Servicevoorwaarden voor Broadcast

Richtlijnen voor Skype Broadcast downloaden

1. Toepasbaarheid van de Servicevoorwaarden voor Broadcast

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Skype, is elk gebruik van de Skype-software in een programma (zoals hieronder gedefinieerd) voor uitzending (zoals hieronder gedefinieerd) onderworpen aan deze Servicevoorwaarden voor Broadcast.

Als u de Skype-software in een programma voor uitzending wilt gebruiken, dient u akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden voor Broadcast. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Skype, mag u de Skype-software niet gebruiken in een programma voor uitzending als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden voor Broadcast.

2. Identificatie van Skype in programma's voor uitzending

Wanneer u de Skype-software gebruikt in een programma voor uitzending, accepteert u dat u zich moet houden aan alle geldende voorwaarden van de Richtlijnen voor Skype Broadcast (die van tijd tot tijd mogelijk worden aangepast) en de volgende aanvullende eisen, behalve wanneer deze in strijd zijn met de geldende wetgeving:

2.1 Audioprogramma’s. Met betrekking tot programma's waarbij geen visueel beeld wordt uitgezonden, gelden de volgende eisen:

(a) Voor ieder programma waar het gebruik van de Skype-software vijftien (15) minuten of minder duurt, dient u zowel aan het begin als aan het einde van dit gebruik een identificatieaankondiging te doen, zoals beschreven in de Richtlijnen voor Skype Broadcast;

(b) Voor ieder programma waar het gebruik van de Skype-software vijftien (15) minuten of meer duurt, dient u zowel aan het begin, aan het einde als tijdens dit gebruik een identificatieaankondiging te doen, met intervallen van niet minder dan vijftien (15) minuten, zoals beschreven in de Richtlijnen voor Skype Broadcast; en

(c) Als u in een programma een geluid wilt opnemen waarmee een bepaalde belfunctie of actie van Skype wordt voorgesteld (waaronder, maar niet beperkt tot het beantwoordingsgeluid wanneer een oproep wordt aangenomen of het ophanggeluid wanneer een gesprek wordt beëindigd), gebruikt u alleen de specifieke Skype-geluiden die u vindt in Skype en zult u verder de vereisten naleven betreffende het gebruik van Skype-geluiden die zijn gedefinieerd in de Richtlijnen voor Skype Broadcast.

2.2 Audiovisuele programma’s. Met betrekking tot audiovisuele programma's (d.w.z. waarbij een visueel beeld wordt uitgezonden vergezeld van een audiosignaal) waarin u gebruikmaakt van de Skype-software of waarin een videoweergave van de Skype-software voorkomt, gelden de volgende eisen:

(a) Voor elk programma dat een visuele weergave van de Skype-software gebruikt of bevat, zijn de goedkeuring en een licentie van Microsoft vereist. Na ontvangst van een licentie moet uw gebruik van het Skype-watermerkpictogram voldoen aan alle vereisten die zijn gedefinieerd in de Richtlijnen voor Skype Broadcast. Als u een licentie wilt aanvragen, kunt u hier een aanvraag verzenden.

(b) Als u in uw programma een specifiek apparaat wilt nabootsen, gebruikt u alleen de Skype-gebruikersinterface die bedoeld is voor dat apparaat, zoals getoond in de Richtlijnen voor Skype Broadcast.

(c) Als u in een programma een geluid wilt opnemen waarmee een bepaalde belfunctie of actie van Skype wordt voorgesteld (waaronder, maar niet beperkt tot het beantwoordingsgeluid wanneer een oproep wordt aangenomen of het ophanggeluid wanneer een gesprek wordt beëindigd), gebruikt u alleen de specifieke Skype-geluiden die u vindt in Skype en zult u verder de vereisten naleven betreffende het gebruik van Skype-geluiden die zijn gedefinieerd in de Richtlijnen voor Skype Broadcast.

3. Algemene bepalingen

3.1 Definities

3.1.1 “Uitzending” betekent het gelijktijdig verzenden aan het algemene publiek via nu bekende of onbekende media en indelingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot datacommunicatienetwerken, internet, elektronische postsystemen, televisie, radio- of satellietsystemen en point-to-multipoint-verzending over een bekabeld, draadloos of vezelnetwerk. Voor deze Servicevoorwaarden voor Broadcast vallen hieronder ook narrowcasting en multicasting.

3.1.2 “Programma” betekent een live of vooraf opgenomen audio- of visuele uitvoering.

3.2 U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om akkoord te gaan met en dat u zich zult houden aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden voor Broadcast. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle rechten en het betalen van alle licentiegelden en andere kosten en uitgaven voortvloeiende uit het Programma en de Uitzending. Skype kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten of onkosten die zijn opgelopen in verband met het Programma of de Uitzending.

3.3 U bent, op uw kosten, verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende wetten met betrekking tot het Programma en de Uitzending. U komt overeen Skype, zijn gelieerde ondernemingen en het Skype-personeel te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten en incidentele uitgaven daartoe) van welke aard dan ook, voortvloeiende uit (i) de uitzendingen en de programma's; (ii) verkeerde voorstelling van of inbreuk op garanties uwerzijds die in deze overeenkomst liggen besloten; of (iii) iedere inbreuk op een afspraak, overeenkomst of verplichting uwerzijds die in deze Servicevoorwaarden voor Broadcast ligt besloten.

3.4 U zult een redelijke mate van voorzichtigheid en oplettendheid in acht nemen teneinde u ervan te verzekeren dat de programma's, uitzending en/of de Skype-software (i) niet worden gebruikt als een medium om individuen, organisaties, religies, gezindten of sektes aan te vallen; (ii) geen mededelingen of promotionele boodschappen bevatten die wettelijk verboden zijn; (iii) niet worden gebruikt voor het doen van valse of ongegronde claims voor producten of diensten; (iv) geen inhoud of mededelingen bevatten die lasterlijk, obsceen, ontheiligend, onbehoorlijk, grof, weerzinwekkend of beledigend zijn, hetzij in onderwerp, hetzij in behandeling; (v) geen verklaringen bevatten die niet kunnen worden geverifieerd; (vi) geen beschrijvingen of verwijzingen bevatten naar zaken die niet worden beschouwd als zijnde acceptabele gespreksonderwerpen in sociale groepen (bijv. godslastering, obsceniteit) of (vii) niet worden gebruikt voor reclame of mededelingen die, volgens Skype, schadelijk of nadelig zijn voor het publieke belang, Skype, of eerlijke reclame en fatsoenlijke bedrijfsvoering in het algemeen.

3.5 De rechten die u hiermee worden verleend, zijn niet exclusief en zijn herroepbaar. U verkrijgt geen recht, aanspraak of belang met betrekking tot de Skype-logo's, handelsmerken of andere aanduidingen van herkomst (gezamenlijk het “Skype-merk”) en u komt hierbij overeen dat tussen u en Skype, Skype exclusief eigenaar is van ieder recht, aanspraak en belang met betrekking tot het Skype-merk. Uw gebruik van het Skype-merk onder deze voorwaarden dient ten goede te komen aan Skype. Skype behoudt zich het recht voor u te instrueren over het gebruik van het Skype-merk en de presentatie van het Skype-merk tijdens de duur van de programma's. Skype kan u tevens gelasten het gebruik van het Skype-merk stop te zetten, in het geval dat dit gebruik, geheel naar eigen inzicht van Skype, voor Skype niet acceptabel is. Ingeval u wordt gelast om het gebruik van het Skype-merk stop te zetten, moet u dat onmiddellijk doen (en indien het bevel gerelateerd is aan een specifiek Programma, hebt u niet langer de toestemming om dit Programma uit te zenden of een licentie te verlenen voor de Uitzending van dit Programma met het Skype-merk).

3.6 Skype behoudt zich het recht voor deze Servicevoorwaarden voor Broadcast op elk gewenst moment te wijzigen. Voortzetting uwerzijds van het gebruik van de Skype-software zoals toegestaan onder deze voorwaarden betekent dat u akkoord gaat gebonden te zijn aan de voorwaarden van de herziene Servicevoorwaarden voor Broadcast. Skype is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de wijziging en/of beëindiging van deze Servicevoorwaarden voor Broadcast.

3.7 U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DE RECHTEN, PLICHTEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE HIERIN UITEEN WORDEN GEZET. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SKYPE-SOFTWARE ZOALS IS TOEGESTAAN IN DEZE VOORWAARDEN, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN EN VERLEENT U SKYPE DE HIERIN BESCHREVEN RECHTEN.

© Skype - Laatste herziening: 7 augustus 2018

Richtlijnen voor Skype Broadcast downloaden