תנאי שליחת כסף של סקייפ

בשימוש באפשרות מתן וקבלת כספים (אם ישנה), אתה מכיר בכך שסקייפ משתמשת בצדדים שלישיים למתן שירותי תשלום וביצוע העברות. סקייפ אינה מספקת שירותי תשלום או מבצעת העברות והיא אינה עסק למתן שירותי כספים. אפשר שרק בני 18 ומעלה יוכלו לתת ולקבל כספים דרך סקייפ, או לפי התנאים של הצדדים השלישיים, ומי שנרשם ואושר כבעל חשבון אצל צד שלישי. על מנת להשתמש באפשרות משלוח הכסף, יכול להיות שתידרש לחתום על מסמך תנאים של צד שלישי ולתת רשות לשיתוף נתונים עם אותם צדדים שלישיים לצורך מתן שירות. במידה וסקייפ תקבל הודעה שהשימוש שלך באפשרות משלוח הכסף מהווה הפרה של תנאי השימוש של כל צד שלישי, סקייפ תהיה רשאית לנקוט בצעדים נגד החשבון שלך, כגון ביטול או השעיית החשבון. סקייפ או Microsoft לא יהיו אחראיות לשירותי תשלום של צדדים שלישיים או כל צעד שנעשה לפי התנאים והתניות של צד שלישי. סקייפ אינה מבטיחה, מתחייבת או יוצרת מצג לפיו אפשרות משלוח וקבלת כספים תהיה זמינה או תמשיך להיות זמינה.