Geen alarmnummers: Het allerbelangrijkste: Houd er rekening mee dat de Service die wordt verleend krachtens onderhavig document, geen traditionele telefoondienst is of een vervanging voor Uw primaire telefoonservice, en dat deze geen ondersteuning biedt voor noodoproepen naar ziekenhuizen, wetshandhavingsinstanties, zorginstellingen of nooddiensten van welk type dan ook. Er bestaan belangrijke verschillen tussen traditionele telefoondiensten en de Service. U moet aanvullende regelingen treffen om nooddiensten te kunnen bereiken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat U naast de Service beschikt over een traditionele mobiele- of vaste-telefoondienst waarmee U nooddiensten kunt bellen. Indien iemand anders met uw toestemming gebruikmaakt van Uw Account, draagt U de verantwoordelijkheid om die gebruiker te informeren dat er met de Service geen alarmnummers kunnen worden gebeld.

Deze Overeenkomst: Deze Servicevoorwaarden vormen, samen met alle toepasselijke updates voor Uw gebruik van de Service, gezamenlijk de wettelijke overeenkomst tussen U en Ziggo. Klik op “Akkoord” om deze Servicevoorwaarden te accepteren. Als U deze Servicevoorwaarden niet accepteert, klik dan niet op “Akkoord” en maak geen gebruik van de Service. Zorg dat U de Skype-Servicevoorwaarden ook leest en hiermee akkoord bent gegaan. We raden U aan een exemplaar van deze Servicevoorwaarden af te drukken en op te slaan voor Uw eigen administratie.

Beperkingen in rechtsgebied: Als het in Uw land wettelijk verboden is gebruik te maken van de Service omdat U te jong bent of omdat de Service niet is toegestaan in Uw land, maak er dan geen gebruik van.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben de volgende, met een hoofdletter geschreven woorden de definitie die erbij staat vermeld, zowel in het enkelvoud als het meervoud.

1.1 Account: dit is Uw account voor het gebruik van de Skype-Software en voor de betaling en het gebruik van de Service;

1.2 Beheerder: een gemachtigde van een bedrijf die zich namens het bedrijf heeft ingeschreven bij Skype voor een Skype Manager-account (een Skype-account voor gebruik door een bedrijf), en die verantwoordelijk is voor het beheer van dit account, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aankoop en toewijzing van Nummers. Er gelden aparte Skype-Gebruiksvoorwaarden;

1.3 Gelieerde onderneming: elke onderneming, elk bedrijf of elke andere entiteit die direct of indirect Ziggo beheert, door Ziggo wordt beheerd of gemeenschappelijk met Ziggo wordt beheerd. Met "beheren" wordt hier bedoeld het directe of indirecte eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van de uitstaande, stemgerechtigde aandelen van de onderneming of andere entiteit.

1.4 Overeenkomst: betekent onderhavige Servicevoorwaarden tussen Ziggo en U voor het gebruik van de Service;

1.5 Nummer: het nummer zoals gedefinieerd in het Nederlandse nummerplan, dat aan U is toegewezen door Ziggo, voor het gebruik van de Service of andere op nummer gebaseerde producten of diensten;

1.6 Wachtwoord: een door U gekozen code waarmee U, in combinatie met de Gebruikers-ID, toegang krijgt tot Uw Account;

1.7 PSTN-gebruiker: een gebruiker van het openbare telefoonnet (Public Switched Telephone Network);

1.8 Skype: is de entiteit Skype Communications S.a.r.l, gevestigd op het adres 23-29 Rives De Clausen, L-2165 Luxemburg, Luxemburg, met registratienummer B100468 en btw-nummer (LU20981643);

1.9 Skypetegoed: de betalingswijze die kan worden gebruikt voor het aanschaffen van gesprekken naar mobiele en vaste nummers, en in sommige gevallen voor andere producten, zoals Skype -voicemailberichten en de Service, of andere services of producten zoals gedefinieerd door Skype;

1.10 Service: de service die bestaat uit het leveren van het Nummer en het doorsturen van inkomende gesprekken naar het Nummer, altijd uitgezonderd de ontvangst van inkomende gesprekken met extra kosten;

1.11 Bellen naar vaste en mobiele nummers: de service die door Skype wordt aangeboden, onder aparte servicevoorwaarden, en waarmee U kunt bellen naar PSTN-gebruikers;

1.12 Skype-Software: de software voor internetcommunicatie die wordt verspreid door Skype Software S.a.r.l en waarmee U de Service kunt gebruiken, met inbegrip van, doch niet beperkt tot opvolgende programmacorrecties, updates, upgrades en nieuwe versies van dergelijke software;

1.13 Gebruiksvoorwaarden van Skype: de gebruiksvoorwaarden (i) tussen Skype Software S.a.r.l en U voor de licentie voor het gebruik van de Skype-Software en (ii) tussen Skype en U, voor zover van toepassing, voor het aanbieden en gebruiken van gesprekken naar mobiele en vaste nummers, voicemailberichten en andere dergelijke producten zoals van tijd tot tijd gedefinieerd door Skype en gepubliceerd op http://www.skype.com/nl/legal/tou/.

1.14 Ziggo: betekent Ziggo Zakelijk Services BV (voorheen bekend als Priority Telecom Netherlands B.V.) gevestigd op het adres Kabelweg 51 (1014 BA), Amsterdam, Nederland;

1.15 Gebruikers-ID: een door U gekozen identificatiecode waarmee U, in combinatie met het Wachtwoord, toegang krijgt tot Uw Account;

1.16 Voicemailberichten: de Skype-softwarefunctie waarmee U voicemailberichten kunt ontvangen van PSTN-gebruikers en andere gebruikers van Skype-software;

1.17 Website: alle onderdelen en inhoud van de website die, naast andere URL's, beschikbaar zijn op de URL www.skype.com, en waar de Skype-Software kan worden gedownload;

1.18 U: U, de eindgebruiker van de Service en de licentienemer van de Skype-Software, ook gebruikt in de vorm "Uw” wanneer toepasselijk.

Artikel 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1: Geen garantie: Ziggo doet zijn best de Service te verlenen met minimale storingen. Ziggo kan echter niet garanderen dat de Service altijd zonder storing, vertraging of andere onvolkomenheden zal functioneren. Omdat de producten worden verzonden via openbare internetlijnen en het openbare telefoonnet ('PSTN'), kunnen er stroomstoringen of onderbrekingen in de internetverbinding optreden. Hierdoor kunt U storing ervaren, zoals pakketverlies en -vertraging, waardoor de kwaliteit van Uw communicatie wordt beïnvloed. Voorts begrijpt U dat telefoongesprekken van of naar het openbare telefoonnet niet gecodeerd worden en via het openbare internet kunnen worden afgeluisterd door wetshandhavingsautoriteiten of andere wettelijk bevoegde partijen. Ziggo is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, vertragingen, afgeluisterde gesprekken of andere gebreken in de Service.

2.2 Technische verbetering en onderhoud: Ziggo kan technische functies wijzigen om gelijke tred te houden met de meest recente behoeften en technologische ontwikkelingen of om te voldoen aan regelgeving. Ook kan het nodig zijn dat Ziggo de Service moet repareren, verbeteren en/of upgraden en dat de Service daardoor moet worden beperkt, gelimiteerd, opgeschort, verstoord en/of onderbroken.

2.3 Communicatie-inhoud: Ziggo heeft geen controle over, noch enige kennis van de inhoud van de communicatie die via het gebruik van de Service wordt verspreid. De communicatie-inhoud valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. U kunt daardoor worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, illegaal, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is. Ziggo is niet aansprakelijk voor communicatie die wordt ontvangen via de Service.

2.4 Licentie. Geen overdracht van (eigendoms)rechten. U ontvangt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor het gebruik van het Nummer. U erkent en begrijpt dat het verlenen van de Service en het toekennen van het Nummer volgens onderhavig document geen overdracht inhoudt van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot het Nummer of de Service.

Artikel 3 NUMMER; Voicemailberichten

3.1 Toekenning van het Nummer. Als U een Nummer hebt gekocht en hiervoor in aanmerking komt, zal Ziggo dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan U toekennen nadat Skype Uw verzoek en betaling hiervoor heeft ontvangen. Indien een Nummer aan U is toegekend door een Beheerder, behoort het recht om van dat Nummer gebruik te maken en het Nummer op te zeggen, uitsluitend toe aan de Beheerder. In dergelijke gevallen gelden er aanvullende Skype-voorwaarden.

3.2 Geen garantie. Ziggo zal alles in het werk stellen om het Nummer toe te kennen zodat Gebruikers van het telefoonnet U kunnen bereiken op Uw Nummer. Ziggo kan echter niet garanderen dat het Nummer aan U kan worden toegekend of dat U gebruik kunt maken van de Service.

3.3 Weigering, wijziging of beëindiging van Nummers. Ziggo heeft het recht om, zonder enige aansprakelijkheid jegens U, op elk gewenst moment een Nummer te weigeren, wijzigen of beëindigen. In het bijzonder, zonder beperking van de algemeenheid van het voorafgaande, behoudt Ziggo zich het recht voor om het Nummer onmiddellijk in te trekken als U zich niet houdt aan de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst, aan de instructies die door Ziggo en/of Skype worden gegeven, aan de vereiste om het netnummer van Uw woonplaats goed te controleren (zie Artikel 4.2) of aan de voorwaarden van het geldende nationale nummerplan.

3.4 Wijziging van het Nummer. In het geval dat Ziggo het aan U toegekende Nummer wijzigt, wordt U hiervan per e-mail op de hoogte gesteld, met vermelding van de ingangsdatum van de wijziging en Uw nieuwe Nummer. Indien U dit nieuwe nummer niet wenst te accepteren, hebt U het recht Uw Nummer te beëindigen, schriftelijk of door een e-mail te sturen naar billing@skype.net, met ingang van de datum waarop het nieuwe Nummer aan U wordt toegekend. Ziggo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de wijziging van het Nummer.

3.5 Voicemailberichten. Als Voicemailberichten worden aangeboden in verband met de Service volgens onderhavig document, bevestigt U en gaat U ermee akkoord dat dit product wordt geleverd door Skype en dat U akkoord moet gaan met de Skype-Servicevoorwaarden (www.skype.com/nl/tou) voor Uw recht op het gebruik van Voicemailberichten.

Artikel 4 UW MEDEWERKING

4.1 Gebruik van de Service. U gaat ermee akkoord de Service te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving. Verder garandeert U dat U zich zult houden aan alle redelijke instructies die door Ziggo of Skype worden gegeven over het gebruik van de Nummers en dat U zich zult houden aan de vereisten van het relevante nationale nummerplan. U kunt de Service niet gebruiken voor het ontvangen van collect calls.

4.2 Informatie. U bent verplicht Ziggo tijdig alle gegevens of informatie te verstrekken die nodig zijn voor een correcte levering van de Service. U garandeert met name dat U juiste en volledige informatie zult verstrekken over Uw woonplaats en Uw gebruik van het Nummer, en alle andere informatie over het voldoen aan de voorwaarden van het nummerplan, zoals van tijd tot tijd en op redelijke wijze door Ziggo kan worden gevraagd. Bij het aanvragen van een Nummer moet U zelf controleren dat U woonachtig bent in het gebied van het netnummer dat U kiest. Hierna kan pas een Nummer aan U worden toegekend.

4.3 Geen doorverkoop. U gaat ermee akkoord de Service niet door te verkopen aan derden.

4.4 Wettige doeleinden. U erkent en gaat ermee akkoord het Nummer en de Service alleen te gebruiken voor legale doeleinden. In dit verband mag U, zonder enige beperking, Uw Account, Nummer of Service niet gebruiken op frauduleuze wijze of betrokken zijn bij profane, beledigende, obscene of seksuele uitwisselingen of proberen een jong persoon te beschadigen.

4.5 Vrijwaring. U GAAT ERMEE AKKOORD OM ZIGGO EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN TE VRIJWAREN, TE VERDEDIGEN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEDEN EN KOSTEN, MET INBEGRIP VAN REDELIJKE HONORARIA VAN ADVOCATEN, DIE DERGELIJKE PARTIJEN HEBBEN GELEDEN IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW SCHENDING VAN ONDERHAVIGE SERVICEVOORWAARDEN, INSTRUCTIES DIE ZIJN GEGEVEN DOOR ZIGGO OF SKYPE, GELDENDE WETTEN OF VOORSCHRIFTEN OF RECHTEN VAN DERDEN GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN HET NUMMER OF DE SERVICE.

Artikel 5 GEBRUIKERS-ID, WACHTWOORD EN ACCOUNT

5.1 Gebruikers-ID, Wachtwoord en Account. Om gebruik te kunnen maken van de Service, moet U de Skype-Software downloaden en bewaren, en moet U zich aanmelden voor een Account met Uw gekozen Gebruikers-ID en Wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Uw Gebruikers-ID en Wachtwoord, en U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via Uw Gebruikers-ID, Wachtwoord en Account, zelfs als dit zonder Uw toestemming gebeurt.

5.2 Kennisgeving en vrijwaring. U gaat ermee akkoord om ZIGGO of Skype onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van onbevoegd of frauduleus gebruik van Uw Gebruikers-ID, Wachtwoord of Account in verband met het gebruik van de Service. U gaat er ook mee akkoord Ziggo en Skype te vrijwaren tegen alle claims van derden en alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met dergelijk onbevoegd of frauduleus gebruik. Ziggo en Skype zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onbevoegd en/of frauduleus gebruik van Uw Gebruikers-ID, Wachtwoord of Account.

5.3 Wijziging van Gebruikers-ID en Wachtwoord. Ziggo behoudt zich het recht voor Uw Gebruikers-ID of Wachtwoord te wijzigen wanneer dit in het belang is van het functioneren van de Service of om frauduleus gebruik van Nummers of de Service te voorkomen.

Artikel 6 BETALING EN RESTITUTIE

6.1 Kosten. Voor de aankoop van de Service betaalt U de geldende kosten. U kunt de Service betalen met een creditcard of andere beschikbare betaalwijzen. Tenzij anders vermeld bij de aankoop, kunt U geen Skypetegoed gebruiken voor de aanschaf van de Service. Voor aankopen met een creditcard moet U een geldig creditcardnummer opgeven (Visa, MasterCard of kaart van andere geaccepteerde uitgever). Voor alle duidelijkheid: de lijst van geaccepteerde uitgevers kan worden gewijzigd.

6.2 Account activeren. Als U een wachtwoord of couponnummer hebt ontvangen dat een tegoed voor de Service vertegenwoordigt, kunt U dit tegoed op Uw account activeren door het wachtwoord of couponnummer in te voeren op het betreffende deel van de website.

6.3 Automatische verlenging van Nummer. Bij de aankoop van een Nummer geldt een automatische verlenging aan het einde van de door U gekozen abonnementsperiode.  Dit betekent dat het aan U toegekende Nummer automatisch wordt verlengd voor dezelfde periode en met de betaalwijze die U hebt gekozen bij het aanmelden voor de Service.  Dit gebeurt ongeveer drie (3) dagen voordat Uw abonnement afloopt.  U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via Uw Gebruikersaccount.

6.4 Restitutiebeleid. Alleen al de toekenning van een Nummer geldt als "gebruik" van de Service en daardoor kunnen abonnementen op Nummers niet worden terugbetaald. Een restitutie kan echter gerechtvaardigd zijn in het licht van de geleverde services en zal voor elk geval afzonderlijk worden overwogen. Deze sectie is niet van invloed op Uw wettelijke rechten.

Artikel 7 TARIEVEN EN BETALING

7.1 Betaling. Voor het kopen van de Service moet U de vermelde tarieven betalen die bij Uw aankoop worden vermeld. Tarieven en kosten moeten worden betaald in de valuta zoals aangegeven bij Uw aankoop, inclusief eventuele belasting over de toegevoegde waarde (btw) of andere eventueel toepasselijke belastingen zoals omschreven bij aankoop.

7.2 Tariefwijzigingen. Hierbij erkent U en gaat U ermee akkoord dat de prijs voor de Service onveranderlijk is tijdens Uw lopende prepaidabonnement, maar onderhevig is aan verandering voor opeenvolgende abonnementsperioden. Eventuele nieuwe prijzen worden aan U doorgegeven bij Uw volgende aankoop van de Service. Als U het niet eens bent met een dergelijke prijswijziging, bent U gerechtigd deze Overeenkomst te beëindigen.

7.3 Onjuiste afschrijvingen. Als U denkt dat het afgeschreven bedrag onjuist is, dient U binnen 90 dagen na een dergelijke afschrijving contact op te nemen via support@skype.net. Voor alle duidelijkheid: U verliest Uw recht om restitutie of wijziging van kosten te vragen voor afschrijvingen die meer dan 90 dagen oud zijn.

7.4 Duur van de Service. U kunt alleen gebruikmaken van de Service gedurende de periode van het desbetreffende prepaidabonnement dat U hebt gekozen. U bent verantwoordelijk voor het verlengen van deze periode wanneer U de Service daarna wilt blijven gebruiken. Elke verlenging wordt beschouwd als een nieuwe Overeenkomst.

Artikel 8 PRIVACY, PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VERKEERSGEGEVENS

8.1 Privacybeleid. Het Privacybeleid van Skype en Ziggo, in te zien op hun website op www.skype.com/nl/legal/privacy en www.priority.nl/privacy, heeft betrekking op het gebruik van persoonlijke gegevens en de verkeersgegevens, evenals op de vertrouwelijke informatie die wordt verzonden via de Service. Zoals vermeld in dit Privacybeleid is het voor het leveren van het Nummer en/of de Service soms nodig om Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens te delen met telefoniemaatschappijen, distributeurs, of serviceproviders en/of vertegenwoordigers waarmee wij samenwerken. Voorts kan het zijn dat Ziggo, Skype en/of hun lokale partners dergelijke gegevens op verzoek moeten verstrekken aan bevoegde autoriteiten of,indien deze autoriteiten dit verzoeken, verdere activiteiten moeten ondernemen krachtens lokale regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot het onderscheppen van communicatie. Zonder Uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij Uw persoonlijke informatie niet verkopen of verhuren aan derden voor hun marketingdoeleinden. We zullen Uw informatie uitsluitend gebruiken zoals beschreven in het Privacybeleid. We bewaren en verwerken Uw informatie op computers die zowel fysiek als technologisch zijn beveiligd en die zich mogelijk buiten Uw landsgrenzen bevinden. De informatie die U verstrekt, is voor U toegankelijk en kan door U worden gewijzigd overeenkomstig het Privacybeleid. Indien U bezwaar hebt tegen overdracht of gebruik van Uw informatie zoals uiteengezet in het Privacybeleid, vragen wij U geen gebruik te maken van de Service en het Nummer.

Artikel 9 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 IN GEEN GEVAL ZULLEN ZIGGO, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN LICENTIEGEVERS OF HET PERSONEEL VAN ZIGGO AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOOR:
(i) EVENTUELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE; EN
(ii) VERLIES VAN INKOMSTEN, OPDRACHTEN OF WINSTEN (DIRECT OF INDIRECT).

9.2 DE BEPERKINGEN BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZIGGO JEGENS U ZOALS BESCHREVEN IN BOVENSTAANDE PARAGRAAF 9.1, ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF ZIGGO, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HET PERSONEEL VAN ZIGGO OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE.

9.3 NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS BEDOELD OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZIGGO UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN, OF MAG WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZIGGO, VOOR (I) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID DOOR ZIGGO OF HET PERSONEEL OF DE VERTEGENWOORDIGERS VAN ZIGGO, OF (II) AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN RECHTSWEGE NIET KAN WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.

9.4 DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZIGGO KRACHTENS OF IN VERBAND MET ONDERHAVIGE SERVICEVOORWAARDEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL TEZAMEN NIET MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT U VOOR DE SERVICE HEBT BETAALD IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF TOT DE BETREFFENDE CLAIM, MET EEN MAXIMUM VAN 5.000 EURO (TENZIJ DE SCHADE TE WIJTEN IS AAN MOEDWILLIG VERZUIM OF GROVE NALATIGHEID VAN ZIGGO).

9.5 SPECIFIEKE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR NOODDIENSTEN. DE SERVICE BIEDT GEEN ONDERSTEUNING VOOR HET DOEN VAN NOODOPROEPEN NAAR NOODDIENSTEN EN HIERVOOR IS DE SERVICE NIET BEDOELD. ZIGGO, NOCH ZIJN DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF VERLIES (EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE DERGELIJKE CLAIMS EN RECHTSGRONDEN), VOORTVLOEIENDE UIT OF GERELATEERD AAN HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE VOOR HET CONTACT OPNEMEN MET NOODDIENSTEN EN HET NIET TREFFEN VAN AANVULLENDE REGELINGEN VOOR CONTACT MET NOODDIENSTEN, CONFORM DE EERSTE ALINEA VAN ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET.

9.6 SPECIFIEKE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD. ZIGGO WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AF MET BETREKKING TOT DE INHOUD DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD VIA DE SERVICE, OF INHOUD, PRODUCTEN OF SERVICES VAN DERDEN. ZIGGO, NOCH ZIJN DIRECTEUREN, PERSONEEL OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF VERLIES (EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE DERGELIJKE CLAIMS OF RECHTSGRONDEN), VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN ALLE DERGELIJKE INHOUD, PRODUCTEN OF SERVICES.

9.7 Beperkingen aan rechtsgebied. In bepaalde rechtsgebieden zijn bepaalde uitsluitingen of beperkingen zoals hierboven uiteengezet, niet toegestaan, waardoor deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt in zoverre wettelijk mogelijk is volgens het toepasselijk recht.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 U erkent en begrijpt dat in het geval van overmacht de Service niet functioneert en dat Ziggo zijn verplichtingen jegens U volgens deze Servicevoorwaarden niet schendt. Onder overmacht wordt elke gebeurtenis verstaan die buiten de invloed van Ziggo ligt.

10.2 Gevolgen van overmacht. Als Ziggo (of een derde partij) getroffen wordt door overmacht, zal het U naar beste vermogen onmiddellijk op de hoogte stellen van de geschatte omvang en duur van de storing of vertraging in het uitvoeren van zijn verplichtingen. ZIGGO IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE HET NIET NAKOMEN VAN ZIJN VERPLICHTINGEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST, IN ZOVERRE DEZE NIET-NAKOMING HET GEVOLG IS VAN EEN GEBEURTENIS DIE IS AAN TE MERKEN ALS OVERMACHT.

 

Artikel 11 DUUR EN BEËINDIGING

11.1 Duur. De Overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop U deze accepteert door op de knop 'Akkoord' te klikken of op soortgelijke knoppen of links die Skype daarvoor heeft aangewezen, of vanaf de datum dat U voor het eerst gebruikmaakt van de Service, indien dit eerder plaatsvindt. Deze Overeenkomst blijft van kracht tot het einde van de termijn van de Service, zoals bepaald in Artikel 7.4, tenzij Skype of U de Overeenkomst beëindigt, zoals hieronder beschreven.

11.2 Beëindiging door U. U kunt de Overeenkomst op elk moment beëindigen, volgens de voorwaarden die in onderhavig document staan omschreven.

11.3 Beëindiging door Ziggo. Onverminderd andere rechtsmiddelen, en zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen daarvan, kunnen Ziggo of zijn Gelieerde ondernemingen de Service met onmiddellijke ingang, geheel automatisch en zonder inschakeling van de rechtbank beëindigen. Ook kunnen Ziggo en zijn Gelieerde ondernemingen Uw gebruik van de Service in de volgende gevallen beperken, opschorten of beëindigen: als een lokale regelgevende autoriteit of rechtbank met rechtmatig mandaat vereist dat Ziggo de levering van de Service beëindigt, als Ziggo de Service niet kan voortzetten ten gevolge van een wijziging in de regelgeving met betrekking tot de Service, als een overeenkomst tussen Skype en Ziggo wordt beëindigd op basis waarvan de verdere levering van de Service afhankelijk is, of als wij denken dat U deze Servicevoorwaarden schendt, problemen of mogelijke juridische aansprakelijkheid veroorzaakt, niet handelt volgens de letter of geest van het beleid van Ziggo of Skype, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van iemand anders, frauduleuze, immorele of illegale activiteiten uitvoert, of om andere soortgelijke redenen, met onmiddellijke ingang en zonder inschakeling van de rechtbank. Ziggo zal een dergelijke beëindiging uitvoeren door Uw toegang tot Uw Gebruikersaccount, de Service en Skype-Software te verhinderen. Als U een geldig e-mailadres hebt opgegeven, kan Skype U via e-mail op de hoogte stellen. Verder zal in geval van beëindiging van de Skype-Gebruiksvoorwaarden deze Overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd.

11.4 Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, eindigen alle licenties en rechten voor gebruik van het Nummer of de Service en zult U stoppen met het gebruik hiervan.

11.5 Voortbestaan. Alle voorwaarden die geldig moeten blijven zodat hun betekenis van kracht blijft, zullen na verloop of beëindiging van de Overeenkomst geldig blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot al Uw mededelingen, garanties en vrijwaringsverplichtingen.

Artikel 12 DIVERSEN

12.1 Nieuwe versies van de Overeenkomst. Ziggo behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen door een herziene Overeenkomst aan U te verstrekken of de herziene Overeenkomst te publiceren op de Website waarop Nummers worden aangeboden volgens onderhavig document. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. Wanneer U na publicatie van wijzigingen doorgaat met het gebruik van de Service, geeft U hiermee aan de voorwaarden van de herziene Overeenkomst te accepteren en hieraan gebonden te zijn. Indien U deze herziene Overeenkomst niet wenst te accepteren, hebt U het recht Uw Account te beëindigen, schriftelijk of door een e-mail te sturen naar billing@skype.net, met ingang van de datum waarop de herziene Overeenkomst van kracht wordt.

12.2 Volledige overeenkomst. De bepalingen in onderhavige Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen U en Ziggo met betrekking tot het onderwerp ervan en hebben prioriteit boven en vervangen ongeacht de vorm alle voorafgaande afspraken en overeenkomsten betreffende het onderwerp. Niets in deze clausule leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van U of Ziggo voortvloeiende uit fraude of misleiding. De Skype-Gebruiksvoorwaarden gelden ook zoals deze hierin zijn beschreven, en niets in dit Artikel is bedoeld om de werking daarvan zoals gedefinieerd uit te sluiten.

12.3 Aanpassing van de Service. Ziggo behoudt zich het recht voor om de Service op elk gewenst moment aan te passen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en kan hierbij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen. Als U de aangepaste Service niet wenst te accepteren, bent U gerechtigd Uw Account te beëindigen, schriftelijk of door een e-mail te sturen naar billing@skype.net, met ingang van de datum waarop de aangepaste Service zal worden geleverd.

12.4 Gedeeltelijke ongeldigheid. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Servicevoorwaarden door een rechtbank of een bestuursorgaan van een bevoegde rechtspraak onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, en de bepaling (of het deel van de bepaling) in kwestie niet van fundamenteel belang is voor de Servicevoorwaarden als geheel, blijven de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Servicevoorwaarden van kracht (inclusief de rest van de voorwaarde waarin de betreffende bepaling staat).

12.5 Geen afwijzing. Het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van een recht, macht of rechtsmiddel krachtens onderhavige Servicevoorwaarden of van rechtswege, betekent geen afwijzing van dat recht, die macht of dat rechtsmiddel. Indien Ziggo geen actie onderneemt naar aanleiding van een schending van een bepaling in deze Servicevoorwaarden, betekent dit niet dat Ziggo geen actie zal ondernemen bij een volgende schending van die bepaling of schendingen van andere bepalingen.

12.6 Geen overdracht door U. U bent niet gerechtigd deze Overeenkomst of rechten op grond van deze Overeenkomst over te dragen.

12.7 Toewijzing door Ziggo. Ziggo heeft het recht om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf, deze Overeenkomst of rechten krachtens deze Overeenkomst over te dragen aan een Gelieerde onderneming, Skype of derden.

12.8 Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan en wordt uitgelegd volgens de Nederlandse wetgeving en hierbij wordt geen rekening gehouden met conflicterende wettelijke bepalingen van het Nederlands recht.

12.9 Bevoegde rechtbank. Juridische procedures die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst, worden onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbank van Amsterdam.

12.10 Taal. De originele Engelse versie van deze Overeenkomst is mogelijk vertaald in andere talen. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en de versie in een andere taal, is de Engelse versie doorslaggevend.

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN DE RECHTEN, PLICHTEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET. DOOR OP DE KNOP ACCEPTEREN TE KLIKKEN EN/OF DOOR TE GAAN MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, VERKLAART U UITDRUKKELIJK DAT U AKKOORD GAAT MET EN GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN EN VERLEENT U ZIGGO DE RECHTEN DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN.