Tjenestevilkår for kringkasting (TOS)

Last ned Skypes retningslinjer for kringkasting

1. Anvendelighet av tjenestevilkår for kringkasting

Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Skype, er all bruk av Skype-programvaren i et program (som definert nedenfor) for kringkasting (som definert nedenfor) underlagt disse tjenestevilkårene for kringkasting.

Hvis du ønsker å bruke Skype-programvaren i et program for kringkasting, må du godta disse tjenestevilkårene for kringkasting. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Skype, kan du ikke bruke Skype-programvaren i et program for kringkasting hvis du ikke godtar disse tjenestevilkårene for kringkasting.

2. Identifisering av Skype i kringkastingsprogrammer

Når du bruker Skype-programvaren i et program for kringkasting, godtar du å overholde alle gjeldende vilkår i Skypes retningslinjer for kringkasting (som kan oppdateres fra tid til annen) og følgende tilleggskrav, bortsett fra der dette er forbudt ved lov:

2.1 Lydprogrammer. Følgende krav gjelder for programmer der det ikke kringkastes noen visuelle bilder::

(a) For et program hvor Skype-programvaren brukes i femten (15) minutter eller mindre, skal du overføre en identifiseringskunngjøring på begynnelsen og slutten av denne bruken, som beskrevet i Skypes retningslinjer for kringkasting;

(b) For et program hvor Skype-programvaren brukes i femten (15) minutter eller mer, skal du overføre en identifiseringskunngjøring på begynnelsen og slutten av denne bruken samt underveis i programmet med ikke mindre enn femten (15) minutters intervaller, som beskrevet i Skypes retningslinjer for kringkasting; og

(c) Hvis du ønsker å inkludere en lyd som representerer en bestemt Skype-samtalefunksjon eller -handling (for eksempel, men uten begrensning, en "Svar"-lyd for når et anrop besvares, eller en "Legg på"-lyd når en samtale avsluttes), i et program, skal du kun bruke de Skype-spesifikke lydene som finnes i Skype, og videre skal du oppfylle kravene i forbindelse med bruk av Skype-lyder som er angitt i Skypes retningslinjer for kringkasting.

2.2 Audiovisuelle programmer. Følgende krav gjelder for audiovisuelle programmer (dvs. der det kringkastes visuelle bilder med tilhørende lyd) der du bruker Skype-programvaren eller inkluderer en videofremstilling av Skype-programvaren:

(a) Hvilket som helst program som bruker eller inkluderer visuelle avbildninger av Skype-programvaren krever godkjenning og lisens fra Microsoft. Når lisensen mottas, må din bruk av Skype-vannmerkeikonet følge alle kravene skildret i Skypes retningslinjer for kringkasting. For å anmode en lisens, sender du en forespørsel her.

(c) Hvis du ønsker å etterligne en bestemt enhet i programmet, skal du kun bruke det Skype-brukergrensesnittet som passer til enheten, som vist i Skypes retningslinjer for kringkasting.

(c) Hvis du ønsker å inkludere en lyd som representerer en bestemt Skype-samtalefunksjon eller -handling (for eksempel, men uten begrensning, en "Svar"-lyd for når et anrop besvares, eller en "Legg på"-lyd når en samtale avsluttes), i et program, skal du kun bruke de Skype-spesifikke lydene som finnes i Skype, og videre skal du oppfylle kravene i forbindelse med bruk av Skype-lyder som er angitt i Skypes retningslinjer for kringkasting.

3. Generelle bestemmelser

3.1 Definisjoner

3.1.1 "Kringkasting" betyr å overføre simultant til allmennheten via alle nå kjente og ukjente medier og formater, inkludert, men ikke begrenset til, et datakommunikasjonsnettverk, Internett, elektronisk e-postsystem, TV, radio eller satellittsystem, overføringer fra ett til flere punkter over et kablet eller trådløst nettverk eller fibernettverk; og i forbindelse med disse tjenestevilkårene for kringkasting inkluderes også nærkringkasting og multikasting.

3.1.2 "Program" betyr en direktesendt eller forhåndsinnspilt fremføring med lyd eller bilde.

3.2 Du bekrefter og garanterer at du har godkjennelse til å akseptere og innfri vilkårene og betingelsene i disse tjenestevilkårene for kringkasting.. Du er ansvarlig for å klarere alle rettigheter og å betale alle lisensomkostninger samt andre kostnader og utgifter som oppstår fra programmet og kringkastingen. Skype skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for kostnader eller utgifter som påløper i forbindelse med programmet eller kringkastingen.

3.3 Du er selv ansvarlig, for egen regning, for å etterfølge alle gjeldende lover vedrørende programmet og kringkastingen. Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde Skype, dets tilknyttede selskaper og Skypes stab skadeløs fra og mot ethvert tap, kostnader, erstatningsansvar, skader og utgifter (dette inkluderer også rimelige juridiske honorarer og andre utgifter som kunne oppstå) av enhver type, natur og beskrivelse, på grunnlag av (i) kringkastingene eller programmene; (ii) enhver uriktig fremstilling eller ethvert brudd på garantier fra din side som finnes i disse tjenestevilkårene for kringkasting; eller (iii) ethvert brudd på enhver forpliktelse, avtale eller plikt fra din side som finnes i disse tjenestevilkårene for kringkasting.

3.4 Du skal påse og utvise tilstrekkelig aktsomhet for å sikre at programmene, kringkastingen og/eller Skype-programvaren ikke: (i) blir brukt som talerør for angrep på noen person, organisasjon, tro, trosretning eller sekt; (ii) inneholder kunngjøringer eller markedsføring som er forbudt ved lov; (iii) blir brukt til å fremlegge falske eller grunnløse påstander om noen produkter eller tjenester; (iv) inneholder materiale eller kunngjøringer som er ærekrenkende, uanstendige, krenkende, upassende, vulgære, frastøtende eller støtende, enten i tema eller utførelse; (v) inneholder vitnesbyrd som ikke kan bevises; (vi) inneholder beskrivelser eller henvisninger til temaer som ikke regnes for å være passende samtaleemner i sosiale grupper (f.eks. blasfemi eller obskøniteter); eller (vii) blir brukt i forbindelse med noen form for reklame eller kunngjøring som, ifølge Skypes oppfatning, kan være skadelig for allmennheten, Skype eller redelig reklamevirksomhet og forretningsdrift generelt.

3.5 Rettighetene som tildeles deg her, er ikke-eksklusive og kan tilbakekalles. Du skal ikke tilegne deg noen rettighet, eiendomsrett eller interesse i eller til noen av Skypes logoer, varemerker eller andre opphavstegn (samlet kalt "Skypes varemerke"), og du vedgår herved at hva angår deg og Skype, er det Skype som eksklusivt innehar alle rettigheter, all eiendomsrett og alle interesser i og til Skypes varemerke. Bruken din av Skypes varemerke i denne forbindelse skal være til fordel for Skype. Skype forbeholder seg retten til å instruere deg angående bruken av Skypes varemerke og hvordan Skypes varemerke blir fremstilt underveis i programmene. Skype kan også kreve at du opphører bruken av Skypes varemerke i tilfeller hvor slik bruk, etter Skypes eget skjønn, er uakseptabel for Skype. I tilfeller hvor du får beskjed om å opphøre bruken av Skypes varemerke, skal du gjøre dette umiddelbart (og hvis denne beskjeden gjelder for et bestemt program, har du ikke lenger lov til å kringkaste eller lisensiere kringkasting av dette programmet med Skype-merkevaren).

3.6 Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre disse tjenestevilkårene for kringkasting. Din fortsatte bruk av Skypes programvare, på bakgrunn av det som er godkjent her, skal utgjøre ditt samtykke som skal være underlagt vilkårene og betingelsene i de reviderte vilkårene og betingelsene for kringkasting. Skype er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med noen skade forårsaket av endringene av disse vilkårene og betingelsene for kringkasting og/eller oppsigelsen av dem.

3.7 DU BEKREFTER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE TJENESTEVILKÅRENE FOR KRINGKASTING OG FORSTÅR OG AKSEPTERER RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. NÅR DU SENDER INN DIN REGISTRERING, SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG I Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, OG GIR SKYPE RETTIGHETENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET.

© Skype – Sist oppdatert: 07. august 2018

Last ned Skypes retningslinjer for kringkasting