Käesolevates juhistes sätestatakse, millistel tingimustel on kolmandatel isikutel õigus kasutada Skype’ile kuuluvaid kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, märke, logosid, ikoone, tunnuslauseid, bännereid, Skype’i kasutajaliidese ekraanipilte, kujunduslaadi, linke, helisid ja muid kaubamärgi osi (edaspidi „Skype’i kaubamärgielemendid”).

Skype’i jaoks on tema maine ja kaubamärk äärmiselt olulised. Me tahame, et kliendid saaksid meie suhtlusplatvormi tooteid ohutult ja turvaliselt kasutada ning me peame sellele vastavalt oma mainet ja kaubamärki kaitsma. Skype’i kaubamärgielemendid on meie jaoks hinnaline vara, mis on kaitstud kaubamärkide, autorikaitse ja intellektuaalomandi suhtes kohaldatavate õigusaktidega.

Sisukord

 1. Üldreegel
 2. Skype’i load

a) Kui teil on juba kirjalik leping Skype’iga

b) Kui teil ei ole kirjalikku lepingut Skype’iga

 1. Piiratud erandjuhud

a) Skype’i sõnamärkide kasutamine

b) Teie kontaktandmed Skype’is

c) Ekraanipildid

d) Linkimine

e) Koolitööd ja projektid

f) Publikatsioonid, seminarid ja konverentsid

g) Kasutamine raadio- või telesaadetes

h) Kasutamine arendajate poolt

i) Kasutamine riistvarapartnerite poolt

j) Kasutamine sidusettevõtete poolt

 1. Skype’i kaubamärgielementide nõuetekohane kasutamine.
 2. Keelatud kasutusviisid
 3. Valitud Skype’i kaubamärkide nimekiri
 4. Üldine

1. Üldreegel

Kolmandatel isikutel ei ole lubatud kasutada Skype’i kaubamärgielemente ilma meie eelneva kirjaliku loata, välja arvatud äärmiselt piiratud erandjuhtudel, vt punkt 3: „Piiratud erandjuhud”.

Teie kohustus on tagada käesolevate juhiste ning muude meie poolt välja antavate juhiste järgimine, näiteks seoses Skype’i kaubamärgielementide suuruse, värviskeemi, kirjatüübi ja väljapaistvusega. Meil on õigus Skype’i kaubamärgielemente igal ajal muuta, mistõttu te peaksite regulaarselt kontrollima, kas käesoleval veebilehel on avaldatud käesolevate juhiste muudatusi ning kas teie kasutus vastab antud ajal kehtivatele juhistele.

2. Skype’i load

a) Kui teil on juba kirjalik leping Skype’iga

Kui olete juba sõlminud Skype’iga kirjaliku lepingu, mis lubab teil kasutada teatud Skype’i kaubamärgielemente, peate kasutama neid Skype’i kaubamärgielemente vastavalt kõnealuse lepingu ja käesolevate juhiste nõuetele. Teie sõlmitud lepingu ja käesolevate juhiste vastuolu korral on ülimuslikud lepingu tingimused.

b) Kui teil ei ole kirjalikku lepingut Skype’iga

Kui te ei ole veel sõlminud Skype’iga kirjalikku lepingut, mis reguleeriks Skype’i kaubamärgielementide kasutamist, peate enne Skype’i kaubamärgielementide kasutamist taotlema selleks Skype’ilt kirjalikku luba vastavalt allpool kirjeldatud korrale, välja arvatud juhul, kui kasutus kuulub allpool punktis 4 loetletud erandjuhtude alla.

Loa taotlemiseks (et näiteks kasutada ekraanipilte õpikus või filmis) peate saatma taotlusmeili aadressil skypebrand@microsoft.com. Taotluses tuleb märkida, milliseid Skype’i kaubamärgielemente soovite kasutada, ning kirjeldada üksikasjalikult, kuidas te kavatsete neid elemente kasutada. Skype’i kaubamärgielementide kasutamine ei ole lubatud enne meie selgesõnalise loa saamist. Algselt kavandatud kasutusviisi muutumise korral tuleb selle kohta esitada täiendav taotlus.

Kui olete saanud Skype’ilt loa mõne kaubamärgielemendi kasutamiseks, peab kasutus vastama käesolevatele juhistele ning loas sisalduvatele erinõuetele. Skype jätab endale õiguse Skype’i kaubamärgielementide kasutamise luba igal ajal tühistada, mispeale te olete kohustatud vastavate Skype’i kaubamärgielementide kasutamise kohe lõpetama.

Kõigi meie antud lubade korral jäävad kõik Skype’i kaubamärgielementidega seotud omandi- ja varalised õigused Skype’ile. Samuti kuulub Skype’ile igasugune maineväärtus, mis tekib seoses Skype’i kaubamärgielementide kasutamisega. Kõnealune luba antakse üksnes tingimusel, et te kohustute mitte vaidlustama praegu ega tulevikus Skype’i kaubamärgielementide kehtivust ning ei osuta kellelegi abi sellises vaidlustamises.

3. Piiratud erandjuhud

Kui te ei ole sõlminud Skype’i kaubamärgielementide kasutamiseks meiega kirjalikku lepingut ja teil puudub vastav luba, võite teatud Skype’i kaubamärgielemente kindlatel piiratud juhtudel siiski kasutada, kuid AINULT käesolevas punktis 3 ja allpool punktis 4 sätestatud tingimustel. Te ei tohi kasutada Skype’i kaubamärgielemente viisil, mis jätab otseselt või kaudselt mulje, et te olete Skype’iga seotud või saanud Skype’ilt rahalist toetust, nõusoleku, sertifikaadi või heakskiidu.

a) Skype’i sõnamärkide kasutamine faktilises tekstis meie ettevõtte või toodete kohta

Lubatud on kasutada meie teatud sõnamärke (vt käesoleva dokumendi lõpus esitatud valitud sõnamärkide nimekiri) selleks, et viidata Skype’i grupi ettevõtetele või toodetele, kuid keelatud on kasutada meie ikoone, logosid, tunnuslauseid või Skype’i kaubamärgielementide mis tahes muid osi.

"Kasutan Skype’i tarkvara."

"Kasutan tarkvara."

"Skype pakub internetisuhtluse tooteid."


 

Kui teil on meie sõnamärkide kasutamise kohta küsimusi või kahtlusi, esitage need aadressil skypebrand@microsoft.com.

b) Teie kontaktandmed Skype’is

Teil on lubatud kasutada Skype’i logo „S” visiitkaartidel ja/või veebisaidil oma Skype’i nime kõrval samuti nagu meiliaadressi tähistamiseks kasutatavat tähekujutist. Selliselt kasutatav logo peab olema väike (mitte suurem kui muude kontaktandmete juures olevad sümbolid), paiknema sobivalt ülejäänud kontaktandmete juures ning ei tohi olla eraldi esile tõstetud:

[teie Skype’i nimi]

c) Ekraanipildid

Keelatud on kasutada Skype’i toodete käivituskuva, avakuva, "pilgupüüdjate" (splash screens) või toodete beetaversioonide või muude ametlikult välja laskmata toodete ekraanipilte. Ülejäänud ekraanipilte on lubatud kasutada reklaamides, dokumentides (sh õppebrošüürid), õpikutes, videosalvestistes ja veebisaitidel, kui lisaks ülal esitatud nõuetele on täidetud järgmised tingimused:

i) te saadate aadressil skypebrand@microsoft.com andmed soovitud kasutuse ja pildi kohta ning ei kasuta seda enne heakskiidu saamist;

ii) te ei muuda ekraanipilti mingil moel, välja arvatud suuruse muutmine;

iii) te ei kasuta ekraanipildist ainult teatud osi;

iv) te ei kasuta ekraanipilti oma toote kasutajaliideses;

v) te ei kasuta ekraanipilte, mis sisaldavad kolmandatele isikutele kuuluvat sisu;

vi) te ei kasuta ekraanipilte, millel on kujutatud inimest, kelle isikut on võimalik tuvastada.

d) Linkimine

Võite veebisaidile Skype.com linkida oma veebisaidilt, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil, mis ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära. Linkida ei tohi viisil, mis jätab mulje olematust suhtest Skype’iga, Skype’i heakskiidust või toetusest. Sait ei tohi olla raamiks ühelegi teisele saidile.

e) Koolitööd ja projektid

Käesolevate juhiste järgimise korral on lubatud: kasutada Skype’i toodetest pärinevaid pilte ja sisu koolitöödes ning Skype’i toodete arvustustes või kommentaarides.

f) Publikatsioonid, seminarid ja konverentsid

Skype’ile võib viidata ajakirjade ja perioodikaväljaannete kaanel ning seminari- ja konverentsikavas tingimusel, et te järgite käesolevaid juhiseid ning täidetud on allpool loetletud tingimused.

i) Publikatsioon, seminar või konverents on seotud konkreetse Skype’i toote või tehnoloogiaga, millele viidatakse.

ii) Teie nimi ja logo on kõigil ajakirja, perioodikaväljaande, seminari või konverentsiga seotud trükitud materjalidel väljapaistvamal kohal kui Skype’i sõnamärk.

iii) Materjalid peavad sisaldama loetavas kirjas järgmist märkust:

„[Kasutatud Skype’i kaubamärgielementide loetelu] on Skype’i kaubamärk[kaubamärgid]. [Väljaande nimi] ei ole Skype’i sidusettevõte, ei ole saanud Skype’ilt toetusi ega volitusi ning ei ole Skype’i grupi ettevõtetega muul viisil seotud.”

iv) Skype’i sõnamärki ei kasutata ajakirja, perioodikaväljaande, seminari või konverentsi nimes.

v) Publikatsiooni kaanel või sisus ning publikatsiooni, seminari või konverentsiga seotud materjalides ei kasutata Skype’i logo. Teatud asjaoludel võib Skype anda logo kasutamiseks loa.

 

g) Kasutamine raadio- või telesaadetes

Ringhäälinguorganisatsioonid ja stuudiod võivad kasutada telesaadetes ja filmides reaalajas videokõnesid. Samuti saab Skype’i abil teha tasuta kõnesid Skype’ilt Skype’ile raadiosaadetes. Skype’i võib kasutada kaugetest kohtadest otsepildi näitamiseks, kodus viibivate vaatajate küsitlemiseks, maailma eri paigus asuvate ekspertide kaasamiseks ning välikorrespondentidega ühenduse loomiseks.

Kui kasutate tele- või raadiosaates Skype’i, peate selle näitamiseks kasutama teatud Skype’i kaubamärgielemente, kuid selline kasutus peab toimuma vastavalt ringhäälingu teenusetingimustele, ringhäälingus ja filmides kaubamärgi kasutamise juistele ning käesolevatele juhistele.

h) Kasutamine arendajate poolt

(i) Töölaua API. Kui soovite kasutada Skype’i töölaua API-d mis tahes eesmärgil (sh seoses mõne rakenduse või tarkvaraprogrammiga või riistvaraga liidese loomiseks), peate esmalt nõustuma aadressil http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms avaldatud tingimustega.
Osutatud tingimustega nõustumise korral on teil seejärel lubatud viidata oma toote ja Skype’i ühilduvusele, kuid üksnes vastavalt Skype’i avaliku API kehtivatele kasutustingimustele (vt http://developer.skype.com/terms-and-policies/accessories-terms) ja käesolevatele juhistele. Teil ei ole lubatud panna oma rakendusele nimeks Skype, mingit sellega sarnanevat nime ega kasutada Skype’i logo. Te peate regulaarselt külastama siin viidatud veebisaite, et kontrollida, kas tingimuste muutmise korral vastab teie kasutus endiselt tingimustele.

ii) Programm SkypeKit, „plugged into Skype™”. Kui teid on lisatud programmi SkypeKit ning teie tarkvaratoode läbib meie kontrolli, on teil õigus näidata oma toote ühilduvust Skype’iga väljendi „plugged into Skype™” abil. Programmiga SkypeKit liitumise taotluse esitamiseks võite minna Skype Developeri veebisaidile aadressil http://developer.skype.com ja paluda kutset. Samuti lubatakse teil kasutada oma tootel, pakendil, veebisaidil ja reklaammaterjalidel logo „plugged into Skype” (kujutatud Skype Developeri veebisaidil aadressil http://developer.skype.com/skypekit). Selline kasutus peab olema kooskõlas SkypeKiti saidil avaldatud erinevate turustamisjuhenditega. Teil ei ole lubatud panna oma rakendusele nimeks Skype, mingit sellega sarnanevat nime ega kasutada Skype’i logo.

iii) Ühtsete ressursi-indikaatorite (URI) kasutamine Skype’i toimingute programmeerimiseks. Te võite kasutada aadressil http://developer.skype.com/skype-uris avaldatud näidis-URI-sid või koostada oma URI-d ainult selleks, et võimaldada inimestel käivitada Skype’i rakendust või Skype’i toimingut. Kui kasutate URI-d kõnealusel otstarbel, peate kasutama toimingule viitamiseks aadressil http://developer.skype.com/skype-uris/branding avaldatud Skype’i kaubamärgielemente. Selline kasutus peab vastama käesolevatele kaubamärgi kasutamise juhistele ning muude meie avaldatud asjaomaste juhiste kehtivatele redaktsioonidele.

i) Kasutamine riistvarapartnerite poolt

Riistvarapartnerid võivad kasutada teatud Skype’i kaubamärgielemente sõltuvalt sellest, kas nad on läbinud Skype’i sertifitseerimise.

i) Programm SkypeKit, „plugged into Skype™”. Riistvarapartnerid võivad programmiga SkypeKit liitumise taotluse esitamiseks minna Skype Developeri veebisaidile aadressil http://developer.skype.com ja paluda kutset. Kui teid lisatakse programmi SkypeKit ning teie toode läbib meie kontrolli, saate te õiguse näidata oma toote ühilduvust Skype’iga väljendi „plugged into Skype™” abil tingimusel, et see sisaldab SkypeKiti abil programmeeritud tarkvarakomponenti. Samuti lubatakse teil kasutada oma toodetel, pakenditel, veebisaidil ja reklaammaterjalidel logo „plugged into Skype” (kujutatud Skype Developeri veebisaidil aadressil http://developer.skype.com/skypekit). Selline kasutus peab olema alati kooskõlas SkypeKiti saidil avaldatud erinevate turustamisjuhenditega. Teil ei ole lubatud panna oma tootele nimeks Skype, mingit sellega sarnanevat nime ega kasutada Skype’i logo.

(ii) Tarvikute programm. Teatud riistvarapartnerid on sõlminud Skype’iga lepingu, mis lubab mõnede Skype’i kaubamärgielementide kasutamist. Selliste partnerite õigused Skype’i kaubamärgielementide kasutamisel on reguleeritud vastavate lepingutega.

j) Kasutamine sidusettevõtete poolt

Kui te osalete Skype’i sidusettevõtete programmis, on teil õigus kasutada teatud Skype’i bännereid ja Skype’i linke (vastavalt Skype’i sidusettevõtte lepingus esitatud määratlusele), kuid selline kasutus on lubatud üksnes Skype’i sidusettevõtte lepingus ja käesolevates juhistes sätestatud tingimustel.

4. Skype’i kaubamärgielementide nõuetekohane kasutamine.

a) Kõigile Skype’i kaubamärgielementide kasutajatele kehtivad üldreeglid

 • Kirjutage Skype’i kaubamärgielementide nimed õigesti – õiget kirjapilti näete käesoleva dokumendi lõpus esitatud Skype’i kaubamärkide nimekirjast.
 • Skype’i kaubamärgielemendid peavad olema ümbritseva teksti või tausta suhtes esile tõstetud.

 
 • Sõnamärkide puhul tuleb selleks kasutada ühte või mitut allpool loetletud võimalust.
 1. Kirjutada sõnamärk Skype™ suure algustähega.
 2. Kirjutada sõnamärk läbivalt kaldkirjas (skype™) või suurtähtedega (SKYPE™).
 3. Asetada sõnamärk jutumärkidesse („skype™”).
 • Kasutage sõnamärke ainult omastavalise täiendina, näiteks kirjeldava üldmõiste ees (Skype’i™ tarkvara). Skype’i sõnamärke ei tohi kasutada tegusõna rollis.
 • Kasutage sobivat kaubamärgisümbolit. Kasutage sümbolit ™, et teavitada lugejaid meile kuuluvatest õigustest Skype’i kaubamärgielementidele.
 • Veenduge, et kõik viited Skype’ile on tõesed, õiglased, ei sisalda eksitavat teavet ning ei ole Skype’i hinnangul muul põhjusel taunitavad.
 • Ärge paigutage Skype’i kaubamärgielemente oma veebisaidil ega mujal kõige silmatorkavamale kohale.
 • Järgige käesolevaid juhiseid.

b) Skype’i kaubamärgielementide kasutamine eraldi lepingu/loa alusel

 • Kui kasutate avaldatud materjalides Skype’i kaubamärgielemente, peate lisama tekstile loetavas kirjas järgmise märkuse:

„[Kasutatud Skype’i kaubamärgielementide loetelu] on Skype’i kaubamärk[kaubamärgid][, mida kasutatakse ettevõtte Skype Limited loal].”

c) Skype’i kaubamärgielementide kasutamine ilma eraldi lepingu/loata punktis 4 loetletud piiratud erandjuhtudel

 • Kui kasutate avaldatud materjalides Skype’i kaubamärgielemente, peate lisama tekstile loetavas kirjas järgmise märkuse:

„[Kasutatud Skype’i kaubamärgielementide loetelu] on Skype’i kaubamärk[kaubamärgid]. [Kasutaja nimi] ei ole Skype’i sidusettevõte, ei ole saanud Skype’ilt toetusi ega volitusi ning ei ole Skype’i grupi ettevõtetega muul viisil seotud.”

5. Keelatud kasutusviisid

 • Skype’i kaubamärgielemente on lubatud kasutada ainult sellekohase Skype’iga sõlmitud kirjaliku lepingu või saadud loa alusel ning muudel käesolevate juhiste kohaselt lubatud juhtudel.
 • Ilma Skype’i kirjaliku loata on keelatud toota, müüa või tasuta jagada mis tahes kaubaartikleid, nt T-särgid või kruusid, millele on kantud mõni Skype’i kaubamärgielement, sh logo.
 • Skype’ile viitamisel on keelatud jätta eksitavat muljet, et Skype toetab kaubamärgielementide kasutamist rahaliselt, on sellega seotud, selle kooskõlastanud või see on muul viisil Skype’iga majanduslikult seotud. Samuti tuleb välistada võimalus tõlgendada avaldatud sisu selliselt, et Skype on selle heaks kiitnud või see väljendab Skype’i seisukohti, kui selle kohta puudub Skype’i kirjalik kinnitus.
 • Skype’i kaubamärgielemente või nende variante ei ole lubatud kasutada kellegi teise toodete või teenuste nimedes, kaubamärkides, logodel, ettevõtete nimedes, domeeninimedes, metamärgendites, otsingumootorite reklaamides, märksõnades, ontsinguväljendites jne.
 • Skype’i kaubamärgielementide muutmine või teisendamine, näiteks sidekriipsude lisamine või eemaldamine, sõnade liitmine, lühendite kasutamine, on keelatud. Samuti on keelatud meie logode muutmine, näiteks nende värvide või mõõtude muutmine või nende muul viisil teisendamine.

 
 • Keelatud on võtta kasutusele märke, logosid või muid elemente, mis on eksitavalt sarnased Skype’i kaubamärgielementidega ning ühtegi toote ega teenuse turustamiseks ei tohi kasutada nime, mis on eksitavalt sarnane mõne meie tootenimega.
 • Keelatud on kopeerida või jäljendada Skype’i kasutatud kujundus- või küljenduslaadi ning Skype’i kaubamärgielementide või veebisaidi www.skype.com üldist stiili, mis hõlmab muu hulgas Skype’i kasutatud vävikombinatsioone, graafikat, helisid, pilte, olekuikoone, kirjatüüpe, stiliseeringuid ja muud selletaolist.
 • Keelatud on kasutada Skype’i kaubamärgielemente viisil, mis on Skype’i ainuisikulisel hinnangul õigusvastane, eksitav, ebaõiglane, halvustav, sündsusetu või muul viisil taunitav.
 • Skype’i kaubamärgielemente ei tohi kasutada seoses selliste toodete või teenustega või sellistel veebisaitidel, mida võidakse pidada pornograafiliseks, vulgaarseks, rüvetavaks, solvavaks, kõlvatuks, teotavaks, laimavaks või muul viisil õigusvastaseks, teatud usulisi veendumusi või rassilist päritolu alavääristavaks või mis muul viisil õhutavad viha teatud isikute või rühmade vastu, on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on Skype’i ainuisikulisel hinnangul muudel põhjustel taunitavad.
 • Keelatud on registreerida domeeninimesid ja internetiotsingu märksõnu, mis sisaldavad sõna „skype” või sellega kõla või kirjapildi poolest sarnaseid vorme, näiteks „scipe”, „scype”, „skipe”, „sykpe” jne. See nõue kehtib nii ladina märgistiku kui ka muude märgistike, üladomeenide (gTLD) ja riikide tipptaseme domeenide (ccTLD) ning domeeninimede süsteemi (DNS) kõigi tasandite suhtes. Kõnealune keeld kehtib ka kõigi mitmemõtteliste tõlgete, transkriptsioonide ja transliteratsioonide suhtes, mida võidakse kasutada rahvusvahelises domeeninimes (IDN) või mujal. Näiteks on keelatud kasutada ja registreerida selliseid domeeninimesid nagu „sykpe.com”, „skypeapplication.net” või „scipe-application.fr” (teise astme domeenid), „skype.xyz.com”, „skype.xyz.123.org” või „skype.xyz.123.net.cn” (vastavalt kolmanda, neljanda ja viienda astme domeenid), samuti „application.scipe” (esimese astme domeen) ja „xn--[skype_tõlge].[idn]”.

6. Valitud Skype’i kaubamärkide nimekiri (võib aeg-ajalt muutuda)

Sõnamärgid:

 • Skype™
 • Skype™ AccessWiFi™
 • Skype To Go™
 • SkypePhone™
 • Skype Certified ™
 • Skype Connect™
 • Skype Manager™
 • Silk™

 

Logod:

 • Skype’i logo
   

   

 • logo „S”
   

   

7. Üldine

 • Skype jätab endale õiguse käesolevaid juhiseid igal ajal muuta. Samuti jätab Skype endale õiguse tühistada Skype’i kaubamärgielementide kasutamiseks antud luba või nende elementide kasutamine muul viisil keelata, kui see ei vasta käesolevatele juhistele ega muudele meie kehtestatud tingimustele. Skype ei vastuta käesolevate juhiste muutmisest tingitud kahju eest.
 • KINNITATE SELGESÕNALISELT, ET OLETE KÄESOLEVAD SKYPE’I KAUBAMÄRGI KASUTAMISE JUHISED LÄBI LUGENUD, SAATE ARU NENDES SÄTESTATUD ÕIGUSTEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST NING NÕUSTUTE NENDEGA. SKYPE’I KAUBAMÄRGIELEMENTIDE KASUTAMISEGA TUNNISTATE KÄESOLEVAD TINGIMUSED ENDA JAOKS SIDUVAKS.

© Skype – viimati muudetud: veebruar 2015