1. Anvendelse af servicebetingelser for udsendelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Skype, er enhver brug af Skype-softwaren i et program (som defineret herunder), der skal udsendes (som defineret herunder), underlagt nærværende servicebetingelser for udsendelse.

Hvis du vil bruge Skype-softwaren i et program, der skal udsendes, skal du acceptere nærværende servicebetingelser for udsendelse.

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Skype, har du ikke tilladelse til at bruge Skype-softwaren i et program, der skal udsendes, hvis du ikke accepterer servicebetingelserne for udsendelse.

2. Identifikation af Skype i programmer, der skal udsendes

Når du bruger Skype-softwaren i programmer, der udsendes, accepterer du at overholde alle gældende betingelser i retningslinjerne for Skype-udsendelse (som til enhver tid kan opdateres) og nedenstående yderligere betingelser, undtagen hvor dette er forbudt ved lov:

2.1 Lydprogrammer. For programmer, hvor der ikke udsendes visuelle billeder, er følgende betingelser gældende:

(a) I programmer, hvor Skype-softwaren anvendes i femten (15) minutter eller mindre, skal du sende en identifikationsmeddelelse i begyndelsen og slutningen af programmet som beskrevet i retningslinjerne for Skype-udsendelse;

(b) I programmer, hvor Skype-softwaren anvendes i mere end femten (15) minutter, skal du sende en identifikationsmeddelelse i begyndelsen og slutningen af programmet samt i løbet af programmet hvert 15. minut eller oftere som beskrevet i retningslinjerne for Skype-udsendelse; og

(c) Hvis du ønsker, at et program skal indeholde en lyd, der skal repræsentere en særlig Skype-opkaldsfunktion eller -handling (eksempelvis, men ikke begrænset til, lyden af en “opkaldsbesvarelse”, når et opkald accepteres, eller lyden af en “opkaldsafslutning”, når et opkald afsluttes), må du kun bruge de Skype-lyde, der overdrages af Skype, og du skal endvidere overholde betingelserne vedrørende brugen af Skype-lyde, som er beskrevet i retningslinjerne for Skype-udsendelse. Du kan anmode om en Skype-lyd ved at kontakte: media@skype.net

2.2 Audiovisuelle programmer. For så vidt angår audiovisuelle programmer, dvs. programmer, hvor det visuelle billede udsendes med et ledsagende lydsignal, hvor du anvender Skype-softwaren eller en videoafbildning af Skype-softwaren, er følgende betingelser gældende:

(a) Du kan anmode om Skype-ikonet herfra;

(b) I programmer, der bruger eller indeholder en visuel afbildning af Skype-softwaren, skal Skype-logoet placeres på en sådan måde, at det fremstår tydeligt, skaleret i de rette proportioner og i en rimelig størrelse, så det er let at læse, og din brug af Skype-logoet skal overholde alle betingelser, som er angivet i retningslinjerne for Skype-udsendelse.

(c) Hvis du ønsker at efterligne en bestemt enhed i dit program, må du kun bruge den Skype-brugergrænseflade, der passer til enheden som angivet i retningslinjerne for Skype-udsendelse. Hvis du har brug for skabeloner og aktiver til Skype-brugergrænsefladen, kan du bede om dem her: media@skype.net og

(d) Hvis du ønsker, at et program skal indeholde en lyd, der skal repræsentere en særlig Skype-opkaldsfunktion eller -handling (eksempelvis, men ikke begrænset til, en “opkaldsbesvarelse”-lyd, når et opkald accepteres, eller en “opkaldsafslutning”-lyd, når et opkald afsluttes), må du kun bruge de Skype-lyde, der overdrages af Skype til dig, og du skal endvidere overholde betingelserne vedrørende brugen af Skype-lyde, som er beskrevet i retningslinjerne for Skype-udsendelse. Du kan anmode om en Skype-lyd ved at kontakte: media@skype.net

3. Generelle bestemmelser

3.1 Definitioner

3.1.1 “Udsendelse” betyder at transmittere samtidigt til den almindelige befolkning via kendte og ukendte medier og formater, herunder, men ikke begrænset til, datakommunikationsnetværk, internettet, elektronisk mailsystem, fjernsyn, radio eller satellitsystem, point-to-multipoint-transmission via traditionelle, trådløse eller fiberoptiske netværk, og omfatter for så vidt angår nærværende servicebetingelser for udsendelse endvidere narrowcasting og multicasting.

3.1.2 “Program” betyder en lydbaseret eller visuel præstation, der foregår live eller er optaget på et tidligere tidspunkt.

3.2 Du erklærer og garanterer, at du er bemyndiget til at acceptere og opfylde vilkårene og bestemmelserne i nærværende servicebetingelser for udsendelse. Du har ansvaret for at indhente alle rettigheder og betale alle licensgebyrer og andre omkostninger og udgifter, der opstår i forbindelse med programmet og udsendelsen. Skype kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for tab eller udgifter i forbindelse med programmet eller udsendelsen.

3.3 Du står for egen regning til ansvar for overholdelse af al gældende lovgivning for programmer og udsendelser. Du accepterer at friholde Skype, Skypes tilknyttede selskaber og Skypes medarbejdere for, og forsvare dem imod, enhver form for tab, omkostninger, erstatningsansvar, skader og udgifter (herunder rimelige udgifter til advokatsalærer og andre heraf følgende udgifter) af enhver art eller beskaffenhed, der måtte opstå som følge af (i) udsendelserne og programmerne, (ii) din fremsigelse af urigtige oplysninger eller brud på vilkår i denne aftale eller (iii) din overtrædelse eller misligholdelse af nogen som helst bestemmelse, aftale eller forpligtelse i nærværende aftale.

3.4 Du skal udvise den fornødne omhu for at sikre, at program, udsendelse og/eller Skype-softwaren ikke (i) anvendes som et middel til at angribe andre personer, organisationer, religioner, trosretninger eller sekter, (ii) indeholder meddelelser eller reklamer, der er forbudt ved lov, (iii) anvendes til at fremsige falske eller uberettigede påstande om produkter eller tjenester, (iv) indeholder indhold eller udtalelser, der er ærekrænkende, sjofle, profane, uanstændige, vulgære, frastødende eller stødende, enten i deres emne eller indhold, (v) indeholder vidnesbyrd, der ikke kan bekræftes, (vi) indeholder beskrivelser af eller henvisninger til forhold, der ikke anses som acceptable diskussionsemner i sociale grupper (f.eks. sjofelt og uanstændigt indhold) eller (vii) anvendes i forbindelse med reklamer eller udtalelser, der efter Skypes mening kan være skadelige eller belastende for offentlighedens, Skypes, hæderlige reklamers og anerkendte virksomheders interesser generelt.

3.5 Rettighederne, som du under disse forudsætninger gives, er ikke-eksklusive og kan trækkes tilbage. Du modtager ingen rettigheder, beføjelser eller ejendomsret til Skypes logoer, varemærker eller andre tegn på oprindelse (til sammen brandet “Skype”), og du accepterer hermed, at i forholdet mellem dig og Skype er Skype den eksklusive ejer af alle rettigheder, beføjelser og ejendomsret til brandet Skype. Din brug af Skype-varemærket i henhold til denne aftale skal være til Skypes fordel. Skype forbeholder sig ret til at instruere dig i anvendelsen af Skype-varemærket og i, hvordan Skype-varemærket skal repræsenteres i løbet af programmerne. Skype kan også instruere dig til at indstille brugen af brandet Skype i tilfælde af, at en sådan brug efter Skypes eget skøn er uacceptabel. I tilfælde heraf instrueres du til at indstille brugen af brandet Skype, og du skal øjeblikkelig gøre dette (og hvis en sådan instruktion er relateret til et bestemt program, vil du ikke længere have tilladelse til at udsende og licensere udsendelsen af et sådant program).

3.6 Skype forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre nærværende servicebetingelser for udsendelse. Din fortsatte brug af Skype-softwaren, som du i henhold til nærværende aftale har tilladelse til, udgør din accept af at være bundet af vilkårene og betingelserne i de reviderede vilkår og betingelser for udsendelse. Skype kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som ændringer af nærværende vilkår og betingelser for udsendelse og/eller ophøret heraf måtte forårsage.

3.7 DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT DU HAR LÆST NÆRVÆRENDE RETNINGSLINJER FOR UDSENDELSE OG FORSTÅR DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, VILKÅR OG BETINGELSER. VED AT BENYTTE SKYPE-SOFTWAREN AFGIVER DU DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, OG DU GIVER SKYPE DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER.

© Skype – sidst opdateret: 13. august 2014