תנאים אלה חלים על השימוש שלך במקטעי קוד, בלחצנים, בקישורים, בערכות פיתוח תוכנה ובשילובי API ש- Microsoft הפכה לזמינים באתר האינטרנט של סקייפ או Microsoft בהם מוצגים תנאים אלה אשר מאפשרים למשתמשים באתרי האינטרנט וביישומים שלך להתחבר, לשתף או לשוחח בצ'אט בסקייפ ("Skype Integrations").

  1. רשיון. ייתכן שיוצעו דוגמאות קוד תחת תנאי הרשיון של קוד פתוח המצורפים לדוגמה. אלא אם כן צוין אחרת, בכפוף לתנאים אלה, Microsoft מעניקה לך רשיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, לא ניתן להעברה, לא ניתן לרישוי משני ובר-ביטול להטביע Skype Integrations באתרי האינטרנט או ביישומים שלך. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות.
  2. הגבלות. למעט כפי שתנאים אלה מתירים במפורש, אינך רשאי: (א) להשתמש ב- Skype Integrations כדי למכור את הגישה לסקייפ; (ב) לטשטש או לשנות סימנים מסחריים, סמלים או סמלי לוגו שכלולים ב- Skype Integrations; (ג) להשתמש ב- Skype Integrations בניגוד לקווים המנחים למותג סקייפ; (ד) להשתמש ב- Skype Integrations כדי לרמוז באופן שקרי על חסות, שותפות או השתייכות לסקייפ או ל- Microsoft; (ד) להטעות משתמשים באשר למטרתם של Skype Integrations או להציע תמריצים כספיים כדי ללחוץ על Skype Integrations; (ה) להעתיק, לשנות, לפרסם מחדש, לשכפל, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל או להעביר את התוכנה בדרך אחרת; (ו) להציג את Skype Integrations באתר אינטרנט או ביישום כלשהו המפר את קוד ההתנהגות המופיע בהסכם השירותים של Microsoft; (ז) לכלול את Skype Integrations במודעות פרסומת או למטרות פרסום אלא אם כן ניתן אישור בכתב מ- Microsoft; (ח) למכור או להעביר בדרך אחרת לגורמי צד שלישי נתונים הקשורים לשימוש ב- Skype Integrations; (ט) לשנות או לנתב מחדש קישור כלשהו מ- Skype Integrations/
  3. תנאים נוספים. הסכם השירותים של Microsoft והקווים המונחים למותג סקייפ חלים על השימוש שלך ב- Skype Integrations, בנוסף לתנאים אלה. במקרה של התנגשות, תנאים אלה גוברים.
  4. פרטיות. הנך נותן הסכמתך ש- Microsoft יכולה להשתמש בכלי ניתוח כדי ללכוד ולנתח נתונים המתקבלים מהשימוש ב- Skype Integrations. אתרי האינטרנט והיישומים שלך המשתמשים ב- Skype Integrations חייבים להיות תואמים לכל החוקים הישימים של פרטיות נתונים והגנה על נתונים וצריכים להציג מדיניות פרטיות החושפת בצורה ברורה את השימוש בקבצי Cookie ובטכנולוגיות קשורות, וכל נוהל איסוף, שיתוף ושימוש בנתונים הקשורים לשימוש ב- Skype Integrations.
  5. כתב ויתור על אחריות. מוענק רשיון עבור התוכנה "כפי שהיא". הסיכון שבשימוש בה הוא באחריותך בלבד. Microsoft אינה מעניקה אחריות מפורשת כלשהי, ערובות או תנאים. במידה המותרת על פי החוק המקומי, Microsoft אינה כוללת את האחריות והתנאים המשתמעים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.
  6. הגבלת חבות. בשום מקרה לא תישא Microsoft בחבות לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, מופתי או תוצאתי (לרבות אך לא רק רכישה של סחורה או שירותים תחליפיים, אובדן שימוש, נתונים או רווחים, או הפרעה לפעילות העסקית) בלא קשר לאופן שבו נגרמו או כל תיאוריה של חבות, בין אם בחוזה, באחריות קפידה או בעוולה (כולל רשלנות או אחרת), הנובע בדרך כלשהי מהשימוש בתוכנה או ב- Skype Integrations, גם אם Microsoft קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאלה. ייתכן שהגבלה או אי-ההכללה לעיל אינם חלים עליך אם המדינה שבה אתה מתגורר אינה מתירה אי-הכללה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.
  7. סיום. Microsoft רשאית לסיים תנאים אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא. עם קבלת ההודעה על הסיום, אתה מסכים להפסיק לחלוטין את השימוש ב- Skype Integrations ולהסיר מיד את Skype Integrations מאתרי האינטרנט ומהיישומים שלך. סעיפים 2, 5, 6 ו- 8 ישרדו במקרה של סיום תנאים אלה.
  8. כללי. (א) תנאים אלה מייצגים את ההסכם המלא בינינו לגבי התוכן שלו, והוא מחליף את כל ההסכמים, פריטי התקשורת והייצוגים הקודמים בין הצדדים לגבי התוכן. (ב) Microsoft עשויה לעדכן תנאים אלה על-ידי פרסום עדכונים באתר אינטרנט זה, והמשך השימוש שלך בתוכנה או ב- Skype Integrations לאחר הפרסום יעיד על הסכמתך לעדכונים אלה. (ג) חוקי מדינת וושינגטון חלים על דרך הפרשנות של ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא קשר לעקרונות ברירת דין. אתה ואנחנו מסכימים באופן סופי לסמכות השיפוט ולמקום המשפט הבלעדיים של בתי המשפט הפדרליים במחוז קינג, וושינגטון, ארה"ב, עבור כל המחלוקות הנובעות מהסכם זה או קשורות אליו.