SKYPE’I EELVAATEPROGRAMMI JA PROGRAMMI SKYPE INSIDER TINGIMUSED

Postitatud: juunis 2018

Täname osalemast Skype’i eelvaateprogrammis ja/või programmis Skype Insider (koos ja eraldi „programm”), mis annab juurdepääsu kindlale väljalaske-eelsele Skype’i tarkvarale (sh tarkvaras sisalduvad fondid, ikoonid, pildi- või helifailid ning samuti selle dokumendid, värskendused, lisad ja versioonitäiendused) („väljalaske-eelsed tehnoloogiad”). Skype’i kasutajad saavad programmi vahendusel pääseda ligi kindlale väljalaske-eelsele tehnoloogiale ja seda kasutada, et anda Skype’ile tagasisidet. Mõned väljalaske-eelsed tehnoloogiad ei pruugi teie territooriumil kõigil platvormidel kättesaadavad olla.

Enne alustamist peaksite teadma paari olulist asja.

KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, SISALDAB JAOTIS 12 SIDUVA VAHEKOHTUMENETLUSE KLAUSLIT JA KOLLEKTIIVHAGIST LOOBUMIST. SEE MÕJUTAB TEIE ÕIGUSI VAIDLUSTE LAHENDAMISEL SKYPE’IGA. LUGEGE SEE LÄBI.

OLULINE TEATIS

Väljalaske-eelsed tehnoloogiad

  • sisaldavad katsejärgus ja algusjärgus väljalaske-eelset tarkvara. See tähendab, et aeg-ajalt võib esineda krahhe;
  • koguvad ja edastavad automaatselt Skype’ile andmeid (sh isikuandmeid). Vt üksikasju jaotisest 2 ja privaatsusavaldusest;
  • võivad ette teatamata töötamise lõpetada või automaatselt värskendusi teha;
  • võivad enne müügiversiooni väljaandmist muutuda või võivad üldse mitte müügile jõuda.

1. PROGRAMMI PÕHITEAVE

a. Tingimustega nõustumine. Väljalaske-eelsetele tehnoloogiatele juurde pääsemise ja nende kasutamisega võtate need tingimused teatavaks ja nõustute nendega ning need tingimused on teie ja ettevõtte Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg („Skype”) vaheline seaduslik kokkulepe.

b.Alaealised. Programmis osaledes kinnitate, et olete oma elukohas täisealine või teil on vanema või seadusliku eestkostja nõusolek selle lepingu tingimuste järgimiseks ja programmis osalemiseks. Kui te ei tea, kas olete oma elukohas täisealine või ei saa sellest jaotisest aru, siis ärge avage väljalaske-eelseid tehnoloogiaid, enne kui olete seda oma vanemalt või seaduslikult eestkostjalt küsinud. Kui olete alaealise vanem või seaduslik eestkostja ja seadistate alaealisele juurdepääsu väljalaske-eelsetele tehnoloogiatele, siis nõustute selle lepinguga alaealise nimel ning vastutate väljalaske-eelsete tehnoloogiate igasuguse kasutamise eest.

c.Tingimuste muudatused. Skype jätab endale õiguse programmi või tingimusi igal ajal muuta. Programmis osalemise jätkamiseks peate te muudatustega nõustuma. Kui teeme muudatusi, teavitame teid sellest vastavasisulise teate postitamisega programmi veebisaidil, väljalaske-eelsete tehnoloogiate kasutajaliidese, meiliteavituste, kiirsõnumite või muude mõistlike kanalite kaudu. Kui kasutate väljalaske-eelseid tehnoloogiaid pärast muudatuse jõustumise kuupäeva, siis nõustute muudetud tingimustega. Kui te muudatustega ei nõustu, peate lõpetama väljalaske-eelsete tehnoloogiate kasutamise ja järgima lõpetamise juhiseid jaotises 9. Muidu kehtivad uued tingimused.

d.Lisatingimused. Väljalaske-eelse tehnoloogia kasutamisel kehtib ka Microsofti teenuselepe, mis sisaldab privaatsusavaldust, http://www.skype.com/go/privacy. Kui Microsofti teenuseleppe (sh privaatsusavaldus) ja nende tingimuste vahel on vastuolu, rakenduvad programmi kehtivusajal need tingimused. Need tingimused alistavad mis tahes litsentsitingimused, mida teil võidakse paluda väljalaske-eelse tarkvara installimise ajal allkirjastada või mis on sellisesse väljalaske-eelsesse tarkvarasse manustatud. Lõpliku ja üldkättesaadava Skype’i tarkvara kasutamine toimub Microsofti teenuseleppe kohaselt.

e.Konto loomine. Väljalaske-eelse tehnoloogiaga tutvumiseks peab teil olema Microsofti konto.

f.Kulud. Väljalaske-eelse tehnoloogia katsetamine ja hindamine on teile tasuta. Teie vastutate kõigi kulude eest, mis teil seoses väljalaske-eelse tehnoloogia kasutamise ning programmist osavõtuga tekivad (sh nutitelefon, mobiilside ja mobiilandmeside jne).

g.Üleandmine. Skype võib igal ajal ette teatamata anda üle või edastada oma õigused ja kohustused, mis on sätestatud nendes tingimustes, või loobuda neist õigustest või kohustustest muul viisil tervikuna või osaliselt.

2. PRIVAATSUS

Väljalaske-eelsed tehnoloogiad võivad automaatselt koguda ja Skype’ile edastada andmeid, mis võivad sisaldada ka isikuandmeid. Väljalaske-eelsete tehnoloogiate kasutamisel kogub Skype teatud andmeid selle kohta, kuidas te väljalaske-eelseid tehnoloogiaid kasutate ja nendega suhtlete. Selleks et aidata probleeme diagnoosida ja väljalaske-eelset tehnoloogiat paremaks muuta, kogub Skype andmeid väljalaske-eelsete tehnoloogiate toimimise ja probleemide kohta, mis teil nendega esineda võivad. Aeg-ajalt võime koguda logisid seoses teie antud tagasiside või mõne probleemiga. Kõnealused logid võivad sisaldada isiklikke andmeid või muid seadme mälus olevaid delikaatse sisuga andmeid. Näiteks võib seadme mälu kuvatõmmist sisaldavas logis olla teie nimi või muud konto ID-d, sideseansside sisu, asukohateave või andmed, mille olete hiljuti mõnel veebisaidil edastanud. Kui logi sisaldab isikuandmeid, ei kasuta me neid teie tuvastamiseks, teiega ühenduse võtmiseks ega teile reklaamide suunamiseks.

b. Kui esitate meile väljalaske-eelsete tehnoloogiate kaudu või programmi osana isiku tuvastamist võimaldavat teavet, kasutab Skype neid isikuandmeid väljalaske-eelsete tehnoloogiate funktsioonide käitamiseks, haldamiseks ja teile pakkumiseks. Samuti võime seda teavet kasutada teile allpool kirjeldatud suhtluse edastamiseks. Kui esitate mõne teise isiku andmeid peale enda, siis garanteerite ja kinnitate, et olete saanud selleks tema seadusliku nõusoleku. Kui te nende tingimustega ei nõustu või ei kasuta isikuandmeid sellisel viisil, siis ärge väljalaske-eelseid tehnoloogiaid kasutage.

c. Lisaks kasutame kogu programmiga seonduvat edastatud teavet kooskõlas rakendusesiseste privaatsusteadete ja meie privaatsusavaldusega: http://www.skype.com/go/privacy. Arvestage, et funktsioonide väljalaske-eelsed versioonid ei pruugi sisaldada kõiki privaatsusavalduses kirjeldatud funktsioone. Mõned privaatsussätted ja juhtelemendid ei pruugi väljalaske-eelsete tehnoloogiate puhul saadaval olla või võivad muutuda.

3. VÄRSKENDUSED JA VÄLJALASKE-EELSED TEHNOLOOGIAD

a. Värskendused. Nõustute, et väljalaske-eelsetel tehnoloogiatel on piiratud kasutajatugi või see puudub. Samuti nõustute, et võime väljalaske-eelset tehnoloogiat automaatse allalaadimisega värskendada ja teil võib programmis jätkamiseks olla kohustuslik väljalaske-eelset tehnoloogiat värskendada. Te nõustute taoliste värskendustega nendel tingimustel, välja arvatud juhul, kui värskendustega kaasnevad teised tingimused. Kui te sellega nõus pole, lõpetage väljalaske-eelse tehnoloogia kasutamine ja desinstallige see.

b.Väljalaske-eelsed tehnoloogiad. Väljalaske-eelsed tehnoloogiad on esialgsed katseversioonid ja neil võivad olla müügilolevate teenuste ja tarkvaraga võrreldes vähendatud või teistsugused turbe, privaatsuse, hõlbustuse, kättesaadavuse ning töökindluse standardid. Võime neid standardeid igal ajal ette teatamata muuta või lõpetada nende pakkumise järgmistes väljaannetes ja/või väljalaske-eelses tehnoloogias.

c.Raha saatmine ja vastuvõtmine. Kasutades raha saatmise ja vastuvõtmise funktsiooni (kui see on kättesaadav), võtate teadmiseks, et Skype kasutab makseteenuste osutamiseks ja ülekannete tegemiseks muid osapooli. Skype ei osuta makseteenuseid ega tee ülekandeid ning pole rahaga seotud teenuseid osutav ettevõte. Skype’is raha saatmine ja vastuvõtmine võib olla kättesaadav ainult kasutajatele, kes on 18-aastased või vanemad, või muude osapoolte tingimuste alusel, ja kes registreerivad konto ning kelle puhul muu osapool selle kinnitab. Raha saatmise funktsiooni kasutamiseks võidakse teilt nõuda registreerumist muu osapoole tingimuste alusel ja õiguste andmist andmete jagamiseks nende muude osapooltega teenuse osutamise eesmärgil. Kui Skype saab teada, et rikute raha saatmise funktsiooni kasutades muu osapoole tingimusi, võib Skype olla sunnitud teie konto suhtes meetmeid võtma, nt konto tühistama või peatama. Skype ega Microsoft ei vastuta muude osapoolte osutatavate makseteenuste eest ega ühegi muu osapoole tingimuste alusel tehtud toimingu eest. Skype ei anna mingit garantiid, kinnitust ega tagatist, et raha saatmise ja vastuvõtmise funktsioon on kättesaadav või jääb kättesaadavaks.

4. TAGASISIDE

Võite edastada Skype’ile seoses programmiga sisu, kommentaare, tagasisidet, soovitusi, teavet või materjale („tagasiside”). Tagasisidet andes annate Skype’ile ja tema sidusettevõtetele õiguse tagasisidet kasutada, muuta, levitada ning kasutada seda äriliseks otstarbeks mis tahes viisil ja eesmärgil. Samuti annate kolmandatele osapooltele tasuta mis tahes patendiõigused, mida nende tooted, tehnoloogiad ja teenused vajavad mis tahes konkreetset tagasisidet sisaldavate Skype’i või Microsofti tarkvara osade või teenuste kasutamiseks või nendega liidestumiseks. Te ei anna tagasisidet, millele kehtib litsents, mis nõuab Skype’ilt või tema sidusettevõtetelt oma tarkvara või dokumentatsiooni litsentsimist kolmandale osapoolele, kuna need sisaldavad teie tagasisidet. Selles jaotises nimetatud õigused antakse kõigi kehtivate teile kuuluvate või teie kontrollile alluvate intellektuaalse omandi õiguste alusel ning need jäävad jõusse ka pärast selle lepingu lõpetamist. Teie tagasiside kasutamise eest ei maksta hüvitist. Skype’il puudub igasugune kohustus mis tahes tagasisidet postitada või kasutada. Tagasisidet andes tagate, et teie tagasiside on teie omand või allub muul viisil teie kontrollile ja sellele ei kehti ühegi muu osapoole õigused.

5. TEIEGA SUHTLEMINE

Kui peame teile programmi kohta midagi teatama (sh vastama teie edastatud tagasisidele), saadame teile programmiteatised. Võime teiega programmiga seoses ühendust võtta mitmesugustel viisidel (sh meilisõnumi, Skype’i tekstvestlusteadete, Skype’i bottide sõnumite või SMS-ide kaudu). SMS-i kaudu teatiste vastuvõtmisel võivad rakenduda andme- või sõnumsidetasud. Programmiteatised võivad hõlmata järgmist.

  • Küsimused, millega hangitakse lisateavet probleemide kohta, millest teatate programmis osalemise ajal.
  • Teave uute funktsioonide beetaversioonide kohta (nt järgud ja rakendused), mis on teile programmis kättesaadavad.
  • Küsitlused teie kasutuskogemusegas seotud teabe hankimiseks või tulevaste funktsioonide beetaversioonidega seotud huvide ja kvalifikatsioonide mõõtmiseks.
  • Programmiga seotud uudiste ja muudatuste värskendused.
  • Teave konkreetsete soodustuste kohta, mida võite programmis osalemise kaudu saada.

Saate nendest Skype’i saadetavatest programmiteatistest loobuda, kui tühistate programmis osalemise.

Olenevalt teie Microsofti konto profiilist võite saada Skype’ilt või Microsoftilt reklaammeile, SMS-e, telefonikõnesid ja postiga kirju. Teil on igal ajal võimalik oma konto profiilis valida, kas soovite reklaamteateid saada.

6. TARKVARA

a.Kasutusõigused. Nende tingimuste alusel võite installida ja kasutada mis tahes eksemplaride arvu üksnes proovimise ja hindamise eesmärgil ning Skype’ile tagasiside andmiseks

b. Õiguste ulatus. Väljalaske-eelsed tehnoloogiad on Microsofti autoriõigusega kaitstud tööd ja need on teile litsentsitud, mitte müüdud. Skype ja Microsoft jätavad endale kõik õigused (näiteks õigused intellektuaalse omandi seaduste alusel), mida pole selles lepingus sõnaselgelt antud. Kui kehtivad seadused ei anna teile sellele piirangule vaatamata rohkem õigusi, siis te ei tee (ning teil puudub õigus teha) järgmist:

i. avalikustada mis tahes võrdlustesti tulemusi mitte ühelegi kolmandale osapoolele ilma Skype’i eelneva kirjaliku loata;

ii. hiilida kõrvale mis tahes tehnilistest piirangutest, mis võimaldavad teil kasutada väljalaske-eelseid tehnoloogiaid ainult teatud viisil;

iii. pöördprojekteerida, dekompileerida või lahutada tarkvara osadeks või püüda seda teha, välja arvatud tarkvaras sisalduvate avatud lähtekoodiga komponentide litsentsitingimustega lubatud ulatuses;

iv. avaldada, kopeerida, rentida, liisida, edastada või laenata väljalaske-eelseid tehnoloogiaid;

v. eemaldada, minimeerida, blokeerida või muuta Microsofti, Skype’i või nende tarnijate teatisi väljalaske-eelsetes tehnoloogiates;

vi. kasutada väljalaske-eelseid tehnoloogiaid seadusevastaselt või ründevara loomiseks või levitamiseks;

vii. väljalaske-eelset tehnoloogiat rentida, liisida või laenutada või väljalaske-eelset tehnoloogiat või seda lepingut mis tahes kolmandale osapoolele edastada või loovutada;

viii. kasutada väljalaske-eelsete tehnoloogiate funktsioone mis tahes viisil, mis võib takistada teistel nende kasutamist, või selleks, et püüda hankida omavolilist juurdepääsu mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule;

ix. kasutada väljalaske-eelset rakendust mis tahes viisil, mis võib mõnda Skype’i või Microsofti serverit või Skype’i või Microsofti serveriga ühendatud võrku kahjustada, katkestada nende töötamise, need üle koormata või neid häirida.

7. MUUDE OSAPOOLTE RAKENDUSED, TEENUSED JA TARKVARA

a. Väljalaske-eelsed tehnoloogiad võivad sisaldada muude osapoolte rakendusi või tarkvara, mis on litsentsitud teile selle lepingu või vastava osapoole tingimuste alusel. Muu osapoole rakenduste litsentsitingimused, teated ja kinnitused, kui neid on, leiate kaasnevast teatiste failist. Väljalaske-eelsed tehnoloogiad võivad sisaldada mu osapoole autoriõigusega kaitstud tarkvara, mis on litsentsitud avatud lähtekoodi litsentside alusel koos lähtekoodi kättesaadavuse kohustustega. Nende litsentside eksemplarid sisalduvad muu osapoole teatiste failis või muus kaasnevas teatiste failis. Võite saada Skype’ilt vastava tervikliku lähtekoodi, kui see on sellise avatud lähtekoodi litsentsi alusel nõutav, saates 5 dollari kohta maksekorralduse või tšeki aadressil: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kirjutage makse selgitusse „third party source code for Skype” (Skype’i muu osapoole lähtekood). Allika eksemplari leiate ka lehelt http://aka.ms/getsource.

b. Muu osapoole rakenduste ja teenuste kasutamine. Väljalaske-eelsed tehnoloogiad võimaldavad juurdepääsu muude osapoolte (ettevõtted või inimesed, kes pole Microsoft) toodetele, teenustele, veebisaitidele, linkidele, sisule, materjalile, mängudele või rakendustele või neid osta. Muude osapoolte rakendused ja teenused võivad esitada teile enne sellise rakenduse või teenuse installimist või kasutamist privaatsuspoliitika või nõuda, et nõustuksite lisakasutustingimustega. Enne muu osapoole rakenduste või teenuste kasutamist tuleb lisatingimused ja privaatsuspoliitikad üle vaadata. Ükski lisatingimus ei muuda ühtegi siinset tingimust. Teie vastutate oma asjaajamise eest muude osapooltega. Skype ega Microsoft ei litsentsi teile muu osapoole rakenduste ja teenuste osana ühtegi intellektuaalset omandit ega vastuta muude osapoolte edastatud teabe eest.

8. KÄITUMISKOODEKS

a. Nende tingimustega nõustumise korral nõustute ka sellega, et järgite väljalaske-eelsete tehnoloogiate kasutamisel järgimisi eeskirju.

i. Te ei tee midagi ebaseaduslikku.

ii. Te ei osale üheski tegevuses, mis on seotud laste ärakasutamise, kahjustamise või ohustamisega.

iii. Te ei saada rämpsposti. Rämpsposti hulka kuuluvad soovimatud hulgimeilid, -postitused, -kontaktitaotlused, -SMS-id või -kiirsõnumid.

iv. Te ei kuva avalikult sobimatut sisu või materjali ega kasuta teenust selle jagamiseks (see hõlmab näiteks alastust, zoofiiliat, pornograafiat, solvavat keelekasutust, vägivalda või kriminaalset tegevust).

v. Te ei osale tegevustes, mis on petturlikud, valed või eksitavad (näiteks raha küsimine pettuse kaudu, kellegi teise teesklemine, teenuste manipuleerimine mängude arvu suurendamiseks või hinnangute, arvustuste või kommentaaride mõjutamiseks).

vi. Te ei eira teenustele juurdepääsuga või teenuste kättesaadavusega seotud piiranguid.

vii. Te ei osale tegevuses, mis on kahjulik teile, teenustele või teistele (näiteks viiruste edastamine, jälitamine, terrorismiga seotud sisu postitamine, vihakõne edastamine või teiste vastu suunatud vägivalla õhutamine).

viii. Te ei riku teiste õigusi (näiteks autoriõigusega kaitstud muusika või muu autoriõigusega kaitstud materjali volitamata jagamine, Bingi kaartide või fotode edasimüük või muul viisil levitamine).

ix. Te ei osale teiste isikute privaatsust häirivates tegevustes.

x. Te ei aita teistel neid eeskirju rikkuda.

b. Jõustumine. Kui rikute neid tingimusi, võime lõpetada teile väljalaske-eelsete tehnoloogiate pakkumise või võime teie Microsofti konto sulgeda. Samuti võime nende tingimuste jõustamise eesmärgil blokeerida suhtluse edastamise (nt meilisõnumid, failide jagamise või kiirsõnumid), eemaldada teie sisu või keelduda selle avaldamisest mis tahes põhjusel. Uurides nende tingimuste väidetavaid rikkumisi, jätab Skype endale õiguse probleemi lahendamiseks teie sisu läbi vaadata. Meil pole võimalik jälgida kõiki teenuseid ja me ei proovi seda ka teha.

9. PROGRAMMI LÕPETAMINE

Saate programmis osalemise igal ajal lõpetada, kui desinstallite ja kustutate kõik programmi raames saadud väljalaske-eelse tehnoloogia koopiad. Skype jätab endale õiguse sulgeda teie ligipääs väljalaske-eelsele tehnoloogiale, programmile või mõlemale igal ajal, ilma etteteatamiseta ja mis tahes põhjusel. Pärast programmi lõpetamist ei tohi te enam väljalaske-eelse tehnoloogia ja programmi materjalide juurde minna ega nende kasutamist jätkata, samuti peate kustutama kõik programmi raames saadud väljalaske-eelse tehnoloogia koopiad. Skype võib jätkata mis tahes enne lõpetamist kogutud andmete kasutamist.

10. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE

SKYPE JA TEMA TARNIJAD PAKUVAD VÄLJALASKE-EELSEID TEHNOLOOGIAID „OLEMASOLEVAL KUJUL”, „KÕIGI VIGADEGA” JA „SAADAVUSE ALUSEL”. TEIE VASTUTATE NENDE KASUTAMISEGA KAASNEVATE RISKIDE EEST. SKYPE EI ANNA MITTE ÜHTEGI OTSEST GARANTIID, KINNITUST EGA LUBADUST. KOHALIK SEADUSANDLUS VÕIB TEILE ANDA LISATARBIJAÕIGUSI, MIDA SEE LEPING MUUTA EI SAA. KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB SKYPE MÜÜGIKÕLBLIKKUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA TINGIMUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID.

SKYPE EI KONTROLLI, VAATA ÜLE, MUUDA, SOODUSTA EGA VÕTA VASTUTUST ÜHEGI MUU OSAPOOLE SISU, TEABE, SÕNUMITE, MATERJALIDE VÕI PROJEKTIDE EEST, MILLELE PÄÄSETAKSE JUURDE PROGRAMMI KAUDU VÕI MIS ON SELLE KAUDU LINGITUD, JA V.A ERALDI LEPINGUS GARANTEERITUD JUHTUDEL, EI ANNA SKYPE VAREM NIMETATU KOHTA ÜHTEGI LUBADUST EGA GARANTIID EGA VASTUTA SELLE EEST. KÕIKVÕIMALIKUD KOKKUPUUTED SELLISTE MUUDE OSAPOOLTEGA TOIMUVAD TEIE VASTUTUSEL.

ÜHELGI JUHUL EI VASTUTA SKYPE EGA TEMA TARNIJAD ÜHEGI ERILISE, KAUDSE VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU VÕI MIS TAHES KAHJU EEST, MIS TULENEB KASUTUSVÕIMALUSE, ANDMETE VÕI TULU KAOTUSEST, KAS SIIS LEPINGU, HOOLETUSE VÕI MUU LEPINGUVÄLISE TEGEVUSE TÕTTU, MIS TULENEB PROGRAMMI VÕI SISU KASUTAMISEST, TEENUSTE OSUTAMISEST VÕI MITTEOSUTAMISEST VÕI PROGRAMMI KAUDU KÄTTESAADAVAST TEABEST.

Kui teil on eelnevast lahtiütlusest olenemata alust kahjutasu nõuda, võite nõuda Skype’ilt ja tema tarnijatelt vaid otseseid kahjusid maksimumsummani 5,00 USA dollarit. Mingite muude kahjude, sealhulgas tegevusest tulenevate kahjude, saamata jäänud kasumi, eri-, otseste või juhuslike kahjude, eest teie kulusid ei kaeta. See piirang kohaldub:

(a) kõigele, mis on seotud kolmanda osapoole Interneti-saitidel olevate väljalaske-eelsete tehnoloogiate, sisu (sh koodi) või muu osapoole rakendustega; ja

(b) kaebustele lepingu rikkumise, garantii või tingimuse rikkumise, otsese vastutuse, hooletuse või muu kahju tekkimise või muu nõude kohta; igal juhul kohalduva seadusega maksimaalsel lubatud määral.

See kehtib ka siis, kui Skype teadis või pidanuks teadma kahjude tekkimise võimalusest. Eelnimetatud piirang või välistamine ei pruugi teie puhul kehtida, kui teie osariigis, provintsis või riigis ei ole erakorraliste, kaasnevate või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud.

11. AUTORIÕIGUSE RIKKUMISEGA SEOTUD NÕUDE ESITAMISE JA SELLEST TEATAMISE MENETLUS

Ameerika Ühendriikide Föderaalseaduse peatüki 17 paragrahvi 512(c)(2) alusel tuleb väidetavatest autoriõiguste rikkumistest teatada meie määratud esindajale. JÄRELEPÄRIMISTELE, MIS EI OLE VASTAVA MENETLUSEGA SEOTUD, EI VASTATA. Vt jaotist Autoriõiguse rikkumisega seotud nõude esitamise ja sellest teatamise menetlus lehel http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. SIDUV VAHEKOHTUMENETLUS JA KOLLEKTIIVHAGIST LOOBUMINE, KUI ELATE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES

See jaotis kehtib mis tahes vaidluste korral, V.A VAIDLUSED, MIS PUUDUTAVAD TEIE, SKYPE’I VÕI MEIE LITSENTSIANDJA INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE JÕUSTAMIST VÕI KEHTIVUST. Mõiste „vaidlus” tähendab igasugust vaidlust, hagiavaldust või muud erimeelsust teie ja Skype’i vahel, mis tekib lepingu, garantii, lepinguvälise vastutuse, põhikirja, määruse, korralduse või muu õigusliku või õigustatud aluse pinnalt. Vaidluse mõistet tõlgendatakse kõige avaramas seadusega lubatud tähenduses.

a.Vaidluseteatis. Vaidluse korral peate teie või Skype esitama teisele poolele kirjaliku vaidluseteatise, mis sisaldab teatise esitaja nime, aadressi ja kontaktandmeid, vaidluse aluseks olevate faktide ja soovitud hüvitise kirjeldust. Igasugune vaidluseteatis tuleb saata USA postiteenusega aadressile Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Vormi leiate lehelt http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Skype saadab igasuguse vaidluseteatise USA postiteenusega teie aadressile, kui see on meil olemas, või muidu teie meiliaadressile. Teil on kohustus püüda lahendada vaidlus Skype’iga mitteametlike läbirääkimiste teel 60 päeva jooksul pärast vaidlusteatise saatmist. 60 päeva pärast on teil või Skype’il õigus algatada vahekohtumenetlus.

b.Väikehagide kohus. Samuti võite lahendada vaidluse oma elukoha (või ettevõtte puhul peamise tegevuskoha) järgse maakonna või Kingi maakonna (Washington, USA) väikehagide kohtus, kui vaidlus vastab kõigile väikehagide kohtus läbivaatamiseks nõutavatele tingimustele. Vaidluse esitamine väikehagide kohtule läbivaatamiseks on lubatud, olenemata sellest, kas enne on toimunud mitteametlikud läbirääkimised või mitte.

c.Siduv vahekohtumenetlus. Kui te ei suuda Skype’iga vaidlust lahendada mitteametlike läbirääkimiste teel ega väikehagide kohtus, toimub vaidluse edasine lahendamine üksnes siduva vahekohtumenetlusega, mis on reguleeritud Ameerika Ühendriikide vahekohtuseadusega. Kollektiivne vahekohtumenetlus ei ole lubatud. Loobute õigusest esitada vaidlused kohtusse kohtunikule või vandekogule läbivaatamiseks (või osaleda kollektiivhagis). Selle asemel lahendab kõik vaidlused erapooletu vahekohtunik, kelle otsus on lõplik, välja arvatud vahekohtuseaduse kohase piiratud edasikaebamisõiguse osas. Vahekohtuniku otsuse võib jõustada vaidluspoolte suhtes pädevust omav mis tahes kohus.

d.Kollektiivhagist loobumine. Kõik menetlused vaidluse lahendamiseks korraldatakse ainult eraldiseisvate isikute vahel. Teil ja Skype’il ei ole õigust esitada vaidlust kohtusse kollektiivhagina, eraadvokaadi üldhagina või muus sellises vormis, kus mõni osapool tegutseb või soovib tegutseda esindaja rollis. Mitme vahekohtumenetluse või muu menetluse ühendamine ei ole lubatud ilma kõigi poolte eelneva kirjaliku nõusolekuta, mis esitatakse kõigile asjaomastele vahekohtu- või menetlusasutustele.

e.Vahekohtumenetluse protseduur. Vahekohtumenetluse viib läbi Ameerika Arbitraažiassotsiatsioon (AAA), juhindudes oma kaubandusarbitraaži reeglitest (või kui olete eraisik ja kasutate programmi isiklikuks või koduseks otstarbeks või kui vaidluse väärtus ei ületa 75 000 USA dollarit, olenemata sellest, kas olete eraisik või mitte, kohaldatakse ka AAA täiendavat tarbijavaidluste menetlemise korda). Lisateave on saadaval aadressil www.adr.org ja telefonil 1 800 778 7879. Vahekohtumenetluse algatamiseks esitage AAA-le lehel http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 olev vorm. Nõustute alustama vahekohtumenetlust ainult oma elukoha (või ettevõtte puhul tegevuskoha) järgses maakonnas või USA Washingtoni osariigi Kingi maakonnas. Skype nõustub alustama vahekohtumenetlust ainult teie elukoha (või ettevõtte puhul tegevuskoha) järgses maakonnas. Võite nõuda istungi toimumist telefoni teel või isiklikult kohale tulles, järgides AAA reegleid. Kui vaidlusalune summa on kuni 25 000 USA dollarit, toimub igasugune istung telefoni teel, kui vahekohtunik ei leia mõjuvat põhjust kohtus istungi korraldamiseks. Vahekohtunik võib mõista teile isiklikult samasuguse kahjutasu, nagu seda teeks kohus. Vahekohtunik võib teha otsuse ainult teie isiklikuks kasuks ja ainult sellises ulatuses, mis rahuldab teie isikliku nõude.

f. Vahekohtu tasud ja maksed.

i.Vaidlused, mille väärtus on kuni 75 000 USA dollarit. Skype hüvitab teile menetluse algatamise tasu ning maksab AAA ja vahekohtuniku tasud. Kui lükkate tagasi Skype’i viimase kirjaliku kokkuleppe pakkumise, mis tehti enne vahekohtuniku määramist („Skype’i viimane kirjalik pakkumine”), teie vaidlust menetletakse kuni vahekohtuniku otsuseni („otsus”) ja vahekohtunik mõistab teile välja Skype’i viimasest kirjalikust pakkumisest suurema summa, siis Skype: i) maksab välja mõistetud summa või 1000 USA dollarit (arvestades suuremat); ii) maksab teie mõistlikud advokaaditasud (kui neid on) ning iii) hüvitab kõik kulud (sh eksperttunnistajate tasud ja kulud), mis teie advokaadil seoses teie nõude uurimise, ettevalmistamise ja menetlemisega vahekohtus tekivad. Vahekohtunik määrab tasude ja kulude summa, kui te Skype’iga neid omavahel kokku ei lepi.

ii.Vaidlused väärtusega üle 75 000 USA dollari. Menetluse algatamise ning AAA ja vahekohtuniku tasude ning kulude maksmist reguleerivad AAA reeglid.

iii.Mis tahes summat hõlmavad vaidlused. Igasuguse teie algatatud vahekohtumenetluse puhul küsib Skype oma AAA või vahekohtuniku tasusid ja kulusid või teile hüvitatud menetluse algatamise tasusid ainult juhul, kui vahekohtunik leiab, et vahekohtumenetlus on tühine või esitatud sobimatul eesmärgil. Iga Skype’i algatatud vahekohtumenetluse puhul maksab Skype kõik menetluse algatamise, AAA ning vahekohtuniku tasud ja kulud. Skype ei küsi teilt ühegi vahekohtumenetluse korral oma advokaaditasusid ega kulusid. Tasusid ja kulusid ei arvestata vaidluse väärtuse määramisel.

iv.Nõuded või vaidlused tuleb esitada ühe aasta jooksul. Seadusega lubatud ulatuses tuleb iga nõue või vaidlus, mille puhul kohaldub jaotis 10, esitada ühe aasta jooksul väikehagide kohtusse (jaotis 10 b), vahekohtusse (jaotis 10 c) või kohtusse, kui jaotis 10 lubab selle vaidluse vahekohtu asemel kohtusse esitada. Üheaastane periood algab nõude esitamise või vaidlusmenetluse algatamise võimaluse tekkemomendist. Kui nõuet ei esitata või vaidlusmenetlust ei algatata ühe aasta jooksul, loetakse see jäädavalt aegunuks.

v.Lahutatavus. Kui jaotises 10 d esitatud kollektiivhagist loobumise kohustus osutub vaidluse suhtes tervikuna või osaliselt ebaseaduslikuks või mittetäidetavaks, ei kohaldata jaotise 10 sätteid vaidluse nende osade suhtes. Selle asemel lahutatakse vastavad osad vaidlusmenetlusest ja esitatakse lahendamiseks kohtule, samas kui vaidluse ülejäänud osad lahendatakse vahekohtumenetlusega. Kui jaotise 10 mõni muu säte osutub ebaseaduslikuks või mittetäidetavaks, lahutatakse vastav säte muudest sätetest nii, et jaotise 10 ülejäänud osad jäävad täies ulatuses kehtima.

vi.Vastuolu AAA reeglitega. Kui see leping on vastuolus AAA kaubandusarbitraaži või tarbijavaidluste menetlemise reeglitega, siis kohaldatakse seda lepingut.

g.Kohaldatav õigus. Teie elukohajärgse osariigi või riigi/regiooni seadused reguleerivad kõiki programmi või seda lepingut puudutavaid nõudeid ja vaidlusi, muu hulgas lepingu rikkumisega seotud nõuded ja riiklike tarbijakaitse, kõlvatu konkurentsi, kaudse garantii, ebaõiglase rikastumise ja lepinguväliste kahjudega seotud nõuded, olenemata kollisiooninormidest, v.a asjaolu, et FAA reguleerib kõiki vahekohtuga seotud sätteid. Kui omandasite programmi mõnes muus riigis/regioonis, kehtivad selle riigi/regiooni seadused. Antud lepingus kirjeldatakse teatud juriidilisi õigusi. Teil võib olla teie osariigi või riigi/regiooni seaduste alusel muid õigusi, sh tarbijaõigusi. See leping ei muuda neid muid õigusi, kui teie osariigi või riigi/regiooni seadused seda ei luba.

13. ÕIGUSLIK TOIME

Antud lepingus kirjeldatakse teatud juriidilisi õigusi. Teie riigi seaduste alusel võib teil olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi osapoole suhtes, kellelt väljalaske-eelsed tehnoloogiad omandasite. See leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui riigi seadused seda ei luba.

14. VIDEOSTANDARDID

Väljalaske-eelsed tehnoloogiad võivad sisaldada H.264/AVC, VC-1 ja MPEG-4 Part 2 ning MPEG-2 visuaalset tihendustehnoloogiat. Kui tarkvara sisaldab neid visuaalseid tihendustehnoloogiaid, nõuab MPEG LA, L.L.C. järgmist teadet: SEE TOODE ON LITSENTSITUD AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 VISUAL JA MPEG-2 VIDEOPATENDI PORTFELLI LITSENTSIDE ALUSEL ISIKLIKUKS JA MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS TARBIJALE (i) VIDEO KODEERIMISEKS ÜLAL NIMETATUD STANDARDITE („VIDEOSTANDARDID”) JÄRGI JA/VÕI (ii) SELLISE AVC, VC-1, MPEG-4 PART 2 JA MPEG-2 VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS TARBIJA, KES TEGELES ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE TEGEVUSEGA JA/VÕI MIS HANGITI VIDEOPAKKUJALT, KELLEL OLI SELLISE VIDEO EDASTAMISEKS LITSENTS. MIS TAHES MUUL OTSTARBEL KASUTAMISEKS LITSENTSI EI ANTA EGA RAKENDATA. LISATEAVET SAAB FIRMAST MPEG LA, L.L.C., VT WWW.MPEGLA.COM.

15. EKSPORTIMINE

Peate järgima kõiki väljalaske-eelsetele tehnoloogiatele kohalduvaid kodumaiseid ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ning eeskirju, mis hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse piiranguid. Lisateavet leiate lehelt http://microsoft.com/exporting.

16. TERVIKLIK LEPING

See leping ja kõik muud tingimused, mille Microsoft võib lisade, värskenduste või muude osapoolte rakenduste jaoks edastada, moodustavad väljalaske-eelsete tehnoloogiate terviklepingu.