Όροι Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης

Λήψη των Οδηγιών Μαζικής Μετάδοσης Skype

1. Αντικείμενο Όρων Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης

Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί άλλως από την Skype εγγράφως, οποιαδήποτε χρήση του λογισμικού Skype σε ένα Πρόγραμμα (όπως αυτό ορίζεται παρακάτω) για τον σκοπό της Μαζικής Μετάδοσης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) θα υπόκειται στους Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Skype σε ένα Πρόγραμμα για τον σκοπό της Μαζικής Μετάδοσης, θα πρέπει να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης. Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί άλλως από την Skype εγγράφως, εάν δεν αποδεχθείτε τους Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό Skype σε ένα Πρόγραμμα Μαζικής Μετάδοσης.

2. Χρήση Skype σε Προγράμματα Μαζικής Μετάδοσης

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό Skype σε ένα Πρόγραμμα Μαζικής Μετάδοσης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους των Οδηγιών Μαζικής Μετάδοσης Skype (όπως ενδέχεται να ενημερώνονται κατά περιόδους) και τις ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις, εκτός των περιπτώσεων που απαγορεύονται από τη νομοθεσία:

2.1 Προγράμματα ήχου. Αναφορικά με οποιοδήποτε Πρόγραμμα το οποίο δεν μεταδίδει μαζικά εικόνα, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

(α) Για οποιοδήποτε Πρόγραμμα για το οποίο η χρήση του λογισμικού Skype διαρκεί έως δεκαπέντε (15) λεπτά, οφείλετε να αναγγείλετε την έναρξη και τη λήξη αυτής της χρήσης, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Μαζικής Μετάδοσης Skype,

(β) Για οποιοδήποτε Πρόγραμμα για το οποίο η χρήση του λογισμικού Skype διαρκεί δεκαπέντε (15) λεπτά ή περισσότερο, οφείλετε να αναγγείλετε την έναρξη και τη λήξη αυτής της χρήσης, πραγματοποιώντας παράλληλα αναγγελίες της χρήσης στη διάρκεια του Προγράμματος ανά διαστήματα των δεκαπέντε (15) λεπτών, όπως περιγράφεται στις Οδηγίες Μαζικής Μετάδοσης Skype, και

(γ) Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε σε κάποιο Πρόγραμμα έναν ήχο που θα υποδεικνύει κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα ή ενέργεια κλήσεων του Skype (για παράδειγμα, έναν ήχο "απάντησης κλήσης" όταν γίνεται αποδοχή μιας κλήσης ή έναν ήχο "τερματισμού" όταν μια κλήση τερματίζεται), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά ήχους Skype που διατίθενται στο Skype. Επιπροσθέτως, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση των ήχων Skype, όπως ορίζονται στις Οδηγίες Μαζικής Μετάδοσης Skype.

2.2 Οπτικοακουστικά Προγράμματα. Αναφορικά με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό Πρόγραμμα (όταν, δηλαδή, η εικόνα που μεταδίδεται μαζικά συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα) κατά το οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό Skype ή το οποίο περιλαμβάνει μια αναπαράσταση βίντεο του λογισμικού Skype, ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις:

(α) Οποιοδήποτε Πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί ή περιέχει μια οπτική αναπαράσταση του λογισμικού Skype απαιτεί έγκριση και άδεια χρήσης από τη Microsoft. Με την απόκτηση της άδειας χρήσης, η από μέρους σας χρήση του υδατογραφήματος του Skype πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις, όπως ορίζονται στις Οδηγίες Μαζικής Μετάδοσης Skype. Για να ζητήσετε άδεια χρήσης, υποβάλετε το αίτημά σας εδώ.

(β) Εάν θέλετε να μιμηθείτε μια συγκεκριμένη συσκευή στο Πρόγραμμά σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το περιβάλλον εργασίας χρήστη Skype που είναι κατάλληλο για τη συσκευή, σύμφωνα με τις Οδηγίες Μαζικής Μετάδοσης Skype.

(γ) Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε σε κάποιο Πρόγραμμα έναν ήχο που θα υποδεικνύει κάποια συγκεκριμένη δυνατότητα ή ενέργεια κλήσεων του Skype (για παράδειγμα, έναν ήχο "απάντησης κλήσης" όταν γίνεται αποδοχή μιας κλήσης ή έναν ήχο "τερματισμού κλήσης" όταν μια κλήση τερματίζεται), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά ήχους Skype που διατίθενται στο Skype. Επιπροσθέτως, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση των ήχων Skype, όπως ορίζονται στις Οδηγίες Μαζικής Μετάδοσης Skype.

3. Γενικοί Όροι

3.1 Ορισμοί

3.1.1 Ως "Μαζική Μετάδοση" ορίζεται η ταυτόχρονη μετάδοση στο ευρύ κοινό μέσω κάθε γνωστού και άγνωστου μέσου και μορφής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων, του διαδικτύου, των συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών ή δορυφορικών συστημάτων και της μετάδοσης από ένα σημείο σε πολλά σημεία μέσω ενός ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου ή δικτύου οπτικών ινών. Για τους σκοπούς αυτών των Όρων Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης, η "μαζική μετάδοση" θα περιλαμβάνει επίσης την περιορισμένη μετάδοση και την πολυμετάδοση.

3.1.2 Ως "Πρόγραμμα" ορίζεται μια ζωντανή ή προηχογραφημένη ηχητική ή προβιντεοσκοπημένη οπτική αναπαράσταση.

3.2 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την αρμοδιότητα να συμφωνείτε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης. Είστε υπεύθυνοι για την εκχώρηση όλων των δικαιωμάτων και την καταβολή όλων των τελών άδειας χρήσης, καθώς και των λοιπών εξόδων και δαπανών που προκύπτουν από το Πρόγραμμα και τη Μαζική Μετάδοση. Η Skype δεν θα θεωρείται, σε καμία περίπτωση, υπεύθυνη για τυχόν έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν αναφορικά με το Πρόγραμμα ή τη Μαζική Μετάδοση.

3.3 Θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη και θα επιβαρύνεστε με δικές σας δαπάνες για τη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες που αφορούν το Πρόγραμμα και τη Μαζική Μετάδοση. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την Skype, τις Θυγατρικές της και το προσωπικό της, καθώς και να προασπίζετε τα συμφέροντά τους και να τους διαφυλάσσετε από κάθε απώλεια, δαπάνη, ευθύνη, ζημία και έξοδο (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων και άλλων αμοιβών που απορρέουν από τα παραπάνω) οποιουδήποτε είδους, φύσης και περιγραφής, τα οποία προκύπτουν (i) από τις Μαζικές Μεταδόσεις και τα Προγράμματα, (ii) από τυχόν ψευδή δήλωση ή παραβίαση από μέρους σας των όρων εγγύησης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης ή (iii) από οποιαδήποτε παραβίαση δέσμευσης, συμφωνίας ή υποχρέωσής σας που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης.

3.4 Θα φροντίζετε να τηρείτε και να ασκείτε τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίζετε ότι τα Προγράμματα, η Μαζική Μετάδοση ή/και το λογισμικό Skype (i) δεν θα χρησιμοποιούνται ως μέσο επίθεσης κατά οποιουδήποτε ατόμου, οργανισμού, θρησκείας, δόγματος ή αίρεσης, (ii) δεν θα περιέχουν τυχόν ανακοινώσεις ή προωθητικές ενέργειες που απαγορεύονται από τον νόμο, (iii) δεν θα χρησιμοποιούνται για ψευδείς ή αβάσιμες αξιώσεις για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, (iv) δεν θα περιλαμβάνουν περιεχόμενο ή ανακοινώσεις με συκοφαντικό, άπρεπο, υβριστικό, άσεμνο, χυδαίο, απεχθή ή προσβλητικό χαρακτήρα, είτε ως προς το θέμα τους είτε ως προς τη διαχείρισή τους, (v) δεν θα περιέχουν μαρτυρίες που δεν μπορούν να διασταυρωθούν, (vi) δεν θα περιέχουν τυχόν περιγραφές ή αναφορές σε θέματα που δεν θεωρούνται αποδεκτά θέματα συζήτησης μεταξύ των κοινωνικών ομάδων (π.χ., βωμολοχίες, αισχρολογίες) και (vii) δεν θα χρησιμοποιούνται σχετικά με οποιοδήποτε διαφημιστικό θέμα ή ανακοίνωση που μπορεί, κατά την άποψη της Skype, να είναι επιζήμια ή αρνητικά γιατί προκαταλαμβάνουν την κοινή γνώμη, την Skype ή τις θεμιτές διαφημιστικές πρακτικές και τη δεοντολογική επιχειρηματική συμπεριφορά γενικότερα.

3.5 Τα δικαιώματα που σας εκχωρούνται βάσει του παρόντος είναι μη αποκλειστικά και ανακλητά. Δεν θα αποκτήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον αναφορικά με οποιοδήποτε από τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα ή άλλες απεικονίσεις που δηλώνουν την προέλευση Skype (συλλογικά την "Επωνυμία Skype") και, δια του παρόντος, αναγνωρίζετε ότι ανάμεσα σε Εσάς και την Skype, η Skype αποτελεί τον αποκλειστικό κάτοχο όλων των δικαιωμάτων, των τίτλων και των συμφερόντων της Επωνυμίας Skype. Η από μέρους σας χρήση της Επωνυμίας Skype βάσει του παρόντος θα συμβαδίζει με τα συμφέροντα της Skype. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να σας υποδείξει πώς να χρησιμοποιείτε την Επωνυμία Skype και πώς να παρουσιάζετε την Επωνυμία Skype στο πλαίσιο των Προγραμμάτων. Η Skype μπορεί επίσης, κατά την αποκλειστική και απόλυτη ευχέρειά της, να σας ζητήσει τη διακοπή της χρήσης της Επωνυμίας Skype σε περίπτωση που αυτή η χρήση κρίνεται μη αποδεκτή. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να διακόψετε τη χρήση της Επωνυμίας Skype, θα πρέπει να το κάνετε άμεσα. Εάν αυτή η οδηγία αφορά ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα, δεν θα σας επιτρέπεται πλέον η Μαζική Μετάδοση ή η εκχώρηση της άδειας Μαζικής Μετάδοσης αυτού του Προγράμματος με την Επωνυμία Skype.

3.6 Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης οποιαδήποτε στιγμή. Η συνέχιση της χρήσης του λογισμικού Skype, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις των αναθεωρημένων Όρων Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης. Η Skype δεν θα φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τυχόν ζημία που προκύπτει από την τροποποίηση αυτών των Όρων Υπηρεσίας Μαζικής Μετάδοσης ή/και τη λύση τους.

3.7 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SKYPE ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ SKYPE ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

© Skype – Τελευταία αναθεώρηση: 7 Αυγούστου 2018

Λήψη των Οδηγιών Μαζικής Μετάδοσης Skype