Need tingimused kehtivad teiepoolsele koodilõikude, nuppude, linkide, tarkvaraarenduskomplektide ja API integratsioonide kasutamisele, mille Microsoft on kättesaadavaks teinud Skype’i või Microsofti veebisaidil, kus need tingimused kuvatakse, mis võimaldavad teie veebisaitide ja rakenduste kasutajatel Skype’iga ühendust luua, Skype’is jagada või Skype’is vestelda („Skype’i integratsioonid”).

  1. LITSENTS. Koodinäidiseid võidakse pakkuda näidisega kaasasolevate avatud lähtekoodi litsentsitingimuste alusel. Kui pole märgitud teisiti, annab Microsoft teile nende tingimustega piiratud, isikliku, tagasivõetava lihtlitsentsi, mida ei saa edasi litsentsida ega üle anda, et manustada Skype’i integratsioonid oma veebisaitidele või rakendustesse. Microsoft jätab endale kõik muud õigused.
  2. PIIRANGUD. Kui nendes tingimustes pole seda selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te: a) kasutada Skype’i integratsioone Skype’ile juurdepääsu müümiseks; b) Skype’i integratsioonides olevaid kaubamärke, ikoone või logosid kinni katta ega muuta; c) kasutada Skype’i integratsioone viisil, mis on vastuolus Skype’i kaubamärgi kasutamise juhiste või kehtiva tehnilise dokumentatsiooniga; d) kasutada Skype’i integratsioone selleks, et jätta väära muljet, nagu oleks Skype või Microsoft teie sponsor, partner või muul viisil teiega tihedalt seotud; e) esitada kasutajatele eksitavat teavet Skype’i integratsioonide kasutusotstarbe kohta või pakkuda rahalisi preemiaid Skype’i integratsioonide aktiveerimise või klõpsamise eest; f) tarkvara kopeerida, muuta, taasavaldada, reprodutseerida, müüa, rentida, liisida, laenutada või seda muul viisil edasi anda; g) kuvada Skype’i integratsioone mistahes veebisaidil või rakenduses, mis rikub Microsofti teenuseleppes sisalduvat käitumisjuhendit; h) lisada Skype’i integratsioone reklaamidele või kasutada neid reklaamimise eesmärgil, v.a kui Microsoft on selleks andnud kirjaliku loa; i) müüa või muul moel edastada Skype’i integratsioonide kasutamisega seotud teavet kolmandatele osapooltele; j) muuta või ümber suunata Skype’i integratsioonide linke.
  3. LISATINGIMUSED. Lisaks nendele tingimustele reguleerivad Skype’i integratsioonide kasutamist Microsofti teenuselepe ja Skype’i kaubamärgi kasutamise juhised. Nende dokumentide vastuolu korral tuleb lähtuda siinsetest tingimustest.
  4. PRIVAATSUS. Nõustute sellega, et Microsoft kasutab analüüsitööriistu Skype’i integratsioonide kasutamisega seotud andmete jäädvustamiseks ja analüüsimiseks. Teie veebisaidid ja rakendused, kus Skype’i integratsioone kasutatakse, peavad olema kooskõlas kõigi kohaldatavate andmekaitse- ja isikuandmete kasutamist käsitlevate seadustega ning neis peab olema esitatud privaatsuspoliitika, kus on selgelt avaldatud küpsiste ja muude seonduvate tehnoloogiate kasutamise ning Skype’i integratsioonide kasutamisega seotud andmete kogumise, edastamise ja kasutamise põhimõtted.
  5. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. TARKVARA ON LITSENTSITUD OLEMASOLEVAL KUJUL. TEIE VASTUTATE SELLE KASUTAMISEGA KAASNEVATE RISKIDE EEST. MICROSOFT EI ANNA MITTE ÜHTEGI OTSEST GARANTIID, KINNITUST EGA LUBADUST. KOHALIKE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA TINGIMUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID.
  6. VASTUTUSE PIIRAMINE. MICROSOFT EI VASTUTA MINGITE TARKVARA VÕI SKYPE’I INTEGRATSIOONIDE KASUTAMISEST TULENEVATE OTSESTE, KAUDSETE, ERAKORRALISTE, ETTENÄGEMATUTE EGA KAASNEVATE (MUUHULGAS, KUID MITTE AINULT, ASENDUSKAUPADE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE, KASUTUSVÕIMALUSE PUUDUMISE, ANDMETE KAOTSIMINEKU VÕI SAAMATAJÄÄNUD KASUMI NING ÄRITEGEVUSE KATKEMISEGA SEOTUD) KAHJUDE EEST, OLENEMATA SELLEST, MIL VIISIL NEED ON PÕHJUSTATUD JA KAS SELLINE VASTUTUS TULENEB LEPINGUST, GARANTIIVASTUTUSEST VÕI LEPINGUVÄLISEST ÕIGUSEST (KAASA ARVATUD HOOLETUS VÕI MUUD KAHJUD), ISEGI JUHUL, KUI MICROSOFTI OLI TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALIKKUSEST. Eelnimetatud piirang või välistamine ei pruugi teie puhul kehtida, kui teie riigis ei ole erakorraliste, kaasnevate või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud.
  7. LÕPETAMINE. Microsoft võib neist tingimustest igal ajal ja mistahes põhjusel taganeda. Lõpetamisest teavitamise korral kohustute lõpetama Skype’i integratsioonide kasutamise ja need viivitamatult oma veebisaitidelt ja rakendustest eemaldama. Tingimustest taganemise korral jäävad kehtima nende tingimuste punktide 2, 5, 6 ja 8 sätted.
  8. ÜLDIST. a) Need tingimused moodustavad tingimuste objekti käsitleva tervikliku meievahelise lepingu, mis asendab kõik selle lepinguobjektiga seotud eelnevad lepingupooltevahelised kokkulepped ja lubadused. b) Microsoft võib neid tingimusi uuendada, avaldades sellel veebisaidil uuendatud tingimused, ning tarkvara või Skype’i integratsioonide kasutamine pärast muudetud tingimuste avaldamist tähendab nendega nõustumist. c) Selle lepingu tõlgendamist reguleerivad Washingtoni osariigi õigusaktid ja neid kohaldatakse ka lepingu rikkumisest tulenevate nõuete korral, sõltumata kollisiooninormidest. Teie nõustute ja meie nõustume pöördumatult sellega, et kõik sellest lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse USA Washingtoni osariigi King County kohtualluvusega osariigi või föderaalsetes kohtutes.