VILLKOR FÖR SKYPE FÖRHANDSVISNINGS- OCH SKYPE INSIDER-PROGRAM

Publicerad: Juni 2018

Tack för att du deltar i Skypes förhandsvisningsprogram och/eller Skype Insider-programmet (gemensamt och individuellt kallade ”programmet”), som ger dig tillgång till viss förhandsprogramvara från Skype (inklusive eventuella typsnitt, ikoner, bilder eller ljudfiler som ingår i programvaran och även dess dokumentation, uppdateringar, tillägg och uppgraderingar) (”förhandsteknologierna”). Programmet gör att Skype-användare kan komma åt och använda vissa förhandsteknologier i syfte att lämna feedback till Skype. Vissa förhandsteknologier är kanske inte tillgängliga i ditt område eller på samtliga plattformar.

Innan du kan börja är det några viktiga saker som du måste känna till.

FÖR DIG SOM ÄR BOSATT I USA, INNEHÅLLER AVSNITT 12 EN BINDANDE KLAUSUL OM SKILJEFÖRFARANDE OCH FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN. DENNA KLAUSUL PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER VID EN EVENTUELL TVISTLÖSNING MED SKYPE. VI UPPMANAR DIG ATT LÄSA DEN.

VIKTIGT MEDDELANDE

Förhandsteknologierna:

  • inkluderar programvara på experimentstadiet och tidiga förhandsversioner. Det innebär att du kan uppleva tillfälliga krascher.
  • samlar automatiskt in och överför data till Skype inklusive personlig information se avsnitt 2 och Sekretesspolicy för mer information.
  • kan upphöra att fungera eller att uppdateras automatiskt, utan föregående meddelande samt
  • kan ändras före kommersiell utgivning eller komma att aldrig utges kommersiellt.

1. PROGRAMMETS GRUNDER

a. Godkännande av villkor. Genom att ansluta dig till och använda förhandsteknologierna, bekräftar och godkänner du följande villkor som utgör ett juridiskt avtal mellan dig och Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg (”Skype”).

b.Minderåriga. Genom att delta i programmet bekräftar du att du antingen har uppnått myndig ålder där du bor eller har fått giltigt samtycke från förälder eller juridisk vårdnadshavare att vara bunden av villkoren i detta avtal och att delta i programmet. Vid osäkerhet om du har uppnått myndig ålder där du bor eller om du inte förstår innehållet i detta avsnitt, ska du inte använda förhandsteknologierna innan du har tillfrågat din förälder eller juridiska vårdnadshavare. Om du är förälder eller juridisk vårdnadshavare till en minderårig och upprättar tillgång till förhandsteknologier för vederbörande, godkänner du avtalet för den minderårigas räkning och är ansvarig för all användning av förhandsteknologierna.

c.Ändringar av villkor. Skype kan när som helst ändra programmet eller dessa villkor. Du måste godkänna ändringarna för att fortsätta att delta i programmet. Om vi genomför ändringar informeras du om dessa, antingen genom ett meddelande på programmets webbplats, via användargränssnittet för förhandsteknologierna, i ett e-postmeddelande, snabbmeddelande eller med andra skäliga metoder. Ditt samtycke till de ändrade villkoren uttrycks genom att du använder förhandsteknologierna efter det datum då ändringen träder i kraft. Om du inte godkänner ändringarna, måste du sluta använda förhandsteknologierna och följa uppsägningsanvisningarna i avsnitt 9. I annat fall kommer de nya villkoren att tillämpas.

d.Ytterligare villkor. Din användning av förhandsteknologierna omfattas även av Villkor för Microsoft-tjänster, som införlivar sekretesspolicyn, http://www.skype.com/go/privacy. I den utsträckning en konflikt uppstår mellan Villkor för Microsoft-tjänster (inklusive sekretesspolicyn) och villkoren, ska dessa villkor ges företräde under programmets löptid. Användning av den slutliga, allmänt tillgängliga Skype-programvaran omfattas av Villkor för Microsoft-tjänster.

e.Kontoskapande. Du måste ha ett Microsoft-konto för att få tillgång till förhandsteknologierna.

f.Kostnader. Testning och utvärdering av förhandsteknologierna är kostnadsfritt för dig. Däremot ansvarar du för alla kostnader som uppstår till följd av din användning av förhandsteknologierna och deltagandet i detta program (i form av smarttelefon, mobil- och dataabonnemang, o.s.v.).

g.Överlåtelse: Skype kan överlåta, överföra eller på annat sätt disponera över våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, när som helst utan förhandsmeddelande.

2. SEKRETESS

a. Förhandsteknologier kan automatiskt samla in och tilllhandahålla data till Skype, som kan innehålla din personliga information. När du använder förhandsteknologierna kommer Skype automatiskt att samla in viss information om din användning och hur du interagerar med förhandsteknologierna. Som hjälp för att diagnosticera problem och förbättra förhandsteknologierna samlar Skype in data om prestanda för förhandsteknologierna och eventuella problem som du kan uppleva med dem. Då och då kan vi samla in loggar i anslutning till feedback som du lämnar eller i anslutning till något problem. Dessa loggar kan innehålla personlig information eller annan känslig data som finns i enhetsminnet. Exempelvis kan en logg som innehåller ögonblicksbilder av enhetsminne inkludera ditt namn eller andra konto-ID, innehåll i din kommunikation, information om din plats eller data som du nyligen skickat till någon webbplats. Om en logg innehåller personlig data kommer vi inte att använda denna data för att identifiera, kontakta eller rikta annonsering till dig.

b. Om du skickar personuppgifter till oss via förhandsteknologierna eller som en del av programmet kommer Skype att använda dessa uppgifter för att driva, behålla och tillhandahålla funktionerna hos förhandsteknologierna för din räkning. Vi kan också använda dessa uppgifter för att kommunicera med dig, som beskrivs nedan. Om du skickar personuppgifter om någon annan än dig själv, garanterar och bekräftar du att du har fått vederbörandes rättmätiga samtycke. Om du inte godkänner de här villkoren eller användningen av personuppgifter på detta sätt, ska du inte använda förhandsteknologierna.

c. Dessutom kommer vi att använda all information som lämnats i anslutning till programmet i enlighet med eventuella sekretessmeddelanden i appform och vår sekretesspolicy: http://www.skype.com/go/privacy. Observera att förhandsversioner av funktioner kanske inte inkluderar samtliga funktioner som beskrivs i sekretesspolicyn. Vissa sekretessinställningar och kontroller kanske inte är tillgängliga för förhandsteknologierna eller kan bli föremål för ändring.

3. UPPDATERINGAR OCH FÖRHANDSTEKNOLOGIER

a. Uppdateringar. Du samtycker till att begränsad eller ingen support kommer att vara tillgänglig för förhandsteknologierna. Du samtycker även till att vi automatiskt kan hämta uppdateringar av förhandsteknologierna och att du kan vara tvungen att uppdatera förhandsteknologierna för att fortsätta vara delaktig i programmet. Du samtycker till att acceptera sådana uppdateringar enligt dessa villkor, såvida inte andra villkor medföljer uppdateringarna. Om du inte samtycker, ber vi dig att avbryta användningen av och avinstallera förhandsteknologierna.

b.Förhandsteknologier. Förhandsteknologierna är tidiga versioner på experimentstadiet och kan omfattas av lägre eller annorlunda säkerhet, sekretess, tillgänglighet och tillförlitlighet i förhållande till kommersiellt tillhandahållna tjänster och programvara. Vi kan när som helst ändra eller avbryta de här standarderna i efterföljande lanseringar och/eller förhandsteknologierna utan förhandsmeddelande.

c.Skicka och ta emot pengar: Genom att använda funktionen för betalning och mottagande av pengar (om tillgänglig), godkänner du att Skype anlitar tredjeparter för att tillhandahålla betaltjänster och genomföra överföringar. Skype utför inte betalningstjänster eller överföringar och är inte ett företag inom betalningstjänster. Funktionen att skicka och ta emot pengar via Skype är eventuellt endast tillgänglig för användare som uppnått 18 års ålder, eller enligt tredje parts villkor, och som har registrerats och godkänts för ett konto hos tredje part. För att utnyttja funktionen att skicka pengar kan du behöva registrera dig enligt tredje parts villkor och ge tillåtelse att dela information med sådana tredje parter för att tjänsten ska bli tillgänglig. Om Skype underrättas om att din användning av funktionen att skicka pengar strider mot tredje parts villkor, kan Skype tvingas vidta åtgärder mot ditt konto, till exempel genom att upphäva eller spärra det. Skype och Microsoft frånsäger sig allt ansvar för betaltjänster som tillhandahålls av tredje part eller andra åtgärder som vidtas enligt sådan tredje parts regler och villkor. Skype ger inga garantier eller utfästelser för att funktionen att skicka och ta emot pengar är tillgänglig eller fortsätter att vara tillgänglig.

4. FEEDBACK

Du kan tillhandahålla innehåll, kommentarer, feedback, förslag, information eller material till Skype i anslutning till programmet (”feedback”). Genom att lämna feedback ger du oåterkalleligen Skype och dess dotterbolag rätten att ge, använda, ändra, distribuera och kommersialisera feedback på valfritt sätt och oavsett syfte. Du ger även tredje part, utan kostnad, alla patenträttigheter som behövs för att deras produkter, tekniker och tjänster ska användas eller samverka med specifika delar av Skypes eller Microsofts programvara eller tjänst som inkluderar denna feedback. Du ska inte lämna feedback som förutsätter att Skype eller dess dotterbolag ska licensera sin programvara eller dokumentation till tredje parter eftersom din feedback ingår i dem. Rättigheterna enligt detta avsnitt ges enligt alla tillämpliga immateriella rättigheter som du äger eller kontrollerar och fortsätter efter uppsägningen av detta avtal. Ingen kompensation utgår om din feedback används. Skype är inte förpliktigad att publicera eller använda någon feedback. Genom att lämna feedback, garanterar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till din feedback och att den inte omfattas av någon tredje parts rättigheter.

5. KOMMUNIKATION MED DIG

När det finns något vi måste informera dig om angående programmet, inklusive svar på feedback du skickat till oss, skickar vi programmeddelanden till dig. Vi kan kontakta dig om programmet på flera olika sätt, som via e-post, SMS samt chattmeddelanden, chattaviseringar och robotmeddelanden i Skype Avgifter för datatrafik eller meddelanden kan förekomma vid mottagande av aviseringar via SMS. Programmeddelanden kan innehålla:

  • Frågor om ytterligare information angående problem som du rapporterat under användningen av programmet.
  • Information om nya beta-möjligheter som versioner och appar, som finns tillgängliga för dig i programmet.
  • Undersökningar för att få information om din upplevelse eller för att mäta ditt intresse och kompetens för framtida beta-möjligheter.
  • Uppdateringar om nyheter och förändringar om programmet.
  • Information om särskild ersättning du kan få genom att delta i programmet.

Du kan avanmäla dig från dessa programmeddelanden från Skype genom att avregistrera dig från programmet.

Beroende på inställningarna för ditt Microsoft-konto, kan du även få kampanjmeddelanden via e-post, SMS, telefonsamtal eller post från Skype eller Microsoft. Du kan alltid välja om du önskar ta emot kampanjmeddelanden i din kontoprofil.

6. PROGRAMVARA

a.Nyttjanderättigheter. Enligt dessa villkor, får du installera och använda valfritt antal kopior för enbart test- och utvärderingssyften och för att lämna feedback till Skype

b. Rättigheternas omfattning. Förhandsteknologierna är upphovsrättsligt skyddade verk hos Microsoft och säljs inte, utan tillhandahålls till dig på licens. Skype och Microsoft förbehåller sig alla rättigheter (såsom rättigheter enligt upphovsrättslagstiftningen) som inte uttryckligen beviljats i detta avtal. Om tillämplig lag inte ger dig ytterligare rättigheter trots denna begränsning, ska du inte (och har ingen rätt att):

i. avslöja resultaten från eventuella riktvärdestester till tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från Skype

ii. kringgå tekniska begränsningar som endast låter dig använda förhandsteknologierna på vissa sätt

iii. använda omvänd ingenjörskonst, dekompilera eller demontera programvaran eller försöka att göra detta, förutom och endast i den utsträckning som tillåts av licensieringsreglerna som styr användningen av komponenter med öppen källkod och kan ingå i programmet

iv. publicera, kopiera, hyra, leasa, överföra eller låna ut förhandsteknologierna

v. ta bort, minimera, blockera eller ändra meddelanden om Microsoft, Skype eller deras leverantörer i förhandsteknologierna

vi. använda förhandsteknologierna på ett sätt som strider mot lagen eller som skapar eller sprider skadlig programvara

vii. hyra, leasa eller låna ut förhandsteknologierna, eller överföra eller tilldela förhandsteknologierna eller detta avtal till någon tredje part

viii. använda funktionerna hos förhandsteknologierna på ett sätt som kan störa någon annans användning av dem eller för att få åtkomst till någon tjänst, data, konto eller nätverk på ett obehörigt sätt

ix. använda förhandsversionen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra en Skype- eller Microsoft-server eller det (de) nätverk som är anslutna till någon Skype- eller Microsoft-server.

7. TREDJE PARTS PROGRAM, TJÄNSTER OCH PROGRAMVARA

a. Förhandsteknologierna kan inkludera tredje parts program eller programvara som är licensierad till dig enligt detta avtal eller enligt egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om befintliga, för den tredje partens program kan vara tillgängliga i en medföljande meddelandefil. Förhandsteknologierna kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara för tredje part som licensierats under öppen källkod med tillgänglighetsskyldigheter för källkoden. Kopior av dessa licenser är inkluderade i tredje parts meddelandefiler eller andra medföljande meddelandefiler. Du kan erhålla den fullständiga motsvarande källkoden från Skype om och vid behov enligt licensen för den aktuella öppna källkoden genom att sända en postväxel eller check på 5,00 USD till: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Ange ”third party source code for Skype” i meddelandefältet för din betalning. Du kan även hitta en kopia av källkoden på http://aka.ms/getsource.

b. Användning av tredje parts program och tjänster. Med förhandsteknologierna kan du kan nå eller förvärva produkter, tjänster, webbplatser, länkar, innehåll, material, spel eller program från tredje part (företag eller personer som inte är Microsoft) (”Tredje parts program och tjänster”). Tredje parts program och tjänster kan framställa en sekretesspolicy eller kräva att du godkänner ytterligare användningsvillkor innan du kan installera eller använda programmet eller tjänsten från tredje part. Du bör granska eventuella ytterligare villkor och sekretesspolicyer innan du förvärvar eller använder program och tjänster från någon tredje part. Eventuella andra regler ändrar inte något av dessa villkor. Du är ansvarig för dina mellanhavanden med tredje part. Varken Skype eller Microsoft tillhandahåller licens på immateriella rättigheter till dig som del av någon tredje parts program och tjänster och ansvarar inte för information som lämnas av tredje part.

8. UPPFÖRANDEKOD

a. Genom att godkänna dessa villkor, godkänner du att du vid användning av förhandsteknologier kommer att följa följande regler:

i. Inte göra något olagligt.

ii. Inte delta i någon verksamhet som utnyttjar, skadar eller hotar att skada barn.

iii. Inte skicka skräppost. Skräppost är oombett massutskick av e-post, inlägg, SMS (textmeddelanden) eller direktmeddelanden.

iv. Inte allmänt visa eller använda tjänsterna för att dela olämpligt innehåll eller material (inklusive, t.ex. nakenhet, tidelag, pornografi, anstötligt språk, grovt våld eller brottslig verksamhet).

v. Inte delta i bedräglig, falsk eller missvisande verksamhet (t.ex. be om pengar under falska förspeglingar, personifiera någon annan, manipulera tjänsterna för att öka antalet uppspelningar, eller påverka ranking, rating eller kommentarer).

vi. Inte kringgå åtkomstbegränsingar eller tjänsternas tillgänglighet.

vii. Inte delta i verksamhet som är skadlig för dig, tjänsterna eller andra (t.ex. sprida virus, stalking, publicera innehåll med terrorism, uttrycka hatpropaganda eller förespråka våld mot andra).

viii. Inte inkräkta på andras rättigheter (t.ex. obehörigt delande av upphovsrättsskyddat material, återförsäljning eller annan distribution av Bing kartor eller foton).

ix. Inte delta i någon verksamhet som inkräktar på andras integritet.

x. Inte hjälpa andra att bryta mot reglerna.

B. Åtgärder vid överträdelse. Om du bryter mot dessa villkor, kan vi upphöra att tillhandahålla dig förhandsteknologierna eller stänga ditt Microsoft-konto. Vi kan också blockera utskick av kommunikation (som e-post, fildelning eller snabbmeddelande) i ett försök se till att villkoren följs eller så kan vi ta bort eller neka att publicera ditt innehåll av något skäl. Under utredning av dessa påstådda överträdelser mot villkoren, förhåller Skype sig rätten att granska ditt innehåll för att lösa problemet. Men vi kan inte övervaka alla tjänster och vi kommer inte heller att försöka göra det.

9. AVSLUTA PROGRAMMET

Du kan avsluta ditt deltagande i programmet när som helst genom att avinstallera och radera samtliga kopior av de förhandsteknologier som erhållits i anslutning till programmet. Skype förbehåller sig rätten att när som helst avsluta din åtkomst till någon eller alla förhandsteknologier eller programmet, utan förhandsmeddelande och oavsett anledning. Eventuellt kan du inte fortsätta att komma åt eller använda förhandsteknologierna och programmaterialet efter uppsägning av programmet. Du måste även radera kopior av den förhandslanserade programvaran som erhölls i anslutning till programmet. Skype kan fortsätta att använda alla data som samlats in före uppsägningen.

10. GARANTIFRISKRIVNING

SKYPE OCH DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER TILLHANDAHÅLLER FÖRHANDSTEKNOLOGIERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED EVENTUELLA FEL” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. DU TAR SJÄLV RISKEN ATT ANVÄNDA DEM. SKYPE LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER, LÖFTEN ELLER VILLKOR. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE ENLIGT DINA LOKALA LAGAR OCH DESSA KAN INTE DETTA AVTAL PÅVERKA. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN MEDGER FRISKRIVER SIG SKYPE FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM AVSER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT PROGRAMVARAN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.

SKYPE VARKEN KONTROLLERAR, GRANSKAR, REDIGERAR, INTYGAR ELLER PÅTAR SIG ANSVARET FÖR INNEHÅLL, INFORMATION, MEDDELANDEN, MATERIAL ELLER PROJEKT FRÅN TREDJE PART SOM KAN NÅS FRÅN ELLER SOM LÄNKATS VIA PROGRAMMET, OCH, UTOM VAD SOM FASTSTÄLLTS I ETT SEPARAT AVTAL, GER SKYPE INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG OCH SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT AV OVANSTÅENDE. VARJE MELLANHAVANDE DU KAN HA MED SÅDAN TREDJE PART SKER PÅ EGEN RISK.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SKYPE ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON SÄRSKILD, INDIREKT ELLER FÖLJDSKADA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, OAVSETT OM DEN UPPSTÅR INOM RAMEN FÖR AVTALET, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN OTILLBÖRLIG ÅTGÄRD SOM UPPSTÅTT VID ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER PRESTANDAN HOS PROGRAMMET, INNEHÅLLET, UTFÖRANDET ELLER UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA TJÄNSTER, ELLER INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN PROGRAMMET.

Om det föreligger skäl till ersättning trots ovanstående ansvarsfriskrivning, kan du från Skype och dess leverantörer endast få täckning med upp till 5,00 USD för direkta skador. Du kan inte gottgöras för andra skador inklusive följdskador, förlorade intäkter, särskilda, indirekta eller oavsiktliga skador. Denna begränsning gäller:

(a) allt som avser förhandsteknologierna, innehållet (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller tredje parts program, och

(b) påstådda kontraktsbrott, kontraktsbrott, garanti eller villkor, strikt ansvar, försumlighet eller annan skadeståndsgrundande handling; eller alla andra anspråk; i samtliga fall i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag.

Det gäller även om Skype kände till eller borde ha känt till riskerna för skador. Ovanstående begränsning eller undantag är kanske inte tillämpliga om lagstiftningen där du bor inte medger begränsning av eller undantag för följdskador, oförutsedda skador eller andra skador.

11. VILLKOR OCH RUTINER FÖR ATT HÄVDA UPPHOVSRÄTTSLIGT INTRÅNG

Enligt Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), ska aviseringar om påstådda upphovsrättsliga intrång skickas till vår för ändamålet utsedda handläggare. FÖRFRÅGNINGAR SOM SAKNAR RELEVANS ENLIGT NEDANSTÅENDE PROCEDUR KOMMER INTE ATT BESVARAS. Se villkor och rutiner för att hävda upphovsrättsligt intrång på http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

12. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN OM DU ÄR BOSATT I USA

Detta avsnitt gäller för alla tvister UTOM TVISTER SOM AVSER VERKSTÄLLIGHETEN ELLER GILTIGHETEN HOS DINA, SKYPES ELLER NÅGON AV VÅRA LICENSTAGARES IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Termen ”tvist” omfattar alla tvister, åtgärder eller annan kontrovers mellan dig och Skype om programmet (inklusive priser) eller detta avtal, vare sig det rör sig om kontrakt, garanti, skadeståndsgrundande handling, stadgar, föreskrifter, förordningar eller annan rättslig grund. ”Tvist” kommer att tolkas i lagens vidaste mening.

a.Meddelande om tvist.I händelse av tvist måste du eller Skype ge motparten ett meddelande om tvist i form av en skriftlig framställan med namn, adress och kontaktinformation till framställande part, de omständigheter som ligger till grund för tvisten och den gottgörelse som yrkas. Alla meddelanden om tvist ska skickas via brevpost till Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. På http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499 finns ett formulär. Om vi har tillgång till din postadress skickar Skype samtliga meddelanden om tvist per brev, annars via din e-post. Du och Skype ska försöka lösa varje tvist genom informell förhandling inom 60 dagar efter att meddelande om tvist har skickats. Efter 60 dagar kan du eller Skype inleda skiljedomsförfarande.

b.Lokal domstol. Du kan även hänföra en eventuell tvist till lokal domstol i landet där du är bosatt (eller, om du är en juridisk person, på orten för företagets säte) eller i King County, Washington, USA om tvisten uppfyller alla krav för att avgöras i lokal domstol. Du kan väcka talan i lokal domstol oavsett om informella förhandlingar genomförts tidigare eller inte.

c.Bindande skiljeförfarande. Om du och Skype inte har löst tvisten genom informella förhandlingar eller i lokal domstol, ska alla strävanden att lösa tvisten enbart ske genom bindande skiljeförfarande enligt Federal Arbitration Act (”FAA”). Gruppskiljeförfarande tillåts inte. Du avsäger dig rätten att väcka talan i domstol inför domare eller jury (eller att delta som part eller gruppmedlem). I stället ska alla tvister lösas med en neutral skiljeman vars beslut ska vara slutgiltigt med undantag för en begränsad rätt att överklaga enligt FAA. Vilken domstol som helst i parternas jurisdiktion kan upprätthålla efterlevnad av skiljemannens dom.

d.Friskrivning från grupptalan. Alla förhandlingar för att lösa en tvist oavsett forum ska enbart ske på enskild grund. Varken du eller Skype får försöka att föra tvisten i form av grupptalan, med privat åklagare eller på annat sätt där endera parten agerar eller framställer sig som representant för en grupp. Inget skiljeförfarande eller förhandling får kombineras med varandra utan i förväg erhållet skriftligt tillstånd från alla parter som påverkas av skiljeförfarandet eller förhandlingen.

e.Handläggning av skiljeförfarande. Endast för hemanvändare i USA. Alla skiljeförfaranden genomförs av American Arbitration Association (”AAA”) enligt dess Commercial Arbitration Rules (eller, om du är privatperson och använder programmet för personligt eller hemmabruk, eller om beloppet i tvisten uppgår till 75 000 USD eller mindre, oberoende om du är privatperson eller hur du använder programmet, enligt dess Consumer Arbitration Rules). Mer information finns på www.adr.org eller per telefon 1-800-778-7879. För att påbörja en förhandling skickar du in formuläret från http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497 till AAA. Du samtycker till att endast inleda skiljeförfarande på din bostadsort (eller, om du är en juridisk person, på orten för företagets säte) eller i King County, Washington, USA. Skype samtycker till att endast inleda skiljeförfarande på din bostadsort (eller, om du är juridisk person, på orten för företagets säte). Du kan begära ett telefonbaserat eller personligt förhör genom att följa AAA:s regler. I en tvist som omfattar 25 000 USD eller mindre, kommer varje förhör att ske per telefon om skiljemannen inte kan motivera att förhöret bör utföras genom personlig närvaro. Skiljemannen kan individuellt bevilja dig samma gottgörelse som en domstol. Skiljemannen får bevilja fastställelse eller föreläggande endast för dig personligen och endast i den omfattning som krävs för att tillmötesgå din individuella fordran.

f. Avgifter och betalningar vid skiljeförfaranden.

i.Tvister som omfattar 75 000 USD eller mindre. Skype kommer att utan dröjsmål återbetala dina ansökningskostnader och betala AAA:s och skiljemannens avgifter och utlägg. Om du avvisar det sista skriftliga lösningsförslaget som lämnades av Skype innan skiljemannen utsågs (”Skypes sista skriftliga erbjudande”), fortsätter tvisten till beslut av en skiljeman (en så kallad ”skiljedom”) och om skiljemannen tilldelar dig högre gottgörelse än Skype i sitt sista skriftliga erbjudande, kommer Skype att: (i) betala det högre av beloppen enligt domen eller 1 000 USD; (ii) betala dina skäliga juristkostnader, om befintliga; och (iii) ersätta alla eventuella kostnader (inklusive avgifter och kostnader för expertvittnen) som din jurist erlagt för att på ett rimligt sätt kunna utreda, bearbeta och driva dina anspråk under skiljeförfarandet. Skiljemannen kommer att fastställa beloppet för avgifter, kostnader och utlägg om du och Skype inte når en överenskommelse.

ii.Tvister som omfattar mer än 75 000 USD. AAA:s regler styr betalningen av ansökningskostnader och AAA:s och skiljemannens avgifter och utlägg.

iii.Tvister oavsett belopp. I alla skiljeförfaranden som du påbörjar, kommer Skype endast att avkräva dig AAA:s eller skiljemannens avgifter eller utlägg eller ansökningskostnader som de har ersatt för din räkning om skiljemannen anser skiljeförfarandet vara oseriöst eller genomdrivet för otillbörliga syften. I alla skiljeförfaranden som Skype påbörjar, kommer Skype att betala alla ansökningskostnader samt AAA:s och skiljemannens avgifter eller utlägg. Skype kommer inte under något skiljeförfarande att avkräva avgifter eller kostnader för sin jurist från dig. Avgifter och utlägg inkluderas inte vid fastställandet av en tvists omfattning.

iv.Anspråk eller tvister måste vara registrerade inom ett år. I den utsträckning som lagen tillåter, måste eventuella anspråk eller tvister där avsnitt 10 tillämpas ha registrerats inom ett år i lokal domstol (avsnitt 10 b), i skiljeförfarande (avsnitt 10 c) eller i domstol, om avsnitt 10 medger att tvisten får registreras i domstol i stället för som skiljeförfarande. Ettårsperioden inleds då kravet eller tvisten kunde registreras för första gången. Om sådant krav eller sådan tvist inte har registrerats inom ett år är den permanent avslutad.

v.Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om friskrivningen från grupptalan i avsnitt 10 d visar sig vara olaglig eller ogenomförbar för hela eller delar av tvisten, ska avsnitt 10 inte tillämpas för dessa delar. I stället ska dessa delar förhandlas separat i domstol medan återstående delar avgörs i skiljeförfarande. Om någon annan bestämmelse i avsnitt 10 visar sig vara olaglig eller ogenomförbar ska denna undantas medan återstoden av avsnitt 10 ska förbli giltig och i kraft.

vi.Konflikt med AAA:s regler. Detta avtal gäller i den utsträckning det hamnar i konflikt med AAA:s Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules.

g.Tillämplig lag. Lagarna i den delstat eller land/region där du bor reglerar alla anspråk och tvister som rör programmet eller detta avtal, inklusive talan om kontraktsbrott och anspråk enligt lokal konsumentlagstiftning, lagar om illojal konkurrens, underförstådda garantilagar, talan om obehörig vinst och skadeståndsgrundande handling, oavsett konflikter mellan lagprinciper, förutom att FAA reglerar alla bestämmelser som avser skiljeförfaranden. Om du har förvärvat programmet i något annat land/region, tillämpas gällande lagar i det landet/regionen. Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan omfattas av andra rättigheter, inklusive konsumenträttigheter, enligt lagarna i din delstat eller land/region. Detta avtal påverkar inte sådana andra rättigheter om lagarna i din delstat eller land/region inte tillåter detta.

13. RÄTTSVERKAN

Detta avtal beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan omfattas av andra rättigheter enligt lagarna i ditt land. Du kan även ha rättigheter i relation till den part som tillhandahöll förhandsteknologierna till dig. Detta avtal påverkar inte dina rättigheter enligt lagarna i ditt land om lagarna i ditt land inte tillåter detta.

14. VIDEOSTANDARDER

Förhandsteknologierna kan inkludera H.264/AVC, VC-1 och MPEG-4 Part 2 samt MPEG-2 visuell komprimeringsteknik. Om programvaran inkluderar dessa visuella komprimeringstekniker, kräver MPEG LA, L.L.C. följande avisering: DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER AVC-, VC-1-, MPEG-4 PART 2 VISUAL- SAMT MPEG-2 VIDEO-PATENTENS PORTFÖLJLICENS FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN HEMANVÄNDARE ATT (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED OVANSTÅENDE STANDARDER (”VIDEOSTANDARDER”) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-, VC-1-, MPEG-4 PART 2 SAMT MPEG-2-VIDEO SOM KODATS AV EN HEMANVÄNDARE SOM UTFÖR EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS MEDGES ELLER SKA INBEGRIPAS FÖR ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C SEE WWW.MPEGLA.COM.

15. VID EXPORT

Du måste följa alla inhemska och internationella exportlagar och föreskrifter som gäller för förhandsteknologierna och inkluderar begränsningar om destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Se http://microsoft.com/exporting för ytterligare information.

16. HELA AVTALET

Detta avtal och eventuella övriga villkor som Microsoft kan tillhandahålla i form av tillägg, uppdateringar eller tredje parts program, utgör hela avtalet för förhandsteknologierna.