PROGRAMMAVOORWAARDEN VAN SKYPE PREVIEW EN SKYPE INSIDER

Gepubliceerd: juni 2018

Wij bedanken u voor uw deelname aan het Skype Preview- en/of Skype Insider-programma (gezamenlijk en afzonderlijk het 'programma') dat u toegang verleent tot bepaalde Skype pre-releasesoftware (waaronder lettertypen, pictogrammen, afbeeldingen of geluidsbestanden inbegrepen in de software, alsmede documentatie, updates, aanvullingen en upgrades ervan) (de 'pre-releasetechnologieën'). Het programma stelt Skype-gebruikers ertoe in staat toegang te hebben tot bepaalde pre-releasetechnologieën en deze te gebruiken om feedback te geven aan Skype. Sommige pre-releasetechnologieën zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio of op alle platformen.

Er zijn een paar belangrijke zaken die u moet weten voordat u begint.

ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT, BEVAT ARTIKEL 12 EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS: DIT BEÏNVLOEDT UW RECHTEN OVER DE MANIER WAAROP ELK GESCHIL MET SKYPE KAN WORDEN OPGELOST. WIJ VRAGEN U DEZE DOOR TE LEZEN.

BELANGRIJKE MEDEDELING

De pre-releasetechnologieën:

  • Omvatten experimentele en vroegtijdige pre-releasesoftware. Dit betekent dat u mogelijk sporadische crashes ervaart.
  • Verzamelen automatisch gegevens en sturen deze naar Skype, waaronder persoonlijke informatie (zie artikel 2 en de Privacyverklaring voor meer informatie).
  • werken mogelijk niet meer of worden niet meer automatisch bijgewerkt, zonder aankondiging.
  • wijzigen vóór het in de handel brengen of worden mogelijk nooit in de handel gebracht.

1. GRONDBEGINSELEN VAN HET PROGRAMMA.

A. Acceptatie van voorwaarden. Door toegang te hebben tot de pre-releasetechnologieën en deze te gebruiken, erkent en aanvaardt u deze voorwaarden die een wettelijke overeenkomst vormen tussen u en Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg ('Skype').

b.Minderjarigen. Door deel te nemen aan het programma bevestigt u dat u ofwel de 'meerderjarige' leeftijd hebt bereikt in het land waarin u woont, ofwel geldige toestemming hebt van een ouder of voogd om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst en aan het programma deel te nemen. Als u niet weet of u in het land waarin u woont de meerderjarige leeftijd hebt bereikt, of dit artikel niet begrijpt, probeer dan geen toegang te krijgen tot de pre-releasetechnologieën voordat u uw ouder of voogd hebt geraadpleegd. Als u de ouder of voogd bent van een minderjarige en bent u voor een minderjarige toegang aan het instellen tot de pre-releasetechnologieën, dan accepteert u deze overeenkomst namens de minderjarige en bent u verantwoordelijk voor elk gebruik van de pre-releasetechnologieën.

c.Wijzigingen in de voorwaarden. Skype kan het programma of deze voorwaarden op ieder moment wijzigen. U dient de wijzigingen te aanvaarden om te kunnen blijven deelnemen aan het programma. Wanneer wij een wijziging aanbrengen, brengen wij u daarvan op de hoogte, ofwel door een bericht daarover op de programmawebsite te plaatsen, ofwel via de gebruikersinterface van de pre-releasetechnologieën, ofwel in een melding via e-mail, ofwel via andere redelijke manieren. Door de pre-releasetechnologieën te gebruiken na de datum waarop de wijziging in werking treedt, stemt u in met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, mag u de pre-releasetechnologieën niet meer gebruiken en moet u de instructies betreffende beëindiging in artikel 9 opvolgen. Doet u dit niet, dan gelden de nieuwe voorwaarden.

d.Aanvullende voorwaarden. Uw gebruik van pre-releasetechnologieën is ook onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst, waarin de Privacyverklaring is opgenomen, http://www.skype.com/go/privacy. In geval van strijdigheid tussen de Microsoft-servicesovereenkomst (waaronder de Privacyverklaring) en deze voorwaarden zijn deze voorwaarden gedurende de looptijd van het programma leidend. Het gebruik van de definitieve, algemeen beschikbare Skype-software is onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst.

e.Het aanmaken van een account. U dient een Microsoft-account aan te maken om toegang te krijgen tot de pre-releasetechnologieën.

f.Kosten. U hoeft geen kosten te betalen voor het testen en beoordelen van de pre-releasetechnologieën. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die voortkomen uit uw gebruik van de pre-releasetechnologieën en uw deelname aan het programma (bijv. smartphone, mobiele abonnementen en data-abonnementen, etc.).

g.Overdracht: Skype kan te allen tijde uw rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk en zonder kennisgeving, toewijzen, overdragen of anderszins doorgeven.

2. PRIVACY

b. Privacy. De pre-releasetechnologieën kunnen automatisch gegevens verzamelen en aan Skype verstrekken, waaronder uw persoonlijke gegevens. Wanneer u de pre-releasetechnologieën gebruikt, verzamelt Skype bepaalde informatie over uw gebruik van de pre-releasetechnologieën en de manier waarop u met deze technologieën omgaat. Skype verzamelt data over de prestaties van pre-releasetechnologieën en eventuele problemen die u hiermee ondervindt om problemen op te sporen en de pre-releasetechnologieën te verbeteren. Van tijd tot tijd kunnen wij logboeken verzamelen in verband met uw feedback of een probleem. Deze logboeken kunnen persoonsgegevens of andere gevoelige data bevatten die zijn opgenomen in het geheugen van het apparaat. Een logboek dat een snapshot uit het geheugen van het apparaat bevat, kan bijvoorbeeld uw naam of andere account-id's, inhoud van uw communicatie, informatie over uw locatie of data die u onlangs hebt ingevuld op een website bevatten. Indien een logboek persoonsgegevens bevat, zullen wij die data niet gebruiken om u te identificeren, contact met u op te nemen of advertenties op u af te stemmen.

B. Als u ons via de pre-releasetechnologieën of als onderdeel van het programma persoonlijke gegevens stuurt, zal Skype deze persoonlijke informatie gebruiken om de functies en functionaliteiten van de pre-releasetechnologieën te beheren, te onderhouden en aan u te verstrekken. We kunnen deze informatie ook gebruiken om met u te communiceren, zoals hieronder wordt beschreven. Wanneer u persoonlijke informatie over welke persoon dan ook anders dan uzelf, dan garandeert en vertegenwoordigt u dat u daarvoor zijn/haar rechtmatige instemming hebt verkregen. Wanneer u niet met deze voorwaarden of het gebruik van persoonlijke informatie op deze manier akkoord gaat, verzoeken wij de pre-releasetechnologieën niet te gebruiken.

C. Bovendien gebruiken wij alle informatie die in verband met het programma verstrekt wordt in overeenstemming met alle in-app mededelingen betreffende privacy en onze Privacyverklaring: http://www.skype.com/go/privacy. Let erop dat in pre-releaseversies van functies mogelijk niet alle functionaliteiten zijn opgenomen zoals beschreven in de Privacyverklaring. Bepaalde privacy-instellingen en besturingselementen met betrekking tot privacy zijn mogelijk niet beschikbaar voor de pre-releasetechnologieën of onderworpen aan wijzigingen.

3. UPDATES EN PRE-RELEASETECHNOLOGIEËN

a. Updates. U stemt ermee in dat er beperkte of geen ondersteuning beschikbaar is voor de pre-releasetechnologieën. U gaat er ook mee akkoord dat we mogelijk automatisch updates downloaden bij de pre-releasetechnologieën en dat u mogelijk verzocht wordt om de pre-releasetechnologieën bij te werken om te kunnen blijven deelnemen aan het programma. U stemt ermee in dergelijke updates te accepteren krachtens deze voorwaarden, tenzij de updates vergezeld gaan van andere voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, moet u het gebruik van de pre-releasetechnologieën onmiddellijk beëindigen en deze verwijderen.

b.Pre-releasetechnologieën. De pre-releasetechnologieën zijn vroegtijdige, experimentele versies en hebben mogelijk verminderde of andere standaarden betreffende veiligheid, privacy, toegankelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid ten opzichte van commercieel verstrekte services en software. Mogelijk wijzigen of beëindigen we deze standaarden in latere versies en/of de pre-releasetechnologieën op welk moment dan ook zonder berichtgeving.

c.Geld verzenden en ontvangen: Door gebruik te maken van de functie om geld te verzenden en ontvangen (indien beschikbaar) erkent u dat Skype van derde partijen gebruik maakt om betaaldiensten te bieden en overboekingen te beïnvloeden. Skype biedt geen betaaldiensten of beïnvloedt geen overboekingen en is geen geldtransactiebedrijf. De functie om op Skype geld te verzenden en ontvangen, is mogelijk alleen beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar zijn of ouder, of in overeenstemming met de voorwaarden van derden, en die zich hebben geregistreerd en goedkeuring hebben gekregen voor een account bij de derde partij. Om gebruik te maken van de functie om geld te verzenden, wordt u mogelijk verzocht zich te registreren voor de algemene voorwaarden van de derde partijen en om toestemming te verlenen om met deze partijen gegevens te delen teneinde de dienst te bieden. Wanneer Skype verneemt dat uw gebruik van genoemde functie om geld te verzenden een schending vormt van de algemene voorwaarden van een derde partij, dan is Skype mogelijk ertoe genoodzaakt om maatregelen te nemen ten aanzien van uw account, zoals deze te annuleren of af te sluiten. Skype, of Microsoft, is niet aansprakelijk voor betaaldiensten verstrekt door derden of voor enige maatregelen die genomen worden volgens de algemene voorwaarden van de derde partij. Skype waarborgt of vertegenwoordigt niet dat de functie om geld te verzenden en ontvangen beschikbaar is of blijft.

4. FEEDBACK

Het is voor u mogelijk Skype inhoud, commentaar, feedback, voorstellen, informatie of materialen te geven in verband met het programma ('feedback'). Door feedback te geven, geeft u Skype en haar gelieerde ondernemingen onherroepelijk het recht om de feedback op welke manier en voor welk doel dan ook te gebruiken, wijzigen, verdelen en anderszins te commercialiseren. Bovendien geeft u derden, kosteloos, eventuele octrooirechten die benodigd zijn voor hun producten, technologieën en diensten om deze te gebruiken voor of te koppelen aan specifieke onderdelen van Skype- of Microsoft-software of -diensten waarop de feedback betrekking heeft. U geeft geen feedback waarop een licentie van toepassing is en waarvoor Skype of haar gelieerde ondernemingen aan derden licenties dient/dienen te verlenen voor zijn software of documentatie omdat uw feedback daarin is opgenomen. De rechten onder dit artikel worden verleend onder alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten waarvan u houder bent of waarover u controle hebt, en blijven voortbestaan na beëindiging van deze overeenkomst. Er wordt geen compensatie geboden met betrekking tot het gebruik van uw feedback. Skype is niet verplicht feedback te publiceren of gebruiken. Door feedback te geven, garandeert u dat u houder bent van alle rechten op uw feedback of er anderszins controle over hebt en dat uw feedback niet is onderworpen is aan rechten van een derde partij.

5. COMMUNICATIE MET U

Wanneer er iets is dat we u over het programma moeten vertellen, inclusief een reactie op de feedback die u heeft gegeven, sturen we u programmameldingen. We kunnen op verschillende manieren contact met u opnemen over het programma, zoals e-mail, Skype-chatmeldingen, Skype-chatberichten, Skype Bot-berichten of sms. Voor het ontvangen van meldingen via sms kunnen data of berichttarieven van toepassing zijn . Programmameldingen kunnen het volgende omvatten:

  • Vragen waarmee om aanvullende informatie wordt verzocht over zaken die u tijdens uw deelname aan het programma meldt;
  • Informatie over nieuwe bètamogelijkheden, zoals builds en apps, die voor u beschikbaar zijn in het programma;
  • Enquêtes om informatie te krijgen over uw ervaring of om naar uw interesse en geschiktheid te peilen voor toekomstige bètamogelijkheden
  • Updates over nieuws en veranderingen in het programma; en
  • Informatie over speciale incentives die u mogelijk ontvangt door uw deelname aan het programma.

U kunt zich afmelden voor deze programmameldingen van Skype door u uit te schrijven voor het programma.

Afhankelijk van de instellingen in uw Microsoft-accountprofiel, kunt u ook promotionele e-mail, sms-berichten, telefoontjes en post ontvangen van Skype of Microsoft. U kunt altijd kiezen of u promotionele communicatie in uw accountprofiel wilt ontvangen.

6. SOFTWARE

a.Gebruiksrechten. Onder deze voorwaarden mag u om het even welke hoeveelheid kopieën van het programma installeren en gebruiken, uitsluitend voor het testen en evalueren en om Skype feedback te geven.

b.Reikwijdte van rechten. De pre-releasetechnologieën zijn door copyright beschermd werk van Microsoft en worden u in licentie gegeven, en niet aan u verkocht. Skype en Microsoft behouden zich alle rechten voor (zoals rechten onder wetgeving inzake intellectueel eigendom) die in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk zijn verleend. Tenzij het geldende recht u ondanks deze beperking meer rechten verleent, is het u niet toegestaan (en hebt u evenmin het recht om):

i. de resultaten van benchmarktesten aan derden openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Skype;

ii. technische beperkingen te omzeilen waardoor u de pre-releasetechnologieën alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken;

iii. de software te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren of een poging daartoe doen, tenzij dit en alleen voor zover dit toegestaan is door licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van open-source onderdelen die mogelijk met de software worden geleverd;

iv.de pre-releasetechnologieën te publiceren, kopiëren, huren, leasen, overdragen of uitlenen.

v. mededelingen van Microsoft, Skype of hun toeleveranciers in de pre-releasetechnologieën te verwijderen, minimaliseren, blokkeren of wijzigen;

vi. de pre-releasetechnologieën op welke manier dan ook te gebruiken die in strijd met de wet is of om malware te maken of te verspreiden;

vii. de pre-releasetechnologieën te huren, leasen of uit te lenen; of de pre-releasetechnologieën of deze overeenkomst over te dragen of toe te wijzen aan een derde;

viii. functies van de pre-releasetechnologieën zo te gebruiken dat dit verstorend werkt voor het gebruik ervan door iemand anders, of om te proberen toegang te krijgen tot welke dienst, gegevens, account of netwerk dan ook op een ongeoorloofde manier;

ix. de pre-release op een manier te gebruiken die een Skype- of Microsoft-server, of het netwerken/de netwerken die daaraan verbonden zijn, kan schaden, uitschakelen, overbelasten of aantasten.

7. TOEPASSINGEN, SERVICES EN SOFTWARE VAN DERDEN

a.De pre-releasetechnologieën kunnen toepassingen of software van derden bevatten waarvoor u onder deze overeenkomst of onder hun eigen voorwaarden een licentie is verleend. Licentievoorwaarden, mededelingen en erkenningen, indien aanwezig, voor de toepassingen van derden zijn mogelijk toegankelijk in een begeleidend mededelingenbestand. De pre-releasetechnologieën kunnen auteursrechtelijk beschermde software van derden bevatten waarvoor een licentie is verleend onder open-source licenties met beschikbaarheidsverplichtingen met een broncode. Kopieën van die licenties zijn opgenomen in het mededelingenbestand van derden of in een ander begeleidend mededelingenbestand. U kunt desgewenst de volledige overeenkomstige broncode van Skype verkrijgen onder de relevante open-source licentie door een betaalopdracht of cheque voor 5,00 USD te sturen naar: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Gelieve in de memoregel van uw betaling 'broncode derde voor Skype' te schrijven. Een kopie van de bron vindt u ook op http://aka.ms/getsource.

b. Apps en Services van derden gebruiken. De pre-releasetechnologieën kunnen u toegang geven tot producten, services, websites, links, inhoud, materiaal, games of toepassingen van derden (bedrijven of mensen die niet Microsoft zijn) of u de mogelijkheid bieden deze te verkrijgen ('Apps en Services van derden'). Met de Apps en Services van derden ontvangt u mogelijk een privacybeleid of wordt u mogelijk verzocht aanvullende gebruiksvoorwaarden te accepteren voordat u de App of Service van derden kunt installeren of gebruiken. Wij raden u aan alle aanvullende voorwaarden en het gehele privacybeleid goed door te lezen voordat u Apps en Services van derden aankoopt of gebruikt. Geen enkele aanvullende voorwaarde wijzigt deze Voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor uw betrekkingen met derden. Noch Skype, noch Microsoft verleent u intellectueel eigendom in licentie als onderdeel van Apps en Services van derden en is verantwoordelijk voor informatie die derden verstrekken.

8. GEDRAGSCODE

a. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van de pre-releasetechnologieën deze regels volgt:

i. Doe niets illegaals.

ii. Neem niet deel aan activiteiten waarbij kinderen worden misbruikt of waarbij kinderen kwaad wordt berokkend of mogelijk kwaad zal worden berokkend.

iii. Verstuur geen spam. Spam is ongewenste of ongevraagde bulk-e-mail, berichten, contactaanvragen, sms-berichten of chatberichten.

iv. Laat de Services niet openbaar zien of gebruik ze niet om ongepaste inhoud of materiaal te delen (bijvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie, beledigende taal, rauw geweld of criminele activiteiten).

v. Voer geen activiteiten uit die frauduleus, vals of misleidend zijn (bijvoorbeeld onder valse voorwendselen geld vragen, zich voordoen als iemand anders, de Services manipuleren om het aantal gespeelde games te verhogen of de rankings, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).

vi. Omzeil geen beperkingen op de toegang tot of de beschikbaarheid van de Services.

vii. Voer geen activiteiten uit die schadelijk zijn voor u, de Services of anderen (bijvoorbeeld het verzenden van virussen, stalken, het plaatsen van terroristische inhoud, het communiceren van haatzaaiende uitspraken of het aanmoedigen van geweld tegen anderen).

viii. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeoorloofd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, wederverkoop of andere distributie van Bing-kaarten of foto's).

ix. Voer geen activiteiten uit waarmee inbreuk wordt gepleegd op de privacy van anderen.

x. Help anderen niet om deze regels te schenden.

b. Handhaving. Als u deze voorwaarden schendt, is het mogelijk dat we stoppen met het leveren van de pre-releasetechnologieën of kunnen we uw Microsoft-account sluiten. We kunnen ook de levering van communicatie blokkeren (zoals e-mail, delen van bestanden of chatberichten) in een poging deze voorwaarden af te dwingen of we kunnen uw inhoud om welke reden dan ook verwijderen of weigeren te publiceren. Bij het onderzoeken van vermeende schendingen van deze voorwaarden behoudt Skype zich het recht voor om uw inhoud te controleren om het probleem op te lossen. We kunnen echter niet de volledige services controleren en proberen dit ook niet.

9. HET PROGRAMMA BEËINDIGEN.

U kunt uw deelname aan het programma op ieder moment beëindigen door alle kopieën van alle pre-releasetechnologieën die in verband met dit programma zijn verstrekt, te verwijderen. Skype behoudt zich het recht voor om uw toegang tot pre-releasetechnologieën of het programma op ieder moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving te beëindigen. Het is u niet toegestaan de pre-releasetechnologieën en de programmamaterialen na de beëindiging van het programma te blijven gebruiken en u dient alle kopieën van de pre-released software die in verband met het programma verstrekt zijn, te verwijderen. Skype heeft het recht data die verzameld zijn voorafgaand aan de beëindiging te blijven gebruiken.

10. VRIJWARING VAN GARANTIES

SKYPE EN HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS VERSTREKKEN DE PRE-RELEASETECHNOLOGIEËN 'ZOALS DEZE ZIJN', 'MET ALLE FOUTEN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. U DRAAGT HET RISICO VAN HET GEBRUIK ERVAN. SKYPE VERSTREKT GEEN NADRUKKELIJKE GARANTIES, WAARBORGEN OF VOORWAARDEN. HET IS MOGELIJK DAT U KRACHTENS UW LOKALE WETGEVING AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT DIE DEZE OVEREENKOMST NIET KAN WIJZIGEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER UW LOKALE WETGEVING, SLUIT SKYPE DE STILZWIJGENDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET GEEN INBREUK MAKENDE KARAKTER UIT.

SKYPE HEEFT GEEN INVLOED OP, HERZIET NIET, WIJZIGT NIET, DOET GEEN AANBEVELINGEN OVER OF ACCEPTEERT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INHOUD, INFORMATIE, BERICHTEN, MATERIAAL, OF PROJECTEN VAN DERDEN DIE TOEGANKELIJK ZIJN VANAF OF DIE VERBONDEN ZIJN AAN HET PROGRAMMA, EN, TENZIJ ZOALS GEWAARBORGD IN EEN AFZONDERLIJKE OVEREENKOMST, SKYPE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK OVER EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WELK ONDERDEEL DAN OOK VAN HET VOORGAANDE. ALLE BETREKKINGEN DIE U MOGELIJK MET DERGELIJKE DERDEN HEBT, ZIJN OP UW EIGEN RISICO.

IN GEEN ENKEL GEVAL IS SKYPE OF HAAR TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE, OF GEVOLGSCHADE OF WAT VOOR SCHADE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OFWEL TIJDENS DE UITVOERING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, OFWEL ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN HET PROGRAMMA, DE INHOUD, DE LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN SERVICES, OF INFORMATIE BESCHIKBAAR VANUIT HET PROGRAMMA.

Als u enige reden hebt om schadevergoeding te eisen ondanks de voorafgaande vrijwaringsverklaring van garanties, vergoeden Skype en haar toeleveranciers u uitsluitend voor directe schade tot maximaal 5,00 USD. U kunt enige andere schade waaronder vervolgschade, verloren winsten, speciale, indirecte of incidentele schades niet claimen. Deze beperking is van toepassing op:

(a) alles met betrekking tot de pre-releasetechnologieën, inhoud (waaronder code) op internetsites van derden, of toepassingen van derden, en

(b) vorderingen voor contractbreuk, inbreuk op garantie, waarborg of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, of andere onrechtmatige daad; of welke andere vordering dan ook; steeds voor zover toegestaan door het geldende recht.

Het geldt ook zelfs wanneer Skype kennis had of had moeten hebben van de mogelijkheid van schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet van toepassing op u, omdat in uw staat, provincie of land incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet mag worden uitgesloten of beperkt.

11. KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS BIJ INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Krachtens titel 17, United States Code, sectie 512(c)(2), moeten kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht worden verzonden aan onze daarvoor aangewezen agent. ALLE VERZOEKEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij inbreuk op het auteursrecht op http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS ALS U IN DE VERENIGDE STATEN WOONT

Dit artikel is van toepassing op elk geschil MET UITZONDERING VAN GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE AFDWINGBAARHEID OF RECHTSGELDIGHEID VAN DE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN U, SKYPE OF EEN VAN ONZE LICENTIEGEVERS. De term 'geschil' betekent elk geschil, rechtsgeding of ander twistpunt tussen u en Skype betreffende het programma (waaronder de prijs) of deze overeenkomst, hetzij contractueel, als gevolg van garantie, onrechtmatige daad, wetgeving, regelgeving, verordeningen of op andere wettelijke of op equity-recht gevestigde basis. Aan het begrip geschil zal de wettelijk ruimst mogelijke betekenis worden gegeven.

a.Aanzegging inzake een geschil. In geval van een geschil dient u Skype of andersom een aanzegging inzake een geschil ('notice of dispute') te doen toekomen, zijnde een schriftelijke verklaring, met daarin naam, adres en contactgegevens van de aanzeggende partij, de feiten die de aanleiding vormen voor het geschil, en de gevraagde genoegdoening. U dient deze aanzegging te sturen naar Microsoft Corporation, ter attentie van: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Een formulier hiervoor is beschikbaar op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Indien van toepassing stuurt Skype u een aanzegging inzake een geschil naar uw adres, indien bij ons bekend, of anders naar uw e-mailadres. U en Skype zullen proberen welk geschil dan ook binnen 60 dagen na verzending van de aanzegging via informele onderhandelingen te beslechten. Na 60 dagen mag u of Skype arbitrage in gang zetten.

b.Rechtbank voor geringe vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor geringe vorderingen (small claims court) in het district waar u woont (of in geval van een onderneming, uw hoofdvestiging is), of in King County, Washington, U.S.A., indien het geschil aan alle eisen voldoet om bij een dergelijke rechtbank te worden behandeld. U kunt een geschil bij een dergelijke rechtbank aanhangig maken ongeacht of u eerst informeel hebt onderhandeld.

c.Bindende arbitrage. Wanneer u en Skype een geschil niet via informele onderhandelingen of bij een rechtbank voor geringe vorderingen oplossen, kan het geschil uitsluitend nog door individuele bindende arbitrage onder de Federal Arbitration Act ('FAA') worden beslecht. Collectieve arbitrage is niet toegestaan. U doet afstand van het recht om geschillen aanhangig te maken (of in de rechtbank deel te nemen als partij of klasselid) bij een rechtbank voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden beslecht door een neutrale bemiddelaar, wiens beslissing definitief is en waarna enkel nog een beperkt recht op het aantekenen van beroep krachtens de FAA mogelijk is. De beslissing van de bemiddelaar kan worden afgedwongen door elke rechtbank onder wiens rechtsbevoegdheid de partijen vallen.

d.Afstandsverklaring inzake collectieve claims. Alle handelingen voor het beslechten van een geschil in een forum zullen uitsluitend plaatsvinden op individuele basis. Noch u, noch Skype zal proberen een geschil te laten beslechten via een collectieve claim ('class action') of 'private attorney general action' of via een andere procedure waarbij een van de partijen optreedt of van plan is op te treden in een vertegenwoordigende rol. Arbitragezaken of rechtszaken kunnen uitsluitend worden samengevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van alle bij de betreffende arbitragezaken of rechtszaken betrokken partijen.

e.Arbitrageprocedure. Alleen voor consumenten in de VS: enig arbitrageproces vindt plaats door de American Arbitration Association (de 'AAA') volgens diens Commercial Arbitration Rules (of, als u een particulier bent en het Programma voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik gebruikt, of als de waarde van het geschil 75.000 USD of minder bedraagt, onafhankelijk van het feit of u een particulier bent en hoe u het Programma gebruikt, zijn ook de Consumer Arbitration Rules van toepassing). Ga naar www.adr.org of bel met 1-800-778-7879 voor meer informatie. U kunt het arbitrageproces in gang zetten door het formulier op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 in te dienen bij de AAA. U gaat ermee akkoord een arbitrageproces uitsluitend in gang te zetten in het district waar u woont (of, in geval van een onderneming, uw hoofdvestiging is) of in King County, Washington, U.S.A. Skype gaat ermee akkoord een arbitrageproces uitsluitend in gang te zetten in het district waar u woont (of, in geval van een onderneming, uw hoofdvestiging is). U kunt om een telefonische of persoonlijke hoorzitting vragen door de richtlijnen van de AAA te volgen. Bij een geschil over 25.000 USD of minder vindt elke hoorzitting telefonisch plaats tenzij de bemiddelaar een goede reden vindt om in de plaats daarvan een persoonlijke hoorzitting te houden. De bemiddelaar kan u persoonlijk dezelfde schadevergoeding toekennen als in een rechtbank het geval zou zijn. De bemiddelaar kan uitsluitend aan u persoonlijk een declaratoire of voorlopige uitspraak doen, en alleen voor zover vereist is om aan uw persoonlijke claim te voldoen.

f. Arbitragekosten en -vergoedingen.

i.Geschillen over 75.000 USD of minder. Bij een geschil over 75.000 USD of minder vergoedt Skype direct uw griffiegelden en betaalt het de kosten en honoraria die de AAA en de bemiddelaar resp. maken en in rekening brengen. Als u het laatste schriftelijke schikkingsvoorstel van Skype afwijst dat werd opgesteld voordat de bemiddelaar was aangesteld ('laatste schriftelijke voorstel van Skype'), wordt uw geschil voorgelegd ten behoeve van een besluit van de bemiddelaar (oftewel 'uitspraak'), en als de bemiddelaar u meer toekent dan het laatste schriftelijke voorstel van Skype, dan: (i) betaalt Skype u het grootste bedrag van ofwel het toegekende ofwel 1.000 USD; (ii) betaalt Skype uw redelijke advocatenhonoraria, indien van toepassing; en (iii) vergoedt Skype kosten (waaronder honoraria en kosten voor getuige-deskundige(n)) die uw advocaat redelijkerwijs heeft opgebouwd voor onderzoek, voorbereiding en voortzetting van uw claim in een arbitrageproces. De bemiddelaar zal het bedrag van de vergoedingen, kosten en uitgaven bepalen, tenzij u en Skype daarover tot overeenstemming komen.

ii.Geschillen over meer dan 75.000 USD. Bij een geschil over meer dan 75.000 USD gelden de richtlijnen van de AAA voor het voldoen van griffiegelden alsmede voor de kosten en honoraria die de AAA en de bemiddelaar resp. maken en in rekening brengen.

iii.Geschillen over welk bedrag dan ook. Bij elk arbitrageproces dat u in gang zet, eist Skype de kosten en uitgaven ervoor van AAA of van de bemiddelaar, of uw griffiegelden die het heeft vergoed alleen wanneer de bemiddelaar de arbitrage onbeduidend acht of gebracht voor een oneigenlijk doeleinde. Bij elk arbitrageproces dat Skype in gang zet, betaalt Skype alle griffiegelden en de kosten en uitgaven van AAA en de bemiddelaar. Skype eist in welk arbitrageproces dan ook geen van haar advocatenhonoraria of -uitgaven van u. Kosten en uitgaven tellen niet mee bij het bepalen van wat er een geschil komt kijken.

iv.Claims of geschillen moeten binnen één jaar worden ingediend. Voor zover wettelijk toegestaan, dienen claims of geschillen waarop artikel 10 van toepassing is binnen één jaar bij een rechtbank voor geringe vorderingen (artikel 10b), bij een bemiddelaar (artikel 10c) of bij een rechtbank wanneer het conform artikel 10 is toegestaan het geschil hier in te dienen in plaats van bij een bemiddelaar, te worden ingediend. Deze periode van één jaar gaat in op het moment waarop de claim of het geschil voor het eerst kon worden ingediend. Wanneer een claim of geschil niet binnen één jaar wordt ingediend, gaat de mogelijkheid daartoe definitief verloren.

v.Scheidbaarheid. Wanneer de afstandsverklaring inzake collectieve claims in artikel 10d onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, is artikel 10 op die onderdelen niet van toepassing. Die onderdelen worden dan afzonderlijk voor de rechter verder behandeld en de overige onderdelen worden verder behandeld in het arbitrageproces. Wanneer een andere bepaling van artikel 10 onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling opgezegd en blijft de rest van artikel 10 onverminderd van kracht.

vi.Strijdigheid met AAA-richtlijnen. Deze Overeenkomst is van toepassing voor zover deze strijdig is met de Commercial Arbitration Rules of Consumer Arbitration Rules van de AAA.

g.Toepasselijk recht. De wetten van de staat, het land of de regio waarin u woont, gelden voor alle claims en geschillen betreffende het programma of deze overeenkomst, waaronder claims betreffende contractbreuk en claims vanwege wetten van de staat ter bescherming van de consument, wetgeving inzake oneerlijke concurrentie, betreffende veronderstelde garantie, inzake ongegronde verrijking, en betreffende onrechtmatige daad, ongeacht conflictrechtelijke bepalingen, met dien verstande dat de FAA van toepassing is op alle bepalingen betreffende arbitrage. Indien u het programma in een ander land of andere regio hebt aangekocht, dan gelden de wetten van dat land/die regio. Deze overeenkomst omschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten, waaronder consumentenrechten, hebt vanwege de wetten van uw staat, land of regio. Deze overeenkomst wijzigt de rechten die u vanwege de wetten van uw land of regio hebt niet indien deze wetten van uw land of regio dit niet toestaan.

13. RECHTSGEVOLG

Deze overeenkomst omschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw land. Ook hebt u mogelijk rechten met betrekking tot de partij waarvan u de pre-releasetechnologieën hebt aangekocht. Deze Overeenkomst wijzigt de rechten die u vanwege de wetten van uw land hebt niet indien deze wetten van uw land dit niet toestaan.

14. VIDEOSTANDAARDEN

In de pre-releasetechnologieën zijn mogelijk H.264/AVC, VC-1, en MPEG-4 Part 2, en MPEG-2 visuele compressietechnologie opgenomen. Wanneer genoemde visuele compressietechnologieën in de software zijn opgenomen dan vereist MPEG LA, L.L.C. deze kennisgeving: DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC, DE VC-1, DE MPEG-4 DEEL 2 VISUELE EN DE MPEG-2 VIDEO OCTROOIPORTFOLIOLICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE BOVENGENOEMDE STANDAARDEN ('VIDEOSTANDAARDEN') EN/OF (ii) HET DECODEREN VAN AVC, VC-1, MPEG-4 DEEL 2 EN MPEG-2 VIDEO DIE DOOR EEN CONSUMENT GECODEERD WERD TIJDENS EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN WERD VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET EEN LICENTIE VOOR HET LEVEREN VAN EEN DERGELIJKE VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE IS TE VERKRIJGEN BIJ MPEG LA, L.L.C OP WWW.MPEGLA.COM.

15. EXPORTEREN

U dient alle binnenlandse en internationale exportwetten en -voorschriften na te leven die van toepassing zijn op de pre-releasetechnologieën waaronder beperkingen inzake bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Ga voor meer informatie naar http://microsoft.com/exporting.

16. GEHELE OVEREENKOMST.

Deze Overeenkomst en alle andere voorwaarden die Microsoft mogelijk verstrekt voor aanvullingen, updates of toepassingen van derden vormen de gehele overeenkomst voor de pre-releasetechnologieën.