1. Ringhäälingu TOSi kohaldatavus

Skype’i muu kirjaliku nõusoleku puudumise korral kehtivad Skype’i tarkvara mis tahes kasutamise suhtes ringhäälingu (vt määratlust allpool) saates (vt määratlust allpool) käesolevad teenusetingimused ringhäälingule.

Kui soovite Skype’i tarkvara ringhäälingu saates kasutada, peate nõustuma käesolevate teenusetingimustega ringhäälingule.

Kui te ei nõustu käesolevate teenusetingimustega ringhäälingule ja teil puudub Skype’i muu kirjalik nõusolek, ei ole teil lubatud Skype’i tarkvara ringhäälingu saates kasutada.

2. Skype'i identifitseerimine Ringhäälingu Saadetes

Ringhäälingu saates Skype’i tarkvara kasutamise korral kohustute järgima ringhäälingut käsitlevate Skype’i juhiste (kehtiva versiooni) kohaldatavaid tingimusi ja allpool nimetatud lisanõudeid, välja arvatud seadusega keelatud juhtudel.

2.1 Audiosaated. Kõigi saadete korral, kus visuaalset kujutist üle ei kanta, kehtivad järgmised nõuded:

a) igas saates, milles Skype’i tarkvara kasutatakse kestusega kuni viisteist (15) minutit, peate sellise kasutuse alguses ja lõpus edastama identifitseerimisteate, mida on kirjeldatud ringhäälingut käsitlevates Skype’i juhistes ;

b) igas saates, milles Skype’i tarkvara kasutatakse kestusega rohkem kui viisteist (15) minutit, peate sellise kasutuse alguses ja lõpus ning saate jooksul vähemalt iga viieteistkümne (15) minuti järel edastama identifitseerimisteate, mida on kirjeldatud ringhäälingut käsitlevates Skype’i juhistes ;

c) kui soovite kasutada mis tahes saates mõnele Skype’i kõnede konkreetsele funktsioonile või toimingule vastavat helisignaali (näiteks muu hulgas kõne vastuvõtmise heli või kõne lõpetamise heli), peate kasutama ainult Skype’i pakutavaid Skype’i helisignaale ning peate järgima kõiki Skype’i helisignaalide kasutamisega seotud nõudeid, mis on sätestatud ringhäälingut käsitlevates Skype’i juhistes. Kontaktaadress Skype’i helisignaalide tellimiseks: media@skype.net

2.2 Audiovisuaalsaated. Kõigi audiovisuaalsaadete (st saated, kus kantakse üle visuaalkujutist koos audiosignaaliga) suhtes, milles te kasutate Skype’i tarkvara või millele te lisate Skype’i tarkvara videokujutise, kehtivad järgmised nõuded:

a) te peate kasutama mastaabitava vektorgraafika vormingus Skype’i logo, mille saate siit ;

b) igas saates, milles kasutatakse või mis sisaldab Skype’i tarkvara visuaalkujutist, peate paigutama Skype’i logo kohta, kus see on niisuguse kasutamise ajal nähtav, mastaabitud proportsionaalselt ja sobivasse suurusesse, mis tagab logo selge loetavuse, ning logo kasutamine peab olema kooskõlas ringhäälingut käsitlevate Skype’i juhistega;

c) kui soovite imiteerida saates konkreetset seadet, peate näitama ainult vastava seadme Skype’i kasutajaliidest, nagu on kujutatud ringhäälingut käsitlevates Skype’i juhistes. Kui vajate Skype’i kasutajaliidese malle ja õigustega kaitstud elemente, palume need tellida aadressil: media@skype.net ;

d) kui soovite kasutada mis tahes saates mõnele Skype’i kõnede konkreetsele funktsioonile või toimingule vastavat helisignaali (näiteks muu hulgas kõne vastuvõtmise heli või kõne lõpetamise heli), peate kasutama ainult Skype’i pakutavaid Skype’i helisignaale ning peate järgima kõiki Skype’i helisignaalide kasutamisega seotud nõudeid, mis on sätestatud ringhäälingut käsitlevates Skype’i juhistes. Kontaktaadress Skype’i helisignaalide tellimiseks: media@skype.net 

3. Üldsätted

3.1 Mõisted

3.1.1 Ringhääling –üheaegne edastus üldsusele mis tahes tuntud või tundmatu meediumi kaudu ja mis tahes vormingus, sealhulgas andmesidevõrgu, interneti, elektronpostisüsteemi, televisiooni, raadio või satelliidisüsteemi kaudu, punkt-paljupunkt-edastuse teel juhtmega, juhtmeta või kiudoptilise võrgu kaudu; käesolevate ringhäälingu teenusetingimuste tähenduses hõlmab see ka edastust kindlale vastuvõtjate ringile (narrowcast) ja multiedastust.

3.1.2 Saade – otseülekanne või eelnevalt salvestatud audio- või visuaalesitus.

3.2 Te avaldate ja kinnitate, et teil on õigus käesolevate ringhäälingu teenusetingimustega nõustuda ja neid täita. Te vastutate kõigi saatest ja ringhäälingust tulenevate õiguste omandamise ja litsentsitasude maksmise ning muude kulude katmise eest. Ühelgi juhul ei vastuta Skype saate või ringhäälinguga seoses tekkivate kulude katmise eest.

3.3 Te vastutate oma kulul kõigi saate ja ringhäälingu suhtes kohaldatavate seaduste täitmise eest. Te nõustute vabastama Skype’i, tema sidusettevõtted ja töötajad igasugusest vastutusest kahjumi, kulu, kohustuste, kahjutasu ja kulutuste eest (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud ja muud sellega seotud kulud), mis tulenevad: i) ringhäälingust ja saadetest, ii) käesolevates ringhäälingu teenusetingimustes sisalduvate teie antud kinnituste mis tahes moonutamisest või rikkumisest või iii) käesolevates ringhäälingu teenusetingimustes sisalduva teie mis tahes lepingu, kokkuleppe või kohustuse rikkumisest.

3.4 Te kohustute järgima ja rakendama mõistlikke hoolsusmeetmeid, millega tagatakse seoses saadete, ringhäälingu ja Skype’i tarkvaraga järgmiste tingimuste täitmine: i) neid ei kasutata ühegi üksikisiku, organisatsiooni, usundi, konfessiooni ega usulahu ründamise vahendina; ii) need ei sisalda seadusega keelatud teadaandeid ega reklaami; iii) neid ei kasutata valede või alusetute väidete esitamiseks ühegi toote või teenuse kohta; iv) need ei sisalda teema ega selle käsitluse poolest laimavat, kõlvatut, labast, ebasündsat, vulgaarset, eemaletõukavat või solvavat sisu ega teadaandeid; v) need ei sisalda tõestamata algupäraga soovitusi; vi) need ei sisalda selliste teemade kirjeldusi ega viiteid sellistele teemadele, mida ei peeta ühiskonnarühmades kohaseks arutlusteemaks (nt roppused, labasused); vii) neid ei kasutata koos ühegi reklaami ega teadaandega, mis võib Skype’i arvates riivata või kahjustada avalikkuse, Skype’i, ausa reklaamitegevuse ja hea mainega ettevõtete huve.

3.5 Teile käesolevaga antud õigused ei ole ainuõigused ning on tagasivõetavad. Te ei omanda mis tahes õigust ühelegi Skype’i logole, kaubamärgile ega muule päritolutähisele (ühiselt nimetatud „Skype’i kaubamärgid”) ja käesolevaga te nõustute, et Skype on Skype’i kaubamärkidega seotud õiguste ainuomanik. Teiepoolne Skype’i kaubamärkide kasutamine käesolevate teenusetingimuste alusel teenib Skype’i huve. Skype jätab endale õiguse anda teile korraldusi Skype’i kaubamärkide kasutamise ja nende saadetes kujutamise viisi kohta. Skype võib anda teile ka korralduse Skype’i kaubamärkide kasutamise lõpetamiseks juhul, kui Skype peab oma äranägemisel sellist kasutamist mitteaktsepteeritavaks. Kui teile antakse korraldus Skype’i kaubamärkide kasutamine lõpetada, peate te seda viivitamatult tegema (ja kui korraldus on seotud konkreetse saatega, ei ole teil enam lubatud seda saadet edastada ega selle edastamist litsentsida).

3.6 Skype jätab endale õiguse käesolevaid ringhäälingu teenusetingimusi igal ajal muuta. Kui te jätkate Skype’i tarkvara käesolevate teenusetingimuste kohast kasutamist, tähendab see, et te nõustute täitma muudetud teenusetingimusi ringhäälingule. Skype ei vastuta käesolevate ringhäälingu teenusetingimuste muutmisest ja/või lõpetamisest tuleneva kahju eest.

3.7 TE KINNITATE SELGESÕNALISELT, ET OLETE KÄESOLEVAD TEENUSETINGIMUSED RINGHÄÄLINGULE LÄBI LUGENUD JA SAATE ARU NENDES SÄTESTATUD ÕIGUSTEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST. KASUTADES SKYPE’I TARKVARA KÄESOLEVATES TEENUSETINGIMUSTES LUBATUD VIISIL, ANNATE SELGE NÕUSOLEKU KÕNEALUSEID TINGIMUSI TÄITA JA TAGADA SKYPE’ILE KÄESOLEVATES TEENUSETINGIMUSTES NIMETATUD ÕIGUSED.

© Skype – viimati muudetud: 13. august 2014