WARUNKI PROGRAMÓW UŻYTKOWANIA WERSJI PRZEDPREMIEROWEJ SKYPE'A I SKYPE INSIDER

Opublikowano: czerwiec 2018 r.

Dziękujemy za udział w programie użytkowania wersji przedpremierowej Skype’a i/lub programie Skype Insider (łącznie i indywidualnie określanymi dalej jako „program”). Program umożliwia dostęp do określonych wersji przedprodukcyjnych oprogramowania Skype, w tym do czcionek, ikon, obrazów i plików dźwiękowych zawartych w tym oprogramowaniu, a także do powiązanych dokumentów, aktualizacji, uzupełnień i uaktualnień (łącznie określanych dalej jako „przedprodukcyjne rozwiązania techniczne”). Program umożliwia użytkownikom Skype’a korzystanie z niektórych przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych w celu przekazywania firmie Skype opinii i uwag na temat oprogramowania. Niektóre przedprodukcyjne rozwiązania techniczne mogą nie być dostępne w niektórych regionach lub na niektórych platformach.

Przed rozpoczęciem udziału w programie należy zapoznać się z pewnymi ważnymi informacjami.

UŻYTKOWNICY ZAMIESZKALI W STANACH ZJEDNOCZONYCH POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM 12 DOTYCZĄCYM ARBITRAŻU I ODSTĄPIENIA OD PRAWA DO UDZIAŁU W POZWACH ZBIOROWYCH. POSTANOWIENIA TE MAJĄ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z ROZSTRZYGANIEM SPORÓW Z FIRMĄ SKYPE. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ TYCH POSTANOWIEŃ.

WAŻNE INFORMACJE

Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne:

  • zawierają oprogramowanie w eksperymentalnych i wczesnych wersjach przedpremierowych. Oznacza to okazjonalne awarie;
  • automatycznie gromadzą i przesyłają dane do Skype’a, w tym dane osobowe (szczegóły w Oświadczeniu o ochronie prywatności i punkcie 2 poniżej);
  • mogą się samoistnie wyłączać lub automatycznie aktualizować bez powiadamiania o tym użytkownika;
  • mogą być zmieniane przed premierą wersji komercyjnej, choć zdarza się, że wersja komercyjna takich rozwiązań nie jest w końcu publikowana.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

a. Akceptacja warunków. Korzystanie z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na obowiązywanie niniejszych warunków, które stanowią umowę zawartą między użytkownikiem a Skype Communications S.à.r.l z siedzibą pod adresem 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg („Skype”).

b.Osoby niepełnoletnie. Użytkownik uczestniczący w programie oświadcza, że jest pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w jego miejscu zamieszkania lub że uzyskał ważną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na zaakceptowanie warunków programu i wzięcie w nim udziału. Użytkownicy, którzy nie mają pewności, czy osiągnęli pełnoletność w swoim miejscu zamieszkania, lub którzy nie rozumieją treści niniejszego punktu, powinni przed rozpoczęciem korzystania z przedmiotowych przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych porozmawiać z rodzicem albo opiekunem prawnym. Rodzic albo opiekun prawny osoby niepełnoletniej, który konfiguruje dla niej dostęp do przedmiotowych przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych, akceptuje niniejsze warunki w imieniu danej osoby małoletniej i ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki taka osoba korzysta z tych rozwiązań.

c.Zmiany warunków. Firma Skype może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w programie lub w niniejszych warunkach. Dalsze uczestnictwo użytkownika w programie wymaga zaakceptowania przez niego takich zmian. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany w informacji zamieszczonej na stronie internetowej programu, za pośrednictwem interfejsu użytkownika przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych, w wiadomości e-mail, w wiadomości na czacie lub w inny stosowny sposób. Korzystanie z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych po wejściu zmian w życie jest równoznaczne z akceptacją nowych warunków. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany użytkownik ma obowiązek przerwać korzystanie z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych i postąpić zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji, o których mowa w punkcie 9. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, obowiązują go nowe warunki użytkowania.

d.Warunki dodatkowe. Korzystanie z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych jest także równoznaczne z akceptacją postanowień Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft, której częścią są Zasady zachowania poufności informacji dostępne na stronie http://www.skype.com/go/privacy. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft, w tym treścią Zasad zachowania poufności informacji, a niniejszymi warunkami pierwszeństwo w okresie trwania programu mają niniejsze warunki. Z kolei korzystanie z ostatecznej, ogólnie dostępnej wersji oprogramowania Skype podlega postanowieniom Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft.

e.Założenie konta. Aby uzyskać dostęp do przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych, użytkownik musi założyć konto Microsoft.

f.Koszty. Od użytkownika nie pobiera się żadnych opłat za testowanie i ocenianie przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych, natomiast użytkownik ponosi wszelkie koszty wynikające z korzystania przez niego z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych i uczestnictwa w programie (np. koszty smartfona, abonamentu telefonicznego i internetowego itp.).

g.Przeniesienie praw. Firma Skype może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać cesji, przeniesienia lub w inny sposób zrzec się praw i obowiązków określonych w niniejszych warunkach.

2. PRYWATNOŚĆ

b. Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne mogą automatycznie zbierać i dostarczać do Skype'a dane, które mogą obejmować informacje osobiste. Podczas używania przez użytkownika przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych Skype gromadzi pewne informacje na temat używania przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych oraz sposobów interakcji użytkownika z przedprodukcyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Skype będzie gromadzić dane dotyczące działania przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych oraz napotykanych przez użytkownika problemów ich dotyczących, co pomoże nam diagnozować problemy i ulepszać przedprodukcyjne rozwiązania techniczne. Okresowo możemy gromadzić logi związane z przekazywanymi przez użytkownika opiniami lub związane z konkretnym problemem. Te logi mogą zawierać dane osobowe lub inne dane wrażliwe zapisane w pamięci urządzenia. Przykładowo log zawierający zrzut pamięci urządzenia może obejmować imię i nazwisko użytkownika lub identyfikatory do innych kont, treści wymienianych wiadomości, informacje o lokalizacji użytkownika lub o danych przesłanych ostatnio przez użytkownika na strony internetowe. Jeśli log zawiera dane osobowe, to nie będą one przez nas wykorzystywane do identyfikowania użytkownika, kontaktowania się z nim ani do kierowania do niego reklam.

b. Skype będzie wykorzystywać informacje pozwalające na identyfikację użytkownika przesyłane przez niego w ramach przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych lub w ramach programu do obsługiwania, utrzymywania i udostępniania mu funkcji danych rozwiązań. Możemy również korzystać z tych informacji do prowadzenia komunikacji z użytkownikiem, jak określono poniżej. Użytkownik podający dane osobowe osób trzecich oświadcza, że uzyskał te dane w sposób zgodny z prawem. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie powinien korzystać z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych.

Ponadto wszystkie informacje przekazane w ramach programu będą przez nas wykorzystywane zgodnie z postanowieniami o ochronie prywatności w obrębie poszczególnych aplikacji oraz z treścią Zasad zachowania poufności informacji znajdujących się pod adresem http://www.skype.com/go/privacy. Należy pamiętać, że funkcje oprogramowania w przedprodukcyjnej wersji mogą różnić się od tych opisanych w Zasadach zachowania poufności informacji. Niektóre z ustawień prywatności mogą być niedostępne w przypadku przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych lub mogą zostać w przyszłości zmienione.

3. AKTUALIZACJE A PRZEDPRODUKCYJNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

a. Aktualizacje. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż w przypadku przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych wsparcie z naszej strony będzie ograniczone albo w ogóle niedostępne. Użytkownik ma również świadomość, że możemy automatycznie aktualizować przedprodukcyjne rozwiązania techniczne oraz że może on być zobowiązany do aktualizowania przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych w celu dalszego uczestnictwa w programie. Użytkownik zobowiązuje się zezwalać na instalację takich aktualizacji zgodnie z niniejszymi warunkami, chyba że do danej aktualizacji zastosowanie mają inne warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na aktualizację, powinien zaprzestać korzystania z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych i je odinstalować.

b.Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne. Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne to wczesne, eksperymentalne wersje oprogramowania, które mogą podlegać odmiennym, niższym standardom w zakresie bezpieczeństwa, prywatności, dostępności i niezawodności w porównaniu z komercyjną wersją oprogramowania lub usług. Możemy w dowolnym momencie zmienić lub anulować takie standardy w kolejnych wersjach oprogramowania i/lub w przedprodukcyjnych rozwiązaniach technicznych bez uprzedniego zawiadomienia o tym użytkownika.

c.Przesyłanie i otrzymywanie środków pieniężnych. Korzystając z funkcji przesyłania i otrzymywania środków pieniężnych, o ile taka funkcja jest dostępna, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Skype’a usług osób trzecich w celu realizacji usług i transakcji płatniczych. Skype nie realizuje usług ani transakcji płatniczych i nie jest przedsiębiorstwem świadczącym tego typu usługi. Z funkcji przesyłania i otrzymywania środków pieniężnych w Skypie mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia — o ile zasady ustanowione przez odpowiednie osoby trzecie nie stanowią inaczej — które założą i pomyślnie aktywują konto w portalu właściwej osoby trzeciej. Aby skorzystać z funkcji przesyłania środków pieniężnych, od użytkownika może być wymagane zaakceptowanie warunków świadczenia usług osoby trzeciej oraz udzielenie zgody na przekazywanie danych takiej osobie na potrzeby świadczenia przez nią usług. W przypadku gdy Skype otrzyma od osoby trzeciej zawiadomienie, że użytkownik korzysta z funkcji przesyłania środków pieniężnych w sposób naruszający jej warunki świadczenia usług, Skype może podjąć takie działania w stosunku do konta użytkownika, jak np. zablokowanie albo zawieszenie konta. Firma Skype ani firma Microsoft nie ponoszą odpowiedzialności za usługi płatnicze świadczone przez osoby trzecie ani za jakiekolwiek działania podejmowane na podstawie warunków świadczenia usług takich osób. Skype nie gwarantuje, że funkcja przesyłania i otrzymywania środków pieniężnych będzie dostępna w przyszłości.

4. OPINIE

W ramach programu użytkownik może przekazywać firmie Skype uwagi, opinie, sugestie, informacje, materiały lub inne treści („opinie”). Użytkownik przekazujący swoje opinie firmie Skype nieodwołalnie udziela jej i jej jednostkom stowarzyszonym prawa do wykorzystywania, modyfikowania, rozpowszechniania i komercjalizowania takich opinii w dowolny sposób i w dowolnym celu. Ponadto użytkownik nieodpłatnie przekazuje osobom trzecim wszelkie prawa z tytułu patentów niezbędne do tego, aby w ramach produktów, rozwiązań technicznych i usług takich osób trzecich możliwe było wykorzystanie lub połączenie poszczególnych elementów oprogramowania lub usług Skype lub Microsoft zawierających te opinie. Użytkownik nie będzie przekazywać opinii na podstawie licencji, która zobowiązuje firmę Skype do licencjonowania swojego oprogramowania lub swojej dokumentacji na rzecz osób trzecich z powodu uwzględnienia w nich opinii użytkownika. Prawa, o których mowa w niniejszym punkcie, przysługują na podstawie wszystkich odnośnych przepisów prawa własności intelektualnej i obowiązują po rozwiązaniu niniejszej umowy. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego opinii. Firma Skype nie jest zobowiązana do publikowania ani wykorzystywania opinii użytkownika. Użytkownik przekazujący opinie oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do takich opinii i nie są one przedmiotem praw osób trzecich.

5. KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM

W przypadku gdy musimy przekazać użytkownikowi pewne informacje dotyczące programu, w tym odpowiedzieć na dowolne opinie przekazane przez użytkownika, będziemy przesyłać powiadomienia dotyczące programu. Możemy kontaktować się z użytkownikiem w sprawie programu na wiele sposobów, np. za pośrednictwem e-maili, powiadomień o czacie Skype, wiadomości czatu Skype, wiadomości od botów Skype'a lub wiadomości SMS. W przypadku powiadomień za pośrednictwem wiadomości SMS mogą obowiązywać opłaty za transfer danych lub wysyłanie wiadomości. Powiadomienia dotyczące programu mogą obejmować:

  • prośby o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanych przez użytkownika kwestii podczas uczestnictwa w programie,
  • informacje o nowych możliwościach w zakresie testowania wersji beta, takich jak kompilacje i aplikacje, dostępnych dla użytkownika w ramach programu,
  • ankiety mające na celu uzyskanie informacji na temat doświadczeń użytkownika lub sprawdzenia, czy użytkownik jest zainteresowany testowaniem przyszłych wersji beta i czy się do tego kwalifikuje,
  • aktualności na temat aktualności i zmian dotyczących programu,
  • informacje o specjalnych instrumentach motywacyjnych, do których użytkownik może uzyskać dostępu w związku z uczestnictwem w programie.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od firmy Skype tych powiadomień dotyczących programu, rezygnując z uczestnictwa w programie.

W zależności od ustawień profilu konta Microsoft użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail, wiadomości SMS, telefony oraz listy i przesyłki z firmy Skype lub Microsoft o charakterze promocyjnym. Użytkownik może zawsze wybrać w profilu konta, czy chce otrzymywać wiadomości o charakterze promocyjnym.

6. OPROGRAMOWANIE

a.Prawa do używania oprogramowania. Z zastrzeżeniem niniejszych warunków użytkownik może zainstalować dowolną liczbę egzemplarzy oprogramowania wyłącznie na potrzeby testowania i oceny jego działania oraz w celu przekazania firmie Skype opinii na jego temat.

b. Zakres praw. Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne to objęte prawami autorskimi dzieła firmy Microsoft, które podlegają licencjonowaniu, a nie sprzedaży. Firma Skype i firma Microsoft zastrzegają sobie wszelkie prawa (m.in. prawa przysługujące na podstawie przepisów prawa własności intelektualnej), których wyraźnie nie wymieniono w niniejszej umowie. Z wyjątkiem przypadków, gdy, pomimo niniejszego ograniczenia, prawo właściwe daje użytkownikowi więcej praw, użytkownik nie może i nie będzie:

i. ujawniać osobom trzecim wyników jakichkolwiek testów porównawczych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Skype;

ii. próbować obejść jakichkolwiek ograniczeń technicznych pozwalających na korzystanie z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych jedynie w wyraźnie określony sposób;

iii. dopuszczać się lub podejmować prób odtwarzania, dekompilowania lub dezasemblowania oprogramowania, chyba że jest to dozwolone w określonym zakresie na mocy warunków licencji mających zastosowanie w przypadku wykorzystywania składników open source, które mogą stanowić część oprogramowania;

iv. upubliczniać, kopiować, wynajmować, podlicencjonować, przekazywać ani wypożyczać przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych;

v. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować powiadomień firm Microsoft i Skype lub ich partnerów wyświetlanych w obrębie przedprodukcyjnych rozwiązaniach technicznych;

vi. korzystać z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych w sposób niezgodny z prawem ani w celu stworzenia lub rozpowszechnienia złośliwego oprogramowania;

v. wynajmować ani wypożyczać przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych, przekazywać przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych osobom trzecim ani przenosić praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie;

viii. wykorzystywać funkcji przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych w sposób kolidujący ze sposobem korzystania z takich rozwiązań przez osobę trzecią, próbować uzyskać dostęp do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci w sposób niezgodny z zasadami;

ix. korzystać z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych w sposób mogący skutkować uszkodzeniem, wyłączeniem, przeciążeniem lub zakłóceniem działania serwera Skype lub Microsoft lub sieci podłączonej do dowolnego serwera Skype lub Microsoft.

7. APLIKACJE, USŁUGI I OPROGRAMOWANIE OSÓB TRZECICH

a. Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne mogą zawierać aplikacje lub oprogramowanie osób trzecich, na które licencja jest udzielana w ramach niniejszej umowy lub na warunkach ustalonych przez te osoby. Ewentualne potwierdzenia, powiadomienia i umowy licencyjne dotyczące aplikacji osób trzecich mogą znajdować się w dołączonym pliku powiadomień. Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne mogą zawierać oprogramowanie objęte prawami autorskimi osób trzecich udostępnione na mocy licencji open source i podlegające określonym zobowiązaniom w zakresie dostępności kodu źródłowego. Treść rzeczonych licencji znajduje się w pliku powiadomień od strony trzeciej lub innym dołączonym pliku powiadomień. Użytkownik może uzyskać kompletny kod źródłowy danego oprogramowania od firmy Skype zgodnie z postanowieniami danej licencji open source po przesłaniu przekazu pieniężnego lub czeku na sumę 5,00 USD na adres: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA z dopiskiem „third party source code for Skype” (kod źródłowy strony trzeciej w aplikacji Skype) w tytule przelewu. Kopia źródła jest również dostępna pod adresem http://aka.ms/getsource.

b. Korzystanie z usług i programów stron trzecich. Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne mogą umożliwiać użytkownikowi pozyskiwanie lub uzyskiwanie dostępu do produktów, usług, stron internetowych, linków, treści, materiałów, gier lub programów stron trzecich (firm lub osób nienależących do firmy Microsoft) („usługi i programy stron trzecich”). Do instalacji lub korzystania z usług i programów stron trzecich niezbędna może być akceptacja ich zasad ochrony danych osobowych lub dodatkowych warunków użytkowania. Użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi dodatkowymi warunkami oraz zasadami ochrony danych osobowych przed uzyskaniem lub rozpoczęciem użytkowania jakichkolwiek usług i programów stron trzecich. Żadne dodatkowe warunki nie zmieniają zapisów niniejszych warunków. Użytkownik podejmuje kontakty ze stronami trzecimi na własną odpowiedzialność. Ani firma Skype, ani firma Microsoft nie udzielają użytkownikowi licencji na żadną własność intelektualną stanowiącą część usług i programów stron trzecich ani nie ponoszą odpowiedzialności za informacje uzyskane od stron trzecich.

8. KODEKS ETYKI

a. Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, użytkownik zgadza się na przestrzeganie poniższych zasad podczas korzystania z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych:

i. Zabrania się postępowania w sposób naruszający przepisy prawa.

ii. Zabrania się czynności obejmujących wykorzystywanie dzieci lub wyrządzanie im krzywdy bądź grożenie im wyrządzeniem krzywdy.

iii. Użytkownikowi zabrania się wysyłania spamu. Spam to niechciane lub niezapowiedziane masowo wysyłane wiadomości e-mail, ogłoszenia, prośby o szczegółowe dane, SMS-y (wiadomości tekstowe) lub wiadomości.

iv. Użytkownikowi zabrania się publikowania lub używania Usług do udostępniania nieodpowiednich treści lub materiałów (obejmujących na przykład nagość, zoofilię, pornografię, wulgarne słownictwo, sceny przemocy lub działania przestępcze).

v. Użytkownikowi zabrania się działań o charakterze oszukańczym lub wprowadzającym w błąd (takich jak wyłudzanie pieniędzy, podawanie się za inna osobę, manipulowanie Usługami w celu zwiększenia liczby odtworzeń bądź wpłynięcia na rankingi, oceny lub komentarze).

vi. Użytkownikowi zabrania się obchodzenia ograniczeń dotyczących dostępu lub dostępności Usług.

vii. Użytkownikowi zabrania się działań szkodliwych dla siebie samego, Usług lub innych osób (np. przesyłania wirusów, stalkingu, publikowania treści o charakterze terrorystycznym, publikowania treści stanowiących mowę nienawiści lub popierania przemocy wobec innych).

viii. Użytkownikowi zabrania się naruszania praw innych osób (np. udostępniania utworów muzycznych lub innych materiałów chronionych prawem autorskim oraz odsprzedaży lub innej dystrybucji fotografii lub map Bing).

(h) Nie wolno prowadzić działań naruszających prywatność innych osób.

x. Użytkownikowi zabrania się pomagania innym w naruszaniu tych zasad.

b. Egzekwowanie postanowień. W przypadku naruszenia przez użytkownika tych warunków, możemy zaprzestać udostępniania tych przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych lub możemy zamknąć konto Microsoft użytkownika. Możemy również zablokować komunikację (taką jak wiadomości e-mail, udostępnianie plików lub wiadomości) w celu wyegzekwowania tych postanowień lub możemy z dowolnej przyczyny usunąć treści lub odmówić ich publikacji. Podczas prowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń niniejszych warunków Skype zastrzega sobie prawo do przeglądu treści w celu rozwiązania danego problemu. Nie możemy jednak monitorować wszystkich usług i nie dążymy do tego.

9. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w programie, odinstalowując i usuwając wszystkie egzemplarze wszelkich przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych udostępnionych w ramach programu. Firma Skype zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do dowolnych przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych lub do programu w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny, bez powiadamiania go o tym. Użytkownik nie może korzystać z przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych ani materiałów związanych z programem po zakończeniu programu, a ponadto musi on usunąć wszystkie egzemplarze przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych udostępnionych w ramach programu. Firma Skype może nadal wykorzystywać dane zgromadzone przed zakończeniem programu.

10. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

FIRMA SKYPE I JEJ POSZCZEGÓLNI PARTNERZY UDOSTĘPNIAJĄ PRZEDPRODUKCYJNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, „Z WSZELKIMI BŁĘDAMI” I „W AKTUALNIE DOSTĘPNEJ WERSJI”. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEGO ROZWIĄZANIA. FIRMA SKYPE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOM, KTÓRYCH POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ ZMIENIĆ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W KRAJU UŻYTKOWNIKA FIRMA SKYPE WYŁĄCZA DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

SKYPE NIE KONTROLUJE, NIE PRZEGLĄDA, NIE MODYFIKUJE ANI NIE POPIERA TREŚCI, INFORMACJI, WIADOMOŚCI, MATERIAŁÓW ANI PROJEKTÓW OSÓB TRZECICH PRZEDSTAWIONYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH W LINKACH ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU, NIE BIERZE ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, A PONADTO, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W ODRĘBNYCH UMOWACH, NIE SKŁADA ŻADNYCH DOTYCZĄCYCH ICH DEKLARACJI ANI OŚWIADCZEŃ ORAZ NIE PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWNIK PODEJMUJE KONTAKTY Z OSOBAMI TRZECIMI NA WŁASNE RYZYKO.

SKYPE I JEGO PARTNERZY W ŻADNYM WYPADKU NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYPŁATY JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, JAK RÓWNIEŻ ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK UTRATY DANYCH, ZYSKU LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA – BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY POWSTAŁY WSKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, NIEDBALSTWA, CZY INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH – ZWIĄZANYCH POŚREDNIO ALBO BEZPOŚREDNIO ZE SPRAWNOŚCIĄ LUB KORZYSTANIEM Z PROGRAMU, TREŚCIAMI, ŚWIADCZENIEM LUB NIEŚWIADCZENIEM USŁUG LUB INFORMACJAMI UDOSTĘPNIONYMI W RAMACH PROGRAMU.

Jeżeli nawet w świetle powyższego wyłączenia odpowiedzialności użytkownik ma podstawy, aby wystąpić o odszkodowanie, jedyne bezpośrednie odszkodowanie możliwe do uzyskania od firmy Skype oraz jej partnerów dotyczy szkód bezpośrednich do wysokości 5,00 USD. Żadne inne szkody, w tym szkody wtórne, szczególne, pośrednie, uboczne lub utrata zysku, nie będą rekompensowane. Niniejsze ograniczenie dotyczy:

(a) wszystkiego, co jest związane z przedprodukcyjnymi rozwiązaniami technicznymi lub treściami (w tym kodem źródłowym) ze stron internetowych osób trzecich, jak również z programami osób trzecich; oraz

(b) roszczeń związanych z naruszeniem umowy, naruszeniem gwarancji, rękojmi lub określonego postanowienia, odpowiedzialnością obiektywną, zaniedbaniem lub innym czynem niedozwolonym, jak również wszystkich innych roszczeń, w każdym przypadku w zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa.

Powyższe zapisy mają zastosowanie również w przypadku, gdy firma Skype wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości zaistnienia szkody. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika, jeżeli jego kraj nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne lub inne.

11. POWIADOMIENIA I PROCEDURA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH

Na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, dział 17, punkt 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach związanych z naruszeniem praw autorskich należy wysyłać do naszego wyznaczonego przedstawiciela. NIE UDZIELAMY ODPOWIEDZI NA WSZELKIE ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ PROCEDURĄ. Patrz: „Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich” pod adresem http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ ORAZ ODSTĄPIENIE OD PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie w przypadku wszystkich sporów, Z WYJĄTKIEM TYCH DOTYCZĄCYCH EGZEKWOWANIA LUB OBOWIĄZYWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, FIRMIE SKYPE LUB KTÓREMUKOLWIEK Z NASZYCH LICENCJODAWCÓW. Termin „spór” oznacza wszelkie spory, działania prawne lub inne kontrowersyjne sytuacje wynikłe między użytkownikiem a firmą Skype w związku z programem (w tym w związku z powiązanymi kosztami) lub niniejszą umową, wynikające z osiągniętego porozumienia, gwarancji, czynu niedozwolonego, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej bądź zasady słuszności. Termin „spór” będzie miał możliwie najszersze znaczenie przewidziane przez prawo.

a.Zawiadomienie o sporze. W przypadku zaistnienia sporu użytkownik musi przekazać firmie Skype — lub firma Skype użytkownikowi — Zawiadomienie o sporze w formie pisemnego oświadczenia zawierającego imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe strony składającej to zawiadomienie, a także opis przyczyny powstania sporu i żądanego zadośćuczynienia. Użytkownik musi wysłać Zawiadomienie o sporze firmie Microsoft za pośrednictwem amerykańskiej poczty na adres: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Formularz można pobrać ze strony http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Firma Skype wyśle Zawiadomienie o sporze za pośrednictwem amerykańskiej poczty na adres użytkownika, o ile zna jego adres, a w przeciwnym razie na adres e-mail użytkownika. Użytkownik i firma Skype podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni od daty wysłania Zawiadomienia o sporze. Po upływie 60 dni użytkownik lub Skype mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe.

b.Sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych. Użytkownik może również poddać spór do rozstrzygnięcia przez sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych w hrabstwie, w którym mieszka (lub w którym mieści się jego siedziba, jeżeli użytkownikiem jest firma), lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton, jeżeli spór spełnia wszystkie wymagania w zakresie dopuszczenia do rozpatrzenia przez sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych. Użytkownik może skierować spór do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych niezależnie od tego, czy brał wcześniej udział w nieformalnych negocjacjach.

c.Wiążący arbitraż. Jeżeli użytkownik i firma Skype nie rozwiążą sporu w drodze nieformalnych negocjacji lub w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych, wszelkie inne działania zmierzające do rozwiązania sporu będą prowadzone wyłącznie w ramach indywidualnego, wiążącego arbitrażu, którego zasady są regulowane przez amerykańską ustawą federalną o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act). Postępowanie arbitrażowe w ramach pozwu zbiorowego jest niedozwolone. Użytkownik zrzeka się prawa do wstąpienia na drogę sądową w celu rozstrzygnięcia sporu przed sędzią lub ławą przysięgłych, a także prawa do udziału w sporach jako strona bądź uczestnik pozwu zbiorowego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed bezstronnym arbitrem, którego decyzje będą prawomocne, chyba że będzie mieć zastosowanie ograniczone prawo do odwołania zgodnie z ustawą federalną o postępowaniu arbitrażowym. Orzeczenie arbitra może wykonać każdy sąd właściwy w odniesieniu do stron.

d.Odstąpienie od prawa do udziału w pozwie zbiorowym. Wszelkie postępowania zmierzające do rozstrzygnięcia sporu na jakimkolwiek forum będą prowadzone wyłącznie w trybie indywidualnym. Ani użytkownik, ani firma Skype nie będą dążyć do rozpatrzenia sporu w ramach pozwu zbiorowego, pozwu na mocy ustawy dotyczącej występowania z powództwem prywatnym wnoszonym w interesie publicznym (ang. private attorney general action) lub innego postępowania, w którym dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela. Postępowanie arbitrażowe ani żadne inne postępowanie nie będzie powiązane z innymi postępowaniami bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wszystkich stron na uczestniczenie we wszystkich takich postępowaniach.

e.Postępowanie arbitrażowe. Dotyczy tylko klientów w USA: Każde postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (ang. American Arbitration Association) na podstawie jego zasad arbitrażu handlowego, a jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną i korzysta z oprogramowania do użytku osobistego lub domowego lub jeśli wartość sporu nie przekracza kwoty 75 tysięcy USD — niezależnie od tego, czy użytkownik jest osobą fizyczną oraz w jaki sposób korzysta z oprogramowania — na podstawie zasad arbitrażu konsumenckiego tego stowarzyszenia. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.adr.org lub pod numerem 1-800-778-7879. Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, należy przesłać do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego stosowny formularz dostępny na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497. Użytkownik zobowiązuje się wszczynać postępowanie arbitrażowego wyłącznie w hrabstwie, w którym mieszka (lub w którym mieści się jego siedziba, jeżeli użytkownikiem jest firma), lub w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Firma Skype zobowiązuje się do wszczynania postępowania arbitrażowego wyłącznie w hrabstwie, w którym mieszka użytkownik (lub w którym mieści się jego siedziba, jeżeli użytkownikiem jest firma). Użytkownik może zażądać rozprawy drogą telefoniczną albo poprzez osobiste stawiennictwo stron na podstawie zasad Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. W przypadku sporów, których wartość nie przekracza 25 tysięcy USD, każda rozprawa będzie prowadzona drogą telefoniczną, chyba że arbiter uzasadni przeprowadzenie rozprawy przy osobistym udziale stron. Arbiter może orzec takie samo zadośćuczynienie, jakie może zasądzić sąd. Arbiter może wydać wiążące oświadczenie w sprawie przysługujących stronom praw lub orzec zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu wyłącznie na rzecz indywidualnego użytkownika i wyłącznie w zakresie wymaganym do zaspokojenia roszczenia.

f. Koszty postępowania arbitrażowego.

i.Spory o wartości nieprzekraczającej 75 tysięcy USD. Firma Skype niezwłocznie zwróci użytkownikowi koszty złożenia pozwu oraz uiści opłaty wymagane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe oraz honoraria arbitrów. W przypadku gdy użytkownik odrzuci ostatnią ofertę firmy Skype w sprawie polubownego rozstrzygnięcia sporu złożoną przed wyznaczeniem arbitra („ostatnia oferta firmy Skype”), nierozstrzygnięty spór zostaje oddany do rozstrzygnięcia przez arbitra („orzeczenie”). Jeżeli orzeczone przez niego zadośćuczynienie okaże się wyższe niż to, które firma Skype zaproponowała w swojej ostatniej ofercie, wtedy Skype: (i) zapłaci orzeczone zadośćuczynienie albo 1000 USD, w zależności od tego, która wartość będzie wyższa; (ii) pokryje uzasadnione koszty reprezentacji prawnej użytkownika; oraz (iii) zwróci użytkownikowi koszty zasadnie poniesione przez jego przedstawiciela prawnego (w tym koszty ekspertyzy) w związku ze zbadaniem sprawy, przygotowaniem pozwu i dochodzeniem roszczeń użytkownika w postępowaniu arbitrażowym. Jeżeli użytkownik nie uzgodni z firmą Skype honorariów, kosztów i innych opłat, ich wysokość określi arbiter.

ii.Spory o wartości przekraczającej 75 tysięcy USD. Koszty złożenia pozwu, opłaty wymagane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe oraz honoraria arbitrów zostały uregulowane w zasadach Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego.

iii.Spory o dowolnej wartości. W każdym postępowaniu arbitrażowym wszczętym przez użytkownika firma Skype będzie ubiegać się o zwrot wymaganych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe opłat, honorariów arbitrów i zwróconych użytkownikowi kosztów wniesienia pozwu wyłącznie wtedy, gdy arbiter stwierdzi, że postępowanie zostało wszczęte z błahego lub niewłaściwego powodu. W każdym postępowaniu arbitrażowym wszczętym przez firmę Skype pokryje ona wszystkie koszty wniesienia pozwu, opłaty wymagane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe i honoraria arbitrów. W żadnym postępowaniu arbitrażowym firma Skype nie będzie ubiegać się o zwrot przez użytkownika poniesionych przez nią kosztów reprezentacji prawnej. Określając wartość sporu, nie bierze się pod uwagę takich kosztów ani opłat.

iv.Roszczenia i spory należy zgłaszać w ciągu jednego roku. W zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie pozwy dotyczące roszczeń lub sporów, w przypadku których zastosowanie mają postanowienia punktu 10, należy składać w ciągu jednego roku w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych (punkt 10.b), w sądzie arbitrażowym (punkt 10.c) lub sądzie powszechnym, jeżeli postanowienia punktu 10 na to zezwalają. Okres jednego roku rozpoczyna się z chwilą pierwszego możliwego terminu złożenia pozwu dotyczącego roszczenia lub sporu. Jeśli taki pozew nie zostanie złożony w ciągu jednego roku, sprawa ulega przedawnieniu.

v.Zasada rozdzielności. Jeśli odstąpienie od prawa do udziału w pozwie zbiorowym opisane w punkcie 10.d okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania w odniesieniu do całości albo pewnych części sporu, wówczas punkt 10 nie ma zastosowania do takich jego części. Takie części sporu zostaną wyłączone z postępowania i będą rozstrzygane przez sąd powszechny, a pozostałe części sporu zostaną objęte postępowaniem toczącym się przed sądem arbitrażowym. Jeśli którekolwiek z postanowień punktu 10 zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z treści tego punktu, a pozostałe postanowienia punktu 10 pozostaną w mocy.

vi.Sprzeczność z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Niniejsza umowa obowiązuje w zakresie, w jakim jej postanowienia nie stoją w sprzeczności z zasadami arbitrażu handlowego lub konsumenckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego.

g.Prawo właściwe. Wszystkie roszczenia i spory związane z programem lub niniejszą umową, w tym naruszenia postanowień umownych i zobowiązań na mocy stanowego prawa ochrony konsumentów, prawa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa w zakresie dorozumianych gwarancji, w zakresie nieuczciwego wzbogacenia się i czynów niedozwolonych, niezależnie od sprzeczności zasad prawa, regulowane są przez prawo stanu lub kraju/regionu użytkownika. Wyjątkiem są postanowienia dotyczące postępowania arbitrażowego, które podlegają federalnej ustawie o postępowaniu arbitrażowym. W przypadku nabycia oprogramowania objętego programem w innym kraju/regionie, użytkownika obowiązują przepisy prawa danego kraju/regionu. W niniejszej umowie opisano niektóre prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, w tym prawa konsumenta przysługujące na mocy przepisów prawa kraju/regionu użytkownika. Postanowienia niniejszej umowy nie zmieniają tych praw, jeżeli prawo kraju/regionu użytkownika na to nie zezwala.

13. SKUTKI PRAWNE

W niniejszej umowie opisano niektóre prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa przysługujące na mocy przepisów prawa kraju/regionu użytkownika. Użytkownikowi mogą również przysługiwać prawa dotyczące osoby, od której uzyskał on przedprodukcyjne rozwiązania techniczne. Postanowienia niniejszej umowy nie zmieniają praw przysługujących na mocy przepisów prawa kraju/regionu użytkownika, jeżeli prawo takiego kraju/regionu na to nie zezwala.

14. STANDARDY WIDEO

Przedprodukcyjne rozwiązania techniczne mogą zawierać technologie kompresji obrazów H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 część 2 i MPEG-2. Jeżeli oprogramowanie zawiera takie technologie, firma MPEG LA, L.L.C. wymaga dołączenia oświadczenia o następującej treści: ZGODNIE Z LICENCJĄ NA PAKIET PATENTÓW AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 I MPEG-2 FUNKCJA WIDEO W TYM PRODUKCIE JEST LICENCJONOWANA NA UŻYTEK OSOBISTY I NIEKOMERCYJNY KLIENTA W CELU (i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 I MPEG-2 ZAKODOWANYCH PRZEZ KLIENTA W RAMACH OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY WIDEO, KTÓREMU UDZIELONO LICENCJI NA DOSTARCZANIE TAKICH MATERIAŁÓW. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C. POD ADRESEM WWW.MPEGLA.COM.

15. EKSPORT

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego mającego zastosowanie do przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych, mając na uwadze określone ograniczenia nałożone na niektóre kraje, użytkowników końcowych i sposoby korzystania z takich rozwiązań. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://microsoft.com/exporting.

16. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsza umowa wraz z pozostałymi warunkami firmy Microsoft ustanowionymi w związku z uzupełnieniami, aktualizacjami lub aplikacjami osób trzecich stanowi kompletne porozumienie stron w zakresie przedprodukcyjnych rozwiązań technicznych.