denSenest opdateret: august 2017. Desktop API understøttes ikke længere fuldt ud.

FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER SKAL LÆSES NØJE FØR BRUG AF SKYPE DESKTOP API. NÆRVÆRENDE VILKÅR (“API-VILKÅR”) GÆLDER FOR BRUG AF SKYPE DESKTOP API TIL DET FORMÅL, DER DEFINERES I DET FØLGENDE. NÆRVÆRENDE API-VILKÅR UDGØR EN BINDENDE AFTALE MELLEM DIG OG SKYPE. SKYPE TILBYDER DIG EN LICENS TIL SKYPE DESKTOP API UDELUKKENDE PÅ DEN BETINGELSE, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR I NÆRVÆRENDE AFTALE. VED DIN BRUG AF SKYPE DESKTOP API OPLYSER DU AT HAVE FORSTÅET NÆRVÆRENDE AFTALE, OG AT DU ACCEPTERER ALLE DENS VILKÅR. SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅR I NÆRVÆRENDE AFTALE, KAN SKYPE IKKE GIVE DIG LICENS TIL SKYPE DESKTOP API.

1. Definitioner

Udover de ord, der skrives med stort i nærværende API-vilkår, har alle øvrige definitioner skrevet med stort heri den mening, der defineres i Microsoft-serviceaftalen, som findes på Skypes websted, www.skype.com/go/tou.

Følgende begreber og udtryk har følgende mening:

Skype-mærke: ordmærket SKYPE og alle immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder og alle interesser i hele verden (registreret eller ej), der indgår heri og ejes af gruppen af firmaer under Microsoft Corporation;

Retningslinjer for Skype-varemærket: de bindende retningslinjer fra Microsoft Corporation for din brug af bl.a. Skype-mærket, sådan som det findes på https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ eller et efterfølgende websted, og som kan ændres løbende;

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;

Skype-brugeroplysninger: brugernavn og adgangskode til at logge på en Skype-brugerkonto;

Skype Desktop API: brugergrænsefladen til programmet, der stilles til rådighed eller gøres tilgængeligt af Skype, og som muliggør visse funktioner i desktop-programmet Skype for Windows (“Internetkommunikationssoftware”), tilhørende dokumentation (herunder elektronisk) og enhver senere version, udvikling, programrettelse, opdatering og opgradering deraf;

Skype-brugerkonto: den konto, der er registreret hos Skype eller Microsoft, og som anvendes til at tilgå funktioner og funktionalitet i Internetkommunikationssoftwaren;

Skype-websted: www.skype.com, http://developer.skype.com eller den URL, som Skype oplyser fra tid til anden;

Du eller dig: den person eller enhed, som bruger Skype Desktop API. Hvis du bruger Skype Desktop API i forbindelse med din ansættelse hos eller på vegne af et firma, betyder ‘du’ eller 'dig' det pågældende firma, og du oplyser og garanterer, at du har lov at forpligte firmaet.

2. Egnethed

For at bruge Skype Desktop API skal du først oprette en Skype-brugerkonto.

3. Licens

3.1 Med forbehold af din opfyldelse af nærværende API-vilkår giver Skype dig en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig ret, der ikke kan gives som underlicens, til at bruge Skype Desktop API til et godkendt formål som defineret i pkt. 3.3 nedenfor.

3.2 Licensen giver dig ingen ret til nogen form for versionsforbedring, -opdatering eller -garanti for løbende tilgængelighed af Skype Desktop API eller Internetkommunikationssoftwaren. Skype kan ændre eller ophøre med at levere, kræve at du straks ophører med at bruge Skype Desktop API, Internetkommunikationssoftwaren eller dens funktionalitet helt eller delvist, som kan føre til manglende kompatibilitet eller afvist adgang til funktionalitet i Internetkommunikationssoftwaren, Skype-webstedet og tilhørende kommercielle aktiviteter, løbende og uden varsel.

3.3 For så vidt angår nærværende API-vilkår betyder "Tilladt formål" enten:

a) et formål om at udvikle software eller kode for at softwareprogrammet kan kommunikere og oprette forbindelse med internetkommunikationssoftwaren, ("Softwareprogrammet") UNDTAGEN som beskrevet i pkt. 3.3 b) nedenfor, "Softwareprogramformål"; eller

b) et formål om at udvikle software eller kode for at hardwareenheden eller andet fysisk udstyr (herunder integreret software) ("Hardwareenhed") kan kommunikere med Internetkommunikationssoftwaren og blive distribueret sammen med eller gøres tilgængeligt for Hardwareenheden, "Hardwareprogramformål".

4. Begrænsninger

4.1 Dit Softwareprogram eller din Hardwareenhed (afhængigt af omstændighederne) må på ingen måde eller i intet omfang hverken direkte eller direkte negativt påvirke, forhindre eller på anden vis begrænse eller afbryde funktionaliteten eller ydeevnen af Internetkommunikationssoftwaren eller produkter eller tjenester, der leveres af Skype.

4.2 Uden at begrænse det generelle indhold af ovenstående skal du sikre, at dit Softwareprogram eller din Hardwareenhed (afhængigt af omstændighederne):

i) ikke negativt påvirker opkaldskvaliteten ved brug af Internetkommunikationssoftwaren;

Ii) ikke negativt påvirker stabiliteten af Internetkommunikationssoftwaren;

iii) ikke negativt påvirker egenskaberne ved andre programmer, der bruger Skype Desktop API;

iv) ikke forsøger at installere spyware eller malware på klientcomputeren;

v) ikke forsøger at distribuere information om brugen af Internetkommunikationssoftwaren eller Skype-produkter uden direkte tilladelse fra brugeren;

vi) identificerer sig korrekt over for Skype ved anmodning om autorisation;

vii) ikke forsøger at sende beskeder eller foretage opkald til eller kommunikere med andre brugere af Skype-softwaren, medmindre brugeren specifikt beder om det;

viii) ikke forsøger at ændre Internetkommunikationssoftwarens brugergrænseflade på nogen måde (“Brugergrænseflade”);

ix) ikke anvender, aktiverer eller giver adgang til funktioner i Internetkommunikationssoftwaren undtagen via en personlig Skype-brugerkonto med brug af Skype-brugeroplysninger;

x) ikke tilbyder, indsamler, opbevarer, gemmer eller på anden måde får adgang til Skype-brugeroplysninger eller til proxy-godkendelsesbrugeroplysninger med henblik på automatisk at logge på Skype-brugerkonti.

4.3 Uden forudgående, skriftligt samtykke fra Skype må du ikke fjerne eller skjule (undtagen som det er tilladt i API-kommandoen "set silent mode on"), redigere, overtage eller på anden vis ændre Brugergrænsefladen. Du skal til enhver tid opfylde de krav og specifikationer vedrørende programdesign og -brug og -præsentation, som fremgår af pkt. 5 nedenfor.

4.4 Undtagen hvor det er udtrykkeligt skriftligt godkendt af Skype, må du ikke distribuere Softwareprogrammet eller Hardwareenheden (afhængigt af omstændighederne) online via websteder, som efter Skypes opfattelse på en given måde minder om eller krænker den intellektuelle ejendomsret tilhørende Skype-webstedet eller bruge Skypes varemærker eller ord, der beskriver Skypes produkter eller tjenester som eller en del af den registrerede URL for webstedet/webstederne.

4.5 Du skal på ethvert tidspunkt gøre alt, hvad du kan, for at opretholde værdien og omdømmet af Skype-softwaren, Skype Desktop API og Skype-mærket.

4.6 Du må ikke bruge Skype Desktop API i et Softwareprogram eller en Hardwareenhed (afhængigt af omstændighederne), som efter Skypes opfattelse reelt eller potentielt er ulovligt eller upassende eller i strid med Microsoft-serviceaftalen.

4.7 Du må ikke indsamle en brugers personlige oplysninger eller data på en vildledende, ulovlig eller uautoriseret eller unfair måde. Uden at begrænse det generelle indhold af ovenstående må du ikke indsamle, opbevare eller registrere en Skype-adgangskode, der anvendes af brugere til at logge på vedkommendes brugerkonto ("Skype-adgangskode"). Hvis brugerne skal have en særskilt adgangskode for at bruge dit Softwareprogram eller din Hardwareenhed (afhængigt af omstændighederne), skal du enten i) automatisk danne en unik adgangskode og på sikker vis kommunikere den til brugeren eller ii) ikke tillade brugerne at bruge en adgangskode, som er den samme som brugerens Skype-adgangskode. Du accepterer, at de tjenester og produkter, som du får adgang til gennem dit Softwareprogram eller din Hardwareenhed, leveres til dig i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser (herunder uden begrænsning gældende love og bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger og behandling af personlige data eller trafikdata).

4.8 Du må ikke bruge Skype Desktop API til at udvikle et Softwareprogram eller en Hardwareenhed, der sender uopfordret kommunikation (kommerciel eller andet) til tredjepart; med henblik på phishing, pharming, efterligning eller misvisende tilknytning med en anden person eller enhed; eller som sender massemails eller anden kommunikation til en eller flere tredjeparter.

4.9 Reklame: a) Du må ikke placere reklame: i) i eller som eller i en overlejring til eller en ramme ved, over, under eller omkring et Skype-videoopkald eller -lydopkald eller Skype-videovindue eller -lydvindue, eller som stammer fra eller som kan ses som følge af eller i forbindelse med en session med et Skype-videoopkald eller -lydopkald eller Skype-videovindue eller -lydvindue; eller ii) i en lydstreaming, der sendes via Internetkommunikationssoftwaren; iii) i en chatbesked, der sendes eller modtages af brugere af Internetkommunikationssoftwaren; iv) i eller omkring en bruger af Internetkommunikationssoftwarens profilvindue. b) Du må ikke videregive (hverken direkte eller indirekte) data indhentet ved brug af Skype Desktop API herunder aggregerede eller anonyme data, til et reklamenetværk, en dataformidler eller anden reklamebaseret tredjepart.

4.10 Du accepterer, at du alene er ansvarlig for (og at Skype ikke har noget ansvar i forhold til dig eller tredjepart for) tjenester og/eller produkter, som du gør tilgængelige via dit Softwareprogram eller din Hardwareenhed.

5. Branding og marketing

5.1 Du må kun bruge Skype-mærket med henblik på at sammenkæde softwareprogrammets kompatibilitet med internetkommunikationssoftwaren i fuld overensstemmelse med retningslinjerne for Skypes brand. /p>

Dette giver dig ingen ret til at bruge Skypes brand-elementer, og du må ikke bruge Skypes brand-elementer. Du skal sørge for, at al og enhver marketing og promovering af funktioner i Internetkommunikationssoftwaren, som gøres tilgængelig via dit Softwareprogram, nøje overholder Plugged Into Skype-retningslinjerne.

5.2 Du skal anvende følgende meddelelse på al emballage, dokumentation og/eller i alle softwarefodnoter tilhørende dit Softwareprogram og/eller din Hardwareenhed (afhængigt af omstændighederne), når Skype-mærket anvendes:

5.3 Skype-mærket, tilknyttede varemærker og logoer er varemærker tilhørende gruppen af firmaer under Microsoft Corporation og beskyttes af varemærkeregistreringen og anvendelsen i mange lande i hele verden. Med undtagelse af den begrænsede licens hvad angår Skype-mærket, der følger med nærværende API-vilkår, må du ikke registrere eller anvende noget varenavn, varemærke, logo, domænenavn, underdomæne eller en URL-sti eller noget andet tegn bestående af eller indeholdende Skype-mærket, varemærker tilhørende gruppen af firmaer under Microsoft Corporation eller forvekslede tilsvarende tegn uden direkte, skriftlig licens fra Skype eller dets associerede firmaer. Uautoriseret henvisning til eller brug af Skype-mærket vil udover varemærkekrænkelse udgøre væsentlig misligholdelse af nærværende API-vilkår og føre til umiddelbar opsigelse af disse samt alle øvrige gældende vilkår, som du måtte aftale med Skype. Denne opsigelse omfatter uden begrænsning Skypes ret til at gøre skadeserstatning gældende, nedlægge forbud eller kræve tilsvarende afhjælpning samt gøre øvrige retsmidler gældende i forhold til dig.

6. API-ændringer

Du skal løbende og konstant overvåge Skype-webstedet for at sikre, at du er bekendt med enhver ændring i API-vilkårene. I det tilfælde at du ikke er enig i en ændring af API-vilkårene, skal du straks indstille al brug af Skype Desktop API og efter omstændighederne al brug af Internetkommunikationssoftwaren.

7. Bemyndigelse

Du erklærer og garanterer, at du er bemyndiget til at acceptere og opfylde vilkårene og bestemmelserne i API-vilkårene

8. Brug af Skype Desktop API

Du anerkender og accepterer, at din brug af Skype Desktop API sker på egen risiko og for egen regning. Du accepterer på anfordring at skadesløsholde, forsvare og holde Skype, associerede selskaber og personale skadesløse i forhold til ethvert erstatningsansvar og omkostninger herunder rimelige advokathonorarer, der påløber for vedkommende i forbindelse med eller som følge af a) din brug af Skype Desktop API; b) din brug af Skype-mærket eller c) brud på eller overtrædelse af vilkår og betingelser for nærværende API-vilkår og øvrige gældende yderligere vilkår og d) din tilvejebringelse af Softwareprogram eller Hardwareenhed, som du udvikler med Skype Desktop API.

9. Gennemsyn af vilkår

Skype forbeholder sig ret til at redigere nærværende API-vilkår løbende på et generelt eller individuelt grundlag ved at offentliggøre reviderede API-vilkår på Skype-webstedet eller på anden vis ved at orientere dig om reviderede API-vilkår. En eventuel ændring af API-vilkårene, som giver Skype ret til at opkræve royalties, er underlagt tre (3) måneders forudgående varsel. Din fortsatte brug af Skype Desktop-API udgør din accept af at være bundet af vilkårene og betingelserne i de reviderede API-vilkår.

10. Forbud mod brug af API

I det tilfælde at du ønsker at bruge Skype Desktop API på en anden måde end den, som udtrykkeligt fremgår af nærværende API-vilkår, forbydes en sådan brug udtrykkeligt, medmindre og indtil Skype indgår en specifik licensaftale med dig.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Når du bruger Skype Desktop API til et tilladt formål, beholder du de immaterielle rettigheder, som du måtte have til dit Softwareprogram og/eller din Hardwareenhed.

11.2 For så vidt angår den royaltyfri licens, som du (eller firmaet (som defineret nedenfor)) får til brug af Skype Desktop API ifølge disse API-vilkår, må du ikke hverken nu eller senere i fremtiden påstå en krænkelse af, true med eller anlægge retssag vedrørende krænkelse af, håndhæve et patent, som du opretter, udvikler, erhverver, giver licens til eller ejer, der bruger Skype Desktop API, som kan krænkes af brugen eller udnyttelsen af Internetkommunikationssoftwaren samt Skype Desktop API over for a) Skype eller Skypes associerede firmaer (eller disses licenshavere, overdragere eller efterfølgere) b) en udvikler i Skype-udviklerfællesskabet, som bruger Skype Desktop API til et godkendt formål i overensstemmelse med disse API-vilkår. Du kan gøre denne begrænsning gældende over for enhver erhverver, modtager eller licensmodtager for disse rettigheder, som er omfattet af nærværende pkt. 11.2 afhængigt af forholdene, og du må ikke gøre det muligt for eller hjælpe tredjepart med at gøre noget, der ville være i strid med pkt. 11.2, hvis det var dig, der gjorde det.

11.3 Mellem dig og Skype og beholder Skype og dens licensgivere de immaterielle rettigheder til Internetkommunikationssoftwaren (samt Skype Desktop API) og alt afledt arbejde, som udføres af eller for Skype eller dennes licensgivere.

11.4 Du er ansat hos eller direktør for et firma, og du bruger Skype Desktop API på vegne af det pågældende firma ("Firma"), og du anerkender og accepterer, at: i) du ved at acceptere nærværende API-vilkår og brug af Skype Desktop API forpligter Firmaet og med direkte bemyndigelse fra Firmaet, at du og Firmaet er underlagt nærværende API-vilkår for så vidt angår din og Firmaets brug af Skype Desktop API; ii) den licens, som Skype giver til brug af Skype Desktop API er betinget af, at du fra Firmaet indhenter nødvendigt samtykke, tilladelse og bemyndigelse til, at du kan handle på dets vegne og juridisk forpligte det ifølge nærværende API-vilkår. Du erklærer og garanterer, at du har indhentet samtykke, tilladelse og godkendelse til at bruge Skype Desktop API på vegne af Firmaet. Hvis du ikke har denne bemyndigelse, har du ikke licens til at bruge Skype Desktop API.

12. Vilkår og ophør

12.1 Nærværende API-vilkår træder i kraft, første gang Skype Desktop API tages i brug, og er gældende, indtil Skype eller du opsiger dem som angivet i denne aftale. Skype er ikke erstatningspligtig i forhold til skade, som skyldes ændring eller ophør af disse API-vilkår.

12.2 Du kan opsige nærværende API-vilkår med øjeblikkelig virkning og uden varsel. Uden at begrænse andre retsmidler kan Skype begrænse, suspendere eller opsige nærværende API-vilkår og din brug af Skype Desktop API når som helst, hvis vi mener, at du har misligholdt nærværende API-vilkår, eller hvis vi mener, at du har handlet på en måde, der viser, at du ikke har til hensigt at overholde nærværende API-vilkår. Endvidere kan Skype opsige nærværende API-vilkår med øjeblikkelig effekt når som helst, uanset årsag, samt men ikke begrænset til, hvis du foretager noget, der efter Skypes opfattelse forringer værdien af Skypes brand eller omdømme eller Internetkommunikationssoftware eller Skype Desktop API.

12.3 Ved opsigelse af nærværende API-vilkår fra din eller Skypes side uanset årsag: a) opsiges enhver licens og rettighed til brug af Skype Desktop API og Skype-mærket øjeblikkeligt, og b) du skal straks ophøre med enhver brug af Skype Desktop API og Skype-mærket.

13. Garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning

13.1 Ingen garanti: SKYPE DESKTOP API OG SKYPE-MÆRKET LEVERES SOM DET ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART. SKYPE GIVER INGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, FREMSÆTTER INGEN PÅSTAND ELLER GØR INGEN OPLYSNINGER GÆLDENDE HVAD ANGÅR SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MÆRKET SAMT UDEN BEGRÆNSNING GARANTI ELLER KVALITETSBETINGELSE, YDEEVNE, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SKYPE GIVER ENDVIDERE INGEN OPLYSNINGER ELLER GARANTI OM, AT SKYPE DESKTOP API ALTID VIL VÆRE TIL RÅDIGHED, TILGÆNGELIG. UDEN AFBRYDELSE, FULDSTÆNDIG OG FEJLFRI OG VIL VIRKE UDEN PAKKETAB.

13.2 Intet erstatningsansvar: Skype Desktop API og Skype-mærket (afhængigt af omstændighederne) leveres gratis til dig. SÅLEDES ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT SKYPE, DETS ASSOCIEREDE FIRMAER, LICENSGIVERE OG SKYPE-MEDARBEJDERE INTET ERSTATNINGSANSVAR HAR I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MÆRKET JF. NEDENSTÅENDE. DIN ENESTE RETTIGHED ELLER DIT ENESTE RETSMIDDEL VEDRØRENDE PROBLEMER ELLER UTILFREDSHED MED SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MÆRKET ER STRAKS AT OPHØRE MED AT BRUGE SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MÆRKET.

13.3 Ansvarsbegrænsning: UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SKYPE, DETS ASSOCIEREDE AKTIVITETER, DETS LICENSGIVERE ELLER SKYPES MEDARBEJDERE GØRES ANSVARLIGE, UANSET OM DER ER TALE OM AFTALEFORHOLD, GARANTI, SKADEVOLDENDE HANDLINGER (HERUNDER UAGTSOMME), PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN FORM FOR ERSTATNINGSANSVAR VEDRØRENDE:

13.3.1 INDIREKTE, TILFÆLDIG, SÆRLIG ELLER FØLGESKADE (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA, AFBRYDELSE, COMPUTERFEJL ELLER ØKONOMISK TAB) SOM FØLGE AF BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MÆRKET;

13.3.2 ETHVERT TAB AF INDKOMST, FORRETNINGSMULIGHED ELLER OVERSKUD (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MÆRKET OG

13.3.3 TAB ELLER SKADE, SOM KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF;

(I) AFBRYDELSE ELLER FORSINKELSE I KOMMUNIKATION VED BRUG AF SKYPE-SOFTWAREN

(II) SUSPENDERING ELLER OPSIGELSE AF AFTALEN FORETAGET AF DIG ELLER SKYPE UANSET ÅRSAG OG

(III) UDGIVELSE ELLER BESLUTNING OM IKKE AT UDGIVE NYE VERSIONER AF SKYPE DESKTOP API TIL DIG.

13.4 BEGRÆNSNINGERNE AF SKYPES ANSVAR OVER FOR DIG I PKT. 13.3 OVENFOR GÆLDER, UANSET OM SKYPE, ASSOCIEREDE FIRMAER ELLER SKYPES MEDARBEJDERE ER ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT TAB ELLER EN SÅDAN SKADESERSTATNING.

13.5 INTET I DENNE AFTALE HAR TIL HENSIGT AT FRAVIGE ELLER BEGRÆNSE ELLER MÅ OPFATTES SOM EN FRAVIGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF SKYPES ERSTATNINGSANSVAR VED I) DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF SKYPES, SKYPE-MEDARBEJDERES ELLER AGENTERS UAGTSOMHED ELLER II) ERSTATNINGSANSVAR, DER IKKE KAN BEGRÆNSES ELLER FRAVIGES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

13.6 Jurisdiktionskompetence: Idet visse jurisdiktioner ikke tillader alle de undtagelser eller begrænsninger, der fremgår af ovennævnte, vil visse af disse undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke gælde for dig. I det tilfælde begrænses erstatningsansvaret til det maksimalt tilladte ifølge gældende lovgivning.

14. Diverse bestemmelser

14.1. Aftalen i sin helhed Nærværende vilkår og betingelser i disse API-vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Skype for så vidt angår dets emne og afløser og erstatter alle tidligere opfattelser og aftaler uanset form vedrørende emnet. Der er intet i nærværende bestemmelse, som udelukker eller begrænser dit eller Skypes erstatningsansvar som følge af bedrageri eller falske oplysninger.

14.2 Delvis ugyldighed: Hvis en bestemmelse i nærværende API-vilkår eller en del af en bestemmelse ifølge en domstol eller kompetent retsinstans er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, og bestemmelsen ikke er, hverken helt eller delvist, grundlæggende for disse API-vilkår som helhed, påvirkes lovligheden, gyldigheden og muligheden for håndhævelse af de øvrige API-vilkår ikke (herunder resten af det vilkår, som indeholder den pågældende bestemmelse).

14.3 Intet frafald: Manglende udøvelse eller forsinkelse i udøvelsen af en juridisk rettighed eller et retsmiddel i henhold til disse API-vilkår eller gældende lovgivning betyder ikke, at Skype giver afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler. Hvis Skype frafalder misligholdelse af en bestemmelse i nærværende API-vilkår, indebærer det ikke et frafald af efterfølgende misligholdelse af samme bestemmelse eller frafald af misligholdelse af en anden bestemmelse.

14.4 Overdragelse: Du må ikke overdrage nærværende API-vilkår eller tilhørende rettigheder. Skype kan efter eget skøn overdrage nærværende API-vilkår eller tilhørende rettigheder til tredjemand uden forudgående varsel.

14.5 Gældende lov og jurisdiktion: Nærværende API-vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med gældende lov i State of Washington, USA og er underlagt jurisdiktionens kompetence i State of Washington, USA.

14.6 Sprog: Nærværende API-vilkår er oprindeligt skrevet på engelsk og kan være oversat til andre sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse eller afvigelse mellem den engelske version og en anden sprogversion, er den engelske version gældende.

14.7 Fortsat ikrafttrædelse: De vilkår, som fremgår af pkt. 8, 11, 12, 13 og 14 i nærværende API-vilkår og enhver anden bestemmelse i nærværende API-vilkår, som angives fortsat at være i kraft eller gældende i tilfælde af opsigelse, gælder efter opsigelse af disse API-vilkår uanset årsagen.

DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT DU HAR LÆST NÆRVÆRENDE SKYPE DESKTOP API-VILKÅR OG FORSTÅR DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, VILKÅR OG BETINGELSER. VED AT INDSENDE DIN REGISTRERING AFGIVER DU DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, OG DU GIVER SKYPE DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER.