, kdy mohl být nárok nebo spor poprvé přihlášen. Pokud takový nárok nebo spor není přihlášen během jednoho roku, je trvale promlčen.

v.Oddělitelnost. Pokud bude zjištěno, že upuštění od hromadné žaloby v oddílu 10d je protiprávní nebo nevymahatelné, ať už částečně nebo v celém rozsahu sporu, pak oddíl 10 nebude pro tyto části platný. Namísto toho budou tyto části odděleny a řešeny soudem, zatímco zbývající části rozhodčím řízením. Pokud bude zjištěno, že jakékoli další ustanovení oddílu 10 je protiprávní nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení odděleno, přičemž zbytek oddílu 10 zůstane i nadále v plné platnosti a účinnosti. vi. Rozpor s předpisy asociace AAA. V případě, že dojde k rozporu s obchodními rozhodčími předpisy nebo spotřebitelskými rozhodčími předpisy asociace AAA, je rozhodná tato dohoda.

vi.Rozpor s předpisy asociace AAA. V případě, že dojde k rozporu s obchodními rozhodčími předpisy nebo spotřebitelskými rozhodčími předpisy asociace AAA, je rozhodná tato dohoda.

g.Rozhodné právo. Veškeré nároky a spory, které se týkají programu nebo této dohody, včetně porušení smluvních nároků nebo nároků vyplývajících z místních zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži, zákonů o předpokládané záruce, bezdůvodného obohacení a občanskoprávního deliktu, bez ohledu na konflikt s právními principy, se řídí právním řádem státu nebo země/oblasti, kde žijete, kromě toho, že všechna ustanovení týkající se rozhodčího řízení se řídí zákonem FAA. Pokud jste program získali v jakékoli jiné zemi/oblasti, bude platit právní řád této země/oblasti. Tato dohoda popisuje konkrétní zákonná práva. Dle právních předpisů vašeho státu či země/oblasti můžete mít další práva, a to včetně práv spotřebitelských. Tato dohoda zmíněná další práva nemění, pokud jí to právní řád vašeho státu či země/oblasti nepovoluje.

13. PRÁVNÍ ÚČINKY

Tato dohoda popisuje konkrétní zákonná práva. Dle právních předpisů vaší země můžete mít další práva. Můžete mít také práva ve vztahu ke straně, od níž jste předběžné verze technologií získali. Tato dohoda vaše práva vyplývající z právních předpisů vaší země nemění, pokud jí to právní řád vaší země nepovoluje.

14. VIDEO STANDARDY

Předběžné verze technologií mohou obsahovat technologie vizuální komprese H.264/AVC, VC-1, a MPEG-4 Part 2, a MPEG-2. Pokud software obsahuje tyto technologie vizuální komprese, bude společnost MPEG LA, L.L.C. požadovat toto oznámení: TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ LICENCÍ AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL, A MPEG-2 VIDEO PATENT PORTFOLIO PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM KE (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („VIDEO STANDARDY“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 A MPEG-2 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM, KTERÝ SE ZABÝVÁ OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTÍ, A/NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, JENŽ MÁ LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ TOHOTO VIDEA. ŽÁDNÁ LICENCE PRO JINÉ POUŽITÍ SE NEPOSKYTUJE ANI SE NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C, VIZ WWW.MPEGLA.COM.

15. VÝVOZ

Jste povinni dodržovat veškeré vnitrostátní i mezinárodní vývozní předpisy a nařízení, které se vztahují k předběžným verzím technologií a které zahrnují omezení ohledně destinací, koncových uživatelů a koncového použití. Další informace najdete na adrese http://microsoft.com/exporting.

16. ÚPLNÁ DOHODA

Tato dohoda včetně všech dalších podmínek, které může společnost Microsoft poskytnout jako doplňky, aktualizace nebo aplikace třetích stran tvoří úplnou dohodu pro předběžné verze technologií.