Yayın Hizmet Şartları (TOS)

Skype Yayın İlkelerini İndir

1. Yayın Hizmet Şartları Uygulanabilirliği

Skype tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Yayın için (aşağıda tanımlanan şekilde) bir Programda (aşağıda tanımlanan şekilde) Skype yazılımının her türlü kullanımı bu Yayın Hizmet Şartlarına tabi olacaktır.

Yayın için bir Programda Skype yazılımını kullanmak isterseniz, bu Yayın Hizmet Şartlarını kabul etmeniz gerekir. Skype tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu Yayın Hizmet Şartlarını kabul etmezseniz, Yayın için bir Programda Skype yazılımını kullanamazsınız.

2. Yayın için Programlarda Skype Tanımlaması

Yayın için bir Programda Skype yazılımını kullanırken, kanun tarafından engellenen durumlar hariç, Skype Yayın İlkeleri’nin geçerli tüm şartlarına (zaman güncellenebilir) ve aşağıdaki ek gerekliliklere uyacağınızı kabul edersiniz:

2.1 Ses Programları. Yayınlanan bir görüntünün olmadığı tüm Programlar için aşağıdaki gereklilikler geçerlidir:

(a) Skype yazılımının kullanım süresinin on beş (15) dakika veya daha kısa olduğu durumlardaki tüm Programlar için, Skype Yayın İlkeleri'nde açıklandığı şekilde, bu türden her kullanımın başında ve sonunda bir tanıtım duyurusu yayınlarsınız;

(b) Skype yazılımının kullanım süresinin on beş (15) dakika veya daha uzun olduğu durumlardaki tüm Programlar için, Skype Yayın İlkeleri bölümünde belirtilen şekilde bu kullanımın başlangıcında ve sonunda ve en fazla on beş (15) dakika aralıkla Program boyunca tanıtım duyurusu yayınlarsınız ve

(c) Herhangi bir Programa belirli bir Skype çağrı özelliğini veya eylemini temsil etmek üzere bir ses eklemek isterseniz (örnek olarak, ancak bunlarla sınırla olmamak üzere, bir çağrının kabul edildiği andaki “çağrı yanıtlama” sesi veya çağrının sonlandırıldığı andaki "kapatma" sesi gibi) sadece Skype tarafından sağlanan belirli Skype seslerini kullanırsınız ve Skype Yayın İlkelerinde açıklanan, Skype seslerinin kullanımına ilişkin diğer gerekliliklere uyarsınız.

2.2 Sesli Görüntülü Programlar: Skype yazılımını kullandığınız veya Skype Yazılımının bir video betimlemesini dahil ettiğiniz her türlü sesli görüntülü Programla (başka bir ifadeyle, görüntünün bir ses sinyaliyle birlikte Yayınlandığı her türlü Programla) ilişkili olarak aşağıdaki gereklilikler geçerlidir:

(a) Skype yazılımının görsel tarifini kullanan veya içeren herhangi bir Program için Microsoft’un onayı ve lisansı gereklidir. Lisans aldıktan sonra, Skype filigranı simgesini kullanımınız Skype Yayın İlkeleri’nde belirtilen tüm gerekliliklere uygun olmalıdır. Lisans talep etmek için, talebinizi buradan gönderin.

(b) Programınızda belirli bir cihazı kullanmak isterseniz, Skype Yayın İlkelerinde gösterildiği şekilde, sadece cihaza uygun olan Skype kullanıcı arayüzünü kullanırsınız.

(c) Herhangi bir Programa belirli bir Skype çağrı özelliğini veya eylemini temsil etmek üzere bir ses eklemek isterseniz (örnek olarak, ancak bunlarla sınırla olmamak üzere, bir çağrının kabul edildiği andaki “çağrı yanıtlama” sesi veya çağrının sonlandırıldığı andaki "çağrı kapatma" sesi gibi) sadece Skype tarafından sağlanan belirli Skype seslerini kullanırsınız ve Skype Yayın İlkelerinde ortaya konulan, Skype seslerinin kullanımına ilişkin diğer gerekliliklere uyarsınız.

3. Genel Hükümler

3.1 Tanımlar

3.1.1 “Yayın”; veri iletişim ağı, İnternet, elektronik posta sistemi, televizyon, radyo veya uydu sistemi, kablolu, kablosuz veya fiber ağ üzerinden bir noktadan çok noktaya iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şu anda bilinen veya bilinmeyen herhangi bir ortam veya biçimi kullanarak eş zamanlı olarak kamuya yayın yapmaktır ve bu Yayın Hizmet Şartları narrowcasting (dar alana yayın) ve multicasting'i de (çok noktaya yayın) kapsayacaktır.

3.1.2 “Program” canlı veya önceden kaydedilmiş sesli ya da görsel performans anlamına gelir.

3.2 Bu Yayın Hizmet Şartlarının hüküm ve koşullarını yerine getirmeye ve kabul etmeye yetkili olduğunuzu temsil ve garanti edersiniz. Program ve Yayından kaynaklanan tüm lisans ücretlerini ve diğer masraf ve giderleri ödemek ve tüm hakları almak ile sorumlusunuz. Skype, Program veya Yayınla bağlantılı olarak tahakkuk eden herhangi bir masraf veya giderden hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

3.3 Tüm masrafları size ait olmak üzere, Program ve Yayın ile ilgili tüm geçerli mevzuata uygunluktan sorumlusunuz. Skype'ı, İştiraklerini ve Skype personelini (i) Yayınlar ve Programlardan; (ii) bu Sözleşmedeki taahhütlerinizin ihlali veya yanlış yorumlanmasından veya (iii) bu Sözleşmedeki taahhüt, anlaşma veya yükümlülüklerinizin herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan (makul seviyedeki kanuni ücretleri ve buna bağlı harcamalar da dahil olmak üzere) her tür kayıp, masraf, sorumluluk, hasar ve harcamalar karşısında savunmayı, tazmin etmeyi ve bunların herhangi bir zarar görmemelerini sağlamayı kabul edersiniz.

3.4 (i) Programların, Yayınların ve/veya Skype yazılımı için aşağıdaki durumların söz konusu olmayacağını garantilemek üzere makul çaba göstermek için gerekli özeni gösterirsiniz: Programlar, Yayınlar ve/veya Skype yazılımının (i) herhangi bir birey, kuruluş, inanç veya mezhebe saldırmak için bir araç olarak kullanılmamasını; (ii) kanunlarca yasaklanan herhangi bir duyuru veya tanıtım içermemesini; (iii) herhangi bir ürün veya hizmet için yanlış veya istenmeyen iddiada bulunmak için kullanılmamasını; (iv) konu veya yaklaşım itibarıyla iftira niteliğinde, müstehcen, saygısız, ahlaksız, kaba, itici veya saldırgan herhangi bir içerik veya duyuru içermemesini; (v) doğrulanamayacak tanıklıklar içermemesini; (vi) sosyal gruplarda makul tartışma konuları olarak kabul edilmeyen konular (örneğin küfür, müstehcenlik) ile ilgili herhangi bir açıklama veya referans içermemesini veya (vii) Skype'a göre kamunun, Skype'ın veya dürüst reklamcılığın ve genel olarak saygın işletmeciliğin çıkarlarının zararına olabilecek veya bunlarla ilgili olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir reklam konusu veya duyuru ile bağlantılı olarak kullanılmamasını sağlamaya dikkat edecek ve bunun için makul gayrette bulunursunuz.

3.5 İşbu belgede Size sağlanan haklar gayri münhasırdır ve iptal edilebilir. Herhangi bir Skype logosu, markası veya başka kaynak ibaresi (toplu olarak “Skype Markası”) ile ilgili herhangi bir hak veya menfaate sahip olmazsınız ve sizin ile Skype arasındaki ilişki açısından Skype Markasının tüm hak ve menfaatlerinin yegane sahibinin Skype olduğunu kabul edersiniz. Bu sözleşmeye bağlı olarak Skype Markasını kullanımınız Skype'ın lehine hüküm ifade eder. Skype, Programlar süresince Skype Markasının kullanımına ve Skype Markasının nasıl sunulacağına ilişkin Size talimatlarda bulunma hakkını saklı tutar. Mutlak takdiri kendisine ait olmak üzere ve söz konusu kullanımın Skype açısından kabul edilemez olduğuna hükmederse, Skype, Skype Markasını kullanımına son vermeniz yönünde talimat da verebilir. Skype Markasını kullanmaya son vermenizin istenmesi durumunda, derhal bu talebe uyacaksınız (ve eğer söz konusu talimat belirli bir Programla ilgiliyse, artık Yayın yapma veya söz konusu Skype Markalı Programın Yayınını lisanslama izniniz olmayacaktır).

3.6 Burada izin verilen şekilde Skype yazılımını kullanmaya devam etmeniz, gözden geçirilmiş Şart ve Şartların hüküm ve şartlarına bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Şart ve Şartların değiştirilmesi ve/veya feshedilmesinden kaynaklanan herhangi bir hasardan Skype sorumlu değildir.

3.7 BU ŞARTLARI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, ŞART VE ŞARTLARI ANLADIĞINIZI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. KABUL ET DÜĞMESİNE BASTIĞINIZDA VE/VEYA YAZILIM KURULUMUNA DEVAM ETTİĞİNİZDE YA DA YAZILIMI, ÜRÜNLERİ VE/VEYA SKYPE WEB SİTELERİNİ KULLANDIĞINIZDA, BU ANLAŞMANIN ŞART VE ŞARTLARI TARAFINDAN SINIRLANDIRILMAYA VE SKYPE'A BURADA İZAH EDİLEN HAKLARI VERMEYE AÇIKÇA RAZI OLMAKTASINIZ.

© Skype – Son gözden geçirme tarihi: 7 Ağustos 2018

Skype Yayın İlkelerini İndir