Näissä ohjeissa sanellaan, miten kolmannet osapuolet voivat käyttää Skypen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppanimiä, merkkejä, logoja, kuvakkeita, iskulauseita, bannereita, Skype-käyttöliittymän näyttökuvia, ulkoasua, linkkejä, ääniä ja muita tuotemerkkiominaisuuksia (”Skype-tuotemerkin osat”) tai muuten viitata niihin.

Skype pitää mainettaan ja tuotemerkkiään äärimmäisen suuressa arvossa. Skype haluaa tarjoa asiakkailleen turvallisen viestintätuotteiden käyttökokemuksen. Tästä syystä Skype suojelee mainettaan ja tuotemerkkiään visusti. Skype-tuotemerkin osat ovat Skypelle tärkeitä, ja ne on suojattu sovellettavin tavaramerkein ja tekijänoikeuksin sekä muilla immateriaalioikeutta koskevilla laeilla.

Tällä sivulla:

 1. Yleinen sääntö
 2. Skypen myöntämät käyttöoikeudet

(a) Jos käyttäjällä on jo Skypen kirjallisesti myöntämä lupa

(b) Jos käyttäjällä ei vielä ole Skypen kirjallisesti myöntämää lupaa

 1. Rajalliset poikkeukset yleiseen sääntöön

(a) Skypen sanamerkkien käyttö

(b) Skype-yhteystiedot

(c) Näyttökuvat

(d) Linkittäminen

(e) Koulutyöt ja -projektit

(f) Julkaisut, seminaarit ja konferenssit

(g) Käyttö lähetyksissä

(h) Käyttö kehittäjien toimesta

(i) Käyttö laitteistokumppaneiden toimesta

(j) Käyttö kumppanien toimesta

 1. Skype-tuotemerkin osien asianmukainen käyttö
 2. Skypen nimenomaisesti kieltämä käyttö
 3. Valittujen Skypen tavaramerkkien luettelo
 4. Yleiset

1. Yleinen sääntö

Skype ei salli kolmansien osapuolten käyttää Skype-tuotemerkin osia, paitsi jos nämä ovat saaneet etukäteen Skypeltä kirjallisen luvan osien käyttöön tai jos aiottu käyttö kuuluu äärimmäisen rajallisten poikkeusten piiriin: Lisätietoja on alla osiossa 3, ”Rajalliset poikkeukset yleiseen sääntöön”.

Käyttäjän on pidettävä huolta siitä, että toimii näiden ohjeiden sekä kaikkien muiden Skypen ajoittain julkaisemien ohjeiden mukaisesti, mitä tulee esimerkiksi Skype-tuotemerkin osien kokoon, väreihin, kirjasinlajeihin ja näkyvyyteen. Skype-tuotemerkin osiin voidaan tehdä milloin tahansa muutoksia. Tämän mukaisesti käyttäjän on tarkistettava säännöllisesti tästä verkkosivustosta, onko ohjeisiin annettu päivityksiä, varmistaakseen ajankohtaisten ohjeiden noudattamisen.

2. Skypen myöntämät käyttöoikeudet

(a) Jos käyttäjällä on jo Skypen kirjallisesti myöntämä lupa

Jos käyttäjällä on jo Skypen kirjallisesti myöntämä lupa joidenkin Skype-tuotemerkin osien käyttöön, käyttäjän oikeus kyseisten Skype-tuotemerkin osien käyttöön on määritetty kyseisessä sopimuksessa sekä näissä ohjeissa. Jos sopimuksen ja näiden ehtojen välillä esiintyy ristiriitoja, pätevät sopimuksessa määritetyt ehdot.

(b) Jos käyttäjällä ei vielä ole Skypen kirjallisesti myöntämää lupaa

Jos käyttäjällä ei vielä ole Skypen kirjallisesti myöntämää lupaa käyttää Skype-tuotemerkin osia käyttäjän ehdottamalla tavalla, käyttäjän on ensin pyydettävä kirjallisesti Skypeltä lupaa näiden Skype-tuotemerkin osien käyttöön ehdottamallaan tavalla, kuten alla selitetään, paitsi jos käyttöä koskevat edempänä osiossa 4 mainitut poikkeukset.

Pyyntö (englanniksi) lupaan käyttää esimerkiksi näyttökuvia akateemisissa oppikirjoissa tai elokuvissa on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen skypebrand@microsoft.com. Pyynnöstä on käytävä tarkoin ilmi, mitä Skype-tuotemerkin osia käyttäjä haluaa käyttää ja millä tavoilla. Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää, ennen kuin Skype on myöntänyt siihen luvan. Kaikki muutokset alustavaan ehdotukseen edellyttävät aiottua käyttöä koskevaa lisäpyyntöä.

Jos Skype myöntää käyttäjälle oikeuden joidenkin Skype-tuotemerkin osien käyttöön, sitä koskevat nämä ohjeet sekä kaikki käyttöoikeuksissa erikseen määritetyt vaatimukset. Skype pidättää oikeuden Skype-tuotemerkin osien käyttöoikeuden peruuttamiseen koska tahansa. Käyttäjän on tällöin lopetettava välittömästi asianmukaisten Skype-tuotemerkin osien käyttö kokonaan.

Myönnetyistä käyttöoikeuksista huolimatta kaikki Skype-tuotemerkin osia koskevat oikeudet, omistusoikeudet ja sopimusedut pysyvät Skypen omaisuutena. Skype on lisäksi kaiken käyttäjän toimesta suoritetusta Skype-tuotemerkin osien käytöstä koituvan liikearvon ainoa edunsaaja. Käyttöoikeuden ehtona sopimuksen mukaisesti on, että käyttäjä ei nyt eikä milloinkaan myöhemmin kyseenalaista eikä auta muita kyseenalaistamaan Skype-tuotemerkin osien pätevyyttä.

3. Rajalliset poikkeukset yleiseen sääntöön

Jos käyttäjä ei ole saanut kirjallista suostumusta tai lupaa Skype-tuotemerkin osien käyttöön, hän voi silti käyttää tiettyjä rajoitettuja Skype-tuotemerkin osia tietyissä rajallisissa olosuhteissa, mutta VAIN edempänä tässä osiossa 3 sekä osiossa 4 alla esitetyllä tavalla. Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää millään tavalla, joka ilmaisee tai antaa ymmärtää, että käyttäjä on Skypen tytäryhtiö tai että käyttö tapahtuu Skypen yhteydessä, sponsoroimana, tukemana, sertifioimana tai hyväksymänä.

(a) Skypen sanamerkkien käyttö tosiasiallisena viittauksena Skypeen yhtiönä tai Skypen tuotteisiin

Käyttäjä voi käyttää tiettyjä Skypen sanamerkkejä (tämän asiakirjan lopussa on luettelo valituista sanamerkeistä) identifioidakseen Skype-konsernin tai sen tuotteet. Käyttäjä ei saa kuitenkaan käyttää Skypen kuvakkeita, logoja, iskulauseita eikä mitään muita Skype-tuotemerkin osien piirteitä.

"Käytän Skype-ohjelmistoa."

"Käytän -ohjelmistoa."

"Skype tarjoaa verkkoviestintätuotteita."


 

Jos sinulla on kysyttävää tai jos olet epävarma Skypen sanamerkkien käytöstä, ota yhteyttä (englanniksi) osoitteeseen skypebrand@microsoft.com.

(b) Skype-yhteystiedot

Skypen S-logoa saa käyttää käyntikortissa ja/tai verkkosivustolla Skype-nimen vieressä samalla tavalla kuin kirjeen kuvaa voidaan käyttää sähköpostiosoitteen merkiksi. Logon on tällöin oltava pieni (ei muiden yhteydenottotapojen symboleja suurempi), sijoitettuna asianmukaisesti muiden yhteydenottotapojen yhteyteen ja niihin nähden huomiota herättämättömästi, esimerkiksi näin:

[Skype-nimi]

(c) Näyttökuvat

Käyttäjällä ei ole lupaa käyttää näyttökuvia Skype-tuotteiden käynnistysnäytöistä, avausnäytöistä, "käynnistyskuvista" tai beeta-versioiden tai muiden kaupallisesti vielä julkaisemattomien tuotteiden näytöistä. Käyttäjä voi käyttää muita näyttökuvia mainonnassa, dokumentaatiossa (mukaan luettuna opetuskäyttöön tarkoitetut esitteet), opaskirjasissa, videoissa ja verkkosivustoilla olettaen, että hän yllä mainittujen vaatimusten lisäksi:

(i) lähettää tietoja (englanniksi) pyynnöstään ja kuvasta, jota haluaa käyttää, osoitteeseen skypebrand@microsoft.com eikä käytä niitä saamatta siihen lupaa,

(ii) ei tee näyttökuvaan muutoksia, lukuun ottamatta näyttökuvan koon muuttamista,

(iii) ei käytä pelkästään osia näyttökuvasta,

(iv) ei sisällytä näyttökuvia oman tuotteensa käyttöliittymään,

(v) ei käytä kolmannen osapuolen sisältöä sisältäviä näyttökuvia eikä

(vi) käytä näyttökuvia, joiden perusteella voidaan tunnistaa yksilöitä.

(d) Linkittäminen

Käyttäjä voi luoda itse omistamalleen sivustolle Skypen sivustolle johtavan linkin edellyttäen, että se tapahtuu oikeuden- ja lainmukaisella tavalla, joka ei vahingoita Skypen mainetta eikä pyri hyötymään siitä. Käyttäjän on luotava linkki niin, ettei siitä voi luulla, että kyseessä on Skypen kumppani tai Skypen hyväksymä tai tukema taho, mikäli tämä ei pidä paikkaansa. Käyttäjä ei saa sisällyttää Skypen sivustoa minkään muun sivuston osaksi.

(e) Koulutyöt ja -projektit

Olettaen, että käyttäjä noudattaa näitä ohjeita, hän voi: käyttää Skypen tuotteiden kuvia ja sisältöä koulu- ja yliopistotöissä sekä arvostella ja kommentoida Skypen tuotteita.

(f) Julkaisut, seminaarit ja konferenssit

Skypeen saadaan viitata lehtien ja aikakauslehtien kannessa sekä seminaarien ja konferenssien ohjelmissa, kunhan toimitaan näiden ohjeiden ja seuraavien määritysten mukaisesti:

(i) Julkaisun, seminaarin tai konferenssin on liityttävä mainittuun Skypen tuotteeseen tai tekniikkaan.

(ii) Käyttäjän nimen ja logon on näyttävä Skypen sanamerkkiä huomattavammin kaikissa lehteen, aikakauslehteen, seminaariin tai konferenssiin liittyvissä painotuotteissa.

(iii) Seuraavan ilmoituksen on oltava selvästi nähtävissä:

”Seuraavat tuotteet ovat Skypen tavaramerkkejä, ja [julkaisun nimi] ei ole Skypen tytäryhtiön liiketoiminnan osa eikä Skypen sponsoroima tai valtuuttama eikä liity millään muulla tavalla Skype-konserniin: \[käytetyt Skype-tuotemerkin osat].”

(iv) Skypen sanamerkkiä ei saa käyttää minkään lehden, aikakauslehden, seminaarin tai konferenssin nimessä.

(v) Skypen logoja ei saa käyttää julkaisussa eikä missään julkaisuun, seminaariin tai konferenssiin liittyvissä materiaaleissa. Tietyissä olosuhteissa Skype voi myöntää käyttöoikeuden.

 

(g) Käyttö lähetyksissä

Lähettäjät ja studiot voivat käyttää suoria näköpuheluita televisio-ohjelmissa ja elokuvissa. Skypeä voidaan käyttää myös ilmaisiin Skypestä Skypeen -puheluihin radiolähetysten aikana. Skypeä voidaan käyttää etäsijainneista lähetetyissä suorissa syötteissä, katselijoiden haastatteluissa omissa kodeissaan, eri puolilla maailmaa olevien asiantuntijoiden konsultoinnissa ja jopa yhteyden saamisessa kentällä oleviin kirjeenvaihtajiin.

Jos Skypeä käytetään lähetyksessä, tämä on osoitettava käyttämällä tiettyjä Skype-tuotemerkin osia. Tällaista käyttöä koskevat kuitenkin lähetysten palveluehdot, lähetyksiä ja elokuvia koskevat tuotemerkkiohjeet sekä nämä ohjeet.

(h) Käyttö kehittäjien toimesta

(i) Työpöytäohjelmointiliittymä: Jotta Skypen työpöytäohjelmointiliittymää voitaisiin käyttää mihinkään tarkoitukseen (mukaan luettuna rajoituksetta sovelluksen tai ohjelmiston yhteydessä tai käyttöliittymän luomiseksi laitteistoon), käyttäjän on ensin hyväksyttävä ehdot osoitteessa http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms.
Ehtojen mukaisesti käyttäjällä on tämän jälkeen oikeus viitata tuotteensa yhteensopivuuteen Skypen kanssa, mutta ainoastaan Skypen julkisten ohjelmointikäyttöliittymää koskevien ehtojen (http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms, voidaan tarkistaa ajoittain) ja näiden ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta kutsua tuotettaan nimellä Skype tai jollain Skypeä muistuttavalla nimellä eikä käyttää Skypen logoa. Käyttäjän on pidettävä näitä sivustoja säännöllisesti silmällä varmistaakseen, että käyttö on kaikkien ohjeiden ja ehtojen mukaista.

(ii) SkypeKit-ohjelma, ”plugged into Skype™”: Jos käyttäjä on hyväksytty SkypeKit-ohjelmaan ja jos hänen ohjelmistotuotteensa vastaa Skypen testauskriteereitä, hän saa oikeuden käyttää termiä ”plugged into Skype™” merkiksi tuotteensa yhteensopivuudesta Skypen kanssa. SkypeKit-ohjelmaan voi hakea pyytämällä kutsua Skype Developerin sivustolla osoitteessa http://developer.skype.com. Käyttäjä saa myös luvan käyttää ”plugged into Skype” -logoa (kuva Skype Developer -sivustolla osoitteessa http://developer.skype.com/skypekit) tuotteessaan, pakkauksissaan, verkkosivustollaan ja mainosmateriaaleissaan. Tällaisen käytön on tapahduttava SkypeKit-sivustolla annetun markkinointiohjeistuksen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta kutsua tuotettaan nimellä Skype tai jollain Skypeä muistuttavalla nimellä eikä käyttää Skypen logoa.

(iii) URI-tunnusten käyttö Skype-toimintojen rakentamiseksi: Käyttäjä voi käyttää osoitteessa http://developer.skype.com/skype-uris olevia URI-mallitunnuksia tai luoda omansa pelkästään siinä tarkoituksessa, että ihmiset voisivat käynnistää Skype-sovelluksen tai -toiminnon. Jos käyttäjä käyttää URI-tunnusta tässä tarkoituksessa, hänen on käytettävä osoitteessa http://developer.skype.com/skype-uris/branding saatavilla olevia Skype-tuotemerkin osia identifioidakseen toiminnon. Tällaisen käytön on noudatettava näitä tavaramerkkejä koskevia ohjeita sekä kaikkia muita Skypen julkaisemia ohjeita (joita voidaan ajoittain tarkistaa).

(i) Käyttö laitteistokumppaneiden toimesta

Laitteistokumppanit voivat käyttää tiettyjä Skype-tuotemerkin osia, jos ovat läpäisseet Skypen sertifiointiprosessin:

(i) SkypeKit-ohjelma, ”plugged into Skype™”: Laitteistokumppanit voivat hakea SkypeKit-ohjelmaan pyytämällä kutsua Skype Developerin sivustolla osoitteessa http://developer.skype.com. Jos kumppani hyväksytään ja jos hänen tuotteensa vastaa Skypen vaatimia testauskriteereitä, kumppani saa oikeuden käyttää termiä ”plugged into Skype™” merkiksi tuotteensa yhteensopivuudesta Skypen kanssa, kunhan tuotteeseen sisältyy SkypeKit-ohjelman puitteissa rakennettu ohjelmistokomponentti. Kumppani saa myös luvan käyttää ”plugged into Skype” -logoa (kuva Skype Developer -sivustolla osoitteessa http://developer.skype.com/skypekit) tuotteissaan, pakkauksissaan, verkkosivustollaan ja mainosmateriaaleissaan. Kaiken tällaisen käytön on tapahduttava SkypeKit-sivustolla annetun markkinointiohjeistuksen mukaisesti. Kumppanilla ei ole oikeutta kutsua tuotettaan nimellä Skype tai jollain Skypeä muistuttavalla nimellä eikä käyttää Skypen logoa.

(ii) Lisävarusteohjelma: Tietyt laitteistokumppanit ovat tehneet Skypen kanssa sopimuksen, joka sallii tiettyjen Skype-tuotemerkin osien käytön. Näiden Skype-tuotemerkin osien käyttöoikeus on sidoksissa kyseisiin sopimuksiin.

(j) Käyttö kumppanien toimesta

Skype-kumppaniohjelman jäsenillä on oikeus käyttää tiettyjä Skypen bannereita ja linkkejä (Skypen kumppanisopimuksessa olevien termimääritelmien mukaisesti), mutta tällainen käyttö on sallittua vain Skype-kumppanisopimuksen ja näiden ohjeiden puitteissa.

4. Skype-tuotemerkin osien asianmukainen käyttö

(a) Skype-tuotemerkin osien käyttäjiä koskevat yleiset säännöt

 • Skype-tuotemerkin osat on kirjoitettava oikein – Skype-tavaramerkkien oikea kirjoitusasu näkyy tämän asiakirjan lopussa olevasta luettelosta.
 • Skype-tuotemerkin osat on erotettava niitä ympäröivästä tekstistä tai taustasta, jotta ne erottuisivat selvästi.

 
 • Sanamerkkien kohdalla pitää käyttää vähintään yhtä seuraavista menetelmistä:
 1. Merkki kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, esimerkiksi Skype™.
 2. Koko merkki kirjoitetaan isoilla kirjaimilla tai kursivoituna, esimerkiksi skype™ tai SKYPE™.
 3. Koko merkki laitetaan lainausmerkkeihin, esimerkiksi ”skype™”.
 • Sanamerkkejä on käytettävä ainoastaan adjektiiveina. Sanamerkin kanssa voidaan esimerkiksi käyttää kuvailevaa yleistermiä, kuten Skype™-ohjelmisto. Skypen sanamerkkejä ei saa käyttää verbeinä.
 • On käytettävä asianmukaista tavaramerkin symbolia. Symbolia ™ on käytettävä ilmaisemaan, että Skype-tuotemerkin osia koskevat tavaramerkkioikeudet.
 • On varmistuttava siitä, että kaikki Skypeen tehdyt viittaukset ovat Skypen määritelmän mukaisesti totuudenmukaisia ja reiluja eivätkä harhaanjohtavia tai millään tavalla riidanalaisia.
 • Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää näkyvimpänä elementtinä verkkosivustossa eikä missään muualla.
 • Näitä ohjeita on seurattava:

(b) Jos käyttäjälle on myönnetty nimenomainen suostumus tai lupa minkä tahansa Skype-tuotemerkin osan käyttöön.

 • Jos käyttäjä viittaa Skype-tuotemerkin osiin, hänen on lisättävä alla oleva huomautus selvälukuisena tekstinä käyttäessään Skype-tuotemerkin osia julkaistuissa materiaaleissa:

”Seuraavat tuotteet ovat Skypen tavaramerkkejä [ja niitä käytetään Skype Limitedin luvalla]: [käytetyt Skype-tuotemerkin osat].”

(c) Jos käyttäjälle ei ole myönnetty nimenomaista suostumusta tai lupaa Skype-tuotemerkin osien käyttöön, mutta jokin osiossa 4 mainittu rajallinen poikkeus pätee.

 • Jos käyttäjä viittaa Skype-tuotemerkin osiin, hänen on lisättävä alla oleva huomautus selvälukuisena tekstinä käyttäessään Skype-tuotemerkin osia julkaistuissa materiaaleissa:

”Seuraavat tuotteet ovat Skypen tavaramerkkejä, ja [viittaavan käyttäjän nimi] ei ole Skypen kumppani, sponsoroima eikä valtuuttama eikä liity millään muulla tavalla Skype-konserniin: [käytetyt Skype-tuotemerkin osat].”

5. Skypen nimenomaisesti kieltämä käyttö

 • Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää ilman Skypen nimenomaisesti myöntämää kirjallista suostumusta tai lupaa, paitsi jos käyttö on muuten sallittua näiden ohjeiden puitteissa.
 • Skype-tuotemerkin osia, mukaan luettuna logoja, sisältäviä hyödykkeitä, kuten t-paitoja tai mukeja, ei saa valmistaa, myydä eikä lahjoittaa ilman Skypen nimenomaisesti myöntämää kirjallista lupaa.
 • Skypeen ei saa koskaan viitata tavalla, joka voi antaa jollekulle syyn uskoa, että käyttö on Skypen sponsoroimaa tai tukemaa, että käyttäjä on Skypen tytäryhtiö tai että käytöllä on jotain muita taloudellisia kytköksiä Skypeen, tai joka voidaan tulkita siten, että käyttäjän näyttämä sisältö on Skypen valtuuttamaa tai edustaa Skypen näkemyksiä, ilman Skypen kirjallisesti tähän antamaa suostumusta.
 • Skype-tuotemerkin osia tai niiden muunnoksia ei saa yhdistää esimerkiksi käyttäjän omien tuotteiden tai palvelujen nimiin, tavaramerkkeihin, logoihin, yhtiöiden nimiin, toimialueiden nimiin, metatunnisteisiin, mainossanoihin, avainsanoihin eikä hakutermeihin.
 • Skype-tuotemerkin osia ei saa koskaan muuttaa eikä muokata esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla välimerkkejä, yhdistämällä sanoja tai käyttämällä lyhenteitä. Logojen muuttaminen esimerkiksi värejä tai mittasuhteita muuttamalla tai suorittamalla mitä tahansa muita muokkauksia on myös kielletty.

 
 • Käyttäjä ei saa käyttää merkkejä, logoja tai muita ominaisuuksia, jotka ovat hyvin samankaltaisia Skype-tuotemerkin osien kanssa, eikä markkinoida mitään tuotteita tai palveluja Skypen tuotteiden nimiä läheisesti muistuttavien nimien alla.
 • Käyttäjä ei saa kopioida eikä matkia Skypen tuotteiden ilmiasua eikä Skype-tuotemerkin osien tai www.skype.com-sivuston "ulkoasua ja käyttötuntumaa", mukaan luettuna Skypen käyttämät väriyhdistelmät, grafiikka, äänet, kuvakieli, kuvakkeet, kirjasinlaji ja stilisointi (ja mikään muu niitä muistuttava), mutta ei rajoittuen pelkästään edellä mainittuihin.
 • Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää tavalla, joka on Skypen yksinomaisen harkkinnan mukaan loukkaavaa, harhaanjohtavaa, epäreilua, halveksivaa, säädytöntä tai jotenkin muuten paheksuttavaa.
 • Skype-tuotemerkin osia ei saa käyttää sellaisten tuotteiden, palvelujen tai verkkosivustojen yhteydessä, joita voidaan Skypen yksinomaisen harkinnan mukaisesti pitää seksiin liittyvinä, mauttomina, rienaavina, säädyttöminä, vastenmielisinä, halventavina, herjaavina, parjaavina tai muuten laittomina, uskonnollisesti tai rodullisesti loukkaavina tai muuten yksilöihin tai ryhmiin kohdistuvaa vihaa lietsovina tai jotka ovat minkään sovellettavien lakien vastaisia tai muuten Skypen näkemyksen mukaan paheksuttavia.
 • Käyttäjä ei saa rekisteröidä toimialuenimiä eikä Internet-avainsanoja, jotka sisältävät termin "skype" tai jotka kuulostavat samalta kuin termi "skype" tai muuten muistuttavat sitä, esimerkiksi "scipe", "scype", "skipe" tai "sykpe". Tämä pitää sisällään sekä latinalaisen että ei-latinalaisen merkistön ja sekä yleiset että maakoodikohtaiset ylätason toimialuenimien tunnisteet (vastaavasti gTLD:t ja ccTLD:t) ja pätee kaikkiin tasoihin toimialuenimijärjestelmän (DNS) hierarkiassa. Tämä kielto koskee myös kaikkia moniselitteisiä ei-englanninkielisiä käännöksiä, puhtaaksikirjoituksia ja translitteraatioita, olipa ne integroitu IDN (Internationalized Domain Name) -nimeen tai ei. Esimerkiksi seuraavien toimialuenimien rekisteröinti on tiukasti kielletty: "sykpe.com", "skypeapplication.net" ja "scipe-application.fr" (toisen tason rekisteröinti), "skype.xyz.com", "skype.xyz.123.org" ja "skype.xyz.123.net.cn" (vastaavasti kolmannen, neljännen ja viidennen tason rekisteröinnit), "application.scipe" (ensimmäisen tason rekisteröinti) sekä "xn--[skype_translation]".[idn].

6. Valittujen Skypen tavaramerkkien luettelo (voidaan päivittää ajoittain)

Sanamerkit:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Logot:

 • Skype-logo
   

   

 • ”S”-logo
   

   

7. Yleiset

 • Skype pidättää oikeuden muuttaa näitä ohjeita milloin tahansa. Skype pidättää myös oikeuden peruuttaa käyttöoikeuden Skype-tuotemerkin osiin tai estää muulla tavoin niiden käytön, jos käyttö ei ole ohjeiden ja ajoittain asetettujen muiden ehtojen mukaista. Skype ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, joita näihin ohjeisiin tehdyistä muutoksista voi koitua.
 • KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI ILMAISEE LUKENEENSA NÄMÄ SKYPEN TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT OHJEET JA YMMÄRTÄNEENSÄ SEKÄ HYVÄKSYVÄNSÄ NIISSÄ KUVATUT OIKEUDET, VELVOITTEET JA KÄYTTÖEHDOT. KÄYTTÄMÄLLÄ MITÄ TAHANSA SKYPE-TUOTEMERKIN OSIA KÄYTTÄJÄ ILMAISEE NIMENOMAISESTI SUOSTUVANSA NOUDATTAMAAN NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA.

© Skype – Päivitetty viimeksi: helmikuu 2015