תנאי שירות לשידור (TOS)

הורד את הנחיות השידור של Skype

1. ישימות תנאי שירות לשידור

אלא אם כן נקבע אחרת במסגרת הסכם בכתב עם Skype, כל שימוש בתוכנת Skype בתוכנית (כמוגדר להלן) עבור שידור (כמוגדר להלן) יהיה כפוף לתנאי שירות אלה לשידור.

אם ברצונך להשתמש בתוכנת Skype בתוכנית עבור שידור, עליך לתת את הסכמתך לתנאי שירות אלה לשידור. אלא אם כן נקבע אחרת במסגרת הסכם בכתב עם Skype, אם אינך מסכים לתנאי שירות אלה לשידור, חל איסור על שימוש בתוכנת Skype בתוכנית עבור שידור.

2. זיהוי Skype בתוכניות לשידור

בעת שימוש בתוכנת Skype בתוכנית כלשהי לשידור, אתה מסכים לציית לתנאים התקפים של הנחיות השידור של Skype (כפי שיתעדכנו מעת לעת) והדרישות הנוספות הבאות, פרט למקרים שהדבר אסור על פי חוק:

2.1 תוכניות שמע. ביחס לתוכנית כלשהי אשר אינה כוללת שידור תמונות חזותיות, חלות הדרישות הבאות:

(א) עבור כל תוכנית שבה השימוש בתוכנת Skype יהיה חמש עשרה (15) דקות או פחות, אתה תשדר הודעת זיהוי בהתחלה ובסיום של שימוש שכזה, כמתואר בהנחיות השידור של Skype.

(ב) עבור כל תוכנית שבה השימוש בתוכנת Skype יהיה חמש עשרה (15) דקות או יותר, תשדר הודעת זיהוי בהתחלה ובסיום של שימוש שכזה ובמשך התוכנית במרווחים של לא פחות מחמש עשרה (15) דקות, כמתואר בהנחיות השידור של Skype. וכן

(ג) אם ברצונך לכלול בתוכנית כלשהי צליל שמייצג תכונת או פעולת התקשרות מיוחדת של Skype (לדוגמה, מבלי להגביל, צליל "מענה לשיחה" שבו שיחה מתקבלת או צליל "ניתוק" כאשר שיחה מסתיימת), עליך להשתמש רק בצלילים הספציפיים של Skype שנמצאים ב- Skype ובנוסף לציית לדרישות הקשורות לשימוש בצלילי Skype שמוגדרים בהנחיות השידור של Skype.

2.2 תוכניות אור-קוליות. ביחס לתוכנית אור-קולית כלשהי (כלומר, כאשר משודרת תמונה חזותית עם אות שמע נלווה) שבה אתה משתמש בתוכנת Skype או כולל תיאור וידאו של תוכנת Skype, חלות הדרישות הבאות:

(א) כל תוכנית שמשתמשת או כוללת תיאור חזותי של תוכנת Skype דורשת אישור ורשיון של Microsoft. לאחר קבלת רשיון, השימוש שלך בסמל סימן המים של Skype חייב לעמוד בכל הדרישות שמוגדרות בהנחיות השידור של Skype. כדי לבקש רשיון, הגש בקשה כאן.

(ב) אם ברצונך לחקות התקן מסוים בתוכנית שלך, עליך להשתמש אך ורק בממשק המשתמש של Skype שמתאים להתקן כפי שמוצג בהנחיות השידור של Skype.

(ג) אם ברצונך לכלול בתוכנית כלשהי צליל שמייצג תכונת או פעולת התקשרות מיוחדת של Skype (לדוגמה, מבלי להגביל, צליל "מענה לשיחה" שבו שיחה מתקבלת או צליל "ניתוק שיחה" כאשר שיחה מסתיימת), עליך להשתמש רק בצלילים הספציפיים של Skype שנמצאים ב- Skype ובנוסף לציית לדרישות הקשורות לשימוש בצלילי Skype שמוגדרים בהנחיות השידור של Skype.

3. תנאים כלליים

3.1 הגדרות

3.1.1 "שידור" פירושו לשדר בו-זמנית לציבור הרחב באמצעות מדיה או פורמטים שמוכרים או לא מוכרים כיום, כולל, בין היתר, רשת תקשורת נתונים, האינטרנט, מערכת דואר אלקטרוני, טלוויזיה, רדיו או מערכת לוויין, או שידור נקודה לנקודות מרובות דרך כבלים, רשת אלחוטית או קווית ולמטרות של תנאי שירות לשידור אלו יכללו גם שידור ליחידים (narrowcasting) ושידור לקבוצה (multicasting).

3.1.2 "תוכנית" פירושה הופעה קולית או חזותית בשידור חי או מוקלטת מראש.

3.2 אתה מצהיר ומתחייב שאתה מורשה להסכים ולציית לתנאים ולהתניות של הסכם שירות לשידור זה. אתה אחראי לאישור כל הזכויות ולתשלום כל עמלות הרישוי וכל עלות והוצאה אחרת הנובעות מהתוכנית ומהשידור. בשום מקרה לא תהיה Skype אחראית על עלות או הוצאה כלשהי הנובעת מהתוכנית או מהשידור.

3.3 אתה תישא באחריות, על חשבונך, לציית לכל החוקים התקפים שחלים על התוכנית ועל השידור. אתה מסכים לשפות, להגן ולשמור על Skype, על החברות המסונפות אליה ועל עובדיה מפני כל הפסדים, עלויות, חבויות, נזקים והוצאות (כולל הוצאות משפטיות סבירות והוצאות אחרות נלוות) מכל סוג, טבע ותיאור, הנובעים עקב: (i) השידורים והתוכניות; (ii) כל מצג שגוי או הפרה של אחריות כלשהי שלך הכלולה בתנאי שירות אלה לשידור; או (iii) כל הפרה של כל ברית, הסכם או התחייבות שלך הכלולה בתנאי שירות אלה לשידור.

3.4 אתה תדאג להשתמש ולנקוט באמצעים המתאימים כדי להבטיח שהתוכניות, השידור ו/או תוכנת Skype‏: (1) לא ישמשו כאמצעי להתקפה על כל פרט, ארגון, אמונה, דת או עדה; (2) לא יכילו הודעות או קידום האסורים על-פי החוק; (3) לא ישמשו לביצוע טענות שקריות או בלתי מוצדקות עבור כל מוצר או שירות; (4) לא יכילו כל תוכן או הודעות שהם משמיצים, מגונים, גסים, וולגריים, דוחים או פוגעים, הן כנושא והן כהתייחסות; (5) לא יכילו עדויות שלא ניתן לאמת; (6) לא יכילו תיאורים או הפניות לנושאים שאינם נחשבים נושאי דיון מקובלים בקבוצות חברתיות (למשל, תועבה, מעשים מגונים); או (7) לא יהיו בשימוש בקשר לכל נושא או הודעה פרסומיים אשר עשויים, על-פי דעתה של Skype, להיות מזיקים או לפגוע באינטרסים של הציבור, של Skype, או לפגוע בפרסום כן ובעסקים מכובדים באופן כללי.

3.5 הזכויות המוענקות לך בזאת הן לא בלעדיות, והן ניתנות לביטול. אתה לא תרכוש כל זכות, בעלות או עניין בסמלי לוגו, סימנים מסחריים או סימני מוצא אחרים של Skype (להלן, "מותג Skype") ואתה מאשר בזאת בינך ובין Skype, כי Skype היא הבעלים הבלעדי של כל זכות, בעלות ועניין במותג Skype. השימוש שתעשה במותג Skype להלן ייזקף לזכותה של Skype‏. Skype שומרת לעצמה את הזכות להורות על אופן השימוש במותג Skype ואופן הצגת מותג Skype במהלך התוכניות. Skype גם יכולה להורות לך להפסיק את השימוש במותג Skype במקרה ששימוש כגון זה הוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Skype, אינו מקובל על Skype. במקרה שקיבלת הוראה להפסיק את השימוש במותג Skype, עליך לעשות זאת באופן מיידי (ואם הוראה כזו מתייחסת לתוכנית מסוימת, אתה לא תורשה עוד לשדר או לתת רשיון לשידור של תוכנית כגון זו עם מותג Skype).

3.6 Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שירות אלה לשידור בכל עת. המשך השימוש בתוכנה של Skype כפי שהותר בזאת מהווה את אישורך והסכמתך לתנאים ולהתניות של תנאי השירות לשידור המעודכנים. Skype לא תישא בחבות לכל נזק שייגרם בשל שינוי בתנאי שירות אלה לשידור ו/או בקשר לסיומם.

3.7 אתה מאשר במפורש שקראת תנאי שירות אלה לשידור והבנת את הזכויות, ההתחייבויות, התנאים וההוראות שנקבעו בזאת. בעצם השימוש בתוכנת SKYPE באופן המאושר בזאת, אתה מסכים במפורש שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך ומעניקים ל- Skype את הזכויות המפורטות בזאת.

‎© Skype – עודכן לאחרונה: 7 באוגוסט 2018

הורד את הנחיות השידור של Skype