1. Yayın Hizmet Koşulları Uygulanabilirliği

Skype tarafından yazılı olarak başka bir şekilde kabul edilmediği sürece, Yayın için (aşağıda tanımlanan şekilde) bir Programda (aşağıda tanımlanan şekilde) Skype Yazılımının her türlü kullanımı bu Yayın Hizmet Koşullarına tabi olacaktır.

Yayın için bir Programda Skype Yazılımını kullanmak isterseniz, bu Yayın Hizmet Koşullarını kabul etmelisiniz.

Skype tarafından yazılı olarak başka bir şekilde kabul edilmediği sürece, bu Yayın Hizmet Koşullarını kabul etmezseniz, Yayın için bir Programda Skype Yazılımını kullanamazsınız.

2. Yayın için Programlarda Skype Tanımlaması

Yayın için bir Programda Skype Yazılımını kullanırken, kanun tarafından engellenen durumlar hariç, Skype Yayın İlkelerinin geçerli tüm şartlarına (zaman zaman güncellenebilir) ve aşağıdaki ek gerekliliklere uyacağınızı kabul edersiniz:

2.1 Ses Programları. Yayınlanan bir görüntü olmayan tüm Programlar için aşağıdaki gereklilikler geçerlidir:

(a) Skype Yazılımının kullanım süresinin on beş (15) dakika veya daha kısa olduğu durumlardaki tüm Programlar için, Skype Yayın İlkelerinde açıklandığı şekilde, bu türden her kullanımın başında ve sonunda bir tanıtım duyurusu yayınlarsınız;

(b) Skype Yazılımının kullanım süresinin on beş (15) dakikadan uzun olduğu durumlardaki tüm Programlar için, Skype Yayın İlkeleri bölümünde belirtilen şekilde bu kullanımın başlangıcında ve sonunda ve en fazla on beş (15) dakika aralıkla Program boyunca tanıtım duyurusu yayınlarsınız; ve

(c) Herhangi bir Programa belirli bir Skype çağrı özelliğini veya eylemini temsil etmek üzere bir ses eklemek isterseniz (örnek olarak, ancak bunlarla sınırla olmamak üzere, bir çağrının kabul edildiği andaki “çağrı yanıtlama” sesi veya çağrının sonlandırıldığı andaki "kapatma" sesi gibi) sadece Skype tarafından sağlanan belirli Skype seslerini kullanırsınız ve Skype Yayın İlkelerinde açıklanan, Skype seslerinin kullanımına ilişkin diğer gerekliliklere uyarsınız. Bir Skype sesini talep etmek için şu e-posta adresinden iletişim kurun: media@skype.net 

2.2 Sesli-Görüntülü Programlar. Skype Yazılımını kullandığınız veya Skype Yazılımının bir video betimlemesini dahil ettiğiniz her türlü sesli görüntülü Programla (başka bir ifadeyle, görüntünün bir ses sinyaliyle birlikte Yayınlandığı her türlü Programla) ilişkili olarak aşağıdaki gereklilikler geçerlidir:

(a) Skype logosunu ölçeklenebilir vektör dosyası biçiminde buradan alırsınız ;

(b) Skype Yazılımının görsel betimlemesini içeren veya kullanan herhangi bir Programda, söz konusu kullanım boyunca Skype logosunu görünecek şekilde, oransal olarak ölçeklendirilmiş şekilde ve açıkça okunabilecek makul bir boyutta yerleştirirsiniz ve ayrıca Skype logosunu kullanımınız Skype Yayın İlkelerinde açıklanan tüm gerekliliklere uymalıdır;

(c) Programınızda belirli bir cihazı kullanmak isterseniz Skype Yayın İlkelerinde gösterildiği şekilde, sadece cihaza uygun olan Skype Kullanıcı Arayüzünü kullanırsınız. Skype Kullanıcı Arayüzü şablonlarına ve değerlerine ihtiyacınız varsa lütfen şuradan talep edin: media@skype.net ; ve

(d) Herhangi bir Programa belirli bir Skype çağrı özelliğini veya eylemini temsil etmek üzere bir ses eklemek isterseniz (örnek olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir çağrının kabul edildiği andaki “çağrı yanıtlama” sesi veya çağrının sonlandırıldığı andaki "çağrı kapatma" sesi gibi), sadece Skype tarafından Size sağlanan belirli Skype seslerini kullanırsınız ve Skype Yayın İlkelerinde açıklanan, Skype seslerinin kullanımına ilişkin diğer gerekliliklere uyarsınız. Bir Skype sesini talep etmek için şu e-posta adresinden iletişim kurun: media@skype.net 

3. Genel Hükümler

3.1 Tanımlar

3.1.1 “ Yayın”, veri iletişim ağı, İnternet, elektronik posta sistemi, televizyon, radyo veya uydu sistemi, kablolu, kablosuz veya fiber ağ üzerinden bir noktadan çok noktaya iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şu anda bilinen veya bilinmeyen herhangi bir ortam veya biçimi kullanarak eş zamanlı olarak kamuya yayın yapmaktır ve bu Yayın Hizmet Koşulları narrowcasting (dar alana yayın) ve multicasting'i de (çok noktaya yayın) kapsayacaktır.

3.1.2 “ Program” canlı veya önceden kaydedilmiş sesli veya görsel performans anlamına gelir.

3.2 Bu Yayın Hizmet Koşullarının şartlarını ve hükümlerini yerine getirmeye ve kabul etmeye yetkili olduğunuzu temsil ve garanti edersiniz. Program ve Yayından kaynaklanan tüm lisans ücretlerini ve diğer masraf ve giderleri ödemekten ve tüm hakları almaktan siz sorumlusunuz. Skype, Program veya Yayınla bağlantılı olarak tahakkuk eden herhangi bir masraf veya giderden hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

3.3 Program ve Yayına ait ilgili tüm yasalara uymaktan, masraflarını kendiniz karşılamak üzere, siz sorumlu olursunuz. Skype'ı, Bağlı Kuruluşlarını ve Skype personelini aşağıdakilerden kaynaklanan her türde, yapıda ve tanımda her türden kayıptan, maliyetten, yükümlülükten, zarardan ve masraftan (bunlardan kaynaklanan makul yasal cezalar ve diğer harcamalar da dahil olmak üzere) ve bunlara karşı tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve muaf tutacağınızı kabul edersiniz: (i) Yayınlar ve Programlar; (ii) bu Yayın Hizmet Koşullarında yer alan Size ait herhangi bir garantinin yanlış temsili veya ihlali veya (iii) bu Yayın Hizmet Koşullarında yer alan Size ait herhangi bir sözleşme, anlaşma veya yükümlülük.

3.4 Programların, Yayınların ve/veya Skype yazılımı için aşağıdaki durumların söz konusu olmayacağını sağlamak üzere makul çabaları gözetip uygulamak için gerekli özeni gösterirsiniz: (i) Programlar, Yayınlar ve/veya Skype Yazılımının (i) herhangi bir birey, kuruluş, inanç veya mezhebe saldırmak için bir araç olarak kullanılmasını; (ii) kanunlarca yasaklanan herhangi bir duyuru veya tanıtım içermemesini; (iii) herhangi bir ürün veya hizmet için yanlış veya istenmeyen iddiada bulunmak için kullanılmamasını; (iv) konu veya yaklaşım itibarıyla iftira niteliğinde, müstehcen, saygısız, ahlaksız, kaba, itici veya saldırgan herhangi bir içerik veya duyuru içermemesini; (v) doğrulanamayacak tanıklıklar içermemesini; (vi) sosyal gruplarda makul tartışma konuları olarak kabul edilmeyen konular (örneğin küfür, müstehcenlik) ile ilgili herhangi bir açıklama veya referans içermemesini veya (vii) Skype'a göre kamunun, Skype'ın veya dürüst reklamcılığın ve genel olarak saygın işletmeciliğin çıkarlarının zararına olabilecek veya bunlarla ilgili olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir reklam konusu veya duyuru ile bağlantılı olarak kullanılmamasını sağlamaya dikkat edecek ve bunun için makul gayrette bulunacaksınız.

3.5 Size bu sözleşmeyle verilen haklar münhasır olmayan, geri alınabilir haklardır. Herhangi bir Skype logosu, markası veya başka kaynak ibaresi (toplu olarak “Skype Markası”) ile ilgili herhangi bir hak veya menfaate sahip olmazsınız ve sizinle Skype arasında, Skype Markasının tüm hak ve menfaatlerinin yegane sahibinin Skype olduğunu kabul edersiniz. Bu sözleşmeye bağlı olarak Skype Markasını kullanımınız Skype'ın yararına olacaktır. Skype, Programlar süresince Skype Markasının kullanımına ve Skype Markasının nasıl sunulacağına ilişkin Size talimatlarda bulunma hakkını saklı tutar. Skype ayrıca Size, Skype Markasını kullanımınızın Skype'ın tamamen kendi takdirine göre Skype tarafından kabul edilemez olduğunu belirlemesi durumunda kullanımı sona erdirme talimatı verebilir. Skype Markasını kullanmaya son vermenizin istenmesi durumunda, derhal bu talebe uyacaksınız (ve eğer söz konusu talimat belirli bir Programla ilgiliyse, artık Yayın yapma veya söz konusu Programın Yayınını lisanslama izniniz olmayacaktır).

3.6 Skype, bu Yayın Hizmet Koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Burada yetkilendirildiği şekilde Skype Yazılımını kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş Yayın Hizmet Koşullarının hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Skype, bu Yayın Hizmet Koşullarının değiştirilmesinden ve/veya iptalinden kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

3.7 BU YAYIN HİZMET KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, KOŞUL VE HÜKÜMLERİ ANLADIĞINIZI AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. BURADA YETKİLENDİRİLDİĞİ ŞEKİLDE SKYPE YAZILIMINI KULLANARAK, BU KOŞUL VE HÜKÜMLERE BAĞLI KALMAYI VE BURADA BELİRTİLEN HAKLARI SKYPE'A VERMEYİ AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.

© Skype – Son gözden geçirme: 13 Ağustos 2014