Последна актуализация: август 2017 г. Обърнете внимание, че API за работен плот вече не се поддържа напълно.

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ („УСЛОВИЯТА ЗА API“) УРЕЖДАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ САМО ЗА ПОЗВОЛЕНИТЕ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ ЦЕЛИ. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА API ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И SKYPE. SKYPE ЩЕ ВИ ДАДЕ ЛИЦЕНЗ ЗА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ САМО АКО ПРИЕМЕТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ СТЕ ПОСОЧИЛИ, ЧЕ РАЗБИРАТЕ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ВКЛЮЧЕНИ В НЕГО УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ТОГАВА SKYPE НЯМА ДА ВИ ДАДЕ ЛИЦЕНЗ ЗА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ.

1. Определения

В допълнение към термините, определени в настоящите условия за API, всички други определения, които са използвани в настоящия документ, трябва да имат същото значение, което им е дадено в Споразумението за услуги на Microsoft, както е публикувано на уеб сайта на Skype на адрес www.skype.com/go/tou.

Следните термини ще имат значения както следва:

Търговското наименование Skype: търговското наименование SKYPE и всички интелектуални и индустриални частни права и интереси в цял свят (независимо дали регистрирани, или нерегистрирани), произтичащо от него и притежавани от групата компании Microsoft Corporation;

Насоки за марката Skype: обвързващите насоки, издадени от Microsoft Corporation във връзка с използването на, наред с останалото, търговското наименование Skype, които са посочени на https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ или приемен сайт и които може да бъдат променяни от време на време;

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Люксембург;

Идентификационни данни за Skype: потребителското име и паролата за Skype, използвани за вход в потребителски акаунт в Skype;

API на Skype за работен плот: приложният програмен интерфейс, който е публикуван, изложен или предоставен от Skype и който позволява определени функционалности на приложението за работен плот Skype за Windows („Софтуер за интернет комуникации“), свързаната с него документация (включително в електронна форма) и всички техни бъдещи версии, подобрения, разработки, програмни корекции, актуализации и надстройки;

Потребителски акаунт в Skype: акаунтът, който е регистриран в Skype или Microsoft и който се използва за достъп до функциите и функционалностите на софтуера за интернет комуникации;

Уеб сайт на Skype: www.skype.com, http://developer.skype.com или други подобни URL адреси, които може да бъдат оповестявани от Skype от време на време;

Вие или Вас: лицето, което използва API на Skype за работен плот. Ако използвате API на Skype за работен плот в рамките на служебните си правоотношенията или от името на компания, „Вие“ или „Вас“ ще означава съответната компания и Вие декларирате и гарантирате, че имате правото да обвързвате правно съответната компания.

2. Допустимост

За да използвате API на Skype за работен плот, първо трябва да създадете потребителски акаунт в Skype.

3. Лиценз

3.1 Съгласно спазването от Ваша страна на условията за API, Skype Ви дава ограничено, неизключително, неподлежащо на прехвърляне, неподлежащо на отдаване, неподлежащо на превъзлагане право да използвате API на Skype за работен плот за разрешените цели, както е описано в параграф 3.3 по-долу.

3.2 Този лиценз не Ви дава никакви права върху каквито и да било подобрения или актуализации на версии, както и не Ви гарантира непрекъснатата достъпност на API на Skype за работен плот или софтуера за интернет комуникации. Skype може да ревизира, променя или преустанови предоставянето, да изиска незабавно да спрете да използвате API на Skype за работен плот, софтуера за интернет комуникации или неговите функционалности, или която и да било тяхна част, което може да доведе до загуба на съвместимост или отказан достъп до функционалността на софтуера за интернет комуникации, уеб сайта на Skype и свързаните с него търговски дейности, от време на време и без предизвестие.

3.3 За целите на настоящите условия за API фразата „Разрешени цели“ ще означава:

(а) целта за разработване на софтуер или код за интерфейс и свързване на софтуерно приложение със софтуера за интернет комуникации („Софтуерно приложение“), РАЗЛИЧНО ОТ посоченото в параграф 3.3 (б) по-долу, „Цел за софтуерно приложение“; или

(б) целта за разработване на софтуер или код за свързване на хардуерно устройство или друго физическо оборудване (включително вграден в тях софтуер) („Хардуерно устройство“) със софтуера за интернет комуникации и съвместно разпространяване или предлагане за такива хардуерни устройства, „Цел за хардуерно приложение“.

4. Ограничения

4.1 Вашето софтуерно приложение или хардуерно устройство (както е приложимо) по никакъв начин и в никаква степен няма пряко или непряко да оказва неблагоприятен ефект, да влошава качеството или по друг начин да възпрепятства или нарушава функционалността или работата на софтуера за интернет комуникации или на продуктите/услугите, предлагани от Skype.

4.2 Без да се ограничава общият характер на горепосоченото, Вие трябва да гарантирате, че Вашето софтуерно приложение или хардуерно устройство (както е приложимо):

(i) не оказва неблагоприятен ефект върху качеството на разговора при използване на софтуера за интернет комуникации;

(ii) не оказва неблагоприятен ефект върху стабилността на софтуера за интернет комуникации;

(iii) не оказва неблагоприятен ефект върху поведението на други приложения, които използват API на Skype за работен плот;

(iv) не се опитва да инсталира шпионски или злонамерен софтуер на клиентския компютър;

(v) не се опитва да разпространи информация относно използването на софтуера за интернет комуникации или продуктите на Skype без изричното разрешение на потребителя;

(vi) правилно се идентифицира пред Skype, когато изисква удостоверяване;

(vii) не се опитва да изпраща съобщения или да започва разговори/комуникации с други потребители на софтуера на Skype, освен ако това изрично не е посочено от потребителя;

(viii) не се опитва да модифицира потребителския интерфейс на софтуера за интернет комуникации по какъвто и да било начин („Потребителски интерфейс“);

(ix) не използва, активира или позволява достъп до която и да било от функциите на софтуера за интернет комуникации, с изключение на чрез отделен потребителски акаунт в Skype, като използва идентификационните данни в Skype;

(x) не иска, събира, съхранява, кешира или по друг начин получава достъп до идентификационните данни в Skype или да използва чрез прокси идентификационни данни за удостоверяване за целите на автоматично влизане в потребителски акаунти в Skype.

4.3 Вие се съгласявате да не премахвате или скривате (запазвате, както е позволено в API чрез командата „включване на тих режим“), модифицирате, вземате или по друг начин да изменяте потребителския интерфейс без предварителното писмено съгласие на Skype. През цялото време трябва да спазвате изискванията и спецификациите, които са свързани с дизайна на приложението, с неговото използване и вида му, както е посочено в параграф 5 по-долу.

4.4 С изключение на както е изрично одобрено от Skype в писмен вид, няма да разпространявате софтуерното приложение или хардуерното устройство (както е приложимо) онлайн чрез уеб сайтове, които по мнението на Skype са по какъвто и да било начин подобни на уеб сайта на Skype, нарушават правата върху интелектуална собственост на Skype или използват търговските марки на Skype или названията, описващи продуктите или услугите на Skype, като или като част от регистрирания URL адрес за дадените уеб сайтове.

4.5 През цялото време ще поддържате стойността и репутацията на софтуера на Skype, API на за работен плот и търговското наименование Skype по най-добрия възможен начин.

4.6 Няма да използвате API на Skype за работен плот в каквито и да било софтуерни приложения или хардуерни устройства (както е приложимо), които по мнението на Skype са действително или потенциално измамни, неподходящи или противоречащи на Споразумението за услуги на Microsoft.

4.7 Няма да събирате лична информация на потребители или данни по подвеждащ, незаконен, неупълномощен или измамен начин. Без да се ограничава общият характер на горепосоченото, няма да събирате, съхранявате или записвате пароли за Skype, използвани от потребителите за вход в техните акаунти („Парола за Skype“). Ако потребителите се нуждаят от отделна парола, за да използват Вашето софтуерно приложение или хардуерно устройство (както е приложимо), Вие (i) автоматично ще генерирате уникална парола и ще я предадете на потребителя по безопасен начин; или (ii) няма да разрешавате на потребителите да използват парола, която е същата като паролата им за Skype. Вие се съгласявате, че услугите и продуктите, които се предоставят чрез Вашето софтуерно приложение или хардуерно устройство, ще се предоставят от Вас съгласно всички приложими закони и наредби (включително, но не само, тези, които се отнасят до защитата на поверителността и обработването на лични данни или данни за трафик).

4.8 Няма да използвате API на Skype за работен плот, за да създавате софтуерно приложение или хардуерно устройство, което изпраща непоискани комуникации (независимо дали с търговска цел, или не) до трети лица; за целите на фишинг, фармене, представяне за друг човек или създаване на погрешна представа за свързаност с друго лице; или което изпраща масови съобщения или други видове комуникации до едно или повече трети лица.

4.9 Рекламиране: (а) Не можете да поставяте реклами: (i) във или като овърлей на рамка отстрани, над, под или около видео или аудио разговори в Skype или прозорец за показване на видео или аудио в Skype, или които произхождат или стават видими в резултат или във връзка с видео или аудио сесии в Skype или прозорци за показване на видео или аудио в Skype; или (ii) в каквито и да било аудио потоци, предоставяни чрез софтуера за интернет комуникации; (iii) в каквито и да било незабавни съобщения, изпращани или получавани от потребителите на софтуера за интернет комуникации; (iv) във или около прозореца на профила на потребител на софтуера за интернет комуникации; (б) Не можете да разкривате (независимо дали пряко, или непряко) каквито и да било данни, получени чрез използването на API на Skype за работен плот, включително съвкупни или анонимни данни, пред рекламни мрежи, брокери на данни или други свързани с реклами трети страни.

4.10 Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност (както и Skype не поема никаква отговорност пред Вас или трети лица) за всички услуги и/или продукти, които осигурявате чрез Вашето софтуерно приложение или хардуерно устройство.

5. Брандиране и маркетинг

5.1 Можете да използвате търговското наименование Skype единствено като референция на съвместимостта на Вашето софтуерно приложение със софтуера за интернет комуникации и стриктно следвайки насоките за марката Skype. /p>

По силата на настоящия документ не се дават никакви права за използване на елементите на марката Skype и Вие се съгласявате да не използвате елементите на марката Skype. Ще гарантирате, че всички маркетингови и промоционални кампании относно функциите на софтуера за интернет комуникации, които са достъпни чрез Вашето софтуерно приложение, се изпълняват в строго съответствие с насоките за включване в Skype.

5.2 Трябва да прилагате следното известие към всички опаковки, софтуерни долни колонтитули и/или документации, свързани с Вашето софтуерно приложение и/или хардуерно устройство (както е приложимо), когато използвате марката Skype:

5.3 Марката Skype, както и асоциираните търговски марки и лога са търговски марки на групата компании Microsoft Corporation и са защитени чрез регистрации и заявления за търговски марки в редица държави по цял свят. С изключение на ограничения лиценз по отношение на марката Skype, който Ви се дава на база настоящите условия за API, Вие нямате право и няма да регистрирате или използвате каквито и да било търговски наименования, търговски марки, лога, имена на домейни, поддомейни или URL адреси, или други знаци, които се състоят от или включват марката Skype, каквито и да било други търговски марки на групата компании Microsoft Corporation или объркващи и потенциално сходни символи без изрично писмено разрешение от Skype или нейните филиали. Неупълномощените референции или употреби на марката Skype в допълнение към нарушаването на правата върху търговската марка ще представляват и съществено нарушение на настоящите условия за API, като ще доведат до незабавното им прекратяване, както и на всички други приложими условия, за които може да сте се споразумели със Skype. Това прекратяване няма да анулира правото на Skype да търси обезщетение за щети, да иска компенсации или други подобни мерки от Ваша страна.

6. Промени в API

Трябва през цялото време да проверявате уеб сайта на Skype, за да гарантирате, че сте наясно с всички промени по условията за API. В случай че не можете да се съгласите с определени промени по условията за API, трябва незабавно да преустановите всякаква употреба на API на Skype за работен плот, като когато е приложимо, и на всяка употреба на софтуера за интернет комуникации.

7. Упълномощаване

Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени да приемете и да спазвате настоящите правила и условия за API

8. Използване на API на Skype за работен плот

Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на API на Skype за работен плот от Ваша страна ще бъде на Ваш собствен риск и за Ваша сметка. Вие се съгласявате при поискване да обезщетявате, защитавате и да пазите Skype, нейните филиали и нейния персонал от всички щети, търсения на отговорност и разходи, включително разноски в рамките на разумното за юридически представители, понесени от съответни лица, произтичащи от или имащи връзка с (а) използването на API на Skype за работен плот от Ваша страна; (б) използването на марката Skype от Ваша страна или (в) всякакви нарушения на правилата в настоящите условия за API и други приложими допълнителни правила, и (г) предоставянето от Ваша страна на софтуерни приложения или хардуерни устройства, които сте разработили с помощта на API на Skype за работен плот.

9. Преразглеждане на условията

Skype си запазва правото да променя настоящите условия за API по всяко време, на обща или индивидуална база, като публикува редактираните условия за API на уеб сайта на Skype или като Ви уведоми по друг начин за промените по условията за API. Всички потенциални промени по условията за API, които установяват правото на Skype да начислява такси за авторски права, са предмет на тримесечно (3-месечно) предварително известие. Ако продължите да използвате API на Skype за работен плот след това, това ще представлява Вашето съгласие да се обвържете със съответните правила на изменените условия за API.

10. Забрана за използване на API

В случай че желаете да използвате API на Skype за работен плот по начин, различен от изрично посочените в настоящите условия за API, подобна употреба е изрично забранена, освен и докато Skype не Ви предостави специфичен лиценз за нея.

11. Права върху интелектуална собственост

11.1 Когато използвате API на Skype за работен плот за разрешена цел, Вие си запазвате правата върху интелектуална собственост, които можете да имате във Вашето софтуерно приложение и/или хардуерно устройство

11.2 Съгласно освободения от такси за авторски права лиценз, който е даден на Вас (или на фирмата (както е определено по-долу)) за използване на API на Skype за работен плот по силата на настоящите условия за API, Вие се съгласявате да не предприемате сега или за в бъдеще нарушения, заплахи или стартиране на действия, искове или процедури за нарушения или налагане на патенти, които създавате, разработвате, придобивате, лицензирате или притежавате, които използват API на Skype за работен плот и които може да бъдат нарушени чрез използването на софтуера за интернет комуникации, включително API на Skype за работен плот, срещу (а) Skype или филиали на Skype (или някои от техните лицензианти, назначени лице или наследници) или (б) разработчици в общността за разработки на Skype, които използват API на Skype за работен плот за разрешена цел съгласно настоящите условия за API. Ще налагате това ограничение на всички назначени лица, лицензианти или лица, на които сте прехвърлили тези права, които са предмет на настоящия параграф 11.2, и няма да позволявате или помагате на трета страна да извършва действия, които, ако биха били извършени от Вас самите, биха представлявали нарушение на този параграф 11.2.

11.3 Както между Вас и Skype, Skype и нейните лицензодатели си запазват правата върху интелектуална собственост, свързани със софтуера за интернет комуникации (включително за API на Skype за работен плот) и с всички дериватни разработки, създадени от или за Skype или нейните лицензодатели.

11.4 Ако служител или ръководител на фирма и използвате API на Skype за работен плот от нейно име („Фирмата“), потвърждавате и се съгласявате, че: (i) чрез приемането на настоящите условия за API и използването на API на Skype за работен плот Вие правите това от името на фирмата и сте изрично упълномощени от фирмата за целта, като Вие и фирмата ще бъдете обвързани от настоящите условия за API по отношение на използването на API на Skype за работен плот от Вас и от фирмата; (ii) лицензът, който се дава от Skype за използване на API на Skype за работен плот, се дава след като Вие получите от фирмата всички необходими съгласия, разрешения и пълномощия, за да действате от нейно име и за да можете да я обвържете законово с настоящите условия за API. Вие декларирате и гарантирате, че сте получили съответните съгласия, разрешения и пълномощия за използване на API на Skype за работен плот от името на фирмата. Ако нямате такива пълномощия, тогава нямате лиценз за използване на API на Skype за работен плот.

12. Срок и прекратяване

12.1 Настоящите условия за API ще влязат в сила, считано от датата на първото използване на API на Skype за работен плот, и ще са в сила, докато не бъдат прекратени от Вас или от Skype съгласно изложеното в този документ. Skype няма да носи никаква отговорност във връзка с каквито и да било щети, породени от променянето или прекратяването на тези условия за API.

12.2 Можете да прекратите тези условия за API незабавно по всяко време. Без това да ограничава останалите компенсаторни мерки, Skype може да ограничи, преустанови или прекрати тези условия за API и използването на API на Skype за работен плот от Ваша страна по всяко време, ако счита, че нарушавате условията за API или че сте действали по начин, който показва, че не възнамерявате да спазвате условията за API. Освен това Skype може да прекрати тези условия за API незабавно и по всяко време, поради каквато и да било причина, включително, но не само, ако предприемете действия, които по мнението на Skype обезценяват марката или нарушават репутацията на Skype или софтуера за интернет комуникации, или API на Skype за работен плот.

12.3 При прекратяване на настоящите условия за API от Ваша страна или от Skype поради каквато и да е причина: (а) всички лицензи и права за използване на API на Skype за работен плот и търговското наименование Skype незабавно ще бъдат преустановени; и (б) Вие незабавно ще спрете да използвате по какъвто и да било начин API на Skype за работен плот и търговското наименование Skype.

13. Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

13.1 Без гаранции: API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ И ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ; SKYPE НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ИЛИ ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SKYPE СЪЩО ТАКА НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ РАБОТАТА НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ НАЛИЧНА, ДОСТЪПНА, БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ, НАВРЕМЕННА, НАДЕЖДНА, ТОЧНА, ИЗЧЕРПАТЕЛНА И БЕЗ ГРЕШКИ, КАКТО И ЧЕ ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ЗАГУБА НА ПАКЕТИ.

13.2 Без отговорност: API на Skype за работен плот и търговското наименование Skype (както е приложимо) Ви се предоставят безплатно. СЪОТВЕТНО ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ SKYPE, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ПЕРСОНАЛЪТ НА SKYPE НЯМА ДА НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ИЛИ НА ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE ОТ ВАША СТРАНА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ. ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО ПРАВО ИЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ИЛИ ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE Е НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО СЪОТВЕТНО НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ИЛИ НА ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE.

13.3 Ограничаване на отговорността: ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SKYPE, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ПЕРСОНАЛЪТ НА SKYPE НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ПРОДУКТОВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ОТГОВОРНОСТ, ЗА:

13.3.1 КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЕКИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДАННИ, ПРЕКЪСВАНИЯ, КОМПЮТЪРНИ СРИВОВЕ ИЛИ ПАРИЧНИ ЗАГУБИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ИЛИ ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE;

13.3.2 КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ НА ПРИХОДИ, БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРЕКИ, ИЛИ НЕПРЕКИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ ИЛИ ТЪРГОВСКОТО НАИМЕНОВАНИЕ SKYPE; И

13.3.3 КАКВИТО И ДА БИЛО ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОНЕСЕТЕ В РЕЗУЛТАТ НА;

(I) ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ЗАБАВЯНИЯ НА КОМУНИКАЦИИ, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ;

(II) ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ ОТ SKYPE ПОРАДИ КАКВАТО И ДА БИЛО ПРИЧИНА; И

(III) ПУБЛИКУВАНЕТО ИЛИ РЕШЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ НОВИ ВЕРСИИ НА API НА SKYPE ЗА РАБОТЕН ПЛОТ, ДО КОИТО ДА ИМАТЕ ДОСТЪП.

13.4 ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НА SKYPE ПРЕД ВАС В ПАРАГРАФ 13.3 ПО-ГОРЕ ЩЕ СА В СИЛА НЕЗАВИСИМО ДАЛИ SKYPE, НЕЙНИТЕ ФИЛИАЛИ ИЛИ ПЕРСОНАЛЪТ НА SKYPE СА БИЛИ ПОСЪВЕТВАНИ ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОДОБНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ.

13.5 НИЩО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ИЗКЛЮЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ, НИТО ЩЕ СЕ ТЪЛКУВА КАТО ИЗКЛЮЧВАЩО ИЛИ ОГРАНИЧАВАЩО, ОТГОВОРНОСТТА НА SKYPE ЗА (I) СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ ОТ СТРАНА НА SKYPE, ПЕРСОНАЛА НА SKYPE ИЛИ НЕЙНИТЕ АГЕНТИ, ИЛИ (II) КАКВАТО И ДА БИЛО ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОГРАНИЧИ ИЛИ ИЗКЛЮЧИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА.

13.6 Ограничения на юрисдикцията: Тъй като някои юрисдикции не позволяват някои от горепосочените изключения или ограничения, е възможно някои от тези изключения или ограничения да не важат за Вас. В такъв случай отговорността ще бъде ограничена до максималната възможна степен по силата на приложимото законодателство.

14. Разни

14.1 Цялостност на споразумението: Правилата в настоящите условия за API представляват цялото споразумение между Вас и Skype по отношение на неговия предмет и ще имат приоритет и ще заместят всички предишни споразумения, в каквато и да било форма, по отношение на този предмет. Нищо в настоящата клауза няма да изключва или ограничава отговорността Ви или тази на Skype, която произтича от измами или подвеждане с измамни цели.

14.2 Частична невалидност: Ако някоя от клаузите на настоящите условия за API, или част от някоя клауза, бъде преценена от съд или административен орган от съответната юрисдикция да бъде незаконна, невалидна или неприложима, и въпросната клауза (или част от клауза) не е от първостепенно значение за настоящите условия за API като цяло, законността, валидността или приложимостта на останалата част от условията за API (включително оставащата част от члена, който съдържа съответната клауза) няма да бъдат засегнати.

14.3 Без отказ от отговорност: Неспособността за упражняване или забавянето при упражняване на дадено право или обезщетение, които са посочени в настоящите условия за API или по силата на закона, няма да представлява отказ от съответното право или обезщетение. Ако Skype се откаже от търсене на отговорност за нарушение на която и да било клауза от настоящите условия за API, това няма да се тълкува като отказ от търсене на отговорност за последващи нарушения на същата клауза или като отказ от отговорност за която и да било друга клауза.

14.4 Възлагане: Нямате правото да възлагате настоящите условия за API или никакви права по силата на този документ. Skype може по собствена преценка да възложи условията за API или които и да било права по силата на този документ на трета страна, без да изпраща предварително известие.

14.5 Приложимо законодателство и компетентни съдилища: Настоящите условия за API ще се уреждат и тълкуват съгласно законодателството на щата Вашингтон, САЩ, и ще бъдат предмет на юрисдикцията на съдилищата в щата Вашингтон, САЩ.

14.6 Език: Възможно е първоначалната английска версия на тези условия за API да е преведена на други езици. В случай на разминаване или противоречие между английската версия и версия на друг език, приоритет ще има английската версия.

14.7 Оставане в сила: Условията на параграфи 8, 11, 12, 13 и 14 от настоящите условия за API и всички други клаузи на условията за API, които изрично са посочени да остават в сила в случай на прекратяване, ще продължат да действат след прекратяването на тези условия за API, каквато и да е била причината.

ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ УСЛОВИЯТА ЗА API НА SKYPE И РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ. ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ВАШАТА РЕГИСТРАЦИЯ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И ДАВАТЕ НА SKYPE ПРАВАТА, ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.