PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ TEGO DOKUMENTU PRZED POBRANIEM OPROGRAMOWANIA LUB ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB WITRYN SKYPE

Najważniejsze punkty

Użytkownik powinien przeczytać i zrozumieć niniejszy dokument w całości, gdyż jest to istotne z jego punktu widzenia. Dokument ten zawiera jednak kilka najważniejszych punktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

BRAK DOSTĘPU DO TELEFONÓW ALARMOWYCH: Oprogramowanie nie zastępuje zwykłych telefonów komórkowych ani stacjonarnych. W szczególności, oprócz bardzo ograniczonej liczby sytuacji wskazanych w punkcie 5.6 Regulaminu (mającym zastosowanie wyłącznie do Oprogramowania do komunikacji internetowej firmy Skype), Oprogramowanie nie umożliwia nawiązywania połączeń z numerami telefonów alarmowych. Aby zapewnić sobie możliwość nawiązywania połączeń alarmowych w razie potrzeby, należy zadbać o dostępność alternatywnych rozwiązań telekomunikacyjnych.

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU: W niektórych krajach obowiązują ograniczenia dotyczące użytkowania Oprogramowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy prawo pozwala mu korzystać z Oprogramowania w miejscu jego pobytu.

BRAK PRAWA WŁASNOŚCI DO NUMERÓW: Jeśli firma Skype przydzieli użytkownikowi numer Skype (znany wcześniej jako „numer internetowy”) lub numer Skype To Go, użytkownik nie stanie się jego właścicielem ani nie nabędzie prawa do zachowania go na zawsze. Firma Skype może co pewien czas zmieniać lub odbierać numery przydzielone użytkownikowi. Użytkownik nie może przenieść ani próbować przenieść swojego numeru Skype lub numeru Skype To Go na żadną inną osobę. Użytkownik musi sprawdzić, czy spełnia wymagania dotyczące przydzielania numerów przedstawiane podczas zakupu numeru Skype — w przeciwnym razie numer może zostać odebrany. Patrz także punkt 19.1.

ŚRODKI NA KONCIE SKYPE STAJĄ SIĘ NIEAKTYWNE PO UPŁYWIE 180 DNI: Po doładowaniu konta Skype należy pamiętać, że środki na koncie Skype stają się nieaktywne po 180 dniach braku aktywności. Patrz także punkt 9.2.

KLAUZULA ARBITRAŻOWA I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM: Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych i wybierze płatność przez telefon komórkowy (patrz punkt 20), klauzula dotycząca wiążącego arbitrażu oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym będą miały wpływ na prawa użytkownika w zakresie rozwiązywania sporów z firmą Skype, jej partnerami afiliacyjnymi lub innymi stronami trzecimi, w tym operatorami telefonii komórkowej. Należy dokładnie zapoznać się z punktem 20.3.

1. UMOWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ SKYPE

1.1 Oprogramowanie do komunikacji internetowej firmy Skype („Oprogramowanie do komunikacji internetowej”), inne oprogramowanie marki „Skype” („Oprogramowanie Skype”), oprogramowanie marki „Qik” („Oprogramowanie Qik”) oraz powiązana dokumentacja (w formie drukowanej lub elektronicznej), łącznie ze wszelkimi ulepszeniami, modyfikacjami, rozszerzeniami, poprawkami, aktualizacjami, uaktualnieniami i nowymi wersjami („Aktualizacje”), udostępniane za darmo lub za opłatą (określane zbiorczo jako „Oprogramowanie”) jest dostarczane użytkownikowi na zasadzie licencji (a nie sprzedawane) przez firmę Skype Software Sàrl.

1.2 Funkcje i produkty udostępniane bezpłatnie poprzez Oprogramowanie (z wyłączeniem produktów i funkcji udostępnianych bezpłatnie tylko na próbę) („Produkty bezpłatne”) są dostarczane użytkownikowi przez firmę Skype Software Sàrl.

1.3 Wszelkie dodatkowe produkty i funkcje Oprogramowania Skype lub Oprogramowania Qik, a także inne produkty marek „Skype” i „Qik”, za które płaci użytkownik (łącznie z produktami i funkcjami udostępnianymi bezpłatnie tylko na próbę) („Produkty płatne”), są dostarczane użytkownikowi przez firmę Skype Communications Sàrl.

1.4 Termin „Witryna Skype” oznacza witrynę internetową www.skype.com, www.qik.com (operatorem obu tych witryn jest firma Skype Communications Sàrl) oraz wszelkie inne witryny internetowe autoryzowane przez firmę Skype, które zawierają łącze do niniejszego Regulaminu.

1.5 Termin „Skype” oznacza w zależności od kontekstu: firmę Skype Software Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Luksemburg lub firmę Skype Communications Sàrl, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Luksemburg;
Termin „Produkty” oznacza zbiorczo Produkty bezpłatne i Produkty płatne;
Termin „użytkownik” oznacza zarejestrowanego posiadacza konta użytkownika (opisanego w punkcie 6.1), który jest licencjobiorcą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.6 Umowa między użytkownikiem i firmą Skype składa się z postanowień określonych w niniejszym dokumencie, zasad właściwego użytkowania przedstawionych w tym dokumencie oraz regulaminów dodatkowych wymienionych w punkcie 14 (zwanych łącznie „Regulaminem”). W zakresie jakichkolwiek rozbieżności między zasadami właściwego użytkowania bądź regulaminami dodatkowymi a niniejszym dokumentem zastosowanie mają postanowienia niniejszego dokumentu.

2. AKCEPTACJA REGULAMINU

2.1 Aby pobrać Oprogramowanie i/lub korzystać z Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype, użytkownik musi najpierw zaakceptować niniejszy Regulamin. Użytkownik może zaakceptować Regulamin poprzez: (a) kliknięcie w celu zaakceptowania go lub wyrażenia na niego zgody; (b) pobranie i/lub użytkowanie Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype. Zalecamy wydrukowanie kopii Regulaminu do użytku w przyszłości. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego zaakceptowania do chwili wypowiedzenia go przez użytkownika lub firmę Skype zgodnie z punktem 11.

2.2 Użytkownik nie może zaakceptować Regulaminu, jeśli: (a) nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype zgodnie z prawem kraju, w którym przebywa lub mieszka; lub (b) nie osiągnął wieku uprawniającego do zawarcia wiążącej umowy z firmą Skype.

2.3 W niektórych krajach Produkty mogą być dostarczane przez lokalnego partnera firmy Skype. W takim przypadku lokalny partner firmy Skype może poprosić użytkownika o zaakceptowanie swojego własnego regulaminu świadczenia usług („regulamin lokalny”). W zakresie jakichkolwiek rozbieżności między takim regulaminem lokalnym i niniejszym Regulaminem zastosowanie ma regulamin lokalny.

 

3. ZMIANY W REGULAMINIE

3.1 Firma Skype może co pewien czas dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie. Takie zmiany będą publikowane przez firmę Skype pod adresem www.skype.com/go/tou. Zmiany zasad właściwego użytkowania i/lub regulaminów dodatkowych będą zamieszczane w odpowiedniej Witrynie Skype. Zmiany obowiązują od chwili ich publikacji. Prosimy o regularne sprawdzanie Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wyraźna akceptacja Regulaminu lub korzystanie z Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype po dniu publikacji uaktualnionego Regulaminu stanowi zgodę na ten Regulamin. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmieniony Regulamin, może zakończyć stosunek wiążący go z firmą Skype zgodnie z punktem 11 poniżej.

4. LICENCJA

4.1 Licencja. Pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszym Regulaminem użytkownik otrzymuje bezpłatną, ograniczoną licencję, bez prawa wyłączności, możliwości przenoszenia licencji lub udzielania licencji innym osobom, na pobranie i zainstalowanie Oprogramowania na komputerze osobistym, w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, a także na osobiste korzystanie z Oprogramowania poprzez własne konto użytkownika Skype lub Qik („Konto użytkownika”). Aby uniknąć wątpliwości: (a) administratorzy IT działający w imieniu firmy mogą pobrać i zainstalować Oprogramowanie Skype na komputerach osobistych lub innych urządzeniach używanych przez personel firmy; (b) użytkownik ma prawo korzystać z Oprogramowania na uczelni wyższej lub w innej instytucji edukacyjnej, a także w pracy. Firma Skype zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.2 Ograniczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie wolno mu:

(a) udzielać licencji, odsprzedawać, przenosić, wypożyczać, dzierżawić, eksportować, importować, rozpowszechniać, przekazywać ani w inny sposób przyznawać osobom trzecim praw odnoszących się do Oprogramowania;

(b) podejmować, powodować, wyrażać zgody ani upoważniać do przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych lub ulepszeń, tłumaczenia, odtwarzania, dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowywania, emulowania, łamania, odkrywania lub przystępowania do prób odkrycia kodu źródłowego lub protokołów Oprogramowania ani żadnej jego części lub funkcji (z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez prawo);

(c) usuwać, zakrywać ani zmieniać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w Oprogramowaniu;

(d) korzystać z Oprogramowania (lub jakiejkolwiek jego części) w ramach komercyjnych produktów lub usług albo w celu dostarczenia takich produktów lub usług osobom trzecim ani powodować, by tak się stało. Powyższe postanowienia nie wykluczają korzystania z Oprogramowania przez użytkownika na potrzeby własnej komunikacji biznesowej z zastrzeżeniem punktu 4.1 powyżej;

(e) korzystać z Oprogramowania w sposób inny niż poprzez własne Konto użytkownika — nie dotyczy to czynności pobierania i instalowania.

4.3 Technologie osób trzecich. W przypadku korzystania z Oprogramowania wstępnie zainstalowanego w produktach, sprzęcie, oprogramowaniu lub urządzeniach innych firm („Technologie osób trzecich”), wbudowanego w nie, połączonego, rozpowszechnianego lub używanego z nimi albo przez nie pobieranego użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że: (a) może być konieczne zawarcie odrębnej umowy licencyjnej na korzystanie z Technologii osób trzecich z odpowiednią osobą trzecią będącą właścicielem lub licencjodawcą danej technologii; (b) niektóre Produkty i/lub funkcje mogą być niedostępne poprzez Technologie osób trzecich; (c) firma Skype nie może zagwarantować, że Oprogramowanie będzie zawsze dostępne w Technologiach osób trzecich lub w powiązaniu z nimi.

4.4 Informacje na temat oprogramowania innych firm. Oprogramowanie może zawierać kod innych firm, na który licencja jest udzielana przez firmę Skype w ramach niniejszej umowy, a nie przez inną firmę. Informacje dotyczące kodu innych firm, jeśli w ogóle są podawane, mają charakter wyłącznie informacyjny. Licencje na skrypty innych firm, z którymi powiązane jest Oprogramowanie lub do których się ono odwołuje, są udzielane przez inne firmy będące właścicielami takiego kodu, a nie przez firmę Skype.

5. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW ORAZ WITRYN SKYPE

5.1 Sprzęt: Do korzystania z Oprogramowania i Produktów użytkownik potrzebuje szerokopasmowego łącza internetowego. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkiego sprzętu wymaganego do dostępu do Internetu lub potrzebnego do komunikacji, np. zestawu słuchawkowego, mikrofonu, kamery internetowej.

5.2 Wykorzystanie sprzętu użytkownika: Oprogramowanie do komunikacji internetowej może korzystać z mocy obliczeniowej, pamięci oraz przepustowości łącza internetowego komputera (lub innego odpowiedniego urządzenia) użytkownika wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji oraz realizacji połączeń między użytkownikami Oprogramowania do komunikacji internetowej. Jeżeli użytkowanie Oprogramowania do komunikacji internetowej zależy od wykorzystania procesora oraz przepustowości łącza internetowego należących do osoby trzeciej lub znajdujących się pod jej kontrolą, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przyznana mu licencja na używanie Oprogramowania do komunikacji internetowej wymaga, by użytkownik uzyskał zgodę odpowiedniej osoby trzeciej na takie użytkowanie. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że uzyskał taką zgodę.

5.3 Aktualizacje Oprogramowania: Firma Skype może automatycznie sprawdzać, z jakiej wersji Oprogramowania Skype korzysta użytkownik. Aby użytkownik mógł pobrać lub w inny sposób wykorzystać Aktualizacje, konieczne może być wyrażenie zgody na uaktualnioną wersję niniejszego Regulaminu. Firma Skype nie ma obowiązku udostępniania jakichkolwiek Aktualizacji. Skype może jednak: (a) wymagać od użytkownika pobierania i instalowania Aktualizacji; lub (b) co pewien czas automatycznie pobierać i instalować Aktualizacje, o ile użytkownik nie określił (w ustawieniach oprogramowania klienckiego Skype), że nie chce otrzymywać automatycznych Aktualizacji. Firma Microsoft lub jej partnerzy afiliacyjni i podmioty zależne mogą również automatycznie pobierać aktualizacje dla Oprogramowania Skype dla Windows, jeśli użytkownik określił, że chce otrzymywać Aktualizacje firmy Microsoft. Aktualizacje te są wymagane do zachowania zgodności oprogramowania, dostarczania aktualizacji zabezpieczeń lub poprawek, a także oferowania nowych elementów, funkcji lub wersji. Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie takich Aktualizacji od firmy Skype, aby kontynuować korzystanie z Oprogramowania Skype, a także wyrazić zgodę na przyjmowanie takich Aktualizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.4 Zawieszenie możliwości korzystania, usprawnienia techniczne i konserwacja: Firma Skype może co pewien czas przeprowadzać konserwację lub wprowadzać uaktualnienia Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype albo infrastruktury umożliwiającej korzystanie z Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype. Z tego powodu firma Skype może tymczasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych lub wszystkich elementów Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype do czasu zakończenia konserwacji i/lub wprowadzenia uaktualnienia. Jeśli dany problem nie wymaga pilnej interwencji, firma Skype będzie publikować z wyprzedzeniem datę i godzinę takiego zawieszenia lub ograniczenia, w zakresie możliwym do przewidzenia, w Witrynie Skype. Użytkownik nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie za takie zawieszenie lub ograniczenie możliwości korzystania z Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype.

5.5 Brak dostępu do telefonów alarmowych: Produkty i Oprogramowanie nie są przeznaczone do obsługi ani realizacji połączeń z numerami telefonów alarmowych szpitali, organów ścigania, jednostek pogotowia ratunkowego lub innych rodzajów służb, które łączą użytkownika z personelem służb ratowniczych lub centrami powiadamiania ratunkowego („Służby ratunkowe”). Istnieją ważne różnice między tradycyjnymi usługami telefonicznymi a Produktami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) firma Skype nie jest zobowiązana na podstawie obowiązujących lokalnych lub krajowych przepisów, zarządzeń bądź ustaw do udostępnienia połączeń z numerami telefonów alarmowych; (ii) użytkownik jest odpowiedzialny za zakup, niezależnie od Produktów, tradycyjnych bezprzewodowych (komórkowych) lub przewodowych usług telefonicznych, które zapewniają dostęp do numerów telefonów alarmowych; oraz że (iii) Oprogramowanie i Produkty nie zastępują podstawowych systemów telefonii wykorzystywanych przez użytkownika. Więcej informacji na temat dzwonienia pod europejski numer alarmowy 112 można znaleźć pod adresem www.skype.com/go/emergency.

5.6 Ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych (tylko Oprogramowanie do komunikacji internetowej — nie dotyczy Oprogramowania Qik)

5.6.1 W bardzo ograniczonej liczbie krajów i tylko w przypadku określonych wersji Oprogramowania do komunikacji internetowej oraz platform firma Skype będzie próbować świadczyć usługi ograniczonych połączeń z numerami telefonów alarmowych jako funkcję autonomiczną, ale nie może w tym zakresie składać żadnych zobowiązań. Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić listę krajów („Obsługiwane kraje”) oraz wersji oprogramowania i innych platform („Wersje przystosowane”), w przypadku których możliwe są ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych przez Skype'a. Połączenia z numerami telefonów alarmowych przez Skype'a nie są dostępne dla żadnych innych krajów, wersji i platform. Użytkownik powinien dysponować tradycyjnymi bezprzewodowymi (komórkowymi) lub przewodowymi usługami telefonicznymi do realizowania połączeń ze Służbami ratunkowymi i korzystać z ograniczonych połączeń z numerami telefonów alarmowych przez Skype'a wyłącznie w ostateczności. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

(i) przerwa w dopływie prądu lub awaria akumulatora bądź połączenia internetowego może spowodować, że połączenia przez Skype'a, w tym połączenia z numerami telefonów alarmowych, nie zostaną zrealizowane. Ponadto wszelkie ograniczenia w jakości wskazane w punkcie 5.9 poniżej mogą w inny sposób utrudnić pomyślne nawiązanie połączenia.

(ii) połączenie z numerem telefonu alarmowego realizowane przy użyciu Oprogramowania do komunikacji internetowej w obsługiwanym kraju (o ile taka możliwość jest dostępna) może nie uzyskać w sieci takiego samego priorytetu jak połączenie nawiązywane przy użyciu tradycyjnych bezprzewodowych (komórkowych) lub stacjonarnych usług telefonicznych.

(iii) jeśli użytkownik uzyska połączenie z numerem telefonu alarmowego, powinien podać operatorowi telefonu alarmowego swoją fizyczną lokalizację, co umożliwi odpowiedniej Służbie ratunkowej reakcję na zgłoszenie oraz znalezienie użytkownika. Jeżeli użytkownik zostanie poproszony o tę informację, ale jej nie poda, przyjmuje do wiadomości, że jego połączenie z numerem telefonu alarmowego może okazać się nieskuteczne i nie będzie mógł uzyskać dostępu do wymaganej Służby ratunkowej przy użyciu Oprogramowania do komunikacji internetowej. W takiej sytuacji firma Skype nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieudane połączenie użytkownika z numerem telefonu alarmowego.

(iv) z wyjątkiem Obsługiwanych krajów i Wersji przystosowanych firma Skype nie oferuje ograniczonych połączeń z numerami telefonów alarmowych w żadnym kraju i za pomocą jakichkolwiek Produktów lub w powiązaniu z nimi ani też przy użyciu jakichkolwiek platform, urządzeń, usług lub systemów operacyjnych (w tym jakichkolwiek produktów, platform, urządzeń, usług lub systemów operacyjnych opracowanych przez osoby trzecie z wykorzystaniem interfejsu API firmy Skype, zestawów SDK firmy Skype bądź w inny sposób).

5.6.2 W Obsługiwanych krajach należy skonfigurować funkcję ograniczonych połączeń z numerami telefonów alarmowych, ustawiając swoją domyślną lokalizację dla połączeń z numerami telefonów alarmowych na stronie Ustawienia rozmowy w Oprogramowaniu do komunikacji internetowej na komputerze (jeżeli korzysta się z wersji 4.1 lub nowszej dla systemu Windows albo wersji 2.8 lub nowszej dla systemu Mac OS X). Użytkownik odpowiada za poprawność informacji o lokalizacji oraz za ich uaktualnianie w przypadku zmiany fizycznego adresu użytkownika. Firma Skype nie obsługuje połączeń z numerami telefonów alarmowych w większości krajów świata. W krajach, w których obsługiwane są ograniczone połączenia z numerami telefonów alarmowych, firma Skype nie będzie pobierać opłat za nawiązywanie połączeń z numerami telefonów alarmowych, a użytkownik nie musi mieć środków na koncie Skype. Jeżeli jednak kraj użytkownika nie jest obsługiwany w zakresie ograniczonych połączeń z numerami telefonów alarmowych, użytkownik nie powinien próbować nawiązywać jakichkolwiek połączeń z numerami telefonów alarmowych przy użyciu Oprogramowania do komunikacji internetowej i przyjmuje to do wiadomości. Jeżeli Konto użytkownika jest używane za zgodą użytkownika przez inną osobę, użytkownik zobowiązany jest powiadomić tę osobę o ograniczeniach w zakresie dostępności połączeń z numerami telefonów alarmowych.

5.7 Treść przekazu: Firma Skype nie jest źródłem przekazów realizowanych za pomocą Oprogramowania, nie sprawdza ich ani nie aprobuje, a także nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Korzystając z Oprogramowania, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie przekazywane przez niego treści mogą zostać przesłane do odbiorcy przekazu. Za treść przekazu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba będąca jego autorem. Oznacza to, że do użytkownika mogą docierać treści obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe dla nieletnich, obsceniczne, nieprzyzwoite lub uznawane za niestosowne z innych powodów. Treść przekazów może być chroniona przez prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich. Użytkownik odpowiada za treści, które przekazuje lub do których uzyskuje dostęp przy użyciu Oprogramowania. W szczególności użytkownik odpowiada za zagwarantowanie, że nie będzie przesyłał materiałów: (i) chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub podlegających w inny sposób prawom własności osób trzecich, w tym prawu do prywatności i prawu do wizerunku, chyba że jest właścicielem takich praw lub ma zgodę ich prawowitego właściciela; (ii) kłamliwych lub wprowadzających w błąd; (iii) obraźliwych, niezgodnych z prawem, szkodliwych dla nieletnich, obscenicznych, zniesławiających, oszczerczych, zawierających groźby, pornograficznych, napastliwych, szerzących nienawiść, obraźliwych ze względów rasowych lub etnicznych, zachęcających do zachowań uznawanych za przestępstwo lub skutkujących pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej, naruszających jakiekolwiek prawo lub uznawanych za niestosowne z innych powodów; (iv) zawierających reklamy lub oferty biznesowe; lub (v) sugerujących, że ktoś inny jest ich autorem. Firma Skype zastrzega sobie prawo do przeglądania treści w celu zapewnienia ich zgodności z niniejszym Regulaminem, jednakże nie ma takiego obowiązku. Firma Skype może według własnego uznania zablokować treść przekazu, uniemożliwić jej dostarczenie lub usunąć ją w ramach działań mających na celu ochronę Oprogramowania, Produktów oraz klientów, albo też w inny sposób egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Firma Skype może ponadto według własnego uznania usunąć takie treści i/lub wypowiedzieć niniejszy Regulamin oraz usunąć Konto użytkownika, jeżeli użytkownik wykorzystuje treści naruszające niniejszy Regulamin.

5.8 Powiadamianie i usuwanie Jeżeli firma Skype zostanie powiadomiona o tym, że jakiekolwiek materiały zamieszczane, przekazywane, edytowane, hostowane, udostępniane i/lub publikowane w Witrynie Skype lub poprzez Oprogramowanie (z wyjątkiem przekazów prywatnych) („Materiały użytkownika”) są nieodpowiednie lub naruszają prawa osób trzecich, bądź jeżeli firma Skype zdecyduje się z jakichkolwiek powodów usunąć Materiały użytkownika, firma Skype zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania takich Materiałów użytkownika z dowolnego powodu, natychmiast bądź w terminie wyznaczanym według wyłącznego uznania firmy Skype, który może co pewien czas ulegać zmianie. Materiały użytkownika zostaną usunięte bez jakiegokolwiek uznania odpowiedzialności, a także bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków prawnych oraz możliwości obrony, które zostają niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Skype nie jest w żaden sposób zobowiązana do przywrócenia takich Materiałów użytkownika w jakimkolwiek terminie. Jeżeli Materiały użytkowników naruszają prawa użytkownika (w tym prawa własności intelektualnej) lub są niezgodne z prawem albo użytkownik uważa, że tak jest, należy skontaktować się niezwłocznie z firmą Skype, postępując zgodnie z procedurą powiadamiania i usuwania. Aby zapoznać się z procedurą powiadamiania i usuwania, należy kliknąć tutaj. Firma Skype zastrzega sobie prawo do sprawdzania tożsamości użytkownika oraz żądania dalszych informacji w celu weryfikacji zgłoszenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje płynące ze złożonego zgłoszenia (w tym między innymi za usunięcie lub zablokowanie Materiałów użytkownika) oraz potwierdza i akceptuje, że wszelkie zgłoszenia mogą być wykorzystywane w postępowaniach sądowych. Wszelkie fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieścisłe informacje przekazane przez użytkownika mogą skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

5.9 Jakość: Firma Skype nie może zagwarantować, że Oprogramowanie, Produkty lub Witryny Skype będą zawsze funkcjonować bez zakłóceń, opóźnień lub błędów. Na jakość komunikacji oraz użytkowania Oprogramowania, Produktów (w zależności od użytkowanych Produktów) lub Witryn Skype może wpływać wiele czynników, które mogą powodować błędy w komunikacji, w tym między innymi: sieć lokalna, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet, publiczna komutowana sieć telefoniczna oraz zasilanie. Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów będących poza jej kontrolą.

5.10 Zmiany w Produktach: Firma Skype nieustannie udoskonala Oprogramowanie oraz Produkty i może co pewien czas zmieniać także ich parametry techniczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Produkty oraz funkcje Oprogramowania mogą co pewien czas ulegać zmianom. Wymagania techniczne w zakresie użytkowania Produktów i Oprogramowania oraz opisy funkcji są dostępne w Witrynie Skype. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Oprogramowaniu i Produktach, może zakończyć stosunek wiążący go z firmą Skype zgodnie z punktem 11. W celu korzystania z niektórych Produktów konieczne może być ich uaktualnienie do nowej wersji. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niektóre Produkty mogą podlegać ograniczeniom w użytkowaniu lub ograniczeniom geograficznym, które mogą co pewien czas ulegać zmianom. Szczegółowe informacje na temat aktualnych ograniczeń w użytkowaniu Produktów są dostępne w Witrynie Skype.

5.11 Niezamówione materiały Firma Skype nie rozpatruje ani nie akceptuje niezamówionych materiałów zawierających propozycje lub pomysły, w tym między innymi pomysły na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, pozyskiwanie opinii o produktach i ulepszenia produktów („Niezamówione materiały”). Jeżeli użytkownik prześle jakiekolwiek Niezamówione materiały do firmy Skype za pośrednictwem Witryny Skype lub w inny sposób, przyjmuje tym samym do wiadomości i akceptuje, że firma Skype nie jest zobowiązana do zachowania poufności odnośnie takich Niezamówionych materiałów.

5.12 Zgłoszenia Niektóre części Witryn Skype lub Oprogramowania mogą zawierać prośby o pisemne propozycje lub zgłaszanie problemów, np. poprzez formularz kontaktowy lub formularz zgłaszania problemów („Zgłoszenia”). Należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi postanowieniami szczególnymi regulującymi takie Zgłoszenia. Zgłoszenia są uważane za własność firmy Skype. Firma Skype jest wyłącznym, wieczystym właścicielem wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości praw do Zgłoszeń na całym świecie i ma prawo do korzystania z nich w dowolnych celach handlowych lub innych bez zapłaty na rzecz użytkownika zgłaszającego. Żadne Zgłoszenia wysłane do firmy Skype nie będą traktowane jako poufne i firma Skype nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek ujawnienie takich Zgłoszeń.

5.13 Zamieszczanie łączy Użytkownik może zamieszczać łącza do Witryn Skype w witrynach należących do użytkownika pod warunkiem, że dokona tego w uczciwy i zgodny z prawem sposób, który nie zaszkodzi reputacji firmy Skype ani nie będzie jej wykorzystywał. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać łączy w sposób sugerujący jakiekolwiek jego powiązania z firmą Skype albo zatwierdzenie lub poparcie z jej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą. Użytkownik nie może zamieszczać Witryny w ramce w innej witrynie. Firma Skype dostarcza odtwarzacz flash marki Qik, który można wbudować we własną, osobistą, niekomercyjną witrynę w celu uzyskania dostępu do materiałów zamieszczonych w Witrynie Skype dla marki Qik. Firma Skype może w każdej chwili, według własnego uznania, cofnąć zgodę na zamieszczanie łącz do Witryn Skype — w takim przypadku wyśle odpowiednie powiadomienie do użytkownika.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

6.1 Konto użytkownika. Przed pierwszym użyciem Oprogramowania Skype oraz Oprogramowania Qik użytkownik zostanie poproszony o utworzenie Konta użytkownika oraz wybranie nazwy użytkownika i hasła. Zalecamy wybranie hasła trudnego do odgadnięcia i składającego się z liter, cyfr oraz symboli. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie poprzez swoje Konto użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem jego Konta użytkownika. Aby zapobiec nieautoryzowanemu korzystaniu z Konta użytkownika, należy zachować swoje hasło w tajemnicy, nikomu go nie podawać oraz nie używać go w celu uzyskania dostępu do witryn lub usług osób trzecich. Jeśli użytkownik podejrzewa, że jego hasło jest znane innej osobie, musi natychmiast zmienić je, aby zapewnić ochronę swojego Konta użytkownika. Odpowiedzialność za udzielanie odpowiedzi na niechciane prośby o dane kart kredytowych, hasła oraz inne dane ponosi użytkownik. Firma Skype nie odpowiada za niewywiązanie się użytkownika z obowiązków określonych w niniejszym punkcie 6.1.

6.2 Użytkowanie zgodne z prawem: Użytkownik musi korzystać z Oprogramowania, Produktów i Witryn Skype w sposób zgody z prawem obowiązującym w miejscu jego pobytu. W niektórych krajach obowiązują ograniczenia dotyczące pobierania i użytkowania Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy prawo pozwala mu korzystać z Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype w miejscu jego pobytu.

6.3 Niedozwolone użytkowanie: Użytkownikowi nie wolno:

(a) przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować przekazów skierowanych do innego odbiorcy;

(b) używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych oraz innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, emulację lub deasemblację Oprogramowania, Produktów, Witryn Skype, przekazów lub protokołów;

(c) przesyłać niechcianych przekazów (określanych również jako SPAM, SPIM lub SPIT) lub przekazów niedozwolonych na mocy obowiązujących przepisów ani też korzystać z Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype w celu wyłudzania informacji, podawania się za innych lub pozorowania powiązań z inną osobą lub podmiotem;

(d) prezentować osobom trzecim materiałów obraźliwych, szkodliwych dla nieletnich, nieprzyzwoitych lub uznawanych za niestosowne z innych powodów;

(e) używać Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype w celu gorszenia, niepokojenia, zastraszania, molestowania lub naruszania prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej;

(f) używać (w tym w ramach nazwy użytkownika i/lub obrazka profilu) jakichkolwiek materiałów lub treści chronionych prawami własności należącymi do osób trzecich, chyba że użytkownik ma licencję lub zezwolenie właściciela takich praw;

(g) gromadzić ani zbierać informacji pochodzących z Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype, które pozwalają na identyfikację tożsamości osób, w tym nazw użytkowników;

(h) wpływać lub próbować wpłynąć na dostępność Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype, na przykład poprzez ataki typu „odmowa usługi” (DOS) lub „rozproszona odmowa usługi” (DDoS);

(i) używać lub uruchamiać jakichkolwiek systemów automatycznych, w tym między innymi: robotów i pająków internetowych oraz przeglądarek offline, które uzyskują dostęp do Oprogramowania, Produktów lub Witryn Skype. Niezależnie od powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Skype udziela operatorom publicznych wyszukiwarek zezwolenia na używanie pająków internetowych do kopiowania materiałów z Witryny Skype wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych indeksów takich materiałów, ale nie w celu buforowania kopii lub tworzenia archiwów materiałów. Firma Skype zastrzega sobie prawo do cofnięcia tego zezwolenia w dowolnej chwili.

6.4 Materiały użytkownika Prosimy o postępowanie z szacunkiem w trakcie uczestniczenia w jakiejkolwiek formie aktywności udostępnianej przez funkcje Witryn Skype lub Oprogramowania, takie jak fora, blogi, poczta elektroniczna, hosting materiałów wideo, funkcje udostępniania i/lub publikowania oraz wszelkie inne funkcje Witryn Skype lub Oprogramowania Skype, które umożliwiają zamieszczanie, przekazywanie, edytowanie, hostowanie, udostępnianie i/lub publikowanie treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) korzystając z Witryn Skype i/lub Oprogramowania może zetknąć się z treściami, które może uznać za obraźliwe lub nieprzyzwoite, i korzysta z nich na własne ryzyko; (ii) ponosi wyłączoną odpowiedzialność, a firma Skype nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakichkolwiek osób trzecich, za wszelkie Materiały użytkownika utworzone, przekazane, zamieszczone lub opublikowane w Witrynie Skype lub poprzez Oprogramowanie; (iii) firma Skype nie gwarantuje zachowania poufności Materiałów użytkownika, opublikowanych lub nieopublikowanych; (iv) firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały użytkownika, do których użytkownik może mieć dostęp w ramach korzystania z Witryn Skype lub Oprogramowania, a za wszystkie Materiały użytkownika odpowiedzialna jest osoba, od której takie Materiały użytkownika pochodzą. Firma Skype nie popiera przesyłania Materiałów użytkownika ani też jakichkolwiek opinii, zaleceń lub porad w nich zawartych, a ponadto w sposób wyraźny informuje, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z Materiałami użytkownika.

Użytkownik, w związku ze swoimi Materiałami użytkownika, oświadcza i gwarantuje, że:

(i) zgodnie z niniejszym Regulaminem jest właścicielem lub posiadaczem niezbędnych licencji, praw, zgód, a także zezwoleń na korzystanie ze wszelkich praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów i innych praw własności intelektualnej lub praw własności odnoszących się do wszelkich Materiałów użytkownika, jak również zezwoleń na upoważnienie firmy Skype do korzystania z tych praw; oraz

(ii) posiada pisemną zgodę, pozwolenie na publikację i/lub zezwolenie ze strony każdej osoby fizycznej, którą można zidentyfikować w Materiałach użytkownika, w zakresie używania nazwiska i/lub wizerunku każdej takiej osoby w Materiałach użytkownika, aby móc dołączyć nazwisko i/lub wizerunek danej osoby i używać ich w Materiałach użytkownika w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie. Użytkownik nie może kopiować, zamieszczać ani wykorzystywać tekstu, zdjęć, grafik, muzyki, dźwięków, obrazów ani innych treści pochodzących od jakichkolwiek osób trzecich i z innych źródeł („Treści osób trzecich”) bez jednoznacznego zezwolenia ich właściciela. Treści osób trzecich mogą być chronione prawami własności intelektualnej, a właściciele praw własności intelektualnej do takich treści mogą nie wyrażać zgody na ich wykorzystywanie. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek Treści osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zgody od osoby lub podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tych treści.

Niezależnie od wszelkich praw i obowiązków wynikających z Regulaminów dodatkowych (określonych poniżej), jeżeli użytkownik przekazuje Materiały użytkownika do Witryny Skype lub poprzez Oprogramowanie albo zamieszcza je w Witrynie Skype lub poprzez Oprogramowanie (z wyjątkiem Zgłoszeń oraz treści przekazów użytkownika), użytkownik automatycznie udziela firmie Skype niewyłącznej, ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, bezpłatnej, wieczystej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu i przenoszeniu licencji obejmującej wszystkie prawa do używania, edytowania, modyfikowania, dołączania, włączania, adaptowania, utrwalania, publicznego prezentowania, wyświetlania, przesyłania i powielania Materiałów użytkownika, łącznie m.in. ze wszystkimi znakami towarowymi powiązanymi z nimi w dowolny sposób, w związku z Witrynami Skype oraz Oprogramowaniem i Produktami firmy Skype, w tym także licencji na używanie Materiałów użytkownika w celu promowania i dalszego rozpowszechniania niektórych lub wszystkich elementów Witryn Skype i/lub Oprogramowania oraz Produktów we wszelkich mediach znanych obecnie i opracowanych w przyszłości. Użytkownik niniejszym udziela wszystkim użytkownikom Witryny Skype i/lub Oprogramowania oraz Produktów firmy Skype niewyłącznej licencji na dostęp do jego Materiałów użytkownika poprzez Witrynę Skype i/lub Oprogramowanie oraz Produkty firmy Skype, a także na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie elementów pochodnych, prezentowanie, wyświetlanie i przesyłanie takich Materiałów użytkownika wyłącznie w sposób dopuszczalny przez funkcje Witryn Skype i/lub Oprogramowania oraz Produktów firmy Skype, a także zgodny z niniejszym Regulaminem użytkowania. Ponadto użytkownik zrzeka się tzw. „praw moralnych” do Materiałów użytkownika w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

Użytkownikowi nie wolno wysyłać ani publikować za pośrednictwem Witryny Skype lub Oprogramowania żadnych Materiałów użytkownika, które są zniesławiające, oszczercze, napastliwe, szerzą nienawiść, naruszają prywatność, są obsceniczne, agresywne, niezgodne z prawem, rasistowskie, obraźliwe, szkodliwe dla nieletnich, naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich bądź mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej albo karnej. Ponadto użytkownikowi nie wolno wysyłać ani publikować Materiałów użytkownika, które są kłamliwe lub wprowadzają w błąd, stanowią prośby o fundusze lub usługi, zawierają reklamy, materiały promocyjne, wiadomości-śmieci, spam, łańcuszki szczęścia lub inne elementy o podobnym charakterze, sugerują, że ktoś inny jest ich autorem, albo zawierają programy z wirusami bądź inne programy utworzone w celu wywarcia szkodliwego wpływu na działanie komputera. Użytkownik zgadza się nie przedstawiać komercyjnych ofert innym użytkownikom Witryny Skype lub Oprogramowania odnośnie ich Materiałów użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie będzie omijać ani wyłączać funkcji Witryny Skype lub Oprogramowania związanych z bezpieczeństwem oraz funkcji, które uniemożliwiają korzystanie z jakichkolwiek treści w Witrynie Skype lub Oprogramowaniu albo ograniczają możliwość korzystania z takich treści, ani też nie będzie w inny sposób ingerować w te funkcje.

6.5 Informacje od użytkownika: Firma Skype może czasami prosić użytkownika o podanie informacji w celu umożliwienia dostarczenia Oprogramowania lub Produktów do użytkownika. Użytkownik musi sprawdzić, czy takie informacje są kompletne, aktualne i ścisłe.

6.6 Zakaz odsprzedaży. Oprogramowanie i Produkty są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku. Użytkownikowi nie wolno odsprzedawać Oprogramowania ani Produktów osobom trzecim, ani też ich komercjalizować.

6.7 Ograniczenia eksportowe: Oprogramowanie może podlegać międzynarodowym przepisom dotyczącym eksportu oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych mających zastosowanie do Oprogramowania, wszelkich ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, zastosowań i miejsc docelowych nałożonych przez władze krajowe lub podobne organy, a także ograniczeń nałożonych na kraje objęte embargiem. Oprogramowanie do komunikacji internetowej podlega w Stanach Zjednoczonych amerykańskim przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, EAR) i jest według nich sklasyfikowane pod numerem ECCN 5D992, a ponadto jest sklasyfikowane pod numerem identyfikacyjnym produktów szyfrujących (Encryption Registration Number, ERN) R100351. W związku z tym nie może być ono eksportowane, reeksportowane ani pobierane do żadnych krajów podlegających kontroli ze względu na walkę z terroryzmem na mocy przepisów EAR, w tym do Iranu, Korei Północnej, Syrii, Sudanu oraz na Kubę. Ponadto Oprogramowanie do komunikacji internetowej nie może być eksportowane ani reeksportowane ze Stanów Zjednoczonych przez osoby lub podmioty podlegające sankcjom amerykańskim, ani też pobierane przez takie osoby lub podmioty bez względu na lokalizację. Patrz www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm oraz EAR Part 736. Firma Skype udostępnia użytkownikowi Oprogramowanie do pobrania wyłącznie wtedy, gdy użytkownik potwierdzi, że nie jest taką osobą lub podmiotem i że pobranie nie będzie w inny sposób naruszać amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu oraz sankcji.

7. PRAWA WŁASNOŚCI

7.1 Oprogramowanie, Produkty i Witryny Skype zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione prawami własności intelektualnej i traktatami.

7.2 Treści i kompilacje treści zamieszczone w Witrynach Skype (z wyjątkiem Materiałów użytkownika), takie jak dźwięki, tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe materiały do pobrania i oprogramowanie, stanowią własność firmy Skype, jej partnerów afiliacyjnych lub licencjodawców i są chronione amerykańskim oraz międzynarodowym prawem autorskim. Takie treści chronione prawem autorskim nie mogą być powielane bez wyraźnej zgody firmy Skype. Użytkownik może pobierać te Materiały użytkowników zamieszczone w witrynie www.qik.com, przy których wyświetlane jest łącze „pobierz” lub inne podobne łącze, a także korzystać z nich do własnych, niekomercyjnych celów. Firma Skype zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Witrynach Skype.

7.3 Firma Skype i/lub jej licencjodawcy zachowują wyłączne prawo własności do Oprogramowania, Produktów i Witryn Skype oraz wszelkiej własności intelektualnej w nich zawartej (na całym świecie, niezależnie od tego, czy zostało to zarejestrowane). Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrażać prawom własności intelektualnej firmy Skype odnoszącym się do Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype, ograniczać takie prawa lub ingerować w nie.

7.4 „Skype”, pokrewne znaki towarowe i logo oraz symbol „S” są znakami towarowymi firmy Skype. Firma Skype zarejestrowała swoje znaki towarowe lub złożyła wnioski o ich rejestrację w wielu krajach na całym świecie. Znaki towarowe i szata graficzna, do których prawa należą do firmy Skype, nie mogą być używane w powiązaniu z żadnymi produktami lub usługami innych firm w sposób, który może dezorientować klientów albo dyskredytować lub kompromitować firmę Skype. Wszelkie pozostałe znaki towarowe występujące w Witrynie i nienależące do firmy Skype ani jakiejkolwiek powiązanej z nią firmy stanowią własność ich prawowitych właścicieli. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania ani używania i nie może rejestrować ani używać nazw handlowych, znaków towarowych, logo, nazw domen ani żadnych innych nazw lub znaków zawierających elementy stanowiące własność intelektualną firmy Skype (w całości lub w części) lub łudząco do nich podobnych. Należy zapoznać się również ze Wskazówkami dotyczącymi korzystania ze znaków towarowych firmy Skype, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania ze znaków towarowych należących do firmy Skype.

8. OPŁATY

8.1 Połączenia z telefonami i numerami typu Premium realizowane przy użyciu środków na koncie Skype:

(i) Połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi: Opłaty należne za połączenia z telefonami (nieobjęte abonamentem) składają się z opłaty za ustanowienie połączenia (pobieranej jednokrotnie przy każdym połączeniu) oraz opłaty minutowej za czas rozmowy, zgodnie ze stawkami zamieszczonymi pod adresem www.skype.com/go/allrates. Wszelkie połączenia będą zrywane po 4 godzinach. W celu kontynuowania rozmowy trzeba będzie ponownie wybrać numer, a wówczas zostanie naliczona dodatkowa opłata za nawiązanie połączenia.

(ii) Numery typu Premium: Opłaty należne za połączenia z numerami typu Premium są naliczane według stawek minutowych zamieszczonych pod adresem www.skype.com/go/rates-premium. Nie ma opłat za ustanowienie połączenia.

(iii) Firma Skype może zmienić stawki na połączenia z telefonami i numerami typu Premium w dowolnej chwili i bez powiadomienia użytkownika, zamieszczając zmienione stawki pod adresem www.skype.com/go/allrates. Nowe stawki będą dotyczyć kolejnych zakupów dokonywanych już po opublikowaniu tych stawek. Przed nawiązaniem połączenia powinno się sprawdzić aktualne stawki. Jeśli użytkownik nie akceptuje nowych stawek, nie powinien wykonywać połączenia.

(iv) Czas trwania połączenia jest określany w jednostkach minutowych. Niepełne minuty będą zaokrąglane w górę do pełnych minut. Opłata za ustanowienie połączenia, jeżeli ma zastosowanie, naliczana jest w momencie rozpoczęcia rozmowy. Po zakończeniu połączenia ułamkowe części centa w naliczonej wartości opłaty będą zaokrąglane w górę do pełnego centa, np. łączny koszt połączenia w wysokości 0,034 € zostanie zaokrąglony w górę do wartości 0,04 €. Opłaty należne za połączenie są automatycznie pobierane podczas rozmowy z salda środków na Koncie użytkownika.

8.2 Opłaty za inne Produkty płatne: Opłaty za inne Produkty płatne będą potwierdzane, zanim użytkownik dokończy zakup produktu od firmy Skype. Firma Skype może zmienić opłaty należne z tytułu zakupu takich Produktów w dowolnej chwili i bez powiadamiania użytkownika. Decyzję w sprawie akceptacji nowych opłat użytkownik może podjąć przed dokonaniem kolejnego zakupu stosownego Produktu. Nowe opłaty będą dotyczyć kolejnych zakupów dokonywanych już po opublikowaniu tych opłat.

8.3 Oferty promocyjne: Firma Skype może co pewien czas oferować za darmo Produkty płatne na okres próbny. Firma Skype zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika opłatą za takie Produkty (po normalnej stawce), jeśli firma Skype ustali (według własnego, uzasadnionego uznania), że użytkownik nadużywa regulaminu oferty, np. jeśli korzysta z jakichkolwiek usług lub urządzeń, takich jak serwery proxy lub anonimowy adres IP, które uniemożliwiają zlokalizowanie go.

8.4 Podatek: Firma Skype może pobierać podatek VAT lub inne podatki pośrednie według odpowiednich stawek (zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi) w chwili zakupu doładowania konta Skype. Jeśli użytkownik mieszka w Unii Europejskiej i kupuje oraz użytkuje Produkty na terenie Unii Europejskiej, naliczany jest podatek VAT w wysokości 15% obowiązujący w Luksemburgu. Jeśli użytkownik mieszka w Szwajcarii, naliczany jest podatek VAT w wysokości 8% obowiązujący w Szwajcarii. W niektórych krajach mogą być naliczane inne lokalne podatki. W zależności od kraju zakupu nabywane kupony lub karty pre-paid mogą być obłożone podatkiem VAT w wysokości 15% obowiązującym w Luksemburgu, lokalnym podatkiem VAT lub innymi podatkami potrącanymi z wartości kuponów lub kart pre-paid w chwili ich realizacji. Użytkownik w wyraźny sposób zrzeka się wszelkich praw do zwrotu podatku VAT przez firmę Skype w przypadku, gdy kwota podatku VAT przypadająca ostatecznie do zapłaty przez firmę Skype na rzecz organów podatkowych jest z jakiegokolwiek powodu niższa od kwoty podatku VAT pobranej od użytkownika w chwili zakupu. Wyświetlane saldo konta Skype przedstawia stan już po potrąceniu wszelkich takich podatków. W wymienionych poniżej terytoriach Unii Europejskiej nie stosuje się podatku VAT UE zgodnie z dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2006/112/WE (z późn. zm.) w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Witryna Skype nie zapewnia użytkownikom przebywającym w obrębie takich terytoriów możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT i dlatego nie oferujemy Produktów na obszarze następujących terytoriów: Autonomiczna Republika Góry Athos, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Wyspy Normandzkie, Wyspa Helgoland, Büsingen am Hochrhein, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia oraz włoskie wody jeziora Lugano.

8.5 Opłaty pobierane przez osoby trzecie: W przypadku używania Oprogramowania w sieciach komórkowych wykorzystywany jest limit dostępny w ramach abonamentu na przesyłanie danych wykupionego u operatora sieci komórkowej. Korzystanie z Oprogramowania za granicą może wiązać się ze znacznie wyższymi kosztami niż w przypadku normalnego użytkowania. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskiwanie odpowiednich informacji i pokrywanie opłat roamingowych oraz innych opłat mających zastosowanie, które są naliczane przez operatora sieci komórkowej.

9. PŁATNOŚCI

9.1 Środki na koncie Skype. Za niektóre Produkty płatne użytkownik może płacić ze środków na koncie Skype. Za doładowanie konta Skype można płacić przy użyciu dowolnej metody płatności udostępnianej użytkownikowi przez firmę Skype. Doładowania są przekształcane w środki na Koncie użytkownika w chwili ich zakupu (lub w chwili realizacji kuponu, jeśli korzysta się z kuponu na doładowanie konta Skype).

9.2 Nieaktywne środki na koncie Skype. Jeśli użytkownik nie korzysta ze środków na koncie Skype (dotyczy to również środków przydzielonych użytkownikowi przez administratora Skype Managera) przez okres 180 dni, staną się one nieaktywne. Użytkownik może ponownie uaktywnić środki na koncie Skype poprzez kliknięcie łącza uaktywniającego na stronie Moje konto pod adresem https://secure.skype.com/account/credit-reactivate.. Środki ponownie uaktywnione na koncie Skype nie podlegają refundacji. Jeśli użytkownik przebywa w Japonii i zakupi doładowanie konta Skype przez Witrynę Skype, niniejszy punkt nie ma zastosowania. W takim przypadku ważność środków na koncie Skype wygasa 6 miesięcy od daty zakupu doładowania. Użytkownik nie może korzystać ze środków na koncie Skype w dniu wygaśnięcia ich ważności ani później.

9.3 Inne metody płatności. Firma Skype nie gwarantuje, że użytkownik będzie mógł użyć środków na koncie Skype do zakupu każdego Produktu. W przypadku, gdy nie można zapłacić za Produkt ze środków na koncie Skype, firma Skype udostępni użytkownikowi inne metody płatności. Firma Skype zastrzega sobie prawo do usuwania i zmieniania dostępnych metod płatności według własnego uznania.

9.4 Płatności cykliczne. Jeśli użytkownik zdecyduje się płacić za Produkty, korzystając z abonamentu (płatność co miesiąc, co trzy miesiące lub co rok — w zależności od wybranej opcji), użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że są to płatności cykliczne, które muszą być dokonywane na rzecz firmy Skype przy użyciu metody płatności wybranej przez użytkownika oraz w wybranych przez niego regularnych odstępach czasu do chwili zakończenia abonamentu na Produkt przez użytkownika lub firmę Skype.

9.5 Automatyczne doładowanie konta.

(a) Funkcja automatycznego doładowania konta zostanie automatycznie włączona przy zakupie doładowania konta Skype, chyba że użytkownik usunie zaznaczenie stosownego pola wyboru. Konto Skype będzie doładowywane taką samą kwotą i przy użyciu takiej samej metody płatności, jak przy pierwszym włączeniu funkcji automatycznego doładowania, o ile użytkownik nie zmieni później kwoty w ustawieniach Konta użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik zakupił doładowanie konta Skype za kwotę 10 EUR przy użyciu karty kredytowej, to kwota pobierana z karty kredytowej użytkownika przy automatycznym doładowaniu będzie wynosić również 10 EUR. W przyszłości taka sama kwota będzie pobierana z karty kredytowej użytkownika za każdym razem, gdy saldo konta Skype spadnie poniżej progu, który firma Skype ustala co pewien czas. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z funkcji automatycznego doładowania konta, należy usunąć zaznaczenie stosownego pola wyboru.

(b) Jeśli użytkownik wykupił abonament przy użyciu metody płatności innej niż karta kredytowa lub serwis PayPal albo Moneybookers (Skrill) i włączył funkcję automatycznego doładowania konta, jego konto Skype będzie doładowywane kwotą potrzebną do pokrycia następnej płatności cyklicznej z tytułu abonamentu.

(c) Użytkownik może wyłączyć funkcję automatycznego doładowania konta w każdej chwili, przechodząc do swojego Konta użytkownika.

10. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW

10.1 W przypadku nabycia Produktów płatnych bezpośrednio od firmy Skype użytkownik ma prawo zrezygnować z zakupu w ciągu piętnastu (15) dni („Okres rezygnacji z zakupu”), o ile nie korzystał w żaden sposób z tych Produktów płatnych (w takiej sytuacji Okres rezygnacji z zakupu wygaśnie i nie będzie można zrezygnować z zakupu ani żądać zwrotu kosztów).

10.2 Po upływie Okresu rezygnacji z zakupu zwrotowi kosztów podlegają jedynie abonamenty pod warunkiem, że z nich nie korzystano ani nie wygasły.

10.3 Wydawanie środków zgromadzonych na koncie Skype, przydzielenie numerów Skype oraz korzystanie z jakiegokolwiek aspektu abonamentu stanowi „korzystanie” z Produktu płatnego. Użytkownik jednoznacznie przyjmuje do wiadomości, że numery Skype mogą zostać przydzielone przed końcem Okresu rezygnacji z zakupu.

10.4 Okresowi rezygnacji z zakupu oraz zwrotowi kosztów nie podlegają: (i) Produkty płatne zakupione za pośrednictwem partnera firmy Skype (w takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z partnerem firmy Skype, który według własnego uznania podejmie decyzję odnośnie zwrotu kosztów); (ii) Produkty płatne, które nie zostały zakupione bezpośrednio od firmy Skype przez Internet (np. kupony lub karty pre-paid); (iii) Produkty płatne, za które zapłacono gotówką przy użyciu metod płatności oferowanych przez osoby trzecie (takich jak elektroniczny portfel do płatności gotówkowych); (iv) Produkty płatne opłacane i przydzielane do konta Skype użytkownika przez administratora Skype Managera. Okresowi rezygnacji z zakupu oraz zwrotowi kosztów nie podlega również członkostwo w Strefie Skype Developer.

10.5 Jeśli użytkownik uważa, że firma Skype niewłaściwie rozliczyła należności, musi skontaktować się z firmą Skype w ciągu 90 dni od chwili błędnego naliczenia należności. Po upływie 90 dni zwrot kosztów z tego tytułu nie będzie przyznawany.

10.6 Firma Skype zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania zwrotu kosztów, jeśli ma podstawy sądzić, że: (a) użytkownik próbuje w sposób nieuczciwy wykorzystać zasady zwrotu kosztów, np. poprzez składanie powtarzających się żądań zwrotu kosztów w odniesieniu do tego samego Produktu; (b) użytkownik narusza niniejszy Regulamin; lub (c) użytkownik korzysta z Produktów lub Oprogramowania w sposób nieuprawniony lub osoba trzecia korzysta z jego Konta użytkownika w sposób nieuprawniony.

10.7 Niniejsze zasady zwrotu kosztów nie mają wpływu na prawa użytkownika gwarantowane ustawowo.

11. ZAKOŃCZENIE STOSUNKU WIĄŻĄCEGO UŻYTKOWNIKA I FIRMĘ SKYPE

11.1 Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go z firmą Skype, bez konieczności zwracania się do sądu. W tym celu musi zażądać likwidacji swojego Konta użytkownika, zaprzestać użytkowania Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype oraz anulować wszelkie zlecenia płatności cyklicznych.

11.2 Firma Skype może w dowolnej chwili, bez konieczności zwracania się do sądu, zakończyć stosunek wiążący ją z użytkownikiem albo odebrać lub zawiesić możliwość korzystania przez użytkownika z Oprogramowania, Kont użytkownika, Produktów lub Witryn Skype w następujących przypadkach:

(a) użytkownik narusza niniejszy Regulamin;

(b) firma Skype ma podstawy podejrzewać, że użytkownik korzysta z Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype w celu naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich;

(c) firma Skype ma podstawy podejrzewać, że użytkownik podejmuje próby nieuczciwego wykorzystania lub nadużycia zasad zwrotu kosztów lub innych obowiązujących zasad firmy Skype;

(d) firma Skype ma podstawy podejrzewać, że użytkownik korzysta z Produktów, Oprogramowania i/lub Witryn Skype w sposób nieuprawniony lub osoba trzecia korzysta z jego Konta użytkownika w sposób nieuprawniony;

(e) użytkownik zakupił doładowanie konta Skype u nieautoryzowanego dystrybutora;

(f) firma Skype zdecyduje się zakończyć oferowanie konkretnego Produktu (skutki odnoszą się wyłącznie do tego konkretnego Produktu) — w takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem;

(g) jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w prawie/przepisach dokonane przez należycie umocowanie władze lub organy regulacyjne albo jeśli zażąda tego jakikolwiek partner firmy Skype — ze skutkiem natychmiastowym;

(h) firma Skype zdecyduje się zakończyć oferowanie Oprogramowania wszystkim użytkownikom podlegającym tej samej jurysdykcji, co użytkownik — w takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony z trzydziestodniowym (30-dniowym) wyprzedzeniem.

11.3Zakończenie przez firmę Skype stosunku wiążącego ją z użytkownikiem następuje poprzez uniemożliwienie użytkownikowi dostępu do jego Konta użytkownika oraz do Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype (w zależności od tego, co ma zastosowanie). Firma Skype zastrzega sobie prawo do zlikwidowania Kont użytkownika, które są nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden (1) rok.

11.4 Następstwa zakończenia stosunku wiążącego użytkownika i firmę Skype: Po zakończenie stosunku wiążącego użytkownika z firmą Skype: (a) wszystkie licencje i prawa do używania Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype natychmiast wygasną; (b) użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania wszelkich form użytkowania Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype; oraz (c) użytkownik natychmiast usunie Oprogramowanie ze wszystkich dysków twardych, sieci i innych nośników oraz zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania znajdujące się w posiadaniu użytkownika lub będące pod jego kontrolą.

12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

12.1 Dla celów niniejszego punktu 12 termin „"Skype"” obejmuje także spółki zależne firmy Skype oraz afiliowane podmioty prawne, a także wszystkich ich dyrektorów, kierowników, agentów, licencjodawców i pracowników.

12.2 Wyłączenie gwarancji: W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO: OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I WITRYNY SKYPE SĄ UDOSTĘPNIANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, A UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NICH NA WŁASNE RYZYKO I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI; FIRMA SKYPE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, A PONADTO W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I RĘKOJMI W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I/LUB WITRYN SKYPE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI JAKOŚCI, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA, NIENARUSZANIA PRAWA, WARTOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO FIRMA SKYPE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I/LUB WITRYNY SKYPE BĘDĄ ZAWSZE DOSTĘPNE, KOMPLETNE, BĘDĄ DZIAŁAŁY W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY, DOKŁADNY, WOLNY OD BŁĘDÓW ORAZ BEZ UTRATY PAKIETÓW DANYCH. FIRMA SKYPE NIE GWARANTUJE TEŻ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM, TRANSMISJI DANYCH PRZEZ INTERNET ANI JAKOŚCI POŁĄCZEŃ REALIZOWANYCH PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA.

12.3 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Skype z tytułu: (a) śmierci lub obrażeń ciała, (b) strat wynikających z winy umyślnej firmy Skype lub rażącego zaniedbania z jej strony, (c) oszustwa lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd, a także (d) odpowiedzialności z każdego innego tytułu, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

12.4 Wyłączenie odpowiedzialności: UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE FIRMA SKYPE NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA) ANI TEŻ JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA SKYPE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD BĄDŹ STRAT, ZWIĄZANEJ Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYN SKYPE, OPROGRAMOWANIA DO KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ LUB INNEGO OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO BEZPŁATNIE ALBO WYNIKAJĄCEJ Z TAKIEGO KORZYSTANIA. JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI PRAWEM/ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO WSZELKICH PROBLEMÓW I NIEZADOWALAJĄCEGO DZIAŁANIA TAKIEGO OPROGRAMOWANIA I/LUB WITRYN SKYPE JEST NATYCHMIASTOWE ODINSTALOWANIE TAKIEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ ZAPRZESTANIE UŻYWANIA TAKIEGO OPROGRAMOWANIA I/LUB WITRYN SKYPE.

12.5 Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem powyższych punktów 12.3 i 12.4 firma Skype nie ponosi względem użytkownika odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) ani też jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy firma Skype została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód bądź strat, z tytułu:

(a) jakichkolwiek szkód pośrednich, szczególnych, przypadkowych lub wynikowych;

(b) jakiejkolwiek utraty przychodów, możliwości prowadzenia działalności, rzeczywistych lub przewidywanych zysków, szans biznesowych, dobrego imienia lub reputacji (bezpośredniej lub pośredniej);

(c) jakiegokolwiek uszkodzenia danych (bezpośredniego lub pośredniego);

(d) jakichkolwiek roszczeń, szkód lub strat (bezpośrednich lub pośrednich) wynikających z następujących powodów lub związanych z nimi:

(i) brak możliwości korzystania przez użytkownika z Oprogramowania w celu nawiązywania połączeń z numerami telefonów alarmowych;

(ii) niezapewnienie sobie przez użytkownika alternatywnych rozwiązań telekomunikacyjnych do nawiązywania połączeń z numerami telefonów alarmowych zgodnie z punktem 5.5 powyżej;

(iii) ograniczenia usług wymienione w punkcie 5.6;

(iv) nieprzekazanie przez użytkownika operatorowi telefonu alarmowego dokładnych informacji o fizycznej lokalizacji;

(v) postępowanie operatorów telefonów alarmowych reprezentujących osoby trzecie oraz personelu centrów obsługi telefonicznej, z którymi może połączyć się użytkownik.

(e) jakichkolwiek roszczeń, szkód lub strat (bezpośrednich lub pośrednich) wynikających z następujących elementów lub związanych z nimi:

(i) jakiekolwiek produkty lub usługi dostarczane przez osoby trzecie zgodnie z ich regulaminami świadczenia usług, w tym między innymi Skype WiFi;

(ii) jakiekolwiek Technologie osób trzecich;

(iii) jakiekolwiek witryny osób trzecich.

12.6 Z zastrzeżeniem punktów od 12.3 do 12.5 zamieszczonych powyżej całkowita odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa (w tym z tytułu zaniedbania) firmy Skype wobec użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu lub pozostająca w związku z nim NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKTY W OKRESIE 12 MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZDARZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ DANEGO ROSZCZENIA, PRZY CZYM W ŻADNYM PRZYPADKU KWOTA TA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PIĘCIU TYSIĘCY EURO.

12.7 Jeśli jakakolwiek osoba trzecia wniesie przeciw firmie Skype roszczenie, które wynika z (i) naruszenia niniejszego Regulaminu przez użytkownika, (ii) naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów przez użytkownika, (iii) naruszenia praw osób trzecich (w tym praw własności intelektualnej) przez użytkownika, (iv) Materiałów użytkownika zamieszczonych przez użytkownika, (v) zgłoszenia złożonego przez użytkownika w związku z Materiałami użytkownika zamieszczonymi przez inne osoby, albo roszczenie, które pozostaje w związku z wymienionymi pozycjami, użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę Skype przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami i kosztami (łącznie z pokryciem uzasadnionych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego) związanymi z takimi roszczeniami.

13. WITRYNY INTERNETOWE, PRODUKTY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

13.1 Osoby trzecie mogą oferować za pośrednictwem Oprogramowania i/lub Witryn Skype produkty lub usługi, w tym gry, programy, obrazy, dzwonki lub awatary. Wprawdzie firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty i usługi, ale jeśli użytkownik napotka jakiekolwiek problemy związane z pobieraniem, użytkowaniem bądź instalowaniem takich produktów lub usług albo płaceniem za nie, firma Skype dołoży ekonomicznie uzasadnionych starań w celu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemów. Produkty lub usługi osób trzecich mogą podlegać regulaminowi użytkowania oraz zasadom ochrony danych osobowych obowiązującym u ich dostawcy, które mogą wymagać akceptacji przy pobieraniu lub instalacji. Użytkownik powinien zapoznać się z takim regulaminem przed dokonaniem zakupu lub rozpoczęciem użytkowania jakichkolwiek produktów lub usług osób trzecich, a firma Skype nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaniedbaniem tej czynności przez użytkownika.

13.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie informacje o produktach i usługach osób trzecich oraz ich cenach prezentowane w Witrynach Skype są przekazywane firmie Skype przez stosownego dostawcę („Dostawca”). Dostawca może w dowolnym czasie zmienić ceny lub zakończyć udostępnianie swoich produktów lub usług. Firma Skype nie jest zaangażowana w żadne transakcje pomiędzy użytkownikiem a jakimkolwiek Dostawcą, którego produkty i/lub usługi są prezentowane w Witrynach Skype. Firma Skype nie sprawuje kontroli, nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w zakresie: (i) cen, jakości, działania, dostępności ani warunków zakupu produktów lub usług oferowanych przez Dostawcę; (ii) jakichkolwiek transakcji płatniczych, dostaw, zwrotów ani działań posprzedażnych związanych z produktami lub usługami zakupionymi w witrynach internetowych Dostawców; (iii) dostępności witryn internetowych Dostawców; (iv) kompletności, prawdziwości ani dokładności jakichkolwiek materiałów reklamowych i innych dostępnych w witrynach internetowych Dostawców bądź za ich pośrednictwem ani też jakichkolwiek zestawień takich produktów i usług oraz innych informacji na ich temat prezentowanych w Witrynach Skype; (v) łącz do witryn Dostawców zamieszczonych w Witrynach Skype. Wszelkie pytania, reklamacje lub roszczenia dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez Dostawców należy kierować do stosownego Dostawcy.

13.3 Oprogramowanie i Witryny Skype mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Firma Skype nie odpowiada za takie witryny osób trzecich ani za ich dostępność, a ponadto nie popiera żadnych treści lub materiałów tam udostępnianych. Korzystanie przez użytkownika z takich witryn osób trzecich podlega regulaminowi zamieszczonemu w danej witrynie.

14. REGULAMINY DODATKOWE

14.1 Etykieta Skype'a przedstawia wytyczne dotyczące sposobu korzystania ze Skype'a oraz właściwego traktowania innych członków społeczności Skype'a. Należy dokładnie zapoznać się z tymi wytycznymi, ponieważ stanowią one część niniejszego Regulaminu.

14.2 Jeśli użytkownik chce korzystać z Oprogramowania do komunikacji internetowej w związku z jakąkolwiek transmisją, musi przestrzegać Regulaminu świadczenia usług transmisji, który jest dostępny pod adresem http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Zestawy SDK i interfejsy API. Zestawy SDK (Software Development Kits) dostarczane poprzez Strefę Skype Developer w Witrynie Skype (w tym także zestaw SkypeKit) oraz wszelkie interfejsy programowania aplikacji (API) ujawnione lub udostępnione przez firmę Skype podlegają własnym postanowieniom licencyjnym, które regulują sposób korzystania z takiego oprogramowania. Korzystając z jakiegokolwiek takiego zestawu SDK lub interfejsu API (odpowiednio do przypadku), użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią stosownych postanowień licencyjnych, dostępnych w witrynie http://developer.skype.com/. oraz że będzie ich przestrzegał.

14.4 Informacja firmy Qik na temat wolnego i otwartego oprogramowania jest włączona do niniejszego Regulaminu poprzez odwołanie.

15. INFORMACJE POUFNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Firma Skype respektuje prawa użytkownika do zachowania poufnego charakteru jego danych osobowych. Firma Skype będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika, dane o przeprowadzonych połączeniach oraz przekazywane treści zgodnie z jej Zasadami ochrony danych osobowych zamieszczonymi pod adresem: http://www.skype.com/go/privacy.

16. INFORMACJE TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW RZĄDOWYCH

Oprogramowanie i Dokumentacja to odpowiednio „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentacja do komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z definicją tych terminów zastosowaną w sekcji 12.212 federalnego prawa zamówień rządowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Federal Acquisition Regulations). Jakiekolwiek użycie, powielenie lub ujawnienie Oprogramowania lub Dokumentacji przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu podlega ograniczeniom określonym w niniejszym Regulaminie.

17. KONTAKTOWANIE SIĘ Z FIRMĄ SKYPE

17.1 Aby skontaktować się z firmą Skype w sprawach związanych z Oprogramowaniem Skype lub Produktami marki „Skype”, należy wysłać prośbę o pomoc za pośrednictwem witryny support.skype.com.

17.2 Aby skontaktować się z firmą Skype w sprawach związanych z Oprogramowaniem Qik lub Produktami marki „Qik”, należy wysłać prośbę o pomoc za pośrednictwem witryny support.qik.com.

17.3 W przypadku kontaktowania się z firmą Skype w sposób inny niż przewidziany w punkcie 17.1 lub 17.2 zgłoszenie użytkownika może nie zostać uwzględnione.

18. POSTANOWIENIA RÓŻNE

18.1 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji elektronicznej do zawierania umów, składania zamówień i tworzenia innej dokumentacji, a także na dostarczanie drogą elektroniczną zawiadomień, obowiązujących zasad i ich zmian oraz wykazów transakcji przeprowadzonych z firmą Skype.

18.2 Dla wygody użytkownika firma Skype może udostępniać tłumaczenie angielskiej wersji językowej niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją językową niniejszego Regulaminu a wersją w innym języku stosunki wiążące użytkownika z firmą Skype są regulowane przez angielską wersję językową.

18.3 Niniejszy Regulamin stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i firmą Skype w odniesieniu do użytkowania Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype i zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia między użytkownikiem i firmą Skype w odniesieniu do Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype.

18.4 Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracyjny za sprzeczne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie (lub jego część) zostanie usunięte z niniejszego Regulaminu bez wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałej części Regulaminu. Punkt 20.3(i) mówi o tym, co stanie się w przypadku, gdy część postanowień punktu 20.3 (arbitraż oraz zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym) okaże się być niezgodna z prawem, nieważna lub niemożliwa do wykonania. Punkt 20.3(i) ma pierwszeństwo nad punktem 20.3, jeśli występują między nimi niezgodności.

18.5 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu przez firmę Skype jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego przez niniejszy Regulamin lub przez przepisy prawa nie będzie stanowiło odstąpienia od wykonywania takiego prawa lub środka prawnego przysługującego firmie Skype. Jeśli firma Skype odstąpi od wykonywania praw przysługujących jej z tytułu naruszenia niniejszego Regulaminu, nie będzie to równoznaczne z odstąpieniem od wykonywania przysługujących jej praw w przypadku kolejnego naruszenia niniejszego Regulaminu.

18.6 Użytkownikowi nie wolno dokonywać cesji niniejszego Regulaminu ani żadnych wynikających z niego praw i obowiązków. Firma Skype może dokonać cesji niniejszego Regulaminu bądź jakichkolwiek wynikających z niego praw lub obowiązków na dowolną osobę trzecią bez wcześniejszego powiadomienia.

18.7 Niniejszy punkt 18 wraz z punktami 4.2, 12 i 20.3 oraz wszelkimi innymi postanowieniami, które określono jako zachowujące moc w przypadku wypowiedzenia lub w sposób wyraźny przewidziano jako takie, zachowają moc po wypowiedzeniu niniejszego Regulaminu.

18.8 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli firma Skype nie będzie zdolna do udostępniania Oprogramowania, Produktów i/lub Witryn Skype wskutek działania siły wyższej, nie będzie to oznaczać naruszenia przez firmę Skype jakichkolwiek jej zobowiązań wobec użytkownika wynikających z niniejszego Regulaminu. Działanie siły wyższej oznacza wszelkie okoliczności będące poza kontrolą firmy Skype.

18.9 Niniejszy Regulamin (z wyłączeniem punktu 20.3) jest regulowany i interpretowany zgodnie z prawem Luksemburga oraz podlega jurysdykcji sądów dystryktu Luksemburg. Punkt 20.3 jest regulowany zgodnie z amerykańską ustawą federalną o postępowaniu arbitrażowym (United States Federal Arbitration Act).

18.10 Uwaga dotycząca technologii AVC/H.264: Jeżeli Oprogramowanie jest używane do prowadzenia rozmów wideo (i) między komputerem osobistym a urządzeniem, które nie jest komputerem osobistym, lub (ii) między urządzeniami, które nie są komputerami osobistymi, istnieje możliwość użycia kodera-dekodera AVC/H.264 w celu ułatwienia łączności wideo. W takim przypadku obowiązuje następująca uwaga prawna: ZGODNIE Z LICENCJĄ NA PAKIET PATENTÓW AVC FUNKCJA WIDEO AVC W TYM PRODUKCIE JEST LICENCJONOWANA NA UŻYTEK OSOBISTY I NIEKOMERCYJNY KLIENTA W CELU (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („WIDEO AVC”) I/LUB (ii) DEKODOWANIA WIDEO AVC ZAKODOWANEGO PRZEZ KLIENTA W RAMACH OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI I/LUB UZYSKANEGO OD DOSTAWCY WIDEO, KTÓREMU UDZIELONO LICENCJI NA DOSTARCZANIE WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM www.mpegla.com.

19. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KONKRETNYCH PRODUKTÓW

19.1 Numery Skype (znane wcześniej jako „numery internetowe”) i numery Skype To Go

(a) Dostępność i korzystanie. Jeśli firma Skype udostępni użytkownikowi numer Skype lub numer Skype To Go, użytkownik zgadza się, że:

(i) nie jest właścicielem tego numeru ani nie ma prawa do zachowania go na zawsze;

(ii) udostępniony mu numer podlega obowiązującym zasadom numeracji oraz praktykom regulacyjnym;

(iii) będzie na bieżąco przestrzegać wszelkich wymagań dotyczących przydzielania numerów, o których istnieniu został poinformowany przez firmę Skype, oraz wszelkich mających uzasadnienie instrukcji w zakresie korzystania z numerów i Produktów, jakie mogą być mu udzielane przez firmę Skype bądź jej partnerów;

(iv) nie może przenieść ani próbować przenieść swojego numeru na żadną osobę trzecią. W szczególności użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich wymagań dotyczących miejsca zamieszkania i/lub pobytu; oraz

(v) na żądanie firmy Skype przekaże jej ścisłe, kompletne i aktualne informacje oraz będzie informował ją o zmianach w takich informacjach. Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmieniania regulaminów odnoszących się do numerów Skype i numerów Skype To Go, w tym między innymi do nakładania lub zmieniania wszelkich wymogów dotyczących miejsca zamieszkania i/lub żądania dostarczenia dodatkowych informacji o użytkowniku jako warunku dalszego udostępniania takich numerów. W niektórych krajach numer może być udostępniany użytkownikowi nie przez firmę Skype, ale przez jej partnera, z którym może być konieczne zawarcie odrębnej umowy.

(b) Inne zmiany dotyczące numerów. Jeśli firma Skype zdecyduje się odebrać lub zmienić numer udostępniony użytkownikowi, firma Skype dołoży ekonomicznie uzasadnionych starań, aby wysłać do użytkownika powiadomienie pocztą elektroniczną z podaniem daty wejścia w życie danej zmiany oraz, o ile jest to możliwe, nowego numeru. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje nowego numeru, przysługuje mu prawo likwidacji swojego numeru.

19.2 Konto użytkownika w Skype Managerze

(a) Użytkownik nie może jednocześnie należeć do więcej niż jednego Skype Managera.

(b) Wszelkie numery Skype zakupione przed dniem 21 lipca 2009 i przydzielone użytkownikowi przez administratora Skype Managera zostaną odebrane przez administratora, jeśli użytkownik z jakiegokolwiek powodu opuści Skype Managera. Prawo do korzystania z numeru oraz możliwość anulowania takiego prawa według własnego uznania spoczywa na administratorze Skype Managera, a nie na użytkowniku.

(c) Dane osobowe i dane o połączeniach — członkowie. Użytkownik będący członkiem Skype Managera przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że administrator Skype Managera może za zgodą użytkownika przeglądać szczegółowe informacje dotyczące aktywności na Koncie użytkownika należącym do użytkownika, łącznie z godziną, datą, czasem trwania i numerem docelowym nawiązywanych połączeń i wysłanych wiadomości SMS, jak również szczegółowe informacje dotyczące zakupów i pobranych plików. Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć zgodę, zmieniając ustawienia na swoim Koncie użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli udostępni swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub stanowisko, w celu zamieszczenia ich w katalogu Skype Managera, dane te mogą być przeglądane przez innych członków tego Skype Managera.

19.3 Abonamenty

(a) Zasady właściwego użytkowania. W Skypie chcemy, aby wszyscy nasi klienci mieli najlepsze plany taryfowe, nazywane „abonamentami”, za jak najniższą cenę. Zasady właściwego użytkowania mają na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom abonamentów ze strony pewnej niewielkiej liczby użytkowników.

Zgodnie z zasadami właściwego użytkowania abonamenty bez ograniczeń udostępniane przez Skype'a umożliwiają nielimitowane połączenia z telefonami stacjonarnymi w krajach objętych danym abonamentem (z wyjątkiem numerów specjalnych, typu Premium, usługowych i nieprzypisanych do danego regionu geograficznego). Jeśli zostanie to określone podczas zakupu, abonament może też obejmować nielimitowane połączenia z telefonami komórkowymi. Wszelkie połączenia będą zrywane po 2 godzinach. W celu kontynuowania rozmowy trzeba będzie ponownie wybrać numer.

Zgodnie z Regulaminem użytkowania Skype'a oraz zasadami właściwego użytkowania abonamenty Skype'a są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego, czyli do komunikacji osobistej lub biznesowej („Dozwolone użytkowanie”). Oto niewyczerpujący wykaz praktyk, które nie są uznawane za Dozwolone użytkowanie:

(i) korzystanie z abonamentów na potrzeby telemarketingu lub centrum telefonicznego;

(ii) odsprzedawanie minut dostępnych w ramach abonamentów;

(iii) współużytkowanie abonamentów przez wielu użytkowników — za pośrednictwem centrali telefonicznej, centrum telefonicznego, komputera bądź jakichkolwiek innych środków;

(iv) nawiązywanie połączeń telefonicznych (indywidualnie, sekwencyjnie lub automatycznie) mających na celu generowanie zysków dla siebie lub innych osób w wyniku samej realizacji połączenia, przy czym nie dotyczy to indywidualnej komunikacji biznesowej (pod warunkiem zachowania zgodności z punktem 4.1 Regulaminu użytkowania); oraz

(v) nietypowe prawidłowości w zakresie realizowanych połączeń, które odbiegają od normalnego, indywidualnego sposobu korzystania z abonamentu, na przykład regularne nawiązywanie krótkotrwałych połączeń lub dzwonienie pod wiele numerów w krótkim okresie.

Inne praktyki mogą być rozpatrywane w kontekście Dozwolonego użytkowania i firma Skype zastrzega sobie prawo do uznania za niedozwolone wszelkich nielegalnych, zabronionych, nieprawidłowych i niestandardowych działań. W razie stwierdzenia, że użytkownik korzysta z abonamentu niezgodnie z niniejszymi zasadami właściwego użytkowania oraz Regulaminem użytkowania, firma Skype może niezwłocznie zakończyć stosunek wiążący ją z użytkownikiem albo zawiesić dany abonament. W uzasadnionych przypadkach firma Skype powiadomi użytkownika o niewłaściwym użytkowaniu, zanim zawiesi bądź zakończy jego abonament. Jeśli będzie to stosowne, firma Skype może zaoferować użytkownikowi inny abonament.

(b) Firma Skype zastrzega sobie prawo do wycofywania lub zmieniania abonamentów w dowolnym czasie. Jeśli firma Skype zmieni Produkty objęte abonamentem, wyśle użytkownikowi powiadomienie pocztą elektroniczną z wyszczególnieniem zmian i datą ich wejścia w życie. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych zmian, przysługuje mu prawo do zakończenia abonamentu. Abonament zostanie zakończony w wyznaczonym dniu wejścia zmian w życie.

(c) Abonament „Świat — bez ograniczeń extra” ma ustalony minimum 2-letni okres obowiązywania od daty zakupu. Przed upływem minimalnego, 2-letniego okresu użytkownik nie może zakończyć takiego abonamentu z wyjątkiem przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez firmę Skype. Płatność cykliczna za ten abonament jest naliczana co miesiąc.

19.4 Skype WiFi

Produkt Skype WiFi jest dostarczany przez jednego z partnerów WiFi firmy Skype. Korzystanie ze Skype WiFi podlega regulaminowi świadczenia usług określonemu przez tego partnera. Przed rozpoczęciem sesji połączenia z danym punktem dostępu do sieci WiFi poprzez Skype WiFi użytkownik otrzyma informację o nazwie operatora sieci WiFi oraz jego regulaminie świadczenia usług. Użytkownik będzie musiał zapoznać się z regulaminem świadczenia usług danego operatora, którym będzie związany w przypadku rozpoczęcia sesji poprzez Skype WiFi. Za Skype WiFi można płacić ze środków na koncie Skype, przy czym korzystanie z tych środków podlega niniejszemu Regulaminowi.

19.5 Wiadomości SMS

Długość każdej wiadomości SMS jest ograniczona do 160 znaków. Wprowadzenie dłuższej wiadomości spowoduje podzielenie jej na kilka wiadomości SMS i naliczenie opłat za wysłanie każdej z nich. W przypadku wysłania jednej wiadomości SMS do wielu odbiorców zostaną naliczone osobne opłaty za wysłanie wiadomości do każdego z nich. Jeśli firma Skype nie jest w stanie (z dowolnych powodów) wysłać wiadomości SMS, będzie kontynuować próby wysłania takiej wiadomości przez okres nie dłuższy niż 24 godziny, po upływie którego koszt wiadomości zostanie automatycznie zwrócony poprzez przekazanie środków na konto Skype użytkownika, o ile nie uda się dostarczyć wiadomości.

19.6 Grupowe rozmowy wideo

(a) Obowiązują zasady właściwego użytkowania dostępne pod adresem www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage — są one włączone do niniejszego Regulaminu poprzez odwołanie. Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmiany zasad właściwego użytkowania w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Witrynie Skype. Dalsze korzystanie z abonamentu Skype Premium po opublikowaniu zmodyfikowanej wersji zasad właściwego użytkowania w Witrynie Skype będzie oznaczać zaakceptowanie postanowień zmodyfikowanych zasad właściwego użytkowania.

(b) Liczba uczestników. W grupowej rozmowie wideo może uczestniczyć od 3 do maksymalnie 10 osób w zależności od spełnienia wymagań systemowych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem www.skype.com/go/skypepremium.

(c) Przekształcenie na rozmowę głosową. Jeśli podczas grupowej rozmowy wideo wygaśnie abonament Skype Premium lub dostęp jednodniowy, zostanie przekroczony limit wynikający z zasad właściwego użytkowania albo posiadacz abonamentu Skype Premium opuści rozmowę (a żaden z pozostałych jej uczestników nie posiada abonamentu Skype Premium), to rozmowa wideo zostanie przekształcona na rozmowę głosową.

(d) Wersje Oprogramowania. W przypadku, gdy uczestnik grupowej rozmowy wideo nie posiada wersji Oprogramowania do komunikacji internetowej obsługującej grupowe rozmowy wideo, rozmowa wideo zostanie przekształcona w rozmowę głosową tylko w odniesieniu do tego uczestnika. Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych dotyczących grupowych rozmów wideo są dostępne pod adresem www.skype.com/go/skypepremium.requirements.

(e) Obsługa klienta za pośrednictwem czatu na żywo. Obsługa klienta za pośrednictwem czatu na żywo jest objęta abonamentem Skype Premium. Ta forma obsługi klienta jest oferowana tylko w języku angielskim i jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

19.7 Zasady właściwego użytkowania produktu Qik Premium

Produkt Qik Premium podlega następującym zasadom właściwego użytkowania: na każdego użytkownika przypada miesięcznie magazyn wideo o pojemności 15 GB, a czas trwania żadnego materiału wideo nie może przekraczać 90 minut. Po przekroczeniu tych limitów użytkownik nie może przesyłać żadnych nowych materiałów w danym miesiącu ani kontynuować nagrań poza 90-minutowe ograniczenie.

Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmiany zasad właściwego użytkowania w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Witrynie Skype. Dalsze korzystanie z produktu Qik Premium po opublikowaniu zmodyfikowanej wersji zasad właściwego użytkowania w Witrynie Skype będzie oznaczać zaakceptowanie postanowień zmodyfikowanych zasad właściwego użytkowania.

19.8 Wiadomości wideo w Skypie („Wiadomości wideo”)

Jeśli użytkownik nie jest abonentem Skype Premium, liczba Wiadomości wideo, które może wysłać, jest ograniczona, a ponadto będą miały one określony termin ważności.

Zasady właściwego użytkowania: Niniejsze zasady właściwego użytkowania mają na celu zapobieganie oszustwom i nadużywaniu Wiadomości wideo. Wiadomości wideo są przeznaczone wyłącznie do osobistego, indywidualnego i niekomercyjnego użytku i należy z nich zawsze korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem („Dozwolone użytkowanie”). Firma Skype zastrzega sobie prawo do uznania za niedozwolone wszelkich nielegalnych, zabronionych, nieprawidłowych i niestandardowych działań rozpatrywanych w kontekście Dozwolonego użytkowania. W razie stwierdzenia, że użytkownik korzysta z Wiadomości wideo niezgodnie z niniejszymi zasadami właściwego użytkowania lub Regulaminem, firma Skype może według własnego uznania niezwłocznie zakończyć stosunek wiążący ją z użytkownikiem albo zawiesić jego konto.

20. PŁATNOŚĆ PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY

20.1 Niniejsza sekcja ma zastosowanie, jeżeli użytkownik wybierze system płatności innej firmy, który umożliwia użytkownikowi w stosownych przypadkach płacenie za doładowanie konta Skype oraz pewne Produkty płatne za pośrednictwem rachunku za telefon komórkowy („Płatność przez telefon komórkowy”).

20.2 Wybierając Płatność przez telefon komórkowy lub korzystając z takiej płatności, użytkownik:

(a) upoważnia swojego operatora telefonii komórkowej do naliczania odpowiednich opłat bezpośrednio na rachunku za telefon komórkowy wystawianym użytkownikowi; oraz

(b) oświadcza, że jest osobą lub jednostką odpowiedzialną za rachunek powiązany z numerem telefonu komórkowego podanym przez użytkownika podczas korzystania z Płatności przez telefon komórkowy lub jest upoważniony przez taką osobę lub jednostkę do ponoszenia tych opłat.

20.3 WIĄŻĄCY ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM (DOTYCZY RACHUNKÓW ZAREJESTROWANYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH). Jeżeli użytkownik wybierze Płatność przez telefon komórkowy, a jego rachunek za telefon komórkowy jest zarejestrowany u operatora telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych lub użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, zastosowanie mają następujące postanowienia dodatkowe:

(a) Punkt 20.3 ma zastosowanie do wszelkich sporów powstałych między użytkownikiem i firmą Skype bądź dowolną osobą trzecią, w tym operatorem telefonii komórkowej i partnerami afiliacyjnymi firmy Skype (zwanymi łącznie „Stroną przeciwną sporu” lub „Stronami przeciwnymi sporu”), które odnoszą się do korzystania przez użytkownika z Płatności przez telefon komórkowy, JEDNAKŻE PUNKT TEN NIE DOTYCZY SPORÓW ZWIĄZANYCH Z EGZEKWOWANIEM LUB WAŻNOŚCIĄ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UŻYTKOWNIKA, FIRMY SKYPE BĄDŹ JAKIEGOKOLWIEK Z JEJ LICENCJODAWCÓW. Termin „spór”, dla celów punktu 20.3, oznacza wszelkie spory, działania prawne lub inne kontrowersje wynikające z umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej bądź zasady słuszności. Termin „spór” będzie miał możliwie najszersze znaczenie dozwolone przez prawo.

(b) W przypadku zaistnienia sporu użytkownik musi przekazać firmie Skype lub innej Stronie przeciwnej sporu Zawiadomienie o sporze w formie pisemnego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe strony składającej to zawiadomienie, a także opis przyczyny powstania sporu i żądane zadośćuczynienie. Użytkownik musi wysłać Zawiadomienie o sporze do firmy Skype lub jej partnera afiliacyjnego na adres: Microsoft Corporation, ATTN: Legal Department, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, a także do każdej innej Strony przeciwnej sporu na adres jej siedziby głównej w Stanach Zjednoczonych z dopiskiem: ATTN: Legal Department. Strona przeciwna sporu wyśle Zawiadomienie o sporze na adres użytkownika, o ile zna jego adres, a w przeciwnym razie na adres e-mail użytkownika znajdujący się w rejestrze. Użytkownik i Strona przeciwna sporu podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od daty wysłania Zawiadomienia o sporze. Po upływie 60 dni użytkownik lub Strona przeciwna sporu mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe.

(c) Użytkownik może także wnieść spór do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych w swoim kraju zamieszkania, jeżeli spór spełnia wszystkie wymagania w zakresie dopuszczenia do rozpatrzenia przez sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych. Użytkownik może skierować spór do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych niezależnie od tego, czy przeprowadził wcześniej nieformalne negocjacje.

(d) Wiążący arbitraż. Jeżeli użytkownik i Strona przeciwna sporu nie rozwiążą sporu w drodze nieformalnych negocjacji lub w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, wszelkie inne działania zmierzające do rozwiązania sporu będą prowadzone wyłącznie w ramach wiążącego arbitrażu, którego zasady są regulowane przez amerykańską ustawą federalną o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act). Użytkownik zrzeka się prawa do wnoszenia wszelkich sporów do sądu w celu ich rozpatrzenia przed sędzią lub ławą przysięgłych, a także prawa do udziału w sporach jako strona bądź uczestnik pozwu zbiorowego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed bezstronnym arbitrem, którego decyzje będą prawomocne, chyba że będzie mieć zastosowanie ograniczone prawo do odwołania zgodnie z ustawą federalną o postępowaniu arbitrażowym. Orzeczenie arbitra może wykonać każdy sąd mający jurysdykcję w odniesieniu do stron.

(e) Zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym. Wszelkie postępowania zmierzające do rozstrzygnięcia sporu na jakimkolwiek forum będą prowadzone wyłącznie w trybie indywidualnym. Użytkownik i Strona przeciwna sporu nie będą dążyć do rozpatrzenia sporu w ramach pozwu zbiorowego, pozwu na mocy ustawy uprawniającej obywateli do występowania w roli „prywatnego prokuratora generalnego” (ang. private attorney general action) lub innego postępowania, w którym dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela. Postępowanie arbitrażowe ani żadne inne postępowanie nie będzie powiązane z innymi postępowaniami bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wszystkich stron na uczestniczenie we wszystkich takich postępowaniach.

(f) Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez American Arbitration Association („AAA”) na podstawie stosowanych przez AAA reguł arbitrażu handlowego (ang. Commercial Arbitration Rules). Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z Oprogramowania lub Produktów do użytku osobistego lub domowego bądź jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tys. USD (niezależnie od tego, czy użytkownik jest osobą fizyczną oraz w jaki sposób korzysta się z Oprogramowania i Produktów), zastosowanie będą mieć także dodatkowe procedury w sprawach sporów dotyczących konsumentów (ang. Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes). Więcej informacji można uzyskać w witrynie adr.org lub pod numerem telefonu +1-800-778-7879. W przypadku sporów, których wartość nie przekracza kwoty 75 tys. USD, firma Skype niezwłocznie zwróci użytkownikowi koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez AAA oraz honoraria arbitrów. Użytkownik i firma Skype akceptują postanowienia dotyczące postępowań, opłat i instrumentów motywacyjnych przedstawione na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275219.  Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, należy przesłać do AAA stosowny formularz dostępny na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid=275627. Użytkownik wyraża zgodę na wszczęcie postępowania arbitrażowego wyłącznie w hrabstwie, w którym mieszka, lub w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii bądź innym hrabstwie, w którym Strona przeciwna sporu ma swoją siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych. Firma Skype i inne Strony przeciwne sporu wyrażają zgodę na wszczęcie postępowania arbitrażowego wyłącznie w hrabstwie, w którym mieszka użytkownik.

(g) W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie pozwy dotyczące roszczeń lub sporów związanych z korzystaniem przez użytkownika z Płatności przez telefon komórkowy muszą być składane w ciągu jednego roku w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych (punkt 20.3 c) lub w sądzie arbitrażowym (punkt 20.3 d). Okres jednego roku rozpoczyna się z chwilą pierwszego możliwego terminu złożenia pozwu dotyczącego roszczenia lub sporu. Jeśli taki pozew nie zostanie złożony w ciągu jednego roku, sprawa ulega przedawnieniu.

(h) Odrzucenie przyszłych zmian postanowień dotyczących arbitrażu. Użytkownik może odrzucić wszelkie zmiany dokonane przez firmę Skype w punkcie 20.3 (z wyjątkiem zmian adresów), wysyłając do firmy Skype, na adres podany w punkcie 20.3(b), odpowiednie zawiadomienie za pośrednictwem U.S. Mail (poczta publiczna w Stanach Zjednoczonych) w ciągu 30 dni od chwili wprowadzenia zmiany. W takim przypadku zastosowanie będzie miała ostatnia wersja punktu 20.3 obowiązująca przed wprowadzeniem odrzuconej przez użytkownika zmiany.

(i) Jeśli zrzeczenie się prawa do udziału w pozwie zbiorowym opisane w punkcie 20.3(e) okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania w odniesieniu do całości lub pewnych części sporu, wówczas punkt 20.3 nie ma zastosowania do całości sporu lub takich jego części. Takie części sporu zostaną wyłączone z postępowania i będą rozstrzygane przez sąd powszechny, a pozostałe części sporu będą objęte postępowaniem toczącym się przed sądem arbitrażowym. Jeśli którekolwiek z postanowień punktu 20.3 zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z treści tego punktu, a pozostałe postanowienia punktu 20.3 pozostaną w mocy.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ ROZUMIE OKREŚLONE W NIM PRAWA, OBOWIĄZKI I POSTANOWIENIA. KLIKAJĄC PRZYCISK AKCEPTACJI I/LUB KONTYNUUJĄC INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA BĄDŹ UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW I/LUB WITRYN SKYPE, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ POSTANOWIENIOM NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ PRZYZNAJE FIRMIE SKYPE PRAWA W NIM OKREŚLONE.

© Skype — Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2013