Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van codefragmenten, knoppen, koppelingen, softwareontwikkelingskits en API-integraties die door Microsoft beschikbaar worden gemaakt op de Skype- of Microsoft-website waarop deze voorwaarden worden vermeld en die gebruikers van uw websites en toepassingen de mogelijkheid bieden om verbinding te maken met en gegevens te delen op Skype ("Skype-integraties").

  1. GEBRUIKSRECHT. Codevoorbeelden kunnen worden aangeboden onder de voorwaarden voor het open source-gebruiksrecht die op het desbetreffende voorbeeld van toepassing zijn. Tenzij anders aangegeven, kent Microsoft u onder deze voorwaarden een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe om Skype-integraties op te nemen in uw websites of toepassingen. Microsoft behoudt zich alle overige rechten voor.
  2. BEPERKINGEN. Tenzij zoals nadrukkelijk is toegestaan in deze voorwaarden, mag u niet: (a) de Skype-integraties gebruiken om toegang tot Skype te verkopen; (b) de handelsmerken, pictogrammen of logo's in de Skype-integraties verhullen of aanpassen; (c) de Skype-integraties gebruiken op een manier die in strijd is met de merkrichtlijnen van Skype of de technische documentatie; (d) de Skype-integraties gebruiken om ten onrechte sponsoring door, partnerschap met of steun van Skype of Microsoft te impliceren; (e) gebruikers misleiden inzake het doel van de Skype-integraties of via financiële prikkels ertoe aanzetten om op Skype-integraties te klikken; (f) de software kopiëren, wijzigen, herpubliceren, herproduceren, verkopen, verhuren, in lease verstrekken of anderszins overdragen; (g) de Skype-integraties weergeven op een website die in strijd is met de gedragscode in de Microsoft-servicesovereenkomst; (h) de Skype-integraties in advertenties of ten behoeve van reclame opnemen, tenzij geautoriseerd door Microsoft; (i) gegevens verkopen of anderszins overbrengen naar derden in verband met het gebruik van de Skype-integraties; (j) een koppeling vanaf de Skype-integraties aanpassen of omleiden.
  3. AANVULLENDE VOORWAARDEN. Niet alleen deze voorwaarden, maar ook de Microsoft-servicesovereenkomst en de merkrichtlijnen van Skype beheersen uw gebruik van de Skype-integraties. In het geval van een conflict gelden deze voorwaarden.
  4. PRIVACY. U stemt ermee in dat Microsoft analysehulpmiddelen kan gebruiken om gegevens over uw gebruik van de Skype-integraties vast te leggen en te analyseren. Uw websites en toepassingen waarop de Skype-integraties worden weergegeven, moeten voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Bovendien dienen deze een privacybeleid te bevatten waarin duidelijk wordt beschreven welke cookies en gerelateerde technologieën worden gebruikt, en hoe gegevens over het gebruik van de Skype-integraties worden verzameld, gedeeld en gebruikt.
  5. BEPERKING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT IN DE "HUIDIGE STAAT" IN LICENTIE VERSTREKT. U DRAAGT ZELF HET RISICO VAN HET GEBRUIK ERVAN. MICROSOFT VERSTREKT GEEN NADRUKKELIJKE GARANTIES, WAARBORGEN OF VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETGEVING, SLUIT MICROSOFT DE STILZWIJGENDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET GEEN INBREUK MAKENDE KARAKTER UIT.
  6. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. IN GEEN GEVAL IS MICROSOFT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT INKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING; OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE OORZAAK EN AANSPRAKELIJKHEIDSGRONDSLAG, VOLGENS EEN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF SKYPE-INTEGRATIES, ZELFS NIET ALS MICROSOFT IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet van toepassing op u, omdat in uw land incidentele, gevolg- of andere schade niet mag worden uitgesloten of beperkt.
  7. BEËINDIGING. Microsoft kan deze voorwaarden op elk gewenst moment om enige reden beëindigen. Na bekendmaking van de beëindiging stemt u ermee in om Skype-integraties niet langer te gebruiken en de Skype-integraties direct te verwijderen van uw websites. Artikel 2, 5, 6 en 8 blijven van kracht nadat deze voorwaarden zijn beëindigd.
  8. ALGEMEEN. (a) Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons inzake het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten, berichten en verklaringen tussen de partijen inzake het onderwerp van deze overeenkomst. (b) Microsoft kan deze voorwaarden bijwerken door updates op deze website te publiceren. Indien u de software of Skype-integraties na publicatie blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met deze update. (c) De wetgeving van de staat Washington beheerst de interpretatie van deze overeenkomst en is van toepassing op vorderingen wegens schending hiervan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. De gebruiker en Microsoft stemmen onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de federale of staatsrechtbanken in King County, Washington (VS) voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden.