1. Toepasbaarheid van de uitzendingsservicevoorwaarden

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Skype, is elk gebruik van de Skype-software in een programma (zoals hieronder gedefinieerd) voor uitzending (zoals hieronder gedefinieerd) onderworpen aan deze uitzendingsservicevoorwaarden.

Als u de Skype-software in een programma voor uitzending wilt gebruiken, dient u akkoord te gaan met deze uitzendingsservicevoorwaarden.

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Skype, mag u de Skype-software niet gebruiken in een programma voor uitzending als u niet akkoord gaat met deze uitzendingsservicevoorwaarden.

2. Identificatie van Skype in programma's voor uitzending

Wanneer u de Skype-software gebruikt in een programma voor uitzending, accepteert u dat u zich moet houden aan alle geldende voorwaarden van de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen (die van tijd tot tijd mogelijk worden aangepast) en de volgende aanvullende eisen, behalve wanneer deze in strijd zijn met de geldende wetgeving:

2.1 Audioprogramma's. Met betrekking tot programma's waarbij geen visueel beeld wordt uitgezonden, gelden de volgende eisen:

(a) Voor ieder programma waar het gebruik van de Skype-software vijftien (15) minuten of minder duurt, dient u zowel aan het begin als aan het einde van dit gebruik een identificatieaankondiging te doen, zoals beschreven in de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen ;

(b) Voor ieder programma waar het gebruik van de Skype-software meer dan vijftien (15) minuten duurt, dient u zowel aan het begin, aan het einde als tijdens dit gebruik een identificatieaankondiging te doen, met intervallen van niet minder dan vijftien (15) minuten, zoals beschreven in de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen ; en

(c) Als u in een programma een geluid wilt opnemen waarmee een bepaalde belfunctie of actie van Skype wordt voorgesteld (waaronder, maar niet beperkt tot het beantwoordingsgeluid wanneer een oproep wordt aangenomen of het ophanggeluid wanneer een gesprek wordt beëindigd), gebruikt u alleen de specifieke Skype-geluiden die Skype beschikbaar stelt en zult u verder de vereisten naleven betreffende het gebruik van Skype-geluiden die zijn gedefinieerd in de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen. Voor het aanvragen van een Skype-geluid neemt u contact op met: media@skype.net 

2.2 Audiovisuele programma's. Met betrekking tot audiovisuele programma's (d.w.z. waarbij een visueel beeld wordt uitgezonden vergezeld van een audiosignaal) waarin u gebruikmaakt van de Skype-software of waarin een videoweergave van de Skype-software voorkomt, gelden de volgende eisen:

(a) U dient het Skype-logo in schaalbare vectorbestandsindeling hier  op te halen;

(b) In programma's die een visuele weergave van de Skype-software gebruiken of bevatten, dient u het Skype-logo zodanig te plaatsen dat dit gedurende het gebruik in beeld is, proportioneel geschaald en in een redelijk formaat, zodat het duidelijk leesbaar is. Daarnaast moet uw gebruik van het Skype-logo voldoen aan alle vereisten die zijn gedefinieerd in de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen;

(c) Als u in uw programma een specifiek apparaat wilt nabootsen, gebruikt u alleen de Skype-gebruikersinterface die bedoeld is voor dat apparaat, zoals getoond in de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen. U kunt sjablonen of middelen voor de Skype-gebruikersinterface opvragen bij: media@skype.net ; en

(d) Als u in een programma een geluid wilt opnemen waarmee een bepaalde belfunctie of actie van Skype wordt voorgesteld (waaronder, maar niet beperkt tot het beantwoordingsgeluid wanneer een oproep wordt aangenomen of het ophanggeluid wanneer een gesprek wordt beëindigd) gebruikt u alleen de specifieke Skype-geluiden die Skype aan u beschikbaar heeft gesteld en zult u verder de vereisten naleven betreffende het gebruik van Skype-geluiden die zijn gedefinieerd in de Richtlijnen voor Skype-uitzendingen . Voor het aanvragen van een Skype-geluid neemt u contact op met: media@skype.net 

3. Algemene bepalingen

3.1 Definities

3.1.1 “ Uitzending” betekent het gelijktijdig verzenden aan het algemene publiek via nu bekende of onbekende media en indelingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot datacommunicatienetwerken, internet, elektronische postsystemen, televisie, radio- of satellietsystemen en point-to-multipoint-verzending over een bekabeld, draadloos of vezelnetwerk. Voor deze uitzendingsservicevoorwaarden vallen hieronder ook narrowcasting en multicasting.

3.1.2 “ Programma” betekent een live of vooraf opgenomen audio- of visuele uitvoering.

3.2 U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om akkoord te gaan met en dat u zich zult houden aan de voorwaarden van deze uitzendingsservicevoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle rechten en het betalen van alle licentiegelden en andere kosten en uitgaven voortvloeiende uit het programma en de uitzending. Skype is in geen enkel geval verantwoordelijk voor kosten of uitgaven die het gevolg zijn van het programma of de uitzending.

3.3 U bent, op eigen kosten, verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten aangaande het programma en de uitzending. U stemt ermee in om Skype, zijn geaffilieerde ondernemingen en het Skype-personeel te vrijwaren voor, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (waaronder redelijke juridische kosten en overige incidentele kosten die hiermee verband houden) van elke soort, aard en beschrijving, voorvloeiende uit: (i) de uitzendingen en de programma's; (ii) onjuiste interpretatie of schending van garanties door u van de bepalingen in deze uitzendingsservicevoorwaarden; of (iii) schending door u van een clausule, afspraak of verplichting in deze uitzendingsservicevoorwaarden.

3.4 U zult een redelijke mate van voorzichtigheid en oplettendheid in acht nemen teneinde u ervan te verzekeren dat de programma's, uitzending en/of de Skype-software: (i) niet worden gebruikt als een medium om individuen, organisaties, religies, gezindten of sektes aan te vallen; (ii) geen mededelingen of promotionele boodschappen bevatten die wettelijk verboden zijn; (iii) niet worden gebruikt voor het doen van valse of ongegronde claims voor producten of diensten; (iv) geen inhoud of mededelingen bevatten die lasterlijk, obsceen, ontheiligend, onbehoorlijk, grof, weerzinwekkend of beledigend zijn, hetzij in onderwerp, hetzij in behandeling; (v) geen verklaringen bevatten die niet kunnen worden geverifieerd; (vi) geen beschrijvingen of verwijzingen bevatten naar zaken die niet worden beschouwd als zijnde acceptabele gespreksonderwerpen in sociale groepen (bijv. godslastering, obsceniteit) of (vii) niet worden gebruikt voor reclame of mededelingen die, volgens Skype, schadelijk of nadelig zijn voor het publieke belang, Skype, of eerlijke reclame en fatsoenlijke bedrijfsvoering in het algemeen.

3.5 De onder deze overeenkomst aan u toegekende rechten zijn niet-exclusief en herroepbaar. U verkrijgt geen recht, aanspraak of belang met betrekking tot de Skype-logo's, handelsmerken of andere aanduidingen van herkomst (gezamenlijk het “Skype-merk”) en u komt hierbij overeen dat tussen u en Skype, Skype exclusief eigenaar is van ieder recht, aanspraak en belang met betrekking tot het Skype-merk. Uw gebruik van het Skype-merk onder deze voorwaarden dient ten goede te komen aan Skype. Skype behoudt zich het recht voor u te instrueren over het gebruik van het Skype-merk en de presentatie van het Skype-merk tijdens de duur van de programma's. Skype kan u tevens gelasten het gebruik van het Skype-merk stop te zetten, in het geval dat dit gebruik, geheel naar eigen inzicht van Skype, voor Skype niet acceptabel is. In het geval dat u gelast wordt het gebruik van het Skype-merk stop te zetten, dient u hieraan onmiddellijk gevolg te geven (en indien dit bevel betrekking heeft op een bepaald programma, is het u niet langer toegestaan dit programma uit te zenden of hiervoor toestemming te geven).

3.6Skype behoudt zich het recht voor deze uitzendingsservicevoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Wanneer u de Skype-software blijft gebruiken waarvoor in dit document toestemming wordt verleend, geeft u hiermee aan dat u accepteert dat u gebonden bent aan de voorwaarden van de herziene uitzendingsservicevoorwaarden. Skype is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijzigingen in deze uitzendingsservicevoorwaarden en/of de beëindiging ervan.

3.7 U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE UITZENDINGSSERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DE RECHTEN, PLICHTEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE HIERIN ZIJN UITEENGEZET. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SKYPE-SOFTWARE ZOALS IS TOEGESTAAN IN DEZE VOORWAARDEN, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN EN VERLEENT U SKYPE DE HIERIN BESCHREVEN RECHTEN.

© Skype - Laatste herziening: 13 augustus 2014