1. Anvendelighet av tjenestevilkår for kringkasting

Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Skype, er all bruk av Skype-programvaren i et program (som definert nedenfor) for kringkasting (som definert nedenfor) underlagt disse tjenestevilkårene for kringkasting.

Hvis du ønsker å bruke Skype-programvaren i et program for kringkasting, må du godta disse tjenestevilkårene for kringkasting.

Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Skype, kan du ikke bruke Skype-programvaren i et program for kringkasting hvis du ikke godtar disse tjenestevilkårene for kringkasting.

2. Identifisering av Skype i kringkastingsprogrammer

Når du bruker Skype-programvaren i et program for kringkasting, godtar du å overholde alle gjeldende vilkår i Skypes retningslinjer for kringkasting  (som kan oppdateres fra tid til annen) og følgende tilleggskrav, bortsett fra der dette er forbudt ved lov:

2.1 Lydprogrammer. Følgende krav gjelder for programmer der det ikke kringkastes noen visuelle bilder:

(a) For et program hvor Skype-programvaren brukes i femten (15) minutter eller mindre, skal du overføre en identifiseringskunngjøring på begynnelsen og slutten av denne bruken, som beskrevet i Skypes retningslinjer for kringkasting .

(b) For et program hvor Skype-programvaren brukes i mer enn femten (15) minutter, skal du overføre en identifiseringskunngjøring på begynnelsen og slutten av denne bruken samt underveis i programmet med ikke mindre enn femten (15) minutters intervaller, som beskrevet i Skypes retningslinjer for kringkasting .

(c) Hvis du ønsker å inkludere en lyd som representerer en bestemt Skype-samtalefunksjon eller -handling (for eksempel, men uten begrensning, en "Svar"-lyd for når et anrop besvares, eller en "Legg på"-lyd når en samtale avsluttes), i et program, skal du kun bruke de Skype-spesifikke lydene som leveres av Skype, og videre skal du oppfylle kravene i forbindelse med bruk av Skype-lyder som er angitt i Skypes retningslinjer for kringkasting . Hvis du trenger en Skype-lyd, kan du henvende deg til: media@skype.net 

2.2Audiovisuelle programmer. Følgende krav gjelder for audiovisuelle programmer (dvs. der det kringkastes visuelle bilder med tilhørende lyd) der du bruker Skype-programvaren eller inkluderer en videofremstilling av Skype-programvaren:

(a) Du skal hente Skype-logoen i SVG-format herfra  .

(b) I programmer som bruker eller inkluderer visuelle fremstillinger av Skype-programvaren, skal Skype-logoen plasseres, med riktige proporsjoner og i rimelig størrelse, slik at den ved slik bruk kan sees klart og tydelig, og din bruk av Skype-logoen må overholde alle krav som er angitt i Skypes retningslinjer for kringkasting.

(c) Hvis du ønsker å etterligne en bestemt enhet i programmet, skal du kun bruke det Skype-brukergrensesnittet som passer til enheten, som vist i Skypes retningslinjer for kringkasting. Hvis du trenger Skype-brukergrensesnittmaler og -ressurser, kan du henvende deg til: media@skype.net ; og

(d) Hvis du ønsker å inkludere en lyd som representerer en bestemt Skype-anropsfunksjon eller -handling (for eksempel, men uten begrensning, en "Svar"-lyd for når et anrop besvares, eller en "Legg på"-lyd når en samtale avsluttes), i et program, skal du kun bruke de Skype-spesifikke lydene som leveres av Skype, og videre skal du oppfylle kravene i forbindelse med bruk av Skype-lyder som er angitt i Skypes retningslinjer for kringkasting . Hvis du trenger en Skype-lyd, kan du henvende deg til: media@skype.net 

3. Generelle bestemmelser

3.1 Definisjoner

3.1.1 “ Kringkasting” betyr å overføre simultant til allmennheten via alle nå kjente og ukjente medier og formater, inkludert, men ikke begrenset til, et datakommunikasjonsnettverk, Internett, elektronisk e-postsystem, TV, radio eller satellittsystem, overføringer fra ett til flere punkter over et kablet eller trådløst nettverk eller fibernettverk; og i forbindelse med disse tjenestevilkårene for kringkasting inkluderes også nærkringkasting og multikasting.

3.1.2 “ Program” betyr en direktesendt eller forhåndsinnspilt fremføring med lyd eller bilde.

3.2 Du bekrefter og garanterer at du har godkjennelse til å akseptere og innfri vilkårene og betingelsene i disse tjenestevilkårene for kringkasting. Du er ansvarlig for å klarere alle rettigheter og å betale alle lisensomkostninger samt andre kostnader og utgifter som oppstår fra programmet og kringkastingen. Skype skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for kostnader eller utgifter som påløper i forbindelse med programmet eller kringkastingen.

3.3 Du er selv ansvarlig, for egen regning, for å etterfølge alle gjeldende lover vedrørende programmet og kringkastingen. Du samtykker i at du vil holde Skype, dets tilknyttede selskaper og Skype-ansatte skadesløse fra og mot alle tap, kostnader, erstatningsansvar, skader og utgifter (inkludert rimelige juridiske honorarer og andre utgifter som følger med dette) av alle slag, typer og beskrivelser, som oppstår fra: (i) kringkastingene og programmene; (ii) uriktige fremstillinger eller brudd på noen av garantiene dine som finnes i disse tjenestevilkårene for kringkasting; eller (iii) brudd på en klausul, avtale eller forpliktelse som finnes i disse tjenestevilkårene for kringkasting.

3.4 Du skal påse og utvise tilstrekkelig aktsomhet for å sikre at programmene, kringkastingen og/eller Skype-programvaren ikke: (i) blir brukt som talerør for angrep på noen person, organisasjon, tro, trosretning eller sekt; (ii) inneholder kunngjøringer eller markedsføring som er forbudt ved lov; (iii) blir brukt til å fremlegge falske eller grunnløse påstander om noen produkter eller tjenester; (iv) inneholder materiale eller kunngjøringer som er ærekrenkende, uanstendige, krenkende, upassende, vulgære, frastøtende eller støtende, enten i tema eller utførelse; (v) inneholder vitnesbyrd som ikke kan bevises; (vi) inneholder beskrivelser eller henvisninger til temaer som ikke regnes for å være passende samtaleemner i sosiale grupper (f.eks. blasfemi eller obskøniteter); eller (vii) blir brukt i forbindelse med noen form for reklame eller kunngjøring som, ifølge Skypes oppfatning, kan være skadelig for allmennheten, Skype eller redelig reklamevirksomhet og forretningsdrift generelt.

3.5 Rettighetene som tildeles deg her, er ikke-eksklusive og kan tilbakekalles. Du skal ikke tilegne deg noen rettighet, eiendomsrett eller interesse i eller til noen av Skypes logoer, varemerker eller andre opphavstegn (samlet kalt "Skypes varemerke"), og du vedgår herved at hva angår deg og Skype, er det Skype som eksklusivt innehar alle rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser i og til Skypes varemerke. Bruken din av Skypes varemerke i denne forbindelse skal være til fordel for Skype. Skype forbeholder seg retten til å instruere deg angående bruken av Skypes varemerke og hvordan Skypes varemerke blir fremstilt underveis i programmene. Skype kan også kreve at du opphører bruken av Skypes varemerke i tilfeller hvor slik bruk, etter Skypes eget skjønn, er uakseptabel for Skype. I tilfeller hvor du får beskjed om å opphøre bruken av Skypes varemerke, skal du gjøre dette umiddelbart (og hvis denne beskjeden gjelder for et bestemt program, har du ikke lenger lov til å kringkaste eller lisensiere kringkasting av dette programmet).

3.6 Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre disse tjenestevilkårene for kringkasting. Din fortsatte bruk av Skypes programvare som godkjent heri, utgjør ditt samtykke til å være bundet av vilkårene og betingelsene i de reviderte tjenestevilkårene for kringkasting. Skype skal ikke holdes ansvarlig i forbindelse med eventuelle skader forårsaket av endringen av disse tjenestevilkårene for kringkasting og/eller opphøret av dem.

3.7 DU ERKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE TJENESTEVILKÅRENE FOR KRINGKASTING OG FORSTÅR RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. VED Å BRUKE SKYPES PROGRAMVARE SLIK DET ER GODKJENT I DETTE DOKUMENTET, GODTAR DU UTTRYKKELIG Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE OG INNVILGER SKYPE RETTIGHETENE ANGITT I DETTE DOKUMENTET.

© Skype – Sist oppdatert: 13. august 2014