ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ SKYPE

Σύνοψη

Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν έγγραφο και να το κατανοήσετε. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια βασικά σημεία στα οποία θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση:

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Το Λογισμικό δεν αντικαθιστά τη συμβατική γραμμή σταθερού τηλεφώνου ή τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου σας. Και ειδικότερα, με εξαίρεση τις πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5.6 των παρόντων Όρων (ισχύουν μόνο για το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών της Skype), το Λογισμικό δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Για να εξασφαλίσετε ότι θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να επιλέξετε μια εναλλακτική μορφή επικοινωνίας.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Σε κάποιες χώρες ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ: Εάν το Skype σάς εκχωρήσει έναν Αριθμό Skype (γνωστός στο παρελθόν ως «Online αριθμός») ή έναν Αριθμό Skype To Go, ο αριθμός αυτός δεν θα σας ανήκει και δεν θα έχετε το δικαίωμα να τον διατηρήσετε για πάντα. Το Skype μπορεί κατά καιρούς να χρειαστεί να αλλάξει ή να αποσύρει τους αριθμούς που σας έχει εκχωρήσει. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε ή να επιχειρήσετε να μεταφέρετε τον Αριθμό Skype ή τον Αριθμό Skype To Go σας σε κανέναν άλλον. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις εκχώρησης οι οποίες υποδεικνύονται κατά την αγορά ενός Αριθμού Skype, καθώς τυχόν μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρση του αριθμού. Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 19.1.

Η ΠΙΣΤΩΣΗ SKYPE ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 180 ΗΜΕΡΕΣ: Εάν αγοράσετε Πίστωση Skype, πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά από 180 ημέρες αδράνειάς της θα καθίσταται ανενεργή. Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 9.2.

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Εάν διαμένετε στις ΗΠΑ και έχετε επιλέξει την Πληρωμή μέσω κινητού (ανατρέξτε στην παράγραφο 20), τα δικαιώματά σας για την επίλυση μιας διαφοράς με τη Skype, τους εταιρικούς της συνεργάτες ή άλλους τρίτους παρόχους, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, επηρεάζονται από ρήτρα δεσμευτικής διαιτησίας και παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο 20.3.

1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ SKYPE

1.1 Οι εφαρμογές λογισμικού διαδικτυακής επικοινωνίας της Skype («Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών»), άλλες εφαρμογές λογισμικού με την επωνυμία "Skype" (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό Skype»), οι εφαρμογές λογισμικού με την επωνυμία "Qik" («Λογισμικό Qik») και κάθε σχετική τεκμηρίωση (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή), συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωμάτων, διορθώσεων, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και μελλοντικών εκδόσεών τους («Ενημερώσεις»), είτε διατίθενται δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό») σάς παραχωρούνται με δικαίωμα άδειας χρήσης (δεν πωλούνται) από τη Skype Software Sàrl.

1.2 Τα χαρακτηριστικά και τα προϊόντα που καθίστανται δωρεάν διαθέσιμα μέσω του Λογισμικού (εξαιρουμένων των προϊόντων ή των χαρακτηριστικών που διατίθενται δωρεάν μόνο σε δοκιμαστική βάση) («Δωρεάν Προϊόντα») σάς παρέχονται από τη Skype Software Sàrl.

1.3 Τυχόν πρόσθετα προϊόντα ή χαρακτηριστικά του Λογισμικού Skype ή του Λογισμικού Qik, ή άλλα προϊόντα με την επωνυμία "Skype" ή "Qik", για τα οποία καταβάλετε πληρωμή (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ή των χαρακτηριστικών που διατίθενται δωρεάν μόνο σε δοκιμαστική βάση) («Προϊόντα Επί Πληρωμή») σάς παρέχονται από τη Skype Communications Sàrl.

1.4 Οι «Ιστοχώροι Skype» περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες www.skype.com και www.qik.com (οι οποίες διαχειρίζονται από την Skype Communications Sàrl), καθώς και οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο εγκεκριμένο από τη Skype, ο οποίος συνδέεται με αυτούς τους Όρους.

1.5 Η ονομασία "Skype" αναφέρεται στη Skype Software Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Λουξεμβούργο ή στη Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Λουξεμβούργο, ανά περίπτωση.
Με τον όρο «Προϊόντα» νοούνται συνολικά τα Δωρεάν Προϊόντα και τα Προϊόντα Επί Πληρωμή.
Οι όροι «εσείς» ή «εσάς» αναφέρονται σε εσάς, τον καταχωρημένο κάτοχο του Λογαριασμού Χρήστη (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.1) και κάτοχο της άδειας χρήσης βάσει των παρόντων Όρων.

1.6 Η συμφωνία σας με τη Skype συνίσταται στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και σε τυχόν πολιτικές εύλογης χρήσης οι οποίες περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και σε Πρόσθετους Όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 14 (συνολικά καλούμενοι «Όροι»). Στον βαθμό που υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές εύλογης χρήσης ή οποιονδήποτε Πρόσθετο Όρο και στο παρόν έγγραφο, θα υπερισχύει το παρόν έγγραφο.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

2.1 Για να κατεβάσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους. Θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους (α) όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αποδοχής ή συμφωνίας με τους Όρους ή (β) όταν κατεβάζετε και/ή χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων για το αρχείο σας. Οι παρόντες Όροι παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής τους έως τη λύση της συμφωνίας από εσάς ή από τη Skype σύμφωνα με την παράγραφο 11.

2.2 Δεν μπορείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους: (α) εάν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype στη χώρα που βρίσκεστε ή διαμένετε ή (β) εάν δεν είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική συμφωνία με τη Skype.

2.3 Σε κάποιες χώρες, τα Προϊόντα ενδέχεται να σας παρέχονται από τον τοπικό συνεργάτη της Skype. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συγκεκριμένος τοπικός συνεργάτης μπορεί να σας ζητήσει να αποδεχτείτε τους δικούς του όρους υπηρεσίας («τοπικοί όροι»). Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στους εν λόγω τοπικούς όρους και στους παρόντες Όρους, οι τοπικοί όροι θα είναι καθοριστικοί ως προς αυτήν την ασυμφωνία.

 

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

3.1 Η Skype μπορεί κατά καιρούς να πραγματοποιεί αλλαγές στους παρόντες Όρους. Η Skype θα δημοσιεύει τις αλλαγές στη διεύθυνση www.skype.com/go/tou. Οι αλλαγές στις πολιτικές εύλογης χρήσης και/ή στους Πρόσθετους Όρους θα αναρτώνται στον αντίστοιχο Ιστοχώρο της Skype. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Επανεξετάζετε τους Όρους σε τακτική βάση. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η ρητή αποδοχή των Όρων ή η χρήση από μέρους σας του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της Skype μετά την ημερομηνία δημοσίευσης θα συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους ενημερωμένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους, μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με τη Skype σύμφωνα με την παράγραφο 11 παρακάτω.

4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 Άδεια χρήσης. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, σας παραχωρείται μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους ή εκχώρησής της, για τη λήψη και την εγκατάσταση του Λογισμικού σε προσωπικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή και για την προσωπική χρήση του Λογισμικού μέσω του ατομικού σας λογαριασμού χρήστη στο Skype ή στο Qik (όπως ισχύει) («Λογαριασμός Χρήστη»). Προς αποφυγή αμφιβολιών, (α) οι διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων που εργάζονται για λογαριασμό μιας εταιρείας μπορούν να κατεβάζουν και να εγκαθιστούν το Λογισμικό Skype σε προσωπικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό αυτής της εταιρείας και (β) επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στην εργασία σας. Η Skype διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει των παρόντων Όρων.

4.2 Περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται και συμφωνείτε ότι δεν θα προβαίνετε στις εξής ενέργειες:

(α) περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης σε τρίτους, πώληση, εκχώρηση, ενοικίαση, μίσθωση, εξαγωγή, εισαγωγή, διανομή ή μεταφορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων ως προς το Λογισμικό προς οποιονδήποτε τρίτο,

(β) ανάληψη της διεξαγωγής, πρόκληση, άδεια ή εξουσιοδότηση για τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξομοίωση, αθέμιτη παραβίαση, ανακάλυψη ή απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα ή πρωτοκόλλων του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματος ή χαρακτηριστικού του (παρά μόνο στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία),

(γ) αφαίρεση, απόκρυψη ή αλλοίωση τυχόν ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ειδοποιήσεων αποκλειστικότητας που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό,

(δ) χρήση του Λογισμικού ή πρόκληση χρήσης του Λογισμικού (ή οποιουδήποτε τμήματός του) ως μέρους εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών, ή για την παροχή αυτών σε τρίτους. Τα παραπάνω δεν αποκλείουν τη χρήση του Λογισμικού από μέρους σας για τη δική σας επαγγελματική επικοινωνία, δυνάμει της παραγράφου 4.1,

(ε) χρήση του Λογισμικού για άλλους σκοπούς πέραν της λήψης και της εγκατάστασής του, και με άλλα μέσα εκτός του Λογαριασμού Χρήστη σας.

4.3 Τεχνολογικά Προϊόντα Τρίτων Παρόχων. Εάν το Λογισμικό έχει φορτωθεί εκ των προτέρων, είναι ενσωματωμένο, συνδυάζεται, διανέμεται, ή χρησιμοποιείται ή λαμβάνεται μαζί με προϊόντα, υλικό, εφαρμογές λογισμικού, προγράμματα ή συσκευές τρίτων παρόχων («Τεχνολογικά Προϊόντα Τρίτων Παρόχων»), αποδέχεστε και αναγνωρίζετε τα εξής: (α) μπορεί να σας ζητηθεί να συνάψετε ξεχωριστή συμφωνία άδειας χρήσης με τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη ή κάτοχο της άδειας χρήσης των εν λόγω Τεχνολογικών Προϊόντων Τρίτων Παρόχων, (β) κάποια Προϊόντα και/ή λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα μέσω των Τεχνολογικών Προϊόντων Τρίτων Παρόχων και (γ) η Skype δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Λογισμικό θα είναι πάντα διαθέσιμο στα εν λόγω Τεχνολογικά Προϊόντα Τρίτων Παρόχων ή σε συνάρτηση με αυτά.

4.4 Ειδοποιήσεις Τρίτων Παρόχων. Το Λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει κώδικα τρίτων παρόχων, τον οποίο σας παραχωρεί με άδεια χρήσης η Skype, και όχι ο τρίτος πάροχος, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Οι ειδοποιήσεις για τον κώδικα τρίτων παρόχων, εάν υπάρχουν, διατίθενται μόνο προς ενημέρωσή σας. Τα σενάρια τρίτων παρόχων, τα οποία σχετίζονται με το Λογισμικό, επικαλούνται ή αναφέρονται από αυτό, σάς παραχωρούνται με άδεια χρήσης από τον τρίτο πάροχο στον οποίο ανήκει ο εν λόγω κώδικας, όχι από τη Skype.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ SKYPE

5.1 Εξοπλισμός: Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και τα Προϊόντα, θα χρειαστείτε μια ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο. Είστε υπεύθυνοι να παρέχετε το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή για την επικοινωνία, όπως ακουστικά, μικρόφωνα και διαδικτυακές κάμερες.

5.2 Χρήση του εξοπλισμού σας: Το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών χρησιμοποιεί τις δυνατότητες επεξεργασίας, τη μνήμη και το εύρος ζώνης του υπολογιστή σας (ή άλλης κατάλληλης συσκευής) μόνο για τον σκοπό της διευκόλυνσης της επικοινωνίας και την επίτευξη της σύνδεσης μεταξύ των χρηστών του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών. Εάν η χρήση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών από μέρους σας εξαρτάται από τη χρήση επεξεργαστή και εύρους ζώνης που ανήκει σε τρίτους ή τελεί υπό τον έλεγχό τους, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι έχετε την άδεια να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών εφόσον εξασφαλίσετε τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω χρήση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατά την αποδοχή των παρόντων Όρων έχετε εξασφαλίσει την εν λόγω συγκατάθεση.

5.3 Ενημερώσεις στο Λογισμικό: Η Skype μπορεί να ελέγχει αυτόματα την έκδοση του Λογισμικού Skype που χρησιμοποιείτε. Για να μπορέσετε να κατεβάσετε ή με άλλον τρόπο να επωφεληθείτε από τυχόν Ενημερώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε μια ενημερωμένη έκδοση των παρόντων Όρων. Το Skype δεν έχει καμία υποχρέωση να καθιστά διαθέσιμη οποιαδήποτε Ενημέρωση. Ωστόσο, το Skype μπορεί (α) να σας ζητήσει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε Ενημερώσεις ή (β) να κατεβάσει και να εγκαταστήσει κατά καιρούς Ενημερώσεις από το Skype αυτόματα, εκτός εάν έχετε επιλέξει (μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής σας Skype) να μην λαμβάνετε αυτόματες Ενημερώσεις. Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε Ενημερώσεις της Microsoft, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιείται αυτόματα λήψη ενημερώσεων του Λογισμικού Skype για Windows από την Microsoft Corporation ή από τους συνεργάτες και τις θυγατρικές της. Αυτές οι ενημερώσεις είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της συμβατότητας του λογισμικού, την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας ή διορθώσεων σφαλμάτων, ή την προσφορά νέων δυνατοτήτων, λειτουργιών ή εκδόσεων. Συμφωνείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις από τη Skype προκειμένου να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Skype και συμφωνείτε να αποδέχεστε τις εν λόγω Ενημερώσεις δυνάμει των παρόντων Όρων.

5.4 Αναστολή λειτουργίας, τεχνική βελτίωση και συντήρηση: Κατά καιρούς, η Skype μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσει συντήρηση ή να αναβαθμίσει το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους Ιστοχώρους του Skype, ή την υποκείμενη υποδομή που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους Ιστοχώρους της. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του Skype ή να περιορίσει τη χρήση σας σε κάποιο τμήμα ή στο σύνολο του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της Skype, έως ότου μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η συντήρηση και/ή η αναβάθμιση. Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό και εφόσον δεν απαιτείται επείγουσα παρέμβαση, το Skype θα δημοσιεύει εκ των προτέρων την ώρα και την ημερομηνία των εν λόγω αναστολών λειτουργίας ή περιορισμών χρήσης στον Ιστοχώρο της Skype. Δεν θα έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε αποζημίωση για τέτοιου είδους αναστολές λειτουργίας ή περιορισμούς χρήσης για οποιοδήποτε Λογισμικό, Προϊόν ή Ιστοχώρο της Skype.

5.5 Δεν παρέχεται πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης: Τα Προϊόντα και το Λογισμικό δεν προορίζονται για να υποστηρίξουν ή να μεταφέρουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης προς νοσοκομεία, αστυνομικές αρχές, μονάδες ιατρικής φροντίδας ή προς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που συνδέει τον χρήστη με προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή κέντρα κλήσης δημόσιας ασφάλειας («Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης»). Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις συμβατικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα Προϊόντα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) το Skype δεν απαιτείται να παρέχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης βάσει οποιουδήποτε ισχύοντα τοπικού και/ή εθνικού κανόνα, κανονισμού ή Νόμου, (ii) είναι δική σας ευθύνη να αγοράσετε, ξεχωριστά από τα Προϊόντα, συμβατικές υπηρεσίες ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας που παρέχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και (iii) το Λογισμικό και τα Προϊόντα δεν αντικαθιστούν την κύρια υπηρεσία τηλεφωνίας σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κλήσεις προς τον αποκλειστικό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» (για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στη διεύθυνση www.skype.com/go/emergency.

5.6 Δυνατότητα Περιορισμένων Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (μόνο για το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών, δεν ισχύει για το Λογισμικό Qik)

5.6.1 Σε πολύ περιορισμένο αριθμό χωρών και μόνο για συγκεκριμένες εκδόσεις και πλατφόρμες του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, το Skype θα προσπαθεί να παρέχει τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης ως αυτόνομη λειτουργία, αλλά δεν μπορεί να δεσμευτεί ως προς αυτό με κανέναν τρόπο. Κάντε κλικ εδώ για τη λίστα των χωρών («Χώρες όπου παρέχεται η δυνατότητα») και των εκδόσεων λογισμικού και άλλων πλατφορμών («Εκδόσεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα») όπου παρέχεται η δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το Skype. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το Skype δεν διατίθενται για καμία άλλη χώρα, έκδοση ή πλατφόρμα. Για τις κλήσεις σας προς Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, θα πρέπει να φροντίζετε να έχετε διαθέσιμες τις συμβατικές υπηρεσίες ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας, και να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το Skype μόνο ως έσχατη λύση. Ειδικότερα, λάβετε επίσης υπόψη σας ότι:

(i) τυχόν διακοπή παροχής ρεύματος, αστοχία μπαταρίας ή αστοχία σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία μιας κλήσης Skype, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεών σας προς τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους περιορισμούς ποιότητας που ορίζονται στην παράγραφο 5.9 παρακάτω μπορεί να επηρεάσει με άλλον τρόπο την επιτυχή σύνδεση της κλήσης.

(ii) στις περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιμες, οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών σε μια χώρα όπου παρέχεται η δυνατότητα ενδέχεται να μην λάβουν την ίδια προτεραιότητα στο δίκτυο σε σχέση με τις κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω των συμβατικών υπηρεσιών ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας.

(iii) εάν πραγματοποιηθεί η σύνδεση μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης με τον οποίο μιλάτε για την τοποθεσία σας, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην έκτακτη ανάγκη σας ο σωστός οργανισμός έκτακτης ανάγκης και να γνωρίζει πού μπορεί να σας βρει. Εάν δεν παράσχετε αυτές τις πληροφορίες όταν σας ζητηθούν, αναγνωρίζετε ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί και έτσι δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης που ζητήσατε μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών. Η Skype δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία της κλήσης έκτακτης ανάγκης σας υπό αυτές τις περιστάσεις.

(iv) εκτός από τις Χώρες όπου παρέχεται η δυνατότητα και τις Εκδόσεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα, το Skype δεν παρέχει τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα ή για ή σε σύνδεση με οποιοδήποτε Προϊόν ή μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας, συσκευής, υπηρεσίας ή λειτουργικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προϊόντων, πλατφορμών, συσκευών, υπηρεσιών ή λειτουργικών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους παρόχους μέσω των API του Skype, οποιουδήποτε κιτ ανάπτυξης λογισμικού του Skype ή με άλλον τρόπο).

5.6.2 Στις Χώρες όπου παρέχεται η δυνατότητα, θα πρέπει να διαμορφώνετε τη λειτουργικότητα των περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ορίζοντας την προεπιλεγμένη τοποθεσία σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στη σελίδα Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων) του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών στον υπολογιστή σας (εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση 4.1 για Windows (ή μεταγενέστερη) ή την έκδοση 2.8 για Mac OS X (ή μεταγενέστερη)). Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία της τοποθεσίας σας είναι σωστά και να τα ενημερώνετε εάν αλλάξει η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Το Skype δεν υποστηρίζει κλήσεις έκτακτης ανάγκης στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Όπου υποστηρίζεται η δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης, το Skype δεν θα σας χρεώνει για την πραγματοποίηση μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης και δεν χρειάζεται να έχετε υπόλοιπο Πίστωσης Skype. Εάν, ωστόσο, η χώρα σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης, τότε δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών και συμφωνείτε ότι δεν θα το κάνετε. Εάν, με την άδειά σας, κάποιος άλλος χρήστης χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό Χρήστη σας, αποτελεί δική σας ευθύνη να τον ενημερώσετε για τις περιορισμένες συνθήκες υπό τις οποίες διατίθεται η δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

5.7 Περιεχόμενο Επικοινωνιών: Η Skype δεν αποτελεί την πηγή του περιεχομένου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του Λογισμικού, δεν το επαληθεύει, δεν το υιοθετεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι' αυτό. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, αποδέχεστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε μπορεί να μεταδοθεί στον παραλήπτη της επικοινωνίας σας. Το περιεχόμενο των επικοινωνιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς, μπορεί να εκτεθείτε σε προσβλητικό, παράνομο, ακατάλληλο για ανηλίκους, άσεμνο, απρεπές ή άλλως επιλήψιμο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των επικοινωνιών μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία ανήκουν σε τρίτους παρόχους. Για το περιεχόμενο που επιλέγετε να κοινοποιήσετε και να προσπελάσετε μέσω του Λογισμικού υπεύθυνοι είστε εσείς. Συγκεκριμένα, έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν υποβάλετε υλικό το οποίο (i) προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προστατεύεται από εμπορικό μυστικό ή υπόκειται σε δικαιώματα αποκλειστικότητας τρίτων παρόχων, όπως δικαιώματα προστασίας απορρήτου και δημοσιότητας, εκτός εάν εσείς είστε ο κάτοχος αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε άδεια από τον νόμιμο κάτοχό τους, (ii) είναι ψευδές ή παραπλανητικό, (iii) είναι προσβλητικό, παράνομο, ακατάλληλο για ανηλίκους, άσεμνο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ως προς τη φυλή ή την εθνικότητα ή ενθαρρύνει συμπεριφορές που θεωρούνται ποινικά αδικήματα, εγείρει αστικές ευθύνες, παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία ή είναι άλλως επιλήψιμο, (iv) αποτελεί διαφήμιση ή προσπάθεια προσέλκυσης πελατών ή (v) αναφέρεται ψευδώς ότι προέρχεται από άλλο άτομο. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση) να εξετάζει το περιεχόμενο για τον σκοπό της επιβολής των παρόντων Όρων. Η Skype μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείει, να αποτρέπει την παράδοση ή να αφαιρεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το περιεχόμενο επικοινωνιών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προστατεύσει το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους πελάτες της ή να επιβάλει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η Skype μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρεί το εν λόγω περιεχόμενο και/ή να τερματίζει την ισχύ των παρόντων Όρων και του Λογαριασμού Χρήστη σας, εάν χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους.

5.8 Ειδοποίηση και αφαίρεση Εάν η Skype λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση ότι κάποιο υλικό που έχετε αναρτήσει, φορτώσει, επεξεργαστεί, φιλοξενήσει, κοινοποιήσει και/ή δημοσιεύσει στον Ιστοχώρο της Skype ή μέσω του Λογισμικού (εξαιρουμένων των ιδιωτικών σας επικοινωνιών) («Υποβεβλημένο Υλικό») είναι ακατάλληλο, παραβιάζει τυχόν δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ή εάν η Skype επιθυμεί να αφαιρέσει το Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό για οποιονδήποτε λόγο, η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αυτόματα αυτό το Υποβεβλημένο Υλικό για οποιονδήποτε λόγο αμέσως ή εντός άλλου χρονικού διαστήματος που μπορεί να αποφασίζεται κατά καιρούς από τη Skype, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Το Υποβεβλημένο Υλικό θα πρέπει να αφαιρείται χωρίς καμία παραδοχή ευθύνης και με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων, διορθωτικών ή υπερασπιστικών ενεργειών, τα οποία εκφράζονται ρητά. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skype δεν έχει καμία υποχρέωση να επανατοποθετεί το εν λόγω Υποβεβλημένο Υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Εάν το Υποβεβλημένο Υλικό παραβιάζει ή εάν πιστεύετε ότι το Υποβεβλημένο Υλικό παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμά σας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) ή είναι παράνομο, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, ακολουθώντας τη διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης. Για να δείτε τη Διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης, κάντε κλικ εδώ. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και να αναζητά περαιτέρω στοιχεία προκειμένου να επαληθεύσει τα παράπονά σας. Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις συνέπειες που προκύπτουν από τα παράπονά σας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αφαίρεσης ή του αποκλεισμού του Υποβεβλημένου Υλικού) και αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλα τα παράπονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές διαδικασίες. Τυχόν ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες από μέρους σας μπορεί να εγείρουν αστικές και ποινικές ευθύνες.

5.9 Ποιότητα: Η Skype δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή οι Ιστοχώροι της θα λειτουργούν πάντα χωρίς διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των επικοινωνιών σας και τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων (ανάλογα με τα Προϊόντα που χρησιμοποιούνται) ή των Ιστοχώρων της Skype και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστοχία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: το τοπικό σας δίκτυο, το τείχος προστασίας σας, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου σας, το δημόσιο διαδίκτυο, το ιδιωτικό τηλεφωνικό σας δίκτυο και η παροχή ρεύματός σας. Η Skype δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν διαταραχές, διακοπές ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από αστοχία ή ανεπάρκεια οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πέραν του ελέγχου της.

5.10 Αλλαγές στα Προϊόντα: Η Skype βελτιώνει συνεχώς το Λογισμικό και τα Προϊόντα και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει κατά καιρούς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αντίστοιχα, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα Προϊόντα και η λειτουργικότητα του Λογισμικού ενδέχεται να διαφέρουν κατά καιρούς. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση των Προϊόντων και του Λογισμικού και οι περιγραφές χαρακτηριστικών διατίθενται στον Ιστοχώρο της Skype. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή στο Λογισμικό και τα Προϊόντα, μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με τη Skype σύμφωνα με την παράγραφο 11. Μπορεί να χρειαστεί να αναβαθμίσετε σε μια νέα έκδοση προκειμένου να απολαύσετε τα οφέλη ορισμένων Προϊόντων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ορισμένα Προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια χρήσης ή γεωγραφικούς περιορισμούς, τα οποία μπορεί να διαφέρουν κατά καιρούς. Παρακαλούμε ελέγχετε τον Ιστοχώρο της Skype για λεπτομέρειες σχετικά με τους τρέχοντες περιορισμούς χρήσης που ισχύουν για τα Προϊόντα που χρησιμοποιείτε.

5.11 Αυτόκλητες ιδέες Η Skype δεν εξετάζει και δεν αποδέχεται αυτόκλητες προτάσεις ή ιδέες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιδεών για νέα προϊόντα, τεχνολογιών, προωθητικών ενεργειών, ονομάτων προϊόντων, σχολίων για προϊόντα και βελτιώσεων των προϊόντων («Αυτόκλητα Σχόλια»). Εάν στείλετε οποιοδήποτε Αυτόκλητο Σχόλιο στη Skype μέσω του Ιστοχώρου της Skype ή με διαφορετικό τρόπο, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skype δεν θα έχει καμία υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας αναφορικά με το Αυτόκλητο Σχόλιο.

5.12 Αναφορές Ορισμένα τμήματα των Ιστοχώρων της Skype ή του Λογισμικού ενδέχεται να ζητούν γραπτές συστάσεις ή αναφορές προβλημάτων, όπως τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αναφοράς προβλημάτων («Αναφορές»). Διαβάζετε προσεκτικά τυχόν συγκεκριμένους όρους οι οποίοι διέπουν τις εν λόγω Αναφορές. Οι Αναφορές θα θεωρούνται ιδιοκτησία της Skype. Η Skype θα έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία του συνόλου της τεχνογνωσίας ή των από τούδε και στο εξής υφιστάμενων δικαιωμάτων σχετικά με τις Αναφορές σε ολόκληρο τον κόσμο και για πάντα και θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τις Αναφορές για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση προς τον πάροχο των Αναφορών. Όλες οι Αναφορές που στέλνετε στη Skype δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές και η Skype δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν κοινοποίησή τους.

5.13 Σύνδεσμοι Μπορείτε να αναρτάτε συνδέσμους προς τον Ιστοχώρο της Skype από άλλον δικό σας ιστοχώρο, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και ότι δεν θα βλάψετε τη φήμη μας ή δεν θα την εκμεταλλευτείτε. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε συνδέσμους με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκρισης ή υιοθέτησης από τη Skype, εφόσον δεν υπάρχει. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε τον Ιστοχώρο σε πλαίσιο μέσα σε έναν οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο. Το Skype παρέχει την επιλογή της χρήσης του flash player της επωνυμίας Qik, το οποίο μπορείτε να ενσωματώσετε στον δικό σας προσωπικό, μη εμπορικό ιστοχώρο για χρήση κατά την πρόσβαση σε υλικό του Ιστοχώρου της Skype με την επωνυμία Qik. Η Skype μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την άδεια για συνδέσμους προς τους Ιστοχώρους της, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, και θα σας ενημερώσει ως προς αυτό.

6. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

6.1 Λογαριασμός Χρήστη. Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Λογισμικό Skype και το Λογισμικό Qik, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό χρήστη και να επιλέξετε μια ταυτότητα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Σας συνιστούμε να επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης που δεν είναι εύκολο να παραβιαστούν και που αποτελούνται από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας. Εσείς οι ίδιοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας. Για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και να μην τον κοινοποιείτε σε οποιονδήποτε τρίτο ή να μην τον χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε ιστοχώρους ή υπηρεσίες τρίτων. Εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει αμέσως να τον αλλάζετε προκειμένου να προστατεύσετε την ασφάλεια του Λογαριασμού Χρήστη σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν θα απαντάτε σε αυτόκλητα αιτήματα για στοιχεία πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης ή άλλα δεδομένα. Η Skype δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου 6.1.

6.2 Νόμιμη χρήση: Η χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και των Ιστοχώρων της Skype πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη λήψη και τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της Skype. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι σας επιτρέπεται από τον Νόμο να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

6.3 Απαγορευμένη χρήση: Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε στα εξής:

(α) αναχαίτιση ή παρακολούθηση, καταστροφή ή τροποποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας η οποία δεν προορίζεται για εσάς,

(β) χρήση οποιουδήποτε είδους προγράμματος («αράχνη»-spider, ιός, «σκουλήκι»-worm, «δούρειος ίππος»-trojan horse, «ωρολογιακή βόμβα»-time bomb) ή οποιωνδήποτε άλλων κωδικών ή οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για παραμόρφωση, διαγραφή, καταστροφή, απομίμηση ή αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού, των Προϊόντων, των Ιστοχώρων της Skype, της επικοινωνίας ή των πρωτοκόλλων,

(γ) αποστολή αυτόκλητων επικοινωνιών (γνωστές και ως «ανεπιθύμητη αλληλογραφία», "SPAM", "SPIM" ή "SPIT") ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της Skype για τους σκοπούς της υποκλοπής (phishing) ή της παραπλάνησης (pharming) ή του ψευδούς ισχυρισμού συνεργασίας με άλλο άτομο ή οντότητα,

(δ) έκθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους σε υλικό το οποίο είναι προσβλητικό, ακατάλληλο για ανηλίκους, απρεπές ή άλλως επιλήψιμο με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της Skype για την πρόκληση ή με την πρόθεση πρόκλησης αμηχανίας ή δυσαρέσκειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για απειλή, παρενόχληση ή παραβίαση απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή

(στ) χρήση (ακόμα και στο πλαίσιο της ταυτότητας χρήστη και/ή της εικόνας προφίλ σας) οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου το οποίο υπόκειται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν έχετε άδεια χρήσης ή έγκριση από τον κάτοχο αυτών των δικαιωμάτων, ή

(ζ) συλλογή οποιωνδήποτε πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων λογαριασμών, από το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους Ιστοχώρους της Skype,

(η) αρνητική επίδραση ή απόπειρα αρνητικής επίδρασης στη διαθεσιμότητα του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της Skype, όπως επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης (Denial of service -DOS) ή κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης (Distributed denial of service -DDoS),

(θ) χρήση ή εκκίνηση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προγραμμάτων «ρομπότ», «αραχνών» ή προγραμμάτων ανάγνωσης εκτός σύνδεσης που αποκτούν πρόσβαση στο Λογισμικό, στα Προϊόντα ή στους Ιστοχώρους της Skype. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αποδέχεστε ότι η Skype παραχωρεί στους φορείς λειτουργίας δημοσίων μηχανών αναζήτησης άδεια να χρησιμοποιούν προγράμματα «αράχνες» για την αντιγραφή υλικού από τον Ιστοχώρο της Skype, για τον αποκλειστικό σκοπό της δημιουργίας δημόσια διαθέσιμων δεικτών του υλικού με δυνατότητα αναζήτησης, αλλά όχι προσωρινών μνημών ή αρχείων του εν λόγω υλικού. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτές τις εξαιρέσεις ανά πάσα στιγμή.

6.4 Υποβεβλημένο Υλικό Παρακαλούμε συμπεριφερθείτε με σεβασμό όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δυνατότητα των Ιστοχώρων ή του Λογισμικού της Skype, όπως φόρουμ, ιστολόγια, λειτουργίες email, φιλοξενία βίντεο, κοινή χρήση και/ή δημοσίευση, ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία στους Ιστοχώρους της Skype ή του Λογισμικού Skype που σας επιτρέπει να αναρτάτε, να φορτώνετε, να επεξεργάζεστε, να φιλοξενείτε, να κοινοποιείτε και/ή να δημοσιεύετε περιεχόμενο. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) χρησιμοποιώντας τους Ιστοχώρους και/ή το Λογισμικό της Skype μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικό ή απρεπές και αναλαμβάνετε τη σχετική ευθύνη, (ii) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, και η Skype δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο δημιουργείτε, υποβάλλετε, αναρτάτε ή δημοσιεύετε στους Ιστοχώρους ή μέσω του Λογισμικού της Skype, (iii) η Skype δεν εγγυάται καμία εμπιστευτικότητα αναφορικά με Υποβεβλημένο Υλικό, είτε έχει δημοσιευτεί είτε όχι, (iv) η Skype δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Ιστοχώρων ή του Λογισμικού της Skype από μέρους σας και κάθε Υποβεβλημένο Υλικό αποτελεί ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Υποβεβλημένο Υλικό. Η Skype δεν υιοθετεί κανένα Υποβεβλημένο Υλικό ή καμία άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτό και αποποιείται ρητά οποιασδήποτε και κάθε ευθύνης σε σύνδεση με το Υποβεβλημένο Υλικό.

Αναφορικά με το Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι εσείς ο ίδιος

(i) είστε ιδιοκτήτης ή κατέχετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης, τα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις και τις εγκρίσεις για να χρησιμοποιείτε και να εξουσιοδοτείτε τη Skype να χρησιμοποιεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά, τις ευρεσιτεχνίες και άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα αποκλειστικότητας για και προς κάθε Υποβεβλημένο Υλικό, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και

(ii) έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, παραχώρηση και/ή άδεια κάθε ξεχωριστού ατόμου που μπορεί να αναγνωριστεί στο Υποβεβλημένο Υλικό για να χρησιμοποιείτε το όνομά του και/ή να παραπέμπετε σε αυτό, ώστε να σας επιτρέπεται να το εντάσσετε και να το χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που αναφέρεται στους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, να αναρτάτε ή να χρησιμοποιείτε κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, μουσική, ήχους, εικονίδια ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή πηγή («Περιεχόμενο Τρίτων»), χωρίς συγκεκριμένη άδεια από τον κάτοχο. Το εν λόγω Περιεχόμενο τρίτων μπορεί να προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω περιεχομένου μπορεί να αντιτίθενται στη χρήση του. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, χωρίς να έχετε πρώτα εξασφαλίσει την άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω περιεχομένου.

Με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που διέπονται από τους Πρόσθετους Όρους (όπως καθορίζεται παρακάτω), εάν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε να φορτώσετε ή να αναρτήσετε Υποβεβλημένο Υλικό στους Ιστοχώρους ή μέσω του Λογισμικού της Skype (εξαιρουμένων των Αναφορών και του περιεχομένου των επικοινωνιών σας), παραχωρείτε αυτόματα στη Skype μια μη αποκλειστική, παγκόσμια άδεια χρήσης για πάντα, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους και μεταφοράς για όλα τα δικαιώματα χρήσης, επεξεργασίας, τροποποίησης, ένταξης, ενσωμάτωσης, προσαρμογής, καταγραφής, δημόσιας εκτέλεσης, προβολής, μετάδοσης και αναπαραγωγής του Υποβεβλημένου Υλικού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εμπορικών σημάτων που σχετίζονται με αυτό, σε σχέση με τους Ιστοχώρους της Skype και το Λογισμικό και τα Προϊόντα της Skype, ακόμα και για τον σκοπό της προώθησης ή της αναδιανομής τμήματος ή ολόκληρων των Ιστοχώρων της Skype και/ή του Λογισμικού ή των Προϊόντων, σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα που είναι γνωστά επί του παρόντος ή θα επινοηθούν εφεξής. Επίσης, παραχωρείτε δια του παρόντος σε κάθε χρήστη του Ιστοχώρου της Skype και/ή του Λογισμικού ή των Προϊόντων της Skype μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης για πρόσβαση στο Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό μέσω του Ιστοχώρου της Skype και/ή του Λογισμικού ή των Προϊόντων, και για χρήση, αντιγραφή, διανομή, προετοιμασία παράγωγων έργων, προβολή, εκτέλεση και μετάδοση του εν λόγω Υποβεβλημένου Υλικού αποκλειστικά όπως επιτρέπεται μέσω της λειτουργικότητας των Ιστοχώρων της Skype και/ή του Λογισμικού ή των Προϊόντων και δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσης. Επιπλέον, παραιτείστε οποιουδήποτε επονομαζόμενου «ηθικού δικαιώματος» για και προς το Υποβεβλημένο Υλικό, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε ή να δημοσιεύετε μέσω του Ιστοχώρου ή του Λογισμικού της Skype οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, απεχθές, αποτελεί παραβίαση απορρήτου, είναι άσεμνο, καταχρηστικό, παράνομο, ρατσιστικό, προσβλητικό, ακατάλληλο για ανηλίκους ή αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού μυστικού τρίτου παρόχου, ή το οποίο θα παραβίαζε με διαφορετικό τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου παρόχου ή θα ενέγειρε αστικές ή ποινικές ευθύνες. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να υποβάλετε ή να δημοσιεύετε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο περιέχει ψεύδη ή παραπλανητικές δηλώσεις, προσελκύει κεφάλαια ή υπηρεσίες, περιέχει διαφημίσεις, προωθητικά υλικά, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, spam, αλυσιδωτές επιστολές (chain letter) ή οποιαδήποτε μορφή προσέλκυσης, δηλώνει ψευδή προέλευση ή περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σχεδιασμένο να βλάψει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή. Συμφωνείτε να μην προσεγγίζετε, για εμπορικούς σκοπούς, οποιονδήποτε χρήστη του Ιστοχώρου ή του Λογισμικού της Skype, αναφορικά με το Υποβεβλημένο από εκείνον Υλικό. Συμφωνείτε να μην παρακάμπτετε, απενεργοποιείτε ή άλλως παρεμβαίνετε στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ιστοχώρου ή του Λογισμικού της Skype ή στα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου τους.

6.5 Τα στοιχεία σας: Κατά καιρούς, το Skype ενδέχεται να σας ζητάει πληροφορίες με σκοπό να σας παράσχει Λογισμικό ή Προϊόντα. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ενημερωμένες και ακριβείς.

6.6 Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση. Το Λογισμικό και τα Προϊόντα προορίζονται για δική σας ατομική χρήση. Δεν επιτρέπεται να μεταπωλείτε ή να εμπορεύεστε το Λογισμικό και/ή τα Προϊόντα σε οποιονδήποτε τρίτο.

6.7 Περιορισμοί εξαγωγής: Το Λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται σε διεθνείς κανόνες που διέπουν την εξαγωγή λογισμικού. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες που ισχύουν για το Λογισμικό, καθώς και με τους περιορισμούς για τον τελικό χρήστη, την τελική χρήση και τους προορισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από εθνικές κυβερνήσεις ή παρόμοιους φορείς και τους περιορισμούς σχετικά με τα έθνη όπου ισχύει απαγόρευση εξαγωγών (εμπάργκο). Στις ΗΠΑ, το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών ελέγχεται βάσει του ECCN 5D992 των Κανονισμών Διαχείρισης Εξαγωγών (Export Administration Regulations -"EAR") βάσει του Αριθμού Καταχώρισης Κρυπτογράφησης (Encryption Registration Number -"ERN") R100351 και, κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται να εξάγεται ή να επανεξάγεται από τις ΗΠΑ ή να λαμβάνεται από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα η οποία τελεί υπό έλεγχο για λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας βάσει των κανονισμών EAR. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Κούβα, η Συρία και το Σουδάν. Περαιτέρω, το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών δεν επιτρέπεται να εξάγεται ή να επανεξάγεται από τις ΗΠΑ ή να λαμβάνεται από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα των ΗΠΑ ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm και στους κανονισμούς EAR Μέρος 736. Η Skype σάς διαθέτει το Λογισμικό προς λήψη μόνο με την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνετε ότι δεν εμπίπτετε στους ως άνω περιορισμούς και ότι η λήψη από μέρους σας δεν παραβιάζει με άλλον τρόπο τους κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών και τα περιοριστικά μέτρα των ΗΠΑ.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7.1 Το Λογισμικό, τα Προϊόντα και οι Ιστοχώροι της Skype περιέχουν αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσίες και Συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

7.2 Το περιεχόμενο και η σύνθεση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στους Ιστοχώρους της Skype (εξαιρουμένων των Υποβεβλημένων Υλικών), όπως ήχοι, κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά μηνύματα, ψηφιακές λήψεις και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία της Skype, των συνεργατών ή των αδειοδόχων της και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ και παγκοσμίως. Το εν λόγω προστατευμένο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται χωρίς τη ρητή άδεια της Skype. Μπορείτε να κατεβάζετε και να πραγματοποιείτε προσωπική, μη εμπορική χρήση του Υποβεβλημένου Υλικού που εμφανίζεται ως σύνδεσμος «λήψη» ή με παρόμοιο τρόπο, στη διεύθυνση www.qik.com. Η Skype διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στους Ιστοχώρους της Skype.

7.3 Η Skype και/ή οι αδειοδόχοι της διατηρούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Λογισμικού, των Προϊόντων και των Ιστοχώρων της Skype και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων τους (είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου). Δεν θα προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να διακινδυνεύετε, να περιορίζετε ή να παρεμβαίνετε στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Skype ως προς το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype.

7.4 Η επωνυμία "Skype", τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα και λογότυπα, καθώς και το λογότυπο "S" αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Skype. Η Skype έχει καταθέσει και υποβάλει αιτήσεις για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων της σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Τα εμπορικά σήματα και το εμπορικό περίβλημα της Skype δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της Skype, με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος διασύρει ή δυσφημεί τη Skype. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στη Skype ή σε κάποια από τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες και εμφανίζονται στον παρόντα ιστοχώρο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν επιτρέπεται και δεν θα καταχωρείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, λογότυπο, όνομα τομέα ή οποιοδήποτε άλλο όνομα ή σήμα που ενσωματώνει κάποια πνευματική ιδιοκτησία της Skype (εν όλω ή εν μέρει) ή που είναι παρόμοιο και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των σημάτων της Skype, δείτε επίσης τις Κατευθυντήριες οδηγίες για τα εμπορικά σήματα της Skype.

8. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

8.1 Κλήση τηλεφώνων και αριθμών ειδικής χρέωσης με Πίστωση Skype:

(i) Κλήσεις προς σταθερά και κινητά: Οι πληρωτέες χρεώσεις για την κλήση τηλεφώνων (εκτός συνδρομής) περιλαμβάνουν μια χρέωση σύνδεσης (χρεώνεται μία φορά ανά κλήση) και μια χρέωση ανά λεπτό, όπως ορίζεται στη διεύθυνση www.skype.com/go/allrates. Μετά από διάρκεια 4 ωρών, όλες οι κλήσεις θα αποσυνδέονται και θα απαιτείται εκ νέου κλήση, για την οποία θα επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση σύνδεσης.

(ii) Αριθμοί ειδικής χρέωσης: Οι πληρωτέες χρεώσεις για την κλήση αριθμών ειδικής χρέωσης περιλαμβάνουν μια χρέωση ανά λεπτό, η οποία ορίζεται στη διεύθυνση www.skype.com/go/rates-premium. Δεν επιβάλλεται χρέωση σύνδεσης.

(iii) Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις για την κλήση τηλεφώνων και αριθμών ειδικής χρέωσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί, αναρτώντας τις εν λόγω αλλαγές στη διεύθυνση www.skype.com/go/allrates. Η νέα χρέωση θα ισχύει για την επόμενη αγορά σας, μετά τη δημοσίευση των νέων χρεώσεων. Παρακαλούμε ελέγχετε τις τρέχουσες χρεώσεις προτού πραγματοποιήσετε την κλήση σας. Εάν δεν αποδέχεστε τις νέες χρεώσεις, μην πραγματοποιείτε την κλήση σας.

(iv) Η διάρκεια μιας κλήσης θα βασίζεται σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού. Τα κλάσματα των λεπτών θα στρογγυλοποιούνται στο επόμενο λεπτό. Η χρέωση σύνδεσης, όπου ισχύει, θα εφαρμόζεται στην αρχή της κλήσης. Στο τέλος της κλήσης, οι χρεώσεις με κλάσματα του σεντ θα στρογγυλοποιούνται στο επόμενο ολόκληρο σεντ, για παράδειγμα μια συνολική τιμή κλήσης της τάξης των 0,034€ θα στρογγυλοποιείται στα 0,04€. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, οι χρεώσεις που προκύπτουν θα αφαιρούνται αυτόματα από το υπόλοιπο Πίστωσης Skype στον Λογαριασμό Χρήστη σας.

8.2 Χρεώσεις για άλλα Προϊόντα Επί Πληρωμή: Για τις χρεώσεις για άλλα Προϊόντα Επί Πληρωμή, θα χρειάζεται η επιβεβαίωσή σας πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς από το Skype. Η Skype μπορεί να αλλάζει τις πληρωτέες χρεώσεις για την αγορά των εν λόγω Προϊόντων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί. Προτού ολοκληρώσετε την επόμενη αγορά του συγκεκριμένου Προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποδεχθείτε ή όχι τις νέες χρεώσεις. Οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν για την επόμενη αγορά σας, μετά τη δημοσίευση των νέων χρεώσεων.

8.3 Προωθητικές προσφορές: Κατά καιρούς, η Skype μπορεί να προσφέρει Προϊόντα Επί Πληρωμή για μια δοκιμαστική περίοδο. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώνει για τα εν λόγω Προϊόντα (με την κανονική χρέωση), στην περίπτωση που καθορίσει (υπό την εύλογη διακριτική της ευχέρεια) ότι καταχράστε των όρων της προσφοράς, για παράδειγμα εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία, διακομιστή μεσολάβησης ή άλλη συσκευή ή ανώνυμη διεύθυνση IP που δεν μας επιτρέπουν να σας εντοπίσουμε.

8.4 Φόρος: Η Skype μπορεί να εισπράττει ΦΠΑ ή άλλους έμμεσους φόρους με το κατάλληλο ποσοστό (σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς κανονισμούς) τη στιγμή της αγοράς Πίστωσης Skype. Γενικά, ισχύει ο ΦΠΑ 15% του Λουξεμβούργου εάν βρίσκεστε σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Προϊόντα αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν βρίσκεστε στην Ελβετία, ισχύει ο ΦΠΑ 8% της Ελβετίας. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να ισχύουν άλλοι τοπικοί φόροι. Όταν αγοράζετε ένα κουπόνι ή μια προπληρωμένη κάρτα, ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να ισχύει ΦΠΑ 15% του Λουξεμβούργου, τοπικός ΦΠΑ ή άλλοι φόροι και μπορεί να αφαιρούνται από την αξία του κουπονιού ή της προπληρωμένης κάρτας, κατά την εξαργύρωση. Παραιτείστε ρητά οποιουδήποτε δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ από τη Skype, εάν το τελικό πληρωτέο από τη Skype ποσό του ΦΠΑ προς τις φορολογικές αρχές είναι για οποιονδήποτε λόγο χαμηλότερο από το ποσό του ΦΠΑ που εισπράττεται από εσάς τη στιγμή της αγοράς. Το υπόλοιπο Πίστωσης Skype σας εμφανίζεται χωρίς να συμπεριλαμβάνει τυχόν τέτοιους φόρους. Οι επικράτειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται παρακάτω βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου 2006/112/ΕΕ για το κοινό σύστημα ΦΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί. Ο Ιστοχώρος της Skype δεν επιτρέπει στους χρήστες σε αυτές τις επικράτειες να επωφελούνται από τη συγκεκριμένη απαλλαγή ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, δεν παρέχουμε τα Προϊόντα στις εν λόγω επικράτειες: Άγιο Όρος, Κανάριοι νήσοι, Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, Νήσοι Ώλαντ, Αγγλονορμανδικές Νήσοι, Νήσος Ελιγολάνδης, Επικράτεια Μπούσινγκεν, Θέουτα, Μελίλια, Λιβίνιο, Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και Ιταλικά Νερά της Λίμνης Λουγκάνο.

8.5 Χρεώσεις τρίτων παρόχων: Με τη χρήση του Λογισμικού σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται κάποιο μέρος των διαθέσιμων χορηγούμενων δεδομένων στο πακέτο δεδομένων της συνδρομής που έχετε αγοράσει από τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Η χρήση στο εξωτερικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες χρεώσεις από την κανονική χρήση, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να ενημερώνεστε και να πληρώνετε για πιθανή περιαγωγή και για άλλες ισχύουσες χρεώσεις τις οποίες σας επιβάλλει ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας.

9. ΠΛΗΡΩΜΗ

9.1 Πίστωση Skype. Μπορείτε να πληρώνετε για επιλεγμένα Προϊόντα Επί Πληρωμή χρησιμοποιώντας την Πίστωση Skype. Μπορείτε να αγοράζετε Πίστωση Skype με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής σάς παρέχει κατά καιρούς η Skype. Η Πίστωση Skype που αγοράζετε θα πιστώνεται στον Λογαριασμό Χρήστη σας τη στιγμή της αγοράς (ή εάν χρησιμοποιείτε κουπόνι Πίστωσης Skype, τη στιγμή της εξαργύρωσης του συγκεκριμένου κουπονιού).

9.2 Ανενεργή Πίστωση Skype. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την Πίστωση Skype σας για περίοδο 180 ημερών (συμπεριλαμβανομένης της Πίστωσης Skype που σας έχει εκχωρηθεί από τον διαχειριστή μιας Διαχείρισης Skype), η Skype θα θέτει την Πίστωση Skype σας σε ανενεργή κατάσταση. Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε την Πίστωση Skype, ακολουθώντας τον σύνδεσμο επανενεργοποίησης στην ενότητα Ο λογαριασμός μου στη διεύθυνση https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Η Πίστωση Skype που επανενεργοποιείται δεν επιστρέφεται. Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία και αγοράσετε Πίστωση Skype από τον Ιστοχώρο της Skype, η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για εσάς και η Πίστωση Skype σας θα λήξει 6 μήνες μετά την ημερομηνία αγοράς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Πίστωση Skype κατά την ημερομηνία λήξης της ή μετά από αυτήν.

9.3 Άλλοι τρόποι πληρωμής. Η Skype δεν εγγυάται ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο της Πίστωσης Skype σας για την αγορά όλων των Προϊόντων. Στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Πίστωση Skype για την πληρωμή ενός Προϊόντος, η Skype θα σας διαθέτει έναν άλλο τρόπο πληρωμής. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να τροποποιεί τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής υπό την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

9.4 Τακτικές πληρωμές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αγοράζετε Προϊόντα βάσει συνδρομής (μηνιαία, κάθε 3 μήνες ή ετησίως (όποιο ισχύει)), αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι πρόκειται για μια τακτική πληρωμή και ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται προς τη Skype με τον τρόπο που έχετε επιλέξει στα τακτικά διαστήματα που έχετε επιλέξει, έως ότου διακοπεί από εσάς ή από τη Skype η συνδρομή για το συγκεκριμένο Προϊόν.

9.5 Αυτόματη ανανέωση.

(α) Η δυνατότητα της Αυτόματης ανανέωσης θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν αγοράζετε Πίστωση Skype, εκτός εάν αποεπιλέξετε το αντίστοιχο κουτάκι. Το υπόλοιπο της Πίστωσης Skype σας θα ανανεώνεται με το ίδιο ποσό και με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επιλέξατε κατά την πρώτη εγγραφή σας στην Αυτόματη ανανέωση, εκτός εάν αλλάξετε στη συνέχεια το ποσό, μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε 10 ευρώ Πίστωσης Skype με την πιστωτική σας κάρτα, το ποσό ανανέωσης που θα χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα θα είναι επίσης 10 ευρώ Πίστωσης Skype. Στο μέλλον, θα χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα το ίδιο ποσό κάθε φορά που το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Skype θα μειώνεται κάτω από το όριο που ορίζει κατά καιρούς η Skype. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη ανανέωση, αποεπιλέξτε το κουτάκι.

(β) Εάν έχετε αγοράσει μια συνδρομή με κάποιον άλλο τρόπο πληρωμής εκτός της πιστωτικής κάρτας, του PayPal ή του Moneybookers (Skrill), και έχετε ενεργοποιήσει την Αυτόματη ανανέωση, το υπόλοιπο της Πίστωσης Skype σας θα ανανεωθεί με το ποσό που απαιτείται για την αγορά της επόμενης τακτικής συνδρομής σας.

(γ) Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη ανανέωση ανά πάσα στιγμή, μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Όταν αγοράζετε Προϊόντα Επί Πληρωμή απευθείας από το Skype, θα δικαιούστε μιας περιόδου ακύρωσης δεκαπέντε (15) ημερών («Περίοδος Υπαναχώρησης»), εκτός εάν με κάποιον τρόπο έχετε χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα Επί Πληρωμή, στην οποία περίπτωση η Περίοδος Υπαναχώρησης θα καταργείται και η αγορά σας δεν θα επιδέχεται ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων.

10.2 Εκτός της Περιόδου Υπαναχώρησης, επιδέχονται επιστροφής χρημάτων μόνο οι συνδρομές, εκτός εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ή εάν έχουν λήξει.

10.3 Η δαπάνη Πίστωσης Skype, η εκχώρηση ενός Αριθμού Skype ή η χρήση οποιουδήποτε χαρακτηριστικού μιας συνδρομής θα θεωρείται «χρήση» ενός Προϊόντος Επί Πληρωμή. Συμφωνείτε ρητά, δια του παρόντος, ότι οι Αριθμοί Skype μπορούν να εκχωρηθούν πριν από τη λήξη της Περιόδου Υπαναχώρησης.

10.4 Η Περίοδος Υπαναχώρησης και οι επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν για Προϊόντα Επί Πληρωμή τα οποία (i) αγοράζονται μέσω τρίτου παρόχου, συνεργάτη της Skype (παρακαλούμε επικοινωνείτε απευθείας με τον συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει υπό την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια εάν θα επιστρέψει τα χρήματα ή όχι), (ii) δεν έχουν αποκτηθεί μέσω του διαδικτύου και απευθείας από τη Skype (π.χ. κουπόνια ή προπληρωμένες κάρτες), (iii) έχουν πληρωθεί με μετρητά μέσω τρόπων πληρωμής τρίτων παρόχων (για παράδειγμα πορτοφόλι πληρωμών με μετρητά) και (iv) έχουν πληρωθεί και εκχωρηθεί στον Λογαριασμό σας Skype από τον διαχειριστή μιας Διαχείρισης Skype. Επίσης, δεν ισχύουν για συνδρομές μελών στο Skype Developer.

10.5 Εάν πιστεύετε ότι η Skype σάς έχει χρεώσει από λάθος, θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί της εντός 90 ημερών από την εν λόγω χρέωση. Δεν καταβάλλονται επιστροφές χρημάτων για τυχόν χρεώσεις που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες.

10.6 Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων εάν έχει την εύλογη πεποίθηση (i) ότι προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά την παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων, για παράδειγμα, υποβάλλοντας επανειλημμένα αιτήματα επιστροφής χρημάτων για το ίδιο Προϊόν, (ii) ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους ή (iii) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα ή το Λογισμικό μας παρανόμως ή ότι ο Λογαριασμός Χρήστη σας χρησιμοποιείται παρανόμως από κάποιον τρίτο.

10.7 Η παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

11. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ SKYPE

11.1 Μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με τη Skype ανά πάσα στιγμή και χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε δικαστήριο, ζητώντας να κλείσει ο Λογαριασμός Χρήστη σας, σταματώντας τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της Skype και ακυρώνοντας τυχόν τακτικές πληρωμές.

11.2 Η Skype μπορεί να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή εσείς μπορείτε να διακόψετε ή να αναστείλετε τη χρήση του Λογισμικού, του Λογαριασμού/των Λογαριασμών Χρήστη, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της Skype ανά πάσα στιγμή και χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε δικαστήριο:

(α) εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους,

(β) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype για να παραβείτε τον Νόμο ή να παραβιάσετε δικαιώματα τρίτων,

(γ) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε με αθέμιτο τρόπο ή να κάνετε κατάχρηση της πολιτικής επιστροφής χρημάτων ή οποιασδήποτε από τις πολιτικές μας,

(δ) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα, το Λογισμικό και/ή τους Ιστοχώρους της Skype παρανόμως ή ότι ο Λογαριασμός Χρήστη σας χρησιμοποιείται παρανόμως από κάποιον τρίτο,

(ε) εάν έχετε αγοράσει Πίστωση Skype από μη εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή,

(στ) αναφορικά με ένα συγκεκριμένο Προϊόν, με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, εάν η Skype αποφασίσει να διακόψει την προσφορά αυτού του Προϊόντος,

(ζ) άμεσα, εάν απαιτείται λόγω κάποιας αλλαγής στη νομοθεσία/στους κανονισμούς από μια ρυθμιστική αρχή ή μια αρχή με νόμιμη εντολή ή από οποιονδήποτε συνεργάτη της Skype,

(η) με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, εάν η Skype αποφασίσει να διακόψει την προσφορά του Λογισμικού προς χρήστες στη δική σας επικράτεια γενικότερα.

11.3 Η Skype θα εφαρμόζει αυτή τη διακοπή της σχέσης, απαγορεύοντάς σας την πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη σας, στο Λογισμικό, στα Προϊόντα και/ή στους Ιστοχώρους της Skype (όπως ισχύει). Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τους Λογαριασμούς Χρήστη που παραμένουν ανενεργοί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

11.4 Συνέπειες της διακοπής: Μετά τη διακοπή της σχέσης σας με τη Skype: (α) όλες οι άδειες και τα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της Skype θα διακοπούν άμεσα, (β) θα σταματήσετε άμεσα κάθε χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της Skype και (γ) θα αφαιρέσετε άμεσα το Λογισμικό από όλους τους σκληρούς δίσκους, τα δίκτυα και τα υπόλοιπα μέσα αποθήκευσης και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό σας.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

12.1 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 12, ο όρος "Skype" περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες της και τα συνδεδεμένα με αυτήν νομικά πρόσωπα και όλους τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εκπροσώπους, τους αδειοδόχους και τους εργαζομένους τους.

12.2 Δεν παρέχονται εγγυήσεις: ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ ΤΗΣ SKYPE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η SKYPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΞΙΩΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ SKYPE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Η SKYPE ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ ΤΗΣ SKYPE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ, ΑΣΦΑΛΗ, ΑΚΡΙΒΗ, ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

12.3 Καμία πρόβλεψη των παρόντων Όρων δεν θα αποκλείει ή θα περιορίζει την ευθύνη της Skype για (α) θάνατο ή τραυματισμό, (β) απώλεια λόγω εκούσιου σφάλματος ή βαριάς αμέλειας της Skype, (γ) απάτη ή σκόπιμη ψευδή εκπροσώπηση ή (δ) οποιαδήποτε ευθύνη, η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

12.4 Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η SKYPE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ SKYPE ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ SKYPE Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ/Ή ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ SKYPE ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ SKYPE.

12.5 Περιορισμός ευθύνης: Δυνάμει των ως άνω παραγράφων 12.3 και 12.4, η Skype δεν θα είναι υπεύθυνη απέναντί σας, συμβατικά ή λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή βάσει οποιασδήποτε άλλης θεωρίας περί ευθύνης, είτε η πιθανότητα των εν λόγω ζημιών ή απωλειών έχει κοινοποιηθεί στη Skype είτε όχι, για τα εξής:

(α) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, παρεπόμενη ή συνεπαγόμενη ζημιά ή

(β) οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, πελατών, πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών, ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης (άμεση ή έμμεση) ή

(γ) οποιαδήποτε ζημιά ή καταστροφή δεδομένων (άμεση ή έμμεση),

(δ) οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή απώλεια (άμεση ή έμμεση) που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(i) την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για να επικοινωνήσετε με Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης,

(ii) την αποτυχία σας να αποκτήσετε μια εναλλακτική μορφή επικοινωνίας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 5.5,

(iii) τους περιορισμούς υπηρεσίας που ορίζονται στην παράγραφο 5.6,

(iv) την αποτυχία σας να παράσχετε ακριβή στοιχεία για την φυσική τοποθεσία σας στον εκπρόσωπο μιας Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης ή

(v) τη συμπεριφορά εκπροσώπων και τηλεφωνικών κέντρων Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης τρίτων παρόχων με τα οποία ενδέχεται να συνδεθείτε.

(ε) οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή απώλεια (άμεση ή έμμεση) που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(i) οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από τρίτο πάροχο βάσει δικών του όρων υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Skype WiFi,

(ii) οποιοδήποτε Τεχνολογικό Προϊόν Τρίτων Παρόχων,

(iii) οποιονδήποτε ιστοχώρο τρίτων παρόχων.

12.6 Δυνάμει των ως άνω παραγράφων 12.3 - 12.5, η συνολική ευθύνη της Skype προς εσάς βάσει ή σε σύνδεση με τους παρόντες Όρους (συμβατική ή λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή βάσει οποιασδήποτε άλλης θεωρίας περί ευθύνης)) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12.7 Εάν οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει κάποια αξίωση κατά της Skype η οποία συνδέεται με ή προκύπτει από (i) την παραβίαση από μέρους σας των παρόντων Όρων, (ii) την παράβαση από μέρους σας οποιουδήποτε ισχύοντα Νόμου ή κανονισμού, (iii) την παραβίαση ή καταστρατήγηση από μέρους σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), (iv) το Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό, (v) παράπονο από μέρους σας σε σχέση με οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό, θα αποζημιώνετε και θα αποκαθιστάτε τη Skype έναντι όλων των ζημιών, ευθυνών, απωλειών, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νόμιμων χρεώσεων και εξόδων), σε σχέση με την εν λόγω αξίωση.

13. ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

13.1 Τρίτοι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του Λογισμικού και/ή των Ιστοχώρων της Skype, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, εφαρμογών, εικόνων, ήχων κλήσης ή avatar (προσωποποιήσεων). Ενώ η Skype δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα εν λόγω προϊόντα ή τις εν λόγω υπηρεσίες, εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λήψη ή την πληρωμή για τη χρήση ή την εγκατάσταση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, η Skype θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει ή να επιλύσει το πρόβλημα. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τρίτων παρόχων ενδέχεται να διέπονται από τους όρους και την πολιτική απορρήτου του τρίτου παρόχου, τα οποία ενδέχεται να πρέπει να αποδεχθείτε κατά τη λήψη ή την εγκατάσταση. Θα πρέπει να εξετάζετε τους εν λόγω όρους προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά ή προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου παρόχου, και η Skype δεν θα είναι υπεύθυνη εάν δεν το κάνετε.

13.2 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε στοιχεία προϊόντων και τιμολογήσεις τρίτων παρόχων εμφανίζονται στους Ιστοχώρους της Skype σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων παρόχων παρέχονται στην Skype από τον αντίστοιχο τρίτο έμπορο («Έμπορος»). Ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις τιμές του ή να διακόπτει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του ανά πάσα στιγμή. Η Skype δεν εμπλέκεται σε καμία συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε Έμπορο, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του οποίου παρατίθενται στους Ιστοχώρους της Skype. Η Skype δεν ελέγχει, δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται τα εξής: (i) τιμολόγηση, ποιότητα, απόδοση, διαθεσιμότητα ή όρους και προϋποθέσεις αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον Έμπορο, (ii) οποιαδήποτε συναλλαγή πληρωμής, παράδοση, επιστροφή ή δραστηριότητα μετά την πώληση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται στους ιστοχώρους του Εμπόρου, (iii) διαθεσιμότητα των ιστοχώρων του Εμπόρου, (iv) πληρότητα, ειλικρίνεια ή ακρίβεια οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλου υλικού που βρίσκεται στους ιστοχώρους του Εμπόρου ή διατίθεται από αυτούς, ούτε οποιαδήποτε καταχώρηση ή άλλο περιεχόμενο σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στους Ιστοχώρους της Skype, (v) συνδέσμους προς τους ιστοχώρους του Εμπόρου που εμφανίζονται στους Ιστοχώρους της Skype. Οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από έναν Έμπορο θα πρέπει να απευθύνεται στον εν λόγω Έμπορο.

13.3 Το Λογισμικό και οι Ιστοχώροι της Skype μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοχώρους τρίτων παρόχων. Η Skype δεν φέρει ευθύνη για τους εν λόγω ιστοχώρους τρίτων παρόχων ή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοχώρων και δεν υιοθετεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτούς. Η χρήση από μέρους σας κάθε τέτοιου ιστοχώρου τρίτου παρόχου διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι αναρτημένα στον αντίστοιχο ιστοχώρο.

14. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

14.1 Οι Κανόνες συμπεριφοράς της Skype παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε το Skype και με το πώς να συμπεριφέρεστε στα άλλα μέλη της κοινότητας του Skype με τον κατάλληλο τρόπο και με σεβασμό. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς αποτελούν τμήμα των Όρων.

14.2 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών σε σύνδεση με οποιαδήποτε Μαζική Μετάδοση, οφείλετε να συμμορφωθείτε με τους Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης που παρατίθενται στη διεύθυνση http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού και API. Τα κιτ ανάπτυξης λογισμικού που παρέχονται μέσω του Skype Developer στον Ιστοχώρο της Skype (συμπεριλαμβανομένου του "SkypeKit") και η χρήση οποιασδήποτε διασύνδεσης προγράμματος εφαρμογής ("API") που εκτίθεται ή διατίθεται από τη Skype υπόκεινται στους δικούς τους όρους παραχώρησης άδειας χρήσης, στην οποία περίπτωση οι εν λόγω όροι παραχώρησης άδειας χρήσης θα διέπουν τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού από μέρους σας. Εάν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο κιτ ανάπτυξης λογισμικού ή οποιαδήποτε διασύνδεση API (όπως ισχύει), αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και ότι θα συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες όρους παραχώρησης άδειας χρήσης, οι οποίοι διατίθενται στη διεύθυνση http://developer.skype.com/.

14.4 Η Ειδοποίηση λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα Qik ενσωματώνεται στο παρόν μέσω αναφοράς.

15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Skype δεσμεύεται να τηρεί το προσωπικό σας απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα δεδομένα κίνησης και το περιεχόμενο της επικοινωνίας/των επικοινωνιών σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας: http://www.skype.com/go/privacy.

16. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το Λογισμικό και η Τεκμηρίωση αντιστοιχούν στους όρους «εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» και «τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστών» αντίστοιχα, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στους Ομοσπονδιακούς Κανονισμούς περί Απόκτησης των ΗΠΑ, παράγραφος 12.212. Οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή κοινοποίηση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ SKYPE

17.1 Για να επικοινωνήσετε με τη Skype σχετικά με το Λογισμικό Skype ή με τα Προϊόντα της επωνυμίας "Skype", υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης στη διεύθυνση support.skype.com.

17.2 Για να επικοινωνήσετε με τη Skype σχετικά με το Λογισμικό Qik ή με τα Προϊόντα της επωνυμίας "Qik", υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης στη διεύθυνση support.qik.com.

17.3 Εάν επικοινωνήσετε με τη Skype με κάποιο άλλο μέσο εκτός από αυτά που ορίζονται στις παραγράφους 17.1 ή 17.2, το αίτημά σας ενδέχεται να μην καταχωρηθεί.

18. ΔΙΑΦΟΡΑ

18.1 Αποδέχεστε τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη σύναψη συμβάσεων, την υποβολή παραγγελιών και τη δημιουργία άλλων αρχείων, και την ηλεκτρονική παράδοση ειδοποιήσεων, πολιτικών και αλλαγών σε αυτές, και αρχείων συναλλαγών με τη Skype.

18.2 Προς διευκόλυνσή σας, η Skype μπορεί να σας παράσχει μια μετάφραση της αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ανάμεσα σε μια μη αγγλική έκδοση των παρόντων Όρων και στην αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση είναι εκείνη που θα διέπει τη σχέση σας με τη Skype.

18.3 Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τη Skype αναφορικά με τη χρήση από μέρους σας του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της Skype και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τη Skype αναφορικά με το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype.

18.4 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων (ή τμήμα της) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό φορέα αρμόδιας δικαιοδοσίας ή διαιτητή ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη (ή το τμήμα της) θα αφαιρεθεί από τους Όρους, χωρίς να επηρεάσει τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων Όρων. Στην παράγραφο 20.3(i) αναφέρεται τι ισχύει εάν διαπιστωθεί ότι τμήματα της παραγράφου 20.3 (διαιτησία και παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής) είναι παράνομα, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα. Η παράγραφος 20.3(i) υπερισχύει της παρούσας παραγράφου, εάν οι δύο παράγραφοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

18.5 Η αποτυχία από μέρους της Skype ή η καθυστέρησή της να ασκήσει ένα νόμιμο δικαίωμα ή ένα μέσο αποκατάστασης που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους ή από τη νομοθεσία δεν θα συνεπάγεται παραίτηση της Skype από το δικαίωμα ή το μέσο αποκατάστασης. Εάν η Skype παραιτηθεί από μια παραβίαση των παρόντων Όρων, αυτό δεν θα συνεπάγεται παραίτηση από μια επακόλουθη παραβίαση των Όρων.

18.6 Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση περιέχεται σε αυτούς. Η Skype μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να εκχωρεί τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις περιέχονται σε αυτούς, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

18.7 Η τρέχουσα παράγραφος 18, μαζί με τις παραγράφους 4.2, 12, 20.3 και οποιαδήποτε άλλη διάταξη, η οποία ρητά ή σαφώς προορίζεται να παραμείνει σε ισχύ ή σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ισχύος των Όρων, θα παραμείνει σε ισχύ και μετά τη διακοπή τους.

18.8 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι εάν η Skype δεν μπορεί να παράσχει το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της Skype ως αποτέλεσμα συμβάντος ανωτέρας βίας, η Skype δεν θα έχει παραβιάσει καμία από τις υποχρεώσεις της απέναντί σας βάσει των παρόντων Όρων. Ως συμβάν ανωτέρας βίας ορίζεται οποιοδήποτε συμβάν πέραν του ελέγχου της Skype.

18.9 Οι παρόντες Όροι, εκτός από την παράγραφο 20.3, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιφέρειας του Λουξεμβούργου. Η παράγραφος 20.3 διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας των ΗΠΑ.

18.10 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ AVC/H.264: Εάν το Λογισμικό χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων (i) ανάμεσα σε έναν προσωπικό υπολογιστή και σε μια συσκευή που δεν είναι προσωπικός υπολογιστής ή (ii) ανάμεσα σε συσκευές που δεν είναι προσωπικοί υπολογιστές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής AVC/H.264 για τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας του βίντεο, στην οποία περίπτωση ισχύει η ακόλουθη ειδοποίηση: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ AVC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΕΞΗΣ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («ΒΙΝΤΕΟ AVC») ΚΑΙ/Ή (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.mpegla.com.

19. ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

19.1 Αριθμοί Skype (γνωστοί στο παρελθόν ως «Online αριθμοί») και αριθμοί Skype To Go

(α) Διαθεσιμότητα και χρήση. Στις περιπτώσεις όπου σας παρέχουμε έναν Αριθμό Skype ή έναν Αριθμό Skype To Go, αποδέχεστε ότι:

(i) δεν σας ανήκει ο αριθμός και δεν έχετε δικαίωμα να διατηρήσετε αυτόν τον αριθμό για πάντα,

(ii) ο αριθμός που σας παρασχέθηκε διέπεται από τους ισχύοντες κανόνες αριθμοδότησης και τις ισχύουσες ρυθμιστικές πρακτικές,

(iii) θα συμμορφώνεστε σε συνεχή βάση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις εκχώρησης συγκεκριμένου αριθμού τις οποίες θα σας γνωστοποιούμε, ή με οποιεσδήποτε εύλογες οδηγίες τις οποίες η Skype ή οι συνεργάτες της Skype μπορεί να σας δώσουν αναφορικά με τη χρήση των αριθμών και των Προϊόντων,

(iv) δεν θα μεταφέρετε ή δεν θα προσπαθήσετε να μεταφέρετε τον αριθμό σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Συγκεκριμένα, εσείς οι ίδιοι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις ισχύουν στον τόπο διανομής και/ή στην τοποθεσία σας και

(v) θα μας παρέχετε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες όταν τις ζητάμε και θα μας ενημερώνετε όταν αυτές αλλάζουν. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους που σχετίζονται με τους Αριθμούς Skype και/ή τους Αριθμούς Skype To Go, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της επιβολής ή της τροποποίησης τυχόν απαιτήσεων τόπου διανομής και/ή της απαίτησης για παροχή περαιτέρω στοιχείων χρήστη για τη συνέχιση της πρόσβασης στους εν λόγω αριθμούς. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να σας διατεθεί ένας αριθμός από κάποιον συνεργάτη της Skype και όχι από την ίδια τη Skype, και μπορεί να χρειαστεί να συνάψετε ξεχωριστή συμφωνία με τον εν λόγω συνεργάτη.

(β) Άλλες αλλαγές σε αριθμούς. Εάν η Skype χρειάζεται να αποσύρει ή να αλλάξει τον αριθμό που σας έχει διατεθεί, θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να σας ειδοποιήσει μέσω e-mail, αναφέροντας την ημερομηνία εφαρμογής της αλλαγής και, όπου είναι δυνατόν, τον νέο σας αριθμό. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε αυτόν τον νέο αριθμό, δικαιούστε να διακόψετε τη λειτουργία του αριθμού σας.

19.2 Λογαριασμός Χρήστη στη Διαχείριση Skype

(α) Δεν επιτρέπεται να ανήκετε σε περισσότερες από μία Διαχειρίσεις Skype ταυτόχρονα.

(β) Οποιοσδήποτε Αριθμός Skype που έχει αγοραστεί πριν από την 21η Ιουλίου του 2009 και σας έχει εκχωρηθεί από τον διαχειριστή μιας Διαχείρισης Skype θα αποσυρθεί από τον διαχειριστή της Διαχείρισης Skype, εάν για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσετε από τον λογαριασμό της Διαχείρισης Skype. Το δικαίωμα χρήσης του αριθμού και η ακύρωση του εν λόγω δικαιώματος εναπόκειται στον διαχειριστή της Διαχείρισης Skype υπό την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, και όχι σε εσάς.

(γ) Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης – Μέλη. Ως μέλος σε έναν λογαριασμό Διαχείρισης Skype αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής της Διαχείρισης Skype μπορεί, εάν συμφωνείτε, να βλέπει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα στον Λογαριασμό Χρήστη σας, όπως την ώρα, την ημερομηνία, τη διάρκεια και τον αριθμό προορισμού κλήσεων και μηνυμάτων SMS που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και στοιχεία για τις αγορές και τις λήψεις σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον Λογαριασμό Χρήστη σας. Εάν παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα και τη θέση εργασίας σας, ώστε αυτά να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Διαχείρισης Skype, αναγνωρίζετε ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι ορατά από άλλα μέλη της Διαχείρισης Skype.

19.3 Συνδρομές

(α) Πολιτική Εύλογης Χρήσης. Στη Skype, θέλουμε όλοι μας οι πελάτες να χρησιμοποιούν τα καλύτερα προγράμματα –ή αλλιώς «συνδρομές»– στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτή η Πολιτική Εύλογης Χρήσης («ΠΕΧ») έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να αποτρέπει πιθανή απάτη και κατάχρηση των συνδρομών μας από έναν μικρό αριθμό χρηστών.

Στα πλαίσια της ΠΕΧ, οι συνδρομές απεριόριστων κλήσεων του Skype επιτρέπουν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά στις χώρες όπου ισχύουν οι εν λόγω συνδρομές (εξαιρούνται οι ειδικοί αριθμοί, οι αριθμοί αποκλειστικής χρέωσης, οι αριθμοί εξυπηρέτησης και οι μη γεωγραφικοί αριθμοί). Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρεται κατά την αγορά τους. Όλες οι κλήσεις θα αποσυνδέονται και η επανάκληση θα είναι εφικτή μετά το πέρας 2 ωρών.

Οι συνδρομές στο Skype προορίζονται μόνο για ατομική χρήση (προσωπική ή επαγγελματική επικοινωνία), σε συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης μας και την παρούσα ΠΕΧ («Νόμιμη Χρήση»). Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των πρακτικών που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της Νόμιμης Χρήσης:

(i) Χρήση των συνδρομών για τηλεπωλήσεις ή τηλεφωνικά κέντρα.

(ii) Μεταπώληση του χρόνου ομιλίας των συνδρομών.

(iii) Κοινή χρήση των συνδρομών μεταξύ των χρηστών, μέσω ιδιωτικού (PBX) ή δημόσιου τηλεφωνικού κέντρου, υπολογιστή ή άλλων μέσων.

(iv) Κλήση αριθμών (μεμονωμένα, διαδοχικά ή αυτόματα) για τη δημιουργία εισοδήματος για προσωπική χρήση ή για τρίτους το οποίο απορρέει από την απλή πραγματοποίηση μιας κλήσης, εκτός κλήσεων που αφορούν την προσωπική επαγγελματική επικοινωνία ενός χρήστη (και εμπίπτουν στην παράγραφο 4.1 των Όρων Χρήσης) και

(v) Μη ενδεδειγμένη χρήση της λειτουργίας κλήσεων η οποία δεν συνάδει με τη συνηθισμένη, προσωπική χρήση μιας συνδρομής. Για παράδειγμα, τακτικές κλήσεις μικρής διάρκειας ή κλήσεις σε πολλούς αριθμούς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες πρακτικές οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Νόμιμης Χρήσης, και ως εκ τούτου η Skype διατηρεί το δικαίωμα να λάβει υπόψη της τυχόν παράνομη, απαγορευμένη, άτυπη ή ασυνήθιστη συμπεριφορά προκειμένου να συμπεράνει τη νομιμότητά τους. Η Skype μπορεί, κατ' επιλογή της, να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή να αναστείλει άμεσα τη συνδρομή σας, εάν κρίνει ότι χρησιμοποιείτε τη συνδρομή σας με τρόπο που αντίκειται στην παρούσα ΠΕΧ ή στους Όρους Χρήσης της Skype. Όπως αρμόζει, προτού αναστείλει τη συνδρομή σας, η Skype θα σας ενημερώνει σχετικά με τη μη ενδεδειγμένη χρήση στην οποία έχετε προβεί και, εάν απαιτείται, ενδέχεται να σας προτείνει μια εναλλακτική συνδρομή.

(β) Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να αλλάξει τις συνδρομές ανά πάσα στιγμή. Εάν η Skype αλλάξει τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στη συνδρομή σας, θα σας ειδοποιήσει μέσω email, αναφέροντας τις αλλαγές και την ημερομηνία εφαρμογής τους. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε αυτές τις αλλαγές, έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη συνδρομή σας, με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

(γ) Η συνδρομή «Απεριόριστες Διεθνείς Έξτρα» έχει ελάχιστη σταθερή διάρκεια 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Δεν επιτρέπεται να τη διακόψετε πριν από τη λήξη της 2ετούς ελάχιστης διάρκειας, εκτός εάν η Skype παραβιάσει τους Όρους. Αυτή η συνδρομή χρεώνεται μηνιαίως ως τακτική πληρωμή.

19.4 Skype WiFi

Το Skype WiFi παρέχεται από έναν συνεργάτη WiFi της Skype. Η χρήση του Skype WiFi από μέρους σας διέπεται από τους όρους υπηρεσίας του συγκεκριμένου συνεργάτη. Προτού ξεκινήσετε μια περίοδο εργασίας στο Skype WiFi σε ένα συγκεκριμένο σημείο ασύρματης πρόσβασης, θα ειδοποιηθείτε για την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών WiFi και για τους όρους παροχής των υπηρεσιών του. Θα πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους υπηρεσίας, με τους οποίους συμφωνείτε να συμμορφωθείτε εφόσον συνεχίσετε την περίοδο εργασίας στο Skype WiFi. Μπορείτε να πληρώσετε για το Skype WiFi χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο της Πίστωσης Skype σας, περίπτωση κατά την οποία η χρήση της Πίστωσης Skype από μέρους σας θα υπόκειται σε αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας.

19.5 Μηνύματα SMS

Κάθε μήνυμα SMS μπορεί να περιέχει έως 160 χαρακτήρες. Εάν πληκτρολογήσετε ένα μεγαλύτερο μήνυμα, αυτό θα διαχωριστεί σε αρκετά μηνύματα SMS και θα χρεωθείτε για κάθε ξεχωριστό μήνυμα που θα σταλεί. Εάν στείλετε μηνύματα SMS σε περισσότερα από ένα άτομα, θα χρεωθείτε για κάθε μήνυμα SMS που στείλατε σε κάθε παραλήπτη. Εάν η Skype δεν μπορεί (για οποιονδήποτε λόγο) να στείλει το μήνυμα SMS σας, θα συνεχίσει να προσπαθεί να στείλει το μήνυμα για έως 24 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, εφόσον το μήνυμα δεν έχει παραδοθεί, η χρέωση του μηνύματος SMS θα επιστραφεί αυτόματα στην Πίστωση Skype σας.

19.6 Ομαδικές βιντεοκλήσεις

(α) Ισχύει η πολιτική εύλογης χρήσης που διατίθεται στη διεύθυνση www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage και ενσωματώνεται στο παρόν μέσω αναφοράς. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική εύλογης χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστοχώρο της Skype. Η συνέχιση της χρήσης μιας συνδρομής Πακέτου Premium μετά τη δημοσίευση στον Ιστοχώρο της Skype συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της αναθεωρημένης πολιτικής εύλογης χρήσης.

(β) Αριθμός συμμετεχόντων. Ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομαδική βιντεοκλήση κυμαίνεται από 3 έως το πολύ 10 άτομα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.skype.com/go/skypepremium.

(γ) Μετατροπή σε ήχο. Εάν μια συνδρομή Πακέτου Premium ή μια Ημερήσια κάρτα λήξει κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής βιντεοκλήσης ή έχει υπερβεί το όριο εύλογης χρήσης, ή εάν ο ιδιοκτήτης της συνδρομής Πακέτου Premium αποχωρήσει από την κλήση (και δεν υπάρχει άλλος συμμετέχων στην κλήση που να διαθέτει συνδρομή Πακέτου Premium), τότε η βιντεοκλήση θα μετατραπεί σε ηχητική κλήση.

(δ) Εκδόσεις λογισμικού. Εάν ένας από τους συμμετέχοντες μιας ομαδικής βιντεοκλήσης δεν διαθέτει μια έκδοση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών που υποστηρίζει ομαδικές βιντεοκλήσεις, τότε η βιντεοκλήση θα μετατρέπεται σε ηχητική κλήση μόνο για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τις ομαδικές βιντεοκλήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.skype.com/go/skypepremium.requirements.

(ε) Ζωντανή συνομιλία. Η υποστήριξη πελατών μέσω ζωντανής συνομιλίας διατίθεται στο πλαίσιο της συνδρομής του Πακέτου Premium. Αυτή η υποστήριξη διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά και μόνο στα Αγγλικά.

19.7 Πολιτική Εύλογης Χρήσης Πακέτου Premium Qik

Το Πακέτο Premium Qik διέπεται από την πολιτική εύλογης χρήσης για αποθήκευση 15 GB βίντεο ανά χρήστη ανά μήνα, και κάθε βίντεο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 90 λεπτών. Όταν συμπληρωθούν αυτά τα όρια, δεν μπορείτε να φορτώσετε άλλα νέα βίντεο τον συγκεκριμένο μήνα ή να συνεχίσετε την εγγραφή πέρα από την ένδειξη των 90 λεπτών.

Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική εύλογης χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστοχώρο της Skype. Η συνέχιση της χρήσης του Πακέτου Premium Qik μετά τη δημοσίευση στον Ιστοχώρο της Skype συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της αναθεωρημένης πολιτικής εύλογης χρήσης.

19.8 Βιντεομηνύματα Skype («Βιντεομηνύματα»)

Εάν δεν είστε συνδρομητής σε Πακέτο Premium, ο αριθμός των Βιντεομηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε είναι περιορισμένος και θα έχει ημερομηνία λήξης.

Πολιτική Εύλογης Χρήσης: Η παρούσα ΠΕΧ έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή της απάτης και της κατάχρησης των Βιντεομηνυμάτων. Τα Βιντεομηνύματα προορίζονται μόνο για προσωπική, ατομική και μη εμπορική χρήση και πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους («Νόμιμη Χρήση»). Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει υπόψη της τυχόν παράνομη, απαγορευμένη, άτυπη ή ασυνήθιστη συμπεριφορά, προκειμένου να συμπεράνει τη νομιμότητά τους. Η Skype μπορεί, κατ' επιλογή της, να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή να αναστείλει άμεσα τη συνδρομή σας, εάν κρίνει ότι χρησιμοποιείτε τα Βιντεομηνύματα με τρόπο που αντίκειται στην παρούσα ΠΕΧ ή στους παρόντες Όρους.

20. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ

20.1 Η παρούσα ενότητα ισχύει εάν επιλέξετε ένα σύστημα πληρωμής τρίτου παρόχου που σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώνετε για Πίστωση Skype και για ορισμένα Προϊόντα Επί Πληρωμή μέσω του λογαριασμού του κινητού σας τηλεφώνου, όπου παρέχεται αυτή η υπηρεσία («Πληρωμή μέσω κινητού»).

20.2 Επιλέγοντας ή χρησιμοποιώντας την Πληρωμή μέσω κινητού:

(α) Εξουσιοδοτείτε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας να χρεώνει τις αντίστοιχες χρεώσεις απευθείας στον λογαριασμό του κινητού σας τηλεφώνου και

(β) Δηλώνετε ότι εσείς είστε το άτομο ή η οντότητα που φέρει την ευθύνη για τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου που συσχετίζεται με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε την Πληρωμή μέσω κινητού, ή είστε εξουσιοδοτημένοι από το συγκεκριμένο άτομο ή τη συγκεκριμένη οντότητα να επιβαρύνεστε με τις εν λόγω χρεώσεις.

20.3 ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. Εάν επιλέξετε την Πληρωμή μέσω κινητού και ο λογαριασμός κινητού τηλεφώνου σας είναι καταχωρημένος σε έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ ή εσείς κατοικείτε στις ΗΠΑ, ισχύουν οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

(α) Η παράγραφος 20.3 ισχύει για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει ανάμεσα σε εσάς και τη Skype ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας και των εταιρικών συνεργατών της Skype (συνολικά καλούμενοι «Αντιπαρατιθέμενο Μέρος» ή «Αντιπαρατιθέμενα Μέρη»), σχετικά με τη χρήση από μέρους σας της Πληρωμής μέσω κινητού, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ, ΤΗΣ SKYPE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥΣ ΜΑΣ. Διαφωνία, για τους σκοπούς της παραγράφου 20.3, σημαίνει οποιαδήποτε διαφωνία, αγωγή ή άλλη αντιπαράθεση συμβατική, βάσει εγγύησης, για λόγους αδικοπραξίας, καταστατική, βάσει κανονισμού, διατάγματος ή με οποιαδήποτε άλλη νομική ή δίκαιη βάση. Στη διαφωνία θα δίνεται η ευρύτερη δυνατή ερμηνεία που επιτρέπεται βάσει νομοθεσίας.

(β) Στην περίπτωση μιας διαφωνίας, οφείλετε να παρέχετε στη Skype ή σε άλλο Αντιπαρατιθέμενο Μέρος μια Ειδοποίηση Διαφωνίας, η οποία είναι μια γραπτή δήλωση με το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του μέρους που τα παρέχει, τα δεδομένα που ενέγειραν τη διαφωνία και το μέτρο αποκατάστασης που ζητείται. Τυχόν Ειδοποιήσεις Διαφωνίας προς την Skype ή τους εταιρικούς της συνεργάτες πρέπει να αποστέλλονται με την επισήμανση ATTN: Legal Department, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329. και προς οποιοδήποτε άλλο Αντιπαρατιθέμενο Μέρος στην κύρια έδρα του στις ΗΠΑ, με την επισήμανση ATTN: Legal Department. Το Αντιπαρατιθέμενο Μέρος θα στέλνει τυχόν Ειδοποιήσεις Διαφωνίας στη δική σας διεύθυνση, εάν τη γνωρίζει, ή σε διαφορετική περίπτωση στη διεύθυνση e-mail σας που υπάρχει στο αρχείο του. Εσείς και το Αντιπαρατιθέμενο Μέρος θα επιχειρείτε να επιλύσετε τυχόν διαφωνία μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Ειδοποίησης Διαφωνίας. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, εσείς ή το Αντιπαρατιθέμενο Μέρος μπορείτε να εκκινήσετε διαδικασίες διαιτησίας.

(γ) Για οποιαδήποτε διαφωνία μπορείτε επίσης να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο στη χώρα κατοικίας σας, εάν η διαφωνία πληροί όλες τις απαιτήσεις για να τύχει ακρόασης σε ειρηνοδικείο. Μπορείτε να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο είτε πραγματοποιήσετε πρώτα ανεπίσημες διαπραγματεύσεις είτε όχι.

(δ) Δεσμευτική διαιτησία. Εάν εσείς και κάποιο Αντιπαρατιθέμενο Μέρος δεν επιλύσετε οποιαδήποτε διαφωνία μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων ή στο ειρηνοδικείο, οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια επίλυσης της διαφωνίας θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας, η οποία διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας των ΗΠΑ (United States Federal Arbitration Act - “FAA”). Παραιτείστε του δικαιώματος προσφυγής (ή συμμετοχής σε αυτήν ως μέρος ή ως μέλος συλλογικής προσφυγής) για όλες τις διαφωνίες σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. Αντίθετα, όλες οι διαφωνίες θα επιλύονται ενώπιον ουδέτερου διαιτητή, η απόφαση του οποίου θα είναι τελική, με εξαίρεση ένα περιορισμένο δικαίωμα έφεσης βάσει του Νόμου FAA. Οποιοδήποτε δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των μερών μπορεί να εφαρμόσει την απόφαση του διαιτητή.

(ε) Παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής. Οποιαδήποτε νομική διαδικασία προς επίλυση ή εκδίκαση τυχόν διαφωνίας σε οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο θα διεξάγεται αποκλειστικά σε ατομική βάση. Ούτε εσείς ούτε κάποιο Αντιπαρατιθέμενο Μέρος δεν θα προσπαθείτε να επιτύχετε ακρόαση μιας διαφωνίας ως συλλογικής αγωγής, ιδιωτικής αγωγής δημοσίου ενδιαφέροντος ή οποιασδήποτε άλλης νομικής διαδικασίας στην οποία οποιοδήποτε από τα δύο μέρη ενεργεί ή προτείνει να ενεργήσει με την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Καμία διαιτησία ή νομική διαδικασία δεν θα συνδυάζεται με άλλη, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση όλων των μερών όλων των εμπλεκόμενων διαιτησιών ή νομικών διαδικασιών.

(στ) Όλες οι διαιτησίες θα διεξάγονται από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association - “AAA”) βάσει των Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας της. Εάν είστε ιδιώτης και χρησιμοποιείτε το Λογισμικό ή τα Προϊόντα για προσωπική ή οικιακή χρήση, ή εάν η αξία της διαφωνίας δεν ξεπερνά τα $75,000 USD ανεξάρτητα από το εάν είστε ιδιώτης ή από το είδος της χρήσης που κάνετε, θα ισχύουν επίσης οι Συμπληρωματικές Διαδικασίες της για Διαφωνίες που Σχετίζονται με Πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση adr.org ή καλέστε στον αριθμό +1-800-778-7879. Στις διαφωνίες διεκδικήσεων έως $75.000 USD, η Skype θα αποζημιώνει άμεσα τα τέλη κατάθεσης και θα πληρώνει τις αμοιβές της AAA και του διαιτητή. Εσείς και η Skype αποδέχεστε τους όρους που διέπουν τις διαδικασίες, τις αμοιβές και τα κίνητρα, οι οποίοι διατίθενται στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219.  Για να εκκινήσετε μια διαιτησία, υποβάλετε την φόρμα που διατίθεται στη διεύθυνση go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627 στην AAA. Συμφωνείτε να εκκινείτε μια διαιτησία μόνο στη χώρα κατοικίας σας, στην Κομητεία Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας ή σε οποιαδήποτε άλλη κύρια έδρα άλλου Αντιπαρατιθέμενου Μέρους στις ΗΠΑ. Η Skype και τα άλλα Αντιπαρατιθέμενα Μέρη συμφωνούν να εκκινούν διαιτησία μόνο στη χώρα κατοικίας σας.

(ζ) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, οποιαδήποτε αξίωση ή διαφωνία σχετικά με τη χρήση από μέρους σας της Πληρωμής μέσω κινητού πρέπει να κατατίθεται εντός ενός έτους σε ειρηνοδικείο (παράγραφος 20.3(γ)) ή σε διαιτησία (παράγραφος 20.3(δ)). Η περίοδος ενός έτους ξεκινάει από την ημερομηνία κατά την οποία κατατίθεται η αξίωση ή η διαφωνία. Εάν η εν λόγω αξίωση ή διαφωνία δεν κατατεθεί εντός ενός έτους, αποκλείεται μόνιμα.

(η) Απόρριψη μελλοντικών αλλαγών περί της διαιτησίας. Μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιήσει η Skype στην παράγραφο 20.3 (εκτός από αλλαγές διευθύνσεων), στέλνοντάς μας ειδοποίηση εντός 30 ημερών από την αλλαγή μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση της παραγράφου 20.3(β). Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύει η πιο πρόσφατη έκδοση της παραγράφου 20.3 πριν από την αλλαγή την οποία απορρίψατε.

(θ) Εάν η παραίτηση από το δικαίωμα συλλογικής αγωγής στην παράγραφο 20.3(ε) κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη ως προς το σύνολο ή ως προς κάποια μέρη μιας διαφωνίας, τότε η παράγραφος 20.3 δεν θα ισχύει για τα συγκεκριμένα μέρη. Αντίθετα, αυτά τα μέρη θα αποκοπούν και θα εκδικαστούν σε δικαστήριο, ενώ τα υπόλοιπα θα υποβληθούν στη διαδικασία της διαιτησίας. Εάν οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παραγράφου 20.3 κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη διάταξη θα αποκοπεί και η υπόλοιπη παράγραφος 20.3 θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ SKYPE, ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗ SKYPE ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

© Skype – Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2013