LES DETTE NØYE FØR DU LASTER NED PROGRAMVAREN ELLER BRUKER PRODUKTET/PRODUKTENE ELLER SKYPE-NETTSTEDENE

Nøkkelpunkter

Det er viktig at du leser og forstår hele dokumentet. Det er imidlertid noen få nøkkelpunkter vi må legge vekt på:

INGEN TILGANG TIL NØDTELEFONTJENESTER: Programvaren er ikke en erstatning for mobilen eller fasttelefonen din. Vær særlig oppmerksom på at bortsett fra under de helt spesielle omstendighetene beskrevet i avsnitt 5.6 i disse vilkårene (gjelder bare for Skypes Internett-kommunikasjonsprogramvare), lar ikke programvaren deg ringe nødtelefonanrop til beredskapstjenester. Du må sørge for å ha andre kommunikasjonsmuligheter tilgjengelig for å sikre at du kan ringe nødtelefonanrop dersom det skulle bli nødvendig.

KONTROLLER BRUKSRESTRIKSJONER: I noen land er det restriksjoner på bruken av programvaren. Du er ansvarlig for å kontrollere at det er lovlig for deg å bruke programvaren der du er.

INGEN EIENDOMSRETT TIL NUMRE: Hvis Skype tildeler deg et Skype-nummer (tidligere kalt "Internett-nummer") eller Skype To Go-nummer, eier du ikke nummeret og har ikke rett til å beholde nummeret for alltid. Skype kan fra tid til annen måtte endre eller trekke tilbake nummeret som er tildelt deg. Du kan ikke overføre eller prøve å overføre Skype-nummeret eller Skype To Go-nummeret ditt til noen annen. Du må påse at du etterfølger alle tildelingskrav som vises når du kjøper et Skype-nummer, siden nummeret kan trekkes tilbake hvis du ikke gjør det. Se også avsnitt 19.1.

SKYPE-KREDIT BLIR INAKTIV ETTER 180 DAGER: Hvis du kjøper Skype-kredit, vær oppmerksom på at den blir inaktiv etter 180 dager uten aktivitet. Se også avsnitt 9.2.

MEGLINGSKLAUSUL OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL: Hvis du bor i USA og velger Betal med mobil (se avsnitt 20), påvirker en bindende meglingsklausul og fraskrivelse av gruppesøksmål rettighetene dine til å løse en tvist med Skype, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter inkludert mobiltelefonoperatører. Les nøye gjennom avsnitt 20.3.

1. AVTALEN DIN MED SKYPE

1.1 Skypes Internett-kommunikasjonsprogramvare ("Internett-kommunikasjonsprogramvare"), annen programvare av merket Skype (sammen med "Skype-programvare"), programvare av merket "Qik" ("Qik-programvare") og tilknyttet dokumentasjon (enten av trykt eller elektronisk form) inkludert eventuelle forbedringer, modifikasjoner, utbedringer, rettinger, oppdateringer, oppgraderinger og fremtidige versjoner av den ("Oppdateringer") og om den blir tilgjengelig gratis eller mot en omkostning, (samlet "Programvare") er lisensiert (ikke solgt) til deg av Skype Software Sàrl.

1.2 Funksjonene og produktene som gjøres tilgjengelig gratis gjennom programvaren (unntatt produkter eller funksjoner som bare er tilgjengelig gratis på prøve) ("Gratis produkter"), tilbys deg av Skype Software Sàrl.

1.3 Eventuelle ytterligere produkter eller funksjoner i Skype-programvaren eller Qik-programvaren, eller andre produkter av merkene "Skype" eller "Qik" som du betaler for (inkludert produkter eller funksjoner som er tilgjengelig gratis bare på prøve) ("Produkter som betales for") tilbys deg av Skype Communications Sàrl.

1.4 "Skypes nettsteder" betyr www.skype.com, www.qik.com (begge drevet av Skype Communications Sàrl) og eventuelle andre nettsteder godkjent av Skype, som har lenker til disse vilkårene.

1.5 "Skype" betyr Skype Software Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg eller Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg alt etter det som passer i sammenhengen;
"Produkter" betyr samlet gratisproduktene og produktene som betales for;
"du" eller "din" betyr du, den registrerte innehaveren av brukerkontoen (som beskrevet i avsnitt 6.1) og lisenstakeren i henhold til disse vilkårene.

1.6 Avtalen din med Skype består av vilkårene og betingelsene angitt i dette dokumentet, sammen med eventuelle vilkår for rimelig bruk beskrevet i dette dokumentet og ytterligere vilkår henvist til i avsnitt 14 (med samlebetegnelsen "Vilkårene"). Hvis det er noe avvik mellom retningslinjene for rimelig bruk eller eventuelle ytterligere vilkår og dette dokumentet, skal dette dokumentet ha forrang.

2. GODTAKELSE AV VILKÅRENE

2.1 Du må først godta disse vilkårene for å kunne laste ned og/eller bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Disse vilkårene godtas av deg (a) når du klikker for å godta eller samtykke i vilkårene, eller (b) når du laster ned og/eller bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Vi anbefaler deg å skrive ut et eksemplar av vilkårene for senere bruk. Disse vilkårene forblir gyldige fra godtakelsesdatoen til de sies opp av deg eller Skype i henhold til avsnitt 11.

2.2 Du kan ikke godta disse vilkårene hvis: (a) du ikke har lovlig tillatelse til å bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene i landet som du er i eller bor i eller (b) hvis du ikke er av myndig alder for å inngå en bindende avtale med Skype.

2.3 I enkelte land kan produktene leveres til deg av Skypes lokale partner. I så tilfelle kan den lokale partneren be deg om å godta sine egne tjenestevilkår ("lokale vilkår"). Hvis det er noen uoverensstemmelse mellom de lokale vilkårene og disse vilkårene, skal de lokale vilkårene gjelde så langt uoverensstemmelsen tillater.

 

3. ENDRINGER AV VILKÅRENE

3.1 Skype forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene fra tid til annen. Skype publiserer endringene på www.skype.com/go/tou. Endringer i retningslinjene for rimelig bruk og/eller ytterligere vilkår publiseres på det aktuelle Skype-nettstedet. Endringene trer i kraft når de publiseres. Du bør gå gjennom vilkårene jevnlig. Du forstår og samtykker i at det at du uttrykkelig godtar vilkårene eller bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene etter publikasjonsdatoen, innebærer at du samtykker i de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke samtykker i de endrede vilkårene, kan du si opp forholdet med Skype i henhold til avsnitt 11 nedenfor.

4. LISENS

4.1 Lisens. I samsvar med din overholdelse av disse vilkårene innrømmes du rett til å laste ned og installere programvaren på en personlig datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet, og til personlig å gjøre bruk av programvaren gjennom din Skype- eller Qik-brukerkonto (den som måtte gjelde) ("Brukerkonto"). For å fjerne enhver tvil: (a) IT-administratorer som arbeider på vegne av et selskap kan laste ned og installere Skype-programvaren på personlige datamaskiner eller andre enheter brukt av personell i slikt selskap, og (b) du har tillatelse til å bruke programvaren ved et universitet eller annen utdanningsinstitusjon, eller på arbeidsplassen din. Skype forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg under disse vilkårene.

4.2 Restriksjoner. Du har ikke lov til og samtykker i at du ikke skal:

(a) viderelisensiere, selge, tildele, leie ut, leie, eksportere, importere, distribuere eller overføre eller på noen annen måte gi tredjeparter noen rettighet til programvaren;

(b) gjennomføre, forårsake, tillate eller autorisere endring, opprettelse av avledet arbeid eller forbedringer, oversettelse, omvendt utvikling, dekompilering, demontering, dekryptering, emulering, hacking, oppdagelse av eller forsøk på å oppdage noen kildekode eller protokoller i programvaren eller noen deler eller funksjoner av dette (utover det som loven tillater);

(c) fjerne, tilsløre eller endre noen opphavsrettserklæringer eller andre åndsverkserklæringer inkludert i programvaren;

(d) bruke programvaren eller få programvaren (eller noen del av den) til å bli brukt innenfor, eller til å tilby kommersielle produkter eller tjenester til tredjeparter. Det foregående skal ikke forhindre deg fra å bruke programvaren til din egen forretningskommunikasjon, underlagt avsnitt 4.1 ovenfor;

(e) annet enn for nedlasting og installasjon å bruke programvaren utelukkende gjennom brukerkontoen din.

4.3 Tredjepartsteknologi. Hvis du bruker programvaren forhåndsinnlastet på, innebygd i, kombinert med, distribuert eller brukt med eller nedlastet på tredjepartsprodukter, -maskinvare, -programvare, -programmer eller -enheter ("Tredjepartsteknologi"), samtykker du i og erkjenner at: (a) du kan være nødt til å inngå en egen lisensavtale med relevant tredjepartseier eller -lisensgiver for bruk av slik tredjepartsteknologi; (b) noen produkter og/eller funksjonalitet kan muligens ikke være tilgjengelig gjennom tredjepartsteknologien og (c) Skype kan ikke garantere at programvaren alltid er tilgjengelig på eller i sammenheng med slik tredjepartsteknologi.

4.4 Tredjepartsvarsler. Programvaren kan inkludere tredjepartskode som Skype, ikke tredjeparten, lisensierer til deg i henhold til denne avtalen. Eventuelle varsler for tredjepartskoden, inkluderes kun i informasjonsøyemed. Tredjepartsskripter, koblet til, kalt, eller henvist til fra programvaren, lisensieres til deg av tredjepartene som eier slik kode, ikke av Skype.

5. BRUK AV PROGRAMVAREN OG PRODUKTENE SAMT SKYPES NETTSTEDER

5.1 Utstyr: Du trenger en bredbåndsforbindelse til Internett for å bruke programvaren og produktene. Det er ditt ansvar å sørge for alt utstyr som kreves for tilgang til Internett eller muliggjøring av kommunikasjon, som hodetelefoner, mikrofoner og webkameraer.

5.2 Bruk av utstyret: Internett-kommunikasjonsprogramvaren kan utnytte prosessoren, minnet og båndbredden til datamaskinen (eller annen aktuell enhet) som du bruker, til det begrensede formål å tilrettelegge for kommunikasjon og etablere forbindelse mellom brukere av Internett-kommunikasjonsprogramvaren. Hvis din bruk av Internett-kommunikasjonsprogramvaren er avhengig av bruken av en prosessor og båndbredde som er eid av eller kontrolleres av en tredjepart, bekrefter du og samtykker du i at din lisens til å bruke Internett-kommunikasjonsprogramvaren betinges av at du innhenter samtykke til slik bruk fra den aktuelle tredjeparten. Du erklærer og garanterer at du ved å akseptere disse vilkårene har innhentet slikt samtykke.

5.3 Oppdateringer av programvaren: Skype kan sjekke versjonen av Skype-programvaren din automatisk. Du kan måtte samtykke i en oppdatert versjon av disse vilkårene for å kunne laste ned eller på annen måte utnytte noen oppdateringer. Skype har ingen forpliktelse til å gjøre noen oppdatering tilgjengelig. Skype kan imidlertid (a) kreve at du laster ned og installerer oppdateringer; eller (b) fra tid til annen laste ned og installere oppdateringer automatisk fra Skype med mindre du har valgt (gjennom Skype-klientinnstillingene) ikke å motta automatiske oppdateringer. Microsoft Corporation eller dets tilknyttede selskaper og datterselskaper kan også laste ned oppdateringer automatisk til Skype-programvare for Windows, hvis du har valgt å motta Microsoft-oppdateringer. Disse oppdateringene er nødvendige for å opprettholde programvarekompatibilitet, sørge for sikkerhetsoppdateringer eller feilrettinger, eller tilby nye egenskaper, funksjonalitet eller versjoner. Du samtykker i å motta slike oppdateringer fra Skype for å kunne fortsette å bruke Skype-programvaren, og du godtar slike oppdateringer i henhold til disse vilkårene.

5.4 Avbrudd, tekniske forbedringer og vedlikehold: Fra tid til annen kan Skype trenge å utføre vedlikehold på eller oppgradere programvaren, produktene eller Skype-nettstedene eller den underliggende infrastrukturen som gjør det mulig for deg å bruke programvaren, produktene eller Skype-nettstedene. Dette kan kreve at Skype midlertidig avbryter eller begrenser din bruk av noen av eller all programvare, produkter eller Skype-nettsteder inntil vedlikeholdet og/eller oppgraderingen kan fullføres. I den grad det er mulig og med mindre et tiltak kreves umiddelbart, vil Skype på forhånd publisere klokkeslett og dato for et slikt avbrudd eller en slik begrensning på Skype-nettstedet. Du vil ikke ha rett til å kreve erstatning for slikt avbrudd eller slik begrensning i bruken av noe programvare, produkt eller Skype-nettsted.

5.5 Ingen tilgang til nødtelefontjenester: Verken produktene eller programvaren er beregnet på å støtte eller gjennomføre nødtelefonanrop til noe sykehus, politimyndighet, legevakt eller noen annen type beredskapstjeneste eller noen annen type tjenester som forbinder en bruker til beredskapstjenestepersonell eller beredskapstjenestesentral ("nødtelefontjenester"). Det er viktige forskjeller mellom tradisjonelle telefontjenester og produktene. Du bekrefter og samtykker i at: (i) Skype ikke trenger å gi tilgang til beredskapstjenester i henhold til gjeldende lokale og/eller nasjonale regler, forskrifter eller lover; (ii) det er ditt ansvar å kjøpe (uavhengig av produktet) tradisjonelle, mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester som gir deg tilgang til beredskapstjenester og (iii) at programvaren og produktene ikke er noen erstatning for din primære telefontjeneste. Finn ut mer om å ringe 112, det dedikerte nødnummeret i EU, på www.skype.com/go/emergency.

5.6 Begrenset nødtelefontjeneste (kun Internett-kommunikasjonsprogramvaren, gjelder ikke for Qik-programvaren)

5.6.1 I bare noen svært få land og kun for definerte versjoner av Internett-kommunikasjonsprogramvaren og plattformer, vil Skype prøve å tilby begrenset tilgang til nødtelefonanrop som en egen funksjon, men kan ikke gi noen garantier i den forstand. Klikk her for å se en liste over land ("aktiverte land") og programvareversjoner og andre plattformer ("aktiverte versjoner") som gir tilgang til begrensede nødtelefontjenester via Skype. Nødtelefontjenester via Skype er ikke tilgjengelig i andre land eller med andre versjoner eller plattformer. Du bør ha tradisjonelle, mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester tilgjengelig for å kunne ringe til beredskapstjenester, og du bør kun bruke Skypes begrensede nødtelefontjeneste som siste utvei. Vær spesielt oppmerksom på:

(i) strømbrudd, batterisvikt eller svikt i Internett-forbindelsen kan føre til at Skype ikke kan koble opp samtaler, inkludert dine samtaler til beredskapstjenester. Videre kan kvalitetsbegrensninger, som beskrevet i avsnitt 5.9 nedenfor, påvirke om samtaleoppkoblingen kan gjennomføres.

(ii) hvor tilgjengelig, at et nødtelefonanrop foretatt fra Internett-kommunikasjonsprogramvaren i et av disse utvalgte landene, kanskje ikke får samme nettverksprioritet som en samtale fra tradisjonelle mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester.

(iii) at hvis nødtelefonanropet kobles til, må du fortelle nødtelefontjenesteoperatøren hvor du fysisk befinner deg, slik at riktig beredskapsorganisasjon kan reagere på nødssituasjonen og vet hvor den vil finne deg. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen når du blir bedt om det, erkjenner du at nødtelefonanropet ditt kanskje ikke kan gjennomføres, og at du ikke får tilgang til de ønskede beredskapstjenestene via Internett-kommunikasjonsprogramvaren. Skype har intet ansvar hvis du ikke klarer å komme gjennom med nødtelefonanropet under slike omstendigheter.

(iv) at bortsett fra i de aktiverte landene og de aktiverte versjonene, tilbyr ikke Skype begrenset tilgang til nødtelefonanrop i noe land eller for eller i sammenheng med noe produkt eller ved bruk av noen plattform, enhet, tjeneste eller operativsystem (inkludert noe produkt, plattform, enhet, tjeneste eller operativsystem utviklet av tredjeparter ved bruk av Skype-API, hvilket som helst av Skypes programvareutviklingssett eller på annen måte).

5.6.2 I aktiverte land bør du konfigurere den begrensede nødtelefonanropsfunksjonaliteten ved å angi standardplassering for nødtelefonanrop på siden for anropsinnstillinger i Internett-kommunikasjonsprogramvaren (hvis du bruker en 4.1-versjon for Windows (eller senere) eller versjon 2.8 for Mac OS X (eller senere)). Det er ditt ansvar å påse at områdeinformasjonen er riktig og oppdatert hvis den fysiske adressen din endres. Skype støtter ikke nødtelefonanrop i flesteparten av verdens land. Hvis det er støtte for begrenset tilgang til nødtelefonanrop, blir du ikke belastet fra Skype når du ringer et nødtelefonanrop, og du behøver ikke ha Skype-kredit. Men hvis landet du befinner deg i, ikke har støtte for begrenset tilgang til nødtelefonanrop, skal du ikke forsøke å ringe, og samtykker i ikke å ringe nødtelefonanrop ved hjelp av Internett-kommunikasjonsprogramvaren. Hvis en annen bruker med din tillatelse bruker din brukerkonto, er det ditt ansvar å informere vedkommende bruker om de begrensede tilfellene hvor en har begrenset tilgang til nødtelefonanrop.

5.7 Kommunikasjonsinnhold: Skype er ikke kilden til, og verken kontrollerer eller går god for og påtar seg ikke noe ansvar for, innholdet i kommunikasjon som foregår via programvaren. Ved å bruke programvaren samtykker du i at ethvert materiale du sender, kan overføres til mottakeren av kommunikasjonen. Personen som kommuniserer materialet har det hele og fulle ansvaret for innholdet i kommunikasjonen. Du kan derfor bli utsatt for materiale som er støtende, ulovlig, skadelig for mindreårige, usømmelig, uanstendig eller på annen måte tvilsomt. Innholdet i kommunikasjonen kan være beskyttet av åndsverksrettigheter, som eies av tredjeparter. Du er ansvarlig for innholdet du velger å kommunisere og åpne med programvaren. Du er spesielt ansvarlig for å påse at du ikke sender materiale som er (i) opphavsrettslig beskyttet, beskyttet av forretningshemmelighet eller på annen måte underlagt tredjeparts eiendomsrett, inkludert personvern- og offentliggjøringsrettigheter, med mindre du er eieren av slike rettigheter eller har tillatelse fra den rettmessige eieren, (ii) en usannhet eller uriktig fremstilling, (iii) støtende, ulovlig, skadelig for mindreårige, usømmelig, injurierende, ærekrenkende, truende, pornografisk, trakasserende, hatefullt, rasistisk eller etnisk støtende, eller som oppmuntrer til atferd som kan anses for å være straffbar handling, medfører sivilt ansvar, bryter noen lov, eller på annen måte upassende; (iv) en reklame eller annonse for virksomhet eller (v) av en slik karakter at du gir inntrykk av å være en annen person. Skype forbeholder seg retten (men har ingen forpliktelse) til å gå gjennom innhold i den hensikt å håndheve disse vilkårene. Skype kan etter eget forgodtbefinnende blokkere, forhindre levering av eller på annen måte fjerne kommunikasjonsinnhold som del av sin innsats for å beskytte programvaren, produktene eller kundene sine, eller på annen måte håndheve disse vilkårene. Skype kan videre etter eget forgodtbefinnende fjerne slikt innhold og/eller si opp disse vilkårene og brukerkontoen din hvis du bruker noe innhold som bryter med disse vilkårene.

5.8 Varsel og fjerning Hvis Skype mottar noe varsel om at noe materiell som du sender inn, laster opp, redigerer, er vert for, deler og/eller publiserer på Skype-nettstedet eller gjennom programvaren (unntatt den private kommunikasjonen din) ("Brukerinnsendinger") er upassende, krenker noen tredjepartsrett, eller hvis Skype ønsker å fjerne noen brukerinnsending av en hvilken som helst grunn, forbeholder Skype seg retten til å fjerne enhver slik brukerinnsending automatisk av en hvilken som helst grunn umiddelbart eller etter ethvert slikt annet tidsskjema som kan avgjøres fra tid til annen av Skype etter eget forgodtbefinnende. Brukerinnsendingen skal tas ned uten noen innrømmelse når det gjelder ansvar og uten prejudiser for noen rettigheter, rettsmidler eller forsvar, som alle er uttrykkelig forbeholdt. Du erkjenner og samtykker i at Skype ikke har noen forpliktelse til å returnere noen slik brukerinnsending på noe tidspunkt. Hvis brukerinnleveringer krenker, eller du tror at brukerinnleveringer krenker, noen av dine rettigheter (inkludert åndsrettigheter), eller de er ulovlige, skal du straks kontakte oss ved å følge vår prosedyre for fjerning og varsling. Klikk her hvis du vil vise prosedyren for fjerning og varsling. Skype forbeholder seg retten til å be om bekreftelse av din identitet og søke etter ytterligere informasjon for å bekrefte klagen din. Du samtykker i at du alene er ansvarlig for konsekvensene som følger av klagen din (inkludert, men ikke begrenset til fjerning eller blokkering av brukerinnsending), og du erkjenner og samtykker i at enhver klage kan brukes i rettsprosesser. Enhver falsk, misledende eller feilaktig informasjon du gir, kan medføre et sivilrettslig og strafferettslig ansvar.

5.9 Kvalitet: Skype kan ikke garantere at programvaren, produktene eller Skype-nettstedene alltid vil fungere uten avbrudd, forsinkelser eller feil. En rekke faktorer kan påvirke kvaliteten til kommunikasjonen og bruken av programvaren, produktene (avhengig av hvilke produkter som brukes) eller Skype-nettstedene, og kan føre til mangel på kommunikasjon, inkludert, men ikke begrenset til: ditt lokale nettverk, brannmur, Internett-tjenesteleverandør, det offentlige Internett, det offentlige telefonnettet og strømforsyningen. Skype tar ikke ansvar for noe brudd, avbrudd eller forsinkelse forårsaket av noen svikt i eller utilstrekkelighet ved noen av disse elementene eller noen andre elementer som vi ikke har noen kontroll over.

5.10 Produktendringer: Skype forbedrer hele tiden programvaren og produktene og kan også fra tid til annen måtte endre tekniske funksjoner for å følge gjeldende forskrifter. Følgelig erkjenner og samtykker du i at produktene og funksjonaliteten til programvaren kan variere fra tid til annen. Tekniske krav til bruk av produkter og programvare og funksjonsbeskrivelser er tilgjengelig på Skype-nettstedet. Hvis du ikke samtykker i noen endringer av programvare og produkter, kan du si opp forholdet med Skype i henhold til avsnitt 11. Du kan måtte oppgradere til en ny versjon for å dra fordel av visse produkter. I tillegg erkjenner og samtykker du i at visse produkter kan være gjenstand for brukerbegrensninger eller geografiske restriksjoner, som kan variere fra tid til annen. Kontroller Skype-nettstedet når det gjelder detaljer om de mest oppdaterte bruksrestriksjonene som gjelder for produktene du bruker.

5.11 Uoppfordrede ideer Skype verken vurderer eller tar i mot uoppfordrede forslag eller ideer, inkludert uten begrensning ideer til nye produkter, teknologier, kampanjer, produktnavn, produkttilbakemelding og produktforbedringer ("Uoppfordret tilbakemelding"). Hvis du sender en uoppfordret tilbakemelding til Skype gjennom Skype-nettstedet eller på annen måte, erkjenner du og samtykker du i at Skype ikke skal ha noen forpliktelse om fortrolighet med hensyn til den uoppfordrede tilbakemeldingen.

5.12 I visse deler av Skype-nettstedene eller programvaren kan du bli bedt om å skrive forslag eller problemrapporter, for eksempel ved å bruke vårt kontaktskjema eller problemrapportskjema ("rapporter"). Les grundig gjennom eventuelle konkrete vilkår som regulerer disse rapportene. Rapportene skal anses å være Skypes eiendom. Skype skal eksklusivt eie alle nå kjente eller fremtidig eksisterende universelle rettigheter til rapportene i all fremtid, og skal ha rett til å bruke rapportene til et hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til leverandøren av rapportene. Eventuelle rapporter du sender til Skype, blir behandlet som fortrolige, og Skype skal ikke være ansvarlig for noen offentliggjøring av rapportene.

5.13 Koble Du kan koble til Skype-nettstedet fra et annet nettsted du eier, forutsatt at du gjør det på en slik måte at det er rimelig og lovlig og ikke skader omdømmet vårt eller utnytter det. Du må ikke etablere en lenke på en slik måte at det antyder noen form for forbindelse, godkjennelse eller at Skype går god for den der noe slikt ikke er tilfelle. Du kan ikke ramme inn nettstedet på noe annet nettsted. Skype tilbyr en innbyggbar Flash-avspillerfunksjon av merket Qik som du kan inkludere i ditt eget personlige, ikke-kommersielle nettsted til bruk for å åpne materiale på Skype-nettstedet av merket Qik. Skype kan når som helst etter eget forgodtbefinnende oppheve tillatelsen til å koble til Skype-nettstedene, og vil varsle deg i så henseende.

6. DINE FORPLIKTELSER

6.1 Brukerkonto. Før du for første gang bruker Skype-programvaren eller Qik-programvaren, blir du bedt om å opprette en brukerkonto og opprette en bruker-ID og passord. Vi anbefaler at du velger et passord som er vanskelig å gjette seg til, og som består av bokstaver, sifre og symboler. Du kan bare bruke programvaren gjennom brukerkontoen din. Du skal alene ha eneansvaret og erstatningsansvaret for alle aktiviteter som foretas gjennom din brukerkonto. Uautorisert bruk unngås ved å holde passordet hemmelig og ikke dele det med noen tredjepart eller bruke det til å få tilgang til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Hvis du har mistanke om at noen vet hva passordet ditt er, skal du endre det med det samme for å beskytte sikkerheten til brukerkontoen din. Du har selv ansvaret for å sørge for at du ikke svarer på eventuelle uoppfordrede forespørsler om kredittkortopplysninger, passord eller andre data. Skype påtar seg ikke noe ansvar for din manglende etterfølgelse av forpliktelsene dine i henhold til avsnitt 6.1.

6.2 Lovlig bruk: Du må bruke programvaren, produktene og Skype-nettstedene i henhold til lovene der du befinner deg. I noen land er det restriksjoner på nedlasting og bruk av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Du er ansvarlig for å kontrollere at det er lovlig for deg å bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene der du er.

6.3 Forbudt bruk: Du har ikke lov til å:

(a) snappe opp eller avlytte, skade eller endre noe kommunikasjon som ikke er tiltenkt deg;

(b) bruke noen type edderkopp, virus, orm, trojansk hest, tidsinnstilt bombe eller noen andre koder eller instruksjoner som er beregnet på å forvrenge, slette, skade, emulere eller disassemblere programvaren, produkter, Skype-nettsteder, kommunikasjonen eller protokollene;

(c) sende kommunikasjon uoppfordret (også kalt søppelpost, SPAM, SPIM eller SPIT) eller noen kommunikasjon som ikke tillates under gjeldende lov, eller bruke programvaren, produkter eller Skype-nettsteder i den hensikt å fiske (phishing) eller "farme" (pharming), eller utgi deg for å være noen annen eller oppgi falsk tilknytning til en annen person eller enhet;

(d) utsette noen tredjepart for innhold som er støtende, skadelig for mindreårige, uanstendig eller på noen annen måte tvilsomt;

(e) bruke programvaren, produktene eller Skype-nettstedene til å forårsake eller prøve å forårsake forlegenhet eller lidelse for, eller til å true, trakassere eller krenke personvernet til noen tredjepart; eller

(f) bruke (inkludert som del av bruker-ID-en og/eller profilbildet ditt) noe materiell eller innhold som er underlagt en tredjeparts eiendomsrett, med mindre du har lisens eller tillatelse av eieren av disse rettighetene; eller

(g) samle inn eller innhente noe personlig identifiserbar informasjon, inkludert kontonavn fra programvaren, produktene eller Skype-nettsteder;

(h) påvirke eller prøve å påvirke tilgjengeligheten til programvaren, produktene eller Skype-nettsteder for eksempel ved et tjenestenektelsesangrep (DOS) eller distribuert tjenestenektelsesangrep (Didos);

(i) bruke eller starte ethvert automatisert system, inkludert uten begrensning, robåter, edderkopper eller frakoblede lesere som åpner programvaren, produktene eller Skype-nettsteder. Til tross for det foregående, samtykker du i at Skype gir tillatelse til at operatører av offentlige søkemotorer til å bruke edderkopper til å kopiere materiale fra Skype-nettstedet utelukkende i den hensikt å opprette offentlig tilgjengelige søkbare indekser av materiale, men ikke hurtiglagre eller arkiver av slikt materiale. Skype forbeholder seg retten til når som helst å oppheve disse unntakene.

6.4 Brukerinnsendinger Vis respekt når du deltar i enhver funksjon på Skype-nettstedene eller -programvaren som fora, blogger, e-postfunksjoner, videovertskap, deling og/eller publisering eller alle andre funksjoner på Skype-nettstedene eller Skype-programvaren som lar deg legge inn, laste opp, redigere, være vertskap for, dele og/eller publisere innhold. Du bekrefter og samtykker i at: (i) ved å bruke Skype-nettstedene og/eller programvaren kan du bli utsatt for innhold som er støtende eller uanstendig, og at du bruker dette på egen risiko; (ii) du alene er ansvarlig for innsendinger du oppretter, sender inn, legger ut eller publiserer på Skype-nettstedene eller gjennom -programvaren; (iii) Skype ikke garanterer noen konfidensialitet når det gjelder brukerinnsendinger, hvorvidt de publiseres eller ikke (iv) Skype ikke er ansvarlig for noen brukerinnsendinger som du kan ha tilgang til gjennom din bruk av Skype-nettstedene eller -programvaren, og at alt ansvar for enhver brukerinnsending ligger hos den personen som brukerinnsendingen kommer fra. Skype går ikke god for noen brukerinnsendinger eller for synspunkter, anbefalinger eller råd som uttrykkes gjennom dem, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med brukerinnsendinger.

I sammenheng med brukerinnsendingene dine erkjenner og garanterer du at du:

(i) eier eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene og tillatelsene til å bruke og gi Skype tillatelse til å bruke alle opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter og andre åndsverks- eller eiendomsrettigheter til enhver brukerinnsending i henhold til disse vilkårene; og

(ii) har skriftlig samtykke, fritak og/eller tillatelse fra enhver identifiserbar person i brukerinnsendingen til å bruke navnet og/eller likheten til enhver slik person i brukerinnsendingen, for å muliggjøre inkludering og bruk av dette på den måten som er tiltenkt i disse vilkårene. Du må ikke kopiere, legge ut eller bruke tekst, fotografier, bilder, musikk, lyder, avbildninger eller noe annet innhold fra noen tredjepart eller kilde ("tredjepartsinnhold") uten uttrykkelig tillatelse fra eieren. Slikt tredjepartsinnhold kan være beskyttet av åndsverkslover, og eierne av åndsverksrettigheter i slikt innhold kan motstå seg bruken av det. Du må ikke bruke noe tredjepartsinnhold uten at du først har innhentet tillatelse til det fra eieren av åndsverkrettighetene for slikt innhold.

Uavhengig av eventuelle rettigheter eller forpliktelser regulert av ytterligere vilkår (som definert nedenfor), hvis du på noe tidspunkt velger å laste opp eller legge ut brukerinnsendinger på Skype-nettstedene eller gjennom programvaren (med unntak av rapporter og med unntak av innholdet i kommunikasjonen din), gir du automatisk Skype en lisens som er ikke-eksklusiv, verdensomfattende, ugjenkallelig, uten royalty, vedvarende, viderelisensierbar og overførbar, for alle rettigheter til å bruke, redigere, endre, inkludere, innlemme, tilpasse, spille inn, opptre offentlig, vise, overføre og reprodusere brukerinnsendinger – inkludert, uten begrensning – alle varemerker som er tilknyttet i forbindelse med Skype-nettstedene og Skype-programvaren og -produktene, inkludert i den hensikt å reklamere for eller omfordele deler av eller hele Skype-nettstedene og/eller programvaren eller produktene, i ethvert medium nå kjent og utviklet etter dette tidspunkt. Du gir også herved hver bruker av Skype-nettstedet og/eller Skypes programvare eller produkter en ikke-eksklusiv lisens til tilgang til brukerinnsendingen gjennom Skype-nettstedet og/eller -programvaren eller -produktene og til å bruke, distribuere, opprette avledede arbeid av, vise, utføre og overføre slike brukerinnsendinger utelukkende som tillatt gjennom funksjonaliteten til Skype-nettstedet og/eller -programvaren eller -produktene, og i henhold til disse bruksvilkårene. I tillegg frasier du deg alle såkalte "moralske rettigheter" i og til brukerinnsendingene, i den grad det tillates ved gjeldende lov.

Du kan ikke sende inn eller publisere noen brukerinnsendinger gjennom Skype-nettstedet eller -programvaren som er injurierende, ærekrenkende, pornografisk, nedsettende, hatefullt, en krenkelse av personvernets fred, usømmelig, nedsettende, ulovlig, rasistisk, støtende, skadelig for mindreårige eller et brudd på åndsverkrettigheter, eller en forretningshemmelighet for en tredjepart eller som på annen måte overtrer rettighetene til noen tredjepart eller medfører sivilrettslig eller strafferettslig ansvar. Videre kan du ikke sende inn eller publisere brukerinnsendinger som inneholder usannheter eller uriktige fremstillinger, som ber om midler eller tjenester, inneholder reklame, markedsføringsmateriell, søppelpost, useriøs post, kjedepost eller noen form for annonsering, som utgir seg for å være fra andre eller inkluderer programmer som inneholder virus eller noe annet program som er konstruert for å hemme funksjonaliteten til en datamaskin. Du samtykker i at du ikke skal annonsere, for kommersielle formål, overfor noen brukere av Skype-nettstedet eller -programvaren med hensyn til brukerinnsendingene deres. Du samtykker i at du ikke skal omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner for Skype-nettstedet eller -programvaren eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken av noe innhold i dette.

6.5 Din informasjon: Fra tid til annen kan Skype be om informasjon fra deg for å kunne levere programvaren eller produktene til deg. Du skal sikre at enhver slik informasjon er fullstendig, oppdatert og nøyaktig.

6.6 Ingen videresalg. Programvaren og produktene er til ditt eget bruk. Du skal ikke videreselge eller kommersialisere programvaren og/eller produktene til noen tredjepart.

6.7 Eksportbegrensninger: Programvaren kan være underlagt internasjonale regler som styrer eksport av programvaren. Du må overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for programvaren så vel som sluttbruker-, sluttbruks- og stedsbegrensninger utstedt av nasjonale myndigheter eller lignende organer, samt begrensninger for land som er omfattet av handelsblokader. I USA reguleres Internett-kommunikasjonsprogramvaren i henhold til ECCN 5D992 av eksportadministrasjonsreguleringene (Export Administration Regulations, "EAR") under krypteringsregistreringsnummeret (Encryption Registration Number, "ERN") R100351, og kan dermed ikke eksporteres eller videreeksporteres fra USA til eller lastes ned av noen person i noe land som er under oppsyn i forbindelse med anti-terror i henhold til EAR, som inkluderer Iran, Nord-Korea, Cuba, Syria og Sudan. Videre kan Internett-kommunikasjonsprogramvaren ikke eksporteres eller videreeksporteres fra USA eller lastes ned av noen person eller enhet som er underlagt amerikanske sanksjoner, uansett sted. Se http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm og EAR-del 736. Skype gjør denne programvaren tilgjengelig for deg kun for nedlasting, på den betingelsen at du bekrefter at du ikke er en slik person eller enhet og at nedlastingen ikke på annen måte utgjør brudd på amerikanske eksportkontroll- og sanksjonsforskrifter.

7. EIENDOMSRETT

7.1 Programvaren, produktene og Skype-nettstedene inneholder åndsverksinformasjon og fortrolig informasjon som beskyttes av åndsverkslover og -avtaler.

7.2 Innholdet og samlingen av innhold inkludert på Skypes nettområde (ekskludert brukerinnsendinger), for eksempel lyd, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger og programvare, eies av Skype, dets partnere eller lisensgivere og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Slikt opphavsrettslig beskyttet innhold kan ikke reproduseres uten uttrykkelig tillatelse fra Skype. Du kan laste ned og foreta personlig, ikke-kommersiell bruk av brukerinnsendinger på www.qik.com som vises med en nedlastingslenke eller lignende lenke. Skype forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg på Skypes nettsteder.

7.3 Skype og/eller dets lisensgivere beholder eksklusiv eiendomsrett over programvaren, produktene og Skype-nettstedene og alle åndsverksrettigheter til dette (enten de er registrert eller ikke og hvor som helst i verden). Du skal ikke foreta deg noe som setter på spill, begrenser eller påvirker Skypes åndsverksrettigheter for programvaren, produktene og/eller Skypes nettsteder.

7.4 "Skype", tilknyttede varemerker og logoer samt "S"-logoen er varemerker for Skype Limited. Skype Limited har registrert og lagt inn søknader for å registrere varemerkene sine i mange land verden over. Skypes varemerker og design eller utseende kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som ikke tilhører Skype, på noen som helst måte som kan skape forvirring blant kunder eller på noen måte som er nedsettende overfor Skype eller gir Skype dårlig anseelse. Alle andre varemerker som vises på dette nettstedet, og som ikke eies av Skype eller noen av dets tilknyttede selskaper, tilhører sine respektive eiere. Du har ikke tillatelse til og skal ikke registrere eller bruke noe varenavn, varemerke, logo, domenenavn eller noe annet navn eller symbol som inkluderer noen av Skypes åndsverk (helt eller delvis), eller som kan forveksles med dette. Se også Skypes retningslinjer for varemerker hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Skypes varemerker.

8. SATSER

8.1 Ringe til telefoner og betalingstjenestenumre med Skype-kredit:

(i) Ringe til fasttelefoner og mobiler: Satsene som skal betales for ringing til vanlige telefoner (utenfor et abonnement), består av tilkoblingsgebyr (belastet én gang per samtale) og en minuttsats som fremgår av www.skype.com/go/allrates. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter fire timer. En ny oppkoblingsavgift blir belastet når du slår nummeret på nytt.

(ii) Betalingstjenestenumre: Belastningene som må betales ved ringing til betalingstjenestenumre, består av en per minutt-sats som er tilgjengelig på www.skype.com/go/rates-premium. Ingen oppkoblingsavgift behøver å betales.

(iii) Skype kan når som helst endre satsene for ringing til telefoner og betalingstjenestenumre uten å varsle deg, ved å legge ut slike endringer på www.skype.com/go/allrates. De nye satsene gjelder for den neste bruken etter at de nye satsene er publisert. Kontroller de nyeste satsene før du ringer. Hvis du ikke godtar de nye satsene, må du ikke ringe.

(iv) Varigheten til en samtale skal være basert på ett-minutts-intervaller. Deler av minutter rundes opp til neste minutt. Oppkoblingsavgiften, der den måtte påløpe, belastes på begynnelsen av samtalen. Når en samtale avsluttes, avrundes svært lave eurocentkostnader opp til nærmeste hele eurocent. En total samtalepris på € 0,034 avrundes for eksempel opp til € 0,04. Under samtalen trekkes påløpte beløp automatisk fra Skype-kreditsaldoen på din brukerkonto.

8.2 Satsene for andre produkter som det betales for: Satsene for andre produkter som det betales for, vil bli bekreftet for deg før du fullfører et kjøp fra Skype. Skype kan når som helst endre satsene som kreves for kjøp av slike produkter uten å varsle deg. Du kan velge om du vil akseptere de nye satsene eller ikke før du gjennomfører ditt neste kjøp av det aktuelle produktet. De nye satsene gjelder for det neste kjøpet etter at de nye satsene er publisert.

8.3 Kampanjetilbud: Skype kan fra tid til annen tilby produkter som det normalt tas betalt for, gratis i en prøveperiode. Skype forbeholder seg retten til å belaste deg for slike produkter (til normal sats) i tilfelle Skype fastslår (etter rimelig skjønn) at du misbruker tilbudets vilkår, inkludert hvis du bruker en tjeneste, proxy, anonym IP-adresse eller andre metoder som hindrer oss i å finne deg.

8.4 Avgift: Skype kan innkreve MVA eller andre indirekte avgifter til riktig sats (i henhold til gjeldende avgiftsregler) på kjøpetidspunktet for Skype-kredit. 15 % luxembourgsk MVA gjelder generelt hvis du befinner deg i EU og produktene er kjøpt og brukt i EU. 8 % sveitsisk MVA påløper hvis du oppholder deg i Sveits. Andre lokale avgifter kan påløpe i visse land. Når du kjøper en bong eller et kontantkort, kan 15 % luxembourgsk MVA, lokal MVA eller andre avgifter, avhengig av landet, påløpe og trekkes fra verdien på bongen eller kontantkortet etter innløsning. Du gir eksplisitt avkall på enhver rett til refusjon av MVA fra Skype hvis MVA-beløpet i siste instans fra sistnevnte til skattemyndighetene av noen grunn skulle være mindre enn MVA-beløpet som du betalte på kjøpetidspunktet. Skype-kreditsaldoen vises eksklusiv slike avgifter. Områdene i EU som er listet opp nedenfor, er utenfor omfanget av EUs MVA ifølge rådets direktiv 2006/112/EF om det felles MVA-systemet, med endringer. Skypes nettsted lar ikke brukere i slike områder utnytte dette MVA-fritaket, og vi tilbyr derfor ikke produktene i disse områdene: Athosfjellet, Kanariøyene, De franske oversjøiske departementene, Åland, Kanaløyene, Helgoland, Büsingen/Büsingenområdet, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og den italienske delen av Luganosjøen.

8.5 Tredjepartsbelastninger: Når programvaren brukes på mobilprogrammer, brukes noe av overføringskapasiteten tilgjengelig på datapakken som du har abonnert på hos mobilnettverksleverandøren. Bruk i utlandet kan føre til betydelig høyere kostnader enn vanlig bruk, og du alene har ansvar for å holde deg informert og betale for mulig nettveksling og andre aktuelle avgifter som påløper fra mobilnettverksleverandøren.

9. BETALING

9.1 Skype-kredit. Du kan betale for utvalgte produkter som det tas betalt for, med Skype-kredit. Du kan kjøpe Skype-kredit med enhver betalingsmetode som fra tid til annen gjøres tilgjengelig for deg av Skype. Skype-krediten du kjøper, krediteres til brukerkontoen på kjøpstidspunktet (eller hvis du bruker en Skype-kreditbong på det tidspunktet du løser inn den bongen).

9.2 Inaktiv Skype-kredit. Hvis du ikke bruker Skype-krediten din i løpet av 180 dager (inkludert Skype-kredit som er tildelt deg av en Skype Manager-administrator), blir statusen til Skype-krediten din satt til inaktiv. Du kan aktivere Skype-krediten på nytt ved å følge lenken for aktivering på nytt under Min konto på https://secure.skype.com/account/credit-reactivate.. Skype-kredit som er aktivert på nytt, kan ikke tilbakebetales. Hvis du befinner deg i Japan og du kjøper Skype-kredit fra Skype-nettstedet, gjelder ikke dette avsnitt deg, og din Skype-kredit vil utløpe seks måneder etter kjøpsdatoen. Du har ikke lov til å bruke Skype-kredit på eller etter utløpsdatoen.

9.3 Andre betalingsmetoder. Skype garanterer ikke at du kan bruke Skype-kreditsaldoen din til kjøp av alle produkter. Der Skype-kredit ikke kan brukes til å betale for et produkt, gjør Skype en annen betalingsmetode tilgjengelig for deg. Skype har rett til å fjerne eller endre enhver tilgjengelig behandling etter eget forgodtbefinnende.

9.4 Periodiske betalinger. Hvis du velger å betale for produkter som abonnement (én gang i måneden, hvert tredje måned eller én gang i året (det som måtte gjelde)), bekrefter og samtykker du i at dette er en periodisk betaling, og at betalinger skal effektueres til Skype på den måten du har valgt med de intervallene du har valgt, inntil abonnementet for produktet sies opp av deg eller av Skype.

9.5 Automatisk påfylling.

(a) Funksjonen for automatisk påfylling aktiveres automatisk når du kjøper Skype-kredit, med mindre du fjerner avmerkingen i den aktuelle boksen. Hvis du ikke endrer beløpet via brukerkontoen din, vil Skype-kreditsaldoen din fylles opp med samme beløp og med samme betalingsmetode som du valgte den første gangen du aktiverte automatisk påfylling. Hvis du for eksempel kjøper Skype-kredit for 10 euro med kredittkortet ditt og aktiverer automatisk påfylling, vil påfyllingsbeløpet som belastes kredittkortet, også være 10 euro. Fra nå av blir dette beløpet belastet kredittkortet ditt hver gang saldoen på Skype-kontoen faller under terskelen som angis av Skype fra tid til annen. Hvis du ikke vil aktivere automatisk påfylling, må du fjerne merket i denne boksen.

(b) Hvis du kjøpte et abonnement med en annen betalingsmetode enn kredittkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og du har aktivert automatisk påfylling, vil Skype-kreditsaldoen din fylles på med det nødvendige beløpet for å kunne betale neste abonnementsperiode.

(c) Du kan når som helst deaktivere automatisk påfylling ved å logge på brukerkontoen din.

10. RETNINGSLINJER FOR TILBAKEBETALING

10.1 Når du kjøper betalingsprodukter, direkte fra Skype, har du rett til en oppsigelsesperiode på femten (15) dager (en "avkjølingsperiode") med mindre du har brukt produktene som betales for, på noen måte, for da bortfaller avkjølingsperioden slik at kjøpet verken kan oppheves eller tilbakebetales.

10.2 Utover avkjølingsperioden kan bare abonnementer tilbakebetales med mindre brukt eller utløpt.

10.3 Bruk av Skype-kredit, tildeling av et Skype-nummer, eller bruk av noen del av et abonnement utgjøre bruk av et betalingsprodukt. Du samtykker herved i at Skype-numre kan tilordnes før utløpet av avkjølingsperioden.

10.4 Avkjølingsperioden og tilbakebetalingene gjelder ikke for betalingsprodukter som (i) er kjøpt via en tredjepartspartner av Skype (kontakt partneren direkte, som kan bestemme helt etter eget forgodtbefinnende hvorvidt en tilbakebetaling skal foretas eller ikke), (ii) ikke er kjøpt direkte på nettet fra Skype (f.eks. bonger eller kontantkort) (iii) er betalt for med kontanter ved hjelp av en tredjeparts betalingsmetode (for eksempel kontantbetalingslommebok) og (iv) er betalt for og tildelt Skype-kontoen eller av en Skype Manager-administrator. De gjelder heller ikke for medlemskap i Skype Developer.

10.5 Hvis du tror at Skype ved en feiltakelse har belastet deg, må du kontakte Skype innen det har gått 90 dager siden denne belastningen. Det gis ingen tilbakebetaling for noen belastning som er over 90 dager gammel.

10.6 Skype forbeholder seg retten til å nekte forespørsler om tilbakebetaling hvis det er rimelig grunn til å tro (i) at du prøver å misbruke retningslinjene for tilbakebetaling, for eksempel ved å fremsette gjentatte forespørsler om tilbakebetaling for samme produkt; (ii) hvis du har brutt disse vilkårene eller (iii) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker produktene eller programvaren bedragersk, eller at brukerkontoen din brukes bedragersk av en tredjepart.

10.7 Disse retningslinjene for tilbakebetaling påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

11. AVSLUTNING AV DITT FORHOLD TIL SKYPE

11.1 Du kan si opp ditt forhold til Skype når som helst og uten regressrett hos domstolene ved å be om at brukerkontoen din lukkes, avslutte bruken av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og avslutning av eventuelle periodiske betalinger.

11.2 Skype kan når som helst og uten regressrett hos domstolene si opp forholdet til deg, eller kan si opp eller innstille bruken din av programvaren, brukerkontoen(e), produktene eller Skype-nettstedene:

(a) hvis du bryter disse vilkårene;

(b) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene til å bryte loven eller krenke tredjepartsrettigheter;

(c) hvis Skype har rimelig mistanke om at du på en urimelig måte prøver å utnytte eller misbruke retningslinjene for tilbakebetaling eller hvilken som helst av retningslinjene våre.

(d) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker produktene, programvaren og/eller Skype-nettstedene bedragersk, eller at brukerkontoen din brukes bedragersk av en tredjepart;

(e) hvis du har kjøpt Skype-kredit fra en uautorisert forhandler;

(f) for et bestemt produkt etter tretti (30) dagers varsel hvis Skype velger å slutte å tilby det produktet;

(g) umiddelbart hvis det kreves på grunn av en endring i lover/forskrifter av en reguleringsmyndighet eller annen myndighet med lovlig fullmakt, eller av hvilken som helst av Skypes partnere;

(h) etter (30) dagers varsel hvis Skype bestemmer seg for å slutte å tilby programvaren til brukere i din jurisdiksjon generelt.

11.3 Skype skal foreta slik oppsigelse ved å forhindre din tilgang til brukerkontoen, programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene (det som måtte gjelde). Vi forbeholder oss retten til å annullere brukerkontoer som har vært inaktive i mer enn ett (1) år.

11.4 Konsekvenser av oppsigelse: Etter avslutning av ditt forhold til Skype: (a) skal alle lisenser og rettigheter til bruk av programvaren, produktene og Skype-nettstedene opphøre med umiddelbar virkning, (b) skal du umiddelbart avbryte all og enhver bruk av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og (c) du skal umiddelbart fjerne Skype-programvaren fra alle harddisker, nettverk og andre lagringsmedier og destruere alle kopier av Skype-programvaren i din besittelse eller under din kontroll.

12. OPPHØR AV GARANTIER OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR OG SKADELØSHET

12.1 Når det gjelder dette avsnitt 12, inkluderer "Skype" dets datterselskaper og tilknyttede lovlige enheter og alle dets styremedlemmer, direktører, agenter, lisensgivere og ansatte.

12.2 Ingen garantier: SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET: PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG SKYPE-NETTSTEDENE LEVERES "SOM DE ER" OG BRUKES AV DEG FULLSTENDIG UNDER DITT EGET ANSVAR UTEN NOEN SOM HELST GARANTIER AV NOE SLAG; SKYPE GIR INGEN GARANTIER, PÅSTANDER ELLER FREMSTILLINGER OG FRASKRIVER SEG ALLE SLIKE GARANTIER AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER MED HJEMMEL I LOV, I FORHOLD TIL PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE KVALITET, YTELSE, UKRENKELIGHET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VIDERE VIL SKYPE IKKE FREMSTILLE ELLER GARANTERE AT PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE ALLTID VIL VÆRE TILGJENGELIGE, UAVBRUTTE, PUNKTLIGE, SIKRE, NØYAKTIGE, FULLSTENDIGE OG FEILFRIE ELLER VIL FUNGERE UTEN PAKKETAP, OG SKYPE GARANTERER HELLER IKKE NOEN FORBINDELSE MED ELLER OVERFØRING FRA INTERNETT, ELLER NOEN KVALITET PÅ ANROP SOM FORETAS VIA PROGRAMVAREN.

12.3 Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense Skypes ansvar for (a) dødsfall eller personskade, (b) tap som følge av Skypes forsettlige manglende oppfyllelse eller grove uaktsomhet, (c) svindel eller bevisst uriktig fremstilling, eller (d) noe ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes under gjeldende lov.

12.4 Intet ansvar: DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT SKYPE IKKE SKAL HA NOE ANSVAR, DET VÆRE SEG KONTRAKTSMESSIG, ERSTATNINGSRETTSLIG (INKLUDERT VED FORSØMMELSE) ELLER ETTER NOEN ANNEN ANSVARSTEORI, UANSETT OM SKYPE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE MULIGHETER FOR SKADER ELLER TAP ELLER IKKE, I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AV DIN BRUK AV SKYPE-NETTSTEDENE, ELLER INTERNETT-KOMMUNIKASJONSPROGRAMVAREN ELLER ANNEN PROGRAMVARE SOM LEVERES GRATIS. DIN ENESTE RETT ELLER RETTSMIDDEL I FORBINDELSE MED PROBLEMER ELLER MISNØYE MED SLIK PROGRAMVARE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE ER STRAKS Å AVINSTALLERE SLIK PROGRAMVARE OG AVSLUTTE BRUKEN AV SLIK PROGRAMVARE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE.

12.5 Begrenset ansvar: I henhold til avsnitt 12.3 og 12.4 ovenfor er Skype ikke ansvarlig, verken kontraktsmessig, erstatningsrettslig (inkludert ved uaktsomhet) eller etter noen annen ansvarsteori, uansett om Skype er gjort oppmerksom på muligheter for slike skader eller tap eller ikke, for:

(a) noen indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader; eller

(b) noe tap av inntekt, næring, faktisk eller forventet fortjeneste, mulighet, goodwill eller omdømme (det være seg direkte eller indirekte); eller

(c) noen skade på eller ødeleggelse av data (det være seg direkte eller indirekte);

(d) noe krav, skade eller tap (det være seg direkte eller indirekte) som følge av eller i forbindelse med:

(i) din manglende mulighet til å bruke programvaren til å kontakte beredskapstjenester;

(ii) at du ikke har sørget for å ha tilgang til beredskapstjenester i henhold til punkt 5.5 ovenfor;

(iii) tjenestebegrensningene beskrevet i avsnitt 5.6;

(iv) at du ikke har oppgitt riktig fysisk tilholdssted til en som opererer beredskapstjenestene; eller

(v) atferd fra tredjeparter som opererer nødtjenester, og samtalesentra du kan bli koblet opp mot.

(e) noe krav, skade eller tap (det være seg direkte eller indirekte) som følge av eller i forbindelse med:

(i) noe produkt eller tjeneste som tilbys av en tredjepart i henhold til deres egne tjenestevilkår, inkludert uten begrensning Skype WiFi;

(ii) noe tredjepartsteknologi;

(iii) noe tredjepartsnettsted.

12.6 Etter avsnittene 12.3–12.5 ovenfor SKAL Skypes samlede ansvar til deg i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene (enten i kontrakt, erstatningsrettslig (inkludert uaktsomhet) eller etter noen annen erstatningsteori) IKKE OVERSTIGE, SAMLET SETT, BELØPET DU HAR BETALT FOR PRODUKTENE I LØPET AV 12-MÅNEDERSPERIODEN FØR DEN HENDELSEN INNTRAFF SOM GA GRUNNLAG FOR DET AKTUELLE KRAVET, I ALLE TILFELLER MAKSIMALT FEM TUSEN EURO.

12.7 Hvis noen tredjepart retter krav mot Skype i forbindelse med eller som følge av (i) ditt brudd på disse vilkårene; (ii) ditt brudd på noen gjeldende regulerende lov; (iii) din krenkelse av eller brudd på noen tredjeparts rettigheter (inkludert åndsverksrettigheter); (iv) dine brukerinnsendinger eller (v) din klage i forbindelse med noen brukerinnsending, skal du erstatte og holde Skype skadesløs fra alle og enhver skade, ansvar, tap, kostnad og utgifter (inkludert rimelige juridiske honorarer og kostnader) i forbindelse med et slikt krav.

13. TREDJEPARTERS NETTSTEDSPRODUKTER OG -TJENESTER

13.1 Tredjeparter kan tilby produkter eller tjenester via programvaren og/eller Skype-nettstedene, inkludert spill, programmer, bilder, ringetoner eller avatarer. Selv om Skype ikke påtar seg noe ansvar for slike produkter eller tjenester hvis du skulle få noen problemer med betaling for, nedlasting eller bruk av en installasjon av slike produkter eller tjenester, vil Skype gjøre bruk av kommersielt rimelige midler til å hjelpe til med å løse eller selv løse problemene. Tredjepartsprodukter eller -tjenester kan være underlagt tredjepartsleverandørens egne vilkår og personvernerklæring, som du kan måtte godta ved nedlasting eller installasjon. Du bør gå gjennom slike vilkår før du foretar kjøp eller bruker noe tredjepartsprodukt eller -tjeneste, og Skype har ikke noe ansvar dersom du ikke gjør dette.

13.2 Du erkjenner og samtykker i at enhver tredjepartsproduktinformasjon og -prising som vises på Skypes nettsteder vedrørende tredjepartsprodukter og -tjenester, gis til Skype av den aktuelle tredjepartsforhandleren ("forhandler"). Forhandleren har når som helst mulighet til å endre prisen eller gjøre slutt på tilgjengeligheten av produktet sitt. Skype er ikke involvert i noen transaksjoner mellom deg og forhandlere som har produkter og/eller tjenester oppført på Skypes nettsteder. Skype har ikke kontroll over, er ikke ansvarlig for og garanterer ikke: (i) pris, kvalitet, ytelse, tilgjengelighet eller vilkår for kjøp av produktene eller tjenestene som tilbys av forhandleren (ii) noen betalingstransaksjoner, levering, retur eller aktiviteter etter salget i forbindelse med produktene eller tjenestene som kjøpes på forhandlerens nettsteder (iii) tilgjengeligheten av forhandlerens nettsteder (iv) fullstendigheten, sannferdigheten eller nøyaktigheten av noen reklame eller annet materiell på eller som er tilgjengelig fra forhandlerens nettsteder, eller noen oppføring eller annet innhold om slike produkter eller tjenester som vises på Skypes nettsteder (v) lenker til forhandlernes nettsteder som vises på Skypes nettsteder. Alle spørsmål, klager eller krav i forbindelse med noe produkt eller tjeneste som tilbys av en forhandler, skal rettes til den aktuelle forhandleren.

13.3 Programvaren og Skype-nettstedene kan inkludere hyperlenker til andre tredjepartsnettsteder. Skype har ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller tilgjengeligheten av slike nettsteder og går ikke god for noe innhold eller materiale på slike tredjepartsnettsteder. Din bruk av disse tredjepartsnettstedene er underlagt vilkårene som er lagt ut på det aktuelle nettstedet.

14. YTTERLIGERE VILKÅR

14.1 Skype-etiketten gir retningslinjer for hvordan Skype skal brukes og hvordan du behandler andre medlemmer av Skype-fellesskapet på en passende måte og med respekt. Les nøye gjennom disse retningslinjene, som inngår i vilkårene.

14.2 Hvis du vil bruke Internett-kommunikasjonsprogramvaren i forbindelse med noen kringkasting, må du overholde tjenestevilkårene for kringkasting på http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Programvareutviklingssett og API-er. Programvareutviklingssett som tilbys gjennom Skype Developer på Skype-nettstedet (inkludert "SkypeKit") og bruk av Application Program Interface ("API") som blir eksponert eller er gjort tilgjengelig av Skype er underlagt sine egne lisensvilkår, og i så tilfelle regulerer de lisensvilkårene bruken din av den programvaren. Ved å bruke slike programvareutviklingssett eller API-er (alt ettersom), samtykker du i at du har lest og vil overholde de gjeldende lisensvilkårene. Disse er tilgjengelige på http://developer.skype.com/..

14.4 Erklæring om fri og åpen kilde-programvare for Qik følger med i dette som referanse.

15. DIN FORTROLIGE INFORMASJON OG DITT PERSONVERN

Skype forplikter seg til å respektere ditt personvern og fortroligheten til dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger, trafikkdata og innholdet i din kommunikasjon i samsvar med vår personvernerklæring: http://www.skype.com/go/privacy.

16. KUN FOR BRUKERE I OFFENTLIGE ETATER

Skypes programvare og dokumentasjon er henholdsvis "kommersiell dataprogramvare" og "dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare", slik disse begrepene brukes i USAs føderale anskaffelsesbestemmelser, avsnitt 12.212. All bruk, kopiering eller offentliggjøring av programvaren eller dokumentasjonen av eller på vegne av USAs myndigheter er underlagt restriksjoner som angitt i denne avtalen.

17. SLIK KONTAKTER DU SKYPE

17.1 Hvis du vil ta kontakt med Skype i forbindelse med Skype-programvaren eller produkter av merket Skype, kan du sende inn en støtteforespørsel til support.skype.com.

17.2 Hvis du vil ta kontakt med Skype i forbindelse med Qik-programvaren eller produkter av merket Qik, kan du sende inn en støtteforespørsel til support.qik.com.

17.3 Hvis du kontakter Skype på noen annen måte enn angitt i avsnitt 17.1 eller 17.2, er det ikke sikkert at forespørselen din erkjennes.

18. DIVERSE

18.1 Du samtykker herved i bruken av elektronisk kommunikasjon for å inngå kontrakter, foreta bestillinger og opprette annen dokumentasjon, samt elektronisk levering av meldinger, retningslinjer og endringer i dette samt dokumentasjon av transaksjoner med Skype.

18.2 Skype kan for enkelthets skyld tilby deg en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene. Ved eventuell manglende overensstemmelse mellom en annen språkversjon av disse vilkårene og den engelske versjonen skal den engelskspråklige versjonen regulere ditt forhold til Skype.

18.3 Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Skype når det gjelder bruken av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Skype med hensyn til programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene.

18.4 Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene (eller deler av dem) blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller ikke-tvangskraftig av en domstol eller et administrativt organ med rettmessig jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen (eller den aktuelle delen av den) fjernes fra vilkårene uten å påvirke lovligheten, gyldigheten eller tvangskraftigheten av resten av vilkårene. Avsnitt 20.3(i) sier hva som skjer hvis deler av avsnitt 20.3 (megling og fraskrivelse av gruppesøksmål) skulle kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke-tvangskraftig. Avsnitt 20.3(i) gjelder over dette avsnittet hvis de ikke er i tråd med hverandre.

18.5 Hvis Skype ikke utøver en juridisk rett eller et rettsmiddel gitt i henhold til disse vilkårene eller ved lov, eller utøvelsen av disse er forsinket, skal dette ikke medføre fraskrivelse av Skypes rett eller rettsmidler. Hvis Skype fraskriver seg et brudd på disse vilkårene, skal dette ikke anses som en fraskrivelse av etterfølgende brudd på vilkårene.

18.6 Du kan ikke overdra disse vilkårene eller noen rettigheter eller forpliktelser i dem. Skype kan uten forvarsel overdra disse vilkårene eller enhver rettighet eller forpliktelse i dem til en hvilken som helst tredjepart.

18.7 Dette avsnitt 18 sammen med avsnittene 4.2, 12, 20.3 og eventuelle andre bestemmelser som uttrykkes eller tydelig er tiltenkt å videreføres eller være gjeldende ved eventuell oppsigelse, skal videreføres selv ved oppsigelse av disse vilkårene.

18.8 Du erkjenner og samtykker i at hvis Skype ikke kan levere programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene som følge av en force majeure-hendelse, så betyr det ikke at Skype bryter noen av sine forpliktelser overfor deg i henhold til disse vilkårene. En force majeure-hendelse betyr enhver hendelse som er utenfor Skypes kontroll.

18.9 Disse vilkårene, annet enn avsnitt 20.3 skal reguleres av og tolkes i samsvar med Luxembourgs lover og skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i distriktet Luxembourg. Avsnitt 20.3 reguleres av den amerikanske føderale loven om megling, United States Federal Arbitration Act.

18.10 AVC/H.264-KUNNGJØRING: Hvis Skypes programvare brukes til videosamtaler (i) mellom din personlige datamaskin og enheter som ikke er personlige datamaskiner eller (ii) mellom enheter som ikke er personlige datamaskiner, kan AVC/H.264-kodeken brukes til å tilrettelegge videofunksjonalitet og i så tilfelle gjelder følgende: AVC-VIDEOFUNKSJONALITETEN TIL DETTE PRODUKTET HAR LISENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR AT EN FORBRUKER SKAL KUNNE (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) DEKODE AVC-VIDEO SOM HAR BLITT KODET AV EN FORBRUKER SOM BEDREV PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL VIRKSOMHET, OG/ELLER BLE MOTTATT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS TIL Å LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LISENSER TILDELES ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅTT FOR NOEN ANNEN BRUK. DU FINNER MER INFORMASJON PÅ HJEMMESIDEN TIL MPEG LA, L.L.C. VED Å GÅ TIL www.mpegla.com.

19. PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR

19.1 Skype-numre (tidligere kalt "Internett-numre") og Skype To Go-numre

(a) Tilgjengelighet og bruk. Når vi tilbyr deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, samtykker du i at:

(i) du ikke eier nummeret eller har rett til å beholde det til all tid;

(ii) nummeret som tilbys deg, er underlagt gjeldende nummerregler og forskriftsmessig praksis;

(iii) du vil etterfølge de til enhver tid spesifikke nummertildelingskravene som vi gjør deg oppmerksom på, eller rimelige instruksjoner som Skype eller Skypes partnere kan gi deg med hensyn til bruken av numrene og produktene;

(iv) du ikke kan overdra eller prøve å overdra nummeret til en tredjepart. Du er spesielt ansvarlig for å overholde eventuelle krav som gjelder i forbindelse med bopel og/eller plassering; og

(v) du vil gi riktig, fullstendig og oppdatert informasjon til oss når vi ber om det og underrette oss når slik informasjon endres. Skype forbeholder seg retten til å endre vilkårene knyttet til Skype-numre og/eller Skype To Go-numre, inkludert uten begrensning å pålegge eller endre noen bopelskrav og/eller kreve tilveiebringelse av ytterligere brukerinformasjon for fortsatt tilgang til slike numre. I visse land kan du få tildelt et nummer av Skypes partner i stedet for Skype, og du kan måtte inngå en egen avtale med en slik partner.

(b) Andre endringer av numre. I tilfelle Skype må trekke tilbake eller endre nummeret som er tilbudt deg, vil Skype bruke kommersielt rimelige midler til å varsle deg via e-post med angivelse av datoen endringen trer i kraft, og om mulig, det nye nummeret ditt. Hvis du ikke vil godta det nye nummeret, har du rett til å si opp nummeret.

19.2 Brukerkonto på Skype Manager

(a) Du har ikke lov til å tilhøre mer enn én Skype Manager om gangen.

(b) Ethvert Skype-nummer kjøpt før 21. juli 2009 og tildelt deg av en Skype Manager-administrator, skal trekkes tilbake av Skype Manager-administratoren hvis du av en eller annen grunn forlater Skype Manager-kontoen. Retten til å bruke nummeret og kanselleringen av slik rett ligger hos Skype Manager-administratoren etter hans/hennes eget skjønn, og ikke hos deg.

(c) Personopplysninger og trafikkdata – medlemmer. Som medlem av en Skype Manager-konto bekrefter du og samtykker du i at administratoren av Skype Manager kan, hvis du samtykker i det, vise detaljert informasjon om aktiviteten på brukerkontoen din, inkludert tidspunkt, dato, varighet og nummeret til alle samtaler og SMS-er, samt detaljer om kjøp og nedlastinger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å endre innstillingene for brukerkontoen din. Hvis du oppgir personopplysninger, inkludert navn og stillingsbetegnelse, som skal inkluderes i katalogen for Skype Manager, bekrefter du at andre medlemmer av Skype Manager kan se slike opplysninger.

19.3 Abonnementer

(a) Retningslinjer for rimelig bruk. Vi hos Skype ønsker at alle kundene våre skal få de beste ringeabonnementene, også kalt abonnementer, til lavest mulig pris. Retningslinjene for rimelig bruk er utarbeidet for å forhindre svindel og misbruk av abonnementene våre, noe som et lite antall brukere gjør seg skyldig i.

I samsvar med disse retningslinjene tillater Skypes ubegrensede abonnementer et ubegrenset antall samtaler til fasttelefoner i de aktuelle abonnementslandene (unntatt spesielle numre, betalingstjenestenumre, servicenumre og ikke-geografiske numre). Der det er angitt på kjøpstidspunktet, kan ubegrensede samtaler til mobiltelefoner være inkludert. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter to timer.

Skypes abonnementer gjelder bare for personlig bruk (privat eller jobbmessig kommunikasjon) i samsvar med bruksvilkårene våre og disse retningslinjene for rimelig bruk ("rettmessig bruk"). Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste over praksiser som ikke anses som rettmessig bruk:

(i) Bruk av abonnementer til telefonsalg eller callcenter;

(ii) Videresalg av abonnementsminutter;

(iii) Deling av abonnementer mellom brukere, enten via et PBX-system, en telefonsentral, en datamaskin eller på andre måter;

(iv) Ringing av numre (enten enkeltvist, sekvensielt eller automatisk) for å generere inntekt for deg selv eller andre som følge av ringing, annet enn for egen forretningskommunikasjon (og underlagt avsnitt 4.1 av bruksvilkårene); og

(v) Uvanlige ringemønstre som ikke er i tråd med normal individuell abonnementsbruk, for eksempel, regelmessige samtaler av kort varighet eller samtaler til flere numre i løpet av kort tid.

Andre fremgangsmåter kan være aktuelle når det gjelder å avgjøre om det er rettmessig bruk, og Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter når vi skal avgjøre dette. Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller kan avslutte abonnementet ditt umiddelbart dersom vi oppdager at du bruker abonnementet på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk eller Skypes bruksvilkår. I de tilfellene det er rimelig, sender Skype deg et varsel om urettmessig bruk før suspensjon eller avslutning av abonnementet og, hvis det er aktuelt, kan det hende Skype tilbyr deg et alternativt abonnement.

(b) Skype forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake eller endre på abonnementene. Hvis Skype endrer på produktene som er inkludert i abonnementet ditt, sender Skype en e-postmelding med informasjon om endringene og ikrafttredelsesdatoen. Hvis du ikke vil godta disse endringene, har du rett til å si opp abonnementet med virkning fra den datoen endringene skal tre i kraft.

(c) Abonnementet "Ubegrenset til verden ekstra" har en minimum bindingstid på to år fra kjøpsdatoen. Du har ikke lov til å si det opp før den toårige bindingstiden er utløpt, med mindre Skype bryter vilkårene. Dette abonnementet faktureres månedlig som et periodisk månedsbeløp.

19.4 Skype WiFi

Skype WiFi leveres av en av Skypes WiFi-partnere. Din bruk av Skype WiFi er underlagt partnerens tjenestevilkår. Før du starter en Skype WiFi-økt i en WiFi-sone, blir du varslet om identiteten til WiFi-leverandøren og deres tjenestevilkår. Du må lese deres tjenestevilkår, og du samtykker i å bli underlagt disse ved å fortsette Skype WiFi-økten. Du kan bruke Skype-kreditsaldoen din til å betale for Skype WiFi, og bruken av Skype-kredit er underlagt disse tjenestevilkårene.

19.5 SMS

Hver SMS-melding har maksimal lengde på 160 tegn. Hvis du skriver en lengre melding, blir denne delt opp i flere SMS-meldinger, og du blir belastet for hver melding som sendes. Hvis du sender SMS-meldinger til flere enn én person, blir du belastet for hver SMS som sendes til hver mottaker. Hvis Skype ikke (av hvilken som helst grunn) kan sende SMS-meldingen, fortsetter Skype å prøve å sende meldingen i opptil 24 timer, og hvis vi ikke klarer å få levert meldingen innen denne tidsfristen, blir belastningen for meldingen automatisk tilbakebetalt til din Skype-kreditsaldo.

19.6 Gruppevideosamtaler

(a) Retningslinjer for rimelig bruk gjelder og finnes på www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage og er tatt med her som referanse. Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre reglene for rimelig bruk. Endringer skal tre i kraft når de publiseres på Skype-nettstedet. Din fortsatte bruk av Skype Premium-abonnementet etter publisering på Skype-nettstedet skal utgjøre ditt samtykke i å være bundet av vilkårene og betingelsene i de endrede reglene for rimelig bruk.

(b) Antall deltakere. Antall deltakere som kan være med på gruppevideosamtalen, varierer fra 3 til maksimalt 10, alt etter systemkravene. Du kan lese mer på www.skype.com/go/skypepremium.

(c) Lydkonvertering. Hvis et Skype Premium-abonnement eller dagskort utløper under en gruppevideosamtale, eller har overskredet grensen for rimelig bruk, eller eieren av Skype Premium-abonnementet forlater samtalen (og ingen andre deltakere i samtalen har Skype Premium-abonnement), går samtalen over fra video til bare lyd.

(d) Programvareversjoner. Hvis en av deltakerne i gruppevideosamtalen ikke har en versjon av Internett-kommunikasjonsprogramvaren som støtter gruppevideosamtaler, fungerer samtalen bare som lydsamtale for vedkommende. Hvis du vil lese mer om systemkravene som gjelder for gruppevideosamtaler, kan du gå til www.skype.com/go/skypepremium.requirements.

(e) Direkte chat. Kundestøtte via chat inngår i Skype Premium-abonnementet. Denne støtten er tilgjengelig døgnet rundt, sju dager i uken, men bare på engelsk.

19.7 Retningslinjer for rimelig bruk av Qik Premium

Qik Premium er underlagt en grense for rimelig bruk på 15 GB med videolagring per bruker per måned, og hver video kan ikke være lengre enn 90 minutter. Når du har nådd disse grensene, kan du ikke laste opp flere videoer den måneden eller fortsette å gjøre opptak utover 90-minuttersmerket.

Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre reglene for rimelig bruk. Endringer skal tre i kraft når de publiseres på Skype-nettstedet. Din fortsatte bruk av Qik Premium-abonnementet etter publisering på Skype-nettstedet skal utgjøre ditt samtykke i å være bundet av vilkårene og betingelsene i de endrede reglene for rimelig bruk.

19.8 Skype-videobeskjeder ("videobeskjeder")

Hvis du ikke har Skype Premium-abonnement, er antallet videobeskjeder du kan sende begrenset og underlagt en utløpsdato.

Retningslinjer for rimelig bruk: Disse retningslinjene for rimelig bruk er utarbeidet for å unngå svindel og misbruk av videobeskjeder. Videobeskjeder er kun til personlig, individuell og ikke-kommersiell bruk og skal alltid brukes i henhold til disse vilkårene ("legitim bruk"). Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter for å fastslå om aktivitetene dine utgjør legitim bruk. Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller avslutte kontoen din umiddelbart dersom det oppdages at du bruker videobeskjeder på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk eller disse vilkårene.

20. BETAL MED MOBIL

20.1 Dette avsnittet gjelder hvis du velger et tredjepartsbetalingssystem som lar deg betale for Skype-kredit og visse betalte produkter via mobiltelefonregningen din hvor det er aktuelt ("Betal med mobil").

20.2 Ved å velge eller bruke Betal med mobil:

(a) gir du mobiltelefonoperatøren tillatelse til å belaste rettmessige belastninger direkte i henhold til mobiltelefonregningen din; og

(b) erklærer du at du er den personen eller enheten som er ansvarlig for mobiltelefonkontoen forbundet med mobilnummeret du oppgir når du bruker Betal med mobil, eller er godkjent av den personen eller enheten til å påta deg slike belastninger.

20.3 BINDENDE MEGLING OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL FOR AMERIKANSKE KONTOER. Hvis du velger Betal med mobil og mobiltelefonkontoen er registrert hos en mobiltelefonoperatør i USA eller du bor i USA, gjelder følgende ytterligere vilkår:

(a) Avsnitt 20.3 gjelder for enhver tvist som måtte oppstå mellom deg og enten Skype eller enhver tredjepart inkludert mobiltelefonoperatører og Skypes tilknyttede selskaper (samlet "Tvistepart" eller "Tvisteparter") i forbindelse med bruken din av Betal med mobil, BORTSETT FRA AT DET IKKE INKLUDERER EN TVIST I FORBINDELSE MED HÅNDHEVINGEN ELLER GYLDIGHETEN AV DIN, SKYPES ELLER NOEN AV VÅRE LISENSGIVERES ÅNDSRETTIGHETER. Tvist, når det gjelder avsnitt 20.3, betyr enhver tvist, søksmål eller annen konflikt det være seg på grunnlag av kontrakt, garanti, erstatningsrett, regelverk, regulering, bestemmelser eller noe juridisk eller billighetsrettsmessig grunnlag. Tvist gis den bredest mulige betydningen som tillates i henhold til loven.

(b) I tilfelle en tvist må du varsle Skype eller annen tvistepart med en tvistekunngjøring, som er en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktinformasjon for parten som leverer den, faktaene som ligger til grunn for tvisten og forespurt oppreisning. Du må sende tvistekunngjøringen til Skype eller dets tilknyttede selskap til: ATTN: Legal Department, Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-7329, USA. og til enhver annen tvistepart hos vedkommende selskaps hovedforretningsadresse i USA, merket: ATTN: Legal Department. Tvisteparten skal sende eventuell tvistekunngjøring til adressen din hvis den har den eller til den registrerte e-postadressen din. Du og tvisteparten skal prøve å løse enhver tvist gjennom uformell forhandling innen 60 dager fra datoen tvistekunngjøringen ble sendt, og deretter kan du eller tvisteparten starte meglingen.

(c) Du kan også føre enhver tvist i forliksrett i fylket du bor i, hvis tvisten tilfredsstiller alle vilkårene for å bli ført i forliksretten. Du kan føre saken i forliksretten enten du forhandler uformelt først eller ikke.

(d) Bindende megling. Hvis du og en tvistepart ikke løser en tvist gjennom uformell forhandling eller i forliksretten, skal all annen innsats for å løse tvisten foretas utelukkende gjennom bindende megling regulert av den amerikanske føderale loven om megling (United States Federal Arbitration Act, "FAA"). Du gir opp retten til å føre sak (eller delta som part eller medlem av gruppesøksmål) for alle tvister i retten med dommer eller jury. I stedet skal alle tvister løses hos en nøytral megler, som gir den endelige kjennelsen med unntak av en begrenset rett til anke i henhold til FAA. Enhver rett med jurisdiksjon over partene kan håndheve meglerens tilkjenning av erstatning.

(e) Fraskrivelse av gruppesøksmål. Enhver prosess for å løse eller føre noen tvist i noe verneting foretas utelukkende på individuelt grunnlag. Verken du eller en tvistepart skal søke å føre noen tvist som gruppesøksmål, privat sak som "private attorney general" eller noen annen prosess hvor en av partene handler eller foreslår å fungere som representant. Ingen megling eller prosess skal kombineres med noen annen uten skriftlig forhåndstillatelse fra alle parter i alle påvirkede meglinger eller prosesser.

(f) Enhver megling skal foretas av den amerikanske meglingsforeningen (American Arbitration Association, "AAA") i henhold til foreningens regler for megling i næringslivet (Commercial Arbitration Rules). Hvis du er en enkeltperson og bruker programvaren eller produktene til personlig eller husholdningsmessig bruk eller hvis verdien av tvisten ikke overstiger USD 75 000 uavhengig av om du er enkeltperson eller hvordan du bruker dem, gjelder også foreningens tilleggsprosedyrer for forbrukertilknyttede tvister (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Se adr.org eller ring til +1-800-778-7879 for mer informasjon. Ved en tvist som ikke overstiger USD 75 000, refunderer Skype straks stevningsomkostningene og AAAs og meglerens omkostninger. Du og Skype samtykker i vilkårene som gjelder for prosess, omkostninger og incitament på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219.  Megling startes ved å sende inn skjemaet tilgjengelig på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627, til AAA. Du samtykker i å starte megling bare i fylket (county) du bor i, i Santa Clara County, California, USA eller en annen tvisteparts hovedforretningsadresse i USA. Skype og andre tvisteparter samtykker i å starte megling bare i det fylket du bor i.

(g) I den grad loven tillater det, må ethvert krav eller tvist i forbindelse med bruken din av Betal med mobil inngis innen ett år til forliksretten (avsnitt 20.3(c)) eller til megling (avsnitt 20.3(d)). Ettårsperioden gjelder fra det øyeblikket kravet eller tvisten først kunne inngis. Hvis et slikt krav eller tvist ikke er inngitt innen ett år, er det permanent utelukket.

(h) Takke nei til fremtidige meglingsendringer. Du kan takke nei til enhver endring som Skype foretar i avsnitt 20.3 (annet enn adresseendringer) ved å sende oss et varsel innen 30 dager etter endringen via det amerikanske postvesenet til adressen i avsnitt 20.3(b). Hvis du gjør det, gjelder den siste versjonen av avsnitt 20.3 før endringen du takket nei til.

(i) Hvis avkall på gruppesøksmål i avsnitt 20.3(e) skulle kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar med hensyn til hele eller deler av en tvist, så gjelder ikke avsnitt 20.3 for de delene. I stedet skilles de delene ut og føres foran domstol mens resten av delene er gjenstand for megling. Hvis noen bestemmelse i avsnitt 20.3 kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, skilles den bestemmelsen ut mens resten av avsnitt 20.3 fortsatt skal være i kraft og ha virkning.

DU ERKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE VILKÅRENE OG FORSTÅR RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. NÅR DU KLIKKER PÅ GODTA-KNAPPEN OG/ELLER FORTSETTER Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE, GIR DU UTTRYKKELIG TILSLUTNING TIL Å VÆRE BUNDET AV DETS VILKÅR OG BETINGELSER, OG GIR SKYPE RETTIGHETENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET.

© Skype – Sist oppdatert: April 2013