1. Anvendelse af servicebetingelser for broadcasts

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Skype, er enhver brug af Skype-softwaren i et program (som defineret herunder), der skal broadcastes (som defineret herunder), underlagt nærværende servicebetingelser for broadcast.

Hvis du vil bruge Skype-softwaren i et program, der skal broadcastes, skal du acceptere nærværende servicebetingelser for broadcast.

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Skype, har du ikke tilladelse til at bruge Skype-softwaren i et program, der skal broadcastes, hvis du ikke accepterer servicebetingelserne for broadcast.

2. Identifikation af Skype i programmer, der skal broadcastes

Når du bruger Skype-softwaren i programmer, der broadcastes, accepterer du at overholde alle gældende betingelser i Retningslinjerne for Skype-broadcast  (som til enhver tid kan opdateres) og nedenstående yderligere betingelser, undtagen hvor dette er forbudt ved lov:

2.1 Lydprogrammer. For programmer, hvor der ikke broadcastes visuelle billeder, er følgende betingelser gældende:

(a) I programmer, hvor Skype-softwaren anvendes i femten (15) minutter eller mindre, skal du sende en identifikationsmeddelelse i begyndelsen og slutningen af programmet som beskrevet i Retningslinjerne for Skype-broadcast ;

(b) I programmer, hvor Skype-softwaren anvendes i mere end femten (15) minutter, skal du sende en identifikationsmeddelelse i begyndelsen og slutningen af programmet samt i løbet af programmet hvert 15. minut eller oftere som beskrevet i Retningslinjerne for Skype-broadcast ; og

(c) Hvis du ønsker, at et program skal indeholde en lyd, der skal repræsentere en særlig Skype-opkaldsfunktion eller -handling (eksempelvis, men ikke begrænset til, en "opkaldsbesvarelse"-lyd, når et opkald accepteres, eller en "opkaldsafslutning"-lyd, når et opkald afsluttes), må du kun bruge de Skype-lyde, der overdrages af Skype, og du skal endvidere overholde betingelserne vedrørende brugen af Skype-lyde, som er beskrevet i Retningslinjerne for Skype-broadcast. For at anmode om en Skype-lyd skal du kontakte: media@skype.net 

2.2 Audiovisuelle programmer. For så vidt angår audiovisuelle programmer, dvs. programmer, hvor det visuelle billede udsendes med et ledsagende lydsignal, hvor du anvender Skype-softwaren eller en videoafbildning af Skype-softwaren, er følgende betingelser gældende:

(a) Du skal hente Skype-logoet i skalerbart vektorformat herfra ;

(b) I programmer, der bruger eller indeholder en visuel afbildning af Skype-softwaren, skal Skype-logoet placeres på en sådan måde, at det fremstår tydeligt, skaleret i de rette proportioner og i en rimelig størrelse, så det er let at læse, og din brug af Skype-logoet skal overholde alle betingelser, som er angivet i Retningslinjerne for Skype-broadcast.

(c) Hvis du ønsker at efterligne en bestemt enhed i dit program, må du kun bruge den Skype-brugergrænseflade, der passer til enheden som angivet i Retningslinjerne for Skype-broadcast. Hvis du har brug for skabeloner og aktiver til Skype-brugergrænsefladen, kan du bede om dem her: media@skype.net ; og

(d) Hvis du ønsker, at et program skal indeholde en lyd, der skal repræsentere en særlig Skype-opkaldsfunktion eller -handling (eksempelvis, men ikke begrænset til, en "opkaldsbesvarelse"-lyd, når et opkald accepteres, eller en "opkaldsafslutning"-lyd, når et opkald afsluttes), må du kun bruge de Skype-lyde, der overdrages af Skype til dig, og du skal endvidere overholde betingelserne vedrørende brugen af Skype-lyde, som er beskrevet i Retningslinjerne for Skype-broadcast. For at anmode om en Skype-lyd skal du kontakte: media@skype.net 

3.1 Definitioner

3.1.1 " Broadcast" betyder at transmittere samtidigt til den almindelige befolkning via kendte og ukendte medier og formater, herunder, men ikke begrænset til, datakommunikationsnetværk, internettet, elektronisk e-mail-system, fjernsyn, radio eller satellitsystem, point-to-multipoint-transmission via traditionelle, trådløse eller fiberoptiske netværk, og omfatter for så vidt angår nærværende servicebetingelser for broadcast endvidere narrowcasting og multicasting.

3.1.2 " Program" betyder en lydbaseret eller visuel præstation, der foregår live eller er optaget på et tidligere tidspunkt.

3.2 Du erklærer og garanterer, at du er bemyndiget til at acceptere og opfylde vilkårene og bestemmelserne i nærværende servicebetingelser for broadcast. Du har ansvaret for at indhente alle rettigheder og betale alle licensgebyrer og andre omkostninger og udgifter, der opstår i forbindelse med programmet og broadcasten. Skype er i intet tilfælde ansvarlig for omkostninger eller udgifter af nogen art, der måtte påløbe i forbindelse med programmet eller broadcasten.

3.3 Du er ansvarlig for, for egen regning, at overholde alle gældende love vedrørende programmet og broadcasten. Du accepterer at friholde Skype, Skypes tilknyttede selskaber og Skypes medarbejdere for, og forsvare dem imod, enhver form for tab, omkostninger, erstatningsansvar, skader og udgifter (herunder rimelige udgifter til advokatsalærer og andre heraf følgende udgifter) af enhver art eller beskaffenhed, der måtte opstå som følge af (i) broadcastene og programmerne, (ii) din fremsigelse af urigtige oplysninger eller brud på vilkår i nærværende servicebetingelser for broadcast eller (iii) din overtrædelse eller misligholdelse af nogen som helst bestemmelse, aftale eller forpligtelse i nærværende servicebetingelser for broadcast.

3.4 Du skal udvise den fornødne omhu for at sikre, at programmer, broadcasts og/eller Skype-softwaren ikke: (i) anvendes som et middel til at angribe andre personer, organisationer, religioner, trosretninger eller sekter, (ii) indeholder meddelelser eller reklamer, der er forbudt ved lov, (iii) anvendes til at fremsige falske eller uberettigede påstande om produkter eller tjenester, (iv) indeholder indhold eller udtalelser, der er ærekrænkende, sjofle, profane, uanstændige, vulgære, frastødende eller stødende, enten i deres emne eller indhold, (v) indeholder vidnesbyrd, der ikke kan bekræftes, (vi) indeholder beskrivelser af eller henvisninger til forhold, der ikke anses som acceptable diskussionsemner i sociale grupper (f.eks. sjofelt og uanstændigt indhold) eller (vii) anvendes i forbindelse med reklamer eller udtalelser, der efter Skypes mening kan være skadelige eller belastende for offentlighedens, Skypes, hæderlige reklamers og anerkendte virksomheders interesser generelt.

3.5 De rettigheder, du tildeles i henhold til denne aftale, er ikke-eksklusive og kan tilbagekaldes. Du erhverver ingen rettigheder, adkomst eller interesse til eller i nogen af Skypes logoer, varemærker eller andre ophavsretlige tegn (fælles benævnt "Skype-varemærket"), og du anerkender hermed, for så vidt angår forholdet mellem dig og Skype, at Skype er eneindehaver af alle rettigheder, adkomster og interesser til eller i Skype-varemærket. Din brug af Skype-varemærket i henhold til denne aftale skal være til Skypes fordel. Skype forbeholder sig ret til at instruere dig i anvendelsen af Skype-varemærket og i, hvordan Skype-varemærket skal repræsenteres i løbet af programmerne. Skype kan endvidere forlange, at du ophører med at bruge Skype-varemærket, såfremt du, efter Skypes eget skøn, anvender det på en måde, Skype finder uacceptabel. Du skal, såfremt du får besked herpå, straks ophøre med at bruge Skype-varemærket (og hvis påbuddet vedrører et bestemt program, har du ikke længere tilladelse til at broadcaste eller give licens til at broadcaste programmet).

3.6 Skype forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre nærværende servicebetingelser for broadcast. Din fortsatte brug af Skype-softwaren, som du i henhold til nærværende aftale har tilladelse til, udgør din accept af at være bundet af vilkårene og betingelserne i de reviderede servicebetingelser for broadcast. Skype kan ikke holdes ansvarlig for eventuel skade, som ændringer af disse servicebetingelser for broadcast og/eller ophøret heraf måtte have forårsaget.

3.7 DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT DU HAR LÆST DISSE SERVICEBETINGELSER FOR BROADCAST OG FORSTÅR DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, VILKÅR OG BETINGELSER. VED AT BRUGE SKYPE-SOFTWAREN SOM DET I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ER TILLADT, AFGIVER DU DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, OG DU GIVER SKYPE DE RETTIGHEDER, DER FREMGÅR AF NÆRVÆRENDE AFTALE.

© Skype – sidst opdateret: 13. august 2014