Skype’i kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted

Skype’i kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda kasutajatele juhised, kuidas kasutada Skype’i kaubamärgielemente, mis on:

 • meie kaubamärgid nagu Skype’i logo, Skype’i ikoon ja Skype’i sõnamärk
 • helid, mida kuulete Skype’i kasutamisel (näiteks Skype’i helistamisheli)
 • Skype’i kasutajaliidesed (kuidas Skype töölaual või mobiilsideseadme ekraanil välja näeb)

Need juhised kehtivad ainult Skype’i, mitte Skype’i ärirakenduse puhul. Kui soovite kasutada Skype’i ärirakenduse logo või ikooni, võtke ühendust Skype'i bränditoega.

Kasutamise nõuded

Täname teid Skype’i kaubamärgielementide kasutamise vastu huvi tundmast! Soovime muuta selle teie jaoks võimalikult lihtsaks. Meil on konkreetsed kasutusnõuded, mis haldavad ja kaitsevad kaubamärgi väärtust. Skype’i kaubamärgielementide kasutamisega annate sõnaselge nõusoleku, et järgite neid põhimõtteid.

Kui teil on olemasolev leping Microsofti või Skype’iga, siis vaadake kõigepealt, kas teie soovitud Skype’i kaubamärgielementide kasutus on seal reguleeritud. Kui need põhimõtted ja teie lepingu tingimused on vastuolus, kehtivad teie lepingu tingimused ja peate neist lähtuma.

Kui leping puudub või kui kavandatav kasutus ei kuulu teie olemasoleva lepingu reguleerimisalasse, siis vaadake, kas kasutamine kuulub eeskirjade Microsofti kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted alla.

Lõpuks, kui kasutamisele ei kohaldu ükski ülal nimetatud dokumentidest või te ei ole kindel, võite otse Microsoftilt eraldi litsentsi küsida. Sellise litsentsi peab algatama ja heaks kiitma Microsofti ettevõtte omanik, kellega koostööd teete. Kui teil ei ole ettevõtte omaniku kontaktandmeid, siis võtke alustamiseks ühendust Skype'i bränditoega.

Ikooni kasutamine

Üldine kasutamine

Ärge ühelgi juhul kasutage täielikku Skype'i logo. Ärge muutke kuidagi Skype’i logo või teile edastatud ikooni kujundust, muu hulgas värve, nurka, mõõtmeid või elementide vahelist suhet.

Veenduge, et Skype’i logo või ikoon eristuks ümbritsevast tekstist või taustast ja oleks loetav.

Ärge muutke sõna Skype ega selle vormingut. Ärge lisage teksti ega lühendage Skype’i ühelgi viisil.

Ärge lisage ikoonile helisid.

Skype’i logode ja ikoonide muutmine mis tahes viisil on keelatud.

Kui lisate Skype’i kaubamärgielementide kasutamisel mõne kaubamärgi tähise, teavitades sellega oma kaubamärkidest või kolmandate osapoolte kaubamärkidest, siis palume teil lisada järgmise teksti: „Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.”

Keelatud kasutusviisid

Te ei tohi kasutada Skype’i kaubamärgielemente või nende variante oma toodete funktsioonides, tootenimedes, teenusenimedes, kaubamärkides, logodel, ettevõtete nimedes, domeeninimedes või sotsiaalmeedia kontodel, kui dokumendis Microsofti kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted ei ole teisiti lubatud eeskirjadega Microsofti kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted.

Keelatud on võtta kasutusele märke, logosid või muid elemente, mis on eksitavalt sarnased Skype’i kaubamärgielementidega ning ühegi toote ega teenuse turustamiseks ei tohi kasutada nime, mis on eksitavalt sarnane mõne meie tootenimega.

Keelatud on kopeerida või jäljendada Skype’i kasutatud kujundus- või küljenduslaadi ning Skype’i kaubamärgielementide või veebisaidi www.skype.com üldist stiili, mis hõlmab muu hulgas Skype’i kasutatud värvikombinatsioone, graafikat, helisid, pilte, olekuikoone, kirjatüüpe, stiliseeringuid ja muud taolist.

Skype’i kaubamärgielemente ei tohi kasutada seoses selliste toodete või teenustega või sellistel veebisaitidel, mida võidakse pidada pornograafiliseks, vulgaarseks, rüvetavaks, solvavaks, kõlvatuks, teotavaks, laimavaks või muul viisil õigusvastaseks, teatud usulisi veendumusi või rassilist päritolu alavääristavaks või mis muul viisil õhutavad viha teatud isikute või rühmade vastu, on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on Skype’i hinnangul muudel põhjustel taunitavad.

Te ei tohi kasutada Skype’i kaubamärgielemente viisil, mis jätab otseselt või kaudselt mulje, et olete Skype’i või Microsoftiga seotud või saanud Skype’ilt või Microsoftilt rahalist toetust, nõusoleku, sertifikaadi või heakskiidu.

Veenduge, et kõik viited Skype’ile oleksid tõesed, õiglased, ei sisaldaks eksitavat teavet ega oleks Skype’i hinnangul muul põhjusel taunitavad.

Te ei tohi kasutada Skype'i kaubamärke otsingureklaamides märksõna või otsinguterminina.

Skype’i kaubamärgielementide lubatud kasutus

Sõna „Skype” kasutamine kirjutistes

Järgige eeskirju Microsofti kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted. Vältige mis tahes logo, ikooni, märksõna või muu Skype’i kaubamärgielemendi kasutamist kirjutistes.

Kuigi sõnamärk Skype ja rakenduse ikoon on Microsofti ettevõtete grupi registreeritud kaubamärgid, ei ole vaja kasutada nende juures kaubamärgi sümboleid ™ või ®, kui Microsoft ei ole teil seda sõnaselgelt teha käskinud. Kasutades tekstis sõnamärki „Skype“ või mõnda muud Skype'i kaubamärki, tehke üks või mitu järgmistest toimingutest:

 • Alustage sõna suure tähega (Skype)
 • Kirjutage terve sõna suurte tähtedega (SKYPE)
 • Kirjutage terve sõna kaldkirjas (Skype)
 • Pange terve sõna jutumärkidesse („Skype”)

Kasutage sõnamärke ainult omadussõnana, mitte nimisõna ega tegusõnana. Näiteks kasutage sõnamärki nii, et sellele järgneb üldine toote või teenuse nimi: Skype’i tarkvara.

Ärge kasutage Skype’i sõnamärki tegusõnana – näiteks ärge öelge „Skype’in ona sõbrale” või „Hakkame Skype’ima”.

Õige kasutamine

„Skype’i tarkvara pakub internetisuhtluse tooteid.”

„Kasutan Skype’i tarkvara.”

Vale kasutamine

„Kasutan ’i tarkvara.”

Ettevõtte kirjaplank ja Skype’i kontaktandmed

Järgige eeskirju Microsofti kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted. Kasutage Skype’i rakenduse ikooni oma Skype’i kasutajanime kõrval näitamaks, et teiega saab Skype’i kaudu ühendust võtta.

Skype’i kontaktandmete tähistamiseks tohib kasutada ainult rakenduse ikooni.

Rakenduse ikoon peab olema väike ja paiknema sobivalt ülejäänud kontaktandmete juures (ja mitte silmapaistvamalt kui teised kontaktiviisid).

Võite luua ka ametliku nupu „Võta minuga ühendust“ siin: https://www. skype.com/en/developer/create-contactme-buttons/

Õige kasutamine

[teie Skype’i nimi]

Veebisaidid, mis pakuvad õppetunde

Skype’i sõnamärki ja kasutajaliidest võib kasutada ainult teada andmiseks, et tunde saab Skype’i abil läbi viia. Ükski muu kasutusviis ei ole nende põhimõtete alusel lubatud.

Kasutada tuleb ainult Skype’i logo. Ärge tehke seda muudest logodest suuremaks ega silmapaistvamaks.

Võite mainida oma kirjutistes Skype’i, kuid järgige kindlasti selles jaotises kirjeldatud Skype’i kaubamärgielementide lubatud kasutust. Logo või sõnamärgi kasutus ei tohi jätta muljet, et olete Skype’i või Microsoftiga seotud või saanud Skype’ilt või Microsoftilt rahalist toetust, nõusoleku, sertifikaadi või heakskiidu. Microsoft jätab endale õiguse Skype’i sõnamärgi kasutamise õigus tagasi võtta, kui leiab, et sellisel kasutusel on Skype’i kaubamärki kahjustav mõju.

Koolitööd ja projektid

Võite kasutada Skype’i toodete pilte kooli või kõrgkooli/ülikooli töödes. Kui piltidel on kolmandate osapoolte sisu (nt kolmandate osapoolte logod, fotod jne), võib sellise sisu kasutamiseks olla vajalik kolmanda osapoole nõusolek.

Kui neid projekte võidakse avaldada, peate hankima meilt nõusoleku, võttes enne Skype’i kaubamärgielementide või piltide kasutamist ühendust Skype'i bränditoega.

Publikatsioonid, seminarid ja konverentsid

Vaadake eeskirju Microsofti kaubamärgi ja tootemargi põhimõtted ja Publikatsioonide, seminaride ja konverentside põhimõtted.

Materjalid peavad sisaldama loetavas kirjas järgmist märkust:

„[Kasutatud Skype’i kaubamärgielementide loetelu] [on] [a] Microsofti ettevõtete grupi kaubamärk või muu intellektuaalne omand ja [väljaande nimi] ei ole Microsofti ettevõtete grupi sidusettevõte, ei ole saanud sellelt toetusi ega volitusi ega ole Microsofti grupi ettevõtetega muul viisil seotud.”

Ärge kasutage Skype’i sõnamärki oma publikatsiooni, seminari või konverentsi pealkirja kõige silmatorkavama elemendina.

Tele- ja raadioülekanded, videod ning netisaated

Kui soovite kasutada Skype’i tele- või raadioülekandes, videos või netisaates, võib olla vajalik teatud Skype’i kaubamärgielementide kasutamine sellise kasutuse näitamiseks. Kui teil ei ole Microsofti või Skype’iga eraldi lepingut, mis sellist kasutust lubab, peate järgima ringhäälingu teenusetingimusi.

Seoses kõigi ülekandetaotlustega võtke ühendust Skype'i bränditoega.

Kasutamine arendajate poolt

Töölaua API: Skype’i töölaua API kasutamisele kohalduvad Skype’i töölaua API kasutustingimused, mille leiate lehelt: https://www.skype.com/en/legal/developer-tou/accessories-terms/. Nende tingimuste ja reeglite kohaselt on teil lubatud viidata oma toote ühilduvusele Skype’iga.

URI-de kasutamine Skype’i toimingute loomiseks: võite kasutada näidis-URI-sid lehel http://developer.skype.com/skype-uris või luua enda omad üksnes selleks, et võimaldada inimestel Skype’i rakendust või Skype’i toimingut käivitada.

Teil ei ole lubatud panna oma rakendusele nimeks Skype, mingit sellega sarnanevat nime ega kasutada Skype’i logo ja peate neid põhimõtteid järgima.

Peate neid veebisaite regulaarselt jälgima, veendumaks, et teie kasutus vastab kõigile põhimõtetele või tingimustele.

Teie kasutajaliides ei tohi imiteerida Skype’i kasutajaliidest või jätta muljet, et Microsoft ja/või Skype on teie toote partnerid või selle sponsorid.

KKK-d

K: Kas võin kasutada kuvatõmmist Skype’i toote algkäivitusekraanist, avakuvast, tiitelkuvast, toodete beetaversioonide kuvast või muudest toodetest, mida ei ole müügiks välja antud?

V: Võtke meiega loa küsimiseks ühendust. Kui anname teile selleks loa, siis (kui me ei ole teisiti kokku leppinud) ei tohi te:

 • kuvatõmmist muuta, välja arvatud suuruse muutmine
 • kasutada ainult kuvatõmmise osi
 • lisada kuvatõmmiseid oma toote kasutajaliidesesse
 • kasutada kuvatõmmiseid, mis sisaldavad kolmandate osapoolte sisu (v.a juhul kui teil on sisu kasutamiseks vastava kolmanda osapoole luba) ega
 • kasutada kuvatõmmiseid, mis sisaldavad tuvastatava isiku pilti

K: Kas võin lisada oma saidile lingi veebisaidile Skype.com?

V: Võite liikuda lingi veebisaidile Skype.com mõnelt teiselt teile kuuluvalt veebisaidilt, eeldusel et teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ning et see ei kahjusta (ega või kahjustada) meie mainet ega kasuta seda ära (selle üle otsustab Skype). Keelatud on luua linki sellisel viisil, mis viitab mis tahes seosele Skype’iga, Skype’i heakskiidule või soovitusele, ehkki seda ei ole.

K: Kas võin kasutada helisid, mis Skype’i kasutamisel kõlavad?

V: Kahjuks mitte. Me ei luba inimestel kasutada Skype’i helisid, välja arvatud juhul kui neid kasutatakse Skype’i näitamisel ringhäälingustsenaariumis. Kui soovite kasutada Skype’i helisid selles kontekstis, vaadake jaotist Skype’i kaubamärgielementide lubatud kasutus.

K: Kas võin lisada Skype’i veebisaidi oma veebisaidile?

V: Ei, saiti ei tohi raamida ühelgi teisel saidil.

K: Kas ma saan Skype'is reklaamida?

V: Võite esitada oma Skype'i kaudu reklaamimise hinnapäringu järgmisele lehele: http://advertising.microsoft.com/home (valige AoL-i reklaamimise võimalus).

Kas teil on veel küsimusi selle kohta, kuidas Skype’i kaubamärgielemente kasutada? Võtke ühendust Skype'i bränditoega. Aitame teid alati rõõmuga.

Skype’i kaubamärgi kasutamise juhiste allalaadimine