Poslední aktualizace (srpen 2017): Vezměte prosím na vědomí, že rozhraní Desktop API nemá již nadále plnou podporu.

NEŽ ZAČNETE ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. TYTO PODMÍNKY („PODMÍNKY API“) UPRAVUJÍ POUZE POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API PRO ÚČELY POVOLENÉ V TOMTO DOKUMENTU. TYTO PODMÍNKY API PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ SKYPE. SPOLEČNOST SKYPE JE PŘIPRAVENA POSKYTNOUT VÁM LICENCI K ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API POUZE POD PODMÍNKOU, ŽE PŘIJMETE VEŠKERÉ PODMÍNKY UVEDENÉ V TÉTO DOHODĚ. POUŽÍVÁNÍM ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API POTVRZUJETE, ŽE TÉTO DOHODĚ ROZUMÍTE A PŘIJÍMÁTE VEŠKERÉ JEJÍ PODMÍNKY. POKUD VEŠKERÉ PODMÍNKY TÉTO DOHODY NEPŘIJÍMÁTE, POTOM VÁM SPOLEČNOST SKYPE LICENCI K ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API NEPOSKYTUJE.

1. Definice

Kromě výrazů s velkými počátečními písmeny definovanými v těchto Podmínkách API mají veškeré další výrazy s velkými počátečními písmeny používané v tomto dokumentu význam, který jim byl přidělen ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft, jak je publikována na Webových stránkách společnosti Skype www.skype.com/go/tou.

Následující pojmy a výrazy mají následující význam:

Známka Skype: slovní ochranná známka SKYPE a veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví a zájmy na celém světě (ať již registrované či neregistrované) v ní obsažené a vlastněné skupinou společností Microsoft Corporation

Pravidla používání značky Skype: závazná pravidla vydaná společností Microsoft Corporation v souvislosti s používáním mimo jiné známky Skype dostupná na https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ nebo na stránce nástupce v platném znění

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Lucembursko

Přihlašovací údaje Skype: uživatelské jméno Skype a heslo používané k přihlášení na Uživatelský účet Skype

Skype Desktop API: aplikační programové rozhraní zveřejněné, vystavené nebo zpřístupněné společností Skype, které umožňuje určitou funkci desktopové aplikace Skype pro Windows („Software pro komunikaci po internetu“), s tím spojená dokumentace (včetně elektronické podoby) a veškeré jeho budoucí verze, vylepšení, vývoje, programové opravy, aktualizace a upgrady

Uživatelský účet Skype: účet registrovaný u společnosti Skype nebo Microsoft využívaný ke zpřístupnění vlastností a funkcí Softwaru pro komunikaci po internetu

Webové stránky společnosti Skype: www.skype.com, http://developer.skype.com nebo jiná adresa URL, která může být v průběhu doby společností Skype uvedena

vy nebo váš: osoba nebo subjekt používající rozhraní Skype Desktop API. Pokud používáte rozhraní Skype Desktop API v rámci svého zaměstnání u společnosti nebo jejím jménem, termíny „vy“ nebo „váš“ se rozumí, se společnost i vy prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni společnost zavazovat.

2. Oprávněnost

Abyste mohli rozhraní Skype Desktop API používat, musíte si nejdříve vytvořit Uživatelský účet Skype.

3. Licence

3.1 Na základě dodržení těchto Podmínek API vám společnost Skype uděluje omezené, nevýhradní, nepostupitelné, nesublicencovatelné a nepřenosné právo používat rozhraní Skype Desktop API k Povoleným účelům, jak jsou definovány v odstavci 3.3 níže.

3.2 Tato licence vám neuděluje právo na žádnou verzi vylepšení nebo aktualizaci ani nezaručuje nepřetržitou dostupnost rozhraní Skype Desktop API nebo Softwaru pro komunikaci po internetu. Společnost Skype je oprávněna v průběhu doby a bez předchozího oznámení rozhraní Skype Desktop API, Software pro komunikaci po internetu nebo jeho funkci či jakoukoli jeho část revidovat, upravovat, přestat poskytovat nebo od vás požadovat, abyste je okamžitě přestali používat, což může vést ke ztrátě kompatibility nebo odmítnutí přístupu k funkci Softwaru pro komunikaci po internetu, Webovým stránkám společnosti Skype a obchodním aktivitám s tím souvisejícím.

3.3 Pro účely těchto Podmínek API se pojmem „Povolený účel“ rozumí buď:

(a) účel vývoje softwaru nebo kódu ke komunikaci a propojení softwarové aplikace se Softwarem pro komunikaci po internetu („Softwarová aplikace“) JINÝ NEŽ ten, který je uveden v odstavci 3.3 (b) níže, dále jen „Účel softwarové aplikace“; nebo

(b) účel vývoje softwaru nebo kódu ke komunikaci hardwarového zařízení nebo jiného fyzického vybavení (včetně jakéhokoli softwaru do nich integrovaného) („Hardwarové zařízení“) se Softwarem pro komunikaci po internetu a distribuovanými spolu s tímto Hardwarovým zařízením nebo k tomuto Hardwarovému zařízení zpřístupněnými, dále jen „Účel hardwarové aplikace“.

4. Omezení

4.1 Vaše Softwarová aplikace ani Hardwarové zařízení (podle situace) nesmí v žádném případě ani v žádném rozsahu přímo či nepřímo negativně ovlivňovat, ohrožovat, bránit či jinak narušovat funkci či výkon Softwaru pro komunikaci po internetu nebo produktů či služeb poskytovaných společností Skype.

4.2 Aniž by byla omezena obecná platnost výše uvedeného, jste povinni zajistit, aby vaše Softwarová aplikace nebo Hardwarové zařízení (dle situace):

(i) negativně neovlivnily kvalitu hovoru při používání Softwaru pro komunikaci po internetu;

(ii) negativně neovlivnily stabilitu Softwaru pro komunikaci po internetu;

(iii) negativně neovlivnily chování dalších aplikací využívajících rozhraní Skype Desktop API;

(iv) se nepokoušely instalovat žádný škodlivý software do klientského počítače;

(v) se nepokoušely dále šířit informace o používání Softwaru pro komunikaci po internetu nebo produktech společnosti Skype bez výslovného povolení uživatele;

(vi) se při žádosti o autorizaci ze strany společnosti Skype správně identifikovaly;

(vii) se nepokoušely posílat zprávy nebo volat či komunikovat s ostatními uživateli Softwaru Skype, pokud uživatel nedá k takovému kroku výslovný pokyn;

(viii) se nepokoušely žádným způsobem upravovat uživatelské rozhraní Softwaru pro komunikaci po internetu („Uživatelské rozhraní“);

(ix) nepoužívaly žádnou z funkcí Softwaru pro komunikaci po internetu, ani k ní neumožnily přístup, vyjma prostřednictvím Uživatelského účtu Skype jednotlivce pomocí Přihlašovacích údajů Skype;

(x) nevyžadovaly Přihlašovací údaje Skype nebo autentizační přihlašovací údaje k proxy serveru za účelem automatizace přihlašování k Uživatelskému účtu Skype, ani tyto nijak neshromažďovaly, neuchovávaly, neukládaly do mezipaměti ani k nim jinak nezískávaly přístup.

4.3 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skype nebudete Uživatelské rozhraní odstraňovat ani skrývat (pokud tak není povoleno v příkazu API „zapnout tichý režim“). Vždy budete dodržovat požadavky a specifikace, které se týkají vzhledu, použití a prezentace aplikace, jak je uvedeno v odstavci 5 níže.

4.4 Pokud k tomu společnost Skype neudělila výslovný souhlas, nesmíte Softwarovou aplikaci ani Hardwarové zařízení (dle situace) šířit online prostřednictvím webových stránek, které se dle společnosti Skype v nějakém ohledu podobají Webovým stránkám společnosti Skype, nebo narušují její práva k duševnímu vlastnictví, nebo využívají ochranné známky společnosti Skype či slova popisující produkce nebo služby společnosti Skype jako registrovanou adresu URL pro webové stránky nebo jako její součást.

4.5 Dle svých nejlepších možností budete vždy udržovat hodnotu a dobré jméno Softwaru Skype, rozhraní Skype Desktop API a Známky Skype.

4.6 Rozhraní Skype Desktop API nebudete používat v žádné Softwarové aplikaci ani Hardwarovém zařízení (dle situace), které jsou dle společnosti Skype fakticky nebo potenciálně podvodné nebo nevhodné nebo odporují Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft.

4.7 Nebudete shromažďovat žádné osobní údaje či informace o uživateli žádným způsobem, který bude zavádějící, nezákonný, neoprávněný nebo nečestný. Aniž by byla omezena obecná platnost výše uvedeného, nikdy nebudete shromažďovat, uchovávat ani zaznamenávat heslo k účtu Skype, které uživatelé používají k přihlášení ke svému Uživatelskému účtu („Heslo Skype“). Pokud uživatelé potřebují samostatné heslo k použití vaší Softwarové aplikace nebo Hardwarového zařízení (dle situace), buď (i) automaticky vygenerujete unikátní heslo a bezpečně jej sdělíte uživateli nebo (ii) nepovolíte uživatelům používat heslo, které je stejné jako Heslo Skype uživatele. Souhlasíte, že služby a produkty poskytované prostřednictvím vaší Softwarové aplikace nebo Hardwarového zařízení budete poskytovat v souladu se všemi platnými právními předpisy a nařízeními (mimo jiné včetně těch, které se týkají ochrany soukromí a zpracování osobní údajů nebo údajů o provozu).

4.8 Rozhraní Skype Desktop API nebudete používat k vytvoření Softwarové aplikace nebo Hardwarového zařízení, které posílají nevyžádanou komunikaci (ať již komerční nebo jinou) třetím stranám; pro účely phishingu, pharmingu, zcizení identity nebo falešného vydávání se za jinou osobu nebo subjekt; nebo které posílají hromadné e-mailové zprávy či jinou komunikaci jedné nebo více třetích stran.

4.9 Reklama: (a) Nesmíte umisťovat reklamu: (i) uvnitř, jako překrytí nebo v překrytí či rámečku, nad, pod nebo kolem okna videohovoru či audiohovoru Skype nebo video či audio zobrazení Skype, ani okna, které vznikne nebo se zobrazuje v důsledku relace videohovoru či audiohovoru Skype nebo video či audio zobrazení Skype; (ii) v žádném audio streamu poskytovaném prostřednictvím Softwaru pro komunikaci po internetu; (iii) v žádné rychlé zprávě posílané nebo obdržené uživateli Softwaru pro komunikaci po internetu; ani (iv) uvnitř nebo kolem profilového okna Softwaru pro komunikaci po internetu. (b) Nesmíte poskytnout (přímo ani nepřímo) žádné údaje získané za použití rozhraní Skype Desktop API, včetně žádných souhrnných nebo anonymních údajů do žádné reklamní sítě, zprostředkovateli dat nebo jakékoli jiné třetí straně, která se zabývá reklamou.

4.10 Souhlasíte, že jste výhradně odpovědní (a že společnost Skype nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost) za služby nebo produkty, které poskytujete prostřednictvím své Softwarové aplikace nebo Hardwarového zařízení.

5. Branding a marketing

5.1 Známku Skype smíte používat výhradně za účelem poukázání na kompatibilitu vaší Softwarové aplikace se Softwarem pro komunikaci po internetu a zcela v souladu s Pravidly používání značky Skype. /p>

Tímto dokumentem se žádná práva k používání Prvků značky Skype neudělují a Prvky značky Skype nejste oprávněni používat. Jste povinni zajistit, aby veškerý marketing a propagace funkcí Softwaru pro komunikaci po internetu dostupné prostřednictvím vaší Softwarové aplikace byly zcela v souladu s Pravidly pro zapojení do programu Skype.

5.2 Při použití Známky Skype musíte na každém obalu, v zápatí softwaru a dokumentaci související s vaší Softwarovou aplikací nebo Hardwarovým zařízením (dle situace) použít následující upozornění:

5.3 Známka Skype, související ochranné známky a loga jsou ochrannými známkami skupiny společností Microsoft Corporation a jsou chráněné prostřednictvím registrací a přihlášek ochranných známek v mnoha zemích na celém světě. Jinak než v souladu s omezenou licencí v souvislosti se Značkou Skype udělenou těmito Podmínkami API nemáte povoleno a nesmíte zaregistrovat nebo používat žádný název, ochrannou známku, logo, název domény, subdoménu nebo cestu URL ani jakoukoli jinou značku sestávající nebo zahrnující Známku Skype, ani žádnou jinou ochrannou známku skupiny Microsoft Corporation nebo značky podobné takovým způsobem, který by mohl zmást uživatele, bez výslovného písemného oprávnění ze strany společnosti Skype nebo některé z jejích přidružených společností. Neoprávněné odkazy na Známku Skype nebo její použití představují vedle porušení ochranné známky také zásadní porušení těchto Podmínek API a povedou k jejich okamžitému ukončení, a to včetně všech případných platných doplňkových podmínek, které jste se společností Skype uzavřeli. Právo společnosti Skype na náhradu škody, požadování soudního zákazu nebo jiného spravedlivého odškodnění a získání dalších opravných prostředků není tímto ukončením nijak omezeno.

6. Změny rozhraní API

Po celou dobu musíte neustále sledovat Webové stránky společnosti Skype, abyste byli obeznámeni s případnými změnami Podmínek API. V případě, že nemůžete s některými změnami Podmínek API souhlasit, okamžitě ukončíte veškeré používání rozhraní Skype Desktop API a případně používání Softwaru pro komunikaci po internetu.

7. Autorizace

Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni souhlasit se smluvními podmínkami Podmínek API a dodržovat je.

8. Používání rozhraní Skype Desktop API

Berete na vědomí a souhlasíte, že vaše používání rozhraní Skype Desktop API bude na vaše vlastní riziko a na vaši odpovědnost. Souhlasíte, že na žádost společnost Skype, její Přidružené společnosti a zaměstnance odškodníte, budete je bránit a zajistíte jejich bezúhonnost vůči všem případným odpovědnostem a nákladům, a to včetně přiměřených nákladů na právní zástupce, které vznikly příslušné osobě v souvislosti nebo v důsledku (a) vašeho používání rozhraní Skype Desktop API, (b) vašeho používání Známky Skype nebo (c) porušení nebo nedodržení smluvních podmínek těchto Podmínek API a jakýchkoli jiných platných Dalších podmínek a (d) vašeho poskytnutí Softwarové aplikace nebo Hardwarového zařízení, které jste vyvinuli za použití rozhraní Skype Desktop API.

9. Revize podmínek

Společnost Skype si vyhrazuje právo tyto Podmínky API v průběhu doby upravovat jak z obecného hlediska, tak individuálně, a uvědomit vás o těchto upravených Podmínkách API jejich publikováním na Webových stránkách společnosti Skype nebo jinak. Každá případná úprava Podmínek API, na základě které nabývá společnost Skype právo účtovat licenční poplatky, musí být oznámena tři (3) měsíce předem. Pokud budete rozhraní Skype Desktop API i nadále používat, bude to považováno za projev vašeho souhlasu s tím, že budete smluvní podmínky těchto upravených Podmínek API dodržovat.

10. Zákaz použití rozhraní API

V případě, že budete chtít používat rozhraní Skype Desktop API jinak, než je výslovně v těchto Podmínkách API stanoveno, je takové použití výslovně zakázáno, dokud s vámi společnost Skype neuzavře konkrétní licenci.

11. Práva k duševnímu vlastnictví

11.1 Pokud používáte rozhraní Skype Desktop API k Povolenému účelu, ponecháváte si práva k duševnímu vlastnictví, která můžete ke své Softwarové aplikaci nebo Hardwarovému zařízení mít.

11.2 Vzhledem k bezplatné licenci, která vám (nebo Firmě (jak je definována níže)) byla udělena k používání rozhraní Skype Desktop API dle těchto Podmínek API, se zavazujete, že se nyní ani nikdy v budoucnosti nepostavíte proti (a) společnosti Skype nebo jejím Přidruženým společnostem (nebo některému z jejích držitelů licence, nabyvatelů nebo nástupců) nebo (b) některému vývojáři v komunitě vývojářů společnosti Skype, který používá rozhraní Skype Desktop API k Povolenému účelu v souladu s těmito Podmínkami API, v tom smyslu, že budete tvrdit, že došlo k porušení patentu, který jste vytvořili, vyvinuli, získali, vlastnili nebo k němuž jste poskytli licenci, který využívá rozhraní Skype Desktop API a který může být porušen použitím nebo využitím Softwaru pro komunikaci po internetu obsahujícím rozhraní Skype Desktop API, ani v této souvislosti nebudete hrozit žalobou, stížností nebo soudním řízením, nebo takovou žalobu, stížnost či soudní řízení iniciovat, ani si nebudete na takový patent činit nárok nebo jej vymáhat. Toto omezení jste povinni uložit případným nabyvatelům, postupníkům nebo případně držitelům licence těch práv, která podléhají tomuto odstavci 11.2, a jste povinni neumožnit ani nepomáhat třetí straně činit cokoli, co by v případě, že byste tak učinili vy, představovalo porušení tohoto odstavce 11.2.

11.3 Stejně jako mezi vámi a společností Skype i společnost Skype a její poskytovatelé licencí si ponechávají práva k duševnímu vlastnictví k Softwaru pro komunikaci po internetu (včetně rozhraní Skype Desktop API) a jeho případným odvozeným dílům vytvořeným společností Skype nebo jejími poskytovateli licencí nebo vytvořeným pro společnost Skype nebo její poskytovatele licencí.

11.4 Pokud jste zaměstnanec nebo ředitel firmy a používáte rozhraní Skype Desktop API jménem této firmy („Firma“), berete na vědomí a souhlasíte, že: (i) přijetím těchto Podmínek API a používáním rozhraní Skype Desktop API, které činíte jménem Firmy a s jejím výslovným oprávněním, jste vy a Firma povinni řídit se těmito Podmínkami API, pokud jde o použití rozhraní Skype Desktop API vámi nebo Firmou; (ii) licence udělená společností Skype k používání rozhraní Skype Desktop API podléhá tomu, že od Firmy získáte veškeré nezbytné souhlasy, povolení a oprávnění v tom smyslu, že můžete jednat jejím jménem a právně Firmu zavázat v souladu s těmito Podmínkami API. Prohlašujete a zaručujete, že jste tyto souhlasy, povolení a oprávnění k používání rozhraní Skype Desktop API jménem Firmy získali. Pokud toto oprávnění nemáte, potom nemáte licenci k používání rozhraní Skype Desktop API.

12. Doba trvání a ukončení

12.1 Tyto Podmínky API nabývají účinnosti s prvním použitím rozhraní Skype Desktop API a zůstanou v účinnosti až do jejich ukončení buď společností Skype nebo vámi, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Společnost Skype nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené úpravami nebo ukončením těchto Podmínek API.

12.2 Tyto Podmínky API můžete kdykoli s okamžitým účinkem ukončit. Aniž by byly dotčeny jiné prostředky nápravy, může společnost Skype kdykoli omezit, pozastavit nebo ukončit tyto Podmínky API a vaše používání rozhraní Skype Desktop API, pokud se budeme domnívat, že porušujete tyto Podmínky API nebo že jste jednali způsobem, který ukazuje, že nehodláte tyto Podmínky API dodržovat. Společnost Skype může navíc tyto Podmínky API kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit s okamžitým účinkem, a to mimo jiné včetně případu, kdy byste byli zapojeni do jakékoli činnosti, která by dle názoru společnosti Skype znehodnocovala značku nebo dobré jméno společnosti Skype nebo Software pro komunikaci po internetu nebo rozhraní Skype Desktop API.

12.3 Pokud vy nebo společnost Skype ukončíte tyto Podmínky API z jakéhokoli důvodu: (a) veškeré licence a práva k používání rozhraní Skype Desktop API a Známky Skype budou okamžitě ukončeny a (b) vy okamžitě ukončíte veškeré používání rozhraní Skype Desktop API a Známky Skype.

13. Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

13.1 Vyloučení záruk: ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API A ZNÁMKA SKYPE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK; SPOLEČNOST SKYPE NEDÁVÁ V SOUVISLOSTI S ROZHRANÍM SKYPE DESKTOP API ANI SE ZNÁMKOU SKYPE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, NÁROKY ANI VYJÁDŘENÍ, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, A TO MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK ČI PODMÍNEK KVALITY, VÝKONU, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO POUŽITÍ PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SKYPE DÁLE NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API BUDE VŽDY DOSTUPNÉ, PŘÍSTUPNÉ, NEPŘETRŽITÉ, VČASNÉ, ZABEZPEČENÉ, PŘESNÉ, ÚPLNÉ A BEZCHYBNÉ NEBO ŽE BUDE FUNGOVAT BEZE ZTRÁTY PAKETŮ.

13.2 Vyloučení odpovědnosti: Rozhraní Skype Desktop API a Známka Skype (dle situace) jsou vám poskytovány bezplatně. V TOMTO SMYSLU POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST SKYPE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI SKYPE NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API NEBO ZNÁMKY SKYPE ANI Z JEJICH POUŽÍVÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ, JAK JE STANOVENO NÍŽE. VAŠE JEDINÉ PRÁVO NEBO PROSTŘEDEK NÁPRAVY VZTAHUJÍCÍ SE K JAKÝMKOLI PROBLÉMŮM NEBO NESPOKOJENOSTI S ROZHRANÍM SKYPE DESKTOP API NEBO ZNÁMKOU SKYPE JE OKAMŽITĚ ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API NEBO ZNÁMKU SKYPE PŘESTAT POUŽÍVAT.

13.3 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST SKYPE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ANI PERSONÁL SPOLEČNOSTI SKYPE NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOST ZA PRODUKT ANI JAKOUKOLI JINOU FORMU ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDUJÍCÍ:

13.3.1 JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, KROMĚ JINÉHO, JAKÝCHKOLI ZTRÁT NEBO POŠKOZENÍ DAT, PŘERUŠENÍ PROVOZU, SELHÁNÍ POČÍTAČE NEBO PENĚŽITÝCH ZTRÁT), KTERÉ VZNIKNOU Z POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API NEBO ZNÁMKY SKYPE;

13.3.2 JAKÉKOLI ZTRÁTY PŘÍJMŮ, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO ZISKŮ (AŤ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ), KTERÉ VZNIKNOU Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NAOPAK Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API NEBO ZNÁMKY SKYPE;

13.3.3 JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT NÁSLEDKEM:

(I) JAKÝCHKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZPOŽDĚNÍ KOMUNIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API,

(II) POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TÉTO DOHODY Z JAKÉHOKOLI DŮVODU Z VAŠÍ STRANY NEBO ZE STRANY SPOLEČNOSTI SKYPE A

(III) SKUTEČNOSTI NEBO ROZHODNUTÍ, ŽE VÁM BUDE DÁNA K DISPOZICI NOVÁ VERZE ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API.

13.4 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI SKYPE DLE ODSTAVCE 13.3 VÝŠE PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLI SPOLEČNOST SKYPE, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEBO PERSONÁL SPOLEČNOSTI SKYPE UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ZTRÁT NEBO ŠKOD.

13.5 NIC V TÉTO DOHODĚ NENÍ ZAMÝŠLENO JAKO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ A ANI NEBUDE VYKLÁDÁNO JAKO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI SKYPE ZA (I) SMRT NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI SKYPE, PERSONÁLU SPOLEČNOSTI SKYPE NEBO JEJÍCH ZÁSTUPCŮ, ČI (II) JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST, KTEROU ZE ZÁKONA NELZE OMEZIT NEBO VYLOUČIT.

13.6 Omezení daná soudní příslušností: Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují některé výjimky nebo omezení uvedené výše, nemusí se některé z těchto výjimek nebo omezení na vás vztahovat. V takovém případě bude vaše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu, který platné právní předpisy umožňují.

14. Různé

14.1 Úplná dohoda: Smluvní podmínky těchto Podmínek API představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Skype, pokud jde o její předmět, a nahrazují veškerá předchozí ujednání a dohody uzavřené v jakékoli formě, které se týkají jejího předmětu. Žádné ustanovení tohoto odstavce nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vaši ani společnosti Skype vyplývající z podvodu nebo podvodného uvedení v omyl.

14.2 Částečná neplatnost: Pokud soud nebo správní orgán příslušné jurisdikce shledá, že nějaké ustanovení nebo část nějakého ustanovení těchto Podmínek API jsou nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné a příslušné ustanovení (nebo jeho část) není zásadní pro tyto Podmínky API jako celek, potom zákonnost, platnost ani vynutitelnost zbývající části těchto Podmínek API (včetně zbývající části podmínky, které obsahuje příslušné ustanovení) tím nebude dotčena.

14.3 Zřeknutí se práv: Pokud nedojde k uplatnění práva, oprávnění nebo nároku vyplývajících z těchto Podmínek API nebo ze zákona, nebo dojde-li k prodlení při jejich uplatnění, neznamená to zřeknutí se tohoto práva, oprávnění nebo nároku. Pokud společnost Skype promine porušení některého ustanovení těchto Podmínek API, neznamená to prominutí i následného porušení tohoto ustanovení nebo prominutí porušení jakéhokoli jiného ustanovení.

14.4 Postoupení práv: Tyto Podmínky API ani žádná práva z nich vyplývající nesmíte převádět. Společnost Skype může dle svého vlastního uvážení tyto Podmínky API nebo práva z nich vyplývající převést na třetí stranu bez předchozího upozornění.

14.5 Rozhodné právo a příslušný soud: Tyto Podmínky API se řídí a budou vykládány v souladu se zákony státu Washington, USA a budou podléhat jurisdikci soudů státu Washington, USA.

14.6 Jazyk: Původní anglická verze těchto Podmínek API může být přeložena do dalších jazyků. V případě nesrovnalostí a rozporů mezi verzí anglickou a verzí v jiném jazyce bude mít přednost anglická verze.

14.7 Přetrvání platnosti i po ukončení dohody: Ustanovení odstavců 8, 11, 12, 13 a 14 těchto Podmínek API a veškerá další ustanovení těchto Podmínek API, u kterých je výslovně uvedeno, že zůstávají v platnosti nebo účinnosti v případě ukončení, zůstanou v platnosti i poté, co budou tyto Podmínky API z jakéhokoli důvodu ukončeny.

VÝSLOVNĚ POTVRZUJE, ŽE PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ROZHRANÍ SKYPE DESKTOP API JSTE PŘEČETLI A ŽE CHÁPETE A PŘIJÍMÁTE VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA, POVINNOSTI A SMLUVNÍ PODMÍNKY. ODESLÁNÍM VAŠÍ REGISTRACE VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE DODRŽOVAT TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY A UDĚLUJETE SPOLEČNOSTI SKYPE PRÁVA UVEDENÁ VÝŠE V TOMTO DOKUMENTU.