omLast bijgewerkt: augustus 2017 Houd er rekening mee dat Desktop-API niet langer ondersteund wordt.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SKYPE DESKTOP-API GAAT GEBRUIKEN. DEZE VOORWAARDEN ('API-VOORWAARDEN') HEBBEN UITSLUITEND BETREKKING OP HET GEBRUIK VAN DE SKYPE DESKTOP-API VOOR DE HIERIN UITEENGEZETTE DOELSTELLINGEN. DEZE API-VOORWAARDEN VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN SKYPE. SKYPE VERLEENT U DE LICENTIE VOOR DE SKYPE DESKTOP-API UITSLUITEND OP VOORWAARDE DAT U ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SKYPE DESKTOP-API GEEFT U AAN DAT U DEZE OVEREENKOMST BEGRIJPT EN ALLE VOORWAARDEN DAARIN ACCEPTEERT. INDIEN U NIET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT, VERLEENT SKYPE U GEEN LICENTIE VOOR DE SKYPE DESKTOP-API.

1. Definities

Naast de in deze API-voorwaarden gedefinieerde termen met hoofdletter, hebben alle andere definities met hoofdletters die hierin worden gebruikt de betekenis die daaraan is gegeven in de Microsoft-servicesovereenkomst, zoals gepubliceerd op de website van Skype op www.skype.com/go/tou.

De volgende termen hebben de volgende betekenis:

Skype-merk: het woordmerk SKYPE en alle intellectuele- en industriële-eigendomsrechten en aandelen in de gehele wereld (hetzij geregistreerd of niet-geregistreerd) die bestaan in en het eigendom zijn van de Microsoft Corporation-bedrijvengroep;

Merkrichtlijnen van Skype: de bindende richtlijnen die zijn uitgegeven door Microsoft Corporation in verband met het gebruik van inter alia het Skype-merk, zoals dat beschikbaar is gesteld op https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ of een nieuwe website met vergelijkbare informatie en zoals dit van tijd tot tijd kan zijn aangepast;

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg;

Skype-referenties: de gebruikersnaam en het wachtwoord in Skype die worden gebruikt voor aanmelding bij een Skype-gebruikersaccount;

Skype Desktop-API: de programma-interface van de toepassing die door Skype wordt gebruikt of beschikbaar is gesteld voor het leveren van bepaalde functionaliteit voor de Skype voor Windows-bureaubladtoepassing ('Internetcommunicatiesoftware'), de bijbehorende documentatie (met inbegrip van elektronische documentatie) en alle toekomstige versies, verbeteringen, ontwikkelingen, reparaties in de programmering, updates en upgrades daarvan;

Skype-gebruikersaccount: het account dat is geregistreerd bij Skype of Microsoft en dat wordt gebruikt voor toegang tot de functies en functionaliteiten van de Internetcommunicatiesoftware;

Skype-website: www.skype.com, http://developer.skype.com of een vergelijkbare URL zoals van tijd tot tijd door Skype kan worden vermeld;

U of Uw: de persoon of entiteit die de Skype Desktop-API gebruikt. Indien u de Skype Desktop-API gebruikt in de periode van uw dienstbetrekking bij of namens een bedrijf, verwijzen 'u' en 'uw' naar dat bedrijf en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om dat bedrijf te binden.

2. Aanmerking

Teneinde de Skype Desktop-API te kunnen gebruiken, dient u eerst een Skype-gebruikersaccount te maken.

3. Licentie

3.1 Onderhevig aan Uw naleving van deze API-voorwaarden, verleent Skype U een beperkt, niet-exclusief, niet-toewijsbaar, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Skype Desktop-API te gebruiken voor een Toegestaan doel, zoals gedefinieerd in de onderstaande paragraaf 3.3.

3.2 Deze licentie geeft U geen enkel recht op versieverbetering, updates of garantie van de continue beschikbaarheid van de Skype Desktop-API of de Internetcommunicatiesoftware. Skype kan van tijd tot tijd en zonder kennisgeving besluiten de Skype Desktop-API, de Internetcommunicatiesoftware of de functionaliteit daarvan of eender welk onderdeel daarvan te reviseren, aan te passen of niet meer leveren, of van U eisen het gebruik daarvan onmiddellijk te staken, wat kan leiden tot verlies van compatibiliteit of weigering van toegang tot de functionaliteit van de Internetcommunicatiesoftware, de website van Skype en daarbij behorende commerciële activiteiten.

3.3 Voor het doel van deze API-voorwaarden heeft 'Toegestaan doel' een van de volgende betekenissen:

(a) de ontwikkeling van software of code die voor een softwaretoepassing als interface fungeert voor en verbinding maakt met de Internetcommunicatiesoftware, (de 'Softwaretoepassing') ANDERS DAN zoals is uiteengezet in paragraaf 3.3 (b) hieronder, het 'Softwaretoepassingsdoel'; of

(b) de ontwikkeling van software of code voor een hardwareapparaat of andere fysieke apparatuur (met inbegrip van eventueel daarin geïntegreerde software) (het 'Hardwareapparaat') die als interface fungeert met de Internetcommunicatiesoftware en wordt verspreid in combinatie met of beschikbaar gemaakt voor dergelijke Hardwareapparaten, het 'Hardwareapparaatdoel'.

4. Beperkingen

4.1 Uw Softwaretoepassing of Hardwareapparaat (welke van toepassing is) zal op geen enkele manier, hetzij direct of indirect, een ongunstige invloed hebben op, een belemmering vormen voor of anderszins hinder of verstoring veroorzaken van de functionaliteit of prestaties van de Internetcommunicatiesoftware of producten of diensten die door Skype worden aangeboden.

4.2 Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, dient u ervoor te zorgen dat Uw Softwaretoepassing of Hardwareapparaat (welke van toepassing is):

(i) geen ongunstige invloed heeft op de kwaliteit van oproepen bij gebruik van de Internetcommunicatiesoftware;

(ii) geen ongunstige invloed heeft op de stabiliteit van de Internetcommunicatiesoftware;

(iii) geen ongunstige invloed heeft op het gedrag van andere toepassingen bij gebruik van de Skype Desktop-API;

(iv) geen poging onderneemt om spyware of malware te installeren op de clientcomputer;

(v) geen poging onderneemt om informatie over het gebruik van de Internetcommunicatiesoftware of Skype-producten te verspreiden zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruiker;

(vi) zichzelf op de juiste manier identificeert bij Skype bij het verzoeken om autorisatie;

(vii) geen poging onderneemt om berichten te versturen naar, te bellen met of te communiceren met andere gebruikers van Skype-software tenzij de gebruiker hiertoe specifiek opdracht heeft gegeven;

(viii) geen poging onderneemt om de gebruikersinterface van de Internetcommunicatiesoftware ('Gebruikersinterface') op welke manier dan ook aan te passen;

(ix) de functies van de Internetcommunicatiesoftware niet gebruikt of inschakelt of toegang tot de functies van de Internetcommunicatiesoftware toestaat, tenzij dit gebeurt via een afzonderlijk Skype-gebruikersaccount met de Skype-referenties;

(x) geen Skype-inloggegevens aanvraagt, verzamelt, opslaat of in een cache plaatst of op een andere wijze toegang krijgt tot de Skype-referenties of verificatiereferenties verkrijgt via een proxy teneinde het aanmelden bij Skype-gebruikersaccounts te automatiseren.

4.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skype mag U de gebruikersinterface niet verwijderen of verbergen (tenzij toegestaan door de API-opdracht 'stille modus inschakelen'), veranderen, overnemen of op andere wijze aanpassen. U moet zich te allen tijde houden aan de vereisten en specificaties met betrekking tot het ontwerp van de toepassing en het gebruik en de presentatie zoals vermeld in de onderstaande paragraaf 5.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door Skype mag U de Softwaretoepassing of het Hardwareapparaat (welke van toepassing is) niet online distribueren via website(s) die volgens Skype op enigerlei wijze vergelijkbaar is/zijn met of inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van de Skype-website of de merkrechten van Skype of bewoordingen die de producten of diensten van Skype beschrijven gebruiken als (onderdeel) van de gedeponeerde URL voor website(s).

4.5 U dient de waarde en reputatie van de Skype-software, Skype Desktop-API en het Skype-merk te allen tijde naar Uw beste vermogen te handhaven.

4.6 U mag de Skype Desktop-API niet gebruiken in eender welk(e) Softwaretoepassing of Hardwareapparaat (welke van toepassing is) die/dat volgens Skype daadwerkelijk of mogelijk frauduleus of ongeschikt is of in strijd is met de Microsoft-servicesovereenkomst.

4.7 U mag geen persoonlijke informatie of gegevens van een gebruiker verzamelen op een misleidende, illegale, niet-geautoriseerde of oneerlijke manier. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande, mag U nooit het Skype-wachtwoord dat door de gebruikers wordt gebruikt voor aanmelding bij zijn of haar gebruikersaccount ('Skype-wachtwoord') verzamelen, opslaan of opnemen. Indien gebruikers een afzonderlijk wachtwoord nodig hebben voor gebruik van uw Softwaretoepassing of Hardwareapparaat (welke van toepassing is), dient u ofwel (i) automatisch een uniek wachtwoord te genereren en dit op veilige wijze naar de gebruiker te communiceren, of (ii) gebruikers verbieden om een wachtwoord te gebruiken dat overeenkomt met het Skype-wachtwoord van de gebruiker. U gaat ermee akkoord dat de diensten en producten die via Uw Softwaretoepassing of Hardwareapparaat worden aangeboden, door U worden geleverd conform alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief, maar niet beperkt tot die wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van privacy en de verwerking van persoonlijke gegevens of verkeersgegevens).

4.8 U mag de Skype Desktop-API niet gebruiken om een Softwaretoepassing of Hardwareapparaat te ontwikkelen die/dat ongevraagde communicatie (hetzij commercieel of anderszins) naar derden verstuurt; met als doel phishing, pharming, het imiteren van of het voordoen als andere personen of entiteiten; of die/dat bulkmail of andere communicatie verstuurt naar een of meer derden.

4.9 Advertenties: (a) Het is u verboden om advertenties te plaatsen: (i) in, of als, of in een overlay van of kader naast, boven, onder of rondom een Skype-video-oproep of -audio-oproep of Skype-video- of audioweergavevenster of dat afkomstig is van of zichtbaar zal zijn als gevolg van, of in verband met een Skype-video- of audiosessie of Skype-video- of audioweergavevenster; of (ii) in eender welke audiostream die wordt geleverd via de Internetcommunicatiesoftware; (iii) in eender welk chatbericht dat is verzonden of ontvangen via de Internetcommunicatiesoftware; (iv) in of rondom het profielvenster van een gebruiker van de Internetcommunicatiesoftware. (b) U mag gegevens die u via het gebruik van de Skype Desktop-API hebt verkregen, met inbegrip van verzamelde of anonieme gegevens, niet (hetzij direct of indirect) openbaar maken aan advertentienetwerken, databrokers of andere derden met betrekking tot advertenties.

4.10 U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor (en dat Skype geen verantwoordelijkheid heeft voor U of andere partijen voor) eender welk(e) service en/of product die u aanbiedt via Uw Softwaretoepassing of Hardwareapparaat.

5. Huisstijl en marketing

5.1 U mag het Skype-merk uitsluitend en strikt conform de Skype-merkrichtlijnen gebruiken om naar de compatibiliteit van uw Softwaretoepassing met de Internetcommunicatiesoftware te verwijzen. /p>

Onder deze overeenkomst worden geen gebruiksrechten voor Skype-merkelementen toegekend en u mag de Skype-merkelementen niet gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat alle eventuele marketing en promotie van functies van de Internetcommunicatiesoftware die via uw Softwaretoepassing toegankelijk zijn, de bepaling van Plugged Into Skype Guidelines strikt naleven.

5.2 U dient de volgende verklaring te vermelden op of in eender welke verpakking, softwarevoettekst en/of documentatie behorende bij uw Softwaretoepassing en/of Hardwareapparaat (welke van toepassing is) wanneer u het Skype-merk gebruikt:

5.3 Het Skype-merk, bijbehorende merkrechten en logo's zijn merkrechten van de Microsoft Corporation-bedrijvengroep en deze zijn beschermd door middel van merkrechtregistraties en toepassingen in vele landen over de hele wereld. Met uitzondering van de beperkte licentie met betrekking tot het Skype-merk waarvoor u toestemming hebt gekregen in deze API-voorwaarden, is het U niet toegestaan om en zult u geen eender welk(e) handelsnaam, merkrecht, logo, domeinnaam, subdomein of URL-pad of andere tekens (te) registreren of (te) gebruiken die bestaan uit het Skype-merk, andere merkrechten van de Microsoft Corporation-bedrijvengroep of verwarrende vergelijkbare tekens of waarvan het Skype-merk, andere merkrechten van de Microsoft Corporation-bedrijvengroep of verwarrende vergelijkbare tekens deel uitmaken, zonder een nadrukkelijke, schriftelijke licentie van Skype of een van zijn gelieerde ondernemingen. Niet-geautoriseerde referenties aan of niet-geautoriseerd gebruik van het Skype-merk vormen een materiële inbreuk op deze API-voorwaarden en zullen leiden tot onmiddellijke beëindiging daarvan, alsmede alle eventuele andere van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden die u met Skype bent aangegaan. Dergelijke beëindiging zal, zonder beperking van het recht van Skype om een schadevergoeding te eisen, leiden tot een verzoek om een dwangmaatregel of andere gerechtelijke maatregel en ander genoegdoeningen van u verkrijgen.

6. API-veranderingen

U dient te allen tijde de Skype-website regelmatig controleren om ervoor te zorgen dat U op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in de API-voorwaarden. In het geval U niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de API-voorwaarden, dient U het gebruik van de Skype Desktop-API en, waar van toepassing, al uw gebruik van de Internetcommunicatiesoftware onmiddellijk te staken.

7. Autorisatie

U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om akkoord te gaan met en dat u zich zult houden aan de voorwaarden van de API-voorwaarden

8. Gebruik van Skype Desktop-API

U erkent en stemt ermee in dat Uw gebruik van de Skype Desktop-API voor eigen risico en verantwoordelijkheid is. U stemt ermee in om Skype, zijn gelieerde ondernemingen en het Skype-personeel te vrijwaren voor, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden en uitgaven, waaronder redelijke juridische kosten, voorvloeiende uit (a) uw gebruik van de Skype Desktop-API; (b) uw gebruik van het Skype-merk of (c) een inbreuk of overtreding van de voorwaarden van deze API-voorwaarden en alle eventuele andere van toepassing zijnde aanvullende termen en (d) de provisie van U van alle eventuele Softwaretoepassingen of Hardwareapparaten die u ontwikkelt met behulp van de Skype Desktop-API.

9. Herziening van voorwaarden

Skype behoudt zich het recht voor om deze API-voorwaarden op elk gewenst moment op een algemene of individuele basis te wijzigen door de herziene API-voorwaarden te publiceren op de Skype-website of door u op andere wijze op de hoogte te brengen van de herziene API-voorwaarden. Aan elke eventuele aanpassing van de API-voorwaarden waarin het recht van Skype om royalty's in rekening te brengen wordt vastgesteld, gaat een kennisgeving van drie (3) maanden vooraf. Wanneer U doorgaat met het gebruik van de Skype Desktop-API, geeft U hiermee aan de voorwaarden van de herziene API-voorwaarden te accepteren en hieraan gebonden te zijn.

10. Verbod op API-gebruik

In het geval U de Skype Desktop-API op een andere manier wilt gebruiken dan nadrukkelijk in deze API-voorwaarden is uiteengezet, is dergelijk gebruik nadrukkelijk verboden tenzij en totdat Skype hiervoor een specifieke licentie met U aangaat.

11. Intellectuele-eigendomsrechten

11.1 Wanneer u de Skype Desktop-API gebruikt voor een Toegestaan doel, behoudt U de eventueel aanwezige Intellectuele-eigendomsrechten in uw Softwaretoepassing en/of Hardwareapparaat.

11.2 In verband met de royaltyvrije licentie die is verleend aan U (of het Bedrijf (zoals hieronder is gedefinieerd)) voor gebruik van de Skype Desktop-API conform deze API-voorwaarden, verbindt U zich nu en op elk moment in de toekomst aan het volgende: U zult geen inbreuk claimen, of handelingen, vorderingen of procedures met betrekking tot inbreuk opleggen of dreigen dit te doen, of handhaving of afdwinging uitvoeren voor elk octrooi dat U maakt, ontwikkelt, verkrijgt, licentieert of in eigendom hebt waarvoor de Skype Desktop-API wordt gebruikt en waarop mogelijk inbreuk wordt gemaakt als gevolg van het gebruik of de exploitatie van de Internetcommunicatiesoftware, met inbegrip van de Skype Desktop-API, jegens (a) Skype of diens Gelieerde ondernemingen (of hun licentiehouders, toewijzingen of opvolgers) of (b) ontwikkelaars in de ontwikkelaarscommunity van Skype die gebruikmaken van de Skype Desktop-API voor een Toegestaan doel in overeenstemming met deze API-voorwaarden. U dient deze beperking te verleggen naar eventuele anderen aan wie u de rechten zoals vermeld in deze paragraaf 11.2 hebt toegewezen, overgedragen of in licentie hebt gegeven, en het is U niet toegestaan een derde in te schakelen of te assisteren bij het uitvoeren van activiteiten waarmee U, indien ze door U zouden worden uitgevoerd, deze paragraaf 11.2 zou schenden.

11.3 Met betrekking tot de relatie tussen U en Skype, behouden Skype en zijn licentiegevers de Intellectuele-eigendomsrechten in en op de Internetcommunicatiesoftware (met inbegrip van de Skype Desktop-API) en alle afgeleide werken die hiervoor door of voor Skype en zijn licentiegevers zijn gemaakt.

11.4 Indien u een werknemer of directeur bent van een bedrijf en U gebruikmaakt van de Skype Desktop-API namens dat bedrijf (het 'Bedrijf'), dan erkent en stemt u in met het volgende: (i) door deze API-voorwaarden te accepteren en gebruik te maken van de Skype Desktop-API, doet U dit namens het Bedrijf en met de nadrukkelijke toestemming van het Bedrijf dat U en het Bedrijf zijn gebonden door deze API-voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Skype Desktop-API door U en het Bedrijf; (ii) de licentie die door Skype is afgegeven voor het gebruik van de Skype Desktop-API is onderhevig aan het aan U toekennen door het Bedrijf van alle toezeggingen, toestemming en autoriteit API-voorwaarden die U nodig hebt om uit naam van het Bedrijf te handelen en wettelijk te binden in overeenstemming met deze API-voorwaarden. U geeft te kennen deze toezeggingen, toestemming en autoriteit te hebben verkregen voor het gebruik van de Skype Desktop-API namens het Bedrijf. Indien U niet over dergelijke autoriteit beschikt, hebt U geen licentie voor het gebruik van de Skype Desktop-API.

12. Termijn en beëindiging

12.1 Deze API-voorwaarden zijn van kracht vanaf het eerste gebruik van de Skype Desktop-API en blijven effectief totdat zij worden beëindigd door Skype of door U, zoals hierin is uiteengezet. Skype is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijzigingen in deze API-voorwaarden en/of de beëindiging ervan.

12.2 U kunt deze API-voorwaarden op elk gewenst moment per direct beëindigen. Onverminderd andere rechtsmiddelen heeft Skype het recht deze API-voorwaarden en Uw gebruik van de Skype Desktop-API op elk willekeurig moment te beperken, op te schorten of te beëindigen indien wij vermoeden dat U deze API-voorwaarden schendt of als wij vermoeden dat U zich zodanig hebt gedragen dat u niet de intentie toont om zich aan deze API-voorwaarden te houden. Daarnaast heeft Skype het recht deze API-voorwaarden op elk willekeurig moment per direct te beëindigen om wat voor reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Uw betrokkenheid bij eender welke actie die volgens Skype het merk of de reputatie van Skype of de Internetcommunicatiesoftware of de Skype Desktop-API schade berokkent.

12.3 Bij beëindiging van deze API-voorwaarden door U of door Skype om wat voor reden dan ook: (a) worden alle licenties en rechten voor het gebruik van de Skype Desktop-API en het Skype-merk onmiddellijk beëindigd en (b) dient u het gebruik door U van de Skype Desktop-API en het Skype-merk onmiddellijk te staken.

13. Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid

13.1 Geen garantie: DE SKYPE DESKTOP-API EN HET SKYPE-MERK WORDEN GELEVERD 'IN HUN HUIDIGE STAAT'; SKYPE GEEFT GEEN NADRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF KRACHTENS DE WET GELDENDE GARANTIES, CLAIMS OF REPRESENTATIES AF MET BETREKKING TOT DE SKYPE DESKTOP-API OF HET SKYPE-MERK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OF EIGENSCHAPPEN MET BETREKKING TOT KWALITEIT, PRESTATIES, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VOOR EEN BEPAALD DOEL. SKYPE GARANDEERT BOVENDIEN NIET DAT DE SKYPE DESKTOP-API ALTIJD BESCHIKBAAR, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG EN FOUTLOOS ZAL ZIJN OF ZAL WERKEN ZONDER PAKKETVERLIES.

13.2 Geen aansprakelijkheid: De Skype Desktop-API en het Skype-merk (welke van toepassing is) worden gratis aan U ter beschikking gesteld. DIENOVEREENKOMSTIG ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT SKYPE, DIENS GELIEERDE PARTNERS, DIENS LICENTIEHOUDERS EN HET SKYPE-PERSONEEL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GEHOUDEN IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SKYPE DESKTOP-API OF HET SKYPE-MERK, ZOALS HIERONDER IS UITEENGEZET. UW ENIGE RECHT OF GENOEGDOENING MET BETREKKING TOT PROBLEMEN MET OF ONTEVREDENHEID OVER SKYPE DESKTOP-API OF HET SKYPE-MERK BESTAAT UIT HET ONMIDDELLIJK STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SKYPE DESKTOP-API OF HET SKYPE-MERK.

13.3 Beperking van aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL ZULLEN SKYPE, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ZIJN LICENTIEGEVERS OF HET PERSONEEL VAN SKYPE AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ ALS GEVOLG VAN GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOOR:

13.3.1. INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF AANTASTING VAN DATA, ONDERBREKING, COMPUTERDEFECT OF GELDVERLIES) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SKYPE DESKTOP-API OF HET SKYPE-MERK;

13.3.2 INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN CONTRACTEN OF WINSTDERVING (HETZIJ DIRECT OF INDIRECT) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SKYPE DESKTOP-API OF HET SKYPE-MERK; EN

13.3.3 VERLIES OF SCHADE DIE DOOR U GELEDEN IS ALS GEVOLG VAN:

(I) ONDERBREKING OF VERTRAGING TIJDENS HET COMMUNICEREN MET GEBRUIK VAN DE SKYPE-API;

(II) HET OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR U OF SKYPE, ONGEACHT DE REDEN DAARVOOR; EN

(III) HET U TER BESCHIKKING STELLEN VAN NIEUWE VERSIES VAN DE SKYPE DESKTOP-API, OF HET BESLUIT U DEZE NIET TER BESCHIKKING TE STELLEN.

13.4 DE BEPERKINGEN BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SKYPE JEGENS U ZOALS BESCHREVEN IN PARAGRAAF 13.3 HIERBOVEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF SKYPE, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HET PERSONEEL VAN SKYPE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN.

13.5 NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS BEDOELD OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SKYPE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, OF MAG WORDEN GEBRUIKT OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SKYPE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, VOOR (I) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN SKYPE, HET PERSONEEL VAN SKYPE OF DIENS VERTEGENWOORDIGERS, OF (II) AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN RECHTSWEGE NIET BEPERKT OF UITGESLOTEN MAG WORDEN.

13.6 Beperkingen in rechtsgebied: In bepaalde rechtsgebieden zijn bepaalde uitsluitingen of beperkingen zoals hierboven uiteengezet, niet toegestaan, waardoor deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt in zoverre wettelijk mogelijk is volgens het toepasselijk recht.

14. Diversen

14.1 Volledige overeenkomst: De voorwaarden van deze API-voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Skype met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het onderwerp. Niets in deze clausule zal de aansprakelijkheid van u of Skype, voortvloeiende uit fraude of misleiding, beperken of uitsluiten.

14.2 Gedeeltelijke ongeldigheid: indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze API-voorwaarden door een rechtbank of een bestuursorgaan van een bevoegde rechtspraak onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, en de bepaling (of het deel van de bepaling) in kwestie niet van fundamenteel belang is voor de API-voorwaarden als geheel, blijven de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de API-voorwaarden van kracht (inclusief de rest van de voorwaarde waarin de betreffende bepaling staat).

14.3 Geen afwijzing: Het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van een recht, macht of rechtsmiddel krachtens deze API-voorwaarden of van rechtswege, betekent geen afwijzing van dat recht, die macht of dat rechtsmiddel. Indien Skype geen actie onderneemt naar aanleiding van een inbreuk op deze API-voorwaarden, dan betekent dit niet dat Skype geen actie zal ondernemen naar aanleiding van een volgende inbreuk op die bepaling of inbreuken op andere bepalingen.

14.4 Overdracht: Het is u niet toegestaan deze API-voorwaarden of rechten krachtens deze voorwaarden over te dragen. Skype kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze API-voorwaarden of rechten krachtens deze servicevoorwaarden overdragen aan derden.

14.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Op deze API-voorwaarden is het recht van de staat Washington, VS van toepassing en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken in de staat Washington, VS.

14.6 Taal: De originele Engelse versie van deze API-voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en de anderstalige versie is de Engelse versie doorslaggevend.

14.7 Behoud: De voorwaarden in paragraaf 8, 11, 12, 13 en 14 van deze API-voorwaarden en alle andere bepalingen van deze API-voorwaarden waarvan duidelijk is gemaakt dat ze behouden moeten blijven of operationeel dienen te zijn bij beëindiging, blijven behouden na beëindiging van deze API-voorwaarden, ongeacht de reden daarvan.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT U DE VOORWAARDEN VAN DE SKYPE DESKTOP-API HEBT GELEZEN EN DAT U DE RECHTEN, VERPLICHTINGEN, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIE HIERIN UITEEN ZIJN GEZET BEGRIJPT EN ACCEPTEERT. DOOR UW REGISTRATIE IN TE DIENEN, GAAT U ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN EN VERLEENT U SKYPE DE HIERIN BESCHREVEN RECHTEN.